Svar på fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé (M)
Hemliga tvångsmedel

Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sänka gränsen för hemliga tvångsmedel och på så sätt skapa bättre verktyg för polisen att bekämpa grov brottslighet.

De nuvarande reglerna kring hemliga tvångsmedel är utarbetade över lång tid och framtagna med noggrann omsorg. Det finns trösklar som bestämmer när ett hemligt tvångsmedel får användas. Dessa är en del av en helhet och inte avsedda att höjas eller sänkas på ett lättvindigt sätt. Redan idag finns dock vissa ventiler i lagstiftningen som gör det möjligt att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (hemlig teleavlyssning) och hemlig kameraövervakning även när de föreskrivna gränserna inte är uppnådda. Reglerna för användning av hemliga tvångsmedel inrymmer svåra och viktiga avvägningar mellan brottsbekämpningens effektivitet och enskildas integritet. Härtill kommer att hemliga tvångsmedel är mycket resurskrävande att verkställa.

En ändring av regelverket måste alltså föregås av mycket noggranna analyser av hur förändringen skulle kunna genomföras i praktiken och om det är det mest effektiva sättet att använda polisens utredningsresurser.

De signaler regeringen hittills fått från den brottsbekämpande verksamheten är främst att de tvångsmedel som finns måste kunna verkställas på ett effektivare sätt. Därför har regeringen låtit utreda ett nytt hemligt tvångsmedel: hemlig dataavläsning. Ett förslag om detta, som möjliggör avlyssning även av krypterade dataflöden, har lämnats och nyligen remitterats. Regeringen har även låtit utreda hur vissa beslut om hemlig avlyssning ska kunna fattas enklare och effektivare. Det förslaget är nu ute på remiss. För regeringen är effektiva utredningsverktyg för de brottsbekämpande myndigheterna en viktig och högt prioriterad fråga.

Stockholm den 12 juli 2018

Morgan Johansson