Regeringens proposition 2017/18:291

Finansiella företags uppgifter till Prop.
brottsutredande myndigheter 2017/18:291

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 augusti 2018

Margot Wallström

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

Det föreslås dessutom att det ska komma till uttryck i lag att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

Förslagen medför ändringar i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2010:751) om betaltjänster, försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Lagändringarna i fråga om finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter ska träda i kraft den 1 september 2019. Övriga lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2019.

1

Prop. 2017/18:291

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om  
    värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella  
    instrument........................................................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2002:598) om

avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar.............. 6

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder ............................................................ 7

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.......................................... 12

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat.................... 17

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden................................................... 19

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

betaltjänster ...................................................................... 20

2.8Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ...................................................................... 22

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar .......................................................... 24

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ..................... 26

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen

(2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om  
förvaltare av alternativa investeringsfonder ..................... 29

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2018:546) om

ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen  
(2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om  
förvaltare av alternativa investeringsfonder ..................... 31

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-

    bolag................................................................................. 33
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 35
4 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter ..... 35
5 Gränsöverskridande betalningar i svenska kronor .......................... 38
6 Ikraftträdande.................................................................................. 39
7 Konsekvensanalys........................................................................... 40
8 Författningskommentar................................................................... 41
  8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1479) om  
    värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella  
    instrument......................................................................... 41

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:598) om

avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar............ 41
8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om Prop. 2017/18:291
  värdepappersfonder ......................................................... 42

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse......................................... 43

8.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat................... 44

8.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden .................................................. 44

8.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

betaltjänster ..................................................................... 45

8.8Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043)............................................................ 45

8.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar.......................................................... 46

8.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder .................... 46

8.11Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen

(2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om  
förvaltare av alternativa investeringsfonder .................... 47

8.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen

(2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om  
förvaltare av alternativa investeringsfonder .................... 47

8.13Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:968) om

  särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-  
  bolag................................................................................ 48
Bilaga 1 Promemorians lagförslag................................................. 49
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna ................................ 77
Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag ........................................... 78
Bilaga 4 Lagrådets yttrande ......................................................... 107

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 .. 109

3

Prop. 2017/18:291 1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

2.lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar,

3.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

4.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

6.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

8.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

9.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

10.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11.lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

12.lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

13.lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

4

En svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Bestämmelser om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas.
2 Lagtext Prop. 2017/18:291

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.

2 a §2

En svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51. 5
2 Senaste lydelse 2017:1004.
Prop. 2017/18:291 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:598)
  om avgifter för vissa gränsöverskridande
  betalningar

Härigenom föreskrivs att lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.

Föreslagen lydelse

1 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller artiklarna 6–8, tillämpas även på Sveriges valuta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

6

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) Prop. 2017/18:291
  om värdepappersfonder  
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 §§  
och 13 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder1 ska ha följande  
lydelse.      
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

2kap. 20 §2

Ett fondbolag och ett förvarings- Ett fondbolag och ett förvarings-
institut är skyldiga att lämna ut institut är skyldiga att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållan- uppgifter om enskildas förhållan-
den till företaget, om det under en den till företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål be- om förundersökning i brottmål be-
gärs av undersökningsledaren eller gärs av undersökningsledaren eller
om det begärs av åklagare i ett ären- om det begärs av åklagare i ett
de om rättslig hjälp i brottmål, på ärende om rättslig hjälp i brottmål,
framställning av en annan stat eller på framställning av en annan stat
en mellanfolklig domstol, eller i ett eller en mellanfolklig domstol, eller
ärende om erkännande och verk- i ett ärende om erkännande och
ställighet av en europeisk utred- verkställighet av en europeisk ut-
ningsorder. redningsorder. Uppgifterna ska
  lämnas ut utan dröjsmål och i elek-
  tronisk form.

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

4kap. 10 §3

Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med

1.villkor för a) utdelning, b) avgifter,

c) lägsta teckningsbelopp, d) distribution av andelar, e) valutasäkring, och

f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.  
2 Senaste lydelse 2017:1007. 7
3 Senaste lydelse 2018:542.

Prop. 2017/18:291

8

2. villkor som framgår av före- 2. villkor som framgår av före-
skrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 9. stöd av 13 kap. 1 § 10.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

12kap.

1 a §4

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om fondbolaget

1.har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,

3.påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4.inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksamheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5.åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4–6 §§ och 7 § första stycket,

6.påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7.vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

8. vid upprepade tillfällen place- 8. vid upprepade tillfällen place-
rar medel i en värdepappersfond i rar medel i en värdepappersfond i
strid med det som anges i 5 kap. strid med det som anges i 5 kap.
1, 3–22, 24 eller 25 § eller före- 1, 3–22, 24 eller 25 § eller före-
skrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 13, 14, 16 och stöd av 13 kap. 1 § 14, 15, 17 och
17 avseende dessa bestämmelser, 18 avseende dessa bestämmelser,
9. inte uppfyller kraven på han- 9. inte uppfyller kraven på han-
tering av risker i 5 kap. 2 § första tering av risker i 5 kap. 2 § första
eller andra stycket eller i föreskrif- eller andra stycket eller i föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av ter som har meddelats med stöd av
13 kap. 1 § 15 avseende dessa be- 13 kap. 1 § 16 avseende dessa be-
stämmelser, stämmelser,

10.i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

4Senaste lydelse 2018:542.

11.i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

10 §5

Om ett fondbolag inte i tid läm- Om ett fondbolag inte i tid läm-
nar de upplysningar som det är nar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter skyldigt att göra enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
13 kap. 1 § 24, får Finansinspek- 13 kap. 1 § 25, får Finansinspek-
tionen besluta att bolaget ska betala tionen besluta att bolaget ska betala
en förseningsavgift på högst en förseningsavgift på högst
100 000 kronor. 100 000 kronor.
Avgiften tillfaller staten.  

13kap. 1 §6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2.vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

3.vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

4.på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

5.hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § tredje stycket,

6.vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f §§,

5Senaste lydelse 2018:542.

6 Senaste lydelse 2018:542.

Prop. 2017/18:291

9

Prop. 2017/18:291 7. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som
  följer av 2 kap. 17 g §,   8. hur uppgifter enligt 2 kap.
         
          20 § första stycket ska lämnas,
  8. vilken information som ska 9. vilken information som ska
  lämnas i underrättelsen till andels- lämnas i underrättelsen till andels-
  ägare enligt 4 kap. 9 a § och på vil- ägare enligt 4 kap. 9 a § och på vil-
  ket sätt underrättelsen ska lämnas, ket sätt underrättelsen ska lämnas,
  9. villkor som en andelsklass får 10. villkor som en andelsklass får
  vara förenad med enligt 4 kap. 10 § vara förenad med enligt 4 kap. 10 §
  andra stycket 2 och under vilka för- andra stycket 2 och under vilka för-
  utsättningar en andelsklass får vara utsättningar en andelsklass får vara
  förenad med ett visst villkor,   förenad med ett visst villkor,  
  10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-
  tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
  4 kap. 20 §,     4 kap. 20 §,        
  11. på vilket språk informationen 12. på vilket språk informationen
  enligt 4 kap. 20 § ska tillhanda- enligt 4 kap. 20 § ska tillhanda-
  hållas,     hållas,        
  12. hur informationen enligt 13. hur informationen enligt
  4 kap. 24 § ska presenteras,   4 kap. 24 § ska presenteras,  
  13. kriterier för de finansiella till- 14. kriterier för de finansiella
  gångar som medel i en värdepap- tillgångar som medel i en värdepap-
  persfond får placeras i enligt 5 kap. persfond får placeras i enligt 5 kap.
  1 § andra stycket första meningen, 1 § andra stycket första meningen,
  14. vilka tekniker och instrument 15. vilka tekniker och instrument
  ett fondbolag får använda enligt ett fondbolag får använda enligt
  5 kap. 1 § tredje stycket samt vill- 5 kap. 1 § tredje stycket samt vill-
  kor och gränser för sådan använd- kor och gränser för sådan använd-
  ning,     ning,          
  15. det system för riskhantering 16. det system för riskhantering
  ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. ett fondbolag ska ha enligt 5 kap.
  2 § första och andra styckena, 2 § första och andra styckena,
  16. kriterier för indexfonder 17. kriterier för indexfonder
  enligt 5 kap. 7 §,   enligt 5 kap. 7 §,    
  17. beräkning av exponeringar 18. beräkning av exponeringar
  enligt 5 kap. 13 och 14 §§,   enligt 5 kap. 13 och 14 §§,  
  18. på vilket sätt underrättelsen 19. på vilket sätt underrättelsen
  till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 §
  ska lämnas,     ska lämnas,        
  19. vilka fel och försummelser 20. vilka fel och försummelser
  som ska rapporteras enligt 5 a kap. som ska rapporteras enligt 5 a kap.
  18 §,     18 §,          
  20. förutsättningar för överföring 21. förutsättningar för överföring
  av finansiella instrument och av finansiella instrument och
  förvaltning enligt 5 a kap. 37 och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och
  46 §§,     46 §§,        
  21. vilka åtgärder ett fondbolag 22. vilka åtgärder ett fondbolag
  ska vidta för att uppfylla de krav ska vidta för att uppfylla de krav
  som följer av bestämmelserna i som följer av bestämmelserna i
10 7 kap. 3 §,     7 kap. 3 §,        
22. vad informationen enligt
8 kap. 8 § ska innehålla, hur den

ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

23. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

24. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

25. sådana avgifter som avses i

10 kap. 11 §.

