Ju2018/

03450/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé (M)
Åtgärder för barn och unga som rekryteras till kriminella gäng

Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Kriminalvården istället för kommunerna får ansvar för barn som har rekryterats av kriminella gäng.

För unga som behöver stå under särskild tillsyn finns Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS har också ansvar för de unga som dömts till sluten ungdomsvård. SiS verksamhet är anpassad för barn och ungas behov och verksamheten bedrivs i nära samarbete med socialtjänsten där det finns en uppbyggd ordning och kompetens för att hantera barn och unga. SiS har liksom Kriminalvården befogenhet att hindra de som vårdas på myndighetens institutioner från att avvika och även i övrigt befogenheter för att kunna genomföra vården. Regeringen har under mandatperioden tillfört SiS medel för att utöka antalet vårdplatser.

För ungefär två tredjedelar av de barn och unga som bereddes vård på SiS under 2017 var orsaken till placeringen kriminalitet, inte sällan i kombination med missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Problembilden hos dessa barn är således komplex och i olika faser behövs olika typer av insatser.

Det är självklart att såväl rättsväsendet som andra delar av samhället måste reagera och agera när unga begår brott. Forskning visar att repressiva åtgärder blir mer effektiva när de kombineras med åtgärder av social karaktär. Det är därför viktigt att samhällets aktörer samarbetar kring barn och unga som riskerar att begå eller begår brott. Flera centrala verktyg i det förebyggande och återfallsförebyggande arbetet finns i den kommunala verksamheten, inte minst inom skola och socialtjänst.

Det är också viktigt att vi har tydliga och konsekventa påföljder som kan bidra till att hindra att unga fortsätter att begå brott. Förslag om nya ungdomspåföljder bereds för närvarande i högt tempo i Regeringskansliet.

Det är viktigt att den lagstiftning som finns på området är verkningsfull och ändamålsenlig. Jag har idag inte för avsikt att ta något initiativ till att vidta åtgärder för att överföra kommunernas generella ansvar för insatser för barn och ungdomar som rekryterats till kriminella gäng till Kriminalvården.

Stockholm den 12 juli 2018

Morgan Johansson