Ju2018/

02765/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1274 av Tomas Tobé (M)
Utvisning på grund av brott

Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att utvisning på grund av brott även ska bli aktuellt för brott med lägre än tolv månaders straffvärde.

Enligt utlänningslagen får en utlänning utvisas om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. Har personen inte tidigare gjort sig skyldig till brott ställs ett större krav på brottets allvar. Normalt krävs att straffvärdet överstiger fängelse ett år. Domstolen ska ta hänsyn till personens anknytning till det svenska samhället. En person får inte heller utvisas till ett land där denne riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan förnedrande eller omänsklig behandling eller bestraffning.

Förra året verkställdes utvisningen av 717 personer dömda till utvisning för brott, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år. Samma år inkom till Polismyndigheten, från domstolar, 743 ärenden för verkställighet.

Den gängse gången är att ett beslut om utvisning fattas av domstol i samband med fällande dom. Därefter avtjänas straffet hos Kriminalvården och sedan verkställs utvisningsbeslutet av Polismyndigheten. Det går inte att göra linjära jämförelser mellan antalet inkomna ärenden och antalet beslut om utvisning på grund av brott som faktiskt har verkställts, men de redovisade siffrorna ger dock en fingervisning om att systemet fungerar relativt väl.

Regeringen har vidtagit åtgärder på det straffrättsliga området, vilket kan få som konsekvens att fler kan komma att utvisas. Till exempel kommer samtyckslagstiftningen att medföra att fler övergrepp kommer att räknas som våldtäkt. Därmed kan straffvärdet bli sådant att åklagare kan yrka på utvisning.

Regeringen har i dagsläget inga planer på förändringar av det gällande regelverket, men följer utvecklingen noggrant.

Stockholm den 17 maj 2018

Heléne Fritzon