23. vad informationen enligt Prop. 2017/18:291
8 kap. 8 § ska innehålla, hur den  

ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

24. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

25. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

26. sådana avgifter som avses i

10 kap. 11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

11

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Prop. 2017/18:291 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)
  om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha

följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

11 §1

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

6 a kap.

3 §2

Av innehållet i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska det framgå att

1.de åtgärder som identifieras rimligen kan förväntas leda till att kreditinstitutet eller koncernen kan bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft, och

2.planen och de åtgärder som identifieras i den rimligen kan förväntas bli genomförda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet.

  En återhämtningsplan och en En återhämtningsplan och en
  koncernåterhämtningsplan ska inne- koncernåterhämtningsplan ska inne-
  hålla de ytterligare uppgifter som hålla de ytterligare uppgifter som
  framgår av föreskrifter som med- framgår av föreskrifter som med-
  delats med stöd av 16 kap. 1 § delats med stöd av 16 kap. 1 §
  6 eller tekniska standarder beslu- 7 eller tekniska standarder beslu-
  tade av Europeiska kommissionen tade av Europeiska kommissionen
  enligt artikel 5.10 i krishanterings- enligt artikel 5.10 i krishanterings-
  direktivet.   direktivet.  
12 1 Senaste lydelse 2017:1008.        
2 Senaste lydelse 2017:1342.        

De åtgärder som identifieras i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan får inte leda till att det uppkommer väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i förekommande fall, ett annat koncernföretag som omfattas av planen.

15kap.

1 a §3

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om kreditinstitutet

1.har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3.i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 4. inte uppfyller kraven i 6 kap.
1–3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i 1–3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 1 § 4, stöd av 16 kap. 1 § 5,

5.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6.låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

7.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

8.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i tillsynsförordningen,

9.låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i tillsynsförordningen,

10.vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11.utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel 395 i tillsynsförordningen,

12.är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13.låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i tillsynsförordningen,

3Senaste lydelse 2018:1397.

Prop. 2017/18:291

13

Prop. 2017/18:291

14

14.gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

17. har tillåtit en styrelseledamot, 17. har tillåtit en styrelseledamot,
verkställande direktören eller ersät- verkställande direktören eller ersät-
tare för någon av dem att åta sig ett tare för någon av dem att åta sig ett
sådant uppdrag i institutet eller sådant uppdrag i institutet eller
kvarstå i institutet trots att kraven i kvarstå i institutet trots att kraven i
3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5,
10 kap. 8 a–8 c §§, 12 kap. 6 a–6 10 kap. 8 a–8 c §§, 12 kap. 6 a–6
c §§ eller i föreskrifter som har c §§ eller i föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 1 § meddelats med stöd av 16 kap. 1 §
2 inte är uppfyllda, 3 inte är uppfyllda,

18.i strid med 6 a kap. 1 eller 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

19.i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

20.i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finansinspektionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

21.i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

10 §4

Om ett kreditinstitut underlåter Om ett kreditinstitut inte i tid
att i tid lämna de upplysningar som lämnar de upplysningar som före-
föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § skrivits med stöd av 16 kap. 1 §

4Senaste lydelse 2018:1397.

första stycket 15, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

första stycket 16, får Finansinspek- Prop. 2017/18:291 tionen besluta att institutet ska

betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

16kap. 1 §5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2.hur uppgifter enligt 1 kap.

                  11 § ska lämnas,    
2. de krav som ska gälla för del- 3. de krav som ska gälla för del-
tagande i ledningen av ett kredit- tagande i ledningen av ett kredit-
institut enligt 3 kap. 2 § första institut enligt 3 kap. 2 § första
stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 §
andra stycket 1,           andra stycket 1,    
3. vilka poster som får räknas in i 4. vilka poster som får räknas in i
startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§, startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§,
4. vilka åtgärder ett kreditinstitut 5. vilka åtgärder ett kreditinstitut
ska vidta för att uppfylla de krav på ska vidta för att uppfylla de krav på
soliditet och likviditet, riskhante- soliditet och likviditet, riskhante-
ring, genomlysning, system för ring, genomlysning, system för
hantering av uppgifter om insättare hantering av uppgifter om insättare
och deras insättningar, amortering, och deras insättningar, amortering,
sundhet, att inte bidra till finan- sundhet, att inte bidra till finan-
siella obalanser på kreditmarkna- siella obalanser på kreditmarkna-
den samt riktlinjer och instruktio- den samt riktlinjer och instruktio-
ner som avses i 6 kap. 1–5 §§,   ner som avses i 6 kap. 1–5 §§,
5. erkännande av utländska krav 6. erkännande av utländska krav
enligt 6 kap. 3 d §,         enligt 6 kap. 3 d §,    
6. innehållet i en återhämtnings- 7. innehållet i en återhämtnings-
plan enligt 6 a kap. 1 § och en plan enligt 6 a kap. 1 § och en
koncernåterhämtningsplan   enligt koncernåterhämtningsplan enligt
6 a kap. 2 §, när planerna ska upp- 6 a kap. 2 §, när planerna ska upp-
rättas och hur ofta de ska uppda- rättas och hur ofta de ska uppda-
teras,               teras,      
7. innehållet i en ansökan om 8. innehållet i en ansökan om
godkännande av avtal gällande godkännande av avtal gällande
koncerninternt   finansiellt stöd koncerninternt finansiellt stöd
enligt 6 b kap. 3 § första stycket, enligt 6 b kap. 3 § första stycket,
8. vad det beslut som styrelsen i 9. vad det beslut som styrelsen i
det stödgivande företaget fattar det stödgivande företaget fattar
enligt 6 b kap. 8 § ska innehålla, enligt 6 b kap. 8 § ska innehålla,
5 Senaste lydelse 2018:1397. 15

Prop. 2017/18:291 9. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 11 §,

10. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,

11.vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ i fråga om

– krediter till andra än konsumenter, och

– sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,

12.tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§

13.kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

14.vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

15.vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,

16.vilka kreditinstitut som ska

upprätta register som avses i
13 kap. 8 a §, vad registren ska

innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal, och

17. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser som avses i 13 kap. 16 §.

10.innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 11 §,

11.offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,

12.vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ i fråga om

– krediter till andra än konsumenter, och

– sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,

13.tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§

14.kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

15.vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

16.vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,

17.vilka kreditinstitut som ska

upprätta register som avses i
13 kap. 8 a §, vad registren ska

innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal, och

18. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser som avses i 13 kap. 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

16

Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) Prop. 2017/18:291
  om särskild tillsyn över finansiella konglomerat  
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 8 § och 9 kap. 1 § lagen (2006:531) om  
särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

6kap. 8 §1

Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

9kap. 1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om  
1. hur balansomslutningen och 1. hur balansomslutningen och
kapitalkraven skall beräknas enligt kapitalkraven ska beräknas enligt
2 kap. 2–4 §§, 2 kap. 2–4 §§,

2.de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap.

4 §,

3. hur kapitalbasen och kapital- 3. hur kapitalbasen och kapital-
kraven skall beräknas enligt 5 kap. kraven ska beräknas enligt 5 kap.
3–5 §§, 3–5 §§,
4. hur riskkoncentrationer enligt 4. hur riskkoncentrationer enligt
5 kap. 7 § skall värderas, 5 kap. 7 § ska värderas,
5. hur interna transaktioner enligt 5. hur interna transaktioner enligt
5 kap. 9 § skall värderas, 5 kap. 9 § ska värderas,

6.innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

7. sådana riskkoncentrationer 7. sådana riskkoncentrationer
och interna transaktioner som skall och interna transaktioner som ska
1 Senaste lydelse 2017:1010.   17
Prop. 2017/18:291 rapporteras enligt 5 kap. 11 § och rapporteras enligt 5 kap. 11 § och
fullgörandet av denna rapportering, fullgörandet av denna rapportering,
och 8. kraven på system för riskhan-
8. kraven på system för riskhan- tering och rutiner för intern kontroll
tering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§, och
enligt 5 kap. 13 och 14 §§. 9. hur uppgifter enligt 6 kap. 8 §
  ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

18

Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) Prop. 2017/18:291
  om värdepappersmarknaden  
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 12 och 17 §§ lagen (2007:528) om  
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

1kap. 12 §1

Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Lydelse enligt prop. 2017/18:263 Föreslagen lydelse
17 §
Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om meddela föreskrifter om
  1. hur uppgifter enligt 12 § ska
1. vilka som är anmälningsskyl- lämnas,
2. vilka som är anmälningsskyl-
diga enligt 15 §, och diga enligt 15 §, och
2. vad en förteckning enligt 16 § 3. vad en förteckning enligt 16 §
ska innehålla. ska innehålla.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

1 Senaste lydelse 2017:1011. 19
4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §,
5. hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas, och
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Prop. 2017/18:291 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751)
  om betaltjänster  
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 14 och 29 §§ lagen (2010:751) om
betaltjänster ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

14 §1

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

29 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.beräkningen av kapitalkrav enligt 2 § första stycket,

2.hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 6 §,

3.hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 7 § tredje stycket,

4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §, och

5. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska

20 1 Senaste lydelse 2017:1014.
uppfylla vid uppdragsavtal enligt uppfylla vid uppdragsavtal enligt Prop. 2017/18:291
28 §. 28 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

21

Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel får sådan kunskap som avses i 45 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Prop. 2017/18:291 2.8 Förslag till lag om ändring i
  försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 46 och 104 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.

46 §1

Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel får sådan kunskap som avses i 45 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

104 §2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 16–22 §§,

2.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 30 §,

3.innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 33 §,

4.innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 35 § andra stycket,

    5. vilka upplysningar som ett 5. vilka upplysningar ett företag
  företag ska lämna till Finansinspek- ska lämna till Finansinspektionen
  tionen enligt 37 och 49 §§, enligt 37 och 49 §§,
    6. företagstyrningssystem inom en grupp enligt 42 §,
    7. innehållet i en egen risk- och 7. innehållet i en egen risk- och
  solvensbedömning inom en grupp solvensbedömning inom en grupp
  enligt 43 §, och enligt 43 §,
22 1 Senaste lydelse 2017:1015.  
2 Senaste lydelse 2015:700.  

8. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

8. hur uppgifter enligt 46 § ska Prop. 2017/18:291
lämnas, och    
9. hur den gruppbaserade kapi-  
talbasen och det gruppbaserade

kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

23

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Prop. 2017/18:291 2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755)
  om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar

dels att 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 § och rubriken närmast före 5 kap. 27 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 5 kap. ska lyda ”Tillsyn, ingripanden och bemyndiganden”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

14 §1

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

5 kap.

27 §2

BemyndigandeBemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,

2.vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3.beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,

4.hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

5.hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot

utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för

24 1 Senaste lydelse 2017:1016.
2 Senaste lydelse 2018:176.

genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena,

6.vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,

7.vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

8.hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § ska lämnas,

8. vad institut för elektroniska 9. vad institut för elektroniska
pengar och registrerade utgivare pengar och registrerade utgivare
ska iaktta och vilka krav institutet ska iaktta och vilka krav institutet
eller utgivaren ska uppfylla vid eller utgivaren ska uppfylla vid
uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §, uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,
9. vilka upplysningar ett företag 10. vilka upplysningar ett före-
ska lämna till Finansinspektionen tag ska lämna till Finansinspek-
enligt 2 § och när upplysningarna tionen enligt 2 § och när upplys-
ska lämnas, och ningarna ska lämnas, och
10. sådana avgifter som avses i 11. sådana avgifter som avses i
7 §. 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

Prop. 2017/18:291

25

Prop. 2017/18:291 2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561)
  om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 25 § och 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

8 kap.

25 §1

En AIF-förvaltare och ett förva- En AIF-förvaltare och ett förva-
ringsinstitut är skyldiga att lämna ut ringsinstitut är skyldiga att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållan- uppgifter om enskildas förhållan-
den till förvaltaren och institutet, den till förvaltaren och institutet,
om det under en utredning enligt om det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersök- bestämmelserna om förundersök-
ning i brottmål begärs av undersök- ning i brottmål begärs av undersök-
ningsledaren eller om det begärs av ningsledaren eller om det begärs av
åklagare i ett ärende om rättslig åklagare i ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål, på framställning av hjälp i brottmål, på framställning av
en annan stat eller en mellanfolklig en annan stat eller en mellanfolklig
domstol, eller i ett ärende om er- domstol, eller i ett ärende om er-
kännande och verkställighet av en kännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder. europeisk utredningsorder. Uppgif-
  terna ska lämnas ut utan dröjsmål
  och i elektronisk form.

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

15 kap.

2 §2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1–4 §§,

5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

26 1 Senaste lydelse 2017:1017.
2 Senaste lydelse 2018:544.

6.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8.hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,

8. vilka uppgifter som ska ingå i 9. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
9. vilka uppgifter som ska ingå i 10. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,     12 kap. 8 §,  
10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,     10 kap. 3 §,  
11. hur informationen enligt 12. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,
12. vilka uppgifter som ska ingå i 13. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 underrättelser enligt 11 kap. 4, 5
och 7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information
och vilka handlingar som samtidigt och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen, ska lämnas till Finansinspektionen,
13. vad AIF-förvaltaren ska iakt- 14. vad AIF-förvaltaren ska iakt-
ta för att uppfylla bestämmelserna i ta för att uppfylla bestämmelserna i
12 kap. 3 §,     12 kap. 3 §,  
14. innehåll i årsberättelser och 15. innehåll i årsberättelser och
halvårsredogörelser enligt 12 kap. halvårsredogörelser enligt 12 kap.
10 §,     10 §,  
15. kriterier för de finansiella till- 16. kriterier för de finansiella till-
gångar som medel i en specialfond gångar som medel i en specialfond
får placeras i, vilka tekniker och får placeras i, vilka tekniker och in-
instrument en AIF-förvaltare får strument en AIF-förvaltare får an-
använda samt villkor och gränser vända samt villkor och gränser för
för sådan användning, det system sådan användning, det system för
för riskhantering som en AIF-för- riskhantering som en AIF-förval-
valtare som förvaltar specialfonder tare som förvaltar specialfonder ska
ska ha och beräkning av expone- ha och beräkning av exponeringar
ringar enligt 12 kap. 13 §,   enligt 12 kap. 13 §,  
16. på vilket sätt underrättelse 17. på vilket sätt underrättelse
ska lämnas, vilka fel och försum- ska lämnas, vilka fel och försum-
melser som ska rapporteras till melser som ska rapporteras till
Finansinspektionen samt förutsätt- Finansinspektionen samt förutsätt-
ningar för överföring av finansiella ningar för överföring av finansiella
instrument och förvaltning enligt instrument och förvaltning enligt
12 kap. 14 §,   12 kap. 14 §,  
17. hur beräkning och redovis- 18. hur beräkning och redovis-
ning av en specialfonds risknivå ning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §, ska utföras enligt 12 kap. 15 §,
18. vilken information som ska 19. vilken information som ska
lämnas till andelsägare, hur den ska lämnas till andelsägare, hur den ska

Prop. 2017/18:291

27

Prop. 2017/18:291 utformas, på vilket sätt den ska utformas, på vilket sätt den ska
tillhandahållas och vad som ska bi- tillhandahållas och vad som ska bi-
fogas informationen enligt 12 kap. fogas informationen enligt 12 kap.
16 §, 16 §,  
19. vad som vid förvaltning av 20. vad som vid förvaltning av
specialfonder ska iakttas för att specialfonder ska iakttas för att
uppfylla skyldigheterna i 12 kap. uppfylla skyldigheterna i 12 kap.
19 §, 19 §,  
20. vilka upplysningar AIF-för- 21. vilka upplysningar AIF-för-
valtare ska lämna till Finansinspek- valtare ska lämna till Finansinspek-
tionen enligt 13 kap. 6 §, tionen enligt 13 kap. 6 §,  
21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, 22. avgifter enligt 13 kap. 15 §,
samt samt  
22. på vilket språk handlingar 23. på vilket språk handlingar
som avses i denna lag ska upprättas. som avses i denna lag ska upprättas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

