Regeringens proposition 2017/18:77

Nya regler om betaltjänster

Prop.

 

2017/18:77

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 januari 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förut- sättningar för säkra och effektiva betalningar. Termen betaltjänst utvid- gas till att omfatta även betalningsinitieringstjänster och kontoinforma- tionstjänster. Tillämpningsområdet utökas i fråga om geografiskt område och valutor. Betaltjänstleverantörer ges rätt till tillgång till betalkonto hos kreditinstituten på objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder och i den omfattning som krävs för att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs även nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker.

Genom de föreslagna ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG.

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster och lagen (2011:755) om elektroniska pengar. Vidare föreslås att lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ska upphöra att gälla och att bestämmelserna i den lagen ska överföras till lagen om betaltjänster. Det föreslås även följdändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., bokföringslagen (1999:1078), lagen (2006:595) om europakooperativ, marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

1

Prop. 2017/18:77

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

10

2

Lagtext

............................................................................................

11

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

......................................................................

betaltjänster

11

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m.......................................................

77

2.3Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078)......................................................................

78

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ..............................................................

80

2.5Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486)........................................................................

81

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar ..........................................................

83

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

terrorism...........................................................................

95

3

Ärendet och dess beredning............................................................

97

4

Berörda regelverk och allmänna utgångspunkter............................

98

 

4.1

Bakgrund..........................................................................

98

4.2Första betaltjänstdirektivet och motsvarande svensk

 

reglering

...........................................................................

99

4.3

Andra betaltjänstdirektivet.............................................

100

 

4.3.1 ..............................................

Motiv och syfte

100

 

4.3.2 ..........................................................

Innehåll

100

 

4.3.3

Förhållandet mellan andra

 

 

 

betaltjänstdirektivet och e -

 

 

...........................................

penningdirektivet

101

4.4Rättsakter som antas av kommissionen och riktlinjer och rekommendationer från Europeiska

 

bankmyndigheten...........................................................

101

4.5

Allmänna utgångspunkter...............................................

103

 

4.5.1

Ändringar i svensk rätt med anledning av

 

 

 

andra betaltjänstdirektivet .............................

103

 

4.5.2

Hänvisningar till EU-rättsakter......................

104

5 Definitioner...................................................................................

 

105

5.1

Inledning ........................................................................

 

105

5.2Betaltjänst, betalningsinitieringstjänst och

 

kontoinformationstjänst..................................................

106

5.3

Övriga definitioner i betaltjänstlagen.............................

111

 

5.3.1

Kontoförvaltande betaltjänstleverantör .........

111

 

5.3.2

Kontobaserad betalning.................................

111

 

5.3.3

Autentisering.................................................

112

 

5.3.4

Stark kundautentisering.................................

113

 

5.3.5

Personlig behörighetsfunktion.......................

114

 

5.3.6

Känslig betalningsuppgift..............................

114

 

5.3.7

Grupp ...........................................................

115

Prop. 2017/18:77

 

5.3.8

Elektroniskt kommunikationsnät ..................

116

 

 

5.3.9

Elektronisk kommunikationstjänst ...............

117

 

 

5.3.10

Inlösen av transaktionsbelopp ......................

117

 

 

5.3.11

Betalningsinstrument och utgivning av

 

 

 

 

betalningsinstrument .....................................

118

 

 

5.3.12

Kapitalbas .....................................................

119

 

 

5.3.13

Kreditinstitut .................................................

120

 

 

5.3.14

Utländskt kreditinstitut .................................

120

 

 

5.3.15

Obehörig transaktion ....................................

121

 

 

5.3.16

Säker kommunikation ...................................

121

 

6 Tillämpningsområdet ...................................................................

122

 

6.1

Aktörer

..........................................................................

122

 

 

6.1.1

Inledning .......................................................

122

 

 

6.1.2

Betaltjänstleverantörer ..................................

123

 

 

6.1.3 ....................

Svenska skeppshypotekskassan

123

 

6.2Geografiska begränsningar och betaltjänster i olika

 

valutor............................................................................

 

124

 

 

6.2.1

Inledning.......................................................

124

 

 

6.2.2

Transaktioner inom EES i en

 

 

 

 

medlemsstats valuta......................................

124

 

 

6.2.3

Transaktioner inom EES i ett tredjelands

 

 

 

 

valuta ...........................................................

125

 

 

6.2.4

Transaktioner där endast en av

 

 

 

 

betaltjänstleverantörerna hör hemma inom

 

 

 

 

EES ...........................................................

126

 

6.3

Undantag från tillämpningsområdet..............................

128

 

 

6.3.1

Inledning.......................................................

128

 

 

6.3.2

Transport av kontanter och

 

 

 

 

uppräkningsverksamhet................................

128

 

 

6.3.3

Betalningsinstrument som används i ett

 

 

 

 

begränsat nätverk..........................................

131

 

 

6.3.4

Betalningstransaktioner via en leverantör

 

 

 

 

av elektroniska kommunikationsnät eller

 

 

 

 

elektroniska kommunikationstjänster...........

134

 

 

6.3.5

Tekniska stödtjänster....................................

136

 

 

6.3.6

Information om uttagsavgifter för att

 

 

 

 

automatuttag ska undantas............................

136

 

 

6.3.7

Betalningstransaktioner genom en

 

 

 

 

handelskommissionär eller handelsagent......

137

 

6.4

Anmälan om och register över verksamhet som

 

 

 

omfattas av vissa undantag............................................

139

 

 

6.4.1

Anmälan till Finansinspektionen..................

139

 

 

6.4.2

Finansinspektionens register och

 

 

 

 

underrättelse till Europeiska

 

 

 

 

bankmyndigheten .........................................

141

 

6.5

Tvingande bestämmelser...............................................

142

 

7 Tredjepartsbetaltjänstleverantörer................................................

144

 

7.1

Inledning........................................................................

 

144

 

7.2

Leverantörer av betalningsinitieringstjänster ................

145

3

Prop. 2017/18:77

7.2.1

Tillståndspliktig verksamhet .........................

145

 

7.2.2

Krav på ansvarsförsäkring, startkapital

 

 

 

och kapitalbas................................................

146

 

7.2.3

Information som ska lämnas i samband

 

 

 

med betalningstransaktioner när det inte

 

 

 

finns ett ramavtal...........................................

147

 

7.2.4

Informationsskyldighet vid ramavtal.............

151

 

7.2.5

Godkännande av betalningstransaktion.........

152

 

7.2.6

Rätt att använda sig av

 

 

 

betalningsinitieringstjänster...........................

153

 

7.2.7

Skyldigheter för leverantören av

 

 

 

betalningsinitieringstjänster...........................

154

 

7.2.8

Den kontoförvaltande

 

 

 

betaltjänstleverantörens skyldigheter ............

156

 

7.2.9

Åtkomst till betalkonto för leverantörer av

 

 

 

betalningsinitieringstjänster...........................

157

 

7.2.10

Möjlighet att vägra en betalningsorder

 

 

 

som inte strider mot ramavtalet.....................

161

 

7.2.11

Underrättelse vid vägran att initiera en

 

 

 

betalningstransaktion.....................................

162

 

7.2.12

Återkallelse av en betalningsorder ................

163

 

7.2.13

Styrkande av att en betalningstransaktion

 

 

 

har godkänts och genomförts korrekt............

164

 

7.2.14

Ansvar för obehöriga

 

 

 

betalningstransaktioner..................................

166

 

7.2.15

Ansvar för uteblivet, bristfälligt eller

 

 

 

försenat genomförande av en

 

 

 

betalningstransaktion.....................................

167

 

7.2.16

Underrättelse och rättelse i samband med

 

 

 

felaktiga betalningar......................................

169

7.3

Leverantörer av kontoinformationstjänster ....................

170

 

7.3.1

Undantag från tillståndsplikt och krav på

 

 

 

ansvarsförsäkring...........................................

170

 

7.3.2

Undantag från vissa krav i direktivet.............

173

 

7.3.3

Rätt att tillhandahålla närliggande tjänster

 

 

 

och tillhandahålla

 

 

 

kontoinformationstjänster i andra länder.......

177

 

7.3.4

Informationskrav vid utförandet av

 

 

 

enstaka tjänster..............................................

180

 

7.3.5

Informationskrav vid ramavtal ......................

182

 

7.3.6

Avgifter för information................................

184

 

7.3.7

Bevisbörda för informationsgivning..............

185

 

7.3.8

Rätt att använda

 

 

 

kontoinformationstjänster..............................

185

 

7.3.9

Skyldigheter och tillgång till information

 

 

 

för leverantören av

 

 

 

kontoinformationstjänster..............................

186

 

7.3.10

Den kontoförvaltande

 

 

 

betaltjänstleverantörens skyldigheter ............

190

4

7.3.11

Möjlighet att vägra tillträde till betalkonto....

191

 

 

 

 

 

7.3.12

Övriga tillämpliga bestämmelser för

 

 

 

 

leverantörer av kontoinformationstjänster....

192

8

Obehöriga transaktioner...............................................................

193

 

8.1

Inledning

........................................................................

193

8.2Reglerna i andra betaltjänstdirektivet bör

genomföras i betaltjänstlagen........................................

194

8.3Skyldigheter vid utgivning och användning av

 

betalningsinstrument .....................................................

198

 

8.3.1

Villkor för utgivning och användning av

 

 

 

betalningsinstrument.....................................

198

 

8.3.2

Skyldigheter avseende

 

 

 

betalningsinstrument .....................................

199

 

8.3.3

Avgifter som får belasta

 

 

 

betaltjänstanvändaren vid förlust av

 

 

 

betalningsinstrument eller en obehörig

 

 

 

transaktion ....................................................

200

8.4

Ansvar vid obehöriga transaktioner...............................

201

 

8.4.1

Betaltjänstleverantörens ansvar att

 

 

 

återställa den drabbade kontohavarens

 

 

 

konto ...........................................................

201

 

8.4.2

Valuteringsdag vid återställande av kontot...

203

 

8.4.3

Ansvar när den obehöriga transaktionen

 

 

 

initierats av en leverantör av

 

 

 

betalningsinitieringstjänster..........................

204

 

8.4.4

Kontohavarens ansvar vid obehöriga

 

 

 

transaktioner till följd av att kontohavaren

 

 

 

inte har skyddat sin personliga

 

 

 

behörighetsfunktion......................................

204

 

8.4.5

Kontohavarens ansvar vid grovt

 

 

 

oaktsamma överträdelser av

 

 

 

förpliktelserna vid användning av

 

 

 

betalningsinstrument.....................................

206

 

8.4.6

Ansvaret när stark kundautentisering inte

 

 

 

har använts....................................................

207

 

8.4.7

Ansvar efter spärranmälan............................

209

 

8.4.8

Underrättelse och rättelse vid obehöriga

 

 

 

transaktioner och kontohavarens ansvar

 

 

 

för annan behörig persons hantering av

 

 

 

betalningsinstrument.....................................

210

9Tillträde till betalningssystem och tillgång till

 

betalkontotjänster hos kreditinstitut.............................................

211

 

9.1

Tillträde till betalningssystem .......................................

211

 

9.2

Tillgång till betalkontotjänster hos kreditinstitut...........

215

10

Avgifter för betaltjänster och förbud mot vissa avgifter..............

219

11

Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering......................

223

 

11.1

Inledning

........................................................................

223

 

11.2

Hantering av operativa risker och säkerhetsrisker.........

223

 

 

11.2.1

Skyldighet att ha system för hantering av

 

 

 

...........................................................

risker

223

Prop. 2017/18:77

5

Prop. 2017/18:77

11.2.2

Skyldighet att rapportera om risker och

 

 

 

åtgärder..........................................................

224

11.3

Incidentrapportering.......................................................

226

 

11.3.1

Skyldighet att rapportera allvarliga

 

 

 

incidenter.......................................................

226

 

11.3.2

Finansinspektionens skyldigheter i

 

 

 

samband med allvarliga incidenter................

228

11.4

Autentisering..................................................................

229

12 Alternativ tvistlösning, tillsyn och sanktioner...............................

235

12.1

Klagomål och alternativ tvistlösning..............................

235

12.2

Behöriga myndigheter, tillsyn och sanktioner................

239

13 Verksamhet över gränserna och tillhandahållande av

 

betaltjänster genom ombud eller filial i Sverige ...........................

243

13.1

Uppdragsavtal och tillhandahållande av tjänster

 

 

genom ombud i Sverige eller ett annat land inom

 

 

EES.................................................................................

 

243

 

13.1.1

Inledning........................................................

243

 

13.1.2

Uppgifter som ska lämnas till

 

 

 

Finansinspektionen när betaltjänster ska

 

 

 

tillhandahållas genom ombud........................

244

 

13.1.3

Tid för Finansinspektionens registrering

 

 

 

av ombud.......................................................

245

 

13.1.4

Underrättelser om ändringar i

 

 

 

verksamheten.................................................

245

13.2

Verksamhet över gränserna............................................

246

 

13.2.1

Inledning........................................................

246

 

13.2.2

Uppgifter som ska lämnas till

 

 

 

Finansinspektionen när betaltjänster ska

 

 

 

tillhandahållas i ett annat land inom EES......

247

 

13.2.3

Anmälan till Finansinspektionen när

 

 

 

verksamhet i ett annat land inom EES ska

 

 

 

utkontrakteras................................................

251

 

13.2.4

Utbyte av information mellan

 

 

 

Finansinspektionen och behöriga

 

 

 

myndigheter i andra länder inom EES...........

252

 

13.2.5

Vägran att registrera ett ombud eller en

 

 

 

filial i annat land inom land...........................

254

 

13.2.6

Tidpunkt för registreringsbeslut och rätt

 

 

 

att inleda verksamhet.....................................

256

 

13.2.7

Skyldighet att lämna underrättelse om

 

 

 

ändringar i verksamheten ..............................

258

13.3

Tillsyn när verksamhet drivs i ett annat land inom

 

 

EES.................................................................................

 

259

 

13.3.1

Inledning........................................................

259

 

13.3.2

Skyldighet för utländska företag att lämna

 

 

 

uppgifter till Finansinspektionen...................

259

 

13.3.3

Central kontaktpunkt när verksamhet

 

 

 

drivs genom ombud.......................................

261

6

 

 

 

 

13.3.4

Information till behöriga myndigheter i

 

 

 

hemlandet när ett utländskt företag brutit

 

 

 

mot betaltjänstlagen......................................

262

 

13.3.5

Åtgärder om ett svenskt betalningsinstitut

 

 

 

överträtt föreskrifter som gäller för

 

 

 

institutets verksamhet i ett annat land

 

 

 

inom EES......................................................

263

 

13.3.6

Möjlighet för Finansinspektionen att vidta

 

 

 

säkerhetsåtgärder samt samarbete och

 

 

 

informationsutbyte med utländska

 

 

 

myndigheter..................................................

265

14 Övriga frågor................................................................................

 

267

14.1

Ägarprövning och krav på företagets ledning ...............

267

14.2

Skyddskrav....................................................................

270

14.3

Registerfrågor................................................................

271

14.4Betalningstransaktioner där transaktionsbeloppet

inte är känt i förväg .......................................................

272

14.5Besked om tillgängliga medel på betalarens

betalkonto......................................................................

275

14.6Återbetalning av betalningstransaktioner som

initierats av eller via en betalningsmottagare ................

278

14.7Tidpunkt för när medel ska finnas tillgängliga för

 

betalningsmottagaren.....................................................

281

14.8

Felaktiga unika identifikationskoder .............................

284

14.9Valuteringsdag och ansvar vid felaktigt genomförda

 

betalningstransaktioner..................................................

285

 

14.9.1

Betalningstransaktioner som har initierats

 

 

 

av betalaren men inte genomförts eller

 

 

 

genomförts bristfälligt ..................................

285

 

14.9.2

Betalningstransaktioner som initieras av

 

 

 

eller via betalningsmottagaren men inte

 

 

 

genomförts eller genomförts bristfälligt .......

287

14.10

Rätt till återkrav.............................................................

289

14.11

Ramavtal

........................................................................

290

 

14.11.1

Information i samband med ingående av

 

 

 

ramavtal ........................................................

290

 

14.11.2

Ändringar av villkoren enligt ramavtalet ......

292

 

14.11.3 ...............................

Uppsägning av ramavtal

293

14.12

Information ...............................om avgifter i vissa fall

294

14.13

Information ....................i samband med valutaväxling

295

14.14

Behandling ......................................av personuppgifter

296

14.15

Information .........................................till konsumenter

298

14.16

Lösande av ..........tvister mellan behöriga myndigheter

300

14.17

Några redovisningsfrågor..............................................

301

14.18

Ändringar .....................i lagen om elektroniska pengar

302

15 Ikraftträdande- och ................................övergångsbestämmelser

305

15.1

Ikraftträdande ................................................................

305

15.2

Övergångsbestämmelser................................................

308

Prop. 2017/18:77

7

Prop. 2017/18:77

8

 

15.2.1

Betaltjänstleverantörer som driver

 

 

 

verksamhet med stöd av gällande

 

 

 

reglering ........................................................

308

 

15.2.2

Tredjepartsbetaltjänstleverantörer .................

313

 

15.2.3

Uppräkningsverksamhet................................

315

 

15.2.4

Befintliga avtal..............................................

316

 

15.2.5

Lagen om elektroniska pengar.......................

318

 

15.2.6

Lagen om europakooperativ och

 

 

 

penningtvättslagen.........................................

320

16 Förslagens konsekvenser ..............................................................

320

16.1

Förslagens syfte och alternativa lösningar......................

320

16.2

Berörda företag och andra aktörer..................................

321

16.3

Konsekvenser för företagen............................................

322

 

16.3.1

Inledning........................................................

322

 

16.3.2

Aktörer som kommer att omfattas av ett

 

 

 

tillståndskrav eller krav på registrering .........

322

 

16.3.3

Krav på hantering av risker och

 

 

 

kommunikation..............................................

324

 

16.3.4

Konsekvenser för kontoförvaltande

 

 

 

betaltjänstleverantörer ...................................

326

 

16.3.5

Konsekvenser för små företag.......................

327

 

16.3.6

Påverkan på konkurrensförhållanden ............

327

16.4Konsekvenser för Finansinspektionen,

Konkurrensverket och Riksbanken.................................

328

16.5Konsekvenser för domstolarna och Allmänna

 

reklamationsnämnden.....................................................

328

16.6

Samhällsekonomiska konsekvenser ...............................

329

17 Författningskommentar.................................................................

330

17.1Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

betaltjänster ....................................................................

330

17.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m.....................................................

382

17.3Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078)....................................................................

382

17.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ............................................................

383

17.5Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486)......................................................................

383

17.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar ........................................................

383

17.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

terrorism.........................................................................

389

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

 

 

2015/2366 av den 25 november 2015 om

 

 

betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av

 

 

direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och

 

 

2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och

 

 

om upphävande av direktiv 2007/64/EG........................

390

Bilaga 2

Sammanfattning av betänkandet Betaltjänster,

 

 

förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton

 

 

(SOU 2016:53)..............................................................

483

Bilaga 3

Lagförslag i betänkandet Betaltjänster,

 

 

förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton

 

 

(SOU 2016:53)..............................................................

489

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ..............................

563

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag .........................................

564

Bilaga 6

Lagrådets yttrande.........................................................

647

Bilaga 7

Parallelluppställning över genomförandet i svensk

 

 

rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

 

 

2015/2366 av den 25 november 2015 om

 

 

betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av

 

 

direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och

 

 

2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och

 

 

om upphävande av direktiv 2007/64/EG.......................

684

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 januari 2018... 694

Prop. 2017/18:77

9

Prop. 2017/18:77

1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

2.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

3.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

4.lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

5.lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

6.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

7.lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

10

2Lagtext

Prop. 2017/18:77

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster dels att nuvarande 5 kap. 6–33 §§ ska betecknas 5 kap. 28–48, 50, 51,

53–55, 57 och 59 §§,

dels att 1 kap. 1–4, 6 och 7 §§, 2 kap. 1–3 och 6 §§, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 17–21 och 23–28 §§, 4 kap. 2, 3, 5–7, 9, 10, 15 och 20 §§, 4 a kap. 5 §, 5 kap. 1–3 och 5 §§, de nya 5 kap. 28, 32–34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55 och 59 §§, och 8 kap. 1, 2, 3–5, 13, 21, 22 och 27 §§, rubriken till 7 kap. och rubrikerna närmast före 3 kap. 19, 21 och 23 §§, 4 kap. 20 §, 5 kap. 5 § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 4 kap. 3 § ska lyda ”Informations- skyldighet vid enstaka betaltjänster”,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 6, 9, 13, 16, 17 och 30–32 §§ ska sättas närmast före 5 kap. 28, 31, 35, 38, 39, 54, 55 respektive 57 §,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 23 § ska sättas närmast efter 5 kap. 44 § och lyda ”Ansvar för genomförandet av en betalningstran- saktion”,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 10, 25, 27 och 33 §§ ska sättas närmast före 5 kap. 32, 47, 50 respektive 59 § och ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya kapitel, 5 a och 5 b kap., 45 nya paragrafer, 1 kap. 1 a, 6 a, 6 b och 9–11 §§, 3 kap. 18 a och 28 a §§, 4 kap. 3 a, 4 a, 4 b, 7 a, 8 a, 21 och 22 §§, 5 kap. 6–27, 49, 52, 56, 58, och 60 §§, 7 kap. 4 och 5 §§ och 8 kap. 23 e §, och närmast före 1 kap. 6, 7, 9, 10 och 11 §§, 4 kap. 3 a, 21 och 22 §§ och 5 kap. 7, 8, 14, 15, 20, 23, 27, 45, 58 och 60 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §2

I denna lag finns bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser

om betaltjänster som tillhandahålls

om betaltjänster som tillhandahålls

i Sverige och utförs inom det

i Sverige och utförs inom det

Europeiska ekonomiska sam-

Europeiska

ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES) i euro eller i

arbetsområdet

(EES).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2017:342.

11

Prop. 2017/18:77 någon annan av EES-ländernas valutor.

I denna lag finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

I 4 a kap. finns bestämmelser om 1. avgifter för betalkonto,

2. byte av betalkonto, och

3. kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla betalkonto med grund- läggande funktioner till en konsument.

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När

en

betalningstransaktion

 

 

genomförs i en valuta som inte är

 

 

någon av EES-ländernas valutor

 

 

och både betalarens och betal-

 

 

ningsmottagarens betaltjänstlever-

 

 

antörer hör hemma inom EES,

 

 

gäller

inte

4 kap.

4 §

första

 

 

stycket 2, 10 § 8

och

16 §

första

 

 

stycket 1 och 5 kap. 38–41 §§, 42 §

 

 

första stycket, 43 och 44 §§. Det-

 

 

samma gäller om det bara är en

 

 

betaltjänstleverantör i

betalnings-

 

 

transaktionen

och

denne

 

hör

 

 

hemma inom EES.

 

 

 

 

 

 

När

antingen

betalarens

 

eller

 

 

betalningsmottagarens betaltjänst-

 

 

leverantör i en betalningstrans-

 

 

aktion hör hemma utanför EES,

 

 

gäller

inte

4 kap.

4 §

första

 

 

stycket 2, 10 § 8 och 24 samt 16 §

 

 

första

stycket 1

och

5 kap.

1 §

 

 

andra

stycket,

28–30,

38,

40,

 

 

47–53 och 55 §§.

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Med betaltjänster avses i denna lag

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tjänster som gör

det möjligt

1. tjänster som

gör

det

möjligt

att sätta in på och ta ut kontanter

att sätta in kontanter ett betal-

från ett betalkonto samt de

konto samt de åtgärder som krävs

transaktioner som

krävs för

för förvaltning av kontot,

 

 

 

förvaltning av kontot,

 

2. tjänster som gör det möjligt

 

 

 

 

att ta ut kontanter från ett betal-

 

 

konto samt de åtgärder som krävs

2. genomförande av betalnings-

för förvaltning av kontot,

 

 

 

3. genomförande av

betalnings-

transaktioner, inklusive överföring

transaktioner, inklusive överföring

av medel som även kan täckas av

av medel på ett betalkonto, genom

ett kreditutrymme, genom

 

 

 

 

 

 

 

 

12

a)autogiro,

b)kontokort eller andra betalningsinstrument, eller

c)kontobaserade betalningar,

3. utfärdande av betalnings- instrument,

4.inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts,

5.penningöverföring, eller

6.genomförande av betalnings- transaktioner där

a) betalaren godkänner trans- aktionen med någon form av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informations- teknik, och

b) betalningen sker till system- operatören, som endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänst- användaren och leverantören av varorna eller tjänsterna.

4. genomförande av betalnings- transaktioner, när medlen täcks av ett kreditutrymme, genom

a)autogiro,

b)kontokort eller andra betal- ningsinstrument, eller

c)kontobaserade betalningar,

5. utgivning av betalnings- instrument eller inlösen av trans- aktionsbelopp där ett betalnings- instrument har använts,

6. penningöverföring,

7. betalningsinitieringstjänster, eller

8. kontoinformationstjänster.

3 §3

Med betaltjänstleverantörer avses i denna lag följande tillhandahållare av betaltjänster:

1. banker och kreditmarknads- 1. kreditinstitut, företag enligt lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

2.institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillståndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

3.betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §,

4.statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,

5. utländska

fysiska och juri-

5. utländska fysiska och juri-

diska personer

samt myndigheter

diska personer samt myndigheter

inom EES, motsvarande dem i 1–4

inom EES, som motsvarar dem i

3 Senaste lydelse 2011:775.

Prop. 2017/18:77

13

9. filialer till institut för elek- troniska pengar från länder utan- för EES.

Prop. 2017/18:77

med undantag

av sådana fysiska

1–4 med undantag för sådana

 

eller juridiska personer som har

fysiska eller

juridiska personer

 

undantagits

från

tillståndsplikt

som har undantagits från tillstånds-

 

enligt nationella bestämmelser som

plikt enligt nationella bestämmel-

 

genomför Europaparlamentets

och

ser som genomför betaltjänst-

 

rådets direktiv

2007/64/EG

om

direktivet,

 

 

 

 

betaltjänster

den

inre

 

 

 

 

 

marknaden och om ändring av

 

 

 

 

 

direktiven

97/7/EG,

2002/65/EG,

 

 

 

 

 

2005/60/EG och 2006/48/EG samt

 

 

 

 

 

upphävande av direktiv 97/5/EG,

 

 

 

 

 

6. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-

 

länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig

 

myndighet,

 

 

 

 

7. postgiroinstitut

inom

EES

 

7. postgiroinstitut

inom

EES

 

som enligt

nationell lagstiftning

som enligt nationell

lagstiftning

 

har rätt att tillhandahålla betal-

har rätt att tillhandahålla betal-

 

tjänster, och

 

 

 

tjänster,

 

 

 

 

8. filialer

till

kreditinstitut

från

8. filialer till

utländska

kredit-

 

länder utanför EES.

 

 

institut från länder utanför EES,

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

4 §4

I denna lag betyder

autentisering: ett förfarande där en betaltjänstanvändares person- liga behörighetsfunktioner an- vänds och genom vilket en betal- tjänstleverantör kan kontrollera betaltjänstanvändarens identitet eller ett betalningsinstruments giltighet,

autogiro: en betaltjänst för debitering av en betalares betalkonto, där initiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren på grundval av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betaltjänst- leverantör eller betalarens egen betaltjänstleverantör,

bankdag: en dag på vilken en betaltjänstleverantör har öppet för verk- samhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalnings- transaktion,

betalare: en fysisk eller juridisk person som är antingen betalkonto- innehavare och som godkänner en betalningsorder från detta betalkonto, eller en fysisk eller juridisk person som lämnar en betalningsorder,

betalkonto: ett konto som innehas i en eller flera betaltjänstanvändares namn och som är avsett för genomförandet av betalningstransaktioner,

4 Senaste lydelse 2017:342.

14

betalkontodirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grund- läggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen,

betalningsinstitut: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har

fått tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt 2 kap.,

 

 

betalningsinitieringstjänst:

en

 

tjänst för att på begäran av betal-

 

tjänstanvändaren initiera en betal-

 

ningsorder från ett betalkonto hos

betalningsinstrument: ett konto-

en annan betaltjänstleverantör,

 

betalningsinstrument: ett konto-

kort eller något annat personligt

kort eller något annat personligt

instrument eller en personlig rutin

instrument eller en personlig rutin

som används för att initiera en

som enligt avtal används för att

betalningsorder,

initiera en betalningsorder,

 

betalningsmottagare: en fysisk eller juridisk person som är den avsedda mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,

betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras,

betalningssystem: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

betalningstransaktion: insättning, uttag eller överföring av medel som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella underliggande förpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren,

betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en betaltjänst,

betaltjänstdirektivet: Europa– parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 novem- ber 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, i den ursprungliga lydelsen,

debitera: att medel dras från ett konto,

elektroniskt kommunikationsnät: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kom- munikation,

elektronisk kommunikations- tjänst: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen om elektronisk kommunika- tion,

Prop. 2017/18:77

15

Prop. 2017/18:77

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

 

utländskt betalningsinstituts etablering av flera driftställen ska anses som

 

en enda filial,

 

 

 

 

 

 

grupp: detsamma som i 1 kap.

grupp: en grupp av företag som

 

7 § lagen (2006:531) om särskild

är knutna till varandra genom ett

 

tillsyn över finansiella konglo-

sådant förhållande

som avses i

 

merat,

1 kap. 4, 5 eller 5 a § årsredovis-

 

 

ningslagen (1995:1554) eller en

 

 

grupp av företag som avses i artik-

 

 

larna 4–7

i

kommissionens

dele-

 

 

gerade förordning (EU) nr 241/2014

 

 

av den 7 januari 2014 om komp-

 

 

lettering

av

Europaparlamentets

 

 

och rådets förordning (EU) nr

 

 

575/2013

 

med

avseende

 

 

tekniska

tillsynsstandarder

för

 

 

kapitalbaskrav på institut och som

 

 

är knutna till varandra genom ett

sådant förhållande som avses i artikel 10.1 eller artikel 113.6 eller 113.7 i tillsynsförordningen,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

inlösen av transaktionsbelopp: en betaltjänst där en betaltjänst- leverantör accepterar och behand- lar betalningsmottagarens betal- ningstransaktioner för att sedan överföra medel till betalningsmot- tagaren,

kapitalbas: detsamma som i 1 kap. 5 § 9 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

kontobaserad betalning: en betaltjänst för kreditering av en betalningsmottagares betalkonto med en betalningstransaktion från en betalares betalkonto, som utförs av en betaltjänstleverantör som har tillgång till betalarens betal- konto, på grundval av en instruk- tion som lämnats av betalaren,

kontoförvaltande betaltjänstleve- rantör: en betaltjänstleverantör som tillhandahåller och förvaltar ett betalkonto,

kontoinformationstjänst: en on- linetjänst för att tillhandahålla sammanställd information om ett eller flera betalkonton som betal-

16

tjänstanvändaren har hos en eller flera andra betaltjänstleverantörer, konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål

som faller utanför näringsverksamhet, kreditera: att medel tillförs ett konto,

kreditinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

 

känslig

betalningsuppgift: en

personlig behörighetsfunktion eller annan uppgift som kan användas för svikliga förfaranden, dock inte kontoinnehavarens namn och konto- nummer i sådan verksamhet som drivs av en leverantör av betalnings- initieringstjänster eller en leverantör av kontoinformationstjänster,

lagligen bosatt inom EES: en fysisk person som har rätt att bosätta sig inom EES i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, inbegripet personer utan fast adress och personer som söker asyl inom ramen för Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, protokollet till denna av den 31 januari 1967 och andra relevanta internationella fördrag,

medel: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

obehörig transaktion: en trans- aktion som genomförs utan sam- tycke från kontohavaren eller någon annan som enligt konto- avtalet är behörig att använda kontot,

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte att överföra motsvarande belopp till en mot- tagare eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på mottagarens vägnar, eller där dessa medel tas emot på mottagarens vägnar och ställs till mottagarens förfogande,

personlig behörighetsfunktion: en personligt anpassad funktion som betaltjänstleverantören tillhanda- håller betaltjänstanvändaren för autentiseringsändamål,

ramavtal: ett avtal om betaltjänster som reglerar genomförandet av kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan innehålla skyldigheter och villkor för att öppna ett betalkonto,

referensväxelkurs: den växelkurs som ligger till grund för beräkningen av eventuell valutaväxling och görs tillgänglig av betaltjänstleverantören eller härrör från en offentligt tillgänglig källa,

Prop. 2017/18:77

17

Prop. 2017/18:77 referensräntesats: den räntesats som ligger till grund för beräkningen av eventuell tillämplig ränta och som härrör från en offentligt tillgänglig källa som kan kontrolleras av båda parterna i ett avtal om betaltjänster,

registrerad betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör som undan- tagits från krav på tillstånd enligt 2 kap. 3 §,

stark kundautentisering: en auten- tisering som grundas på använd- ning av två eller flera kompo- nenter, kategoriserade som kunskap (något som bara användaren vet), innehav (något som bara använda- ren har) och unik egenskap (något som användaren är), som är fristående från varandra så att det förhållandet att någon har kommit över en av komponenterna inte äventyrar de andra komponent- ernas tillförlitlighet, och som är utformad för att skydda autenti- seringsuppgifterna mot obehörig åtkomst,

startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om bank- och finans- ieringsrörelse,

säker kommunikation: sådan kommunikation som uppfyller kraven i de tekniska standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 98 i betaltjänstdirektivet,

tillsynsförordningen: Europa- parlamentets och rådets för- ordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers- företag och om ändring av förord- ning (EU) nr 648/2012,

unik identifikationskod: en kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av en betaltjänstleverantör, och som en betaltjänstanvändare ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes betalkonto,

utgivning av betalningsinstru- ment: en betaltjänst hos en betal- tjänstleverantör om att tillhanda- hålla betalaren ett betalnings- instrument för att initiera och behandla betalarens betalnings- transaktioner,

utländskt kreditinstitut: detsam- ma som i 1 kap. 5 § 21 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

18

6 a §
Denna lag, med undantag för bestämmelserna om obehöriga transaktioner i 5 kap. 55 och 56 §§ och 5 a kap. 1–4 och 6–8 §§, gäller inte tjänster som

valuteringsdag: den referenstidpunkt som används av en betal- tjänstleverantör för att beräkna räntan på de medel som debiterats eller krediterats ett betalkonto.

 

Undantag för vissa tjänster

6 §

 

Denna lag gäller inte tjänster som

 

1. består av yrkesmässig, fysisk

1. består av yrkesmässig, fysisk

transport av kontanter,

transport och därmed samman-

 

hängande hantering av kontanter,

 

med undantag för uppräknings-

 

verksamhet,

2. ger möjlighet till uttag av kontanter i samband med inköp av varor

eller tjänster,

 

 

 

 

3. består av valutaväxling genom

3. består av valutaväxling genom

utbyte av kontanter,

 

utbyte av kontanter, eller

4. tillhandahålls

av leverantörer

4. tillhandahålls av en leverantör

av tekniska tjänster vilka stödjer

av tekniska tjänster som stöder

betaltjänstleverantörens

verksam-

betaltjänstleverantörens verksam-

het med betaltjänster, utan att

het med betaltjänster, utan att

leverantören

av

tekniska tjänster

leverantören av tekniska tjänster

vid något tillfälle kommer i besitt-

vid något tillfälle kommer i besitt-

ning av medel,

 

 

 

ning av medel, såvida inte det rör

 

 

 

 

 

sig om en betalningsinitierings-

5. baseras

betalningsinstru-

tjänst eller kontoinformationstjänst.

 

ment som

enbart

kan

utnyttjas

 

inom ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett begränsat varu- eller tjänste- utbud, eller

6. består av uttag av kontanter med hjälp av uttagsautomater, om den som tillhandahåller tjänsten

a)agerar för en eller flera kortutfärdares räkning,

b)inte är part i ramavtalet med den kund som tar ut medel från ett betalkonto, och

c)inte tillhandahåller sådana

andra betaltjänster som anges i 2 §.

