Svar på fråga 2017/18:1270 av Roger Haddad (L)
Neddragning av områdespoliser

Roger Haddad har frågat mig om det är rimligt att fyra områdespoliser ska täcka Öland, Kalmar, och Mönsterås. Han har också frågat om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att statistiken om antalet områdespoliser ska bli mer korrekt.

Polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete ska utgå från lokala problembilder och lokala förutsättningar. Det är också Polismyndigheten som bäst bedömer hur man behöver arbeta mot de problem som identifierats. Områdespoliser är en viktig funktion men det är ytterst Polismyndigheten som måste bedöma hur den funktionen ska vara utformad och dimensionerad.

Kommunpoliser och områdespoliser etablerades som viktiga funktioner för polisens brottsförebyggande arbete och för samverkan med kommunen i och med myndighetsombildningen 2015. Samtliga 290 kommuner hade vid 2017 års utgång tillgång till en av de nu 200 etablerade kommunpoliserna, vilket är en ökning sedan december 2016. Antalet områdespoliser ökar kontinuerligt och är nu ca 580 stycken jämfört med ca 400 i december 2016. Områdespoliser finns nu i 88 av de 95 lokalpolisområdena, jämfört med december 2016 då det fanns områdespoliser i drygt hälften av lokalpolisområdena.

Även om utvecklingen är positiv så är den inte tillfredsställande. Grundproblemet är att det finns för få poliser i yttre tjänst idag. En starkt bidragande orsak är den låga ambition som den förra regeringen hade. Då var utbildningstakten inte tillräckligt ambitiös för att säkra personalförsörjningen. Detta har också medfört att etableringen av nya funktioner har försvårats.

Regeringen är fast besluten att genomföra den expansion som aviserats så att Polismyndigheten kan öka med 10 000 anställda till 2024. Genom att resurserna ökar har också Polismyndigheten förutsättningar att utveckla det brottsförebyggande arbetet i enlighet med polisreformens intentioner. I regleringsbrevet för 2018 har regeringen därför ålagt Polismyndigheten att redovisa i vilken utsträckning det finns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Stockholm den 18 maj 2018

Morgan Johansson