Justitieutskottets betänkande

2018/19:JuU2

 

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen om ändring i rättegångsbalken. Genom lagändringen åtgärdas en bristfällig utformning av bestämmelsen i ett tidigare lagstiftningsärende.

 

Behandlade förslag

Utskottet lägger på eget initiativ fram förslaget till lagändring.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Bilaga
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.

Stockholm den 18 oktober 2018

På justitieutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Andreas Carlson (KD), Tomas Tobé (M), Petter Löberg (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Kristina Axén Olin (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Henrik Vinge (SD), Ingemar Kihlström (KD) och Jennie Åfeldt (SD).

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken. Genom lagändringen åtgärdas en bristfällig utformning av bestämmelsen i ett tidigare lagstiftningsärende.

 

Utskottets ställningstagande

I proposition 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden lämnade regeringen bl.a. ett förslag till lag om ändring i rättegångsbalken där ändringar bl.a. föreslogs i överklagandebestämmelserna i 49 kap. 5 §. Riksdagen antog den föreslagna nya lydelsen av paragrafen med ikraftträdande den 1 juli 2018 (bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288, SFS 2018:533).

I proposition 2017/18:250 En ny strafftidslag föreslogs att samma paragraf skulle ändras. Riksdagen antog den föreslagna nya lydelsen av paragrafen med ikraftträdande den 1 april 2019 (bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378, SFS 2018:1252).

Av förbiseende gjordes inte någon samordning av de båda lagförslagen i samband med riksdagsbehandlingen. Konsekvensen av detta blir att de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2018 kommer att falla bort i samband med att paragrafen ändras den 1 april 2019. Detta har varken varit riksdagens eller regeringens avsikt.

Utskottet föreslår därför på eget initiativ att riksdagen rättar felaktigheten genom att anta utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.

Utskottet har inte begärt något yttrande från Lagrådet eftersom Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans art.

 

 

 

 

 

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken

   Härigenom föreskrivs att 49 kap. 5 § rättegångsbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt SFS 2018:1252

Utskottets förslag

 

49 kap.

5 §

En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

    1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett yrkande om detta,

    2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som intervenient eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om övertagande av ett käromål,

    3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran,

    4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta rättegångskostnad,

    5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

    6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap. eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §, en åtgärd som avses i 25-28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap. brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare, avslagit en begäran om byte av biträde eller försvarare eller utsett någon annan än den parten föreslagit till ett sådant uppdrag,

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) i annat fall än som avses i 5 eller 7, eller

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av en enskild part ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket.