N2018/04111/JM

N2018/04112/JM

N2018/04113/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson (KD)
Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson (C) Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson (C) Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket

Mikael Oscarsson har frågat mig vad jag gör för att i den akuta situation som nu råder säkerställa att svenska bönder lider så liten skada som möjligt. Staffan Danielsson har frågat mig om jag eller regeringen avser att tillsätta en krisgrupp på grund av den extrema torkan samt mildra EU-regler som på grund av torkan skulle drabba bönderna hårt. Staffan Danielsson har även frågat mig hur jag och regeringen ser på konsekvenserna av den extrema torkan och vilka åtgärder vi har vidtagit och avser att vidta. Jag besvarar dessa tre frågor i ett sammanhang.

Den extrema vädersituationen i Sverige denna sommar har drabbat lantbruket hårt. Det torra vädret har medfört ett stort skördebortfall av både grovfoder och spannmål. Det har inneburit att många svenska lantbrukare får kämpa för att hitta foder till sina djur till kommande vinter. Den oroväckande och allvarliga utvecklingen med värme under denna vår och sommar är någonting vi i framtiden sannolikt kommer få se allt oftare på grund av klimatförändringarna. Regeringen har därför beslutat att inrätta ett nationellt expertråd för klimatanpassning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Rådet ska ta fram underlag som ska ligga till grund för det nationella arbetet med klimatanpassning kommande år. Regeringen har även mer än fördubblat miljö- och klimatbudgeten denna mandatperiod vilket är viktigt för att i framtiden kunna arbeta förebyggande för att undvika situationer som den vi har haft i år.

Såväl regeringen, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter har vidtagit åtgärder för att underlätta lantbrukarnas situation och för att underlätta för lantbrukare att hitta foder till sina djur. Regeringen har till exempel presenterat ett krispaket som motsvarar ca 1,2 miljarder kronor till svenskt lantbruk. 460 miljoner kronor av dessa pengar planeras att betalas ut redan i år och resten planeras att betalas ut under 2019. Statens jordbruksverk kommer att få i uppdrag att i nära dialog med branschen utforma stödet för 2019 så att pengarna hamnar där de gör mest nytta. Jag har personligen varit i kontakt med kommissionär Phil Hogan flera gånger för att underrätta honom om situationen i Sverige. Arbetet har mynnat ut i att det har lämnats in ett brev till kommissionen med en förfrågan om krisstöd från EU, samt snabb hjälp med att få undantag från regler som försvårar lantbrukarnas situation i år. Statens jordbruksverk har även ansökt om att få betala ut ett större förskott av vissa EU-stöd för att ytterligare stärka lantbrukarnas likviditet i höst.

Utöver detta har berörda myndigheter sett över regelverken för att kunna göra undantag som kan underlätta för lantbrukarna i deras svåra situation. Det har till exempel lett till att Statens jordbruksverk har beslutat om att medge undantag för skörd av foder på mark som ligger i träda. Verket har även medgett undantag från regelverket så att djur kan gå ute på bete även om växtligheten på marken är sämre än normalt. Utöver det har Statens jordbruksverk även beslutat om ett undantag från att registrera sig som foderföretagare när man säljer en liten andel foder för att kunna göra det lättare att köpa och sälja grannar emellan.

Regeringen följer situationen och har en nära dialog med Statens jordbruksverk och näringen. Näringsdepartementet har avstämningar varje dag med Statens jordbruksverk och veckovisa avstämningar med Lantbrukarnas riksförbund. Statens jordbruksverk fungerar som den samordnande myndigheten för arbetet med fodersituationen i lantbruket och stämmer regelbundet av situationen med andra berörda myndigheter.

Stockholm den 7 augusti 2018

Sven-Erik Bucht