28

2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:545) Prop. 2017/18:291 om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i

lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2018:545 Föreslagen lydelse

15kap. 2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 8 § tredje stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

5.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

6.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8.hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,

8. vilka uppgifter som ska ingå i 9. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
9. vilka uppgifter som ska ingå i 10. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,   12 kap. 8 §,  
10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,   10 kap. 3 §,  
11. hur informationen enligt 12. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,  
12. vilka uppgifter som ska ingå i 13. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och
          29

Prop. 2017/18:291 7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

13. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

14. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

16. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

18. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

19. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

20. vilka upplysningar AIF-för- valtare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

22. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

30

7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

14. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

15. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

17. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

19. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

20. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

21. vilka upplysningar AIF-för- valtare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

22. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

23. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:546) Prop. 2017/18:291 om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i

lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2018:546 Föreslagen lydelse

15kap. 2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4,

4.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

5.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

6.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8.hur uppgifter enligt 8 kap. 25 §

        första stycket ska lämnas,  
8. vilka uppgifter som ska ingå i 9. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
9. vilka uppgifter som ska ingå i 10. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,   12 kap. 8 §,  
10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,   10 kap. 3 §,  
11. hur informationen enligt 12. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,  
12. vilka uppgifter som ska ingå i 13. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och
7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information och
            31

Prop. 2017/18:291 vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

13. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

14. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

16. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

18. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

19. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

20. vilka upplysningar AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

22. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

32

vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

14. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

15. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

17. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

19. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

20. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

21. vilka upplysningar AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

22. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

23. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) Prop. 2017/18:291
  om särskild tillsyn över kreditinstitut och    
  värdepappersbolag          
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 § och 10 kap. 2 § lagen  
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag  
ska ha följande lydelse.            
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse      
      4 kap.        
      5 § Inom en månad från det att  
Inom en månad från det att  
Finansinspektionen har lämnat en Finansinspektionen har lämnat en  
rapport enligt 4 §, ska inspektionen rapport enligt 4 §, ska inspektionen  
försöka komma överens med försöka komma överens med  
övriga berörda myndigheter om vil- övriga berörda myndigheter om vil-  
ket beslut som bör fattas i enlighet ket beslut som bör fattas i enlighet  
med 2 kap. 3 § med anledning av med 2 kap. 2 § med anledning av  
väsentliga resultat av likviditets- väsentliga resultat av likviditetstill-  
tillsynen. Överenskommelsen ska synen. Överenskommelsen ska ta  
ta hänsyn till de resultat som fram- hänsyn till de resultat som fram-  
kommit relaterade till institutens kommit relaterade till institutens  
organisation, riskhantering och organisation, riskhantering och  
behovet av särskilda likviditetskrav behovet av särskilda likviditetskrav  
för specifika institut.   för specifika institut.    
Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska inspektionen  
försöka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om  

vilket beslut som bör fattas i fråga om huruvida nivån på gruppens kapitalbas är tillräcklig med hänsyn till gruppens finansiella situation och riskprofil samt den kapitalbasnivå som krävs för att tillämpa 2 kap. 1 § på såväl enskilda enheter som gruppen som helhet.

6kap. 11 §1

Ett finansiellt holdingföretag och Ett finansiellt holdingföretag och
ett blandat finansiellt holdingföre- ett blandat finansiellt holdingföre-
tag är skyldiga att lämna ut uppgif- tag är skyldiga att lämna ut upp-
ter om enskildas förhållanden till gifter om enskildas förhållanden till
företaget, om det under en utred- företaget, om det under en utred-
ning enligt bestämmelserna om för- ning enligt bestämmelserna om för-
undersökning i brottmål begärs av undersökning i brottmål begärs av
undersökningsledaren eller om det undersökningsledaren eller om det
begärs av åklagare i ett ärende om begärs av åklagare i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål, på fram- rättslig hjälp i brottmål, på fram-
ställning av en annan stat eller en ställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol, eller i ett mellanfolklig domstol, eller i ett
1 Senaste lydelse 2017:1018. 33

Prop. 2017/18:291 ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

10 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2.vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,

3. vilken information som moder- 3. vilken information moderföre-
företag ska offentliggöra enligt tag ska offentliggöra enligt 6 kap.
6 kap. 2 §, 2 §,    
4. de omständigheter som ska be- 4. de omständigheter som ska be-
aktas vid fastställandet av en lämp- aktas vid fastställandet av en lämp-
lig nivå för kapitalbasen i samband lig nivå för kapitalbasen i samband
med en översyn och utvärdering av med en översyn och utvärdering av
ett institut, och ett institut,  
5. de omständigheter som ska 5. de omständigheter som ska
beaktas, dels vid prövningen enligt beaktas, dels vid prövningen enligt
2 kap. 3 § av om ett institut ska 2 kap. 2 § av om ett institut ska
uppfylla ett särskilt likviditetskrav, uppfylla ett särskilt likviditetskrav,
dels vid fastställandet av en lämplig dels vid fastställandet av en lämplig
nivå för ett sådant särskilt likvi- nivå för ett sådant särskilt likvi-
ditetskrav i samband med en över- ditetskrav i samband med en över-
syn och utvärdering av ett institut. syn och utvärdering av ett institut,
    och    
    6. hur uppgifter enligt 6 kap.
    11 § ska lämnas.  

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

34

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2017/18:291
I en skrivelse den 23 maj 2016 har Polismyndigheten, Ekobrottsmyndig-  
heten, Tullverket, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten i en fram-  
ställning till regeringen begärt att lagändringar, som innebär att de uppgif-  
ter som finansiella företag lämnar till brottsutredande myndigheter enligt  
rörelselagstiftningen ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form,  
genomförs (Fi2016/02020/B). Inom Finansdepartementet har promemo-  
rian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter tagits  
fram. I den föreslås bl.a. att de uppgifter som finansiella företag enligt  
rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas  
utan dröjsmål och i elektronisk form. Promemorians lagförslag finns i  
bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remiss-  
instanserna finns i bilaga 2. Remissvaren finns tillgängliga i Finans-  
departementet (dnr Fi2017/04628/B).  
I propositionen behandlas promemorians förslag.  
Lagrådet  
Regeringen beslutade den 24 maj 2018 att inhämta Lagrådets yttrande över  
de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.  
Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag, som behandlas i  
författningskommentaren.  
I förhållande till lagrådsremissen föreslås ett något senare datum för  
ikraftträdande i fråga om förlaget till ändring i lagen om avgifter för vissa  
gränsöverskridande betalningar.  
4 Finansiella företags uppgifter till  
  brottsutredande myndigheter  
   
Regeringens förslag: De uppgifter som finansiella företag ska lämna  
till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen ska lämnas  
utan dröjsmål och i elektronisk form.  
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få  
meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.  
   
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller  
har inget att invända mot det. Flera remissinstanser, däribland Åklagar-  
myndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Sparbankernas riks-  
förbund, är positiva till förslaget och framhåller särskilt de effektivitets-  
vinster som förslaget kan medföra.  
I fråga om kravet på att uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål, anser flera  
remissinstanser, t.ex. Säkerhetspolisen, att innebörden av kravet bör  
klargöras.  
När det gäller kravet på att uppgifterna ska lämnas i elektronisk form  
påtalar Säkerhetspolisen att det behöver beaktas att uppgifter som ska läm-  
nas ut kan komma att omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen och 35

