Ju2018/03284/POL

och Ju2018/03285/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1446 av Lotta Finstorp (M)
Visitering av besökare på Migrationsverkets förvar och fråga 2017/18:1447 av Lotta Finstorp (M) Krav på id-handling vid besök hos Migrationsverkets förvar

Lotta Finstorp har frågat mig om jag anser att frågan om visitering av besökare på Migrationsverkets förvar är angelägen för Migrationsverket och om det är nödvändigt att se över lagstiftningen för att möjliggöra detta samt varför Migrationsverkets personal inte har rätt att kräva legitimation från besökare och om jag avser att förändra detta.

Jag har valt att besvara frågorna gemensamt.

Det är viktigt att det råder rättssäkerhet, ordning och reda i asylsystemet. Den som har fått ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut ska lämna Sverige och återvända, i första hand självmant men om det behövs även med tvång. Det är en förutsättning för en trovärdig asylprocess.

Om det t.ex. bedöms att det finns risk att den som fått av- eller utvisningsbeslut kommer att avvika, kan personen tas personen i förvar för att kunna säkerställa återvändandet.

Förvaren ska enligt lagstiftningens förarbeten likna Migrationsverkets mottagningsenheter så mycket som möjligt, med den skillnaden att de förvarstagna inte får lämna förvaren.

En person som hålls i förvar ska ges möjlighet att ta emot besök om besöket inte försvårar verksamheten. Av lagförarbetena framgår att förvarstagna personer ska ha en i princip obegränsad rätt att ha kontakt med personer utanför förvarslokalen. Detta framgår också av EU:s mottagandedirektiv.

Mot denna bakgrund kan det inte anses vara befogat att regelmässigt avkräva besökare en id-handling, vilket kan försämra möjligheterna att ta emot besök och därmed begränsa de lagstadgade rättigheterna för personer som är förvarstagna.

Migrationsverket har inte rätt att visitera besökare och myndigheten har heller inte framfört önskemål om en sådan möjlighet. Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten får däremot besöket övervakas. Vidare har myndigheten möjlighet att, efter avslutat besök, visitera den förvarstagne om det finns skälig misstanke att personen utan tillstånd bär på sig berusningsmedel, narkotika eller något annat som kan skada någon eller vara till men för ordningen i lokalen.

Migrationsverket har utvecklat säkerhetsarbetet på förvaren och regeringen har haft ett tydligt fokus på ett utvecklat återvändandearbete. Regeringen för en tät dialog med Migrationsverket för att säkerställa att myndigheten tar sitt ansvar för att förvaren är trygga, värdiga, humana och rättssäkra samt att de bidrar till ett effektivt återvändande i varje enskilt fall. Någon ytterligare åtgärd är inte aktuell med anledning av de ställda frågorna, men regeringen följer utvecklingen på området.

Stockholm den 14 juni 2018

Heléne Fritzon