Försvarsutskottets betänkande

2018/19:FöU4

 

En ny kustbevakningslag

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny kustbevakningslag och bl.a. med anledning av detta ändringar i vissa andra lagar.

I propositionen föreslås att Kustbevakningens (KBV) befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag för att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig. KBV:s särskilda kompetens och närvaro till sjöss ska dessutom tas till vara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett utökat ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning, anför regeringen.

Regeringen föreslår även att en polisman ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen.

Yrkandet från den allmänna motionstiden 2018/19 avstyrks då utskottet inte finner skäl i att överväga ytterligare åtgärder i fråga om ansvarsfördelning m.m. mellan KBV och andra myndigheter.

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:16 En ny kustbevakningslag.

Ett yrkande en motion från allmänna motionstiden 2018/19.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

En ny kustbevakningslag

Sammanslagning av Kustbevakningen och gränspolisen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motion från allmänna motionstiden 2018/19

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

1 Förslag till kustbevakningslag

2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

6 Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387)

7 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

8 Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

9 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

10 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

11 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

12 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

13 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

14 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

15 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

16 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

En ny kustbevakningslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. kustbevakningslag,

2. lag om ändring i rättegångsbalken,

3. lag om ändring i brottsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,

5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

6. lag om ändring i polislagen (1984:387),

7. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

8. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),

9. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

10. lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

11. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

12. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

13. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

14. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

15. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,

16. lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:16 punkterna 1–16.

 

2.

Sammanslagning av Kustbevakningen och gränspolisen

Riksdagen avslår motion

2018/19:1707 av Sten Bergheden (M).

 

Stockholm den 7 februari 2019

På försvarsutskottets vägnar

Niklas Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Niklas Karlsson (S), Beatrice Ask (M), Paula Holmqvist (S), Jan R Andersson (M), Roger Richtoff (SD), Mattias Ottosson (S), Hanna Gunnarsson (V), Pål Jonson (M), Josef Fransson (SD), Kalle Olsson (S), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M), Heléne Björklund (S) och Lars Thomsson (C).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 25 januari 2007 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av regleringen av Kustbevakningens (KBV) befogenheter i den brottsbekämpande och ordningshållande verksamheten. Utredaren skulle kartlägga de befintliga befogenheterna och analysera i vilken utsträckning dessa borde regleras annorlunda. Därutöver skulle utredaren se över gränsdragningen mellan KBV:s brottsbekämpande verksamhet och myndighetens kontroll- och tillsynsverksamhet samt befogenheter som är förknippade med dessa verksamheter och överväga en mer enhetlig reglering av dem (dir. 2007:5).

Den 4 oktober 2007 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2007:139) som innebar att utredaren även skulle utreda möjligheten att ge KBV förundersökningsrätt när det gäller vissa fiskebrott för att möjliggöra en effektivare lagföring.

Utredningen överlämnade i maj 2008 betänkandet Kustbevakningens rättsliga befogenheter (SOU 2008:55). Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2015/00017/L4).

I april 2016 ställde sig riksdagen bakom det som justitieutskottet anfört om rätt för polisen att genomsöka båtar och tillkännagav detta för regeringen (bet. 2015/16:JuU20 punkt 2, rskr. 2015/16:197).

Ärendena har beretts i Regeringskansliet (Justitiedepartementet), och ett utkast till lagrådsremiss har tagits fram. Utkastet till lagrådsremiss har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2018/01005/L4).

Lagrådet har yttrat sig över förslagen, och regeringen har i huvudsak utformat bestämmelserna i enlighet med Lagrådets förslag.

Justitieutskottet har getts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte yttrat sig.

Inga följdmotioner har väckts i ärendet. Ett yrkande från den allmänna mo-tionstiden 2018/19 behandlas dock i detta betänkande.

KBV:s generaldirektör besökte utskottet den 31 januari 2019 för att informera om myndighetens arbete. Möjlighet gavs att ställa frågor om regeringens förslag om en ny kustbevakningslag.

