Regeringens proposition 2017/18:91

Vissa ändringar i läkemedelslagen Prop.
  2017/18:91

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 februari 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen har med stöd av 4 kap. 10 § första stycket i läkemedelslagen (2015:315) samt motsvarande bestämmelser i äldre rätt sedan 1993 beslutat att bevilja tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel.

I propositionen lämnas förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att den ovan nämnda bestämmelsen i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel får lämnas om det finns särskilda skäl, ska tas bort från lagen. Med anledning av denna ändring lämnas också förslag om följdändringar i läkemedelslagen (2015:315), lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., lagen (2009:366) om handel med läkemedel och lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Vidare föreslås att en hänvisning i 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen ska ändras så att hänvisningen som görs där avser hela första stycket. Det föreslås även en ändring av läkemedelslagen som innebär att bestämmelserna om beslut om utbytbarhet i 4 kap. 22 § samma lag ska gälla för läkemedel som har godkänts centralt inom Europeiska unionen.

I propositionen lämnas även förslag till en övergångsbestämmelse i läkemedelslagen som innebär att för tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som beviljats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den begränsningen att tillstånd enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får förlängas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:91

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen  
    (2015:315) .......................................................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

receptregister ...................................................................... 9

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. ................................................ 11

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om

handel med läkemedel ...................................................... 13

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2016:526) om

    behandling av personuppgifter i ärenden om licens  
    för läkemedel.................................................................... 15
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 16
4 Bakgrund och gällande rätt ............................................................. 16
  4.1 Vissa oklarheter i läkemedelslagen .................................. 16
  4.2 Antroposofisk vård........................................................... 17
  4.3 Rättslig reglering av läkemedelsområdet ......................... 17
    4.3.1 Förfaranden för tillstånd till försäljning .......... 18
    4.3.2 Fullständig harmonisering och EU-rättens  
      företräde .......................................................... 19
  4.4 Läkemedelslagen.............................................................. 20
    4.4.1 Uttrycket läkemedel ........................................ 20
    4.4.2 Uttrycken antroposofiska medel och  
      antroposofiska läkemedel ................................ 21
    4.4.3 Grundläggande krav på läkemedel .................. 21
    4.4.4 Tillstånd till försäljning ................................... 22
    4.4.5 Tillstånd enligt 4 kap. 10 §  
      läkemedelslagen .............................................. 22
    4.4.6 Utbyte av läkemedel........................................ 23
5 Överväganden och förslag .............................................................. 24

5.1Bestämmelsen om tillstånd till försäljning av

    antroposofiska medel tas bort från läkemedelslagen ........ 24
  5.2 Följdändringar i läkemedelslagen och i andra lagar ......... 27
  5.3 Övriga författningsändringar............................................ 28
    5.3.1 Vissa ytterligare ändringar i  
      läkemedelslagen .............................................. 28
6 Konsekvenser .................................................................................. 29
  6.1 Sammanfattande ...............................................inledning 29

6.2Konsekvenser för tillverkare och användare av

    antroposofiska medel........................................................ 31
  6.3 Konsekvenser för myndigheter......................................... 33
  6.4 Konsekvenser för företagen.............................................. 35
  6.5 Övriga konsekvenser med anledning av förslagen ........... 35
7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................... 36
8 Författningskommentar .................................................................. 41 Prop. 2017/18:91
  8.1 Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen    
    (2015:315) ....................................................................... 41  

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

receptregister ................................................................... 44

8.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. ............................................... 45

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:366) om

handel med läkemedel ..................................................... 46

8.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:526) om

  behandling av personuppgifter i ärenden om licens  
  för läkemedel................................................................... 47
Bilaga 1 Sammanfattning av Ds 2017:14 Vissa ändringar i  
  läkemedelslagen .............................................................. 49
Bilaga 2 Författningsförslag i Ds 2017:14 Vissa ändringar i  
  läkemedelslagen .............................................................. 50
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna avseende  
  Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen............... 61
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag............................................ 62
Bilaga 5 Lagrådets yttrande ........................................................... 73
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde  
den 15 februari 2018 .............................................................................. 75

3

Prop. 2017/18:91 1 Förslag till riksdagsbeslut
   

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),

2.lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

3.lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

4.lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

5.lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

4

2 Lagtext Prop. 2017/18:91

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Härigenom föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315)

dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 1 § och 18 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:527) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 2 §

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6– 9 §§, 10 § första stycket och 11–

22 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra och tredje styckena, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 2–4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § första stycket 3.

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6– 9 §§ och 11–21 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 2– 4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § första stycket 3.

5

Prop. 2017/18:91   4 kap.
    10 §1
Om det finns särskilda skäl får  
tillstånd till försäljning av ett  
sådant antroposofiskt medel som  
inte avses i 4 § lämnas.    
Om det finns särskilda skäl, får Om det finns särskilda skäl, får
tillstånd till försäljning av ett tillstånd till försäljning av ett
läkemedel lämnas även i andra fall läkemedel lämnas även i andra fall
än som avses i 2, 4–7 och 9 §§.   än som avses i 2, 4–7 och 9 §§.
Om ett tillstånd som har lämnats Om ett sådant tillstånd avser
enligt andra stycket avser försälj- försäljning från öppenvårdsapotek
ning från öppenvårdsapotek till till konsument, får läkemedlet
konsument, får läkemedlet säljas säljas av samtliga öppenvårds-
av samtliga öppenvårdsapotek.   apotek.
    5 kap.
    1 §2
Ett läkemedel får, om inte Ett läkemedel får, om inte annat
annat anges i tredje stycket, anges i andra stycket, säljas först
säljas först sedan det   sedan det

1.godkänts eller registrerats för försäljning enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller

9 §,

2.omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering för försäljning som har meddelats i ett annat EES-land enligt 4 kap. 6

eller 7 §, eller    
3. omfattas av tillstånd till
försäljning enligt 4 kap. 10 §
andra stycket.    
Ett antroposofiskt medel får

säljas först sedan det omfattas av

tillstånd till försäljning enligt
4 kap. 10 § första stycket.
Läkemedel som tillverkas på

apotek för en viss patient, ett visst djur eller en viss djurbesättning får säljas utan sådana godkännanden, registreringar eller erkännanden som avses i första stycket 1 och 2.

3. omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §.

Läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller en viss djurbesättning får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i första stycket.

9 kap.

1 §

Läkemedel eller mellanprodukter får importeras från ett land utanför EES endast av den som har tillstånd till tillverkning av läkemedel eller särskilt tillstånd till import av läkemedel.

1Senaste lydelse 2016:527. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

2Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

6

Läkemedelsverket får besluta om särskilt tillstånd till import av Prop. 2017/18:91
läkemedel enligt första stycket för  
1. läkemedel som importeras för 1. läkemedel som importeras för
att tillgodose behov av läkemedel att tillgodose behov av läkemedel
som får säljas med stöd av tillstånd som får säljas med stöd av tillstånd
enligt 4 kap. 10 § andra stycket, enligt 4 kap. 10 §,

2.läkemedel som ska användas för annat ändamål än sjukvård, eller

3.prövningsläkemedel.

Av 3 och 4 §§ framgår att resande respektive veterinär i vissa fall har rätt att föra in läkemedel i landet.

15 kap.

1 §

Ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1.godkännande eller registrering för försäljning av ett läkemedel,

2.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3. tillstånd till försäljning enligt 3. tillstånd till försäljning enligt
4 kap. 10 § andra stycket, 4 kap. 10 §,
4. tillstånd för tillverkning av 4. tillstånd till tillverkning av
läkemedel, läkemedel,

5.sådan jämkning av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel eller en registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som medför att indikationerna för läkemedlet utvidgas, eller

6.tillstånd att få utföra en klinisk läkemedelsprövning.

3 §

Årsavgift ska betalas så länge ett godkännande, en registrering eller ett tillstånd som avses i 1 § gäller.

Årsavgift får också tas ut för medel som har fått tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § första stycket.

Årsavgift ska betalas så länge ett godkännande, en registrering eller ett tillstånd som avses i 1 § gäller.

16 kap.

1 §

Den som med uppsåt eller av Den som med uppsåt eller av  
oaktsamhet bryter mot artikel 3.1, oaktsamhet bryter mot artikel 3.1,  
12.2 eller 37.2 i Europaparla- 12.2 eller 37.2 i Europaparla-  
mentets och rådets förordning mentets och rådets förordning  
(EG) nr 726/2004, i den ursprung- (EG) nr 726/2004, i den ursprung-  
liga lydelsen, eller 5 kap. 1 § första liga lydelsen, eller 5 kap. 1 §  
eller andra styckena, 7 kap. 9 § första stycket, 7 kap. 9 § första  
första stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 §  
1 § första stycket eller 10 kap. 1 § i första stycket eller 10 kap. 1 § i  
denna lag döms till böter eller denna lag döms till böter eller  
fängelse i högst ett år, om gärn- fängelse i högst ett år, om gärn-  
ingen inte är belagd med straff ingen inte är belagd med straff  
enligt brottsbalken eller enligt enligt   brottsbalken eller enligt  
lagen (2000:1225) om straff för lagen (2000:1225) om straff för 7
Prop. 2017/18:91 smuggling. smuggling.
  I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

18 kap.

3 §3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla för vissa receptfria humanläkemedel,

2.undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3.kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,

4.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

5. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i
4 kap. 9 §,    
6. tillstånd i sådana särskilda fall 6. tillstånd i sådana särskilda fall
som avses i 4 kap. 10 § andra som avses i 4 kap. 10 §, och

stycket, och

7. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § tredje stycket gäller inte tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet.

2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra meningen gäller inte tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.I fråga om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som regeringen har beslutat före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den begränsningen att tillstånd enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får förlängas.

3 Senaste lydelse 2016:527.

8

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) Prop. 2017/18:91
  om receptregister  
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1996:1156) om receptregister ska
ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §1

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2.registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3.debiteringen till landstingen,

4.ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-

myndigheten,

5.registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6.registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter

för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8.registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9.registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över

hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

1 Senaste lydelse 2017:908.

9

Prop. 2017/18:91 11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5–7.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

10

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) Prop. 2017/18:91
  om läkemedelsförmåner m.m.  
Härigenom föreskrivs att 8, 16 och 16 a §§ lagen (2002:160) om  
läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

8 §1

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vem som meddela föreskrifter om vem som
får ansöka om att ett läkemedel får ansöka om att ett läkemedel
som får säljas enligt 4 kap. 10 § som får säljas enligt 4 kap. 10 §
andra stycket eller 5 kap. 1 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läke-
tredje stycket läkemedelslagen medelslagen (2015:315) ska ingå i
(2015:315) ska ingå i förmånerna.   förmånerna.  

Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i 16 a § första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet ska omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har prövats.

Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket, ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är uppfyllda. Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har

meddelats med stöd av 16 a § andra stycket 1 är uppfyllda.  
  16 §2      
Ett läkemedel som får säljas en- Ett läkemedel som får säljas en-
ligt 4 kap. 10 § andra stycket eller ligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 §
5 kap. 1 § tredje stycket läke- andra stycket läkemedelslagen
medelslagen (2015:315) får ingå i (2015:315) får ingå i läkemedels-
läkemedelsförmånerna utan att förmånerna utan att villkoren i
villkoren i 15 § är uppfyllda eller 15 § är uppfyllda eller att ett pris
att ett pris har fastställts för läke- har fastställts för läkemedlet.

medlet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

1Senaste lydelse 2016:530.

2Senaste lydelse 2016:530.

11

Prop. 2017/18:91 2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet.

16 a §3

Om den som marknadsför ett Om den som marknadsför ett
läkemedel har ansökt om att läke- läkemedel har ansökt om att
medlet ska omfattas av läke- läkemedlet ska omfattas av läke-
medelsförmånerna enligt 15 § och medelsförmånerna enligt 15 § och
läkemedlet kan ersätta ett läkeme- läkemedlet kan ersätta ett läkeme-
del som tidigare har fått säljas en- del som tidigare har fått säljas en-
ligt 4 kap. 10 § andra stycket läke- ligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen
medelslagen (2015:315) och har (2015:315) och har ingått i för-
ingått i förmånerna, får Tandvårds- månerna, får Tandvårds- och läke-
och läkemedelsförmånsverket be- medelsförmånsverket besluta att
sluta att läkemedlet ska ingå i för- läkemedlet ska ingå i förmånerna
månerna till dess att ansökan har till dess att ansökan har prövats.
prövats.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

2.inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

3 Senaste lydelse 2016:530.

12

2. enligt 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) Prop. 2017/18:91
  om handel med läkemedel  
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om handel med  
läkemedel (2009:366) ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

2 kap.

1 §1

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel som

1. godkänts för försäljning, omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller omfattas av tillstånd enligt 5 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315),

2. enligt 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i 5 kap. 1 § första stycket samma lag, eller

3. godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

5 §2

Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

1.som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter,

2.som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,

3.som är behörig att förordna läkemedel,

4.över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande inflytande,

5.som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1 eller 2, eller

6.över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas om tillverkningen endast avser

1.dosdispensering,

2. läkemedel som enligt 5 kap.

1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller

3. ompackning av läkemedel.

2. läkemedel som enligt 5 kap.

1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i 5 kap. 1 § första stycket samma lag, eller

1Senaste lydelse 2015:323.

2Senaste lydelse 2015:323.

13

Prop. 2017/18:91 Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket i det enskilda fallet medge ytterligare undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

14

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:526) Prop. 2017/18:91 om behandling av personuppgifter i ärenden

om licens för läkemedel

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2016:526) om behandling av

personuppgifter i ärenden om licens ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
    2 §    
Med licens avses i denna lag ett Med licens avses i denna lag ett
tillstånd enligt 4 kap. 10 § andra tillstånd enligt 4 kap. 10 § läke-
stycket läkemedelslagen medelslagen (2015:315) för
(2015:315) för öppenvårdsapotek öppenvårdsapotek att sälja läke-
att sälja läkemedel för att till- medel för att tillgodose behovet av
godose behovet av läkemedel för läkemedel för en viss patient, ett
en viss patient, ett visst djur eller visst djur eller djurslag eller en
djurslag eller en viss djurbesätt- viss djurbesättning.  

ning.