Prop. 2017/18:291 därmed omfattas av krav på informationssäkerhet, medan Svensk Försäk-

  ring efterlyser en analys av om kravet står i överensstämmelse med det
  unionsrättsliga regelverket om dataskydd.
  Såvitt avser föreskriftsrätten anser Svenska Bankföreningen att inne-
  börden av föreskriftsrätten är oklar. Tillsammans med Svensk Försäkring
  framhåller bankföreningen också vikten av att föreskrifterna utformas med
  beaktande av företagens storlek och kapacitet samt behovet av att
  föreskrifterna tas fram i samråd med berörda företag. Skatteverket anser
  att föreskrifterna bör tas fram i samråd också med den myndigheten.
  Skälen för regeringens förslag: Uppgifter från finansiella företag om
  enskildas förhållanden till företagen är ofta av stor betydelse för utred-
  ningar om brottslighet i allmänhet och om ekonomisk brottslighet i
  synnerhet. Banker och andra kreditinstitut har därför en skyldighet att
  lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under
  en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs
  av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål
  på framställning av en annan stat eller mellanfolklig domstol begärs av
  åklagare, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
  europeisk utredningsorder (1 kap. 11 § lagen [2004:297] om bank- och
  finansieringsrörelse, förkortad LBF).
  Motsvarande gäller också för andra finansiella företag enligt lagen
  (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
  instrument, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2006:531) om
  särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen (2007:528) om
  värdepappersmarknaden, lagen (2010:751) om betaltjänster, försäkrings-
  rörelselagen (2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen
  (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen
  (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
  kallad tillsynslagen.
  Enligt uppgift från de brottsutredande myndigheterna görs varje år ca
  50 000 framställningar till finansiella företag om utlämnande av uppgifter
  av det aktuella slaget. Det finns för närvarande inte något enhetligt sätt
  vare sig för de brottsutredande myndigheterna att begära in uppgifterna
  eller för de finansiella företagen att lämna desamma. Följden av detta är
  att hanteringen av framställningarna varierar hos såväl de brottsutredande
  myndigheterna som de finansiella företagen i fråga om uppgifternas
  struktur och format samt vad gäller överföringssätt och innebörden av
  använda begrepp. I de fall uppgifterna inte lämnas ut i elektronisk form
  riskerar enbart den manuella bearbetningen av materialet att ta stora
  resurser i anspråk hos såväl de finansiella företagen som de brottsut-
  redande myndigheterna. Till detta kommer att svarstiden hos de olika
  finansiella företagen varierar kraftigt. Enligt uppgift från de brottsutred-
  ande myndigheterna är svarstider på över två månader inte ovanliga.
  Oregelbundenheten i svarstider försvårar för de brottsutredande myndig-
  heterna att bedriva utredningar på ett effektivt sätt. Att det kan ta lång tid
  för en brottsutredande myndighet att få svar på en förfrågan är särskilt
  allvarligt i ärenden med behov av särskild skyndsamhet, såsom när miss-
  tänkta personer är frihetsberövade.
  För att de brottsutredande myndigheterna ska kunna genomföra utred-
  ningar på ett effektivt sätt, är det viktigt att uppgifterna lämnas utan dröjs-
36 mål och i elektronisk form. Bestämmelser om att de aktuella uppgifterna

ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form bör därför införas i rörelselagstiftningen.

I fråga om kravet på att uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål, anser flera remissinstanser att innebörden av det kravet bör klargöras. Att uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål innebär att de ska lämnas skyndsamt. Skyndsamhetskravet understryker det angelägna i att de finansiella företagen prioriterar uppgiftsutlämnandet till de brottsutredande myndigheterna.

I fråga om kravet på att uppgifterna ska lämnas i elektronisk form, gäller att uppgifterna som utgångspunkt ska lämnas i bearbetningsbart skick. Att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form innebär inte att de alltid bör överföras på elektronisk väg. I vissa fall kan omständigheterna, exempelvis då det rör sig om säkerhetskänslig information, vara sådana att uppgifterna bör lämnas ut på annat sätt, t.ex. genom ett USB-minne. Den mer detaljerade regleringen av kravet bör emellertid ske i föreskrifter på lägre nivå än lag. Regeringen anser därför att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör få meddela föreskrifter om hur de aktuella uppgifterna ska lämnas.

Svenska Bankföreningen anser att innebörden av föreskriftsrätten är oklar. Föreslaget innebär föreskriftsrätt i fråga om hur uppgifter ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av lag, se t.ex. 1 kap. 11 § LBF.

De finansiella företagens uppgifter ska lämnas till de brottsutredande myndigheterna. Mot den bakgrunden bör föreskriftsrätten som utgångspunkt lämnas till de brottsutredande myndigheterna (inte till Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för de finansiella företagen).

Det finns ett flertal brottsutredande myndigheter, dvs. myndigheter som bedriver förundersökningar (Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten). För att föreskrifterna ska kunna ges en enhetlig utformning, bör föreskriftsrätten lämnas till endast en av dessa myndigheter. Polismyndigheten (Finanspolisen) får sedan tidigare meddela föreskrifter om hur rapportering ska göras enligt 4 kap. 3 § och hur uppgifter ska lämnas enligt 4 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (se 8 kap. 1 § 12 och 13 i den lagen och 19 § andra stycket förordningen [2009:92] om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Mot den bakgrunden bör föreskriftsrätten även i detta avseende lämnas till Polismyndigheten.

Flera remissinstanser lämnar synpunkter på utformningen av föreskrifter på lägre nivå än lag, bl.a. att det är viktigt att föreskrifterna tas fram i samråd med berörda parter. Regeringen förutsätter att föreskrifterna tas fram i samråd med de andra brottsutredande myndigheterna samt med övriga berörda myndigheter (däribland Skatteverket). I det avseendet bör Polismyndigheten beakta standarder och tekniska lösningar som är överenskomna mellan berörda myndigheter inom ramen för regeringsuppdraget att utveckla rättsväsendets informationshantering (Ju/2012/6639/SI). Det får dessutom, som Säkerhetspolisen och Svensk Försäkring påpekar, förutsättas att föreskrifter som meddelas med stöd av förslaget beaktar säkerhetskyddslagstiftningen, så att denna kan tillämpas fullt ut, och det unionsrättsliga regelverket om dataskydd.

Prop. 2017/18:291

37

Prop. 2017/18:291 Regeringen konstaterar slutligen att Polismyndighetens föreskrifter enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska åtföljas av en konsekvensutredning, där de närmare effekterna av föreskrifterna beskrivs.

5Gränsöverskridande betalningar i svenska kronor

Regeringens förslag: Det ska komma till uttryck i lag att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot

det.

Skälen för regeringens förslag: Genom lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar, kallad 2002 års lag, är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro, kallad 2001 års förordning, tillämplig också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

2001 års förordning har upphävts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, kallad 2009 års förordning, som trädde i kraft den 1 november 2009.

I korthet innebär 2009 års förordning att lika avgifter ska tas ut för nationella och gränsöverskridande betalningar i euro (artikel 3). I förordningen finns bestämmelser om viss information som ska lämnas för att underlätta vissa betalningar (artikel 4), rapporteringskrav för betaltjänstleverantörer (artikel 5), behörig myndighet (artikel 9), vissa förfarandefrågor (artiklarna 10 och 11), samarbete över gränserna (artikel 12) och sanktioner (artikel 13). Det finns också bestämmelser om avgiftsuttag och nåbarhet vid genomförande av gränsöverskridande autogireringar i euro (artiklarna 6–8).

2009 års förordning gäller på betaltjänstområdet och är direkt tillämplig i Sverige. Bestämmelser som kompletterar 2009 års förordning finns i lagen (2010:751) om betaltjänster.

Bestämmelserna i 2009 års förordning motsvarar i huvudsak bestämmelserna i 2001 års förordning (med undantag för artiklarna 6–8).

Precis som vad gäller 2001 års förordning har medlemsstaterna rätt att tillämpa förordningen på de nationella valutorna (artikel 1). Medlemsstater som har meddelat Europeiska kommissionen om ett beslut om att tillämpa

2001 års förordning på sin nationella valuta behöver inte meddela

38

kommissionen om ett beslut om att tillämpa 2009 års förordning på sin Prop. 2017/18:291 nationella valuta, om artiklarna 6–8 undantas från tillämpningsområdet

(artikel 14).

Enligt prop. 2009/10:220 s. 80 är 2009 års förordning, med undantag för artiklarna 6–8, tillämplig också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor. Det bör komma till uttryck i 2002 års lag.

För att säkerställa att ändringar av 2009 års förordning får omedelbart genomslag bör hänvisningen till den – såsom hänvisningen till 2001 års förordning – vara dynamisk.

Med anledning av att 2 kap. 3 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag har getts en ny beteckning (2 §) bör en följdändring göras i hänvisningarna till den paragrafen i 4 kap. 5 § första stycket och 10 kap. 2 § 5 i lagen. Av förbiseende har den följdändringen inte gjorts i det lagstiftningsärende där den aktuella bestämmelsen gavs en ny beteckning (prop. 2016/17:173).

6Ikraftträdande

Regeringens förslag: Lagändringarna i fråga om finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter ska träda i kraft den 1 september 2019. Övriga lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. I promemorian föreslås ett något tidigare ikraftträdande.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.

Vissa remissinstanser, däribland Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svensk Försäkring, anför att de finansiella företagen behöver mer tid för att kunna anpassa sig till den nya ordningen.