Prop. 2017/18:77

19

Prop. 2017/18:77

1. baseras

betalningsinstru-

 

ment som enbart kan utnyttjas

 

inom ett begränsat nätverk av

 

leverantörer, hos en leverantör i

 

dennes affärsställe eller i fråga om

 

ett mycket begränsat varu- eller

 

tjänsteutbud, eller

 

 

2. baseras

betalningsinstru-

ment som

a) endast är giltiga i Sverige,

b) tillhandahålls på begäran av ett företag eller ett offentligt organ för inköp av en viss vara eller tjänst från en leverantör som har ingått ett avtal om detta med utgivaren av instrumentet, och

c) regleras av en myndighet av särskilda sociala eller skatte- mässiga skäl.

6 b §

Denna lag gäller inte en tjänst som endast möjliggör uttag av kontanter med hjälp av uttagsautomater, om den som tillhandahåller tjänsten

1. agerar för en eller flera kort- utgivares räkning,

2. inte är part i ramavtalet med den kund som tar ut medel från ett betalkonto,

3. inte tillhandahåller sådana andra betaltjänster som anges i 2 §, och

4. informerar kunden om even- tuella uttagsavgifter eller växelkurs i 4 kap. 3, 4, 7 och 8 §§ innan uttaget görs och när kontanterna lämnas ut.

Undantag för vissa betalningstransaktioner

7 §5

Denna lag gäller inte betalningstransaktioner som

1.sker med pappersbaserade instrument som checkar, växlar, kuponger, resecheckar, postanvisningar eller utbetalningsavier,

2.består av icke yrkesmässig insamling och leverans av kontanter inom ramen för ideell verksamhet eller välgörenhet,

5 Senaste lydelse 2013:582.

20

3. genomförs mellan deltagare i ett system för avveckling av betal- ningar eller värdepapper,

4.genomförs mellan betaltjänstleverantörer, deras ombud eller filialer för egen räkning,

5.uteslutande sker i kontanter direkt från betalaren till betalnings- mottagaren, utan medverkan av någon mellanhand,

6. sker från betalaren till betal-

6. sker från betalaren till betal-

ningsmottagaren genom en han-

ningsmottagaren genom en han-

delskommissionär, eller

 

delskommissionär,

handelsagent

 

 

 

 

eller

liknande

uppdragstagare,

 

 

 

 

som för endast betalarens eller

 

 

 

 

betalningsmottagarens

räkning

 

 

 

 

förhandlar eller ingår avtal om

 

 

 

 

köp eller försäljning av varor eller

 

 

 

 

tjänster,

 

 

 

 

 

7. avser förvaltning, inlösen eller

7. avser förvaltning, inlösen eller

försäljning av finansiella instru-

försäljning av finansiella instru-

ment, vilka genomförs av de per-

ment, vilka genomförs av de per-

soner som deltar i ett system för

soner som deltar i ett system för

avveckling enligt 3 samt av värde-

avveckling enligt 3 samt av värde-

pappersföretag,

kreditinstitut,

fond-

pappersföretag, kreditinstitut,

fond-

bolag,

förvaltningsbolag,

AIF-

bolag,

förvaltningsbolag,

AIF-

förvaltare, i fråga om specialfonder,

förvaltare, i fråga om special-

som tillhandahåller investerings-

fonder, som tillhandahåller inves-

tjänster samt andra företag som har

teringstjänster samt

andra företag

tillstånd

att

förvara finansiella

som har tillstånd att förvara

instrument.

 

 

finansiella instrument, eller

 

 

 

 

 

8. genomförs via

en

leverantör

 

 

 

 

av elektroniska kommunikationsnät

 

 

 

 

eller

elektroniska

kommunikations-

 

 

 

 

tjänster

vilken

fungerar

som

 

 

 

 

mellanhand, om

betalningstrans-

 

 

 

 

aktionerna faktureras på leveran-

 

 

 

 

törens faktura och

 

 

 

 

 

 

 

a) avser inköp av digitalt inne-

 

 

 

 

håll

och röstbaserade

tjänster,

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) genomförs från eller via elek-

 

 

 

 

tronisk utrustning för välgören-

 

 

 

 

hetsändamål eller för inköp av

 

 

 

 

biljetter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förutsättning för undantag

 

 

 

 

enligt första stycket 8 är att värdet

 

 

 

 

på de enskilda betalningstrans-

 

 

 

 

aktionerna inte överstiger ett

 

 

 

 

belopp motsvarande 50 euro och

 

 

 

 

betalningstransaktionernas

sam-

 

 

 

 

manlagda värde för en abonnent

 

 

 

 

inte

överstiger

ett

belopp

mot-

 

 

 

 

svarande 300 euro per månad.

Prop. 2017/18:77

21

Prop. 2017/18:77 Denna lag gäller inte heller transaktioner som genomförs mellan ett moderföretag och dess dotterföretag eller mellan dotterföretag till ett och samma moderföretag, utom när en annan betaltjänstleverantör än ett företag i samma grupp medverkar som mellanhand.

 

 

Anmälningsskyldighet

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

Den som driver sådan verksam-

 

 

het som avses i 6 a § 1 ska anmäla

 

 

detta till

Finansinspektionen

om

 

 

det sammanlagda värdet av de

 

 

betalningstransaktioner

 

som

 

 

genomförts

under

de

senaste

 

 

tolv månaderna överstiger ett be-

 

 

lopp motsvarande en miljon euro.

 

 

Den som driver sådan verksam-

 

 

het som avses i 7 § första stycket 8

 

 

ska anmäla detta till Finansinspek-

 

 

tionen.

 

 

 

 

 

 

Registrering

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

regist-

 

 

rera den som har gjort en anmälan

 

 

enligt 9 § om förutsättningarna för

 

 

undantag är uppfyllda.

 

 

 

 

Bestämmelser om register finns i

 

 

8 kap. 5 §.

 

 

 

 

 

 

Tvingande bestämmelser i

 

 

 

 

konsumentförhållanden

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

 

Avtalsvillkor som i jämförelse

 

 

med bestämmelserna i denna lag

 

 

är till nackdel för en konsument är

 

 

utan verkan mot denne, om inte

 

 

annat anges i lagen.

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

För att tillhandahålla en eller flera betaltjänster krävs tillstånd av

 

Finansinspektionen, om inte något annat framgår av 2 eller 3 §. När det

 

gäller svenska tillhandahållare av betaltjänster, får tillstånd ges endast

 

ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

 

 

 

 

Särskilda bestämmelser om

Särskilda

bestämmelser

om

 

utländska företag hemmahörande

utländska företag hemmahörande

 

inom EES finns i 3 kap. 26 och

inom EES finns i 3 kap. 26 §.

 

22

27 §§.

 

 

 

 

 

2 §6

Prop. 2017/18:77

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för

1. banker och kreditmarknads-

1. kreditinstitut,

företag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillståndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

3.statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,

4. utländska

fysiska och juri-

4. utländska

fysiska och juri-

diska

personer samt

myndigheter

diska personer samt myndigheter

inom EES, motsvarande dem i 1–3

inom EES, motsvarande dem i 1–3

med undantag av sådana fysiska

med undantag av sådana fysiska

eller juridiska personer som har

eller juridiska personer som har

undantagits

från

tillståndsplikt

undantagits

från

tillståndsplikt

enligt

nationella

bestämmelser

enligt nationella

bestämmelser

som genomför Europaparlamentets

som genomför betaltjänstdirektivet,

och rådets direktiv 2007/64/EG,

 

 

 

5. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES- länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndig-

het,

 

 

 

 

 

 

 

6. postgiroinstitut

inom

EES

6. postgiroinstitut

inom

EES

som enligt

nationell

lagstiftning

som enligt

nationell lagstiftning

har rätt att tillhandahålla betal-

har rätt att tillhandahålla betal-

tjänster, och

 

 

 

tjänster,

 

 

 

7. filialer

till kreditinstitut

från

7. filialer

till utländska

kredit-

länder utanför EES.

 

 

institut från länder utanför EES,

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

8. filialer

till institut för elek-

 

 

 

 

troniska pengar

från

länder

 

 

 

 

utanför EES.

 

 

3 §

En fysisk eller juridisk person får ansöka hos Finansinspektionen om att undantas från tillståndsplikt enligt 1 §. Inspektionen ska besluta om ett sådant undantag om

1. genomsnittet av de totala betalningstransaktionerna under de senaste 12 månaderna inte överstiger ett belopp motsvarande 3 miljoner euro per

månad,

 

2. den som ska ingå i ett bolags

2. den som ska ingå i ett bolags

eller en förenings styrelse, vara

eller en förenings styrelse, vara

verkställande direktör eller ansvarig

verkställande direktör eller ansvarig

för betaltjänstverksamheten inte har

för betaltjänstverksamheten inte har

dömts för brott som rör penning-

dömts för brott som rör finansiering

tvätt, finansiering av terrorism eller

av terrorism eller penningtvätt eller

annan ekonomisk brottslighet,

annan ekonomisk brottslighet,

6 Senaste lydelse 2011:775.

 

23

Prop. 2017/18:77 3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt tillämpliga delar av denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

4.det för juridiska personer finns skäl att anta att den som har ett kvalificerat innehav i företaget är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget, och

5.den som ska ingå i ett företags styrelse, vara verkställande direktör, ansvarig för betaltjänstverksamheten eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget eller ansvara för betaltjänstverksamheten och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Vid bedömningen av om villkoret enligt första stycket 1 är uppfyllt, ska hänsyn även tas till de förväntade totala betalningstransaktionerna i företagets affärsplan.

Första stycket gäller inte den som tillhandahåller betalnings- initieringstjänster.

Den som endast tillhandahåller kontoinformationstjänster ska undantas från tillståndsplikt om villkoren i första stycket 2, 3 och 5 är uppfyllda och den fysiska eller juridiska personen har en ansvars- försäkring som täcker det geograf- iska område inom vilket verksam- heten drivs eller annan jämförbar garanti som täcker den skade- ståndsskyldighet som kan upp- komma till följd av verksamheten.

6 §

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster ska ges, om

1.bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,

2.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

a) med tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster, och

b) i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

3.det finns skäl att anta att den som har ett kvalificerat innehav i företaget är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

4. den som ska ingå i företagets

4. den som ska ingå i företagets

styrelse, vara verkställande direktör

styrelse, vara verkställande direktör

eller vara ersättare för någon av

eller vara ersättare för någon av

dem, är lämplig för en sådan upp-

dem, har tillräcklig insikt och

gift, och

erfarenhet för att delta i ledningen

 

av ett sådant företag och även i

 

övrigt är lämplig för en sådan upp-

24

gift,

5. den som är ansvarig för betal-

5. den som är ansvarig för betal-

Prop. 2017/18:77

tjänstverksamheten eller ersättare

tjänstverksamheten

eller

ersättare

 

för denna person är lämplig för en

för denna person har tillräcklig

 

sådan uppgift och har tillräcklig

insikt och erfarenhet för en sådan

 

insikt och erfarenhet.

uppgift, och även i övrigt är

 

 

lämplig för uppgiften, och

 

 

 

6. företaget, om

det

ska till-

 

handahålla betalningsinitierings- tjänster eller endast kontoinforma- tionstjänster, har en ansvars- försäkring som täcker det geo- grafiska område inom vilket före- taget driver sin verksamhet, eller annan jämförbar garanti som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av verksamheten.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska bestämmelserna som avser styrelsen i första stycket 4 om lämplighets- prövning tillämpas på tillsynsorganet.

3kap.

1 §

Ett betalningsinstitut ska när det påbörjar sin verksamhet ha ett start-

kapital som vid tidpunkten för beslut i fråga om tillstånd motsvarar

 

1. minst

20 000 euro,

om

till-

1. minst

20 000 euro,

om

till-

ståndet

omfattar

betaltjänster

ståndet

 

omfattar

betaltjänster

enligt 1 kap. 2 § 5,

 

 

 

enligt 1 kap. 2 § 6,

 

 

 

2. minst

50 000 euro,

om

till-

2. minst

50 000 euro,

om

till-

ståndet

omfattar

betaltjänster

ståndet

 

omfattar

betaltjänster

enligt 1 kap. 2 § 6,

 

 

 

enligt 1 kap. 2 § 7, eller

 

 

3. minst

125 000 euro,

om

till-

3. minst

125 000 euro,

om

till-

ståndet

omfattar

någon

av betal-

ståndet

omfattar

någon

av betal-

tjänsterna enligt 1 kap. 2 § 1–4.

 

tjänsterna enligt 1 kap. 2 § 1–5.

 

 

 

 

 

 

 

2 §7

 

 

 

 

 

 

Ett

betalningsinstitut

ska

vid

Ett betalningsinstitut ska vid

varje tidpunkt ha en kapitalbas

varje tidpunkt ha en kapitalbas

som motsvarar minst startkapitalet

som motsvarar minst startkapitalet

enligt

1 §

eller

ett

kapitalkrav

enligt

1 § eller

ett

kapitalkrav

beräknat enligt 3 eller 4 §. Betal-

beräknat enligt 3 eller 4 §. Betal-

ningsinstitutets kapitalbas får

inte

ningsinstitutets kapitalbas får

inte

7 Senaste lydelse 2014:988.

25

underskrida det högsta av dessa två belopp. Om betalningsinstitutet endast tillhandahåller betalnings- initieringstjänster gäller enbart kravet att institutet vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som motsvarar minst startkapitalet enligt 1 §.
Vid beräkningen av kapitalbasen tillämpas tillsynsförordningen. Minst 75 procent av primärkapitalet ska vara i form av kärnprimärkapital, och supplementärkapitalet får uppgå till högst en tredjedel av primär- kapitalet.

Prop. 2017/18:77 underskrida det högsta av dessa två belopp.

Vid beräkningen av kapital- basen och dess sammansättning gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fond- bolag, ett försäkringsföretag, en AIF-förvaltare som förvaltar special- fonder eller ett institut för elektroniska pengar får inte vid beräkning av kapitalbasen ta med sådana poster som ingår i beräkningen av något av dessa företags kapitalbas.

Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 § får inte vid beräkningen av kapitalbasen ta med sådana poster som ingår i beräkningen av kapitalbasen i sådan annan verksamhet.

För ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta gäller att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

6 §

Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör får i sin verksamhet med betaltjänster inte

1.ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten, eller

2.erbjuda andra konton än betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner.

Ett betalningsinstitut eller en

Ett betalningsinstitut eller en

registrerad betaltjänstleverantör får

registrerad betaltjänstleverantör får

i sin verksamhet med betaltjänster

i sin verksamhet med betaltjänster

bevilja kredit för sådana betal-

bevilja kredit för sådana betal-

tjänster som avses i 1 kap. 2 § 2, 3,

tjänster som avses i 1 kap. 2 § 4

4 eller 6 om

eller 5 om

1.krediten endast utnyttjas i samband med genomförande av en betalningstransaktion,

2.krediten inte beviljas ur medel som innehas för att genomföra en betalningstransaktion, och

3.kredit via betalningsinstrument som lämnats inom ramen för gräns- överskridande verksamhet inom EES återbetalas inom 12 månader.

26

Betalningsinstitut får endast bevilja kredit enligt andra stycket om institutets kapitalbas är tillfredsställande med hänsyn till det totala kredit- beloppet.

 

 

 

 

7 §

 

 

Ett

betalningsinstitut

eller en

Ett betalningsinstitut eller en

registrerad

betaltjänstleverantör

registrerad

betaltjänstleverantör

ska vidta särskilda åtgärder för att

ska vidta särskilda åtgärder för att

skydda

en

betaltjänstanvändares

skydda

en

betaltjänstanvändares

medel som mottagits för genom-

medel som mottagits för genom-

förande av betalningstransaktioner

förande

av

betalningstransaktioner.

och som överstiger ett belopp

Sådana medel ska

motsvarande

300 euro.

Sådana

 

 

 

medel ska

 

 

 

 

 

1.hållas avskilda från betalningsinstitutets eller den registrerade betaltjänstleverantörens egna tillgångar och medel som innehas för annans räkning än betaltjänstanvändares, eller

2.omfattas av en försäkring eller garanti som ger samma skydd för betaltjänstanvändaren som om medlen hålls åtskilda enligt 1.

Medel

för

genomförande

av

Medel för

genomförande

av

transaktioner enligt första stycket 1,

transaktioner

enligt

första

som fortfarande innehas av betal-

stycket 1, som fortfarande innehas

ningsinstitutet eller den registre-

av betalningsinstitutet

eller den

rade

betaltjänstleverantören

vid

registrerade betaltjänstleverantören

slutet av bankdagen efter den dag

vid slutet av bankdagen efter den

då medlen mottogs, ska deponeras

dag då medlen mottogs, ska

på ett särskilt konto hos en svensk

deponeras på ett särskilt konto hos

bank,

ett

svenskt kreditmarknads-

ett kreditinstitut eller ett utländskt

företag eller utländskt bank- eller

kreditinstitut

eller investeras

i

kreditföretag

eller investeras i

likvida tillgångar med låg risk.

 

likvida tillgångar med låg risk.

Första och andra styckena gäller även i de fall då ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör tar emot medel där en andel ska användas för framtida betalningstransaktioner och återstoden för andra tjänster än betaltjänster. Om det inte går att fastställa hur stor andel av användares medel som kommer att användas till betalningstransak- tionerna, får ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleveran- tör, om det är möjligt att på grundval av historiska uppgifter och efter tillstånd av Finansinspektionen, göra en uppskattning av denna andel.

9 §8

Ett betalningsinstitut ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor. Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ett europakooperativ ska upp- rätta årsredovisning och, i före- kommande fall, koncernredovis-

8 Senaste lydelse 2013:234. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Prop. 2017/18:77

27

Prop. 2017/18:77 ning i enlighet med de bestäm- melser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som är tillämp- liga på betalningsinstitut som drivs i ekonomisk förening.