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

15

Prop. 2017/18:91 3 Ärendet och dess beredning
   
  Regeringen beslutade den 30 juni 2016 om en förlängning av försälj-
  ningstillstånd för antroposofiska medel. Detta försäljningstillstånd gäller
  till och med den 30 juni 2018. I regeringsbeslutet aviserades att ett
  lagstiftningsarbete med syfte att ta bort bestämmelserna i 4 kap. 10 §
  första stycket läkemedelslagen skulle inledas. I beslutet angavs bl.a. att
  en proposition med förslag i frågan kommer att lämnas till riksdagen, att
  inriktningen är att riksdagen ska kunna besluta i frågan vid årsskiftet
  2017/18 och att ny lagstiftning, inklusive övergångsbestämmelser, ska
  kunna träda i kraft den 1 juli 2018. Det angavs även att övergångsbe-
  stämmelserna avsågs gälla till den 30 juni 2021. Några förslag som
  innebär en särreglering för antroposofiska medel skulle inte lämnas.
  Inom Socialdepartementet har det utarbetats en departementspro-
  memoria, Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14) med bl.a.
  förslag om att ta bort bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket läke-
  medelslagen. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Pro-
  memorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbe-
  handlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En
  sammanställning av remissyttrandena finns även tillgänglig i Socialde-
  partementet (S2017/02526/FS).
  Lagrådet  
  Regeringen beslutade den 30 november 2017 att inhämta Lagrådets
  yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns
  i bilaga 5. Lagrådets förslag och synpunkter behandlas i avsnitt 7.
  Regeringen har följt Lagrådets synpunkter.
  Efter Lagrådets yttrande har det framkommit behov av att bättre
  anpassa förslaget till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med
  läkemedel till den ändring som föreslås i 5 kap. 1 § andra stycket
  läkemedelslagen. Ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär
  men måste beträffande tillägget av ordet ”tillstånd” även anses innefatta
  ändringar i sak. Förslaget till dessa ändringar i lagen om handel med
  läkemedel har under hand beretts med Läkemedelsverket. De redovisade
  ändringarna är av enkel beskaffenhet och kräver därför inte förnyad
  granskning av Lagrådet.

4 Bakgrund och gällande rätt

4.1 Vissa oklarheter i läkemedelslagen

  Läkemedelslagen (2015:315) trädde i kraft den 1 januari 2016. Förslaget
  till bl.a. denna lag lämnades i propositionen En ny läkemedelslag (prop.
  2014/15:91). I samband med Lagrådets granskning av de lagförslag som
  senare lämnades i propositionen, riktade Lagrådet kritik mot regleringen
  avseende antroposofiska medel. Lagrådet ansåg bl.a. att frågorna om hur
16 antroposofiska medel ska definieras samt om och på vilket sätt de
 

omfattas av läkemedelslagens bestämmelser borde övervägas ytterligare i Prop. 2017/18:91 det fortsatta lagstiftningsarbetet.

De oklarheter som Lagrådet påtalade bedömdes av regeringen vara av sådan art att de måste åtgärdas, men för att skapa en tillfredställande reglering krävdes ett annat beredningsunderlag än det som då fanns att tillgå (prop. 2014/15:91 s. 86 f.).

4.2Antroposofisk vård

Antroposofi kan på ett övergripande plan beskrivas som en livs- och världsåskådning. Den antroposofiska vård som bedrivs i Sverige har en tydlig inriktning mot individen. Inom antroposofin ses en patients sjukdom inte bara som en funktionsnedsättning, utan som en kris med somatiska, själsliga, andliga och sociala dimensioner. I behandlingen betonas multiprofessionella insatser som ska främja läkning och leda till bl.a. inre utveckling. I Sverige utövas antroposofisk medicin av bl.a. legitimerade läkare och sjuksköterskor.

Vidarkliniken i Järna bedriver vård och rehabilitering med en antroposofisk vårdinriktning. Av Vidarklinikens beskrivning av verksamheten framgår att kliniken utför kvalificerad cancervård, rehabilitering och palliativ vård. Kliniken erbjuder även vård och behandling av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar samt mag- och tarmsjukdomar. Även stressrelaterade symtom, kronisk smärta och utmattningssyndrom behandlas. Vidarkliniken erbjuder både sluten och öppen vård.

Antroposofisk vård utgår från ett holistiskt synsätt. Ett viktigt inslag inom den antroposofiska vården är att patientens självläkningsförmåga på olika sätt ska stödjas. Behandlingar som är gängse inom etablerad hälso- och sjukvård används därför ofta tillsammans med antroposofiska behandlingsmetoder såsom rytmisk massage, medicinsk badterapi, läkeeurytmi (dvs. rörelse till språk och musik), målning och modellering.

Till de behandlingar som förekommer inom antroposofisk vård hör behandling med antroposofiska medel. Den antroposofiska medicinen innebär att medel utvecklas och framställs på uppdrag av läkare som sedan anger indikationen för medlen. Den typ av effektdokumentation som vanligtvis krävs för godkännande av läkemedel finns inte. Medlens användning bygger på den antroposofiska medicinska kunskapsteorin och har använts i Europa sedan 1920-talet (Läkemedelsverket, dnr 589:2008/76655). De antroposofiska medlens årliga omsättning i Sverige beräknas uppgå till cirka 6,5 miljoner kronor.

4.3Rättslig reglering av läkemedelsområdet

Läkemedel är en av de viktigaste behandlingsformerna inom hälso- och sjukvården och har därför en avgörande betydelse för folkhälsan. Den rättsliga regleringen av läkemedelsområdet är både omfattande och detaljerad.

17

Prop. 2017/18:91 Läkemedelsreglerna i Sverige och andra medlemsländer i Europeiska unionen bygger i stor utsträckning på två EG-direktiv om veterinärmedicinska läkemedel respektive humanläkemedel. Regleringen på läkemedelsområdet bygger i stor utsträckning på Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, i det följande förkortat direktiv 2001/82/EG, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i det följande förkortat direktiv 2001/83/EG. Båda direktiven trädde i kraft i december 2001.

De ovannämnda direktiven omfattar, tillsammans med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, i det följande förkortad förordning nr 726/2004, hela den s.k. regulatoriska processen, dvs. olika förfaranderegler för godkännande eller registrering av läkemedel för försäljning, kontroll av tillverkning av läkemedel, marknadsföring, tillsyn och säkerhetsövervakning m.m.

Det främsta syftet med direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG är att värna folkhälsan. Utöver det ska djurens hälsa och miljön värnas (direktiv 2001/82/EG). Kraven i de bägge direktiven ska dock inte medföra att handeln med läkemedel försvåras mer än nödvändigt.

Direktiven, som är de grundläggande rättsakterna för lagstiftning om tillstånd till försäljning av läkemedel inom EU, är i svensk rätt genomförda genom bl.a. läkemedelslagen (2015:315), läkemedelsförordningen (2015:458) och genom olika föreskrifter som beslutats av Läkemedelsverket.

4.3.1 Förfaranden för tillstånd till försäljning

  En grundläggande utgångspunkt för regleringen i EU-rätten och således
  även för de svenska nationella bestämmelserna är principen om förhands-
  kontroll. Denna princip innebär i korthet att ett läkemedel endast får
  släppas ut på marknaden efter det att en behörig myndighet har beslutat
  att lämna tillstånd till marknadsutsläppandet.
  I svensk rätt används uttrycket tillstånd till försäljning som en sam-
  lande beteckning för sådana tillstånd till marknadsutsläppande. Uttrycken
  godkännande för försäljning eller registrering för försäljning är exempel
  på andra mer specifika beteckningar som används i bl.a. i läkemedels-
  lagen.
  De krav som är kopplade till de olika tillstånden till försäljning är
  många. Det finns huvudsakligen fyra olika förfaranden för tillstånd till
  försäljning: det centrala förfarandet, det ömsesidiga förfarandet, det
  decentraliserade förfarandet och det nationella förfarandet. Dessa förfa-
  randen kan översiktligt beskrivas enligt följande.
  Det centrala förfarandet innebär att ett läkemedel blir godkänt i alla
  EU-länder samtidigt efter beslut av Europeiska kommissionen. Det
  ömsesidiga förfarandet innebär att ett företag kan välja vilka länder en
18 ansökan om godkännande eller registrering ska omfatta och utgångs-
 

punkten för godkännandet är då ett land där läkemedlet redan är godkänt. Prop. 2017/18:91 Det decentraliserade förfarandet påminner om det ömsesidiga förfa-

randet på det sättet att ett företag kan välja vilka länder ansökan om godkännande eller registrering ska omfatta, men det decentraliserade förfarandet kan enbart användas för sådana läkemedel som inte redan är godkända eller registrerade i något EU-land sedan tidigare. I de centrala och ömsesidiga förfarandena och den decentraliserade proceduren samarbetar läkemedelsmyndigheterna i de berörda länderna vid granskningen och utreder om läkemedlet kan godkännas eller inte. Det nationella förfarandet innebär att ett läkemedel godkänns endast i ett land och berörd nationell läkemedelsmyndighet svarar helt för granskning och beslut om godkännande.

Utöver nämnda förfaranden finns vissa bestämmelser i direktiven som innebär att vissa avsteg kan göras från dessa förfaranden. Av artikel 5.1 i direktiv 2001/83/EG följer att en medlemsstat i enlighet med gällande lagstiftning och för att tillgodose speciella behov, från bestämmelserna i detta direktiv får undanta läkemedel som tillhandahålls mot en spontan och i god tro avgiven beställning i enlighet med föreskrifter som lämnats av en behörig person inom hälso- och sjukvården under denna persons direkta personliga ansvar för att användas av en enskild patient.

Av artikel 5.2 i direktiv 2001/83/EG följer att medlemsstaterna får ge tillfälligt tillstånd till distribution av ett icke godkänt läkemedel med anledning av misstänkt eller konstaterad spridning av patogener, toxiner, kemiska agens eller radioaktiv strålning som skulle kunna orsaka skada.

Enligt artikel 16.2 i direktiv 2001/83/EG kan en medlemsstat inom sitt territorium införa eller behålla särskilda bestämmelser för prekliniska studier och kliniska prövningar av andra homeopatika än sådana som avses i artikel 14.1 i enlighet med de principer och särdrag som utmärker homeopatin i denna medlemsstat.

Slutligen finns skäl att nämna artikel 126a i direktiv 2001/83/EG som i huvudsak innebär att en medlemsstat, i vilken det saknas ett godkännande för försäljning eller en inlämnad ansökan för ett läkemedel som är godkänt i en annan medlemsstat i enlighet med direktivet, får tillåta att läkemedlet släpps ut på marknaden. Ett sådant tillstånd ska grunda sig på motiverade folkhälsoskäl.

De ovan angivna artiklarna, som bedöms innebära avsteg från vissa principer i direktiven, ska enligt fast rättspraxis från EU-domstolen i allmänhet tolkas restriktivt (se bl.a. EU-domstolens domar i mål nr C3/09, punkt 15 och i mål nr C185/10, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

Slutligen bör det nämnas att det i artiklarna 2–4 i direktiv 2001/82/EG och i artiklarna 2–3 i direktiv 2001/83/EG finns bestämmelser som innebär att vissa läkemedel är undantagna från direktivens tillämpningsområde.

4.3.2 Fullständig harmonisering och EU-rättens företräde

Genom direktiv 2001/83/EG, direktiv 2001/82/EG och förordning nr  
726/2004 är de olika förfarandena för tillstånd för försäljning av läke-  
medel fullständigt harmoniserade inom EU. Detta innebär att andra för- 19
 

Prop. 2017/18:91 faranden för tillstånd för försäljning av läkemedel än de som föreskrivs i EU-rätten inte är tillåtna (se bl.a. EU-domstolens dom i mål nr C-84/06).

Denna fullständiga harmonisering innebär bl.a. att det endast är unionslagstiftaren som kan ändra eller anpassa de nämnda förfarandena och, om nödvändigt, införa nya sådana, för att bättre uppnå målen att skydda folkhälsan och undanröja hindren för handeln med läkemedel inom gemenskapen. Det finns således inte utrymme för unionens medlemsstater att på nationell nivå anta bestämmelser om tillstånd till försäljning av läkemedel som avviker från vad som föreskrivs i EU-rätten.

Principen om EU-rättens företräde framför medlemsstaternas nationella rätt innebär bl.a. att medlemsstaterna inte får tillämpa en nationell bestämmelse som strider mot EU-rätten. Medlemsstaternas domstolar och myndigheter ska vid tillämpning av nationell rätt som genomför exempelvis ett EU-direktiv, tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. Bestämmelserna i ett direktiv ska i sin tur tolkas mot bakgrund av bestämmelserna i de olika EU-fördragen. Det är EU-domstolen som är behörig att meddela förhandsavgörande avseende tolkningen av de rättsakter som beslutats av gemenskapens institutioner.

4.4Läkemedelslagen

Läkemedelslagen (2015:315) innehåller de grundläggande svenska bestämmelserna om läkemedel. Lagen är indelad i 18 kapitel som innehåller bestämmelser om lagens syfte och innehåll (1 kap.), uttryck som används i lagen (2 kap.), lagens tillämpningsområde (3 kap.), krav på läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel (4 kap.), krav för försäljning av läkemedel (5 kap.), säkerhetsövervakning och återkallelse (6 kap.), klinisk läkemedelsprövning (7 kap.), tillverkning (8 kap.), import och annan införsel (9 kap.), försiktighetskrav vid hantering av läkemedel och aktiva substanser (10 kap.), tidsfrister för beslut samt återkallelse av tillstånd (11 kap.), marknadsföring (12 kap.), förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (13 kap.), tillsyn (14 kap.), avgifter (15 kap.), straff och förverkande (16 kap.) överklagande (17 kap.) samt bemyndiganden (18 kap.).

4.4.1 Uttrycket läkemedel

  Med läkemedel avses enligt 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) varje
  substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift
  om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos
  människor eller djur, eller kan användas på eller tillföras människor eller
  djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner
  genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att
  ställa diagnos.
  Ovanstående definition av läkemedel överensstämmer med vad som
  anges i artikel 1.2 i direktiv 2001/83/EG och artikel 1.2 i direktiv
20 2001/82/EG. Nämnda definition gäller även för förordning nr 726/2004.
 

Ett särskilt problem, som inte direkt berörs i läkemedelslagen, är den Prop. 2017/18:91 ibland inte självklara gränsdragningen mellan läkemedel och andra varor

såsom livsmedel, kosttillskott m.m. Om en produkt kan omfattas av både läkemedelsreglerna och andra regler, har läkemedelslagen principiellt företräde, se exempelvis 1 § livsmedelslagen (1971:511). I sådana frågor kan dock medlemsländerna i EU göra olika bedömningar (se t.ex. EU- domstolens domar i målen C-211/03 m.fl. och C-319/05).

4.4.2Uttrycken antroposofiska medel och antroposofiska läkemedel

I 2 kap. läkemedelslagen förekommer särskilda uttryck för vissa läkemedel, exempelvis alkoholhaltigt läkemedel och läkemedel som omfattas av sjukhusundantag. Uttrycket antroposofiska medel förekommer i läkemedelslagen, men någon definition av uttrycket finns dock inte i denna lag eller i någon annan svensk läkemedelsförfattning. Uttrycket antroposofiska läkemedel förekommer inte heller i sådan författning.

I direktiv 2001/83/EG förekommer uttrycket antroposofiska medel endast i skäl 22 till direktivet. I nämnda skäl anges att antroposofiska medel som finns beskrivna i en officiell farmakopé och som bereds enligt en homeopatisk metod, i fråga om registrering och försäljningstillstånd ska behandlas på samma sätt som homeopatika. Uttrycket antroposofiska läkemedel förekommer inte i direktivet.

