Motion till riksdagen
2018/19:2376
av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Utgiftsområdesmotion 19 Regional tillväxt


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av och är lika inför lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.


Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 674 637

+500 000

1:2

Transportbidrag

400 864

+20 000

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 421 024

 

 

Summa

3 496 525

+520 000

 

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Sverigedemokraternas huvudfokus för näringspolitiken är reella och breda tillväxtåtgärder som exempelvis en industrivänlig och konkurrenskraftig energi- och infrastrukturpolitik, ett systematiserat regelförenklingsarbete för företagen och sänkt skatt på arbete. Vår politik gynnar företagande och jobb i hela Sverige. Förutsättning­arna för tillväxt av företag och jobb ser dock olika ut i olika delar av landet. Det är därför angeläget att länens regionala utvecklingsstrategier samt prioriterade projekt har möjlighet att fortsatt bidra till stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

1:2 Transportbidrag

Sverigedemokraterna har länge påpekat behovet av utökade informationskampanjer på området för att säkerställa att fler nyttjar det existerande transportbidraget. Därför var det glädjande att se att efterfrågan ökat och att den avgående regeringen höjde anslagen med 20 Mkr i höständringsbudgeten. Vi är dock av den uppfattningen att behovet sedan dess bör ses som oförändrat varpå vi även under de kommande åren vill behålla det höjda anslaget.

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

Charlotte Quensel (SD)

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)