Justitieutskottets betänkande

2018/19:JuU5

 

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i bl.a. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen.

Förslaget innebär att rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks, att det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning, att möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas samt att det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Förslaget syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:279 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

2. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

3. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

4. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

5. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

6. lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:279 punkterna 1–6.

 

Stockholm den 6 november 2018

På justitieutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Andreas Carlson (KD), Tomas Tobé (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Kristina Axén Olin (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Henrik Vinge (SD), Rasmus Ling (MP), Ingemar Kihlström (KD) och Josefin Malmqvist (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:279 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i bl.a. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. Förslagen syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten.

Propositionen

Inledning

Målet för förvaltningsdomstolarnas verksamhet är att den ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. För att uppnå detta krävs moderna och ändamålsenliga processregler och en väl fungerande domstolsorganisation.

År 2010 genomfördes en omfattande reform av de allmänna förvaltningsdomstolarna som innebar att 23 länsrätter ersattes av 12 förvaltnings­rätter. Även processreglerna i de allmänna förvaltnings­domstolarna har reformerats under senare år (se prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154).

Utvecklingen av förvaltningsprocessen bör enligt regeringen fortsätta, och i den nu aktuella propositionen lämnas förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

Rättens sammansättning och domförhet

I propositionen föreslår regeringen att antalet lagfarna domare i förvaltningsrätten ska få utökas med en, om det finns skäl för det med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad. Antalet nämndemän får under samma förutsättningar utökas från tre till fyra. Förslaget innebär att möjligheterna att utöka antalet domare utvidgas genom att kravet på särskilda skäl tas bort. Regeringen föreslår vidare att motsvarande förstärkt sammansättning ska införas i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

När det gäller domförhet i kammarrätten föreslår regeringen bl.a. att om en kammarrätt i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska bestå av lagfarna ledamöter och ekonomiska experter och en av de lagfarna ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, ska rätten ändå vara domför. Regeringen föreslår även att om en kammarrätt i mål om fastighetstaxering, laglighetsprövning eller åldersgränser för film ska bestå av lagfarna ledamöter och särskilda ledamöter och en av de lagfarna ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, ska rätten ändå vara domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

Regeringen föreslår vidare en lagändring som innebär att en ensam lagfaren ledamot i kammarrätten kan bevilja ett prövningstillstånd som inte är begränsat till att gälla en viss del av ett beslut. Möjligheten får endast användas om frågan är enkel och beslutet innebär att prövningstillstånd meddelas. Den föreslagna regeln om endomarbehörighet ska enligt regeringens bedömning inte gälla i Migrationsöverdomstolen, och regeringen föreslår därför att en undantagsregel tas in i utlänningslagen (2005:716).

Muntlig förhandling

Regeringen föreslår i propositionen att förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det och det inte är uppenbart obehövligt. Förslaget innebär att enskilda parters rätt till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks. Förslaget syftar delvis till att förtydliga den rätt till muntlig förhandling som redan i dag gäller enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Överlämnande av mål

Regeringen föreslår i propositionen utökade möjligheter att överlämna mål från en obehörig domstol. Förslaget innebär att ett mål ska kunna överlämnas från en obehörig domstol även efter att handläggningen av målet har påbörjats. I dag kan detta ske endast i samband med att ett mål inleds. Som förutsättning för överlämnande ska gälla att rätten finner att den saknar behörighet att som första domstol handlägga målet. Ett mål ska enligt förslaget kunna överlämnas från en förvaltningsrätt, en kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen till en annan allmän förvaltningsdomstol.

Kompetenskrav för tolkar och översättare

I propositionen föreslår regeringen att det införs ett kompetenskrav för tolkar och översättare som anlitas av allmänna förvaltningsdomstolar. Enligt förslaget ska rätten, om det är möjligt, anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad. Om det inte är möjligt ska rätten anlita en annan lämplig person. Förslaget innebär att samma kompetenskrav som i dag gäller för tolkar och översättare som anlitas i allmän domstol även ska gälla för tolkar och översättare som anlitas i allmän förvaltningsdomstol.

Vidare föreslås det att rätten, under samma förutsättningar som gäller för tolkning och översättning för den som inte behärskar svenska, ska använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt vid kontakter med den som har en funktionsnedsättning som begränsar förmågan att se, höra eller tala. Om det är lämpligt får ett tekniskt hjälpmedel användas i stället för att en tolk anlitas.

Mot bakgrund av att tillgången på kvalificerade tolkar bör öka har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar (Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster, dir. 2017:104). Uppdraget ska redovisas senast den 12 december 2018.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2019. Enligt regeringens bedömning behövs det inte några övergångsbestämmelser.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte lett till några motionsyrkanden eller andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet anser att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och att de bör antas.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:279 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag