S2018/02700/FST

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1236 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Svårigheter för äldre att få kontakt med personal

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att fler äldre på äldreboenden ska anse att det är lätt att få kontakt med sjuksköterska, läkare eller omsorgspersonal.

De äldre kvinnor och män som får plats på äldreboende i dag är samhällets äldsta och sköraste. Omsorgen på särskilda boenden ska vara värdig, säker och individanpassad. Regeringen har förtydligat kommunernas ansvar för att det ska finnas tillgång till personal som kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och skydd. Regeringen avser att noga följa hur kommunerna lever upp till denna bestämmelse.

För att ta tillvara på den fulla potentialen hos befintlig personal och få fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen krävs åtgärder inom flera områden. Regeringen har gjort en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Regeringen har även satsat på ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux). Genom dessa satsningar har regeringen möjliggjort att fler kan få yrkesutbildning bl.a. för arbete inom äldreomsorgen.

Välfärdsteknik kan användas som ett komplement till personal, för att uppmärksamma när någon behöver hjälp eller stöd. Välfärdsteknik kan ge stöd och självständighet för de äldre och bidra till att personalen får mer tid till det värdeskapande inom sitt uppdrag. Regeringen anser att ett riktat statsbidrag på 350 000 000 kronor bör ges för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen.

Regeringen har satsat 7 miljarder kronor för att öka bemanningen i äldreomsorgen. Medlen har finansierat 5 000 årsarbetare. Extratjänster är möjligt i delar av hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Genom extratjänsterna förbättras situationen på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända samtidigt som den långsiktiga kompetensförsörjningen inom välfärden främjas. I mars fanns sammanlagt drygt 14 000 extratjänster.

Regeringen genomför också en historisk satsning på välfärden genom en permanent höjning av de generella statsbidragen till kommunsektorn med 10 miljarder kronor per år från och med 2017. I budgetpropositionen för 2018 aviserades ytterligare höjning med 5 miljarder kronor 2019 och ytterligare 5 miljarder 2020.

Stockholm den 9 maj 2018

Lena Hallengren

–