S2018/

04169/FST

S2018/04170/FST

Socialdepartementet

Barn-äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1581 Minskade utbetalningar av bilstöd i Sverige och fråga 2017/18:1582 Rapportering av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden av Lars Beckman (M)

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i närtid så att den som behöver bilstöd också får det. Vidare har Lars Beckman frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa öppenhet och transparens i rapporteringen av Försäkringskassans handläggning av ärenden när det kommer till bilstödet.

Först och främst vill jag säga att bilstödet är en oerhört viktig förmån för att främja delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Bilen är en förutsättning för många för att arbete, föräldraskap och fritid ska fungera. Det är självfallet regeringens utgångspunkt att bilstödet ska fungera tillfredsställande för dem det är till för.

Det fanns flera skäl till att regeringen genomförde reformeringen av bilstödet. Ett av dem var att förbättra stödet till personer med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil. Ett annat var att bättre gynna personer med de mest omfattande anpassningsbehoven.

Vi kan konstatera att vi nu får signaler om att bilar som berättigar till bilstöd har blivit orimligt dyra i inköp för vissa grupper. Det beror till viss del på att det ställs högre krav på bilens ålder och skick i nuvarande bestämmelser, men också på andra bestämmelser som samverkar och får oönskade effekter.

Vi kan också konstatera att under 2017 användes endast ca 60 procent av tilldelade medel för bilstödet. Jag är angelägen om att avsatta medel kommer enskilda till del på det sätt som det är tänkt. Därför har regeringen också vidtagit ett antal åtgärder.

För att så snart som möjligt få en bättre bild av vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått för enskilda som har behov av bilstöd och hur stödet kan förbättras, har regeringen den 28 juni gett Försäkringskassan ett särskilt uppdrag att i samråd med Trafikverket se över detta. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet tillsammans med eventuella åtgärder senast den 1 oktober 2018.

Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga inkomster, dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol (eller liknande hjälpmedel) och dem som har behov av särskild utrustning (bl.a. särskild teknik) för att kunna använda bilen. Försäkringskassan ska lämna förslag till åtgärder om det behövs för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd.

Försäkringskassan och Trafikverket ska också analysera vilka konsekvenser bilstödsreformen har fått för respektive myndighets administration. De ska rapportera gemensamt till Socialdepartementet senast den 15 januari 2019.

Jag vill också i sammanhanget berätta att jag den 25 juni kallade till mig Försäkringskassan och Trafikverket för en gemensam myndighetsdialog tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av problemen med just bilstödet.

Vad gäller Lars Beckmans fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden och statistik kan jag konstatera att statistiken om bilstöd är en del av den officiella statistiken som Statistiska Centralbyråns ansvarar för att samordna. Den officiella statistiken regleras både genom lagen (2001:99) om den officiella statistiken och en förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Det är Försäkringskassan och andra statistikansvariga myndighet som ska tillhandahålla och ta fram statistiken. Vi vet att det finns fördröjningar i handläggningen när det gäller bilstöd och som myndigheterna nu arbetar intensivt med för att komma till rätta med.

Stockholm den 1 augusti 2018

Lena Hallengren