Bakgrund

KBV har ett brett verksamhetsområde. Myndighetens uppdrag spänner över flera politikområden, vilket är en naturlig följd av att KBV sedan länge svarar för myndighetsutövning inom olika rättsområden längs med hela Sveriges kuststräcka och i vissa andra vattenområden samt på land i anslutning till dessa vatten. KBV är vidare i praktiken den enda civila myndigheten med befogenheter och resurser för närvaro i Sveriges maritima zoner.

Myndighetens uppgifter regleras primärt i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen (KBV:s instruktion), men även i ett stort antal särskilda lagar och förordningar som innehåller bestämmelser om verksamheten samt i regleringsbrev och enskilda regeringsbeslut.

KBV bedriver kontinuerligt sjöövervakning, brottsbekämpande och ordningshållande verksamhet, kontroll- och tillsynsverksamhet, miljöräddningstjänst till sjöss och annan räddningstjänst.

I fråga om geografisk avgränsning ska KBV enligt sin instruktion bedriva sjöövervakning och annan verksamhet inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag omfattas enbart Vänern och Mälaren, men i fråga om uppgiften miljöräddningstjänst också Vättern. KBV får även, med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut, bedriva verksamhet utanför nämnda områden, t.ex. inom ramen för EU-samarbetet och internationella överenskommelser. Regleringen är dock komplex, och någon enhetlig geografisk avgränsning av KBV:s verksamhet finns inte, vare sig till sjöss eller på land.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att KBV:s befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag för att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig. KBV:s särskilda kompetens och närvaro till sjöss ska dessutom tas till vara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett utökat ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning. Detta möjliggör fler och bättre ingripanden. Det medför också att samhällets resurser till sjöss kan användas effektivare.

Regeringen föreslår även att en polisman ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Utskottets överväganden

En ny kustbevakningslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ny kustbevakningslag och bl.a. med anledning av detta ändringar i vissa andra lagar.

Propositionen

Regeringen föreslår att den nuvarande lagen om KBV:s medverkan vid polisiär övervakning upphävs och ersätts med en ny lag som i större utsträckning samlar de uppgifter och befogenheter som KBV och en tjänsteman vid KBV (kustbevakningstjänsteman) har. Den nya lagen föreslås få rubriken Kustbevakningslag.

Av propositionen framgår att den nya lagen ska innehålla uttryckliga geografiska avgränsningar. Lagen ska gälla inom Sveriges sjöterritorium. Inom vattenområden på land ska lagen dock bara gälla på Vänern och Mälaren samt deras förbindelser till havet. Vidare ska lagen gälla på vissa älvar och andra vattendrag där KBV sedan tidigare bedriver verksamhet. Utanför Sveriges sjöterritorium ska lagen gälla inom Sveriges maritima zoner. Lagen ska även få tillämpas i andra geografiska områden, t.ex. i den utsträckning som följer av ett författningsenligt uppdrag att biträda Polismyndigheten, åklagare, Tullverket eller någon annan myndighet med en viss åtgärd.

Regeringen föreslår också att KBV ska få ett mer självständigt ansvar för bekämpningen av brott. KBV:s brottsbekämpande arbete ska regleras i två olika verksamhetskategorier – den direkta och den indirekta brottsbekämpningen.

Av propositionen framgår att den direkta brottsbekämpningen ska omfatta brott som gäller

       vattenförorening och annan miljölagstiftning

       sjötrafik och sjösäkerhet

       skyddslagstiftning

       jakt och fiske

       fornminnen och vrak

       samtliga brott som har begåtts i Sveriges maritima zoner.

En kustbevakningstjänsteman föreslås ha samma rätt som en polisman att

       i brådskande fall gripa en person som är misstänkt för ett brott

       vid fara i dröjsmål göra en husrannsakan utan ett beslut av förundersökningsledare, åklagare eller rätten

       ta föremål i beslag

       stänga till ett fartyg, en byggnad eller ett rum, förbjuda tillträde till visst område (dvs. spärra av) samt att meddela förbud mot att flytta ett visst föremål eller att vidta någon annan liknande åtgärd

       i brådskande fall besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Av propositionen framgår att den indirekta brottsbekämpningen ska omfatta alla typer av brott. Denna ska kunna aktualiseras om Tullverket, Polismyndigheten eller en förundersökningsledare har ställt sig bakom åtgärden eller om ett godkännande inte utan väsentlig olägenhet kan avvaktas.

