Motion till riksdagen
2018/19:2529
av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om naturbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stärkt svensk livsmedelsproduktion och ökad produktion i Sverige kräver att vi har bra naturbruksskolor som kan utbilda nästa generation av lantbrukare. Efter sommaren 2018 års torka och bränder så märker vi hur sårbart Sverige är och hur stora delar av livsmedelsproduktionen har det svårt. Regeringen har presenterat att man vill öka andelen svenskproducerad mat och då krävs det också en satsning på att öka statusen på naturbruksskolorna runt om i landet. Genom att öka statusen och få fler att välja att utbilda sig inom de gröna näringarna höjer man intresset för svenska livsmedel och viljan att jobba inom denna näring. Idag drivs naturbruksskolorna av landstingen/regio­nerna och på andra håll av privata aktörer exempelvis Hushållningssällskapet. Regeringen bör bevaka så att Sverige kan tillhandahålla naturbruksskolor i hela landet så att utbildningen finns tillgänglig för så många som möjligt inom både lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästnäring m.m.

 

 

Mikael Larsson (C)

Anders Åkesson (C)