§ 1  Justering av protokoll

 

Protokollen för den 16–20 april justerades.

§ 2  Avsägelse

 

Förste vice talmannen meddelade att Sara Karlsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

 

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Meddelande om frågestund

 

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 17 maj kl. 14.00.

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

 

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:39 för torsdagen den 19 april från finansutskottet, 

prot. 2017/18:40 för tisdagen den 24 april från finansutskottet,

prot. 2017/18:41 för torsdagen den 3 maj från finansutskottet,

prot. 2017/18:24 för tisdagen den 24 april från skatte­utskottet och

prot. 2017/18:31 för tisdagen den 24 april från socialförsäkringsutskottet.


§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpella­tioner

 

Följande skrivelser hade kommit in:

 

Interpellation 2017/18:511

 

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:511 Information till försäkringstagare

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 8 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 3 maj 2018

Justitiedepartementet

Heléne Fritzon

 

Interpellation 2017/18:514

 

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:514 Validering för nyanlända

av Lotta Finstorp (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang och resor.

Stockholm den 3 maj 2018

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström

 

Interpellation 2017/18:515

 

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:515 Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland

av Lotta Finstorp (M)

Interpellationen har överlämnats till sr Bucht och kommer att besvaras torsdagen den 7 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 8 maj 2018

Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

 

Interpellation 2017/18:529

 

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:529 Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 7 juni 2018.


Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 8 maj 2018

Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 6  Anmälan om faktapromemoria

 

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM79 Rapport om en it-strategi för EU:s tullmyndigheter COM(2018) 178 till skatteutskottet

§ 7  Anmälan om granskningsrapport

 

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet:

RiR 2018:10 Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar

§ 8  Ärenden för bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialutskottets betänkande

2017/18:SoU34 Vissa förslag på assistansområdet

 

Skatteutskottets betänkanden

2017/18:SkU20 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

2017/18:SkU22 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder

§ 9  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skrivelser

2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

 


EU-dokument

COM(2018) 238 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

COM(2018) 325 Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

COM(2018) 327 Förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

 

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag

2017/18:4170 av Linda Snecker m.fl. (V)

2017/18:4172 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

2017/18:4176 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD)

2017/18:4177 av Roger Haddad m.fl. (L)

 

med anledning av prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

2017/18:4171 av Linda Snecker m.fl. (V)

 

med anledning av prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

2017/18:4185 av Linus Bylund m.fl. (SD)

 

med anledning av prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

2017/18:4175 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

2017/18:4181 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

2017/18:4182 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

 

med anledning av prop. 2017/18:250 En ny strafftidslag

2017/18:4184 av Linda Snecker m.fl. (V)

 

med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2017/18:4164 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-)

2017/18:4173 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

2017/18:4174 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

2017/18:4178 av Fredrik Malm m.fl. (L)

2017/18:4179 av Elisabeth Svantesson och Johan Forssell (M)

2017/18:4180 av Aron Modig m.fl. (KD)

 

med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)


§ 10  Anmälan om interpellationer

 

Följande interpellationer hade framställts:

 

den 4 maj

 

2017/18:529 Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

av Magnus Oscarsson (KD)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

den 7 maj

 

2017/18:530 Konsekvenser av president Abbas uttalande

av Mikael Oscarsson (KD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:531 FN:s barnkonvention

av Tobias Billström (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:532 Regelförenklingar i bostadspolitiken

av Mats Green (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

den 8 maj

 

2017/18:533 Expropriering av skog

av Helena Lindahl (C)

till miljöminister Karolina Skog (MP)

 

den 9 maj

 

2017/18:534 Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige

av Staffan Danielsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:535 Kreditrestriktioner på bostadsmarknaden

av Mats Green (M)

till statsrådet Per Bolund (MP)

§ 11  Anmälan om frågor för skriftliga svar

 

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

 

den 4 maj

 

2017/18:1255 Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet

av Erik Ottoson (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1256 Problem med inlämning av årets deklaration

av Hans Wallmark (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)


