Ju2018/03456

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till r

iksdagen


Svar på fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé (M) Vistelseförbud – en ny form av påföljd

Tomas Tobé har frågat mig om jag avser se över möjligheterna att införa en bestämmelse om vistelseförbud i Sverige.

Att bekämpa den grova brottsligheten och gängkriminaliteten är en av regeringens viktigaste frågor. Regeringen har därför initierat omfattande skärpningar i den straffrättsliga lagstiftningen under mandatperioden. Fler än 30 straffrättsliga bestämmelser relaterade till organiserad brottslighet har skärpts, bland dem bestämmelser som rör allvarliga våldsbrott och grova vapenbrott.

Utöver detta arbetar regeringen för närvarande med ett förslag som innebär att Kriminalvården ska kunna ge särskilda föreskrifter om t.ex. vistelseort till den som friges villkorligt från ett fängelsestraff om det behövs för att förhindra återfall i brott. Sådana föreskrifter kan avse såväl ett förbud att uppehålla sig på en viss plats där risken för återfall är särskilt stor som ett förbud att lämna ett visst område. Föreskrifterna ska kunna övervakas med fotboja. Överträds föreskriften kan den villkorligt medgivna friheten förverkas med högst tre månader åt gången. Förslaget är tänkt att omfatta alla som friges villkorligt och är alltså inte begränsat till att enbart träffa återfallsbrottslingar eller gängkriminella. Denna möjlighet till föreskrifter i kombination med elektronisk övervakning kan förväntas utgöra ett viktigt verktyg i kampen mot brottsligheten i samhället i stort.

Vid sidan av straffrätten finns det andra viktiga verktyg i kampen mot den grova brottsligheten.

Polismyndigheten måste ges möjlighet att öka antalet anställda och närvaron på lokal nivå. Regeringen har därför under mandatperioden aviserat stora resursökningar till Polismyndigheten. Regeringen har också riktat och breddat tolv myndigheters gemensamma arbete mot den organiserade brottslighet som förekommer i de mest utsatta bostadsområdena. Utöver dessa initiativ införs den 1 augusti 2018 en ny kamerabevakningslag som bl.a. ska göra det lättare att använda kamerabevakning i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.

Stockholm den 12 juli 2018

Morgan Johansson