 

 

 

 

 

13 §9

 

 

 

 

 

Bestämmelser om skyldighet för

Bestämmelser om skyldighet för

fysiska

eller

juridiska

personer

fysiska eller juridiska personer

som tillhandahåller betaltjänster att

som tillhandahåller betaltjänster att

medverka

till

att

förhindra

medverka

till

att

förhindra

penningtvätt

och

finansiering av

penningtvätt och finansiering av

terrorism finns i lagen (2017:630)

terrorism finns i lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och

om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

 

finansiering av terrorism. Av den

 

 

 

 

 

 

lagen framgår att bestämmelserna

 

 

 

 

 

 

inte gäller för registrerade betal-

 

 

 

 

 

 

tjänstleverantörer som endast till-

 

 

 

 

 

 

handahåller

kontoinformations-

 

 

 

 

 

 

tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §10

 

 

 

 

 

Om ett betalningsinstitut eller en

Om ett betalningsinstitut eller en

registrerad betaltjänstleverantör vill

registrerad

betaltjänstleverantör

tillhandahålla

 

betaltjänster genom

vill tillhandahålla

betaltjänster

ombud, ska betalningsinstitutet eller

genom ombud, ska betalnings-

den registrerade betaltjänstleveran-

institutet

eller

den

registrerade

tören anmäla ombudet för regist-

betaltjänstleverantören

anmäla

rering hos Finansinspektionen.

ombudet

för

registrering

hos

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

En

sådan

 

 

 

 

 

 

anmälan behöver inte göras när det

Anmälan ska innehålla

 

gäller kontoinformationstjänster.

 

 

 

 

 

 

 

1. ombudets namn, adress samt

1. ombudets

namn,

adress och

personnummer eller motsvarande,

personnummer

eller motsvarande

 

 

 

 

 

 

samt ombudets unika identi-

 

 

 

 

 

 

fikationskod eller

identifikations-

 

 

 

 

 

 

nummer om sådana uppgifter finns,

2. om

ombudet

är en

juridisk

2. om ombudet

är

en juridisk

person, dessutom namn, person-

person, dessutom namn, person-

nummer

eller

motsvarande samt

nummer eller

motsvarande

samt

adress för de som ingår i ombudets

adress för var och en som ingår i

styrelse

eller

är

verkställande

ombudets styrelse eller är dess

direktör,

 

 

 

 

 

verkställande direktör,

 

 

9 Senaste lydelse 2017:652.

10 Senaste lydelse 2017:652.

28

3. uppgifter

som visar

att

de

3. uppgifter

som

visar

att

de

personer som avses i 2 är lämpliga

personer som avses i 2 är lämpliga

för en sådan uppgift eller, om

för en sådan uppgift eller, om

ombudet är en fysisk person, att

ombudet är en fysisk person, att

han eller hon är lämplig att till-

han eller hon är lämplig att till-

handahålla betaltjänster, och

 

handahålla betaltjänster,

 

 

4. ombudets

interna regler

för

4. ombudets

interna regler

för

hur ombudet ska leva upp till de

hur ombudet ska leva upp till de

krav som anges i lagen (2017:630)

krav som anges i lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och

om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

 

 

finansiering av terrorism, och

 

 

 

 

 

 

5. uppgifter

om

vilka

betal-

 

 

 

 

 

tjänster ombudet har i uppdrag att

 

 

 

 

 

tillhandahålla.

 

 

 

 

Om anmälan uppfyller kraven i

Om anmälan uppfyller kraven i

andra stycket ska Finansinspek-

andra stycket ska Finansinspek-

tionen registrera ombudet i det

tionen registrera ombudet i det

register

som

inspektionen

för

register som inspektionen för

enligt 8 kap. 5 §.

 

 

enligt 8 kap. 5 §. Beslut i fråga om

 

 

 

 

 

registrering ska fattas inom två

 

 

 

 

 

månader från det att anmälan togs

 

 

 

 

 

emot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombudet

får inte

tillhandahålla

 

 

 

 

 

betaltjänster

 

innan

registrering

 

 

 

 

 

enligt tredje stycket har gjorts.

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

 

Om

ett betalningsinstitut

vill

Om

ett

betalningsinstitut

vill

tillhandahålla

betaltjänster

genom

tillhandahålla

betaltjänster

genom

ombud i ett annat land inom EES,

ombud i ett annat land inom EES,

ska betalningsinstitutet underrätta

ska betalningsinstitutet underrätta

Finansinspektionen om detta.

 

Finansinspektionen om detta. Det-

 

 

 

 

 

samma gäller om en registrerad

 

 

 

 

 

betaltjänstleverantör vill tillhanda-

 

 

 

 

 

hålla

kontoinformationstjänster

 

 

 

 

 

genom ombud.

 

 

 

 

Underrättelsen ska innehålla

1.en plan för den avsedda verk- samheten med uppgift om om- budets organisation och de tjänster som ombudet avser att tillhandahålla, och

2.uppgifter om ombudets namn och adress samt dess ansvariga ledning.

Innan Finansinspektionen bes- lutar att registrera ombudet enligt 8 kap. 5 §, ska inspektionen

1.uppgifter om betaltjänstlever- antörens namn och adress,

2.uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och

3.de uppgifter som anges i 17 § andra stycket.

Betaltjänstleverantören ska underrätta Finansinspektionen om vilken dag tillhandahållandet av

Prop. 2017/18:77

29

Prop. 2017/18:77 underrätta den behöriga myn- digheten i det andra landet. Underrättelsen ska innehålla upp- gifterna enligt andra stycket. Finansinspektionen får vägra att registrera ombud eller återkalla en utförd registrering, om den behöriga myndigheten i det andra landet har skälig anledning att anta att penningtvätt eller finan- siering av terrorism äger rum eller har ägt rum eller har försökt genomföras i anknytning till om- budet, eller om anlitandet av om- budet kan öka risken för penning- tvätt eller finansiering av terror- ism.

30

betaltjänster genom ombudet påbörjas i det andra landet.

18 a §

Inom en månad från det att en underrättelse enligt 18 § första eller tredje stycket togs emot ska Finansinspektionen lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där ombudet ska verka.

Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en under- rättelse enligt 18 § första stycket togs emot underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet och betaltjänstleverantören om sitt beslut i fråga om registrering. Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i det andra landet inte har samma uppfattning i frågan om registrering, ska underrättelsen även innehålla skälen för beslutet.

Finansinspektionen ska vägra att registrera ett ombud eller åter- kalla en utförd registrering, om det inte är lämpligt att betaltjänst- leverantören anlitar ombudet. Finansinspektionen ska vid denna bedömning beakta den information som inspektionen tagit emot från den behöriga myndigheten i det andra landet.

Svenska betalningsinstituts

 

 

 

Svenska betaltjänstleverantörers

filialverksamhet inom EES

 

 

filialverksamhet inom EES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

Ett

betalningsinstitut

som

avser

Ett betalningsinstitut som avser

att

tillhandahålla

betaltjänster

att tillhandahålla

betaltjänster

genom en filial i ett annat land

genom en filial i ett annat land

inom EES ska underrätta Finans-

inom EES ska underrätta Finans-

inspektionen

innan

verksamheten

inspektionen

innan

verksamheten

påbörjas. Underrättelsen ska inne-

påbörjas.

Detsamma gäller

en

hålla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrerad

 

betaltjänstleverantör

1. en plan för den avsedda verk-

som

avser

att

tillhandahålla

samheten med uppgift om filialens

kontoinformationstjänster

genom

organisation och de tjänster som

filial.

 

 

 

 

 

 

den avser att tillhandahålla, och

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uppgifter

om

i

vilket

land

 

 

 

 

 

 

 

filialen ska inrättas samt om fili-

 

 

 

 

 

 

 

alens adress och ansvariga led-

 

 

 

 

 

 

 

ning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underrättelsen ska innehålla

 

Innan

 

Finansinspektionen

 

beslutar

att

registrera

filialen

1. uppgifter

om

betaltjänst-

enligt 8 kap. 5 §, ska inspektionen

leverantörens namn och adress,

underrätta den behöriga myn-

2. uppgift

om i

vilket

land

digheten i det andra landet.

filialen ska inrättas,

 

 

 

Underrättelsen ska innehålla upp-

3. uppgifter

om

vilka

betal-

gifterna

enligt

första

stycket.

tjänster filialen avser att till-

Finansinspektionen

får vägra

att

handahålla, och

 

 

 

registrera en filial eller återkalla

4. en beskrivning

av filialens

en utförd registrering, om den

organisatoriska struktur och vilka

behöriga myndigheten i det andra

som är ansvariga för ledningen av

landet har skälig anledning att

filialen.

 

 

 

 

 

anta att penningtvätt eller finan-

 

 

 

 

 

 

 

siering av terrorism äger rum eller

 

 

 

 

 

 

 

har ägt rum eller har försökt

 

 

 

 

 

 

 

genomföras

i

anknytning

 

till

 

 

 

 

 

 

 

filialen, eller om anlitandet av

 

 

 

 

 

 

 

filialen kan öka risken för pen-

 

 

 

 

 

 

 

ningtvätt

eller

finansiering

av

 

 

 

 

 

 

 

terrorism.

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaltjänstleverantören

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underrätta Finansinspektionen om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vilken

dag

tillhandahållandet

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betaltjänster genom filialen på-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

börjas i det andra landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

 

Inom en månad från det att en

Inom en månad från det att en

underrättelse enligt 19 § togs emot

underrättelse

enligt

19 §

första

ska Finansinspektionen lämna över

eller tredje stycket togs emot ska

den till den behöriga myndigheten

Finansinspektionen

lämna

över

i det land där filialen ska inrättas.

den till den behöriga myndigheten

Prop. 2017/18:77

31

Prop. 2017/18:77

 

 

 

 

 

i det land där filialen ska inrättas.

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska inom tre

 

 

 

 

 

 

månader från det att en under-

 

 

 

 

 

 

rättelse enligt 19 § första stycket

 

 

 

 

 

 

togs emot underrätta den behöriga

 

 

 

 

 

 

myndigheten i det andra landet

 

 

 

 

 

 

och betaltjänstleverantören om sitt

 

 

 

 

 

 

beslut i fråga om registrering. Om

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

 

och

den

 

 

 

 

 

 

behöriga myndigheten i det andra

 

 

 

 

 

 

landet inte har samma uppfattning

 

 

 

 

 

 

i frågan om registrering, ska

 

 

 

 

 

 

underrättelsen

även

 

innehålla

 

 

 

 

 

 

skälen för beslutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

vägra

 

 

 

 

 

 

att registrera en filial eller åter-

 

 

 

 

 

 

kalla en utförd registrering, om det

 

 

 

 

 

 

inte är lämpligt att betaltjänst-

 

 

 

 

 

 

leverantören

inrättar

filialen.

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

 

vid

denna

 

 

 

 

 

 

bedömning beakta den information

 

 

 

 

 

 

som inspektionen tagit emot från

 

 

 

 

 

 

den behöriga myndigheten i det

 

 

 

 

 

 

andra landet.

 

 

 

 

 

Svenska betalningsinstituts

 

Svenska betaltjänstleverantörers

gränsöverskridande verksamhet

gränsöverskridande verksamhet

inom EES

 

 

 

inom EES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

Ett betalningsinstitut

som

avser

Ett

betalningsinstitut

 

som

avser

att

från

Sverige

tillhandahålla

att från Sverige

tillhandahålla

betaltjänster i ett annat land inom

betaltjänster i ett annat land inom

EES ska underrätta Finansinspek-

EES ska underrätta Finansinspek-

tionen innan verksamheten på-

tionen innan verksamheten på-

börjas. Underrättelsen ska inne-

börjas. Detsamma gäller en regist-

hålla

 

 

 

 

rerad

betaltjänstleverantör

som

1. en plan för den avsedda verk-

avser att tillhandahålla konto-

samheten med uppgift om de tjäns-

informationstjänster.

 

 

 

ter

som

betalningsinstitutet

avser

 

 

 

 

 

 

 

att tillhandahålla, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uppgifter om

i

vilket

land

 

 

 

 

 

 

 

verksamheten ska bedrivas.

 

Underrättelsen ska innehålla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. uppgifter

om

betaltjänst-

 

 

 

 

 

 

leverantörens namn och adress,

 

 

 

 

 

 

2. uppgift om

i vilket

land

 

 

 

 

 

 

leverantören ska driva sin verk-

 

 

 

 

 

 

samhet, och

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör avser att ändra den verksamhet som avses i 17, 18, 19, 21 eller 23 § ska institutet eller leverantören underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs.
Om ändringen rör ett betalnings- instituts verksamhet i ett annat land, ska Finansinspektionen inom en månad från det att under- rättelsen togs emot underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om ändringen.
Betalningsinstitut och regist- rerade betaltjänstleverantörer ska säkerställa att ombud som agerar för deras räkning informerar betal- tjänstanvändarna om detta förhål- lande. Detta gäller inte för konto- informationstjänster.
Ett betalningsinstitut som driver betaltjänstverksamhet genom en filial enligt detta kapitel ska säkerställa att filialen informerar betaltjänstanvändarna om detta förhållande.

 

3. uppgifter om vilka betal-

 

tjänster leverantören avser att till-

 

handahålla.

Svenska betalningsinstituts

Svenska betaltjänstleverantörers

filialverksamhet utanför EES

filialverksamhet utanför EES

23 §

Ett betalningsinstitut får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta en filial i ett land utanför EES. Ansökan om tillstånd ska innehålla

1.en plan för den avsedda verksamheten med uppgifter om filialens organisation och de tjänster som den avser att tillhandahålla, och

2.uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas, om filialens adress och ansvariga ledning.

Första stycket gäller även en registrerad betaltjänstleverantör som avser att endast tillhandahålla kontoinformationstjänster.

24 § Betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer ska säker- ställa att ombud som agerar för deras räkning informerar betal- tjänstanvändarna om detta förhål- lande.

Ett betalningsinstitut som bedriv- er betaltjänstverksamhet genom en filial enligt detta kapitel ska säkerställa att filialen informerar betaltjänstanvändarna om detta förhållande.

25 § Om ett betalningsinstitut eller en

registrerad betaltjänstleverantör avser att ändra den verksamhet som avses i 1719, 21 eller 23 § ska institutet eller leverantören underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs.

Om ändringen rör ett betalnings- instituts verksamhet i ett annat land, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndig- heten i det andra landet om änd- ringen.

Prop. 2017/18:77

33

Prop. 2017/18:77

 

 

26 §

 

 

 

 

 

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet

har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster behöver inte tillstånd enligt

2 kap. för att tillhandahålla betaltjänster i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett utländskt företag som hör

 

 

 

 

hemma inom EES och som i

 

 

 

 

hemlandet

har undantagits

från

 

 

 

 

tillståndsplikt för att tillhandahålla

 

 

 

 

betaltjänster behöver inte tillstånd

 

 

 

 

enligt 2 kap. för att tillhandahålla

 

 

 

 

kontoinformationstjänster

i

 

 

 

 

Sverige.

 

 

 

 

 

Ett utländskt företag som avses i

Ett utländskt företag som avses i

första

stycket

får

tillhandahålla

första och andra styckena får

betaltjänster genom

ombud eller

tillhandahålla

betaltjänster genom

filial i Sverige, efter det att

ombud eller filial i Sverige efter

Finansinspektionen har tagit emot

det att Finansinspektionen har tagit

en underrättelse från den behöriga

emot ett beslut från den behöriga

myndigheten i företagets hemland

myndigheten

i

det

land

där

som innehåller

 

 

företaget hör hemma om att

1. en

plan

för

den avsedda

ombudet eller filialen har registre-

verksamheten med uppgift om om-

rats av den myndigheten.

 

budets

eller filialens organisation

 

 

 

 

 

 

och de tjänster som ombudet eller

 

 

 

 

 

 

filialen avser att tillhandahålla,

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uppgifter

om ombudets eller

 

 

 

 

 

 

filialens adress och ansvariga

 

 

 

 

 

 

ledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

Ett utländskt företag som avses i

När Finansinspektionen

har

26 § första stycket får tillhanda-

tagit emot en underrättelse från en

hålla betaltjänster i Sverige från

myndighet i ett annat land inom

sitt hemland så snart Finans-

EES om att ett utländskt företag

inspektionen har tagit emot en

avser att tillhandahålla betal-

underrättelse från behörig myn-

tjänster i Sverige, ska inspektionen

dighet i företagets hemland som

inom en månad lämna relevanta

anger vilka tjänster betalnings-

uppgifter till den behöriga myndig-

institutet avser att tillhandahålla i

heten i det andra landet om det

Sverige.

 

 

utländska

företagets

planerade

 

 

 

 

tillhandahållande

av

betaltjänster

 

 

 

 

här i landet. Om betaltjänster ska

 

 

 

 

tillhandahållas genom ett ombud

 

 

 

 

eller en filial, ska det av under-

 

 

 

 

rättelsen framgå om Finans-

 

 

 

 

inspektionen har skälig anledning

 

 

 

 

att anta att anlitandet av filialen

 

 

 

 

eller ombudet kan öka risken för

34

 

 

 

penningtvätt

eller

finansiering av

 

 

 

terrorism.

 

 

 

 

 

 

 

28 §

Ett

betalningsinstitut eller

en

Ett betalningsinstitut eller en

registrerad betaltjänstleverantör får

registrerad betaltjänstleverantör får

uppdra åt någon annan att utföra

uppdra åt någon annan att utföra ett

ett visst arbete eller vissa operativa

visst arbete eller vissa operativa

funktioner som ingår i dess verk-

funktioner som ingår i dess verk-

samhet med betaltjänster. Betal-

samhet med betaltjänster. Betal-

ningsinstitutet eller den regist-

ningsinstitutet eller den registrerade

rerade

betaltjänstleverantören

ska

betaltjänstleverantören ska anmäla

anmäla sådana uppdragsavtal

till

sådana uppdragsavtal till Finans-

Finansinspektionen.

 

inspektionen. En sådan anmälan

 

 

 

behöver inte göras när det gäller

 

 

 

kontoinformationstjänster.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av väsent- lig betydelse för betaltjänstverksamheten får bara ges om betalnings- institutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ansvarar för att

1.verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

2.uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på betalningsinsti- tutets eller den registrerade betaltjänstleverantörens internkontroll och Finansinspektionens möjligheter att övervaka att betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören följer de regler som gäller för verksamheten.

28 a §

Om ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör avser att ändra den uppdrags- verksamhet som avses i 28 §, ska institutet eller leverantören anmäla detta till Finansinspektionen innan ändringen genomförs.

Om ändringen rör ett betal- ningsinstituts verksamhet i ett annat land inom EES, ska Finans- inspektionen inom en månad från det att anmälan togs emot under- rätta den behöriga myndigheten i det andra landet om ändringen.

4kap.

2 §

Om betalningsmottagaren erbjuder en nedsättning av en avgift vid användning av ett visst betalningsinstrument, ska mottagaren informera betalaren om detta innan betalningstransaktionen påbörjas.

