Näringsutskottets betänkande

2018/19:NU6

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag som innehåller komplet­terande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser om att näringsidkare som bryter mot geo­blocke­rings­förordningen ska åläggas att betala en sanktionsavgift.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:26 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblocker­ings­­­förordning.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Lagförslaget

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Lagförslaget

Riksdagen antar regeringens lagförslag med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:26.

 

Stockholm den 7 februari 2019

På näringsutskottets vägnar

Lars Hjälmered

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lars Hjälmered (M), Helene Hellmark Knutsson (S), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Tobias Andersson (SD), Mathias Tegnér (S), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Annika Qarlsson (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2018/19:26 Kom­plet­terande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Bakgrund

År 2015 presenterade kommissionen två strategier för att stärka och fördjupa EU:s inre marknad: Strategin för en digital inre marknad (COM(2015) 192) och Inremarknadsstrategin för varor och tjänster (COM(2015) 550). I båda strategierna aviserade kommissionen att den skulle presentera initiativ för att motverka omotiverad geoblockering. Geoblockering uppstår när en närings­idkare som bedriver näringsverksamhet i en medlemsstat blockerar eller begränsar åtkomsten till sina onlinegränssnitt, såsom webb­platser och appar, för kunder från andra medlemsstater som vill ingå gräns­överskridande transak­tioner. Det inträffar också när vissa näringsidkare tillämpar andra allmänna villkor för åtkomst till sina varor och tjänster för kunder från andra medlems­stater, både online och offline.

Den 25 maj 2016 presenterade kommissionen förslaget till EU:s geo­blocke­ringsförordning (COM(2016) 289). Efter förhandlingar mellan Europeiska unionens råd och Europaparlamentet under 2017 nåddes en över­ens­kommelse om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 feb­ruari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av dis­k­ri­m­inering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller eta­bleringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (härefter kallad EU:s geoblockeringsförordning eller förord­ningen). Förordningen trädde i kraft den 22 mars 2018 och började tillämpas den 3 december 2018.

EU:s geoblockeringsförordning förutsätter att vissa kompletterande be­stäm­­­­melser införs i nationell rätt. Utrikesdepartementet har därför upp­rättat pro­­me­­morian Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning (Ds 2018:24) där sådana regler föreslås. Promemorian har därefter remissbehandlats, och en lag­­rådsremiss med grund i promemorian har tagits fram. I november 2018 be­gär­de regeringen in Lagrådets synpunkter på det lagförslag som pre­sent­erades i lagrådsremissen. I propositionen till riksdagen redovisas Lag­rådets yttrande i bilaga 6, och Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 6.2, 6.3.1, 6.3.2 och i för­fattningskommentaren. Regeringen anger i proposi­tionen att den i allt vä­sent­­ligt har följt Lagrådets förslag. I förhållande till förslagen i lagråds­remissen har regeringen även gjort vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Utskottets överväganden

Lagförslaget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag med kompletterande bestäm­melser till EU:s geoblockeringsförordning.

 

Propositionen

I propositionen framhålls att syftet med EU:s geoblockeringsförordning är att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att förhindra omotiverad geo­blockering och andra former av diskriminering vid handel både på nätet och i fysiska butiker, som direkt eller indirekt grundar sig på kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. Regeringen anför vidare att det i artikel 7 i geoblockeringsförordningen anges att medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ som ska ansvara för att förordningen genomförs på ett korrekt och verkningsfullt sätt. Medlemsstaterna ska även fastställa regler om tillämpliga åtgärder vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen. I pro­po­sitionen uppges att det därför finns behov av att komplettera förordningen med natio­nella bestämmelser i dessa delar och att det bör göras i en ny lag.

De kompletterande bestämmelser som lagförslaget i propositionen inne­håller innebär bl.a. att den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska stödja och kontrollera att geoblockerings­förordningen följs. Förslaget medför även att en näringsidkare som har brutit mot artikel 3, 4 eller 5 i geo­blockerings­förordningen ska åläggas att betala en sanktions­avgift. En sank­tions­avgift ska enligt lagförslaget bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 5 miljoner kronor. Sanktions­avgiften får inte överstiga 10 procent av närings­idkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om om­sät­tning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga, får om­sät­tningen uppskattas. När sanktions­avgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. Sanktions­avgiften får sättas ned helt eller delvis, om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. I ringa fall ska det inte tas ut någon sanktionsavgift.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot den föreslagna lagen och tillstyrker därmed regeringens proposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:26 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag