Motion till riksdagen
2018/19:2563
av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)

Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den psykiska ohälsan ökar i vårt land, trots att vi är ett resursstarkt land där barn har de bästa levnadsförutsättningarna i världen och där vi är bland världens friskaste folk.

Psykisk ohälsa kan handla om negativa hälsoeffekter beroende på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykiatriska diagnoser. Det kan också handla om utbrändhet, stress och ångest som ger nedsatt psykiskt välbefinnande.

Det finns många berättelser och undersökningar som visar att människor med psykisk ohälsa upplever diskriminering i olika livssituationer.

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har tagit fram en rapport där man pekar ut ett antal samhällsområden där diskriminering förekommer och bör motverkas.

För att rättigheter för personer med psykisk ohälsa ska värnas behövs: mer forskning, ökad kunskap om psykisk funktionsnedsättning, förbättrad tillgänglighet, utökat samhälleligt stöd mm.

För att förbättra tillgängligheten bör man säkerställa att

För att utöka det samhälleliga stödet bör man


För att öka kunskaper bör man

Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Ulrika Heie (C)

Per Lodenius (C)