Uttrycken antroposofiska medel och antroposofiska läkemedel förekommer över huvud taget inte i direktiv 2001/82/EG och förordning 726/2004.

Den europeiska organisationen ECHAMP (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products) beskriver antroposofiska läkemedel i enlighet med APC:s (Anthroposophic Pharmaceutical Codex) definition: An anthroposophic medicinal product is conceived, developed and used in accordance with the anthroposophic knowledge of man and nature, substance and pharmaceutical processing. The application within anthroposophic medicine results from that knowledge. An anthroposophic medicinal product can contain one or more active substances. An anthroposophic medicinal product can fundamentally be employed in every dosage form.

4.4.3Grundläggande krav på läkemedel

Syftet med den EU-rättsliga reglering som läkemedelslagen återspeglar är som tidigare nämnts främst att värna folkhälsan genom att bl.a. säkerställa att läkemedlen är säkra, effektiva och av god kvalitet.

Som grundläggande krav för ett läkemedel gäller enligt 4 kap. 1 § läkemedelslagen att de ska vara av god kvalitet och ändamålsenliga. Läkemedlet är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten. Läkemedlet ska också vara fullständigt deklarerat, ha godtagbar och särskiljande benämning samt vara försett med tydlig märkning.

21

Prop. 2017/18:91 4.4.4 Tillstånd till försäljning

Ett läkemedel får som regel säljas först efter det att ett tillstånd till försäljning har meddelats. Som tidigare redovisats finns olika förfaranden för sådana tillstånd.

Av 5 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen följer att ett läkemedel, om inte annat anges i tredje stycket, får säljas först sedan det

1.godkänts eller registrerats för försäljning enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller

9 §,

2.omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering för försäljning som har meddelats i ett annat EES-land enligt 4 kap. 6

eller 7 §, eller

3. omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § andra stycket. Av 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen följer att ett antroposofiskt medel får säljas först sedan det omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § första stycket. Som framgår av 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag får vissa läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller en viss djurbesättning säljas utan sådana godkännanden, registreringar eller erkännanden som avses i första stycket 1 och 2.

Som framgår av 4 kap. 11 § läkemedelslagen är det Läkemedelsverket som prövar frågor om godkännande eller registrering för försäljning enligt läkemedelslagen. Läkemedelsverket prövar även frågor om erkännande av ett godkännande eller en registrering som har meddelats i ett annat EES-land. Det är regeringen som prövar frågor om tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §. Regeringen får överlåta åt Läkemedelsverket att pröva sådana frågor.

4.4.5Tillstånd enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen

Vidarkliniken har sedan år 1993 fått olika tidsbegränsade tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel. Det senaste tillståndet, som beslutades av regeringen den 30 juni 2016, sträcker sig fram till och med den 30 juni 2018. De olika tillstånden till försäljning av vissa antroposofiska medel är beslutade med stöd av 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen samt motsvarande bestämmelser i äldre rätt.

Av 4 kap. 10 § första stycket följer att tillstånd till försäljning av ett sådant antroposofiskt medel som inte avses i 4 § får lämnas om det finns särskilda skäl. Den sistnämnda bestämmelsen, dvs. 4 kap. 4 § läkemedelslagen, avser sådana homeopatiska läkemedel som kan registreras.

Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första och andra styckena läkemedelslagen motsvarar, efter redaktionella och språkliga ändringar, 5 § andra och tredje stycket läkemedelslagen (1992:859), i det följande benämnd förra läkemedelslagen.

Bestämmelsen om tillstånd för vissa antroposofiska medel (5 § andra stycket förra läkemedelslagen) infördes genom lagen (1994:83) om ändring i läkemedelslagen, således vid tiden före Sveriges inträde i Europeiska gemenskapen.

Av förarbetena till 5 § andra stycket förra läkemedelslagen framgår bl.a. att bestämmelsen avsågs innebära att en ansökan om tillstånd att få

22

sälja de antroposofiska medlen inte behövde underkastas den prövning på Prop. 2017/18:91 strikt naturvetenskapliga grunder som gällde för andra läkemedel enligt

4 § förra läkemedelslagen. Vidare anfördes i förarbetena att en strikt naturvetenskaplig prövning i många fall skulle kunna utmynna i att medlen inte godkändes (prop. 1993/94:92 s. 9). Den i förarbetena omnämnda 4 § innehöll, såvitt nu är av intresse, krav som motsvarar 4 kap. 1 § gällande läkemedelslag, dvs. ”ett läkemedel ska vara av god kvalitet och ändamålsenligt. Läkemedlet är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten”. Av förarbetena framgår bl.a. att synpunkter på förslaget inhämtats från Läkemedelsverket under hand och att det inte granskats av Lagrådet (prop. 1993/94:92 s. 6).

Enligt 4 kap. 10 § andra stycket får, om det finns särskilda skäl, tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även i andra fall än som avses i 2, 4–7 och 9 §§. De särskilda skälen i denna bestämmelse tar, som framgår av förarbetena till förra läkemedelslagen, i första hand sikte på s.k. frilistning, tillstånd till försäljning av icke godkända läkemedel för att möjliggöra nödvändiga läkemedel inom hälso- och sjukvården (licenser) samt situationer då oväntade epidemier inträffar (se prop. 1991/92:107 s. 81 f.). Bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra stycket motsvarar 5 § tredje stycket förra läkemedelslagen. Sistnämnda bestämmelse fanns i förra läkemedelslagen redan då den lagen infördes (se prop. 1991/92:107 avsnitt 2.7 och i författningskommentaren s. 80 f.).

Mot bakgrund av tidpunkten för de ovanstående bestämmelsernas tillkomst finns det beträffande vad som enligt förarbetena ansetts utgöra särskilda skäl enligt 4 kap. 10 § första och andra styckena läkemedelslagen anledning att ytterligare återkomma i avsnitt 5.1.

Slutligen finns i 4 kap. 10 § tredje stycket läkemedelslagen en bestämmelse som innebär att om ett tillstånd som har lämnats enligt andra stycket avser försäljning från öppenvårdsapotek till konsument, får läkemedlet säljas av samtliga öppenvårdsapotek. Bestämmelsen infördes genom lagen (2016:527) om ändring i läkemedelslagen (2015:315). Som framgår av övergångsbestämmelsen till sistnämnda lag gäller inte 4 kap. 10 § tredje stycket tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet. Förarbetena till denna bestämmelse, som trädde i kraft den 1 januari 2017, finns i regeringens proposition Läkemedel för särskilda behov (prop. 2015/16:143).

Läkemedelslagens bestämmelser är endast tillämpliga på läkemedel (human- och veterinärmedicinska) som tillverkats på visst sätt samt på teknisk sprit. Vad som avses med uttrycket läkemedel har redovisats i avsnitt 4.4.1 Även om läkemedelslagen således inte innehåller någon definition av uttrycket antroposofiska medel eller för den del antroposofiska läkemedel, är det mot bakgrund av läkemedelslagens tillämpningsområde inte möjligt att med stöd av 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen fatta andra beslut om tillstånd än sådana som avser läkemedel.

4.4.6Utbyte av läkemedel

När patenttiden för ett läkemedel löpt ut kommer det ofta ut ett i det

närmaste identiskt läkemedel på marknaden, s.k. generiskt läkemedel.

23

Prop. 2017/18:91 Inte sällan har ett generiskt läkemedel ett lägre pris än originalläkemedlet. Avsikten med utbytet av läkemedel är att minska samhällets kostnader för läkemedelsförmånerna genom att dyrare läkemedel byts ut mot billigare läkemedel och genom prissänkningar på grund av ökad konkurrens.

I lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. finns bestämmelser om utbyte av läkemedel på apotek. När ett godkännande för försäljning har beviljats, ska Läkemedelsverket enligt 4 kap. 22 § läkemedelslagen också besluta om huruvida läkemedlet är utbytbart mot något annat läkemedel. Ett läkemedel är utbytbart endast mot ett sådant läkemedel som kan anses utgöra en likvärdig produkt. Av 3 kap. 2–4 §§ läkemedelslagen framgår dock att detta inte gäller för läkemedel som godkänns centralt inom Europeiska unionen eller för homeopatiska och traditionella växtbaserade läkemedel som kan registreras enligt läkemedelslagen.

  5 Överväganden och förslag
  5.1 Bestämmelsen om tillstånd till försäljning av
    antroposofiska medel tas bort från
    läkemedelslagen
   
  Regeringens förslag: Bestämmelsen i 4 kap. 10 § första stycket läke-
  medelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antropo-
  sofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl, ska upphävas. I
  samband med detta ska vissa lagtekniska förändringar av bestämmel-
  sen genomföras.
   
  Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
  Remissinstanserna: En övervägande majoritet, 35 av de 55 remissin-
  stanser som har yttrat sig över förslagen i promemorian, ställer sig
  bakom förslaget att ta bort 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen.
  Tre instanser avstår från att yttra sig, åtta instanser har inga synpunkter
  på förslagen och fem har inga invändningar mot förslagen. Av dem som
  tillstyrker kan exempelvis Folkhälsomyndigheten, Förvaltningsrätten i
  Uppsala, Statens medicinsk-etiska råd (Smer), Statens beredning för
  medicinsk och social utvärdering (SBU), Vetenskapsrådet, Umeå
  universitet, Karolinska Institutet, Sveriges Kommuner och Landsting
  (SKL), Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet och
  Svenska Läkaresällskapet nämnas. Även en stor majoritet av landstingen
  ställer sig bakom förslaget.
  Vidarkliniken ställer sig inte bakom förslaget såsom det är utformat i
  promemorian. Vidarkliniken anger att de har förståelse för att nuvarande
  lag inte är förenlig med EU-direktiven men anser att det finns andra lös-
  ningar som både är förenliga med EU-direktiv och kompatibla med hur
  andra EU-länder har löst samma frågeställning. Därför föreslår kliniken
24 att arbetet med en långfristig reglering av antroposofiska medel tas upp

eftersom förhoppningen är att Sverige vill följa den globala trenden av ett ökat intresse för integrativ hälso- och sjukvård där den antroposofiska medicinen internationellt är en föregångare.

Vidarkliniken delar inte promemorians bedömning att 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen inte fyller någon funktion. Vidarkliniken anser att antroposofisk medicin är en terapiriktning som behöver ett stort antal läkemedel för att kunna utövas och cirka 50 av de mest använda antroposofiska medlen kan varken registreras som homeopatiska eller traditionellt växtbaserade läkemedel, även om samtliga medel baseras på natursubstanser och därmed kan de endast registreras med samma krav som gäller för konventionella läkemedel. Detta är enligt Vidarkliniken helt orimligt och framstår som en helt inadekvat överreglering. Vidarkliniken påtalar att marknaden för antroposofiska medel i Sverige är mycket liten och registreringskostnaderna därför blir helt oöverkomliga i förhållande till nödvändigt antal produkter för att trygga en god läkemedelsförsörjning.

Vidarkliniken anger också att de i sitt remissvar till Socialdepartementet 2015 avseende förslagen i Läkemedelsverkets rapport daterad den 30 oktober 2014, föreslagit att artikel 16.2 i EU:s läkemedelsdirektiv implementeras i läkemedelslagen och att antroposofiska medel betraktas som en egen grupp och anser fortfarande att detta är bästa lösningen. Vidarkliniken föreslår även en reglering för mycket små försäljningsvolymer som innebär att antroposofiska medel som är registrerade i ett annat EU-land godkänns i Sverige med en förenklad procedur. Alla dessa förslag är enligt Vidarkliniken fullt förenliga med EU:s läkemedelsdirektiv och skulle möjliggöra en tillfredställande läkemedelsförsörjning.

Weleda AB framhåller att det är värdefullt att läkemedelskontrollen har harmoniserats inom EU/EES-området, men anser att det bör införas en särskild reglering som innebär att läkemedel vars årliga försäljningsvolym understiger 1 000 förpackningar bör få säljas om de uppfyller ett antal villkor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har som tidigare redovisats beviljat Vidarkliniken tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel sedan år 1993. I enlighet med vad som tidigare redovisats är direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG, i det följande benämnda läkemedelsdirektiven, de grundläggande rättsakterna för lagstiftning om tillstånd till försäljning av läkemedel inom EU. Läkemedelsdirektiven är i svensk rätt genomförda genom bl.a. läkemedelslagen (2015:315).

Som framgår av avsnitt 4.3.2 är förfarandena och villkoren för tillstånd till försäljning fullständigt harmoniserade. Det är således inte tillåtet att anta eller upprätthålla nationella bestämmelser som avviker från vad som föreskrivs i EU-rätten.

De bestämmelser i läkemedelslagen som avser nationella godkännanden, godkännanden och registreringar enligt det ömsesidiga förfarandet eller det decentraliserade förfarandet är utformade i enlighet med de förfaranden för godkännanden och registreringar till försäljning som föreskrivs i EU-rätten. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra stycket anknyter också till de förutsättningar som ges i EU-rätten för särskilda situationer för tillstånd till försäljning av läkemedel (se t.ex. artiklarna 5.1 och 5.2 i direktiv 2001/83/EG).