2017/18:1257 Kommunernas brottsförebyggande arbete

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1258 Utredningen av företrädaransvaret

av Lotta Finstorp (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1259 Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter

av Robert Hannah (L)

till statsrådet Isabella Lövin (MP)

2017/18:1260 Rekvisiten för tvångsäktenskap

av Robert Hannah (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

den 7 maj

 

2017/18:1261 Väntetider för pass

av Anders Hansson (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1262 Kunskapen om kooperation som associationsform för företagsamma

av Anders Åkesson (C)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1263 Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter

av Robert Hannah (L)

till statsrådet Isabella Lövin (MP)

2017/18:1264 Mer hälso- och sjukvård för pengarna

av Margareta Cederfelt (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

2017/18:1265 Hot, våld och sabotage mot svenska djurhållare

av Lotta Olsson (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1266 Nya dieselreglers konsekvenser för Försvarsmakten

av Hans Wallmark (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:1267 Lägre grad av antibiotikaresistens med rena händer

av Margareta Cederfelt (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

2017/18:1268 Sänkt moms för naturguidning

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1269 Problem på bostadsmarknaden

av Mats Green (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

den 8 maj

 

2017/18:1270 Neddragning på områdespoliser

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


2017/18:1271 Vargattacker på får

av Lars Beckman (M)

till miljöminister Karolina Skog (MP)

2017/18:1272 Regeringens närvaro under mötet med palestiniernas nationella råd

av Sofia Damm (KD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1273 Vargangrepp på landsbygden

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

den 9 maj

 

2017/18:1274 Utvisning på grund av brott

av Tomas Tobé (M)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1275 Tyst godkännande för självdeklara­tion

av Peter Persson (S)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1276 Gränshandeln med Norge

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Ann Linde (S)

2017/18:1277 Svensk biogasproduktion

av Per-Arne Håkansson (S)

till statsrådet Ibrahim Baylan (S)

2017/18:1278 Ungas företagsamhet

av Christian Holm Barenfeld (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1279 Osund konkurrens

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2017/18:1280 Jämställdhet i ungdomsidrotten

av Boriana Åberg (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

 

den 11 maj

 

2017/18:1281 Fossila bränslen i vägtrafiken

av Maria Malmer Stenergard (M)

till statsrådet Isabella Lövin (MP)

§ 12  Anmälan om skriftliga svar på frågor

 

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

 

den 7 maj

 

2017/18:1194 Försäljningen av Metria

av Lars Beckman (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

den 8 maj

 

2017/18:1225 Miljardaffärer med olaglig tobak

av Thomas Finnborg (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1226 Hot och våld mot anställda inom vården

av Thomas Finnborg (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

den 9 maj

 

2017/18:1228 Bostadsbidrag för studenter

av Betty Malmberg (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

2017/18:1229 Flygplatsen i Karlsborg

av Hans Wallmark (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:1230 Körförbud för laddhybrider

av Gunilla Nordgren (M)

till miljöminister Karolina Skog (MP)

2017/18:1231 Demonstrationerna och våldet i Nicaragua

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1232 Tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1233 Säkerhetsläckor inom myndigheter

av Jeff Ahl (-)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:1234 Patienter som far illa på grund av brist på sjuksköterskor

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

2017/18:1236 Svårigheter för äldre att få kontakt med personal

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1235 Stress hos personal på äldreboenden

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1237 Regeringen och SJ

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1241 En samisk sanningskommission

av Mia Sydow Mölleby (V)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1242 Turkiet och flyktingspionage

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 11.02.

 

 

Sammanträdet leddes av förste vice talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

ANNA ASPEGREN

 

 

/Olof Pilo

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Justering av protokoll

§ 2  Avsägelse

§ 3  Meddelande om frågestund

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

§ 6  Anmälan om faktapromemoria

§ 7  Anmälan om granskningsrapport

§ 8  Ärenden för bordläggning

§ 9  Bordläggning

§ 10  Anmälan om interpellationer

§ 11  Anmälan om frågor för skriftliga svar

§ 12  Anmälan om skriftliga svar på frågor

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 11.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018