MIKAEL JANSSON och ROGER RICHTOFFRiksdagsledamöte
Riksdagsledamot (SD)
2017-12-13
Dnr 784-2017/18

Hemställan om att KU ska granska regeringens beslut om att köpa in luftvärnssystemet Patriot

Tisdagen den 7 november meddelade regeringen att de hade avgjort frågan rörande typval av medelräckviddigt luftvärnssystem. Beslutet fattades bara timmarna efter att försvarsminister Peter Hultqvist haft ett möte med USA försvarsminister James Mattis i Helsingfors. Huruvida frågan om Sveriges inköp av det amerikanska luftvärnssystemet diskuterades eller inte har dock försvarsministern vägrat kommentera.

Beskedet om att regeringen bestämt sig för det amerikanska patriotsystemet har dock ifrågasatts från flera olika håll.

Den normala ordningen är att FMV hanterar inköp av krigsmaterial på uppdrag av försvarsmakten. Enligt uppgifter till Dagens Industri har det dock framkommit uppgifter om att myndigheten blivit överkörda när regeringen beslutade om inköpet.

"Det är en samling människor närmast i chock. Det har gått långt när personal på FMV talar om ministerstyre" uppger en källa till Dagens Industri.

Andra företrädare för FMV hävdar samtidigt att allt gått enligt regelboken och att de inte känner till något om den interna kritiken.

Utifrån försvarspolitisk synpunkt framstår det som anmärkningsvärt att regeringen väljer Patriotsystemet framför andra bättre och billigare system.

Ekonomiskt och förmågemässigt är det fransksvenska alternativet Aster-30 med svensk radar klart bättre än amerikanska Patriot. Patriot täcker bara 120 grader och har 80-tals teknik som är vid vägs ände. Aster-30 är ett modernt system som täcker 360 grader och kopplat med svensk radar som är världsledande så blir den faktiska skjutradien större. För samma belopp som en bataljon Patriot kostar så kan vi få betydligt bättre men också mer luftvärn om vi beställer det fransksvenska alternativet. Det rymmer också lösningar för robotluftvärn på visbykorvetterna.

Då dessa fakta måste anses vara väl kända av regeringen framstår deras agerande i frågan som mycket tvivelaktigt. Konstitutionsutskottet bör därför utreda hur regeringen hanterat beslutet om att köpa in patriotsystemet samt hur ärendet beretts. Det bör också utredas om det finns grund för de uppgifter som framkommit i media gällande anklagelserna om ministerstyre som riktats från uppgiftslämnare på FMV. En central fråga bör vara huruvida regeringen i praktiken övervägt andra alternativ än Patriot, samt vilket underlag som legat till grund för det aktuella beslutet. Då frågan rimligtvis kan anses vara en fråga av stor utrikespolitisk betydelse, bör utskottet vidare klargöra huruvida regeringen levt till sin grundlagsfästa skyldighet att informera och överlägga med utrikesnämnden.

Mikael JanssonRoger Richtoff