Motion till riksdagen
2018/19:141
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Ökad flexibilitet för egenföretagare


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den som driver aktiebolag är normalt anställd i sitt eget bolag, till skillnad mot egenföretagare som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. En betydande skillnad mellan dessa bolagsformer kan uppstå, särskilt för egenföretagare gällande bl.a. social- och sjukförsäkringsfrågor.

 

En egenföretagare har med egenavgifterna en möjlighet att välja sjukförsäkringsavgift med tillhörande antal karensdagar. Näringsidkaren kan då antingen välja en högre avgift med kortare karenstid eller lägre avgift med längre karenstid. Egenföretagaren gör därmed en bedömning, som innefattar både kostnader och risker vid en eventuell sjukdom.

 

Den grundläggande karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare är 7 dagar, men det finns även en möjlighet att fritt välja en karenstid på 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar enligt vissa restriktioner.

En egenföretagare som har fyllt 55 år kan dock inte byta till en kortare karenstid.

 

Sverigedemokraterna menar att denna s.k. 55-årsregel utgör åldersdiskriminering. Det ligger givetvis i den enskilde näringsidkarens intresse att ta del av viktig information gällande den egna näringsverksamheten, men en miss gällande just denna 55-årsregel är ytterst olycklig och oåterkallelig.

 

Denna 55-årsregel för egenföretagare har visserligen lyfts upp i olika utredningar under lång tid, men underlaget som motiverar att denna regel bör finnas kvar eller att den bör tas bort är enligt vår mening undermålig. Oavsett hur denna regel har lyckats leva kvar, anser vi att den är förlegad i en tid där människor i värsta fall tvingas jobba långt in på ålderns höst. Vår vision är att även företagare efter en viss ålder ska kunna känna likvärdig trygghet gällande sjukförsäkringsfrågor och vi menar därför att 55-årsregeln bör tas bort.

 

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Josef Fransson (SD)