Prop. 2017/18:91

25

Prop. 2017/18:91 Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen har dock
  inga självklara kopplingar till EU-rätten. De skäl som företrädesvis an-
  fördes för införandet av den särskilda bestämmelsen om tillstånd till för-
  säljning av vissa antroposofiska medel, dvs. nuvarande 4 kap. 10 § första
  stycket läkemedelslagen, hade sin utgångspunkt i att en prövning enligt
  de strikt naturvetenskapliga grunder som gällde för andra läkemedel, i
  många fall skulle kunna utmynna i att dessa medel annars inte god-
  kändes. För vissa homeopatiska läkemedel och traditionella växtbaserade
  humanläkemedel finns utgångspunkter som relaterar till vad som just re-
  dovisats beträffande de antroposofiska medlen (se t.ex. skäl 21 i direktiv
  2001/83/EG). För de homeopatiska och traditionella växtbaserade läke-
  medlen finns dock sedan länge särskilda bestämmelser om registrering i
  läkemedelslagen (se 4 kap. 4–5 §§ läkemedelslagen).
  De särskilda skäl som enligt lagen ska finnas för tillstånd enligt 4 kap.
  10 § första och andra styckena måste ses i ljuset av de möjligheter som
  EU-rätten medger för tillstånd till försäljning (se avsnitt 4.3.1). Som tidi-
  gare framhållits ska domstolar och myndigheter, vid tillämpningen av de
  aktuella bestämmelserna i 4 kap. 10 § första och andra styckena, tolka
  dessa mot bakgrund av bl.a. direktiv 2001/83/EG och dess syften.
  Vidarkliniken har påtalat att man i sitt remissvar till Socialdeparte-
  mentet 2015 föreslagit att artikel 16.2 i EU:s läkemedelsdirektiv imple-
  menteras i läkemedelslagen och att antroposofiska medel betraktas som
  en egen grupp.
  Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna
  för och konsekvenserna av att i svensk nationell rätt införliva artikel 16.2
  i direktiv 2001/83/EG. Läkemedelsverkets rapport den 30 oktober 2014,
  där nyss nämnda uppdrag redovisades och där olika regleringsförslag
  lämnades, har remissbehandlats. En stor majoritet av remissinstanserna
  var negativa till ett införlivande i svensk nationell rätt av nämnda artikel.
  De remissinstanser som var emot regleringsförslagen ansåg att ett inför-
  livande inte var förenligt med principen om att svensk hälso- och sjuk-
  vård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Även Vidar-
  kliniken avvisade förslagen i rapporten men utifrån en annan utgångs-
  punkt. Kliniken betraktade Läkemedelsverkets utredning som otidsenlig
  och ansåg bl.a. att antroposofiska läkemedel ska vara en egen grupp inom
  artikel 16.2.
  Regeringen kommer, mot bakgrund av den ovan redovisade kritiken
  från en stor majoritet av remissinstanserna, inte att arbeta vidare med de
  olika förslag till införlivande i svensk nationell rätt av artikel 16.2 direk-
  tiv 2001/83/EG som Läkemedelsverket lämnat i ovan nämnda rapport.
  Vidarkliniken och Weleda AB föreslår en reglering som innebär att
  läkemedel som på säljs i små årsvolymer inte ska behöva registreras eller
  godkännas för försäljning på traditionellt vis. I stället ska det finnas en
  förenklad procedur som tillåter försäljning i Sverige av antroposofiska
  medel som är registrerade i ett annat EU-land. Regeringen kan konstatera
  att det i detta lagstiftningsärende inte finns underlag för en sådan regle-
  ring, varför det inte heller finns förutsättningar att lämna några förslag
  avseende försäljning av läkemedel som säljs i begränsad volym.
  Regeringen anser i likhet med vad som föreslagits i promemorian att
  det bör säkerställas att Sverige lever upp till de villkor som EU-rätten
26 föreskriver för tillstånd till försäljning av läkemedel inom detta full-

ständigt harmoniserade område. Regeringen anser att övriga bestäm- Prop. 2017/18:91 melser i läkemedelslagen om godkännande och registrering för försälj-

ning av läkemedel samt bestämmelserna i 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen om vissa särskilda tillstånd till försäljning, tillsammans är tillräckliga och lämpliga för att Sverige ska uppfylla de åtaganden som följer av EU-rätten. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att bestämmelsen i 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen ska upphävas. I samband med detta ska vissa lagtekniska förändringar av nämnda bestämmelse genomföras. Se avsnitt 6 för en konsekvensbeskrivning av förslaget att ta bort 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen.

5.2Följdändringar i läkemedelslagen och i andra lagar

Regeringens förslag: Med anledning av att den bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel upphävs ska följdändringar genomföras i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner m.m., lagen om handel med läkemedel och i lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. En språklig ändring ska också genomföras i 15 kap. 1 § 4 läkemedelslagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Ingen remissinstans vänder sig emot de följd-

ändringar som föreslås som en följd av att 4 kap. 10§ första stycket läkemedelslagen tas bort.

Skälen för regeringens förslag: Med anledning av det ovan redovisade förslaget om upphävande av 4 kap. 10 § första stycket i läkemedelslagen måste följdändringar genomföras i ett antal lagar.

I läkemedelslagen (2015:315) föreslås sådana följdändringar i 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 1 §, 18 kap. 3 § samt i punkt 2 till övergångsbestämmelserna som infördes genom lagen (2016:527) om ändring i läkemedelslagen. Ändringen i 15 kap 1 § fjärde punkten är en språklig anpassning till den formulering som annars genomgående används i lagen, dvs. tillstånd till tillverkning.

I lagen (1996:1156) om receptregister föreslås följdändringar i 6 § och i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. föreslås ändringar i 8, 16 och 16 a §§. Utöver de ändringar i sak som föreslås ovan beträffande 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (2009:366) om handel med läkemedel genomförs även följdändringar i nämnda bestämmelser. Slutligen föreslås följdändringar i 2 § lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

27

Prop. 2017/18:91

28

5.3Övriga författningsändringar

5.3.1Vissa ytterligare ändringar i läkemedelslagen

Regeringens förslag: Läkemedelslagen ska ändras så att hänvisningen i 5 kap. 1 § tredje stycket avser hela första stycket. Vidare ska bestämmelserna om beslut om utbytbarhet i 4 kap. 22 § läkemedelslagen gälla för läkemedel som har godkänts centralt inom Europeiska unionen. Med anledning av den föreslagna ändringen av 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen föreslås att även 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om handel med läkemedel ska ändras.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Det fåtal remissinstanser som kommenterat för-

slagen är positiva till dem. Läkemedelsverket förordar dock att det samtidigt genomförs andra nödvändiga ändringar som t.ex. lagens tillämpningsområde och regler om marknadsföring av veterinärmedicinska läkemedel. Karolinska Institutet anser att avseende förslaget till ändring i läkemedelslagens 5 kap. 1 § tredje stycke blir regelverket kongruent vilket bl.a. underlättar utbildningen inom området läkemedel och läkemedelsbehandling vid Karolinska Institutet och andra lärosäten.

Skälen för regeringens förslag

Läkemedelsverket anser att det finns skäl att ändra läkemedelslagens tillämpningsområde samt att reglerna om marknadsföring av veterinärmedicinska läkemedel bör ändras. Regeringen kan konstatera att sådana förslag inte är möjliga att lämna inom ramen för detta lagstiftningsärende eftersom det saknas beredningsunderlag.

En felaktig hänvisning

I samband med tillkomsten av nuvarande läkemedelslag, då läkemedelslagen (1992:859) i huvudsak överfördes till nuvarande lag endast efter en lagteknisk bearbetning, uppmärksammades felaktiga hänvisningar i 5 kap. 1 § tredje stycket och i 3 kap. 2 § läkemedelslagen.

Läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller en viss djurbesättning (s.k. extempore) får säljas utan sådana godkännanden, registreringar eller erkännanden som avses i första stycket följer av EU-rätten (se artiklarna 3.2 a och 3.2 b samt artiklarna 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/83/EG). Sådan försäljning utan tillstånd har sedan länge bedrivits i Sverige. Hänvisningen i det nuvarande 5 kap 1 § tredje stycket läkemedelslagen är avgränsad till att avse första stycket 1 och 2, men bör rätteligen avse hela första stycket. Det föreslås därför att den felaktiga hänvisningen ändras. Med anledning av denna ändring förslås att även 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om handel med läkemedel ska ändras i sak.

Beslut om utbytbarhet Prop. 2017/18:91

Bestämmelser om utbyte av läkemedel har funnits länge i Sverige. Ge- nom lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ersattes det tidigare gällande referensprissystemet med ett mer utbyggt utbytessystem (se prop. 2001/02:63 s. 55 f.).

I 4 kap. 22 § läkemedelslagen finns bestämmelser som gäller utbytbarhet av läkemedel. Denna bestämmelse motsvarar, med mindre språkliga ändringar, 8 i § första och tredje styckena förra läkemedelslagen (1992:859).

De sistnämnda bestämmelserna infördes i förra läkemedelslagen genom lagen (2007:248) om ändring i läkemedelslagen (1992:859). Förarbetena till de lagändringarna finns i propositionen Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor (prop. 2006/07:78). Av dessa förarbeten framgår bl.a. att lagförslagen innebar att bestämmelserna om Läkemedelsverkets handläggning av ärenden som gäller utbytbarhet flyttades från lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. till läkemedelslagen (1992:859). I författningskommentaren till 8 i § anges att ändringen innebar att Läkemedelsverket skulle besluta om utbytbarhet i anslutning till verkets beslut om godkännande för försäljning av ett läkemedel. Samtidigt angavs att förslaget inte avsåg att ändra praxis när det gäller vilka läkemedel som ska anses vara utbytbara (prop. 2006/07:78 författningskommentaren s. 56 f.). Lagtexten till 8 i § första stycket formulerades enligt följande ”När ett godkännande för försäljning har beviljats ska Läkemedelsverket besluta om läkemedlet är utbytbart mot annat”. Denna lydelse av paragrafen var förenlig med de överflyttade utbytbarhetsbestämmelsernas tidigare tillämpning som bl.a. innebar att beslut om utbytbarhet även fattades för centralt godkända läkemedel.

När nämnda 8 i § infördes i förra läkemedelslagen gjordes dock ingen följdändring i 2 a § samma lag. Av 2 a § följde bl.a. att 8 i § inte gällde i fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet. Bestämmelserna i 2 a § förra läkemedelslagen motsvarar i huvudsak vad som föreskrivs 3 kap. 2 § nuvarande läkemedelslag.

Bestämmelserna i 4 kap. 22 § läkemedelslagen (2015:315) ska även gälla läkemedel som har godkänts centralt inom Europeiska unionen. Det föreslås därför att den hänvisning till 4 kap. 22 § som i dag finns i 3 kap. 2 § läkemedelslagen ska tas bort.

6 Konsekvenser  
6.1 Sammanfattande inledning  
Förslagen i denna proposition innebär bl.a. att bestämmelsen i  
4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen upphävs. Förslaget syftar till  
att säkerställa att Sverige lever upp till vad som är föreskrivet inom ett 29

Prop. 2017/18:91 fullständigt harmoniserat område i EU-rätten. De övriga bestämmelserna i läkemedelslagen om godkännande och registrering för försäljning av läkemedel samt bestämmelserna i 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen om vissa särskilda tillstånd till försäljning av läkemedel är de enda bestämmelser som krävs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden vad gäller förfaranden för tillstånd till försäljning. Det finns inte något utrymme att på nationell nivå anta eller upprätthålla bestämmelser om tillstånd till försäljning av läkemedel som avviker från vad som föreskrivs i EU-rätten.

Enligt uppgift från Vidarkliniken är den beräknade årsomsättningen för försäljningen av antroposofiska medel cirka 6,5 miljoner kronor. När de tillstånd som regeringen har beslutat med stöd av 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen löpt ut eller på annat sätt upphört att gälla, kommer ett antroposofiskt medel som har omfattats av tillståndet inte att kunna säljas förrän ett nytt tillstånd till försäljning har beslutats.

En ansökan om sådana tillstånd till försäljning måste således göras. De förfaranden som framför allt torde komma i fråga för sådana tillstånd är nationella registreringar för försäljning av homeopatiska läkemedel och traditionella växtbaserade humanläkemedel. Andra förfaranden för tillstånd till försäljning kan dock inte uteslutas.

För ansökningar om tillstånd till försäljning av läkemedel krävs ett ansökningsunderlag. För flera av de aktuella medlen finns försäljningstillstånd meddelade i andra länder, exempelvis Tyskland. Detta innebär bl.a. att det redan torde finnas sådan grundläggande dokumentation sammanställd som krävs för en ansökan om tillstånd till försäljning hos Läkemedelsverket. Det förefaller troligt att den befintliga dokumentationen kan behöva uppdateras och kompletteras. Detta tar viss tid och medför kostnader. Det är inte möjligt att förutse hur många ansökningar om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som kan komma att bli aktuella. Det bedöms dock vara sannolikt att antalet sådana ansökningar kommer att understiga det antal medel som i dag säljs med stöd av regeringens tillstånd.

Om de antroposofiska medel som nu omfattas av regeringens tillstånd till försäljning övergångsvis får fortsätta att säljas till dess att ansökningar om tillstånd har kunnat ges in till Läkemedelsverket och om ett antroposofiskt medel för vilket ansökan har gjorts får fortsätta att säljas i avvaktan på verkets slutliga beslut i ansökningsärendet, skulle en minskad tillgång till antroposofiska medel motverkas under övergångstiden. En övergångsreglering för antroposofiska medel har tidigare aviserats av regeringen och propositionen innehåller förslag som ska möjliggöra en sådan reglering genom tillståndsbeslut. När Läkemedelsverket fattat slutliga beslut i ansökningsärendena torde tillgången till antroposofiska medel i Sverige att minska.

30

6.2 Konsekvenser för tillverkare och användare av Prop. 2017/18:91
  antroposofiska medel  
   
Regeringens bedömning: Förslaget får konsekvenser för tillverkare  
av antroposofiska medel, för Vidarkliniken och för användare av an-  
troposofiska medel.  
   
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-  
dömning.    
Remissinstanserna: Regelrådet anser att promemorians konsekvens-  
utredning om påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och  
verksamhet saknar en fullständig konsekvensbeskrivning. Regelrådet  
anser även att det saknas uppgifter om lön för den personalkategori som  
sannolikt kommer att ansöka och ta fram nödvändiga underlag, liksom en  
beräkning eller uppskattning av kostnaden för att ansöka om tillståndet.  
Regelrådet anser att även om förslagsställaren inte kan förutse exakt hur  
många ansökningar om tillstånd som kan komma att bli aktuella så borde  
det vara möjligt att utgå från hur många medel med försäljningstillstånd  
som i dag finns på marknaden och göra ett antagande om vilket bortfall  
som kan väntas, och därför vara möjligt att göra en uppskattning genom  
att t.ex. ange ett spann. Regelrådet anser dessutom att förslagsställaren  
borde ha kunnat göra vissa antaganden om i vilken utsträckning till-  
gången på de antroposofiska medlen bedöms minska och även en  
motivering till varför tillgången bedöms minska. Regelrådet saknar även  
uppgifter om huruvida den tillståndsansökan som redogörs för är för-  
knippad med en avgift, vilket ofta är fallet. Regelrådet anser slutligen att  
det saknas en bedömning av huruvida förslaget kan få avgörande betyd-  
else för Vidarklinikens fortsatta verksamhet.  
Kommittén för komplementär och alternativ medicin (KAM),  
Leverantörsföreningen för homeopati, Nordiska homeopatförbundet och  
Svenska homeopaters riksförbund har anfört att det vore negativt för  
både individens valfrihet och läkning samt för miljön om antalet antropo-  
sofiska medel minskar. Enligt Nordiska homeopatförbundet och Svenska  
homeopaters riksförbund finns inga kända skadliga effekter på vare sig  
individ eller miljö och de anser att Sverige bör följa WHO:s rekommen-  
dationer att främja utvecklingen av integrativ samt komplementär och  
alternativ medicin. Leverantörsföreningen för homeopati anför att för-  
slagen kommer att minska patienters möjlighet att välja antroposofisk  
behandling i Sverige och att förslagen kommer att innebära ekonomiska  
konsekvenser för berörda företag. Leverantörsföreningen anför vidare att  
risken för utslagning av seriösa tillverkare av ekonomiska skäl är uppen-  
bar och om sådan utslagning sker, gynnas mindre seriösa aktörer och  
parallellimport.  
Skälen för regeringens bedömning: Att tillverkare av antroposofiska  
medel kommer att behöva använda andra ansökningsförfaranden för till-  
stånd till försäljning av medlen bedöms medföra ökade kostnader för  
ansökningar om tillstånd. Förslagen i propositionen bedöms medföra att  
tillgången till antroposofiska medel kommer att försämras och en  
minskad omsättning av sådana medel. En sådan minskning kan, men  
måste inte, bli följden av att färre produkter kan säljas. 31

Prop. 2017/18:91 Vid tiden för promemorians tillkomst var det inte möjligt att förutse vilka antroposofiska medel som skulle få tillstånd till försäljning efter ansökan hos Läkemedelsverket förrän verket har kunnat genomföra en faktisk utredning av varje enskilt antroposofiskt medels dokumentation. Inte heller fanns underlag för bedömningar av hur många ansökningar avseende registrering eller godkännande för försäljning som kan komma in till Läkemedelsverket med anledning av de förslag som nu lämnas.

