Motion till riksdagen
2018/19:105
av Robert Stenkvist (SD)

Låt inte elever komma ohjälpligt efter i grundskolan


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordning där elever inte flyttas upp till nästa klass förrän de är godkända i kärnämnena svenska och matematik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att kunna hänga med i kommande årskurs måste eleverna tillgodogjort sig undervisningen i kärnämnena svenska och matematik. Utan en stadig grund i kunskaperna som behandlats i kärnämnena svenska och matematik kommer en elev ofelbart misslyckas då undervisningen i högre årskurser direkt bygger på att eleverna behärskar baskunskaperna i aktuell årskurs undervisning. Brister svenskan kommer eleven få stora svårigheter att gå vidare och klara av nästa årskurs. I ämnet svenska drabbar det dessutom samtliga övriga ämnen om kunskaperna är bristfälliga. Nästan samma sak gäller matematik. Det är omöjligt att lära sig mer avancerad matematik om grunderna inte finns hos eleven.

För att inte i onödan slå ut elever och låta ett visst antal elever komma ohjälpligt efter i undervisningen skall elever som inte får godkänt i ämnena svenska och matematik i grundskolan, och inte heller klarar detta mål under sommarundervisningen, gå om årskursen i fråga. Det är rektorn som fattar det slutgiltiga beslutet om att gå om en klass, detta i samråd med klassläraren och lärarna i aktuella ämnen. Målsmän skall informeras i god tid om deras barn riskerar att inte få godkänt i ämnena svenska och matematik. Beslutet om att gå om en årskurs ligger dock inte hos föräldrarna.    

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)