Interpellation 2017/18:484 Statligt stöd till Kvarkens färjetrafik

av Jonas Sjöstedt (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen på såväl den svenska som den finska sidan av Kvarken. Sedan kommuner och regioner i bägge länderna för något år sedan tog ansvar för trafiken har resandet ökat kraftigt, vilket har lett till förbättringar både för turismen och för andra delar av näringslivet. Banden är många mellan Västerbotten och Österbotten, och med en god färjeförbindelse görs stora miljövinster eftersom alternativet är att köra den långa omvägen via Haparanda/Torneå. Det ska noteras att färjetrafiken i Kvarken inte har fördel av den bevarade taxfreeförsäljningen, som gynnar färjetrafiken längre söderut i Östersjön.

Färjetrafiken behöver i dag inte stöd för själva driften; däremot krävs en större investering i en ny färja för att trafiken ska säkras. Såväl kommunerna på bägge sidor som den finska staten är i dagsläget beredda att bidra till denna långsiktiga investering. Möjligheten att ansöka om ytterligare finansiering från EU finns. Den part som det saknas stöd från för att kunna säkra investeringen är den svenska staten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att verka för att regeringen ska bidra med stöd för att långsiktigt säkra färjetrafiken över Kvarken?