S2018//03522/FST

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1435 av Solveig Zander (C)
IVO:s handläggningstider

Solveig Zander har frågat mig om vilka generella åtgärder jag vidtar för att förbättra hanteringen, det vill säga förkorta de långa handläggningstiderna på Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Socialdepartementet för en kontinuerlig dialog med IVO om bland annat myndighetens ärendebalanser och handläggningstider. IVO har arbetat aktivt för att korta handläggningstiderna och har uppgett att beslutskapaciteten under det senaste året fördubblats. IVO har ökat sina personalresurser avsevärt och har genomgått en omorganisering med avsikt att göra handläggningen mer rättssäker och effektiv. IVO menar att effekterna av detta först nu har kunnat börja ta form. Under slutet av 2017 låg handläggningstiden i genomsnitt runt åtta månader och var i april i år nere i sex månader. Myndighetens prognos är att tillståndsärenden framöver kommer att kunna behandlas med en genomsnittstid på fyra till sex månader.

IVO fick en stor arbetsanhopning i samband med flyktingmottagandet 2015 som under lång tid hade effekter på arbetsbelastningen. Därtill kom tillståndskravet som riksdagen beslutade om i mars 2017, för verksamheter som kommuner genom avtal överlämnar till enskild att utföra. En ytterligare reform är den av riksdagen just beslutade, gällande tillståndskrav för enskild verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet. Bedömningen är att myndigheten har de nödvändiga förutsättningarna och resurserna för att kunna hantera dessa reformer och att kunna hålla rimliga genomsnittliga handläggningstider.

Stockholm den 13 juni 2018

Lena Hallengren

–