Ju2018/02704/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1262 av Anders Åkesson (C)
Kunskapen om kooperation som associationsform för företagsamma

Anders Åkesson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta de åtgärder, ekonomiska eller övriga, som krävs för att höja den allmänna kunskapen om ekonomiska föreningar och kooperativa företag i samband med att den nya lagen om ekonomiska föreningar antas i riksdagen.

Jag besvarade nyligen en liknande fråga från Caroline Szyber (fråga 2017/18:1217 Kooperationen). Som jag framhöll i det svaret är den nya lagen om ekonomiska föreningar den största reformen för kooperativa företag sedan 1980-talet. Den nya lagen kommer, tillsammans med de åtgärder som regeringen har vidtagit tidigare under mandatperioden, att ge kooperativa företag bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet och att växa och anställa.

För regeringen är åtgärder för att främja företagande i alla associationsformer viktiga. Som jag nämnde i det tidigare svaret har staten sedan 1983 bidragit med olika former av finansieringsstöd för att främja kooperativ utveckling. Under den innevarande treårscykeln har Tillväxtverket beslutat om verksamhetsbidrag med cirka 28 miljoner kronor per år som har gått till Coompanions arbete med att informera om och stärka det kooperativa företagandet i hela landet. Tillväxtverket arbetar även aktivt med att stärka samverkan och kunskapsspridning mellan regionalt närvarande företagsfrämjande aktörer som Nyföretagarcentrum, Almi, Drivhuset och andra.

När den nya lagen om ekonomiska föreningar träder i kraft kommer Justitiedepartementet att ta fram ett faktablad med sådan kortfattad information om lagen som Anders Åkesson efterfrågar. Faktabladet kommer att kunna användas både av enskilda som vill starta ett företag och är intresserade av vad kooperation innebär och av myndigheter och andra företagsfrämjande aktörer. Det blir därmed ett viktigt komplement till den information som redan sprids.

Stockholm den 17 maj 2018

Heléne Fritzon