N2018/04463/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1623 av Betty Malmberg (M) Handel med levande djur

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) ska kunna förhindra att Sverige får in de allvarliga sjukdomarna paratuberkulos och PRRS.

I mitt svar till Betty Malmberg den 7 augusti på fråga 2017/18:1594 om gränskontroller vid import av lantbruksdjur informerade jag bl.a. om ett planerat uppdrag till Jordbruksverket att i nära samarbete med näringen se över hur Sverige kan anpassa sig till det nya regelverket med mål om ett bibehållet högt smittskydd. Betty Malmberg anser att initiativet är lovvärt men skriver att det är ”föga troligt” att det kan genomföras.

Jag delar inte Betty Malmbergs negativa syn på svensk djurhållning. Genom samarbete mellan Jordbruksverket, veterinärer och näringens organisationer har flera smittsamma djursjukdomar framgångsrikt bekämpats under de senaste årtiondena. Det finns goda förutsättningar för att Jordbruksverket i samarbete med näringens organisationer ska kunna utveckla system som gör det möjligt för svenska djurbönder att skydda sina djur från paratuberkulos och PRRS när den nya djurhälsolagen börjar tillämpas. Många andra EU-länder har genom kontrollprogram begränsat dessa sjukdomars spridning. Min och regeringens ambition är självklart att göra allt vi kan för att förhindra att dessa sjukdomar kommer in i och får fäste i Sverige.

Jag kan inte besvara frågan om vilka åtgärder som kommer att vidtas innan den planerade översynen i Jordbruksverkets regi har genomförts. Jag känner mig dock trygg i att svensk djurhållning även i framtiden kommer att bedrivas med ett högt smittskydd och utan paratuberkulos och PRRS.

Stockholm den 5 september 2018

Sven-Erik Bucht