Motion till riksdagen
2018/19:2360
av Björn Söder m.fl. (SD)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fria från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier. I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.


Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 679 554

 

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

193 151

 

1:3

Nordiskt samarbete

15 595

+10 000

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

13 826

 

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

43 844

 

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

54 358

 

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

28 402

 

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19 175

 

1:9

Svenska institutet

124 682

+10 000

1:10

Information om Sverige i utlandet

15 475

 

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

174 215

 

 

Summa

 

+20 000

 

5 Internationell samverkan

5.1 Nordiskt samarbete

Sverigedemokraterna betraktar sig, i fallande ordning som en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med detta vill partiet särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten samt bredda och fördjupa det nordiska samarbetet. Våra länder har mycket gemensamt och det nordiska samarbetet är väl inarbetat sedan lång tid.

Tillsammans utgör vi världens tionde största ekonomi och våra länder är på många områden och i många sammanhang världsledande.  De nordiska länderna delar gemensamma värderingar och ett gemensamt kulturarv, men även de gemensamma dragen i de nordiska språken är en hörnsten i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Därför vill Sverigedemokraterna anslå extra medel om 10 miljoner kronor för att bättra på den internordiska språkförståelsen och stötta insatser för kulturellt utbyte.

5.2 Svenska institutet

Svenska institutet, SI, samarbetar med företag, universitet och kulturliv för att öka Sveriges attraktionskraft och långsiktigt stärka relationer. Ett av verktygen institutet har till sitt förfogande är ledarskapsprogrammet, där utländska stipendiater får möjlighet att komma till Sverige. Dessa stipendiater är framtida makthavare och företagsledare i sina hemländer som förmodas ha en positiv bild och en bra relation till Sverige. I detta nätverk finns en potential som idag inte nyttjas fullt ut. Sverigedemokraterna vill därför ge SI i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige bättre ska kunna ta vara på detta nätverk, både ur ett diplomatiskt och handelspolitiskt perspektiv. SI ska även ges i uppdrag att ta fram en förteckning över vilka länder som bör prioriteras när det kommer till stipendiaturval.

Marginalnyttan av olika former av ledarskapsprogram skiljer sig åt beroende på vilka länder som inkluderas. Här anser vi att det är viktigt att Sverige fokuserar på dels utsatta länder där vi kan göra mer nytta per investerad krona i programmet. Dessutom bör vi prioritera länder med god tillväxtpotential och som gett uttryck för en vänlig inställning till förbättrade handelsrelationer med Sverige. På det sättet kan vi säkerställa att vi bistår där programmen gör som störst nytta men också där Sveriges framtida handelsrelationer gagnas som mest.

För att peka ut ett ledarskapsprogram explicit så driver idag Svenska institutet ”SHE Leads” där man aktivt verkar för främjandet av framtida kvinnliga ledare i Saudiarabien och deras relationer till motparterna här i Sverige. Jämställdhet är en bristvara i Saudiarabien varpå syftet blir extra viktigt. Samtidigt är samma problematik utbrett i en rad andra stater runt om i världen, inte minst MENA-regionen. Vi anser därför att det finns ett behov av att SI gör vad de kan för att etablera liknande partnerskap med fokus på kvinnliga ledare i andra motsvarande stater. Sverigedemokraterna vill därför satsa 10 miljoner kronor årligen på detta.

SI bedriver idag ett reformsamarbete med det uttalade syftet att bidra till att länderna inom östliga partnerskapet (Öst-P), västra Balkan och Turkiet närmar sig EU och att dessa länder antar EU:s värdegrund.  Vi anser inte att detta ligger i SI:s uppgift att verka för olika länders EU-närmanden. Anslaget för detta ligger dock i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Ett annat verktyg SI har till sitt förfogande är att omvärldsbevaka, och i rapporten ”Sverige i ett nytt ljus” från juni 2018 så skriver institutet följande om Sverigebilden utomlands:

De senaste åren har vi dock kunnat konstatera att nya narrativ kring Sverige vuxit fram och att Sverige i ökad grad används som ett negativt exempel av aktörer i andra länder. Dessa nya narrativ kan sammanfattas med att de fokuserar på Sveriges migrationspolitik och flyktingmottagande, kopplat till våld och oroligheter.

Med anledning av det fortsatt betydande migrationstrycket mot Sverige, och dess konsekvenser på minskad sammanhållning, trygghet, och välfärd, så finns det dessvärre anledning att anta att den tidigare nästan uteslutande positiva ”Sverigebilden” även fortsättningsvis kommer att ifrågasättas utomlands.

Vi vill därför belysa vikten av att institutet i sin analys av Sverigebilden utomlands inte ska ägna sig åt att ta ställning för eller emot den upplevda bilden av Sverige i ett annat land. Inte heller ska SI verka för att aktivt förvränga en existerande uppfattning med politiska motiv som grund.

 

 

Björn Söder (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)