Skälen för regeringens förslag: Lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 januari 2019.

För att Polismyndigheten ska kunna meddela föreskrifter om finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter, och de finansiella företagen ska kunna anpassa sig till den nya ordningen, bör emellertid förslaget i den delen träda i kraft först den 1 september 2019.

39

Prop. 2017/18:291 7 Konsekvensanalys

Offentligfinansiella och samhällsekonomiska effekter

Förslagen har inga offentligfinansiella eller samhällsekonomiska effekter.

Effekter för företagen

Förslaget om finansiella företags uppgifter till de brottsutredande myndigheterna träffar ca 1 300 finansiella företag av varierande storlek, bl.a. banker och andra kreditinstitut.

Företagen har redan i dag en skyldighet att lämna uppgifter till de brottsutredande myndigheterna. Förslaget innebär att uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Merparten av de uppgifter som ska lämnas finns redan i dag tillgängliga i elektronisk form och bör därför inte kräva några mer omfattande digitaliseringsåtgärder från företagens sida. Den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande bedöms därför som tillräcklig för att företagen ska hinna anpassa sin verksamhet till de nya kraven.

Förslaget bedöms medföra en begränsad ökning av de administrativa kostnaderna för de företag som träffas av förslaget sett över tid. På kort sikt kan förslaget komma att medföra en viss ökning av de administrativa kostnaderna för företagen, eftersom visst material kan behöva digitaliseras samt gemensamma standarder och rutiner utarbetas. Den närmare kostnaden, tidsåtgången och påverkan på företagens övriga verksamhet är i hög grad beroende av de olika företagens organisation och befintliga rutiner. Att uppgiftslämnandet med förslaget kommer att ske på ett standardiserat och förutsebart sätt ökar emellertid möjligheterna till automatiserad hantering, vilket på sikt bör kunna medföra en viss minskning av de administrativa kostnaderna för flertalet aktörer, även för mindre företag. Det saknas mindre ingripande alternativ för att åstadkomma den önskade förändringen. Förslaget bedöms inte påverka konkurrensförhållandena för de berörda företagen.

Förslaget om gränsöverskridande betalningar i svenska kronor innebär att det i 2002 års lag kommer till uttryck att 2009 års förordning, utom när det gäller artiklarna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor. Det innebär ingen förändring i förhållande till i dag.

Regelrådet anser att konsekvensanalysen i promemorian brister, framför allt i fråga om redovisningen av effekterna för företagen. Regeringen har utformat konsekvensanalysen med beaktande av Regelrådets synpunkter.

Konsekvenser för myndigheter och domstolar

Förslaget om finansiella företags uppgifter till de brottsutredande myndigheterna innebär en utökad föreskriftsrätt för Polismyndigheten. Det föranleder vissa merkostnader för Polismyndigheten i form av framtagande av föreskrifter. Merkostnaderna ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.

I övrigt bedöms förslagen inte medföra några merkostnader för myn-

digheter eller domstolar.

40

Speciella informationsinsatser Prop. 2017/18:291
Det får förutsättas att Polismyndigheten kommer att upplysa de berörda  
företagen om innebörden av de föreslagna lagändringarna på lämpligt sätt.  
Förslagen medför därför inget behov av speciella informationsinsatser.  
Förenlighet med unionsrätten  
Förslagen står i överensstämmelse med unionsrätten.  

8Författningskommentar

8.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

8kap.

2 a §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Tredje stycket, som är nytt, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Det görs även redaktionella ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

1 §  
I lagen finns bestämmelser om gränsöverskridande betalningar i svenska  
kronor.  
Ändringen innebär att det i lag kommer till uttryck att 2009 års förord-  
ning – i stället för 2001 års förordning – också ska tillämpas på gräns-  
överskridande betalningar i svenska kronor. Det gäller inte artiklarna  
6–8.  
I fråga om 2009 års förordning används en dynamisk hänvisningsteknik.  
Det görs också en redaktionell ändring.  
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.  
Övervägandena finns i avsnitt 5. 41
 
Prop. 2017/18:291 8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46)
  om värdepappersfonder

2kap. 20 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 13 kap. 1 § 8 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

4kap. 10 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om andelarna i en värdepappersfond. Ändringen i andra stycket är en följd av att det införs en ny punkt, punkt

8, i 13 kap. 1 §.

12kap.

1 a §

Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens skyldigheter att ingripa mot personer i ett fondbolags ledning.

Ändringen i första stycket är en följd av att det införs en ny punkt, punkt 8, i 13 kap. 1 §.

10 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om förseningsavgift.

Ändringen i första stycket är en följd av att det införs en ny punkt, punkt 8, i 13 kap. 1 §.

13kap.

1 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 8, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om. Övervägandena finns i avsnitt 4.

42

8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) Prop. 2017/18:291
  om bank- och finansieringsrörelse

1kap. 11 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten för att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 16 kap. 1 § 2 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

6 a kap.

3 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på en återhämtningsplan. Ändringen i andra stycket är en följd av att det införs en ny punkt,

punkt 2, i 16 kap. 1 §.

15kap.

1 a §

Paragrafen innehåller bestämmelser om ingripanden mot vissa fysiska personer.

Ändringen i första stycket 4 och 17 är en följd av att det införs en ny punkt, punkt 2, i 16 kap. 1 §.

10 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om förseningsavgift.

Ändringen i första stycket är en följd av att det införs en ny punkt, punkt 2, i 16 kap. 1 §.

Det görs också redaktionella ändringar.

16kap.

1 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 2, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 1 kap. 11 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om. Övervägandena finns i avsnitt 4.

43

Prop. 2017/18:291

44

8.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

6kap.

8 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt

9 kap. 1 § 9 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

9kap.

1 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 9, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Det görs också redaktionella ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

1kap. 12 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

17 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 1, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 1 kap. 12 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) Prop. 2017/18:291
  om betaltjänster

3kap. 14 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 29 § 5 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

29 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 5, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om. Det görs också redaktionella ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.8Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

19kap.

46§

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 104 § 8 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

104 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 8, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt

45

Prop. 2017/18:291 46 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkt numreras om.

Det görs också redaktionella ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

3kap. 14 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt

5 kap. 2 b § meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

5kap. 27 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 8, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

8kap. 25 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

46

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt Prop. 2017/18:291 15 kap. 2 § 8 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen

ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

15kap.

2 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 8, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.11Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

15kap.

2 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 8, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

15kap.

2 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

47

Prop. 2017/18:291 Punkt 8, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Efterföljande punkter numreras om. Övervägandena finns i avsnitt 4.

8.13Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

4kap.

5 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut på gruppnivå om kapitalbasen och särskilt likviditetskrav.

Ändringen i första stycket är en följd av att 2 kap. 3 § har getts en ny beteckning (2 §).

Övervägandena finns i avsnitt 4.

6kap. 11 §

I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 10 kap. 2 § 6 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

10kap.

2 §

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Ändringen i punkt 5 är en följd av att 2 kap. 3 § har getts en ny beteckning (2 §).

Punkt 6, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Det görs också redaktionella ändringar. Övervägandena finns i avsnitten 4 och 5.

48

Promemorians lagförslag

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.

2 a §2

En svensk värdepapperscentral En svensk värdepapperscentral
och ett kontoförande institut är och ett kontoförande institut är
skyldiga att lämna ut uppgifter om skyldiga att lämna ut uppgifter om
enskildas   förhållanden till enskildas förhållanden till
företaget, om det under en företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.       utredningsorder. Uppgifterna ska
              lämnas ut utan dröjsmål och i
              elektronisk form.    

Om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51. 49
2 Senaste lydelse 2017:1004.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Härigenom föreskrivs att lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.

Föreslagen lydelse

1 §

Sveriges valuta ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

50

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 20 §, 12 kap. 10 § och 13 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder1 ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap. 20 §2

Ett fondbolag och ett förvarings- Ett fondbolag och ett förvarings-
institut är skyldiga att lämna ut institut är skyldiga att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållan- uppgifter om enskildas förhållan-
den till företaget, om det under en den till företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.     utredningsorder. Uppgifterna ska
        lämnas ut utan dröjsmål och i
        elektronisk form.  

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

12kap.