Om

en betaltjänstleverantör

Om

en betaltjänstleverantör

begär en avgift vid användning av

begär en avgift vid användning av

ett visst

betalningsinstrument, ska

ett visst betalningsinstrument, ska

denne informera betaltjänstanvänd-

denne informera betaltjänstanvänd-

aren om detta innan betalnings-

aren om det sammanlagda avgifts-

transaktionen påbörjas.

beloppet

innan betalningstransak-

Prop. 2017/18:77

35

Prop. 2017/18:77

tionen

påbörjas.

Om

sådan

 

information inte lämnas är betal-

 

tjänstanvändaren inte skyldig att

 

betala avgiften.

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

Om valutaväxling erbjuds före

Om

valutaväxling

erbjuds

före

påbörjandet av betalningstransak-

påbörjandet

av

betalningstransak-

tionen och på platsen för försälj-

tionen på platsen för försäljningen

ningen eller av betalningsmot-

eller av betalningsmottagaren, ska

tagaren, ska den som erbjuder

den som erbjuder betalaren denna

betalaren denna tjänst informera

tjänst informera betalaren om alla

betalaren om alla avgifter för

avgifter för tjänsten samt om den

tjänsten samt den växelkurs som

växelkurs

som

ska användas.

ska användas.

Detsamma gäller om valutaväxling

 

erbjuds i en uttagsautomat.

 

Betalaren ska godkänna valutaväxlingstjänsten innan betalnings-

transaktionen genomförs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om konsumenters

 

rättigheter

 

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

En betaltjänstleverantör ska se

 

till att

informationsmaterial

om

 

konsumenters

rättigheter

som

 

utarbetats av Europeiska kommis-

 

sionen görs tillgängligt för betal-

 

tjänstanvändare

i

enlighet

med

 

föreskrifter som har meddelats

 

med stöd av 22 §.

 

 

 

 

4 a §

 

 

 

 

 

 

 

Innan en betalningsorder initi-

 

eras ska leverantören av betal-

 

ningsinitieringstjänster, utöver vad

 

som anges i 4 §, informera betal-

 

tjänstanvändaren om

 

 

 

1. leverantörens

namn

och

 

adress samt besöksadressen till

 

huvudkontoret,

 

 

 

 

 

2. besöksadressen

till

leveran-

 

törens ombud eller filial i det land

 

inom EES där betaltjänsten er-

 

bjuds, om tjänsterna tillhandahålls

 

genom ombud eller filial,

 

 

 

3. övriga

kontaktuppgifter

som

 

är relevanta för kommunikation

 

med leverantören, och

 

 

36

4. kontaktuppgifter

till

Finans-

inspektionen.

 

 

 

 

4 b §

Innan ett avtal om ett enstaka tillhandahållande av en konto- informationstjänst ingås, ska leverantören av kontoinformations- tjänster informera betaltjänst- användaren om

1. vilka uppgifter användaren ska lämna för att kontoinforma- tionstjänsten ska kunna utföras korrekt,

2. hur lång tid det längst tar att utföra tjänsten, och

3. det sammanlagda avgiftsbelop- pet som användaren ska betala till leverantören för tjänsten.

Leverantören ska ge betaltjänst- användaren detaljerad information om avgiftsbeloppet enligt första stycket 3, om de olika avgifterna lätt

 

kan

särskiljas

och

redovisas

 

separat.

 

 

 

Leverantören ska göra infor-

 

mation enligt 10 § tillgänglig för

 

användaren.

 

 

5 §

 

 

 

 

Information enligt 4 § ska till-

Information enligt 4–4 b §§ ska

handahållas på ett lättillgängligt

tillhandahållas på ett lättillgängligt

sätt och vara tydlig och lätt att

sätt och vara tydlig och lätt att

förstå. Den ska vara på svenska eller

förstå. Den ska vara på svenska

på något annat språk som parterna

eller

på något

annat

språk som

kommer överens om.

parterna kommer överens om.

På begäran av betaltjänstanvändaren ska informationen tillhandahållas

på papper eller något annat varaktigt medium.

 

 

 

 

 

Om ett avtal om en enstaka

6 §

 

 

 

 

 

 

Om

ett

avtal

om en

enstaka

betalningstransaktion

ingås på

betalningstransaktion ingås på

distans på begäran av betaltjänst-

distans på begäran av betaltjänst-

användaren, och detta gör att betal-

användaren, och detta gör att betal-

tjänstleverantören inte kan upp-

tjänstleverantören inte kan upp-

fylla kraven i 4 och 5 §§, ska dessa

fylla kraven i 4, 4 a och 5 §§, ska

krav i stället

uppfyllas

av

denne

dessa

krav

i stället

uppfyllas

av

omedelbart

efter det

att

betal-

denne

omedelbart

efter

det

att

tjänsten har genomförts.

 

 

betaltjänsten har genomförts.

 

Så snart som möjligt efter det att

7 §

 

 

 

 

 

 

Så snart som möjligt efter det att

en betalningsorder har tagits emot

en betalningsorder har tagits emot

ska betalarens betaltjänstleverantör

ska betalarens

kontoförvaltande

Prop. 2017/18:77

37

Prop. 2017/18:77

tillhandahålla betalaren följande

betaltjänstleverantör

tillhandahålla

 

information:

betalaren följande information:

 

 

1. en uppgift som gör det möjligt att identifiera betalningstransaktionen

 

samt, när det är lämpligt, uppgifter som avser betalningsmottagaren,

 

 

2. transaktionens belopp i den valuta som används i betalningsordern,

 

3. det avgiftsbelopp som betalaren ska betala till leverantören för

 

transaktionen, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. datum när betalningsordern togs emot.

 

 

 

 

 

 

 

Leverantören ska även ge betalaren detaljerad information om avgifts-

 

beloppet enligt första stycket 3, när de olika avgifterna lätt kan särskiljas

 

och redovisas separat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om betalningstransaktionen innebär valutaväxling ska leverantören ge

 

betalaren information om den faktiska växelkurs eller referensväxelkurs

 

som ska gälla för transaktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantören av en betalnings-

 

 

initieringstjänst

ska

tillhandahålla

 

 

betalaren

följande

 

information

 

 

omedelbart efter det att en betal-

 

 

ningsorder initierats:

 

 

 

 

 

 

1. en bekräftelse på

att

betal-

 

 

ningsordern initierats med betala-

 

 

rens

kontoförvaltande

betaltjänst-

 

 

leverantör,

 

 

 

 

 

 

 

2. en uppgift som gör det möjligt

 

 

att

identifiera

betalningstransak-

 

 

tionen,

 

 

 

 

 

 

 

 

3. den information som överförts

 

 

tillsammans

med

 

betalnings-

 

 

transaktionen,

 

 

 

 

 

 

 

4. transaktionens belopp, och

 

 

 

5. det

avgiftsbelopp

som

ska

 

 

betalas till leverantören av betal-

 

 

ningsinitieringstjänster

för

trans-

 

 

aktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantören

ska

ge betalaren

 

 

detaljerad information om avgifts-

 

 

beloppet

enligt första

stycket 5,

om

 

 

de olika avgifterna lätt kan

 

 

särskiljas och redovisas separat.

 

 

Uppgift enligt första stycket 2

 

 

ska göras tillgänglig för betala-

 

 

rens

kontoförvaltande

betaltjänst-

 

 

leverantör.

 

 

 

 

 

 

 

8 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantören av en betalnings-

 

 

initieringstjänst

ska

tillhandahålla

38

 

betalningsmottagaren

 

följande

 

information omedelbart efter

det

 

 

 

 

att

en

 

betalningsorder

har

 

 

 

 

initierats:

 

 

 

 

 

 

 

1. en uppgift som gör det möjligt

 

 

 

 

för

betalningsmottagaren

att

 

 

 

 

identifiera betalaren och betal-

 

 

 

 

ningstransaktionen, och

 

 

 

 

 

 

2. den information som överförts

 

 

 

 

tillsammans

med betalningstrans-

 

 

 

 

aktionen.

 

 

 

Betaltjänstleverantören

är

inte

9 §

 

 

 

 

 

Betaltjänstleverantören

är

inte

skyldig att lämna eller göra infor-

skyldig att lämna eller göra infor-

mation tillgänglig enligt

4–8 §§,

mation

tillgänglig enligt

4

och

om sådan information redan ges

5–8 §§,

om sådan information

eller kommer att ges till betal-

redan ges eller kommer att ges till

tjänstanvändaren på

grundval

av

betaltjänstanvändaren på grundval

ett ramavtal mellan

användaren

av ett ramavtal mellan användaren

och en annan betaltjänstleverantör.

och en annan betaltjänstleverantör.

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

I rimlig tid innan ett ramavtal

I rimlig tid innan ett ramavtal

sluts ska betaltjänstleverantören ge

ingås

ska

betaltjänstleverantören

betaltjänstanvändaren

 

följande

ge betaltjänstanvändaren

följande

information:

 

 

 

information:

 

 

1.leverantörens namn och adress och, i tillämpliga fall, adress till dess ombud eller filial,

2.uppgift om att leverantören har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster och att leverantören, dess filialer och ombud har registrerats hos behörig myndighet,

3.en beskrivning av det huvudsakliga innehållet i den betaltjänst som tillhandahålls,

4. vilka uppgifter som användaren

4. vilka uppgifter användaren ska

ska uppge för att en betalnings-

lämna för att en betalningsorder

order ska kunna utföras korrekt,

eller en kontoinformationstjänst ska

 

 

 

 

 

 

kunna utföras korrekt,

 

5. hur

ett

 

godkännande

att

5. hur

ett

godkännande

att

genomföra

en

betalningstransak-

initiera en betalningsorder eller

tion ges samt hur det kan återkallas

genomföra

en

betalningstransak-

enligt 5 kap. 13–15 §§,

 

tion ges samt hur det kan återkallas

6. när en

betalningsorder

ska

enligt 5 kap. 35–37 §§,

 

6. när

en

betalningsorder

ska

anses

mottagen

enligt 5 kap.

9 §

anses mottagen enligt 5 kap. 31 §

första stycket,

 

 

 

första stycket,

 

 

7. tidpunkter för mottagande av

7. tidpunkter för mottagande av

en

order

 

enligt 5 kap.

9 §

en order enligt 5 kap. 31 § tredje

tredjestycket, om sådana har

stycket, om sådana har fastställts

fastställts av leverantören,

 

av leverantören,

 

 

8. hur lång tid det som längst tar

8. hur lång tid det som längst tar

att genomföra en transaktion,

 

att genomföra en transaktion eller

 

 

 

 

 

 

en kontoinformationstjänst,

 

Prop. 2017/18:77

39

Prop. 2017/18:77 9. möjligheten att avtala om begränsningar i användningen av betal- ningsinstrumentet enligt 19 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

10. när

det gäller

kortbaserade

 

 

 

 

 

 

 

 

betalningsinstrument,

information

 

 

 

 

 

 

 

 

om de rättigheter som följer av

 

 

 

 

 

 

 

 

artikel 8.2

i

Europaparlamentets

 

 

 

 

 

 

 

 

och rådets förordning (EU)

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/751 av den 29 april 2015 om

 

 

 

 

 

 

 

 

förmedlingsavgifter

för kortbas-

 

 

 

 

 

 

 

 

erade betalningstransaktioner,

 

 

10. vilka avgifter som använd-

11. vilka avgifter användaren

 

aren ska betala till leverantören

ska betala till leverantören och, när

 

och, när det är tillämpligt, detalj-

det är tillämpligt, detaljuppgifter

 

uppgifter om dessa,

 

 

 

om dessa,

 

 

 

 

 

 

 

11. de räntor och växelkurser

12. de räntor och växelkurser

 

som ska tillämpas eller, om refe-

som ska tillämpas eller, om refe-

 

rensräntesatser

och

referensväxel-

rensräntesatser

och

referensväxel-

 

kurser ska användas, metoden för

kurser ska användas, metoden för

 

beräkning av den faktiska räntan

beräkning av den faktiska räntan

 

och relevant dag, index eller und-

och relevant dag, index eller und-

 

erlag för att bestämma referens-

erlag för att bestämma referens-

 

räntan eller referensväxelkursen,

räntan eller referensväxelkursen,

 

12. sådan omedelbar tillämpning

13. sådan omedelbar tillämpning

 

av ändrade räntesatser eller växel-

av ändrade räntesatser eller växel-

 

kurser som kan avtalas om enligt

kurser som kan avtalas om enligt

 

14 §

samt

de

informationskrav

14 §

samt

de

informationskrav

 

som är förenade med detta,

 

som är förenade med detta,

 

 

13. i förekommande fall, de

14. i förekommande fall, de

 

kommunikationsmedel

som

ska

kommunikationsmedel

som

ska

 

användas

för

överföring

av

användas

för

överföring

av

 

information

och

underrättelser

information

och

underrättelser

 

mellan parterna, inklusive tekniska

mellan parterna, inklusive tekniska

 

krav på användarens utrustning,

 

krav på användarens utrustning,

 

 

14. hur ofta och på vilket sätt

15. hur ofta och på vilket sätt

 

som information enligt denna lag

information enligt denna lag ska

 

ska lämnas till eller göras till-

lämnas till eller göras tillgänglig

 

gänglig för användaren,

 

för användaren,

 

 

 

 

 

15. vilket språk som ska

16. vilket språk som ska

 

användas i ramavtalet samt på

användas i ramavtalet samt på

 

vilket

språk

kommunikationen

vilket

språk

kommunikationen

 

mellan leverantören och använd-

mellan leverantören och använd-

 

aren ska ske,

 

 

 

 

aren ska ske,

 

 

 

 

 

 

16. användarens rätt att få ram-

17. användarens rätt att få ram-

 

avtalets villkor

samt

information

avtalets villkor

samt

information

 

enligt 13 §,

 

 

 

 

 

enligt 13 §,

 

 

 

 

 

 

17. de åtgärder som användaren

18. de åtgärder som användaren

 

ska vidta för att skydda betalnings-

ska vidta för att skydda betalnings-

 

instrumentet

och hur

användaren

instrumentet

och hur

användaren

 

ska anmäla att ett betalnings-

ska anmäla att ett betalnings-

 

instrument kommit bort eller obe-

instrument kommit bort eller obe-

40

hörigen använts,

 

 

 

hörigen använts,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. vilka åtgärder

betaltjänst-

 

 

 

 

 

 

leverantören vidtar för att på ett

 

 

 

 

 

 

säkert sätt underrätta betaltjänst-

 

 

 

 

 

 

användaren om obehörig använd-

 

 

 

 

 

 

ning och säkerhetsrisker,

 

18. i förekommande fall, under

20. i förekommande fall, under

vilka

omständigheter

leverantören

vilka omständigheter

leverantören

förbehåller sig rätten att spärra ett

förbehåller sig rätten att spärra ett

betalningsinstrument

enligt 5 kap.

betalningsinstrument

enligt

5 kap.

4 §,

 

 

 

 

 

4 §,

 

 

 

 

 

19. vilket ansvar betalaren har

21. betalarens

ansvar

enligt

enligt lagen (2010:000) om obe-

5 a kap.,

 

 

 

 

 

höriga transaktioner med betal-

 

 

 

 

 

 

ningsinstrument,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. hur och inom vilken tidsfrist

22. hur och inom vilken tidsfrist

som

användaren ska

underrätta

användaren

 

ska

underrätta

leverantören om felaktigt genom-

leverantören om felaktigt genom-

förda

betalningstransaktioner eller

förda betalningstransaktioner eller

obehöriga transaktioner,

 

obehöriga transaktioner,

 

21. leverantörens ansvar för

23. leverantörens ansvar för

genomförande

av

transaktioner

initiering

eller

genomförande av

enligt 5 kap. 25–29 §§,

 

transaktioner

 

enligt

5 kap.

 

 

 

 

 

 

47–53 §§,

 

 

 

 

22. villkoren för återbetalning

24. villkoren för återbetalning

enligt 5 kap. 6–8 §§,

 

 

enligt 5 kap. 28–30 §§,

 

23. i förekommande fall, uppgift

25. i förekommande fall, uppgift

om att användaren ska anses ha

om att användaren ska anses ha

godkänt de

ändrade

villkoren

godkänt

de

ändrade villkoren

enligt

14 §

om

användaren inte

enligt 14 §

om

användaren inte

före den dag då de föreslås träda i

före den dag då de föreslås träda i

kraft

underrättar

leverantören om

kraft underrättar leverantören om

att användaren

inte

godkänner

att användaren inte godkänner

dem,

 

 

 

 

 

dem,

 

 

 

 

 

24. avtalets löptid,

 

 

26. avtalets löptid,

 

 

25. om uppsägningstider och

27. uppsägningstider och avgif-

avgifter för uppsägning enligt 14 §

ter för

uppsägning

enligt

14 §

tredje stycket eller 15 §,

 

tredje stycket eller 15 §,

 

26. eventuella avtalsbestämmel-

28. eventuella avtalsbestämmel-

ser om vilket lands lag som ska

ser om vilket lands lag som ska

tillämpas för ramavtalet och om

tillämpas för ramavtalet och om

vilken domstol som är behörig,

vilken domstol som är behörig,

och

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

27. vilka förfaranden för klagomål

29. vilka förfaranden för klagomål

och prövning utanför domstol som

och prövning utanför domstol som

finns för användaren.

 

 

finns för användaren.

 

 

15 §

Betaltjänstanvändaren får säga upp ramavtalet med omedelbar verkan, såvida inte parterna har kommit överens om en uppsägningstid. Betal- tjänstleverantören får inte göra gällande en längre uppsägningstid för användaren än en månad.

Prop. 2017/18:77

41

Prop. 2017/18:77

Om

leverantören

säger

upp

ett

Om leverantören säger upp ett

 

ramavtal som ingåtts på obestämd

ramavtal som ingåtts på obestämd

 

tid,

ska

uppsägningstiden

vara

tid,

ska uppsägningstiden

vara

 

minst två månader.

 

 

 

 

minst två månader.

 

 

 

Ett ramavtal som har ingåtts för en

Ett ramavtal som har ingåtts för

 

bestämd tid av mer än tolv

en bestämd tid av mer än sex

 

månader eller på obestämd tid ska

månader eller på obestämd tid ska

 

kunna sägas upp avgiftsfritt av

kunna sägas upp avgiftsfritt av

 

användaren efter tolv månader.

 

användaren efter sex månader.

