Svar på fråga 2017/18:1364 av Jenny Petterson (M)
Regeringens ansvar för assistansersättningen

Jenny Petterson har frågat mig hur regeringen och jag avser att säkerställa att Försäkringskassan tillämpar lagen på ett korrekt sätt för att bespara människor osäkerhet och långa överklagandeprocesser.

Frågan ställs mot bakgrund av att Jenny Petterson gör gällande att personer med svåra och omfattande stödbehov inte får dem tillgodosedda genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som de behöver för sitt dagliga liv.

Jag vill börja med och klargöra att vi har en rättsordning som innebär att regeringen inte kan tala om för myndigheter och domstolar hur lagen ska tillämpas. Det vi kan göra är att se till att vi har tydliga och förutsägbara lagar som är stabila över tid, så att enskilda kan känna trygghet i vad det är som gäller.

Det är regeringen som bär ansvaret för politiken och regeringen tar det ansvaret. De senaste årens utveckling av rättspraxis inom den statliga assistansersättningen har fått konsekvenser för enskilda som varit svåra att förutse. I väntan på LSS – utredningens betänkande har regeringen därför vidtagit åtgärder. Under 2017 lämnade regeringen uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen för att få en bättre bild av rättsutvecklingens konsekvenser för enskilda och för samhällsaktörer i gränslandet till den statliga assistansen. I januari och i mars 2018 lämnade regeringen två propositioner till riksdagen som båda syftade till att undvika kraftiga svängningar i rätten till assistans och därmed skapa lugn och ro för assistansberättigade.

I maj beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som innebär att vi nu har tagit bort de krav på besparingar som tidigare fanns i direktiven. Förslagen ska inte heller leda till att behovet av anslagna medel ökar jämfört med dagens nivå. Den förändringen ger utredaren rätt förutsättningar att fokusera på att skapa en tydlig, stabil och långsiktigt hållbar lagstiftning

Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Jenny Pettersons uppfattning att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) har inneburit ökad frihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Men lagen måste bli tydligare och det är därför vi har tillsatt LSS-utredningen. Under tiden följer vi naturligtvis noga hur nya prejudicerande domar påverkar lagens tillämpning.

Stockholm den 7 juni 2018

Lena Hallengren