Ju2018/02

584

/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1238 av Johan Forssell (M)
Språkkrav för permanent uppehållstillstånd

Johan Forssell har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att tydligt koppla beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Kunskaper i svenska språket är en mycket viktig faktor för etablering i arbets- och samhällslivet och det är därför viktigt med tydliga förväntningar och ändamålsenliga incitamentsstrukturer i stödet till nyanlända. Genom avslutade kurser i svenska för invandrare (sfi) och goda språkkunskaper ökar chanserna för arbete och långsiktig integration i det svenska samhället. Regeringen har därför inom ramen för genomförandet av överenskommelsen om insatser med anledning av flyktingkrisen, som slöts med Moderaterna och övriga borgerliga partier, infört en utbildningsplikt för nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete. Sfi är en viktig del av utbildningsplikten.

Ett språkkrav för permanent uppehållstillstånd skulle dock vara komplicerat att införa, inte minst mot bakgrund av den tillfälliga lagen som begränsat möjligheterna att bevilja permanenta uppehållstillstånd. Där sådana fortfarande beviljas, till exempel för vidarebosatta som beviljas permanent uppehållstillstånd innan inresa i landet, vore det orimligt att ställa krav på kunskaper i svenska språket. Att skapa en rättvis och praktiskt genomförbar ordning skulle vara förenat med betydande svårigheter och kontrollen av att kunskapskravet uppnåtts skulle också innebära en administrativ belastning.

Regeringen har mot ovan givna bakgrund inte för närvarande för avsikt att ta några initiativ till att införa språkkrav för beviljande av permanenta uppehållstillstånd.

Stockholm den 17 maj 2018

Heléne Fritzon