Utrikesdepartementet

S

tatsrådet

Linde

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1276 av Christian Holm Barenfeld (M)
Gränshandeln med Norge

Christian Holm Barenfeld har frågat mig om vad jag och regeringen gör för konkreta insatser för att minska gränshandelsproblematiken gentemot Norge.

Jag vill inledningsvis framhålla, såsom Christian Holm Barenfeld också gör, att Sverige och Norge har en lång, utmärkt och mycket nära relation. Sedan 1959 finns t.ex. en överenskommelse mellan Sverige och Norge angående gränstullsamarbete som förenklar tullhanteringen mellan våra länder.

Norge är en av Sveriges största handelspartners och därför är det viktigt att hela vår handel, inklusive gränshandeln, sker så smidigt som möjligt. Jag har därför vid ett flertal tillfällen tagit upp denna problematik med norska företrädare:

-i Stockholm den 15 augusti 2016 med norska EU- och EES-ministern Elisabeth Aspaker.

-i Oslo den 6 september 2016 med norska näringsministern Monica Maeland. Frågan stod även på dagordningen vid mitt möte med ss Tore Hattrem och Elsbeth Tronstad på norska UD samt fanns med i mitt tal vid möte med Norsk-svensk handelskammer och inbjudna berörda aktörer.

-i Stockholm den 4 april 2017 med Frank Bakke-Jensen, norsk EU-/EES-minister och nordisk samarbetsminister.

-i Stockholm den 10 januari 2018 med EES- och EU-minister Marit Berger Rösland.

Jag har också lyft frågan i media vid flera tillfällen.

Den gränshandelsproblematik som finns beror främst på att Norge inte är medlem i EU:s tullunion. Det är därför inte lika lätt för svenska företag att handla med Norge som med t.ex. Danmark och Finland eftersom det vid handel med länder utanför EU:s tullunion krävs tullformaliteter.

Frågor om samarbetet på detta område tas också kontinuerligt upp mellan ländernas tullmyndigheter i den s.k. gränstullsamarbetsnämnden.

I regeringens exportstrategi från 2015 identifierades 22 åtgärder för att öka svensk internationell konkurrenskraft, bl.a. att kartlägga export- och importproblem och handelshinder. För att komma tillrätta med dessa hinder för handeln och identifiera gemensamma insatser har UD därför nyligen upprättat en särskild dialog på tjänstemannanivå med Norge.

Jag vill avslutningsvis nämna att i det nordiska samarbetet arbetar Gränshinderrådet med att undanröja hinder för pendlare och för företag att verka över gränserna, inklusive mellan Sverige och Norge.

Stockholm den 17 maj 2018

Ann Linde