Svar på fråga 2017/18:1590 av Annicka Engblom (M)
Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring

Annicka Engblom har frågat mig om jag med tanke på det akuta läget, ämnar vidta omedelbara åtgärder för att lätta på regelverket så att landets mikrobryggerier liksom tidigare ska kunna skänka restprodukten drav till lokala lantbrukare och djurhållare.

Det svenska lantbruket är drabbat av foderbrist på grund av långvarig torka. Läget är allvarligt och regeringen arbetar tillsammans med myndigheter och bransch för att tillgängliggöra det foder som finns i Sverige. Flera åtgärder har vidtagits för att underlätta situationen för modernäringen.

Drav kan fungera väl som foder. Möjligheten att skänka eller sälja det till djurhållare finns redan idag. EU-regler på foderområdet kräver emellertid att bryggerier registrerar sig som foderleverantörer hos Statens jordbruksverk för att leverera drav till foderindustri eller direkt till lantbrukare. Registreringen i sig medför inga kostnader. Däremot kommer bryggerierna vid en registrering att omfattas av offentlig kontroll. Kontrollfrekvensen regleras i Jordbruksverkets kontrollföreskrift och avgifterna för kontrollen regleras i myndighetens föreskrifter om avgifter för vissa kontroller. Jordbruksverket har beräknat kontrollavgiften till mellan 610–3 050 kronor på årsbasis. Därutöver kan det tillkomma kostnader för provtagning det år kontroll genomförs. De i frågesvaret nämnda års- och kontrollavgifterna på omkring 30 000 kronor förefaller vara i överkant.

Det är min förhoppning att Jordbruksverkets beräkning kan bidra till ökad tydlighet kring kostnaderna och att svenska bryggerier väljer att göra sin drav tillgänglig som foder för att på så sätt underlätta för lantbruket.

Stockholm den 7 augusti 2018

Sven-Erik Bucht