Motion till riksdagen
2018/19:2625
av Martin Ådahl m.fl. (C)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Inom utgiftsområde 13 ryms nycklarna till att lösa ett antal stora samhällsutmaningar. Inte minst integrationen av nyanlända är viktig. Ett snabbt och välfungerande mottagande är av största vikt för den enskilde, för att garantera en hög sysselsättning och för att säkerställa en god kostnadskontroll i den offentliga sektorn.

Att nyanlända ges rätt och möjlighet att snabbt få sin kunskap inventerad, validerad och kompletterad är en förutsättning för att påskynda jobbintegrationen. Lika viktigt är att nyanlända ges rätt att arbeta från dag ett.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 13 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

 

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Etableringsåtgärder

238 430

 

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

13 196 275

 

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

3 707 530

 

1:4

Hemutrustningslån

202 863

 

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

124 984

 

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

72 919

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

334 039

 

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

81 085

 

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

 

4:1

Åtgärder mot segregation

478 000

 

4:2

Delegationen mot segregation

22 195

 

 

Summa

18 486 483

 

 

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 13 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

 

 

2019

2020

2021

1:1

Etableringsåtgärder

 

 

 

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

 

 

 

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

 

 

 

1:4

Hemutrustningslån

 

 

 

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

 

 

 

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

 

 

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

 

 

 

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

 

 

 

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

 

 

 

4:1

Åtgärder mot segregation

 

 

 

4:2

Delegationen mot segregation

 

 

 

 

Summa

0

0

0

 

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet har i budgetmotionen för 2019 inga skarpa anslagspåverkande förslag under detta utgiftsområde för nästkommande år. I motionen beskrivs dock ett antal inriktningar för den långsiktiga politik som Centerpartiet ämnar verka för.

 

 

Martin Ådahl (C)

 

Alireza Akhondi (C)

Annika Qarlsson (C)