Ju2018/

03452

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé (M)
Ett nationellt exitprogram för kriminella

Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att bygga upp ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar.

Att bekämpa gängbrottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor och en rad åtgärder har genomförts för att förebygga, förhindra och bekämpa sådan brottslighet. Bland annat förstärker vi polisen med 7,1 miljarder kronor under de närmaste åren för att utveckla verksamheten och öka antalet polisanställda. Därtill har regeringen avsatt ytterligare 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att stärka polisverksamheten.

Polismyndigheten har sedan hösten 2015 regeringens uppdrag att fördela bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna ett liv i kriminalitet, s.k. avhopparverksamhet. För detta ändamål har regeringen sedan 2016 avdelat fem miljoner kronor årligen till Polismyndigheten. Polismyndigheten har inrättat en nationell samordningsfunktion för att bedöma inkomna ansökningar och för att följa upp hur medlen används.

Dessa särskilda medel utgör dock bara en del av de statliga medel som används till avhopparverksamhet. Utöver de fristående organisationer som bedriver avhopparverksamhet finns även ett antal myndighetsdrivna verksamheter för avhoppare som finansieras inom ramen för respektive myndighets budget. Polismyndigheten har exempelvis ett omfattande brottsoffer- och personsäkerhetsarbete där avhopparverksamhet berörs.

I regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott lyfts stöd och hjälp för att lämna kriminella eller extremistiska grupperingar fram som en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Individer i sådana grupperingar är i behov av olika typer av stöd vilket kräver samverkan mellan ett flertal samhällsaktörer. Inte minst är det viktigt att kommunerna tar sitt ansvar, bland annat genom åtgärder från socialtjänsten.

Jag avser att fortsatt följa denna viktiga fråga för att vid behov kunna vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 12 juli


Morgan Johansson