Fråga 2017/18:1077 Insatser för rening och destruktion av förorenat släckvatten

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Varje år används miljontals kubikmeter vatten för att släcka bränder. Vid släckning av bränder med vatten eller skum kan det släckvatten som bildas innehålla höga halter föroreningar. För att minska miljö- och hälsopåverkan från bränder kan släckvattnet renas eller på annat sätt tas om hand.

Vatten som inte förångas vid brandsläckning blir kvar och rinner vanligtvis ned i marken eller avloppsbrunnar. Detta vatten är ofta mer eller mindre förorenat av till exempel restprodukter från bränsle, skumvätska och farliga ämnen som funnits på brandplatsen redan före branden. Vid till exempel bilolyckor kan släckvattnet också innehålla kemikalier från drivmedel.

Kontaminerat släckvatten kan, beroende på markförhållanden, infiltrera marken och nå områden som är miljökänsliga. Detta riskerar att skada såväl mark som känsliga vatten och innebär stora påfrestningar för reningsverken om det hamnar i avloppen.

I dag finns en hel del kunskaper om riskerna med och möjligheterna att samla upp och i ordnad form destruera släckvatten. Inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i Borås och Viskafors deltidsbrandkår har man arbetat systematiskt för att utveckla metodik och hitta material för att arbeta med problemet. Deras erfarenheter behöver tillvaratas.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Har ministern för avsikt att ge Sveriges räddningstjänster resurser till rening och destruktion av kontaminerat släckvatten?