S2018/03433/FST

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1417 av Mats Persson (L) Försörjningsstöd till papperslösa

Mats Persson har frågat mig om jag avser att vidta några lagstiftningsåtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet för kommuner att betala ut försörj-ningsstöd till papperslösa.

Först och främst vill jag säga att personer som har sökt asyl och fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet.

Personer som har sökt asyl omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). Migrationsverket ansvarar för den dagliga försörjningen och för boendet för dessa personer och de har därför inte rätt till motsvarande bistånd för sin försörjning och boende enligt socialtjänstlagen. Vid avslag på asylansökan gäller beträffande barnfamiljer att de har rätt till bistånd enligt LMA fram till dess de lämnat landet. För en vuxen utan barn upphör rätten till bistånd enligt LMA när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa löper ut, eller när beslutet om avvisning eller utvisning fått laga kraft. Den som håller sig gömd har dock inte rätt till ersättning från Migrationsverket.

Kommuner har med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen möjlighet att på frivillig väg ge bistånd till personer som fått avslag på sin asylansökan. Detta är dock ingen rättighet som kan överklagas.

Mats Persson har frågat om åtgärder mot att kommuner betalar ut försörjningsstöd till personer som fått avslag på sin asylansökan. Enligt regeringsformen sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Regeringen avser inte att göra någon inskränkning i kommunernas självstyre och därmed deras möjlighet att ge frivilligt bistånd till personer som vistas i kommunen.

Stockholm den 13 juni 2018

Lena Hallengren