Svar på fråga 2017/18:1221 av Boriana Åberg (M)
Arbetssituationen hos socialtjänsten

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare runt om i landet.

Socialtjänsten har en viktig roll i att vara det yttersta skyddsnätet i samhället. Situationen för kommunernas socialtjänst har varit ansträngd under flera år. För regeringen är det angeläget att arbetsförhållandena inom socialtjänsten förbättras. Det är därför positivt att en viss ljusning i arbetsmiljön kan skönjas i den undersökning som Akademikerförbundet SSR nyligen presenterat, även om läget är fortsatt ansträngt.

Kommunerna har ett stort arbetsgivar- och verksamhetsansvar i att skapa goda förutsättningar för verksamheten att utföra sitt uppdrag med god kvalitet. Det är inte brist på utbildade socionomer, utan utmaningen är att skapa förhållanden så att de väljer att arbeta inom socialtjänsten. Därför genomför regeringen stora satsningar i samråd med arbetsgivare och fackförbund.

När det gäller den sociala barn- och ungdomsvården har regeringen gjort stimulanssatsningar vad gäller t. ex. bemanning och yrkesintroduktion vilket kommer leda till förbättrade arbetsförhållanden och stabilitet på arbets-platsen. Regeringen har satsat på att stödja utvecklingen av särskilt utformade högskolekurser dels för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg och dels för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Utbildningen ges på uppdrag av Socialstyrelsen och erbjuds på flera orter i landet. Regeringen har dessutom avsatt 10 extra välfärdsmiljarder till kommunerna årligen från 2017, pengar som bör komma socialtjänsten till del.

Arbetsmiljöverket har under perioden 2015–2017 genomfört en nationell inspektionsinsats av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Jag ser fram emot att ta del av resultaten från Arbetsmiljöverkets inspektion.

Socialtjänsten och övriga delar av omsorgen är kvinnodominerade arbetsplatser där många anställda upplever arbetsrelaterade besvär. Flera av de satsningar som regeringen gör inom socialtjänsten och omsorgen, t.ex. på bemanning och kvalitetsutveckling, kommer att leda till förbättrade arbetsförhållanden. Satsningarna är därför också viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.

Stockholm den 2 maj 2018

Lena Hallengren