Regeringen har inte fått del av några nya uppgifter om hur många antroposofiska medel som skulle få tillstånd till försäljning efter ansökan hos Läkemedelsverket eller om hur många ansökningar om registrering eller godkännande för försäljning som kan komma in till Läkemedelsverket med anledning av de förslag som nu lämnas.

Regelrådet efterlyser bl.a. uppgifter om huruvida den tillståndsansökan som redogörs för är förknippad med en avgift. Precis som Regelrådet påpekat tar Läkemedelsverket ut avgifter vid ansökan om registrering eller godkännande.

De ansökningsförfaranden som regeringen bedömer kommer att vara särskilt aktuella för antroposofiska medel är sådana som avser nationella registreringar för försäljning av homeopatiska läkemedel och traditionella växtbaserade humanläkemedel. Andra förfaranden för tillstånd till försäljning kan dock inte uteslutas. De nuvarande avgifterna för olika ansökningar är kända eftersom de framgår av förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Avgiftsnivåerna skiljer sig dock åt beroende på vilken typ av ansökan det handlar om, exempelvis uppgår avgiften till 4 000 kronor för en ansökan om registrering av ett homeopatiskt läkemedel, medan avgiften för en ansökan om godkännande för försäljning av ett läkemedel uppgår till 500 000 kronor. Följaktligen innebär detta exempelvis att kostnaderna för ansökningsavgifter för 10 ansökningar om registrering av ett homeopatiskt läkemedel uppgår till 40 000 kronor, medan kostnaderna för 50 ansökningar kommer att uppgå till 200 000 konor. Som redan framhållits är det dock inte möjligt att bedöma hur många och vilken typ av ansökningar avseende registrering eller godkännande för försäljning som kan komma in till Läkemedelsverket med anledning av de förslag som nu lämnas. Regeringen kommer dock att följa utvecklingen via dialog med Läkemedelsverket.

Som tidigare redovisats är den beräknade årsomsättningen för försäljningen av antroposofiska medel cirka 6,5 miljoner kronor och regeringens tillstånd till försäljning av antroposofiska medel omfattar cirka 3 000 produkter. Uppgifter om omsättning per produkt fanns inte att tillgå då promemorian upprättades och varken Vidarkliniken eller Weleda AB, som torde ha bäst kunskap om förhållanden av intresse för konsekvensbedömningarna, har i sina remissvar lämnat uppgifter som kan utgöra grund för bedömningar som grundar sig på kännedom om hur många av antroposofiska produkter som faktiskt finns på den svenska marknaden. Det går således inte heller nu att göra meningsfulla beräkningar av vad propositionens förslag kan förväntas medföra vad avser minskad omsättning per produkt. Inte heller går det att uttala sig mer bestämt i frågor som rör en minskad tillgänglighet till antroposofiska medel. Konsekvenserna av den minskade tillgången till antroposofiska

32

medel för Vidarkliniken kommer dock, enligt uppgifter från Vidar- Prop. 2017/18:91 kliniken och deras patienter, att bli svåra.

Regelrådet har i sitt remissvar anfört att förslagsställaren sammantaget på ett godtagbart sätt redovisat konsekvensutredningen. Regelrådet anser dock att de kostnadsmässiga effekterna för de företag som är berörda av förslaget inte redovisats på ett tillräckligt sätt och finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regeringen har förståelse för Regelrådets synpunkter på konsekvensutredningen om de kostnadsmässiga effekterna av förslaget för företag och tillverkare av antroposofiska medel. Samtidigt saknas det, som redovisats ovan, förutsättningar för att genomföra mer kvalificerade bedömningar om konsekvenserna i de avseenden Regelrådet påtalat.

Regeringen tillsatte i april 2017 en utredning (dir. 2017:43) som bl.a. har i uppdrag att bidra till att öka kontakterna och förståelsen mellan den etablerade vården och den vård som bedrivs utanför den etablerade vården i syfte att öka patientsäkerheten. Om kommunikationen behöver förbättras ska förslag till sådana förbättringar lämnas. Utredningen ska även lämna förslag till en policy för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder som i dag inte tillhör den etablerade hälso- och sjukvården, men som efter utvärdering skulle kunna utgöra en värdefull del av denna vård. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019. Vissa av synpunkterna som remissinstanserna lyft tangerar det uppdrag som utredningen har och kan därmed komma att behandlas i utredningen. Regeringen anser inte att det är lämpligt att föregripa utredningens betänkande och lämnar därför inte några uttalanden om utvecklingen av integrativ, komplementär och alternativ medicin i denna proposition.

6.3 Konsekvenser för myndigheter  
   
Regeringens bedömning: Förslaget kommer att få ekonomiska kon-  
sekvenser för Läkemedelsverket. Eventuella konsekvenser för Tand-  
vårds- och läkemedelsförmånsverket kan hanteras inom myndighetens  
nuvarande ramar. För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedömer  
regeringen att det är mindre troligt att den föreslagna regleringen  
skulle medföra en ökad arbetsbelastning.  
   
Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens  
bedömning.  
Remissinstanserna: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  
och Kammarrätten i Stockholm har i sina respektive remissvar på prome-  
morian haft synpunkter om att deras verksamheter kan påverkas av de  
förslag som remitterades. TLV anför att antalet läkemedel som godkänts  
eller registrerats för försäljning efter ansökan hos Läkemedelsverket kan  
öka. Detta skulle kunna leda till att ansökningar till TLV om pris och  
subvention ökar, om än i begränsad utsträckning. Vidare kan relevanta  
föreskrifter som gäller ansökan om pris och subvention behöva upp-  
dateras. TLV anser även att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör  
belysas om de föreslagna ändringarna kan få konsekvenser för apotekens 33
   

Prop. 2017/18:91 skyldighet att tillhandahålla förordnade läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Kammarrätten i Stockholm framför att förslaget skulle kunna innebära en ökad arbetsbelastning hos de allmänna förvaltningsdomstolarna i de fall Läkemedelsverkets beslut överklagas. Någon sådan konsekvensbeskrivning för domstolarna finns inte i promemorian, vilket Kammarrätten anser är något som bör beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Skälen för regeringens bedömning

Läkemedelsverkets verksamhet påverkas

I samband med att tillverkare av antroposofiska medel ansöker om tillstånd till försäljning av läkemedel hos Läkemedelsverket, bedöms antalet ansökningar att öka i relation till dagens nivå. Det torde främst röra sig om ansökningar om registrering av homeopatiska läkemedel. Det är svårt att avgöra hur stor denna ökning av ansökningar kan komma att bli. Den prövning som genomförs av Läkemedelsverket är resurskrävande och ett ökat antal ansökningar om tillstånd innebär en ökad arbetsbelastning. Mot denna bakgrund kan en kostnadsökning uppkomma för myndigheten.

Om antalet antroposofiska medel på marknaden minskar, kommer Läkemedelsverket inte att behöva utöva tillsyn över lika många produkter. Detta skulle kunna leda till vissa kostnadsbesparingar för myndigheten. Det är inte möjligt att avgöra hur stora dessa besparingar kan

  komma att bli.
  Förslagets påverkan på övriga myndigheter
  Det kan, mot bakgrund av vad TLV anför, inte uteslutas att det kan in-
  komma ansökningar till TLV om pris och subvention av antroposofiska
  produkter efter att dessa har godkänts eller registrerats hos Läkemedels-
  verket. Regeringens bedömning är dock att det i sådana fall kommer att
  röra sig om en ökning av ansökningar som TLV kan hantera inom ramen
  för sin ordinarie verksamhet. Vidare kan det, mot bakgrund av vad TLV
  anför om konsekvenser för apotekens skyldighet att tillhandahålla
  förordnade läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
  konstateras att godkända och registrerade antroposofiska produkter
  kommer att hanteras enligt gällande ordning för godkända och regi-
  strerade läkemedel (se 2 kap. 1 § och 2 kap. 6 § 3 nyss nämnda lag).
  Något behov av att uppdatera föreskrifter om ansökan om pris och sub-
  vention bedöms inte finnas i nuläget. Regeringen kommer dock att följa
  frågan.
  Kammarrätten i Stockholm anför att den föreslagna regleringen kan
  innebära en viss ökning av arbetsbelastningen för de allmänna förvalt-
  ningsdomstolarna. Enligt uppgifter som inhämtats från Läkemedels-
  verkets överklagas i genomsnitt 1–2 ärenden om godkännande eller
  registrering av läkemedel till domstol varje år. Enligt regeringens bedöm-
  ning framstår det mot denna bakgrund som mindre troligt att den nu före-
  slagna regleringen skulle medföra en sådan ökad arbetsbelastning för de
  allmänna förvaltningsdomstolarna som kräver ökade anslag. Regeringen
34 kommer dock att följa utvecklingen.
6.4 Konsekvenser för företagen Prop. 2017/18:91

Regeringens bedömning: Förslaget kommer att få negativa konsekvenser för de företag som tillverkar antroposofiska medel som säljs med stöd av tillstånd från regeringen.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: Regelrådet anförde i sitt remissvar att den konsekvensbeskrivning som gjordes i promemorian i fråga om de ekonomiska konsekvenserna för de företag som tillverkar antroposofiska medel, inte var tillräcklig. Leverantörsföreningen för homeopati anför att förslagen kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för berörda företag.

Skälen för regeringens bedömning: De lagförslag som lämnas torde medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företagen Weleda AB och Wala, som tillverkar de antroposofiska medel som för närvarande säljs med stöd av tillstånd från regeringen. Av tidigare anförda skäl går det dock inte att göra några meningsfulla beräkningar av hur omsättningen av antroposofiska medel kommer att påverkas. Regeringen kan därför inte göra någon annan konsekvensanalys än den som gjordes i promemorian då det inte inkommit några nya uppgifter i remissförfarandet från de aktörer, bl.a. Vidarkliniken och Weleda AB, som rimligen borde ha kännedom om förhållandena. Regeringen delar dock promemorians slutsats att omsättningen av antroposofiska medel torde minska med anledning av förslagen.

För andra tillverkare av läkemedel kan konsekvenserna av förslagen bli positiva eftersom konkurrensförutsättningarna förbättras.

6.5Övriga konsekvenser med anledning av förslagen

Regeringens bedömning: Förslaget kommer något att förbättra konkurrensförhållandena på marknaden.

Förslaget får inte konsekvenser vad avser jämställdheten mellan kvinnor och män, det kommunala självstyret, miljön eller de integrationspolitiska målen.

Konsekvenser för konkurrensen

De antroposofiska medlen kommer genom de förslag som nu lämnas att behandlas på samma sätt som andra läkemedel, vilket innebär att lika villkor för lika läkemedel kommer att gälla på marknaden. Den konkurrenssituation som nu råder mellan tillverkare av läkemedel som måste ha ett produktspecifikt tillstånd för försäljning och tillverkare av antroposofiska medel för vilka tillstånden till försäljning inte varit produktspecifika, skulle således förbättras något.

35

Prop. 2017/18:91 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

Det finns vissa studier som pekar på att fler kvinnor än män vänder sig till komplementära och integrativa vårdformer. Det kan därmed inte uteslutas att förslagen i denna proposition kommer att beröra kvinnor i högre utsträckning än män.

Konsekvenser för det kommunala självstyret

Om nya skyldigheter för kommuner eller landsting införs, ska konsekvenserna av det analyseras. I denna proposition finns inga förslag som innebär ett utvidgat åtagande för kommuner eller landsting och förslagen har således inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen.

Konsekvenser för miljön

I Lagrådsremissen gjordes bedömningen att förslagen kunde medföra smärre positiva konsekvenser för miljön i Sverige genom minskad miljöpåverkan av antroposofiska medel eftersom vissa antroposofiska medel innehåller substanser, såsom t.ex. bly och kvicksilver, som är negativa för miljön. Enligt uppgifter från Weleda AB och Läkemedelsverket som inhämtats efter den beslutade lagrådsremissen, finns det skäl att ändra den tidigare bedömningen. Regeringens bedömning är att förslagen i propositionen inte medför några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen

Propositionens förslag bedöms inte ha några konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

  7 Ikraftträdande- och
    övergångsbestämmelser
   
  Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli
  2018. För tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som med
  stöd av 4 kap. 10 § första stycket har beslutats av regeringen före
  ikraftträdandet ska 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 §
  i den äldre lydelsen gälla, med den begränsningen att ett sådant
  tillstånd inte får förlängas.
     
    Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens
  förslag.
    Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna ställer sig även
  bakom förslaget till övergångsbestämmelser och ikraftträdande men det
  finns vissa instanser som har synpunkter på de föreslagna övergångs-
  bestämmelserna och på förslaget till ikraftträdande.
    Svenska Läkaresällskapet, som tillstyrker förslagen i promemorian,
  anser att tillverkare av antroposofiska medel har haft lång tid på sig att
  förbereda eventuella ansökningar enligt övrig läkemedelslagstiftning.
36 Om övergångsregler alls ska införas, bör de endast omfatta varor som

tillverkare skriftligt ansökt om dispens för innan det nya regelverket har Prop. 2017/18:91 trätt i kraft. En formell ansökan ska då sändas in inom en begränsad

tidsrymd fastställd av regeringen, och om ansökan inte görs ska dispensen förfalla.

Sveriges läkarförbund välkomnar förslaget som innebär att bestämmelsen om tillstånd att få sälja antroposofiska medel tas bort, men avstyrker förslaget till övergångsbestämmelser. De anser att ett år borde vara tillräckligt lång tid för företagen att ta fram underlag och ansöka om godkännande för försäljning. Enligt Läkarförbundet har företagen haft två år på sig, från det att regeringen fattade beslutet i juni 2016 till ikraftträdandet av den nya lagen 1 juli 2018, vilket är tillräckligt.

Läkemedelsverket har i sett stort inga synpunkter på promemorian men har synpunkter på förslaget till övergångsbestämmelser. Som förslaget till övergångsbestämmelserna utformats framgår endast att en övergångsreglering som tar sin utgångspunkt i vad som anförts kan åstadkommas genom att regeringen meddelar tillstånd till försäljning som utformas på lämpligt sätt, och det framgår inte om antroposofiska medel kommer att kunna säljas under den föreslagna övergångstiden. Övergångstidens längd anges inte heller i bestämmelsen. Läkemedelsverket förutsätter att de utelämnade uppgifterna preciseras i det föreslagna kommande regeringsbeslutet.

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) anger att de stöder förslaget att undantaget i läkemedelslagen för antroposofiska produkter ska upphävas men hade dock önskat ett tidigare ikraftträdande.

