Motion till riksdagen
2018/19:2378
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekono­miska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållnings­sätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Vi är i grunden ett marknadsliberalt och handelsinriktat parti. Vi prioriterar skapan­det av ett gott näringslivsklimat för att såväl nya som gamla företag ska kunna verka och växa och att Sveriges anor som en innovationsdriven nation ska fortleva. Det är entreprenörer som skapar nya affärsmöjligheter och som lägger grunden för nya innovativa företag i Sverige. Vi vill se tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för såväl stora som små företag, och det är angeläget att företagen ges möjligheter att verka på en marknad med tydliga ramverk men utan onödigt regel­krångel. Det är så vi bygger framtidens välstånd.

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Verket för innovationssystem

239 552

−37 000

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 910 255

−437 000

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

747 421

 

1:4

Tillväxtverket

274 635

+20 000

1:5

Näringslivsutveckling

881 022

−264 000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

61 994

+10 000

1:7

Turistfrämjande

114 613

+31 000

1:8

Sveriges geologiska undersökning

241 772

+11 000

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

+4 000

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

 

1:11

Bolagsverket

53 285

 

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

+1 000

1:13

Konkurrensverket

152 999

 

1:14

Konkurrensforskning

13 804

+2 000

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

153 210

 

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

23 200

 

1:17

Kapitalinsatser i statliga ägda företag

61 000

 

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

 

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

 

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

309 472

+81 000

1:21

Patent- och registreringsverket

320 584

 

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

35 771

 

2:2

Kommerskollegium

91 084

 

2:3

Exportfrämjande verksamhet

382 389

 

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

 

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

 

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

 

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

10 000

 

 

Nya anslag

 

 

3:1

Forum för exponentiella teknologier

 

+10 000

3:2

Starta-eget-bidrag för yrkesverksamma

 

+275 000

 

Summa

7 266 717

−293 000

 


1:1 Verket för innovationssystem

En analys av den statliga myndigheten Tillväxtanalys rörande Vinnovas satsningar på små och medelstora innovationsdrivna företag utgör underlag att ifrågasätta hur effektiv denna stödjande verksamhet är. Rent generellt bör diskussionen om tillväxt och innova­tion sannolikt föras bortom statliga, skattefinansierade satsningar. När detta konstaterats vill Sverigedemokraterna understryka att frågan bör genomlysas grundligt innan man radikalt ändrar förutsättningarna för Vinnova och de företag som får stöd från denna myndighet. Tills det är genomfört menar vi att det ändock finns goda skäl för sänkta budgetanslag.

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

I enlighet med ovanstående resonemang (1:1) föreslår Sverigedemokraterna även här ett lägre anslag.

1:4 Tillväxtverket

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas förslag gällande förbättringar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden bör Tillväxtverket tillföras resurser för att öka kunskapen och möjligheterna som finns att starta så kallade sociala företag. Vi föreslår därför att Tillväxtverket tillförs 20 miljoner kronor år 2019 för detta ändamål.

1:5 Näringslivsutveckling

Den så kallade näringslivsutvecklingen har historiskt sett finansierat socioekonomiska projekt med en diskriminerande ingång i allt för hög utsträckning. Anslaget har även innehållit ett flertal mer eller mindre verkningslösa insatser kopplat till olika former av gröna investeringar. Sverigedemokraterna anser inte att staten ska ägna sig åt verksam­het med denna typ av diskriminerande inslag eller verkningslösa insatser. Vi föreslår därför att anslaget ska sänkas.

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Myndigheten Tillväxtanalys står för rapporter och analyser som är viktiga redskap för att beslutsfattare ska kunna ta välgrundade beslut gällande tillväxtpolitik. Myndighetens omvärldsanalyser, vilket sker bland annat genom ett antal utlandsbaserade kontor, är också ett stöd för politiken såväl som näringslivet som verkar på den internationella marknaden. Sverige är ett exportberoende land och Sverigedemokraterna ser goda möjligheter i att exporten med vår politik kan växa.

1:7 Turistfrämjande

Visit Sweden är Sveriges kommunikationsföretag med uppdrag att marknadsföra Sverige internationellt och bidra till att stärka Sveriges varumärke för att få fler turister att resa hit. Bolaget har i dag närvaro på 13 prioriterade marknader med egna kontor. Dessa lokalkontor ger en exklusiv närvaro för att hitta lämpliga målgrupper och segment och kan därmed matcha efterfrågan med upplevelser.