 

 

När leverantören får ta ut en avgift

När leverantören får ta ut en

 

för

uppsägningen,

ska

avgiften

avgift

för

uppsägningen,

ska

 

motsvara

de

faktiska kostnader

avgiften

motsvara

de faktiska

 

som

uppsägningen

medför

för

kostnader som uppsägningen med-

 

leverantören.

Periodiska

avgifter

för

för

leverantören. Periodiska

 

för betaltjänster ska betalas endast

avgifter

för

betaltjänster

ska

 

för tiden fram till det att avtalet

betalas endast för tiden fram till

 

upphör att gälla. Om sådana

det att avtalet upphör att gälla. Om

 

avgifter har betalats i förskott, ska

sådana avgifter har betalats i

 

de

återbetalas

i

motsvarande

förskott, ska de betalas tillbaka i

 

omfattning.

 

 

 

 

 

motsvarande omfattning.

 

 

Tvingande bestämmelser

 

 

Möjlighet att avvika från

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestämmelserna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §11

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

detta

kapitel

 

 

 

 

 

 

 

får inte frångås till nackdel för en

 

 

 

 

 

 

 

betaltjänstanvändare.

 

 

En betaltjänstleverantör får kom-

 

Första stycket hindrar dock inte

 

att en betaltjänstleverantör kom-

ma överens med en betaltjänst-

 

mer överens med en betaltjänst-

användare som inte är konsument

 

användare som inte är konsument

om avvikelser från bestämmel-

 

om avvikelser från bestämmel-

serna i detta kapitel.

 

 

 

serna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påföljd vid utebliven information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om information inte lämnas i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enlighet

med

3–6,

10–13

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §§, ska även marknadsförings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (2008:486) tillämpas, med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undantag av bestämmelserna i 29–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 §§

om

marknadsstörnings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avgift.

Sådan information

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anses vara väsentlig enligt 10 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tredje stycket den lagen.

 

11 Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

42

Bemyndiganden

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur betal- tjänstleverantörer ska göra det informationsmaterial om konsum- enters rättigheter som avses i 3 a § tillgängligt för betaltjänstanvän- dare.

4 a kap.

5 §12

En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om betalkonto ge konsumenten en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är knutna till betalkonton i Sverige och, i den utsträckning betaltjänstleverantören tillhandhåller dessa tjänster, informera konsu- menten om avgifterna för dem. Informationen ska lämnas i pappersform eller på annat varaktigt medium.

Betaltjänstleverantören ska också hålla förteckningen och en ordlista som minst omfattar de begrepp som fastställts i förteckningen tillgäng- liga för konsumenten.

Betaltjänstleverantören ska, utöver de informationskrav som följer av 4 kap. minst en gång per år ge konsumenten kostnadsfri information om aktuella avgifter och räntesatser för de tjänster som är knutna till betalkontot. Betaltjänstleverantören och konsumenten ska komma överens om på vilket sätt avgifterna ska redovisas. Redovisningen ska lämnas i pappersform om konsumenten begär det.

Om information inte lämnas i enlighet med denna paragraf, ska även marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undan- tag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

5kap.

1 §

En betaltjänstleverantör får

inte

En betaltjänstleverantör får

inte

ta ut någon avgift av en betaltjänst-

ta ut någon avgift av en betaltjänst-

användare för fullgörandet av sin

användare för fullgörandet av sin

informationsskyldighet samt

av

informationsskyldighet samt

av

skydds- och korrigeringsåtgärder

skydds- och korrigeringsåtgärder

enligt detta kapitel förutom i

de

enligt detta kapitel förutom i

de

12 Senaste lydelse 2017:342.

Prop. 2017/18:77

43

En betalningstransaktion ska betraktas som godkänd om beta- laren uttryckligen har lämnat sitt samtycke till att den genomförs.
Samtycket ska lämnas antingen direkt till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören eller via betalningsmottagaren eller, i före- kommande fall, leverantören av betalningsinitieringstjänsten.

Prop. 2017/18:77

fall som anges i 10, 15 och 23 §§.

fall som anges i 32, 37 och 45 §§.

 

När avgifter får tas ut enligt någon

När avgifter får tas ut enligt någon

 

av dessa bestämmelser ska de vara

av dessa bestämmelser ska de vara

 

skäliga och motsvara betaltjänst-

skäliga och motsvara betaltjänst-

 

leverantörens faktiska kostnader

leverantörens faktiska kostnader.

 

Om en

betalningstransaktion

I

förhållandet mellan betalaren

 

inte medför

någon valutaväxling,

och

betalningsmottagaren

ska

 

ska betalaren och betalningsmot-

betalaren svara för de avgifter som

 

tagaren betala de avgifter som

betalarens betaltjänstleverantör tar

 

deras respektive betaltjänstleveran-

ut och betalningsmottagaren svara

 

tör tar ut.

 

för

de avgifter som mottagarens

 

 

 

betaltjänstleverantör tar ut.

 

 

Betaltjänstleverantören får inte hindra en betalningsmottagare från att

erbjuda betalaren en nedsättning vid användning av ett visst betalnings- instrument.

En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett betalningsinstrument.

2 §13

För elektroniska pengar och sådana betalningsinstrument som avses i 4 kap. 19 § första stycket får betaltjänstleverantören och betaltjänst- användaren i ramavtal komma överens om

1.att leverantören inte behöver underrätta användaren att betalnings- ordern har avvisats, om det av sammanhanget klart framgår att den inte har utförts,

2.att betalaren inte får återkalla betalningsordern efter att ha godkänt att den genomförs,

3. andra

tidsgränser för

genom-

3. andra tidsgränser för genom-

förandet

än de som

anges i

förandet än de som anges i

18–22 §§, eller

 

40–44 §§, eller

4. att det inte ska vara möjligt att spärra betalningsinstrumentet.

3 § En betalningstransaktion ska

betraktas som godkänd om betalaren har lämnat sitt samtycke till att den genomförs.

13 Senaste lydelse 2011:775.

44

Betaltjänstleverantörens

 

 

Betaltjänstleverantörens

 

skyldigheter avseende

 

 

respektive betaltjänstanvändarens

betalningsinstrument

 

 

skyldigheter avseende ett

 

 

 

 

 

 

 

betalningsinstrument

 

 

Betaltjänstleverantören ska

5 §

 

 

 

 

 

 

1. se till att villkoren för utgiv-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ning och användning av betal-

 

 

 

 

 

 

ningsinstrument är objektiva, icke-

1. se till att den personliga

diskriminerande och proportionella,

2. se till att de personliga

koden

till betalningsinstrumentet

behörighetsfunktioner som är

inte görs tillgänglig av leve-

knutna

till betalningsinstrumentet

rantören för andra än den betal-

inte görs tillgängliga av leve-

tjänstanvändare som har rätt att

rantören för andra än den betal-

använda betalningsinstrumentet,

tjänstanvändare som har rätt att

2. inte

skicka

betalningsinstru-

använda betalningsinstrumentet,

3. inte skicka betalningsinstrument

ment till någon som inte har

till någon som inte har beställt det,

beställt det, förutom då ett betal-

förutom då ett betalningsinstrument

ningsinstrument som redan innehas

som redan innehas av användaren

av användaren ska ersättas,

 

ska ersättas,

 

 

 

3. se till att användare när som

4. se till att användare när som

helst har möjlighet att på lämpligt

helst har möjlighet att på lämpligt

sätt anmäla till leverantören att ett

sätt anmäla till leverantören att ett

betalningsinstrument har

kommit

betalningsinstrument

har

kommit

bort eller obehörigen använts eller

bort eller obehörigen använts eller

begära att en spärr hävs enligt 4 §

begära att en spärr hävs enligt 4 §

fjärde stycket, och

 

 

 

fjärde stycket, och

 

 

 

4. förhindra användning av betal-

5. förhindra användning av betal-

ningsinstrumentet

när en

anmälan

ningsinstrumentet när en anmälan

enligt 3 har lämnats.

 

 

enligt 4 har lämnats.

 

 

En

betaltjänstleverantör

ska

En

betaltjänstleverantör ska

under 18 månader efter det att en

under 18 månader efter det att en

anmälan eller en begäran enligt

anmälan eller en begäran enligt

första

stycket 3

lämnats

bevara

första

stycket 4

lämnats

bevara

information som gör det möjligt

information som gör det möjligt

för betaltjänstanvändaren

att

visa

för betaltjänstanvändaren att visa

att en anmälan eller begäran har

att en anmälan eller begäran har

lämnats.

Sådan

information

ska

lämnats. Sådan information ska

lämnas till användaren om använ-

lämnas till användaren om använ-

daren begär det.

 

 

 

daren begär det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En anmälan enligt första stycket 4

 

 

 

 

 

 

ska vara avgiftsfri för betaltjänst-

 

 

 

 

 

 

användaren. Betaltjänstleveran-

 

 

 

 

 

 

tören får dock ta ut en avgift för de

 

 

 

 

 

 

kostnader som är direkt hänförliga

 

 

 

 

 

 

till ersättandet

av

betalnings-

 

 

 

 

 

 

instrumentet.

 

 

 

Prop. 2017/18:77

45

Prop. 2017/18:77

6 §

 

 

 

 

 

 

 

Betaltjänstanvändaren är

skyldig

 

att

 

 

 

 

 

 

 

1. skydda de personliga behörig-

 

hetsfunktioner som är knutna till

 

betalningsinstrumentet,

 

 

 

2. vid vetskap om att betalnings-

 

instrumentet har kommit bort eller

 

obehörigen använts snarast an-

 

mäla detta till betaltjänstleveran-

 

tören, och

 

 

 

 

 

 

3. i övrigt följa de villkor som

 

enligt avtalet gäller för använd-

 

ning av betalningsinstrumentet.

 

 

Av 5 a kap. 3 § framgår att en

 

betaltjänstanvändare kan

bli

an-

 

svarig om skyldigheterna i första

 

stycket har åsidosatts.

 

 

 

Rätten att använda

 

 

 

 

betalningsinitieringstjänster

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

 

Betaltjänstanvändaren har

rätt

 

att använda

betalningsinitierings-

 

tjänster om det berörda betal-

 

kontot

är

tillgängligt

online.

 

Denna rätt gäller oberoende av

 

om det finns ett avtal om detta

 

mellan leverantören av betalnings-

 

initieringstjänster och den konto-

 

förvaltande

 

betaltjänstleveran-

 

tören.

 

 

 

 

 

 

 

Betaltjänstleverantörens

 

 

 

skyldigheter vid

 

 

 

 

 

tillhandahållandet av

 

 

 

betalningsinitieringstjänster

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

Vid tillhandahållandet av betal-

 

ningsinitieringstjänster får leveran-

 

tören inte

 

 

 

 

 

 

1. vid

någon

tidpunkt

inneha

 

betalarens medel,

 

 

 

 

2. lagra känsliga

betalningsupp-

 

gifter som tillhör betaltjänstanvän-

 

daren,

 

 

 

 

 

 

 

3. begära

andra

uppgifter

av

46

betaltjänstanvändaren än

sådana

som krävs

för

att

tillhandahålla

betalningsinitieringstjänsten,

4.använda, ha tillgång till eller lagra uppgifter för andra ändamål än för att tillhandahålla den betal- ningsinitieringstjänst som uttryck- ligen begärs av betalaren, eller

5.ändra beloppet, uppgift om betalaren eller något annat inslag

itransaktionen.

9 §

Leverantören av en betalnings- initieringstjänst ska säkerställa

1.att betaltjänstanvändarens personliga behörighetsfunktioner inte är tillgängliga för andra än leverantören samt användaren och utgivaren av behörighetsfunk- tionerna, och att dessa uppgifter överförs genom leverantören på ett säkert och effektivt sätt, och

2.att eventuell övrig information om betaltjänstanvändaren som leverantören har fått vid tillhanda- hållandet av tjänsten endast lämnas till betalningsmottagaren och med användarens uttryckliga godkännan- de.

10 §

Leverantören av en betalnings- initieringstjänst ska identifiera sig gentemot betaltjänstanvändarens kontoförvaltande betaltjänst- leverantör varje gång en betalning initieras.

11 §

När den kontoförvaltande betal- tjänstleverantören har tagit emot en betalningsorder från leveran- tören av betalningsinitieringstjäns- ter och betalaren uttryckligen godkänt betalningstransaktionen i enlighet med 3 §, ska den konto- förvaltande betaltjänstleveran- tören ge leverantören av betal- ningsinitieringstjänsten all till- gänglig information om initi- eringen och genomförandet av betalningstransaktionen. Informa-

Prop. 2017/18:77

47

Prop. 2017/18:77

tionen ska lämnas omedelbart efter

 

det att betalningsordern har tagits

 

emot från leverantören av betal-

 

ningsinitieringstjänsten.

 

 

12 §

 

 

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören ska behandla en

 

betalningsorder som tas emot från

 

en leverantör av betalningsinitie-

 

ringstjänsten på samma sätt som

 

en betalningsorder som tas emot

 

direkt från betalaren när det gäller

 

val av tidpunkt, prioritering och

 

avgifter, om det inte finns objek-

 

tiva skäl för en annan behandling.

 

13 §

 

 

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören och leveran-

 

tören av betalningsinitieringstjäns-

 

ter ska tillämpa säker kommuni-

 

kation när de kommunicerar med

 

varandra. Leverantören av betal-

 

ningsinitieringstjänster ska

tilläm-

 

pa säker kommunikation även när

 

den kommunicerar med betalaren

 

och betalningsmottagaren.

 

Rätten att använda kontoinformationstjänster

14 §

Betaltjänstanvändaren har rätt att använda kontoinformations- tjänster om det berörda betal- kontot är tillgängligt online. Denna rätt gäller oberoende av om det finns ett avtal om detta mellan leverantören av kontoinfor- mationstjänster och den konto- förvaltande betaltjänstleveran- tören.

48

Betaltjänstleverantörens skyldigheter vid tillhandahållandet av kontoinformationstjänster

15 §

Vid tillhandahållandet av konto- informationstjänster får leveran- tören inte

1.tillhandahålla tjänster utan betaltjänstanvändarens uttryckliga godkännande,

2.begära känsliga betalnings- uppgifter som är kopplade till betalkontot, eller

3.använda, ha tillgång till eller lagra uppgifter för andra ändamål än för att genomföra den konto- informationstjänst som uttryckligen begärs av betaltjänstanvändaren.

Leverantören har endast rätt till tillgång till information från angivna betalkonton och sådana betalningstransaktioner som hör till kontona.

16 §

Leverantören av en kontoinfor- mationstjänst ska säkerställa att betaltjänstanvändarens personliga behörighetsfunktioner inte är till- gängliga för andra än leverantören samt användaren och utgivaren av dem och att dessa uppgifter över- förs genom leverantören på ett säkert och effektivt sätt.

17 §

Leverantören av en kontoinfor- mationstjänst ska för varje kom- munikationssession identifiera sig gentemot den kontoförvaltande betaltjänstleverantören.

18 §

Den kontoförvaltande betal- tjänstleverantören ska behandla en begäran om uppgifter som över- förs via en leverantör av konto- informationstjänster på samma sätt som en begäran direkt från

Prop. 2017/18:77

49

Prop. 2017/18:77

betaltjänstanvändaren, om det inte

 

finns objektiva skäl för en annan

 

behandling.

 

 

 

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören och leverantör-

 

en av

kontoinformationstjänster

 

ska tillämpa säker kommunikation

 

när de kommunicerar med

 

varandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyldighet att ge åtkomst eller

 

tillträde till betalkonto

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören

får

vägra

en

 

leverantör av en betalnings-

 

initieringstjänst åtkomst till ett

 

betalkonto endast om den konto-

 

förvaltande

leverantören av

skäl

 

som är objektivt motiverade och

 

tillräckligt

underbyggda

 

gör

 

bedömningen att

leverantören av

 

initieringstjänsten obehörigen har

 

fått åtkomst till kontot eller

 

obehörigen

har

initierat

en

 

betalningstransaktion från kontot.

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören

får

vägra

en

 

leverantör av en kontoinforma-

 

tionstjänst tillträde till ett betal-

 

konto

endast

om

den

konto-

 

förvaltande

leverantören av

skäl

 

som är objektivt motiverade och

 

tillräckligt

underbyggda

 

gör

 

bedömningen att

leverantören av

 

informationstjänsten

 

obehörigen

 

har fått tillträde till kontot.

 

 

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören ska medge åt-

 

komst eller tillträde till betal-

 

kontot

snart

 

det

inte

längre

 

finns skäl för vägran.

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan den

kontoförvaltande

 

betaltjänstleverantören enligt 20 §

50

vägrar åtkomst eller tillträde till

ett betalkonto ska leverantören på

avtalat sätt underrätta betaltjänst- användaren. I underrättelsen ska skälen för vägran anges. Om användaren inte kan underrättas innan åtkomst eller tillträde vägras, ska en underrättelse lämnas så snart som möjligt efter vägran.

Betaltjänstanvändaren får inte underrättas enligt första stycket om en underrättelse är oförenlig med andra föreskrifter. Detsamma gäller om det är motiverat av säkerhetsskäl att inte lämna underrättelsen.

22 §

Den kontoförvaltande betal- tjänstleverantören ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om en vägran enligt 20 §. I underrätt- elsen ska skälen för vägran anges.

Besked om tillgängliga medel

23 §

Den kontoförvaltande betal- tjänstleverantören ska, på begäran av en betaltjänstleverantör som har gett ut ett kortbaserat betalnings- instrument, omedelbart ge ett klart besked om huruvida det belopp som krävs för genomförande av en kortbaserad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betal- konto eller inte, om

1.betalarens betalkonto är till- gängligt online vid tidpunkten för begäran, och

2.betalaren uttryckligen har godkänt att den kontoförvaltande betaltjänstleverantören lämnar ett sådant besked.

Begäran ger inte den konto- förvaltande betaltjänstleverantör- en rätt att reservera medel på betalarens betalkonto.

På begäran av betalaren ska den kontoförvaltande betaltjänst- leverantören underrätta betalaren om identiteten på den betaltjänst-

Prop. 2017/18:77

51

Prop. 2017/18:77

leverantör som begärt ett besked

 

som avses i första stycket samt om

 

det svar som lämnats.

