Svar på fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé (M)
Sänkt gräns för obligatorisk häktning

Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sänka gränsen för obligatorisk häktning.

Sedan lång tid tillbaka finns en presumtion för häktning vid allvarlig brottslighet. Att det föreligger en presumtion för häktning innebär att rätten utan närmare undersökningar kan utgå från att häktningsskäl föreligger så länge inte annat framgår av utredningen. Trots det har rätten en skyldighet i varje enskilt fall att pröva om häktningsförutsättningarna föreligger. Därutöver ska rätten även pröva om häktning är proportionerligt. Någon obligatorisk häktningsregel finns alltså inte.

De brott som Tomas Tobé nämner är nära nog alltid häktningsgrundande på grund av främst kollusionsfara, dvs. risk för att den misstänkte försvårar sakens utredning. Den påstådda effekten av förslaget är därför inte självklar. En sänkning av gränsen för när det föreligger en presumtion för häktning väcker även frågan om det redan vid ett straffvärde på ett års fängelse är rimligt att det är den misstänkte som ska lyfta fram omständigheter som visar att det är uppenbart att häktningsskäl saknas. Normalt sett är det åklagaren som en följd av den s.k. oskuldspresumtionen ska föra fram dessa omständigheter.

Att hålla personer som begår grova brott borta från gatorna är en högt prioriterad fråga för regeringen. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder för att stärka de brottsutredande myndigheternas arbete. Regeringen har bland annat tagit initiativ till att minimistraffen har höjts för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, t.ex. handgranater, för att öka möjligheten att använda sig av hemliga tvångsmedel och för att kunna häkta personer i flera fall.

Dessutom har jag nyligen remitterat ett förslag om en möjlighet till häktning oavsett brottets straffskala, om det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet och påföljden inte endast kan leda till böter. Förslaget syftar till att möjliggöra häktning av brottsaktiva personer som frekvent återfaller i mindre allvarliga brott men där påföljden förväntas bli ett fängelsestraff.

Stockholm den 12 juli 2018

Morgan Johansson