N2018/

04171/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1577 av Jens Holm (V) Pilbågsjakt

Jens Holm har frågat mig om jag inom ramen för regeringens befogenheter kommer att besluta om fortsatt förbud mot jakt med pil och båge i jaktförordningen.

Mitt uppdrag som landsbygdsminister omfattar bland annat frågor om jakt, däribland jaktmetoder. En långsiktigt hållbar viltförvaltning innebär bland annat att jakt ska bedrivas effektivt. Jakt ska också ske utan att orsaka viltet onödigt lidande. Denna grundläggande princip anges i 27 § jaktlagen (1987:259).

Av 10 § jaktförordningen (1987:905) följer att endast sådana vapen och jaktmedel som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver får användas vid jakt. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen.

Jag är angelägen om att all jakt är förenlig med gällande jaktlagstiftning och följer givetvis myndigheternas arbete med dessa frågor.

Stockholm den 7 augusti 2018

Sven-Erik Bucht