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

 

Den betaltjänstleverantör

som

 

har gett ut ett kortbaserat betal-

 

ningsinstrument får begära ett

 

sådant besked som avses i 23 § om

 

1. betalaren

uttryckligen

har

 

godkänt att en sådan begäran görs,

 

och

 

 

 

 

 

2. betalaren har initierat betal-

 

ningstransaktionen genom att

 

använda ett kortbaserat betal-

 

ningsinstrument som getts ut av

 

betaltjänstleverantören.

 

 

 

Betaltjänstleverantören

får

inte

 

lagra eller använda det svar som

 

den kontoförvaltande

betaltjänst-

 

leverantören

lämnar

för

andra

 

syften än för att genomföra trans-

 

aktionen.

 

 

 

 

25 §

Den betaltjänstleverantör som enligt 24 § begär ett besked ska tillämpa säker kommunikation och innan beskedet begärs autentisera sig gentemot den kontoförvaltande betaltjänstleverantören.

 

26 §

 

 

 

 

Bestämmelserna i 23–25 §§ gäl-

 

ler inte för betalningstransak-

 

tioner som initieras genom kort-

 

baserade betalningsinstrument där

 

det lagras

elektroniska pengar,

 

definierade

i 1 kap.

2 § 2 lagen

 

(2011:755)

om

elektroniska

 

pengar.

 

 

 

 

Reservering av medel

 

 

 

27 §

 

 

 

 

Om en kortbaserad betalnings-

 

transaktion initieras av eller via

 

betalningsmottagaren

och

det

 

exakta beloppet inte är känt vid

52

tidpunkten för betalarens godkän-

nande av

genomförandet

av

transaktionen, får betalarens betal- tjänstleverantör reservera medel på betalarens betalkonto endast för täckning av transaktionen och om betalaren har godkänt det exakta belopp som reservationen avser.

Betalarens betaltjänstleverantör ska frigöra de medel som har reserverats på betalarens betal- konto så snart det kan ske efter att leverantören tagit emot informa- tion om betalningstransaktionens exakta belopp eller tagit emot betalningsordern.

6 § 28 §

En betalare har rätt till återbetalning från sin betaltjänstleverantör om betalningstransaktionen initierats av eller via betalningsmottagaren, och

1.betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes, och

2.betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgifts- mönster, villkoren i ramavtalet och andra relevanta omständigheter.

På begäran av betaltjänstleve-

På begäran av betaltjänstleve-

rantören

ska betalaren informera

rantören ska betalaren informera

leverantören om sådana omstän-

leverantören om sådana omstän-

digheter som avses i första

digheter som avses i första

stycket 2.

Återbetalningen ska

stycket 2.

Återbetalningen

ska

uppgå till hela beloppet av den

uppgå till hela beloppet av den

genomförda transaktionen.

genomförda

transaktionen.

Valu-

 

 

teringsdagen för kreditering av

 

 

betalarens betalkonto ska bestäm-

 

 

mas till senast den dag då beloppet

 

 

debiterades kontot.

 

Om betalaren och betaltjänstleverantören har avtalat om att en referensväxelkurs ska tillämpas på betalningstransaktionen, och den avtalade referensväxelkursen har använts, får betalaren inte hävda att förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda på grund av den växel- kurs som tillämpats.

De villkor för återbetalning som anges i första stycket 1 och 2 gäller inte för autogireringar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärs- mässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009.

Prop. 2017/18:77

53

Prop. 2017/18:77

Vägran att utföra en

 

Vägran att utföra en

 

 

betalningsorder

 

 

betalningsorder eller initiera en

 

 

 

 

 

betalningstransaktion

 

 

10 §

 

 

 

32 §

 

 

En

betaltjänstleverantör

som

En betaltjänstleverantör

som

 

vägrar att utföra en betalningsorder

vägrar att utföra en betalningsorder

 

ska

underrätta

betaltjänstanvän-

eller initiera en betalningstrans-

 

daren om detta på avtalat sätt

aktion ska underrätta betaltjänst-

 

snarast möjligt och senast inom de

användaren om detta på avtalat sätt

 

tidsfrister som

anges i 18

och

snarast möjligt och senast inom de

 

19 §§. Av underrättelsen ska fram-

tidsfrister som anges i 40

och

 

 

 

 

41 §§. Av underrättelsen ska fram-

 

 

 

 

 

 

1.om möjligt, skälen för vägran, och

2.vilket förfarande som tillämpas för att rätta till fel som kan ha för- anlett vägran.

Betaltjänstleverantören får ta ut en avgift för en underrättelse enligt första stycket om

1.det finns skälig grund för vägran, och

2.leverantören får ta ut sådan avgift enligt ett ramavtal med betaltjänst- användaren.

11 §

Om villkoren i betaltjänst- leverantörens ramavtal med betalaren är uppfyllda, får betalarens betaltjänstleverantör inte vägra att utföra en godkänd betalningsorder, oavsett om den har initierats av betalaren eller betalningsmot- tagaren såvida inte utförandet av betalningsordern skulle strida mot annan lag.

33 §

Om villkoren i betaltjänst- leverantörens ramavtal med betalaren är uppfyllda, får betalarens betaltjänstleverantör inte vägra att utföra en godkänd betalningsorder, oavsett om den har initierats av betalaren eller betalningsmot- tagaren, såvida inte utförandet av betalningsordern skulle strida mot annan lag. Detta gäller även om betalaren initierat betalnings- ordern via en leverantör av betalningsinitieringstjänster.

12 §

Vid tillämpning av 18, 19 och 25–29 §§ ska en betalningsorder som betaltjänstleverantören har vägrat att utföra anses inte ha blivit mottagen av leverantören.

 

14 §

 

 

 

När

en

betalningstransaktion

 

initieras av eller via betalnings-

 

mottagaren får betalaren inte åter-

 

kalla betalningsordern efter det att

54

denne

har

överfört ordern eller

34 §

Vid tillämpning av 40, 41 och 47–53 §§ ska en betalningsorder som betaltjänstleverantören har vägrat att utföra anses inte ha blivit mottagen av leverantören.

36 §

När en betalningstransaktion initieras av en leverantör av betalningsinitieringstjänster eller av eller via betalningsmottagaren får betalaren inte återkalla betal-

gett sitt godkännande till att

ningsordern efter det att betalaren

genomföra

transaktionen

till

har gett sitt godkännande att initi-

mottagaren.

 

 

era betalningstransaktionen

till

 

 

 

leverantören av

betalningsini-

 

 

 

tieringstjänster eller

gett sitt

god-

kännande till att genomföra trans- aktionen till mottagaren.

Vid autogiro får betalaren, trots första stycket och utan att det påverkar rätten till återbetalning, återkalla betalningsordern senast i slutet av den

bankdag som föregår den dag som avtalats för debitering av medlen.

 

Om en betaltjänstanvändare och

Om en betaltjänstanvändare och

en betaltjänstleverantör har avtalat

en betaltjänstleverantör har avtalat

enligt 9 § om den tidpunkt vid

enligt 31 § om den tidpunkt vid

vilken en betalningsorder ska anses

vilken en betalningsorder ska anses

vara mottagen, får användaren trots

vara mottagen, får användaren trots

första stycket återkalla en betal-

första stycket återkalla en betal-

ningsorder senast i slutet av den

ningsorder senast i slutet av

den

bankdag som föregår den avtalade

bankdag som föregår den avtalade

dagen.

 

 

dagen.

 

15 §

 

 

37 §

 

Efter de tidpunkter som anges i

Efter de tidpunkter som anges i

13 och 14 §§ får betalningsordern

35 och 36 §§ får betalningsordern

återkallas endast om detta har

återkallas endast om detta har

avtalats mellan betaltjänstanvän-

avtalats mellan betaltjänstanvän-

daren och dennes betaltjänst-

daren och berörd betaltjänst-

leverantör. För att återkallelse efter

leverantör. För att återkallelse efter

de tidpunkter som anges i 14 §

de tidpunkter som anges i

36 §

första och andra styckena ska få

första och andra styckena ska få ske

ske, krävs även att betalnings-

i fråga om en betalningstrans-

mottagaren

godkänner

åter-

aktion som har initierats av

kallelsen.

 

 

betalningsmottagaren, krävs att

 

 

 

även betalningsmottagaren

god-

 

 

 

känner återkallelsen.

 

Betaltjänstleverantören får ta ut en avgift för återkallande enligt första stycket om möjligheten att ta ut sådan avgift framgår av ramavtalet med

den betaltjänstanvändare som återkallat betalningsordern.

 

 

17 §

 

 

39 §

 

 

Bestämmelserna

i

1822 §§

Bestämmelserna

i

4044 §§

gäller för betalningstransaktioner i

gäller för betalningstransaktioner i

Sverige som genomförs i euro eller

Sverige som genomförs i euro eller

i svenska kronor.

 

 

i svenska kronor.

 

 

Bestämmelserna

i

1822 §§

Bestämmelserna

i

4044 §§

gäller också för betalningstrans-

gäller också för betalningstrans-

aktioner där det sker en växling

aktioner där det sker en växling

mellan euro och svenska kronor,

mellan euro och svenska kronor,

om

 

 

om

 

 

1.växlingen sker i Sverige, och

2.när det gäller en transaktion till eller från ett annat land, över- föringen av medlen mellan länderna sker i euro.

Prop. 2017/18:77

55

Prop. 2017/18:77

Bestämmelserna i

1822 §§ är

Bestämmelserna

i

4044 §§ är

 

även tillämpliga på andra betal-

även tillämpliga på andra betal-

 

ningstransaktioner

 

än

de

som

ningstransaktioner än de som

 

anges i första och andra styckena.

anges i första och andra styckena.

 

Bestämmelserna i 18, 19, 21 och

Bestämmelserna i 40, 41, 43 och

 

22 §§ är dock inte tillämpliga, om

44 §§ är dock inte tillämpliga, om

 

annat har avtalats mellan betal-

annat har avtalats mellan betal-

 

tjänstanvändaren

och

betaltjänst-

tjänstanvändaren

och

 

betaltjänst-

 

leverantören. Om användaren och

leverantören. Om användaren och

 

leverantören, med avvikelse

från

leverantören, med

avvikelse

från

 

18 § första stycket, avtalar om när

40 § första stycket, avtalar om när

 

kreditering av betalningsmottagar-

kreditering av betalningsmottagar-

 

ens leverantörs konto senast ska

ens leverantörs konto senast ska

 

ske, får tidpunkten inte vara senare

ske, får tidpunkten inte vara senare

 

än fyra bankdagar efter det att

än

fyra bankdagar

efter

det att

 

betalningsordern

 

mottagits

enligt

betalningsordern

mottagits

enligt

 

9 §.

 

 

 

 

 

 

 

31 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

 

 

40 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en betalningsorder har mot-

När en betalningsorder har mot-

 

tagits enligt 9 §,

ska

betalarens

tagits

enligt 31 §,

ska

betalarens

 

betaltjänstleverantör

se

till

att

betaltjänstleverantör

se

till

att

 

betalningstransaktionens

belopp

betalningstransaktionens

belopp

 

krediteras

betalningsmottagarens

krediteras

betalningsmottagarens

 

betaltjänstleverantörs konto senast

betaltjänstleverantörs konto senast

 

vid slutet av nästföljande bankdag.

vid slutet av nästföljande bankdag.

 

För betalningstransaktioner som initierats på papper får betaltjänst-

 

leverantören förlänga tiden med en bankdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

 

 

42 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsmottagarens

betal-

Betalningsmottagarens

betal-

 

tjänstleverantör

ska

valutera

och

tjänstleverantör ska valutera betal-

 

göra

betalningstransaktionens

ningstransaktionens

 

belopp

och

 

belopp tillgängligt på mottagarens

göra

det

tillgängligt

mot-

 

betalkonto.

 

 

 

 

 

 

tagarens betalkonto.

 

 

 

 

 

 

Valuteringsdagen för

kreditering

Valuteringsdagen

för

kreditering

 

av betalningsmottagarens

betal-

av

betalningsmottagarens

betal-

 

konto ska vara senast den bankdag

konto ska bestämmas till senast

 

då betalningstransaktionens belopp

den bankdag då betalningstransak-

 

krediteras mottagarens betaltjänst-

tionens belopp krediteras mottag-

 

leverantörs konto.

 

 

 

 

 

arens betaltjänstleverantörs konto.

 

Betalningsmottagarens

betal-

Betalningsmottagarens

betal-

 

tjänstleverantör

ska

säkerställa att

tjänstleverantör ska

säkerställa att

 

betalningstransaktionens

belopp

betalningstransaktionens

belopp

 

ställs till mottagarens förfogande så

ställs till mottagarens förfogande så

 

snart som möjligt efter det att

snart som möjligt efter det att

 

beloppet

krediteras

mottagarens

beloppet

krediteras

mottagarens

 

leverantörs konto.

 

 

 

 

 

leverantörs konto. Detta gäller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

även betalningar inom en och

56

 

 

 

 

 

 

 

 

samma betaltjänstleverantör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valuteringsdagen för debitering

Valuteringsdagen för

debitering

av betalarens betalkonto infaller

av betalarens betalkonto ska

tidigast

när

betalningstransak-

bestämmas till tidigast den dag då

tionens

belopp

debiteras

detta

betalningstransaktionens

belopp

betalkonto.

 

 

debiteras detta betalkonto.

21 §

 

 

 

43 §

 

 

Om

betalningsmottagaren

inte

Om

betalningsmottagaren inte

har något betalkonto hos betal-

har något betalkonto hos betal-

tjänstleverantören som tar

emot

tjänstleverantören som tar emot

medlen, ska denne göra dem

medlen, ska leverantören göra

tillgängliga för

mottagaren

inom

dem

tillgängliga för mottagaren

den tid som anges i 18 och 19 §§.

inom den tid som anges i 40 och

 

 

 

 

41 §§.

 

23 §

Om en betalningsorder utförts med hjälp av en unik identifika- tionskod, ska betalningsordern anses ha utförts korrekt i för- hållande till den betalnings- mottagare som angetts i identifi- kationskoden.

Om den unika identifikationskod som angetts av betaltjänstanvänd- aren är felaktig, ska betaltjänst- leverantören inte vara ansvarig enligt 2529 §§ för att betalnings- transaktionen inte har genomförts eller för brister i genomförandet av transaktionen.

Betaltjänstleverantören till den betaltjänstanvändare som lämnade betalningsordern ska dock vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningstransak- tionen avsåg. Leverantören får ta ut en avgift av användaren för de åtgärder som vidtas, om ett ram- avtal med användaren medger det.

Betalningsorder med unik identifikationskod

45 §

Om en betalningsorder lämnas med hjälp av en unik identifika- tionskod, ska betalarens betal- tjänstleverantör anses ha utfört betalningsordern korrekt såvitt avser den betalningsmottagare som angetts i identifikationskoden.

Om den unika identifikationskod som angetts av betaltjänstanvänd- aren är felaktig, ska betaltjänst- leverantören inte vara ansvarig enligt 47–53 §§ för att betalnings- transaktionen inte har genomförts eller för brister i genomförandet av transaktionen.

Betaltjänstleverantören till den betaltjänstanvändare som lämnade betalningsordern ska dock vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningstransak- tionen avsåg. Leverantören får ta ut en avgift av användaren för de åtgärder som vidtas, om ett ram- avtal med användaren medger det.

Betalningsmottagarens betaltjänst- leverantör ska bistå leverantören och lämna all tillgänglig informa- tion som är relevant för att medlen ska kunna återfås.

Om det inte är möjligt att få tillbaka de medel som betalnings- transaktionen avsåg trots att

Prop. 2017/18:77

57

Prop. 2017/18:77

 

 

 

 

 

 

 

 

betalarens

 

betaltjänstleverantör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

har vidtagit skäliga åtgärder enligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tredje stycket, ska betaltjänst-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leverantören på skriftlig

begäran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ge betalaren all tillgänglig informa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tion som denne behöver för att

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunna

inleda

ett

rättsligt

för-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farande för att få tillbaka medlen.

Betalningstransaktioner som

 

Betalningstransaktioner som

 

initierats av betalaren

 

 

 

initierats av betalaren

 

 

 

25 §

 

 

 

 

 

 

 

 

47 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalarens betaltjänstleverantör ansvarar gentemot betalaren för att en

betalningsorder som betalaren har initierat utförs korrekt.

 

 

 

 

Om

betalarens

betaltjänstleve-

Om

betalarens

betaltjänstleve-

rantör kan styrka att mottagarens

rantör kan styrka att mottagarens

leverantör har tagit emot betalnings-

leverantör har tagit emot betalnings-

transaktionens belopp

enligt 18 §,

transaktionens

belopp

enligt 40 §,

ansvarar

mottagarens

leverantör

ansvarar

mottagarens

leverantör

gentemot

 

mottagaren

 

för

att

gentemot

 

mottagaren

 

för

att

transaktionen genomförs korrekt.

transaktionen genomförs korrekt.

26 §

 

 

 

 

 

 

 

 

48 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

 

betalarens

 

betaltjänst-

Om

betalarens

betaltjänst-

leverantör ansvarar för genom-

leverantör ansvarar för genom-

förandet av en betalningstrans-

förandet av en betalningstrans-

aktion enligt 25 § första stycket,

aktion enligt 47 § första stycket,

ska leverantören

 

utan

onödigt

ska leverantören så snart det kan

dröjsmål återbetala beloppet i en

ske betala tillbaka beloppet i en

transaktion

som

inte

genomförts

transaktion

som inte

genomförts

eller

genomförts

bristfälligt

till

eller

genomförts

bristfälligt

till

betalaren eller återställa det debite-

betalaren eller återställa det debite-

rade betalkontots kontoställning till

rade betalkontots ställning till den

den som det skulle ha haft om den

som det skulle ha haft om den

bristfälligt

genomförda

transak-

bristfälligt

 

genomförda

transak-

tionen inte hade ägt rum.

 

 

tionen inte hade ägt rum. Valute-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ringsdagen

för

kreditering

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betalarens

 

 

betalkonto

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestämmas till senast den dag då

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beloppet debiterades kontot.

 

Om

 

 

betalningsmottagarens

Om

 

 

betalningsmottagarens

betaltjänstleverantör

ansvarar

för

betaltjänstleverantör ansvarar för

genomförandet av

en

transaktion

genomförandet av

en

transaktion

enligt 25 § andra stycket ska leve-

enligt 47 § andra stycket ska leve-

rantören så snart som möjligt ställa

rantören så snart som möjligt ställa

transaktionens belopp till betal-

transaktionens belopp till betal-

ningsmottagarens förfogande eller

ningsmottagarens förfogande eller

kreditera

mottagarens

betalkonto

kreditera

mottagarens

betalkonto

med motsvarande belopp.

