N2018/03999/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

T

ill riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson (C)
Fritidsfiske med redskap

Ola Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att det även i framtiden kommer att vara möjligt att längs västkusten idka småskaligt fritidsfiske med nät, långrev, ryssja, bur och håv.

Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 att ge Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att föreslå utformning av bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare. Uppdraget omfattade även att utreda förutsättningarna för och föreslå hur det kan införas en möjlighet att fördela den nationella tillgängliga fiskeresursen mellan olika kategorier av fiske utifrån andra skäl än fiskevårdsskäl, när de biologiska målen för bestånden har uppnåtts. Som Ola Johansson anger skulle myndigheten i uppdraget särskilt beakta möjligheten att främja fritidsfisket och fisketurismverksamhet, samtidigt som förutsättningarna för ett livskraftigt yrkesfiske och det traditionella fisket bibehålls.

Havs- och vattenmyndigheten redovisade regeringsuppdraget den 8 maj 2018 och redovisningen analyseras för närvarande i Regeringskansliet. För att inte föregripa denna analys önskar jag i nuläget inte kommentera den fortsatta handläggningen av rapporten.

Stockholm den 13 juli 2018

Sven-Erik Bucht