LIF – Läkemedelsindustriföreningen framhåller att promemorians förslag till övergångsbestämmelser innebär att den slutliga tidpunkten för tillhandahållande av antroposofiska läkemedel (utan normalt godkännande) lämnas öppen. Eftersom det handlar om en stor mängd produkter och att regelverket måste vara konkurrensneutralt anser LIF att det måste finnas ett slutdatum för när Läkemedelsverkets granskning av dokumentationen ska vara genomförd.

Vidarkliniken anger att övergångsregler bör utformas på ett sådant sätt att den nu av regeringen tillsatta utredningen (dir.2017:43) har möjlighet att utföra sitt uppdrag och komma med förslag för hur integrativ hälso- och sjukvård kan bidra till sjukvården.

Weleda AB anser att promemorians förslag till övergångsregleringen är oklar och oprecis och att den bör förtydligas. Vidare bör tiden för försäljning av sådana läkemedel som nu säljs med tillstånd av regeringen få säljas fram till den 31 december 2019, försäljning bör därefter få ske i avvaktan på Läkemedelsverkets slutliga beslut i ärendet om ansökan om tillstånd.

Skälen för regeringens förslag

Vidarkliniken har sedan 1993 av regeringen fått olika tillstånd till försäljning av antroposofiska läkemedel. Tillstånden har beslutats med stöd av 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen samt motsvarande bestämmelser i äldre rätt. Genom regeringsbeslut den 30 juni 2016 förlängdes tillståndet till försäljning av vissa antroposofiska medel till och med den

30 juni 2018.

37

Prop. 2017/18:91 Om bestämmelsen i 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen upphävs, kommer det att krävas andra former av tillstånd för att få sälja de antroposofiska medlen. Det torde i sådana fall främst vara bestämmelserna om registrering för försäljning i 4 kap. 4–5 §§ läkemedelslagen som kan bli aktuella, men även bestämmelserna i 4 kap. 2 § om godkännande för försäljning kan aktualiseras. På samma sätt som då registreringsförfarandet för traditionella växtbaserade läkemedel infördes (se prop. 2005/06:70 s. 226 f.) uppkommer frågan om en övergångsreglering bör införas för antroposofiska medel.

Övergångsbestämmelse i läkemedelslagen i kombination med regeringsbeslut

I samband med det senaste tillståndsbeslutet avseende försäljning av antroposofiska medel aviserade regeringen sina tankar om en övergångsreglering och att de antroposofiska medel som enligt det särskilda tillståndet får tillhandahållas på den svenska marknaden fram till och med den 30 juni 2018 under vissa förutsättningar även borde få tillhandahållas efter detta datum.

Ett antal remissinstanser anser att tillverkare av antroposofiska medel har haft lång tid på sig att förbereda eventuella ansökningar och ifrågasätter därför delar av den övergångslösning som föreslås i promemorian. Weleda AB anser dock att tiden för att ge in en ansökan till Läkemedelsverket avseende sådana läkemedel som nu säljs med stöd av regeringens tillstånd bör sträcka sig till den 31 december 2019.

Sammantaget anser regeringen att det finns skäl att skapa en övergångsreglering som till viss del kan minska sådana problem som bedöms kunna uppkomma med anledning av förslaget om ändringar av 4 kap. 10 § läkemedelslagen.

Vid utformandet av en sådan övergångslösning bör det bl.a. beaktas att aktörer på en marknad i allmänhet som utgångspunkt inte gärna kan förväntas vidta lämpliga åtgärder för att anpassa sig till kommande ändringar i regelverk förrän det står klart vad ändringarna innebär. Samtidigt finns det skäl att erinra om de skäl som ligger bakom förslaget till ändring av nuvarande 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen.

Promemorians förslag till en övergångslösning vilar på en lagändring i kombination med regeringsbeslut. En övergångsbestämmelse i lag som reglerar villkoren för fortsatt försäljning av antroposofiska medel väcker vissa frågor. Nuvarande ordning innebär att regeringen genom förvaltningsbeslut meddelar tillstånd till försäljning. Dessa tidsbegränsade beslut om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som fattats av regeringen har hittills innehållit olika villkor. Riksdagen har normalt inte att utföra förvaltningsuppgifter. Även om det inte formellt torde kunna underkännas att riksdagen i form av ett beslut om en generell norm anger villkoren för försäljning av antroposofiska medel, bedömer regeringen att det är lämpligare att undvika en sådan ordning.

Sammantaget och med särskilt beaktande av att det enligt nu gällande ordning rör sig om tillståndsbeslut med olika villkor som riktar sig till en specifik tillståndshavare anser regeringen att promemorians förslag till övergångslösning framstår som en lämplig lösning.

38

Övergångsbestämmelsen i lagen ska utformas med beaktande av att sådana tillstånd som övergångsvis ska reglera försäljningen av antroposofiska medel kommer att gälla efter ikraftträdandet av de nu föreslagna ändringarna i läkemedelslagen och att besluten kommer att behöva förses med vissa villkor (jfr. 2 kap. 16 § läkemedelsförordningen [2015:458]). Det krävs således att regeringen har kvar de beslutsbefogenheter som nu följer av 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen jämförd med 4 kap. 11 § andra stycket läkemedelslagen.

I lagrådsremissen föreslogs att det i läkemedelslagen ska införas en övergångsbestämmelse som innebär att den nuvarande lydelsen av 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen ska gälla för sådana tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet, med den begränsningen att ett sådant tillstånd inte får förlängas. Lagrådet anser att det är tveksamt om det är tillräckligt att övergångsregleringen endast tar sikte på den bestämmelsen. Frågan är, enligt Lagrådet, om inte regleringen också förutsätter att vissa av de andra bestämmelser som nu föreslås bli upphävda kan ha fortsatt verkan under övergångstiden. Det gäller 5 kap. 1 § andra stycket om försäljning av antroposofiska medel, 15 kap. 3 § andra meningen om årsavgift och 16 kap. 1 § första stycket avseende hänvisningen till 5 kap. 1 § andra stycket. Lagrådet föreslår därför att övergångsbestämmelsen ska utformas enligt följande: I fråga om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som regeringen har beslutat före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den begränsningen att tillstånd enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får förlängas.

Regeringen delar Lagrådets bedömning och föreslår att övergångsbestämmelsen utformas på sätt Lagrådet föreslår. Genom förslaget så undanröjs eventuella tveksamheter kring regleringen.

Övergångsreglering genom beslut av regeringen

När det gäller den delen av övergångslösningen som vilar på förvaltningsbeslut av regeringen har Läkemedelsverket anfört att övergångstidens längd inte framgår av övergångsbestämmelsen och att det inte framgår om antroposofiska medel kommer att kunna säljas under övergångstiden. Läkemedelsverket förutsätter att de utelämnade uppgifterna preciseras i det förutskickade regeringsbeslutet.

Regeringen anser att en övergångslösning bör utformas med beaktande av den tid det tar att få fram ansökningsunderlag för ansökningar om registrering eller godkännande för försäljning. För flera av de aktuella antroposofiska medlen finns försäljningstillstånd meddelade i andra länder, exempelvis Tyskland. Det torde således för sådana medel redan finnas sådan grundläggande dokumentation sammanställd som kan användas för en ansökan om tillstånd till försäljning hos Läkemedelsverket. Det förefaller dock troligt att den befintliga dokumentationen kan behöva uppdateras och kompletteras. Enligt regeringen bedöms en period om drygt ett år efter det att lagförslaget som avser 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen träder i kraft ge tillräckliga möjligheter för komplettering av ansökningsunderlag och för ingivande av en ansökan om försäljning hos Läkemedsverket. Detta innebär att den 1 september 2019 utgör ett lämpligt datum.

Prop. 2017/18:91

39

Prop. 2017/18:91 I likhet med vad som angetts i promemorian anser regeringen att det, när perioden för komplettering och ingivande av ansökan om tillstånd till försäljning har löpt ut, finns skäl att godta försäljning av ett antroposofiskt medel under den tid det tar för Läkemedelsverket att slutligt pröva ansökan om tillstånd till försäljning. Regeringen anser även, i likhet med vad som anförts i promemorian, att det saknas skäl att tillåta fortsatt försäljning av sådana antroposofiska medel för vilka någon ansökan om registrering eller godkännande för försäljning inte inkommit till Läkemedelsverket när perioden för komplettering har löpt ut.

Handläggningstiden för ansökan om registrering eller godkännande är, som framgår av 7 kap. 1 § läkemedelsförordningen, 210 dagar. I 7 kap. 2 § nämnda förordning anges, såvitt nu är av intresse, att om Läkemedelsverket har begärt att sökanden ska komplettera en ansökan, börjar de frister som anges i 1 § att löpa först när den begärda kompletteringen kommit in till verket. En frist som börjat löpa ska förlängas med den tid som sökanden behöver för att komma in med en komplettering. Sistnämnda bestämmelse innebär att handläggningstiderna många gånger överskrider de angivna 210 dagarna. Enligt uppgift från Läkemedelsverket bedöms den reella handläggningstiden av ansökningar om registrering eller godkännande av antroposofiska medel uppgå till cirka två år. Regeringen anser att övergångslösningen bör utformas med beaktande av dessa förhållanden.

Sammantaget innebär det som ovan redovisats att för det fall ansökan om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel ges in till regeringen i tid, så har regeringen förutsättningar att besluta om sådana tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som krävs under övergångstiden.

Tillstånden kan således utformas så att de medger försäljning av de antroposofiska medel som omfattas av tillståndet fram till ett i tillståndsbeslutet angivet datum, då ansökningarna om registrering eller godkännande senast ska ha kommit in till Läkemedelsverket. För sådana antroposofiska produkter som omfattas av tillståndet och för vilka ansökningar inkommit i rätt tid till Läkemedelsverket, kan tillståndsbeslutet utformas så att det tillåter fortsatt försäljning i avvaktan på verkets slutliga beslut i ansökningsärendena.

Slutdatum för övergångsvis försäljning av antroposofiska medel kommer således, beroende på varierande handläggningstider av ansökningsärenden vid Läkemedelsverket, inte att kunna anges med exakthet. Dock bedöms den övergångsvisa försäljningen i huvudsak upphöra omkring den 30 juni 2021.

Vidarkliniken har fört fram att övergångsregler bör utformas på ett sådant sätt att den nu av regeringen tillsatta utredningen (dir. 2017:43) har möjlighet att utföra sitt uppdrag och komma med förslag för hur integrativ hälso- och sjukvård kan bidra till sjukvården. Regeringen anser inte att de förslag som nu lämnas om en övergångsreglering avseende de antroposofiska medlen är i konflikt med utredarens uppdrag.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018.

40

8 Författningskommentar Prop. 2017/18:91

8.1Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

3 kap. 2 §

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6–9 §§ och 11–21 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 2–4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § första

stycket 3.

Paragrafen reglerar vilka av lagens bestämmelser som inte ska gälla för läkemedel som omfattas av den s.k. centraliserade proceduren för godkännande av läkemedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § genomförs följdändringar i första och andra styckena. Vidare ändras första stycket i sak genom att nuvarande hänvisningen till 4 kap. 22 § tas bort. Detta eftersom 4 kap. 22 §, som rör beslut om utbytbarhet, även ska gälla för läkemedel som har godkänts centralt inom den Europeiska unionen.

Överväganden finns i avsnitt 5.3.

4 kap. 10 §

Om det finns särskilda skäl, får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även i andra fall än som avses i 2, 4–7 och 9 §§. Om ett sådant tillstånd avser försäljning från öppenvårdsapotek till konsument, får läkemedlet säljas av samtliga öppenvårdsapotek.

Paragrafen ändras i sak genom att första stycket upphävs. Detta innebär att nuvarandemöjlighet att besluta om nya tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel (se även nedan i kommentaren till lagens ikraft- och övergångsbestämmelser). Vidare genomförs lagtekniska och redaktionella ändringar som innebär att paragrafen inte längre är indelad i flera stycken. Paragrafen kommer därmed i sak att motsvara vad som anges i de tidigare andra och tredje styckena.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

5 kap. 1 §

Ett läkemedel får, om inte annat anges i andra stycket, säljas först sedan det

1.godkänts eller registrerats för försäljning enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller 9 §,

2.omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering för

försäljning som har meddelats i ett annat EES-land enligt 4 kap. 6 eller 7 §, eller  
3. omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §.  
Läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller en  
viss djurbesättning får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkän-  
nanden eller tillstånd som avses i första stycket. 41

Prop. 2017/18:91

42

I paragrafen återfinns centrala bestämmelser om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett läkemedel ska få säljas.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § genomförs följdändringar och redaktionella ändringar i paragrafen. Paragrafen ändras även i sak genom att andra stycket utformas så att det framgår att s.k. extemporeläkemedel får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i första stycket.

Övervägandena finns i avsnitten 5.1 och 5.3.

9 kap. 1 §

Läkemedel eller mellanprodukter får importeras från ett land utanför EES endast av den som har tillstånd till tillverkning av läkemedel eller särskilt tillstånd till import av läkemedel.

Läkemedelsverket får besluta om särskilt tillstånd till import av läkemedel enligt första stycket för

1.läkemedel som importeras för att tillgodose behov av läkemedel som får säljas med stöd av tillstånd enligt 4 kap. 10 §,

2.läkemedel som ska användas för annat ändamål än sjukvård, eller

3.prövningsläkemedel.

Av 3 och 4 §§ framgår att resande respektive veterinär i vissa fall har rätt att föra in läkemedel i landet.

Paragrafen innehåller krav på tillstånd för import av läkemedel och mellanprodukter från ett land utanför EES.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § genomförs en följdändring i andra stycket första punkten.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

15 kap. 1 §

Ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1.godkännande eller registrering för försäljning av ett läkemedel,

2.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3.tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §,

4.tillstånd till tillverkning av läkemedel,

5.sådan jämkning av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel eller en registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som medför att indikationerna för läkemedlet utvidgas, eller

6.tillstånd att få utföra en klinisk läkemedelsprövning.

Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökningsavgifter.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § genomförs en följdändring i tredje punkten. Vidare genomförs en ändring i fjärde punkten. Denna ändring är endast en språklig anpassning till den formulering som annars genomgående används i lagen, dvs. tillstånd till tillverkning.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

15 kap. 3 §

Årsavgift ska betalas så länge ett godkännande, en registrering eller ett tillstånd som avses i 1 § gäller.

Paragrafen reglerar årsavgifter.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § genomförs följdändringar i Prop. 2017/18:91 paragrafen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

16 kap. 1 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3.1, 12.2 eller 37.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i den ursprungliga lydelsen, eller 5 kap. 1 § första stycket, 7 kap. 9 § första stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § första stycket eller 10 kap. 1 § i denna lag döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

I paragrafen straffbeläggs överträdelser av vissa bestämmelser i lagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004.

Med anledning av ändringarna i 5 kap. 1 § genomförs en följdändring i första stycket.