Turistbranschen har en stor potential. Intresset utomlands finns, den egna tilltron till framtiden finns och från vårt håll vill vi säkra att den politiska viljan finns. Vi menar att det därför är viktigt att satsa på en konkurrenskraftig infrastruktur, förenklade regelverk och att stimulera till investeringar, utbildning och attraktionskraft utomlands. Utöver det ser vi gärna att den turismfrämjande verksamheten förstärks kopplat till inhemsk turism, vilket inte minst lär bli mer aktuellt vid en kommande lågkonjunktur. Den anslags­höjning som är föreslagen syftar till att genomföra en sådan ambitionshöjning.

1:8 Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning är en myndighet, som har ansvar för frågor som berör geologi och mineralhantering. Sedan 2009 ingår ett särskilt organ inom denna myndig­het med uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Sverigedemokraterna identifierar gruvdrift och mineralhantering som ett nyckelområde inom svenskt näringsliv och därför föreslås anslaget öka med 11 miljoner kronor.

1:9 Geovetenskaplig forskning

I enlighet med ovanstående resonemang (1:8) anslår Sverigedemokraterna  ett höjt anslag till geovetenskaplig forskning med 4 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Sverigedemokraterna ser ett behov av att generellt lyfta de naturvetenskapliga institutionerna i Sverige och just Ingenjörsvetenskapsakademien anser vi fyller en angelägen samhällsfunktion. Samtidigt har bidraget till Ingenjörsvetenskapsakademien legat konstant på 8 miljoner kronor under flera år. Anslaget föreslås därför öka med 1 miljon kronor.

1:14 Konkurrensforskning

Genom utökade anslag till konkurrensforskning kan vi i högre utsträckning säkerställa en effektiv konkurrens i både offentlig och privat verksamhet, samt förbättra de offentliga upphandlingarna och minimera bortslösade skattemedel. För detta ändamål föreslås anslaget öka med 2 miljoner kronor.

1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Sverigedemokraterna anser att Almi Företagspartner AB gör ett viktigt jobb genom sin marknadskompletterande finansiering och företagsrådgivning, inte minst tack vare sina lokala kontor som stärker företags tillväxtpotential runt om i landet. Med höjda anslag vill vi säkerställa både en utökning och förbättring av befintlig verksamhet samt fler lokala kontor ute i landet. Anslaget föreslås därför öka med 81 miljoner kronor.

3:1 Forum för exponentiella teknologier

Den teknologiska utvecklingen är i dag väsentligt annorlunda än vad den har varit tidigare i mänsklighetens historia. Det som skiljer vår tids teknologiska utveckling från tidigare är att den är exponentiell, vilket innebär att en teknologis utvecklingstakt går från 1 till 2, 2 till 4, 4 till 8 och så vidare. På endast sju dubbleringar har teknologier med en sådan utvecklingskurva ökat med över 100 gånger i kraftfullhet.

Det är framförallt informationsbaserade teknologier som följer denna utvecklingskurva och allt eftersom fler teknologier blir informationsbaserade faller de under en exponentiell utvecklingstakt. Några teknologiska områden som benämns som omdanande eller exponentiella är bioinformatik, datorteknologi, nätverk och sensorer, artificiell intelligens, robotteknologi, digital tillverkning, medicin samt nanomaterial och nanoteknologi.

Dessa områden anses av somliga besitta potentialen att tillgodose människors behov av hälsosam mat, rent vatten, energi, medicin, sjukvård och utbildning. Ytterligare en aspekt av dessa teknologier är att de har en kumulativ verkan – när framsteg sker inom en teknologi påverkar det potentialen hos andra teknologier. Detta innebär att det är meningsfullt och relevant att förhålla sig till dessa teknologier såsom en helhet och inte enbart som självständiga teknologiområden.

För att Sverige ska kunna ligga i framkant bör därför ett nationellt råd inrättas med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden.

3:2 Starta-eget-bidrag för yrkesverksamma

I Sverige finns hjälp att få om man vill starta ett företag, så kallat starta-eget-bidrag. För att få detta krävs dock att man är arbetslös och står långt från arbetsmarknaden. Vi vill inrätta ett nytt system där man i stället som yrkesverksam, under vissa förutsättningar, ska ha rätt att ta tjänstledigt från ett arbete för att försöka förverkliga sin företagsidé och där man ges ekonomiska förutsättningar som motsvarar nivån för a-kassa.

Detta stödsystem ska dock inte förmedlas genom Arbetsförmedlingen utan organiseras genom Tillväxtverket som ska garantera att stödet ges till innovativa och nyskapande affärsidéer som på sikt har potential att få hela den svenska ekonomin att växa.

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)