Regeringen föreslår att för att verkställa ett tvångsmedel eller vidta en annan åtgärd i den brottsbekämpande verksamheten ska en kustbevakningstjän-steman i vissa fall ha rätt att stoppa fartyg, fordon etc.

Av regeringens förslag framgår också att KBV:s ordningshållande arbete ska regleras i två olika verksamhetskategorier – den direkta och den indirekta ordningshållningen. KBV:s direkta ordningshållning ska omfatta uppträdande till sjöss samt störningar enligt vissa författningar som anges i lagen. Inom den direkta ordningshållningen ska KBV självständigt få förebygga och ingripa mot störningar av ordningen.

KBV ska som biträde i ett enskilt fall få agera mot störningar av ordningen som inte omfattas av den direkta ordningshållningen, om den mottagande myndigheten har godkänt åtgärden. Om ett omedelbart ingripande är nödvändigt för att hindra allvarlig fara för liv eller hälsa och om faran inte lämpligen kan hindras på något annat sätt ska en kustbevakningstjänsteman få ingripa även utan ett godkännande, enligt regeringens förslag.

I propositionen föreslås att en kustbevakningstjänsteman ska ha rätt att avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta den som stör ordningen eller utgör en omedelbar fara för den. KBV ska också ha rätt att avvisa eller avlägsna den som överträder ett tillträdesförbud när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

Regeringen föreslår vidare att den nya lagen ska innehålla allmänna bestämmelser som är gemensamma för KBV:s kontroll- och tillsynsverksamhet.

Propositionen föreslår att en kustbevakningstjänsteman, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, under vissa förutsättningar som anges i lagen ska ha rätt att använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd.

Regeringen föreslår också att en polisman ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Regeringen föreslår avslutningsvis att den nya lagen och de författningsändringar som i övrigt föreslås ska träda i kraft den 1 april 2019, då lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning samtidigt ska upphöra att gälla. Det krävs inte några särskilda övergångsbestämmelser, enligt regeringens bedömning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar förslaget om en utökad, enhetlig och mer samlad reglering av KBV:s uppgifter och befogenheter i en ny lag. Lagen bör bidra till en effektivare brottsbekämpning och ordningshållning. Utskottet tillstyrker sammantaget lagförslaget av de skäl som anförs i propositionen. Utskottet tillstyrker också övriga lagförslag av de skäl regeringen anför.

Sammanslagning av Kustbevakningen och gränspolisen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionen om en möjlig sammanslagning av KBV och gränspolisen.

 

Motionen

I motion 2018/19:1707 av Sten Bergheden (M) anförs att gränspolis- och kustbevakningsverksamheten i dag bedrivs av två separata myndigheter. Ett ökat samarbete och en gemensam ledning skulle sannolikt höja effektiviteten och göra ansvarsfördelningen tydligare mellan de bägge verksamheterna. Motionären föreslår att man bör se över möjligheten att föra samman gränsbevaknings- och gränspolisverksamheten i en och samma myndighet med en gemensam styrning och budget.

Utskottets ställningstagande

Proposition 2018/19:16 En ny kustbevakningslag bereds och tillstyrks av utskottet i detta betänkande. Då propositionen bygger på ett gediget utredningsarbete och i stora delar behandlar KBV:s ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning för att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig, och i så måtto mer tydlig, ser utskottet inte skäl till att överväga ytterligare åtgärder i fråga om ansvarsfördelning m.m. i förhållande till andra myndigheter. Utskottet ser överlag positivt på det samarbete som redan existerar mellan KBV och Polismyndigheten. Motionen avstyrks.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:16 En ny kustbevakningslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till kustbevakningslag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information.

Motion från allmänna motionstiden 2018/19

2018/19:1707 av Sten Bergheden (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att slå samman gränsbevakningen och gränspolisen till en myndighet med en gemensam styrning och budget och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1 Förslag till kustbevakningslag

2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

6 Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387)

7 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

8 Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

9 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

10 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

11 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

12 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

13 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

14 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

15 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

16 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information