18 kap. 3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla för vissa receptfria humanläkemedel,

2.undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och

säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3.kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,

4.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

5.ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap. 9 §,

6.tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 §, och

7.förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om krav på och godkännande av läkemedel.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § genomförs en följdändring i sjätte punkten.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen (2016:527) om ändring i läkemedelslagen

2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra meningen gäller inte tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet.

Genom lagen (2016:527) om ändring i läkemedelslagen infördes i punkt 2 en övergångsbestämmelse som föreskriver att bestämmelsen i 4 kap. 10 § tredje stycket inte gäller tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet (1 januari 2017). Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § genomförs en följdändring i punkt 2.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

43

Prop. 2017/18:91 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. I fråga om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som regeringen har beslutat före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den begränsningen att tillstånd enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får förlängas.

Den nya lagen föreslås enligt första punkten träda ikraft den 1 juli 2018. Som framgår av andra punkten föreslås att för tillstånd till försäljning

av antroposofiska medel som med stöd av 4 kap. 10 § första stycket beslutats av regeringen före ikraftträdandet så ska den äldre lydelsen av 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen gälla, med den begränsningen att ett sådant tillstånd inte får förlängas. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag och ger regeringen viss fortsatt beslutsbefogenhet för redan beslutade tillstånd vars giltighet löper ut först efter juni månad 2018. Bestämmelsen ger dock inte utrymme att förlänga givna tillstånd. Inte heller kan bestämmelsen utgöra grund för nya tillståndsbeslut.

Övervägandena finns i avsnitt 7.

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

6 §

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2.registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3.debiteringen till landstingen,

4.ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyndig-

heten,

5.registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6.registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7.registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8.registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9.registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10.registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § andra stycket läke-

medelslagen (2015:315), eller

44

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn Prop. 2017/18:91
över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 § första  
stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.  
Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8,  
med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om  
den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i  
första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta  
annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedels-  
förmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens  
personnummer.  
För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas  
som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får  
inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några  
åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient  
redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i  
redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verk-  
samhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt  
första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.  
Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första  
stycket 5–7.  

Bestämmelsen har ändrats genom lagen (2017:908) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister. Denna lagändring trädde i kraft den 1 januari 2018.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § genomförs följdändringar i första stycket tionde punkten.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

8.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

8 §

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela  
föreskrifter om vem som får ansöka om att ett läkemedel som får säljas enligt  
4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) ska ingå i  
förmånerna.  
Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i 16 a §  
första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet ska  
omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har prövats.  
Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket,  
ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i  
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är uppfyllda.  
Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna  
ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 a § andra  
stycket 1 är uppfyllda.  
Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § läkeme-  
delslagen genomförs följdändringar i andra stycket.  
Övervägandena finns i avsnitt 5.2. 45

Prop. 2017/18:91

16 §

Ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får ingå i läkemedelsförmånerna utan att villkoren i 15 § är uppfyllda eller att ett pris har fastställts för läkemedlet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

2.inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § läkemedelslagen genomförs följdändringar i första stycket.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

16 a §

Om den som marknadsför ett läkemedel har ansökt om att läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna enligt 15 § och läkemedlet kan ersätta ett läkemedel som tidigare har fått säljas enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) och har ingått i förmånerna, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet ska ingå i förmånerna till dess att ansökan har prövats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

2.inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris

och försäljningspris för läkemedlet.

Med anledning av ändringarna i 4 kap. 10 § läkemedelslagen genomförs en följdändring i första stycket.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2 kap. 1 §

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel som

1.godkänts för försäljning, omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller omfattas av tillstånd enligt 5 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315),

2.enligt 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen får säljas utan sådana

godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i 5 kap. 1 § första stycket samma lag, eller

3. godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

I paragrafen anges i vilka fall det krävs tillstånd för att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument.

46

Med anledning av ändringarna i 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) Prop. 2017/18:91 genomförs en ändring i andra punkten. I förhållande till lagrådsremissens

förslag har den följdändring som föreslogs där anpassats för att överensstämma med vad som följer av 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen. Utöver ändringar av redaktionell karaktär ändras bestämmelsen i sak genom tillägget av ordet ”tillstånd”.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

2 kap. 5 §

Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

1.som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter,

2.som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,

3.som är behörig att förordna läkemedel,

4.över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande inflytande,

5.som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1 eller 2,

eller

6. över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas om tillverkningen endast avser

1.dosdispensering,

2.läkemedel som enligt 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315)

får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i 5 kap. 1 § första stycket samma lag, eller

3. ompackning av läkemedel.

Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket i det enskilda fallet medge ytterligare undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

I paragrafen finns bestämmelser som förbjuder att vissa aktörer beviljas tillstånd till detaljhandel med läkemedel till konsument samt undantag från förbudet.

Med anledning av ändringarna i 5 kap. 1 § läkemedelslagen genomförs en ändring i andra stycket andra punkten. I förhållande till lagrådsremissens förslag har den följdändring som föreslogs där anpassats för att överensstämma med vad som följer av 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen Utöver ändringar av redaktionell karaktär ändras bestämmelsen i sak genom tillägget av ordet ”tillstånd”.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

8.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

2 §

Med licens avses i denna lag ett tillstånd enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) för öppenvårdsapotek att sälja läkemedel för att tillgodose behovet av läkemedel för en viss patient, ett visst djur eller djurslag eller en viss djurbe-

sättning.

47

Prop. 2017/18:91

48

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

I paragrafen definieras begreppen licens och öppenvårdsapotek.

Med anledning av ändringarna i 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) genomförs en följdändring i första stycket.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Sammanfattning av Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen

Regeringen har med stöd av 4 kap. 10 § första stycket i läkemedelslagen (2015:315) samt motsvarande bestämmelser i äldre rätt sedan 1993 beslutat bevilja tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel. I samband med det senaste tillståndsbeslutet den 30 juni 2016 meddelade regeringen att den skulle inleda ett lagstiftningsarbete med syfte att ta bort nämnda bestämmelse i läkemedelslagen och att den nya lagstiftningen, inklusive övergångsregler, skulle kunna träda i kraft den 1 juli 2018.

I denna promemoria lämnas förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att den ovan nämnda bestämmelsen i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel får lämnas om det finns särskilda skäl, ska tas bort från lagen. Med anledning av denna ändring lämnas också förslag om följdändringar i läkemedelslagen, lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., lagen (2009:366) om handel med läkemedel och lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Det föreslås vidare ändringar i läkemedelslagen som innebär att en hänvisning i 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen ändras och att bestämmelserna om beslut om utbytbarhet i läkemedelslagen kommer att gälla även för läkemedel som har godkänts centralt inom den Europeiska unionen.

I promemorian lämnas även förslag till en övergångsbestämmelse i läkemedelslagen som innebär att för tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som beviljats före ikraftträdandet ska 4 kap. 10 § första stycket läkemedelslagen i den äldre lydelsen gälla, med den begränsningen att ett sådant tillstånd inte får förlängas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:91

Bilaga 1

49

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

Författningsförslag i Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen

Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Härigenom föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315)

dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 1 §, 18 kap. 3 §,

dels att punkt 2 i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:527) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 2 §

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6– 9 §§, 10 § första stycket och 11–

22 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra och tredje styckena, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 2–4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § första stycket 3

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6– 9 §§ och 11–21 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 2– 4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § första stycket 3.

50

    4 kap. Prop. 2017/18:91
    10 §1 Bilaga 2
Om det finns särskilda skäl får    
tillstånd till försäljning av ett    
sådant antroposofiskt medel som    
inte avses i 4 § lämnas.      
Om det finns särskilda skäl, får Om det finns särskilda skäl, får
tillstånd till försäljning av ett läke- tillstånd till försäljning av ett läke-
medel lämnas även i andra fall än medel lämnas även i andra fall än
som avses i 2, 4–7 och 9 §§.   som avses i 2, 4–7 och 9 §§. Avser
Om ett tillstånd som har lämnats ett sådant tillstånd försäljning från
enligt andra stycket avser försälj- öppenvårdsapotek till konsument,
ning från öppenvårdsapotek till får läkemedlet säljas av samtliga
konsument, får läkemedlet säljas öppenvårdsapotek.  
av samtliga öppenvårdsapotek.      
    5 kap.  
    1 §2  
Ett läkemedel får, om inte annat Ett läkemedel får, om inte annat
anges i tredje stycket, säljas först anges i andra stycket, säljas först
sedan det     sedan det  

1.godkänts eller registrerats för försäljning enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller

9 §,

2.omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering för försäljning som har meddelats i ett annat EES-land enligt 4 kap. 6

eller 7 §, eller

3. omfattas av tillstånd till för- 3. omfattas av tillstånd till för-
säljning enligt 4 kap. 10 § andra säljning enligt 4 kap. 10 §.
stycket.          
Ett antroposofiskt medel får    
säljas först sedan det omfattas av    
tillstånd till försäljning enligt    
4 kap. 10 § första stycket.      
Läkemedel som tillverkas Läkemedel som tillverkas på
apotek för en viss patient, ett visst apotek för en viss patient, ett visst
djur eller en viss djurbesättning får djur eller en viss djurbesättning får
säljas utan sådana godkännanden, säljas utan sådana godkännanden,
registreringar eller erkännanden registreringar, erkännanden eller
som avses i första stycket 1 och 2. tillstånd som avses i första stycket.

9 kap.

1 §

Läkemedel eller mellanprodukter får importeras från ett land utanför EES endast av den som har tillstånd till tillverkning av läkemedel eller särskilt tillstånd till import av läkemedel.

1Senaste lydelse 2016:527. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

2Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

51

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

52

Läkemedelsverket får besluta om särskilt tillstånd till import av

läkemedel enligt första stycket för  
1. läkemedel som importeras för 1. läkemedel som importeras för
att tillgodose behov av läkemedel att tillgodose behov av läkemedel
som får säljas med stöd av tillstånd som får säljas med stöd av tillstånd
enligt 4 kap. 10 § andra stycket, enligt 4 kap. 10 §,

2.läkemedel som ska användas för annat ändamål än sjukvård, eller

3.prövningsläkemedel.

Av 3 och 4 §§ framgår att resande respektive veterinär i vissa fall har rätt att föra in läkemedel i landet.

15 kap.

1 §

Ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1.godkännande eller registrering för försäljning av ett läkemedel,

2.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3. tillstånd till försäljning enligt 3. tillstånd till försäljning enligt
4 kap. 10 § andra stycket, 4 kap. 10 §,

4.tillstånd för tillverkning av läkemedel,

5.sådan jämkning av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel eller en registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som medför att indikationerna för läkemedlet utvidgas, eller

6.tillstånd att få utföra en klinisk läkemedelsprövning.

3 §

Årsavgift ska betalas så länge ett godkännande, en registrering eller ett tillstånd som avses i 1 § gäller.

Årsavgift får också tas ut för medel som har fått tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § första stycket.

Årsavgift ska betalas så länge ett godkännande, en registrering eller ett tillstånd som avses i 1 § gäller.

16 kap.

1 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3.1, 12.2 eller 37.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i den ursprungliga lydelsen, eller 5 kap.

1 § första eller andra styckena,
7 kap. 9 § första stycket, 8 kap.

2 §, 9 kap. 1 § första stycket eller

10 kap. 1 § i denna lag döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3.1, 12.2 eller 37.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i den ursprungliga lydelsen, eller 5 kap. 1 § första stycket, 7 kap. 9 § första stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § första stycket eller 10 kap. 1 § i denna lag döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Prop. 2017/18:91
18 kap. Bilaga 2
 
3 §3  
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  
meddela föreskrifter om  

1.att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla för vissa receptfria humanläkemedel,

2.undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3.kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,

4.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

5. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i
4 kap. 9 §,        
6. tillstånd i sådana särskilda fall 6. tillstånd i sådana särskilda fall
som avses i 4 kap. 10 § andra som avses i 4 kap. 10 §, och  
stycket, och        
7. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.    
2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § 2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 §
tredje stycket gäller inte tillstånd andra meningen gäller inte
som har lämnats före ikraftträd- tillstånd som har lämnats före
andet. ikraftträdandet.    

1.Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

2.För tillstånd som beviljats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 § första stycket i den äldre lydelsen med den begränsningen att ett sådant tillstånd inte får förlängas.

3 Senaste lydelse 2016:527.

53

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §1

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2.registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3.debiteringen till landstingen,

4.ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-

myndigheten,

5.registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6.registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter

för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7.registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8.registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9.registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning 10. registrering och redovisning
av uppgifter för Tandvårds- och av uppgifter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets tillsyn läkemedelsförmånsverkets tillsyn
över utbyte av läkemedel enligt över utbyte av läkemedel enligt
21 § lagen (2002:160) om läke- 21 § lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. och för medelsförmåner m.m. och för
prövning och tillsyn enligt samma prövning och tillsyn enligt samma
lag av läkemedel som får säljas lag av läkemedel som får säljas
enligt 4 kap. 10 § andra stycket enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §
och 5 kap. 1 § tredje stycket läke- andra stycket läkemedelslagen
medelslagen (2015:315), eller   (2015:315), eller      

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

1 Senaste lydelse 2016:531.

54

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5 och 6.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

55

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 8, 16 och 16 a §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §1

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vem som meddela föreskrifter om vem som
får ansöka om att ett läkemedel får ansöka om att ett läkemedel
som får säljas enligt 4 kap. 10 § som får säljas enligt 4 kap. 10 §
andra stycket eller 5 kap. 1 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läke-
tredje stycket läkemedelslagen medelslagen (2015:315) ska ingå i
(2015:315) ska ingå i förmånerna.   förmånerna.  

Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i 16 a § första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet ska omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har prövats.

Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket, ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är uppfyllda. Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 a § andra stycket 1 är uppfyllda.

16 §2  
Ett läkemedel som får säljas Ett läkemedel som får säljas
enligt 4 kap. 10 § andra stycket enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 §
eller 5 kap. 1 § tredje stycket läke- andra stycket läkemedelslagen
medelslagen (2015:315) får ingå i (2015:315) får ingå i läkemedels-
läkemedelsförmånerna utan att förmånerna utan att villkoren i
villkoren i 15 § är uppfyllda eller 15 § är uppfyllda eller att ett pris
att ett pris har fastställts för har fastställts för läkemedlet.
läkemedlet.    

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1Senaste lydelse 2016:530.

2Senaste lydelse 2016:530.