10 §3

Om ett fondbolag inte i tid Om ett fondbolag inte i tid
lämnar de upplysningar som det är lämnar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter skyldigt att göra enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 13 kap. som meddelats med stöd av 13 kap.
1 § 21, får Finansinspektionen 1 § 22, får Finansinspektionen
besluta att bolaget ska betala en besluta att bolaget ska betala en
förseningsavgift på högst 100 000 förseningsavgift på högst 100 000
kronor. kronor.
Avgiften tillfaller staten.  
1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.  
2 Senaste lydelse 2017:1007. 51
3 Senaste lydelse 2013:1052.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Lydelse enligt SFS 2017:1143 Föreslagen lydelse

13kap. 1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2.vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

3.vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

4.på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

5.hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § tredje stycket,

6.vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f §§,

52

7. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

8. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

9. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

10. på vilket språk informationen

enligt 4 kap. 20 § ska
tillhandahållas,    
11. hur informationen enligt
4 kap. 24 § ska presenteras,  

12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

13. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

14. det system för riskhantering

som ett fondbolag ska ha enligt
5 kap. 2 § första och andra
styckena,  

7.hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,

8.vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

9.villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

10.tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

11.på vilket språk informationen

enligt 4 kap. 20 § ska
tillhandahållas,    
12. hur informationen enligt

4 kap. 24 § ska presenteras,

13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

14. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

15. det system för riskhantering

som ett fondbolag ska ha enligt
5 kap. 2 § första och andra
styckena,  
15. kriterier för indexfonder 16. kriterier för indexfonder Prop. 2017/18:291
enligt 5 kap. 7 §,     enligt 5 kap. 7 §,       Bilaga 1
16. beräkning av exponeringar 17. beräkning av exponeringar  
enligt 5 kap. 13 och 14 §§,   enligt 5 kap. 13 och 14 §§,    
17. på vilket sätt underrättelsen 18. på vilket sätt underrättelsen  
till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 §  
ska lämnas,         ska lämnas,          
18. vilka fel och försummelser 19. vilka fel och försummelser  
som ska rapporteras enligt 5 a kap. som ska rapporteras enligt 5 a kap.  
18 §,         18 §,          
19. förutsättningar för överföring 20. förutsättningar för överföring  
av finansiella instrument och av finansiella instrument och  
förvaltning enligt 5 a kap. 37 och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och  
46 §§,         46 §§,          
20. vilka åtgärder som ett 21. vilka åtgärder som ett  
fondbolag ska vidta för att uppfylla fondbolag ska vidta för att uppfylla  
de krav som följer av de krav som följer av  
bestämmelserna i 7 kap. 3 §,   bestämmelserna i 7 kap. 3 §,    
21. vad informationen enligt 22. vad informationen enligt  
8 kap. 8 § ska innehålla, hur den 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den  
ska utformas, på vilket sätt den ska ska utformas, på vilket sätt den ska  
tillhandahållas och vad som ska tillhandahållas och vad som ska  
bifogas informationen,     bifogas informationen,      
22. på vilket språk de handlingar 23. på vilket språk de handlingar  
som ska lämnas tillsammans med som ska lämnas tillsammans med  
ansökan enligt 8 kap. 19 § ska ansökan enligt 8 kap. 19 § ska  
upprättas,         upprättas,          
23. vilka upplysningar som 24. vilka upplysningar som  
fondbolag,   förvaltningsbolag, fondbolag,   förvaltningsbolag,  
fondföretag samt förvaringsinstitut fondföretag samt förvaringsinstitut  
ska lämna till Finansinspektionen ska lämna till Finansinspektionen  
enligt 10 kap. 2 § första stycket och enligt 10 kap. 2 § första stycket och  
när upplysningarna ska lämnas, och när upplysningarna ska lämnas, och  
24. sådana avgifter för tillsyn 25. sådana avgifter för tillsyn  
som avses i 10 kap. 11 §.   som avses i 10 kap. 11 §.    

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

53

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Föreslagen lydelse

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ samt 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

11 §1

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Lydelse enligt prop. 2017/18:22

6 a kap.

3 §2

Av innehållet i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska det framgå att

1.de åtgärder som identifieras rimligen kan förväntas leda till att kreditinstitutet eller koncernen kan bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft, och

2.planen och de åtgärder som identifieras i den rimligen kan förväntas bli genomförda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet.

      En återhämtningsplan och en En återhämtningsplan och en
  koncernåterhämtningsplan ska koncernåterhämtningsplan ska
  innehålla de ytterligare   uppgifter innehålla de ytterligare uppgifter
  som framgår av föreskrifter som som framgår av föreskrifter som
  meddelats med stöd av 16 kap. 1 § meddelats med stöd av 16 kap. 1 §
  6 eller tekniska standarder 7 eller tekniska standarder
54 1 Senaste lydelse 2017:1008.              
2 Senaste lydelse 2015:1029.              
beslutade av Europeiska kommis- beslutade av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 5.10 i kris- sionen enligt artikel 5.10 i kris-
hanteringsdirektivet. hanteringsdirektivet.

De åtgärder som identifieras i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan får inte leda till att det uppkommer väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i förekommande fall, ett annat koncernföretag som omfattas av planen.

15kap.

1 a §3

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om kreditinstitutet

1.har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3.i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 4. inte uppfyller kraven i 6 kap.
1–4 a, 4 c eller 5 § eller i 1–4 a, 4 c eller 5 § eller i
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 1 § 4, stöd av 16 kap. 1 § 5,

5.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6.låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

7.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

8.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i tillsynsförordningen,

9.låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i tillsynsförordningen,

10.vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11.utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel 395 i tillsynsförordningen,

12.är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

3Senaste lydelse 2017:646.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

55

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

56

13.låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i tillsynsförordningen,

14.gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

17. har tillåtit en styrelseledamot, 17. har tillåtit en styrelseledamot,
verkställande direktören eller verkställande direktören eller
ersättare för någon av dem att åta ersättare för någon av dem att åta
sig ett sådant uppdrag i institutet sig ett sådant uppdrag i institutet
eller kvarstå i institutet trots att eller kvarstå i institutet trots att
kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4
eller 5, 10 kap. 8 a–8 c §§, 12 kap. eller 5, 10 kap. 8 a–8 c §§, 12 kap.
6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som 6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap. har meddelats med stöd av 16 kap.
1 § 2 inte är uppfyllda, 1 § 3 inte är uppfyllda,

18.i strid med 6 a kap. 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en koncernåterhämtningsplan,

19.i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

20.i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finansinspektionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

21.i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

10 §4 Prop. 2017/18:291
Om ett kreditinstitut underlåter Om ett kreditinstitut underlåter Bilaga 1
att i tid lämna de upplysningar som att i tid lämna de upplysningar som  
föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 §  
första stycket 12, får Finans- första stycket 14, får Finans-  
inspektionen besluta att institutet inspektionen besluta att institutet  
ska betala en förseningsavgift med ska betala en förseningsavgift med  
högst 100 000 kronor. högst 100 000 kronor.  
Avgiften tillfaller staten.    
Lydelse enligt promemorian Föreslagen lydelse  
Upplösning av Sparbankernas    
säkerhetskassa och vissa andra    
frågor    

16kap. 1 §5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2.hur uppgifter enligt 1 kap.

2. de krav som ska gälla för 11 § ska lämnas,    
3. de krav som ska gälla för
deltagande i ledningen av ett deltagande i ledningen av ett
kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första
stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 §
andra stycket 1,     andra stycket 1,    
3. vilka poster som får räknas in i 4. vilka poster som får räknas in i
startkapitalet enligt 3 kap. startkapitalet enligt 3 kap.
5–7 §§,         5–7 §§,    
4. vilka åtgärder som ett 5. vilka åtgärder som ett kredit-
kreditinstitut ska vidta för att institut ska vidta för att uppfylla de
uppfylla de krav på soliditet och krav på soliditet och likviditet,
likviditet, riskhantering, genom- riskhantering, genomlysning,
lysning, system för hantering av system för hantering av uppgifter
uppgifter om insättare och deras om insättare och deras insättningar,
insättningar, amortering, sundhet, amortering, sundhet, att inte bidra
att inte bidra till finansiella till finansiella obalanser på
obalanser på kreditmarknaden samt kreditmarknaden samt riktlinjer
riktlinjer och instruktioner som och instruktioner som avses i 6 kap.
avses i 6 kap. 1–5 §§,     1–5 §§,    
5. erkännande av utländska krav 6. erkännande av utländska krav
enligt 6 kap. 3 d §,     enligt 6 kap. 3 d §,  
6. innehållet i en återhämtnings- 7. innehållet i en återhämtnings-
plan enligt 6 a kap. 1 § och en plan enligt 6 a kap. 1 § och en
koncernåterhämtningsplan enligt 6 koncernåterhämtningsplan enligt 6
4 Senaste lydelse 2017:231. 57
5 Senaste lydelse 2016:346.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

58

a kap. 2 §, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

7. innehållet i en ansökan om godkännande av avtal gällande koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 3 § första stycket,

8. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § ska innehålla,

9. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 11 §,

10. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,

11. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ i fråga om

krediter till andra än konsumenter, och

sådana krediter till konsumenter som utgör bostadskrediter, 12. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap.

