Ju2018

/03501

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson (M)
Räddningstjänstens situation

Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att säkerställa räddningstjänstens bemanning och kompetensen bland dess anställda.

Det är kommunen som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet inom kommunen. Dessa verksamheter har grundläggande betydelse för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap och måste därför kunna bedrivas på ett effektivt och säkert sätt.

Staten tillhandahåller genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildningar inom räddningstjänstområdet. Utbildningarna ska säkerställa grundläggande kompetens hos kommunal räddningstjänstpersonal i hela landet. Regeringen har ökat MSB:s anslag med 34 miljoner kronor för räddningstjänst och befolkningsskydd inom ramen för civilt försvar. MSB bedömer att myndigheten därigenom ges bättre förutsättningar att möta kommunernas behov av kompetens inom räddningstjänstområdet.

Regeringen tillsatte i februari 2017 Räddningstjänstutredningen med uppdrag att analysera och föreslå hur kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska kunna bedrivas på ett mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt. Utredningen har den 19 juni i år lämnat betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Utredningen föreslår bl.a. att kommunerna bör ta ett större ansvar för att personalförsörja räddningstjänstorganisationen och att MSB bör stödja kommunerna i det arbetet. Betänkandet kommer nu att remitteras.

Regeringen kommer att noga följa utvecklingen på området och vid behov vidta ytterligare åtgärder. Samtidigt är det av stor vikt att kommunerna vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa effektivitet och kvalitet i de aktuella verksamheterna.

Stockholm den 11 juli 2018

Morgan Johansson