Svar på fråga 2017/18:1235 Camilla Waltersson Grönvall (M)
Stress hos personal på äldreboenden

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket inom äldreomsorgen skyndsamt ska minska.

Regeringen har och kommer att fortsätta vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för god arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. En bemanningssatsning på 7 miljarder kronor har bidragit till att avlasta personalen. Äldreomsorgen är en kvinnodominerad bransch med höga sjuktal. Satsningarna är därför också viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.

Många kommuner har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Regeringen har gjort en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Regeringen har även satsat på ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux). Genom dessa satsningar har regeringen möjliggjort att fler kan få yrkesutbildning bl.a. för arbete inom äldreomsorgen.

Extratjänster är möjligt i delar av hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Genom extratjänsterna förbättras situationen på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända samtidigt som den långsiktiga kompetensförsörjningen inom välfärden främjas. I mars fanns sammanlagt drygt 14 000 extratjänster.

Välfärdsteknik kan bidra till bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Regeringen anser att ett riktat statsbidrag på 350 000 000 kronor bör ges för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen.

Regeringen satsar på välfärden genom att från och med 2017 ha höjt de generella statsbidragen till kommunsektorn permanent med 10 miljarder kronor per år. I budgetpropositionen för 2018 aviserades ytterligare höjning med 5 miljarder kronor 2019 och ytterligare 5 miljarder 2020.

Stockholm den 9 maj 2018

Lena Hallengren