Ju2018/03468

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1493 av Roger Haddad (L) Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen

Mot bakgrund av att Roger Haddad anser att det saknas en generell och systematisk kvalitetsutvärderingsmodell för polisutbildningen har han frågat mig och regeringen när vi avser att ta initiativ till ett sådant arbete.

Till att börja med vill jag klarlägga att kraven för att få bli polis inte har sänkts. Kraven ligger fast.

Jag påminner också Roger Haddad om att det är Polismyndigheten som både bestämmer kraven för att antas till polisutbildningen och fastställer examinationskraven. Universitetskanslersämbetet granskar kvaliteten i högre utbildning. Polisutbildningen är inte en högskoleutbildning utan en uppdragutbildning som Polismyndigheten är huvudman för och den regleras genom förordningen om utbildning till polisman.

Att vara polis i dag är krävande. Det är därför viktigt att vi fortsätter att ha höga krav på de som ska bli poliser. Regeringen är stolt över den svenska polisen. Poliserna vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten visar dagligen prov på mycket hög kompetens när det gäller att utföra sina svåra arbetsuppgifter. De har alla genomgått samma grundutbildning till polisman och den svenska polisens höga standard beror till stora delar på urvalet samt det teoretiska och praktiska innehållet i den svenska polisutbildningen. Regeringen följer naturligtvis upp verksamheten inom ramen för den ordinarie myndighetsstyrningen.

Stockholm den 12 juli 2018

Morgan Johansson