 

 

med motsvarande belopp. Valu-

58

 

 

 

 

 

 

 

 

teringsdagen

för

kreditering

av

 

 

 

 

 

betalningsmottagarens

betalkonto

 

 

 

 

 

ska bestämmas till senast den dag

 

 

 

 

 

då beloppet skulle ha valuterats

 

 

 

 

 

om transaktionen hade genomförts

Om en betalare har initierat en

korrekt.

 

 

 

 

 

 

Om en betalningstransaktion

betalningsorder,

och

betalnings-

inte

 

genomförs

i

enlighet

med

transaktionen inte genomförs eller

40 §,

ska

betalningsmottagarens

genomförs bristfälligt, ska betalar-

betaltjänstleverantör, på

begäran

ens

betaltjänstleverantör

av

betalarens

betaltjänstleveran-

begäran av betalaren så snart som

tör, se till att valuteringsdagen för

möjligt försöka spåra betalnings-

kreditering

av

betalningsmottag-

transaktionen

och

underrätta

arens konto bestäms till senast den

betalaren om resultatet.

 

 

dag då beloppet skulle ha valuterats

 

 

 

 

 

om

betalningstransaktionen

hade

 

 

 

 

 

genomförts korrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det

är

den

kontoförvaltande

 

 

 

 

 

betaltjänstleverantören

som

ska

 

 

 

 

 

återställa det debiterade betal-

 

 

 

 

 

kontots ställning

enligt

första

 

 

 

 

 

stycket även om en leverantör av

 

 

 

 

 

en

betalningsinitieringstjänst

har

 

 

 

 

 

initierat den felaktigt genomförda

 

 

 

 

 

transaktionen.

 

 

 

 

 

Betalningstransaktioner som initierats av eller via betalningsmottagaren

27 §

Betalningsmottagarens betal- tjänstleverantör ansvarar gentemot mottagaren för att betalningstrans- aktionens belopp ställs till mot- tagarens förfogande enligt 20 § och för att en betalningsorder som initierats av eller via mottagaren

49 §

Om en betalningstransaktion som initierats av betalaren inte genomförs eller genomförs brist- fälligt, ska betalarens betaltjänst- leverantör, oavsett om denne har ansvar för det inträffade, på begäran av betalaren så snart som möjligt försöka spåra den initierade betalningstransaktionen och underrätta betalaren om resultatet. Detta ska vara avgifts- fritt för betalaren.

Betalningstransaktioner som initierats av eller via betalningsmottagaren

50 §

Betalningsmottagarens betal- tjänstleverantör ansvarar gentemot mottagaren för att betalningstrans- aktionens belopp ställs till mot- tagarens förfogande enligt 42 § och för att en betalningsorder som initierats av eller via mottagaren

Prop. 2017/18:77

59

Prop. 2017/18:77 överförs korrekt till betalarens betaltjänstleverantör i enlighet med 19 §.

En betaltjänstleverantör som är ansvarig enligt första stycket och har försökt utföra en betalningsorder ska så snart som möjligt överföra den berörda betalningsordern på nytt till betalarens betaltjänstleverantör.

överförs korrekt till betalarens betaltjänstleverantör i enlighet med 41 §.

Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör har försökt att överföra en betalningsorder i enlighet med första stycket men misslyckats, ska leverantören så snart som möjligt överföra den berörda betalningsordern på nytt till betalarens betaltjänstleverantör.

Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör inte har överfört en betalningsorder enligt första stycket, ska betalnings- transaktionens belopp valuteras på mottagarens betalkonto senast den dag då beloppet skulle ha valut- erats om betalningsordern hade överförts korrekt.

28 §

 

 

51 §

 

Betalarens

betaltjänstleverantör

Betalarens

betaltjänstleverantör

ansvarar gentemot betalaren för en

ansvarar gentemot betalaren för en

inte genomförd eller

bristfälligt

inte genomförd eller bristfälligt

genomförd

betalningstransaktion

genomförd

betalningstransaktion

som initierats av eller via betal-

som initierats av eller via betal-

ningsmottagaren, utom då mot-

ningsmottagaren, utom då mot-

tagarens

betaltjänstleverantör

tagarens

betaltjänstleverantör

ansvarar gentemot

mottagaren

ansvarar gentemot mottagaren

enligt 27 §.

 

 

enligt 50 §.

 

 

En

betalares betaltjänstleveran-

En

betalares

betaltjänstleveran-

 

tör som är ansvarig enligt första

tör som är ansvarig enligt första

 

stycket ska återbetala betalnings-

stycket ska betala tillbaka betal-

 

transaktionens belopp

till betalaren

ningstransaktionens

belopp

till

 

eller återställa det debiterade betal-

betalaren eller återställa det debi-

 

kontots kontoställning till den som

terade betalkontot till den ställning

 

det skulle ha haft om den brist-

som kontot skulle ha haft om den

 

fälligt

genomförda

transaktionen

bristfälligt

genomförda transak-

 

inte hade ägt rum.

 

tionen inte hade ägt rum. Valu-

 

 

 

 

 

teringsdagen för kreditering av

 

 

 

 

 

betalarens

betalkonto

ska

 

 

 

 

 

bestämmas till senast den dag då

 

Om

en

betalningstransaktion

beloppet debiterades kontot.

 

 

Andra stycket gäller inte om en

 

initierats av eller via betalnings-

betalningstransaktion

inte genom-

 

mottagaren, och transaktionen inte

förs

i enlighet

med 40 §

men

 

genomförs

eller genomförs brist-

betalarens

betaltjänstleverantör

 

fälligt, ska mottagarens betaltjänst-

kan visa att betalningsmottagarens

60

leverantör på begäran av mottag-

betaltjänstleverantör

ändå

har

aren så snart som möjligt försöka

tagit

emot

beloppet. Betalnings-

spåra betalningstransaktionen och underrätta mottagaren om resul- tatet.

30 §

Betaltjänstleverantören får kräva att betaltjänstanvändaren ansvarar för betalningstransaktionens belopp, om användaren inte underrättar leverantören utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om att transaktionen genomförts på ett felaktigt sätt. Detsamma gäller om leverantören har lämnat information om transaktionen till användaren eller gjort informationen tillgänglig för denne enligt bestämmelserna i 4 kap. och användaren inte under- rättar leverantören inom 13 månader från det att beloppet belastat kontot.

mottagarens betaltjänstleverantör ska då valutera beloppet på betal- ningsmottagarens betalkonto senast den dag då beloppet skulle ha valuterats om transaktionen hade genomförts korrekt.

52 §

Om en betalningstransaktion som initierats av eller via betalningsmottagaren inte genom- förs eller genomförs bristfälligt, ska mottagarens betaltjänstleverantör, oavsett dennes ansvar för det inträffade, på begäran av mot- tagaren så snart som möjligt för- söka spåra den initierade betal- ningstransaktionen och underrätta mottagaren om resultatet. Detta ska vara avgiftsfritt för mot- tagaren.

54 §

Betaltjänstleverantören får kräva att betaltjänstanvändaren ansvarar för betalningstransaktionens belopp, om användaren inte underrättar leverantören så snart det kan ske efter att ha fått vetskap om att transaktionen genomförts på ett felaktigt sätt. Detsamma gäller om leverantören har lämnat information om transaktionen till användaren eller gjort informa- tionen tillgänglig för denne enligt bestämmelserna i 4 kap. och användaren inte underrättar leverantören inom 13 månader från det att beloppet belastat kontot.

Det är den kontoförvaltande betaltjänstleverantören som ska underrättas enligt första stycket även om en leverantör av betal- ningsinitieringstjänster har initi- erat den felaktigt genomförda betalningstransaktionen.

31 §

 

55 §

Om

en betalningstransaktion

Om en betaltjänstleverantör eller

inte

genomförs eller genomförs

mellanhand som inte är ansvarig

Prop. 2017/18:77

61

Prop. 2017/18:77 bristfälligt och felet är hänförligt till en betaltjänstleverantör eller mellanhand som inte är ansvarig gentemot betaltjänstanvändare en- ligt 2529 §§, har den leverantör som ansvarar gentemot en använ- dare enligt dessa bestämmelser rätt till ersättning av den leverantör eller mellanhand som orsakade att transaktionen inte genomfördes eller genomfördes bristfälligt.

Ersättningen ska motsvara de förluster, inbegripet belopp som betalts till betaltjänstanvändare, som uppkommit hos betaltjänst- leverantören enligt 2529 §§.

mot betaltjänstanvändaren enligt 4753 §§ eller 5 a kap. har orsakat att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts brist- fälligt eller att en obehörig betal- ningstransaktion genomförts, ska leverantören eller mellanhanden ersätta den betaltjänstleverantör som är ansvarig mot betaltjänst- användaren för de förluster, inbegripet belopp som betalats till betaltjänstanvändaren, som upp- kommit hos denna betaltjänst- leverantör enligt 4753 §§ eller 5 a kap.

Ersättningen ska motsvara de förluster, inbegripet belopp som betalats till betaltjänstanvändare, som uppkommit hos betaltjänst- leverantören enligt 4753 §§ och 5 a kap.

56 §

Om en leverantör av betalnings- initieringstjänster har orsakat att en betalningstransaktion inte har genomförts eller genomförts brist- fälligt eller att en obehörig betal- ningstransaktion genomförts, ska leverantören ersätta den kontoför- valtande betaltjänstleverantören för de förluster, inbegripet belopp som betalats till betaltjänst- användaren, som uppkommit hos betaltjänstleverantören enligt 47–53 §§ och 5 a kap.

Hantering av klagomål

58 §

En betaltjänstleverantör ska ha lämpliga och effektiva förfaranden för hantering av klagomål från betaltjänstanvändare.

62

Tvingande bestämmelser

Möjlighet att avvika från

 

bestämmelserna

33 §

Bestämmelserna i detta kapitel får inte frångås till nackdel för en betaltjänstanvändare.

Första stycket hindrar dock inte att en betaltjänstleverantör kom- mer överens med en betaltjänst- användare som inte är konsument om avvikelser från bestämmelserna i 1 § första stycket, 68 §§,

1315 §§ och 2530 §§.

59 §14

En betaltjänstleverantör får komma överens med en betaltjänst- användare som inte är konsument om avvikelser från bestäm- melserna i 1 § första stycket, 2830 §§, 3537 och 47 §§, 48 § första–tredje styckena, 49–53 §§ och 54 § första stycket.

Bemyndiganden

60 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur betal- tjänstleverantörer ska hantera de klagomål som avses i 58 §.

5 a kap. Obehöriga transaktioner

Betaltjänstleverantörens skyldighet att återställa kontot

1 §

Har det genomförts en obehörig transaktion från en kontohavares konto, ska kontohavarens betal- tjänstleverantör återställa kontot till den ställning som det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts, om inte annat följer av 2–6 §§. Återställandet ska ske omedelbart och senast i slutet av den bankdag som inträffar efter det att betaltjänstleverantören har fått kännedom om transaktionen. Om det finns anledning att miss- tänka att transaktionen är behörig, har betaltjänstleverantören dock rätt till en skälig tid för att

14 Ändringarna innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Prop. 2017/18:77

63

Prop. 2017/18:77

undersöka

saken.

Valuterings-

 

dagen ska bestämmas till senast

 

den dag då beloppet debiterades.

 

Om

kontot inte

återställs

 

omedelbart eller senast i slutet av

 

den bankdag som inträffar efter

 

det att betaltjänstleverantören har

 

fått kännedom om transaktionen,

 

ska leverantören skriftligen under-

 

rätta

Finansinspektionen

om

 

anledningen.

 

 

 

 

 

Den

kontoförvaltande

betal-

 

tjänstleverantören

ska

återställa

 

kontot, även om den obehöriga

 

transaktionen har initierats av en

 

leverantör

av

 

betalnings-

 

initieringstjänster.

 

 

 

 

Kontohavarens ansvar

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

Om

obehöriga

transaktioner

 

från en kontohavares konto har

 

kunnat genomföras till följd av att

 

kontohavaren inte har skyddat sin

 

personliga

behörighetsfunktion,

 

ansvarar kontohavaren för belop-

 

pet, dock högst 400 kronor.

 

3 §

Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt 5 kap. 6 § åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar kontohavaren för hela beloppet.

Är kontohavaren konsument, är ansvaret enligt första stycket begränsat till högst 12 000 kronor. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.

 

4

§

 

 

 

 

3

Oavsett vad som anges i 2 och

 

§§,

ansvarar

kontohavaren inte

 

för något belopp som har belastat

 

kontot efter det att kontohavaren

64

har

anmält

till

betaltjänst-

leverantören

att

betalnings-

instrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte om kontohavaren genom svikligt förfarande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna.

När stark kundautentisering inte har använts

5 §

Om stark kundautentisering inte har använts vid en sådan betal-

ningstransaktion

som

avses i

5 b kap.

4 §

första

stycket 2,

ansvarar

kontohavarens betal-

tjänstleverantör för hela beloppet för de obehöriga transaktionerna,

oavsett vad

som anges

i 2

och

3 §§. Detta

gäller dock

inte

om

kontohavaren genom svikligt för- farande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna.

Om betalningsmottagaren eller dennes betaltjänstleverantör inte har krävt stark kundautentisering, ska den part som inte krävt detta ersätta betalarens betaltjänst- leverantör för de förluster som uppkommit hos leverantören enligt första stycket.

Kontohavarens ansvar att underrätta betaltjänstleverantören

6 §

Om kontohavaren inte under- rättar betaltjänstleverantören så snart det kan ske efter att ha fått vetskap om de obehöriga transak- tionerna, ansvarar kontohavaren för hela beloppet. Detsamma gäller om betaltjänstleverantören har lämnat information om trans- aktionerna till kontohavaren och denne inte underrättar leveran- tören inom tretton månader från det att beloppen belastade kontot.

Underrättelse enligt första stycket ska göras till den konto- förvaltande betaltjänstleveran-

Prop. 2017/18:77

65

Prop. 2017/18:77

tören, även

om

den obehöriga

 

transaktionen har initierats av en

 

leverantör

av

betalningsinitie-

 

ringstjänster.

 

 

Kontohavarens ansvar för någon annans handlande

7 §

Om även någon annan än konto- havaren är behörig enligt konto- avtalet att använda ett betalnings- instrument, ska, vid bedömningen enligt 1–6 §§ av om kontohavaren ansvarar för något belopp, den andra personens handlande räk- nas som om kontohavaren själv hade handlat.

Möjlighet att avvika från bestämmelserna

8 §

En betaltjänstleverantör får komma överens med en betaltjänst- användare som inte är konsument om avvikelser från bestämmelserna i 2–5 §§ och 6 § första stycket.

5 b kap. Operativa risker och stark kundautentisering

Hantering av operativa risker

 

1 §

 

 

 

 

 

En betaltjänstleverantör ska ha

 

ett system med lämpliga åtgärder

 

och kontrollmekanismer för att

 

hantera operativa risker och säker-

 

hetsrisker som är förknippade med

 

de betaltjänster som den tillhanda-

 

håller.

Inom

ramen

för

detta

 

system ska betaltjänstleverantören

 

reglera

hur

incidenter

ska

 

hanteras.

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

En betaltjänstleverantör ska till

 

Finansinspektionen

rapportera

66

vilka operativa risker och säker-

hetsrisker som är förknippade med

de betaltjänster som leverantören tillhandahåller och vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa risker.

Betaltjänstleverantören ska till Finansinspektionen lämna statis- tiska uppgifter om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av leverantörens betaltjänster.

3 §

En betaltjänstleverantör ska så snart det kan ske underrätta Finansinspektionen om en allvarlig operativ incident eller säkerhets- incident som uppkommit i verk- samheten. Finansinspektionen ska så snart det kan ske informera Riksbanken, andra berörda svenska myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken.

Om incidenten påverkar eller kan påverka betaltjänstanvändar- nas ekonomiska intressen, ska betaltjänstleverantören så snart det kan ske informera användarna om incidenten och om de åtgärder som kan vidtas för att begränsa risken för skada.

Stark kundautentisering

4 §

En betaltjänstleverantör ska tillämpa stark kundautentisering när betalaren

1.loggar in på sitt betalkonto online,

2.initierar en elektronisk betal- ningstransaktion, eller

3.genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk.

För elektroniska betalnings- transaktioner på distans enligt första stycket 2 ska betaltjänst- leverantören tillämpa stark kund- autentisering som kopplar trans-

Prop. 2017/18:77

67

Prop. 2017/18:77

aktionen till ett specifikt belopp och

 

en specifik betalningsmottagare.

 

När

stark

kundautentisering

 

tillämpas

ska

betaltjänstleveran-

 

tören vidta särskilda åtgärder för

 

att skydda betaltjänstanvändarens

 

personliga

behörighetsfunktioner

 

mot obehörig åtkomst och för-

 

vanskning.

 

 

 

 

Första

 

och

andra

styckena

 

gäller inte om annat följer av

 

tekniska

standarder som

antagits

 

av Europeiska

kommissionen i

 

enlighet

med artikel 98

i betal-

 

tjänstdirektivet.

 

 

5 §

En kontoförvaltande betaltjänst- leverantör som tillhandahåller betaltjänstanvändaren ett betal- konto som är tillgängligt online ska göra det möjligt för leve- rantörer av betalningsinitierings- tjänster och kontoinformations- tjänster att förlita sig på den autentisering som den konto- förvaltande betaltjänstleveran- tören tillhandahåller betaltjänst- användaren.

Bemyndiganden

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. hur ett system enligt 1 § ska utformas,

2. vilka upplysningar en betal- tjänstleverantör ska lämna enligt 2 § samt hur och när uppgifterna ska lämnas,

3. vad som utgör en allvarlig operativ incident eller säkerhets- incident enligt 3 § första stycket,

4. hur bedömningen av om en incident påverkar eller kan påverka betaltjänstanvändarnas ekonomiska intressen enligt 3 § andra stycket ska göras, och

68

 

5. hur betaltjänstanvändarna ska

Prop. 2017/18:77

 

informeras

enligt

3 §