Svar på fråga 2017/18:1489 av Jasenko Omanovic (S)
Bekämpning av oseriösa fiberleverantörer

Jasenko Omanovic har frågat mig vad jag och regeringen kan göra för att skydda medborgare från oseriösa internetleverantörer som inte levererar vad de har lovat till sina kunder.

Det är viktigt att utbyggnaden av snabbt bredband kan ske på ett effektivt sätt och det är alltid olyckligt om enskilda konsumenter drabbas av förseningar.

Regeringen arbetar för att skapa goda förutsättningar och undanröja hinder för bredbandsutbyggnad. Till exempel är enklare och snabbare tillstånds-processer för anläggning av bredband något som kan påverka utbyggnads-takten i positiv riktning. Regeringen har mot detta syfte i Trafikverkets regleringsbrev avseende 2018 skärpt myndighetens uppdrag att korta handläggningstiderna för ledningsärenden. Vidare har regeringen den 31 maj 2018 gett Trafikverket i uppdrag att utreda användningen av alternativa anläggningstekniker för ledningsförläggning av bredband. Myndighetens nuvarande principer tillåter endast anläggning av fiber genom grävning i ytterslänt i anslutning till många av de mindre länsvägarna. Om alternativa anläggningstekniker, som är förenliga med Trafikverkets väghållaransvar, kan tillåtas innebär det en förenkling och lägre kostnader för bredbandsutbyggnad.

För en konsument som drabbats av långa förseningar i leverans av bredband finns möjligheten att få tvisten med det företag som inte uppfyllt sina åtaganden prövad av Allmänna reklamationsnämnden. Även Konsument-verket har möjlighet att agera om de avtalsvillkor som fiberleverantörerna tillämpar är oskäliga.

Stockholm den 12 juli 2018

Peter Eriksson