56

1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i Prop. 2017/18:91
förmånerna, och               Bilaga 2
2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt in-  
köpspris och försäljningspris för läkemedlet.          
        16 a §3          
Om den som marknadsför ett Om den som marknadsför ett  
läkemedel har ansökt om att läke- läkemedel har ansökt om att läke-  
medlet ska omfattas av medlet ska omfattas av  
läkemedelsförmånerna enligt 15 § läkemedelsförmånerna enligt 15 §  
och läkemedlet kan ersätta ett och läkemedlet kan ersätta ett  
läkemedel som tidigare har fått läkemedel som tidigare har fått  
säljas enligt 4 kap. 10 § andra säljas enligt 4 kap. 10 §  
stycket   läkemedelslagen läkemedelslagen (2015:315) och  
(2015:315) och har ingått i har ingått i förmånerna, får  
förmånerna, får Tandvårds- och Tandvårds- och   läke-  
läkemedelsförmånsverket besluta medelsförmånsverket besluta att  
att läkemedlet ska ingå i läkemedlet ska ingå i förmånerna  
förmånerna till dess att ansökan till dess att ansökan har prövats.  
har prövats.                  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

2.inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt

inköpspris och försäljningspris för läkemedlet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

3 Senaste lydelse 2016:530.

57

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om handel med läkemedel (2009:366) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel som

1. godkänts för försäljning, omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller omfattas av tillstånd enligt 5 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315),

2. enligt 5 kap. 1 § tredje stycket 2. enligt 5 kap. 1 § andra stycket
läkemedelslagen får säljas utan läkemedelslagen får säljas utan
godkännande, registrering eller godkännande, registrering eller
erkännande av ett godkännande erkännande av ett godkännande
eller registrering, eller   eller registrering, eller  

3. godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

5 §2

Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

1.som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter,

2.som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,

3.som är behörig att förordna läkemedel,

4.över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande inflytande,

5.som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1

eller 2, eller

6. över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas om tillverkningen endast avser

1. dosdispensering,

2. läkemedel som enligt 5 kap.

1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller

3. ompackning av läkemedel.

2. läkemedel som enligt 5 kap.

1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller

1 Senaste lydelse 2015:323.

2 Senaste lydelse 2015:323.

58

Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket i det enskilda fallet medge ytterligare undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

Denna lag träder ikraft den 1juli 2018.

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

59

Prop. 2017/18:91

Bilaga 2

60

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
    2 §    
Med licens avses i denna lag ett Med licens avses i denna lag ett
tillstånd enligt 4 kap. 10 § andra tillstånd enligt 4 kap. 10 § läke-
stycket läkemedelslagen medelslagen (2015:315) för
(2015:315) för öppenvårdsapotek öppenvårdsapotek att sälja läke-
att sälja läkemedel för att medel för att tillgodose behovet av
tillgodose behovet av läkemedel läkemedel för en viss patient, ett
för en viss patient, ett visst djur visst djur eller djurslag eller en
eller djurslag eller en viss djur- viss djurbesättning.  
besättning.        

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

Förteckning över remissinstanserna avseende Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen

Prop. 2017/18:91

Bilaga 3

Förvaltningsrätten i Uppsala, Kammarrätten i Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Linköpings universitet, Lunds universitet, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Regelrådet, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Vetenskapsrådet, Örebro Universitet, Statens medicinsketiska råd, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting, Södermanlands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Kalmar läns landsting, Gotlands kommun, Blekinge läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Värmlands läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns landsting, Dalarnas läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Apotekarsocieteten, Arcanumskolan, Cancerfonden, Karolinska Institutet, Kommittén för komplementär och alternativ medicin, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Leverantörsföreningen för homeopati, Läkarföreningen för Integrativ Medicin, Läkarföreningen för Antroposofiska Orienterad Medicin, LIF – Läkemedelsindustriföreningen, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer, Nordiska Homeopatförbundet, Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst, Svensk Egenvård, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Akademin för klassisk homeopati, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, Svenska Läkaresällskapet, Svenska Naturmedicinska Sällskapet, Svenska Psykiatriska föreningen, Sveriges Apoteksföreningen, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Reumatikerförbundet, Vidarkliniken, Vårdförbundet, Weleda AB.

61

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Härigenom föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315)

dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 1 § och 18 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:527) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 2 §

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6–9 §§, 10 § första stycket och 11–22 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra och tredje styckena, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 2–4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § första stycket 3.

I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap.

2och 6–9 §§ och 11–21 §§, 5 kap.

1§ första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt 18 kap.

3§ 2–4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § första stycket 3.

62

        4 kap.     Prop. 2017/18:91
        10 §1     Bilaga 4
Om det finns särskilda skäl får        
tillstånd till försäljning av ett        
sådant antroposofiskt medel som        
inte avses i 4 § lämnas.            
Om det finns särskilda skäl, får Om det finns särskilda skäl, får
tillstånd till försäljning av ett tillstånd till försäljning av ett
läkemedel lämnas även i andra fall läkemedel lämnas även i andra fall
än som avses i 2, 4–7 och 9 §§. än som avses i 2, 4–7 och 9 §§.
Om ett tillstånd som har lämnats Om ett sådant tillstånd avser
enligt andra stycket avser försäljning från öppenvårdsapotek
försäljning från öppenvårdsapotek till konsument, får läkemedlet
till konsument, får läkemedlet säljas av samtliga öppen-
säljas av samtliga öppenvårds- vårdsapotek.    
apotek.                

5 kap.

1 §2

Ett läkemedel får, om inte annat anges i tredje stycket, säljas först sedan det

Ett läkemedel får, om inte annat anges i andra stycket, säljas först sedan det

1.godkänts eller registrerats för försäljning enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller

9 §,

2.omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering

för försäljning som har meddelats i ett annat EES-land enligt 4 kap. 6 eller 7 §, eller

3. omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § andra stycket.

Ett antroposofiskt medel får säljas först sedan det omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 § första stycket.

Läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller en viss djurbesättning får säljas utan sådana godkännanden, registreringar eller erkännanden som avses i första stycket 1 och 2.

3. omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §.

Läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller en viss djurbesättning får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i första stycket.

9kap. 1 §

Läkemedel eller mellanprodukter får importeras från ett land utanför EES endast av den som har tillstånd till tillverkning av läkemedel eller särskilt tillstånd till import av läkemedel.

1Senaste lydelse 2016:527. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

2Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

63

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

64

Läkemedelsverket får besluta om särskilt tillstånd till import av läkemedel enligt första stycket för

1. läkemedel som importeras för 1. läkemedel som importeras för
att tillgodose behov av läkemedel att tillgodose behov av läkemedel
som får säljas med stöd av tillstånd som får säljas med stöd av tillstånd
enligt 4 kap. 10 § andra stycket, enligt 4 kap. 10 §,

2.läkemedel som ska användas för annat ändamål än sjukvård, eller

3.prövningsläkemedel.

Av 3 och 4 §§ framgår att resande respektive veterinär i vissa fall har rätt att föra in läkemedel i landet.

15 kap.

1 §

Ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1.godkännande eller registrering för försäljning av ett läkemedel,

2.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3. tillstånd till försäljning enligt 3. tillstånd till försäljning enligt
4 kap. 10 § andra stycket, 4 kap. 10 §,
4. tillstånd för tillverkning av 4. tillstånd till tillverkning av
läkemedel, läkemedel,

5.sådan jämkning av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel eller en registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som medför att indikationerna för läkemedlet utvidgas, eller

6.tillstånd att få utföra en klinisk läkemedelsprövning.

3 §

Årsavgift ska betalas så länge ett Årsavgift ska betalas så länge ett
godkännande, en registrering eller godkännande, en registrering eller
ett tillstånd som avses i 1 § gäller. ett tillstånd som avses i 1 § gäller.
Årsavgift får också tas ut för medel  
som har fått tillstånd till  
försäljning enligt 4 kap. 10 §  
första stycket.  

16 kap.

1 §

Den som med uppsåt eller av Den som med uppsåt eller av
oaktsamhet bryter mot artikel 3.1, oaktsamhet bryter mot artikel 3.1,
12.2 eller 37.2 i Europaparla- 12.2 eller 37.2 i Europaparla-
mentets och rådets förordning mentets och rådets förordning
(EG) nr 726/2004, i den ursprung- (EG) nr 726/2004, i den ursprung-
liga lydelsen, eller 5 kap. 1 § första liga lydelsen, eller 5 kap. 1 §
eller andra styckena, 7 kap. 9 § första stycket, 7 kap. 9 § första
första stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
1 § första stycket eller 10 kap. 1 § i första stycket eller 10 kap. 1 § i
denna lag döms till böter eller denna lag döms till böter eller
fängelse i högst ett år, om fängelse i högst ett år, om gärn-
gärningen inte är belagd med straff ingen inte är belagd med straff
enligt brottsbalken eller enligt enligt   brottsbalken eller enligt
lagen (2000:1225) om straff för lagen (2000:1225) om straff för
smuggling. smuggling. Prop. 2017/18:91
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Bilaga 4

18 kap.

3 §3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla för vissa receptfria humanläkemedel,

2.undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3.kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,

4.erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

5. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i
4 kap. 9 §,    
6. tillstånd i sådana särskilda fall 6. tillstånd i sådana särskilda fall
som avses i 4 kap. 10 § andra som avses i 4 kap. 10 §, och

stycket, och

7. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § tredje stycket gäller inte tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet.

2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra meningen gäller inte tillstånd som har lämnats före ikraftträdandet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.För tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som med stöd av 4 kap. 10 § första stycket har beslutats av regeringen före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av bestämmelsen, med den begränsningen att ett sådant tillstånd inte får förlängas.

3 Senaste lydelse 2016:527.

65

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

66

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:908 Föreslagen lydelse

6 §1

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2.registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3.debiteringen till landstingen,

4.ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-

myndigheten,

5.registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6.registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskom-

mittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8.registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9.registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över

hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

1 Senaste lydelse 2017:908.

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5–7.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

67

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

68

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 8, 16 och 16 a §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §1

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vem som meddela föreskrifter om vem som
får ansöka om att ett läkemedel får ansöka om att ett läkemedel
som får säljas enligt 4 kap. 10 § som får säljas enligt 4 kap. 10 §
andra stycket eller 5 kap. 1 § eller 5 kap. 1 § andra stycket
tredje stycket läkemedelslagen läkemedelslagen (2015:315) ska
(2015:315) ska ingå i förmånerna.   ingå i förmånerna.    

Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i 16 a § första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet ska omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har prövats.

Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket, ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är uppfyllda. Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har

meddelats med stöd av 16 a § andra stycket 1 är uppfyllda.  
  16 §2      
Ett läkemedel som får säljas en- Ett läkemedel som får säljas en-
ligt 4 kap. 10 § andra stycket eller ligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 §
5 kap. 1 § tredje stycket läke- andra stycket läkemedelslagen
medelslagen (2015:315) får ingå i (2015:315) får ingå i läkemedels-
läkemedelsförmånerna utan att förmånerna utan att villkoren i
villkoren i 15 § är uppfyllda eller 15 § är uppfyllda eller att ett pris
att ett pris har fastställts för läke- har fastställts för läkemedlet.
medlet.          

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

1Senaste lydelse 2016:530.

2Senaste lydelse 2016:530.

2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt in- Prop. 2017/18:91
köpspris och försäljningspris för läkemedlet. Bilaga 4
  16 a §3  
Om den som marknadsför ett Om den som marknadsför ett  
läkemedel har ansökt om att läke- läkemedel har ansökt om att  
medlet ska omfattas av läke- läkemedlet ska omfattas av läke-  
medelsförmånerna enligt 15 § och medelsförmånerna enligt 15 § och  
läkemedlet kan ersätta ett läkeme- läkemedlet kan ersätta ett läkeme-  
del som tidigare har fått säljas en- del som tidigare har fått säljas en-  
ligt 4 kap. 10 § andra stycket ligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen  
läkemedelslagen (2015:315) och (2015:315) och har ingått i för-  
har ingått i förmånerna, får månerna, får Tandvårds- och  
Tandvårds- och läkemedelsför- läkemedelsförmånsverket besluta  
månsverket besluta att läkemedlet att läkemedlet ska ingå i förmån-  
ska ingå i förmånerna till dess att erna till dess att ansökan har  
ansökan har prövats. prövats.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och

2.inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

3 Senaste lydelse 2016:530.

69

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

70

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om handel med läkemedel (2009:366) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel som

1. godkänts för försäljning, omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller omfattas av tillstånd enligt 5 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315),

2. enligt 5 kap. 1 § tredje stycket 2. enligt 5 kap. 1 § andra stycket
läkemedelslagen får säljas utan läkemedelslagen får säljas utan
godkännande, registrering eller godkännande, registrering eller
erkännande av ett godkännande erkännande av ett godkännande
eller registrering, eller   eller registrering, eller  

3. godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

5 §2

Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

1.som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter,

2.som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,

3.som är behörig att förordna läkemedel,

4.över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande inflytande,

5.som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1 eller 2, eller

6.över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas om tillverkningen endast avser

1.dosdispensering,

2. läkemedel som enligt 5 kap.

1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller

3. ompackning av läkemedel.

2. läkemedel som enligt 5 kap.

1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller

1Senaste lydelse 2015:323.

2Senaste lydelse 2015:323.

Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket i det enskilda fallet medge ytterligare undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

71

Med licens avses i denna lag ett tillstånd enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) för öppenvårdsapotek att sälja läkemedel för att tillgodose behovet av läkemedel för en viss patient, ett visst djur eller djurslag eller en viss djurbesättning.

Prop. 2017/18:91

Bilaga 4

72

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Med licens avses i denna lag ett tillstånd enligt 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) för öppenvårdsapotek att sälja läkemedel för att tillgodose behovet av läkemedel för en viss patient, ett visst djur eller djurslag eller en viss djurbesättning.

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Lagrådets yttrande Prop. 2017/18:91
 
  Bilaga 5
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-12-20  
Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt  
justitierådet Anders Eka.  
Vissa ändringar i läkemedelslagen  
Enligt en lagrådsremiss den 30 november 2017 har regeringen  
(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag  
till  

1.lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),

2.lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

3.lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

4.lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

5.lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Hans Hagelin, biträdd av departementssekreteraren Anna Weinholt.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Avsikten med förslaget i denna del är att åstadkomma en övergångsreglering som medger att tillståndsbeslut som regeringen har meddelat före den 1 juli 2018 ska fortsätta att gälla under viss tid. Regeringen behöver då enligt remissens förslag ha kvar de beslutsbefogenheter som nu följer av 4 kap. 10 § första stycket.

Enligt Lagrådet är det tveksamt om det är tillräckligt att övergångsregleringen endast tar sikte på den bestämmelsen. Frågan är om inte regleringen också förutsätter att vissa av de andra bestämmelser som nu föreslås bli upphävda kan ha fortsatt verkan under övergångstiden. Det gäller 5 kap. 1 § andra stycket om försäljning av antroposofiska medel, 15 kap. 3 § andra meningen om årsavgift och 16 kap. 1 § första stycket avseende hänvisningen till 5 kap. 1 § andra stycket.

För att åstadkomma detta kan övergångsbestämmelsen formuleras enligt följande.

I fråga om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som regeringen har beslutat före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap.

1 §, 15 kap. 3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den

73

Prop. 2017/18:91 begränsningen att tillstånd enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får
Bilaga 5 förlängas.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

74

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 februari 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke,

Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth

Föredragande: statsrådet Strandhäll

Regeringen beslutar proposition 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen

Prop. 2017/18:91

75