5 och 6 §§

13. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

14. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

15. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,

16. vilka kreditinstitut som ska

upprätta register som avses i
13 kap. 8 a §, vad registren ska

innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal, och

17. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och

a kap. 2 §, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

8. innehållet i en ansökan om godkännande av avtal gällande koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 3 § första stycket,

9. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § ska innehålla,

10. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 11 §,

11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,

12. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ i fråga om

krediter till andra än konsumenter, och

sådana krediter till konsumenter som utgör bostadskrediter, 13. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap.

5 och 6 §§

14. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

15. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

16. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,

17. vilka kreditinstitut som ska

upprätta register som avses i
13 kap. 8 a §, vad registren ska

innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal, och

18. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och

underrättelser som avses i 13 kap. underrättelser som avses i Prop. 2017/18:291
16 §. 13 kap. 16 §. Bilaga 1

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

59

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 8 § och 9 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse    
              6 kap.            
              8 §1            
Ett försäkringsföretag och ett Ett försäkringsföretag och ett
blandat finansiellt holdingföretag blandat finansiellt holdingföretag
är skyldigt att lämna ut uppgifter är skyldigt att lämna ut uppgifter
om enskildas förhållanden till om enskildas förhållanden till
företaget, om det under en företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.       utredningsorder. Uppgifterna ska
                lämnas ut utan dröjsmål och i
                elektronisk form.      

9 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om    
1. hur balansomslutningen och 1. hur balansomslutningen och
kapitalkraven skall beräknas enligt kapitalkraven ska beräknas enligt
2 kap. 2–4 §§, 2 kap. 2–4 §§,
2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i
3 kap. 4 §,    
3. hur kapitalbasen och kapital- 3. hur kapitalbasen och kapital-
kraven skall beräknas enligt 5 kap. kraven ska beräknas enligt 5 kap.
3–5 §§,   3–5 §§,  
4. hur riskkoncentrationer enligt 4. hur riskkoncentrationer enligt
5 kap. 7 § skall värderas, 5 kap. 7 § ska värderas,
5. hur interna transaktioner enligt 5. hur interna transaktioner enligt
5 kap. 9 § skall värderas, 5 kap. 9 § ska värderas,

6.innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

  7. sådana riskkoncentrationer 7. sådana riskkoncentrationer
  och interna transaktioner som skall och interna transaktioner som ska
60 1 Senaste lydelse 2017:1010.    
rapporteras enligt 5 kap. 11 § och rapporteras enligt 5 kap. 11 § och Prop. 2017/18:291
fullgörandet av denna rapportering, fullgörandet av denna rapportering, Bilaga 1
och       8. kraven system för  
8. kraven system för riskhantering och rutiner för intern  
riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§,  
kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§. och        
        9. hur uppgifter enligt 6 kap. 8 §  
        ska lämnas.        

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

61

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse      
          1 kap.            
          12 §1            
Ett värdepappersbolag, en börs Ett värdepappersbolag, en börs
och en clearingorganisation är och en clearingorganisation är
skyldiga att lämna ut uppgifter om skyldiga att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till enskildas förhållanden till
företaget, om det under en företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.       utredningsorder. Uppgifterna ska
            lämnas ut utan dröjsmål och i
            elektronisk form.      
            Regeringen eller den myndighet
            som regeringen bestämmer får
            meddela närmare föreskrifter om
            hur uppgifterna ska lämnas.  

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

62 1 Senaste lydelse 2017:1011.
4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §,
5. hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas, och
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning
enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 14 och 29 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 14 §1

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning

enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

29 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.beräkningen av kapitalkrav enligt 2 § första stycket,

2.hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 6 §,

3.hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 7 § tredje stycket,

4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §, och

5. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

1 Senaste lydelse 2017:1014. 63
Prop. 2017/18:291 ska uppfylla vid uppdragsavtal ska uppfylla vid uppdragsavtal
Bilaga 1 enligt 28 §. enligt 28 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

64

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 46 och 104 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19kap.

46 §1

Ett företag som vid fullgörandet Ett företag som vid fullgörandet
av skyldigheter enligt detta kapitel av skyldigheter enligt detta kapitel
får sådan kunskap som avses i 45 §, får sådan kunskap som avses i 45 §,
är skyldigt att lämna ut uppgifter är skyldigt att lämna ut uppgifter
om enskildas förhållanden till om enskildas förhållanden till
företaget, om det under en företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.     utredningsorder. Uppgifterna ska
            lämnas ut utan dröjsmål och i
            elektronisk form.    

104 §2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 16–22 §§,

2.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 30 §,

3.innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 33 §,

4.innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 35 § andra stycket,

5.vilka upplysningar som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 37 och 49 §§,

6.företagstyrningssystem inom en grupp enligt 42 §,

  7. innehållet i en egen risk- och 7. innehållet i en egen risk- och
solvensbedömning inom en grupp solvensbedömning inom en grupp
enligt 43 §, och enligt 43 §, 8. hur uppgifter enligt
    46 § ska lämnas, och
1 Senaste lydelse 2017:1015. 65
2 Senaste lydelse 2015:700.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

8. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

9. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

66

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning
enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar

dels att 3 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 b §, av följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 14 §1

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning

enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

5 kap.

2 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

1 Senaste lydelse 2017:1016. 67

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 25 § och 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap. 25 §1

En AIF-förvaltare och ett En AIF-förvaltare och ett
förvaringsinstitut är skyldiga att förvaringsinstitut är skyldiga att
lämna ut uppgifter om enskildas lämna ut uppgifter om enskildas
förhållanden till förvaltaren och förhållanden till förvaltaren och
institutet, om det under en institutet, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.       utredningsorder. Uppgifterna ska
            lämnas ut utan dröjsmål och i
            elektronisk form.    

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Lydelse enligt SFS 2017:1147 Föreslagen lydelse

15 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket eller 2 a § andra stycket,

2.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

68 1 Senaste lydelse 2017:1017.

5.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6.hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,

6. vilka uppgifter som ska ingå i 7. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
7. vilka uppgifter som ska ingå i 8. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,         12 kap. 8 §,        
8. tillhandahållande av informa- 9. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,         10 kap. 3 §,        
9. hur informationen   enligt 10. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras, 10 kap. 11 § ska presenteras,
10. vilka uppgifter som ska ingå i 11. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 underrättelser enligt 11 kap. 4, 5
och 7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information
och vilka handlingar som samtidigt och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen, ska lämnas till Finansinspektionen,
11. vad AIF-förvaltaren ska 12. vad AIF-förvaltaren ska
iaktta för att uppfylla bestämmel- iaktta för att uppfylla bestämmel-
serna i 12 kap. 3 §,       serna i 12 kap. 3 §,      
12. innehåll i årsberättelser och 13. innehåll i årsberättelser och
halvårsredogörelser enligt 12 kap. halvårsredogörelser enligt 12 kap.
10 §,           10 §,        
13. kriterier för de finansiella 14. kriterier för de finansiella
tillgångar som medel i en special- tillgångar som medel i en special-
fond får placeras i, vilka tekniker fond får placeras i, vilka tekniker
och instrument en AIF-förvaltare och instrument en AIF-förvaltare
får använda samt villkor och får använda samt villkor och
gränser för sådan användning, det gränser för sådan användning, det
system för riskhantering som en system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-förvaltare som förvaltar
specialfonder ska ha och beräkning specialfonder ska ha och beräkning
av exponeringar enligt   12 kap. av exponeringar enligt   12 kap.
13 §,           13 §,        
14. på vilket sätt underrättelse 15. på vilket sätt underrättelse
ska lämnas, vilka fel och försum- ska lämnas, vilka fel och försum-
melser som ska rapporteras till melser som ska rapporteras till
Finansinspektionen samt förutsätt- Finansinspektionen samt förutsätt-
ningar för överföring av finansiella ningar för överföring av finansiella
instrument och förvaltning enligt instrument och förvaltning enligt
12 kap. 14 §,         12 kap. 14 §,        
15. hur beräkning och redo- 16. hur beräkning och redo-
visning av en specialfonds risknivå visning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §, ska utföras enligt 12 kap. 15 §,
16. vilken information som ska 17. vilken information som ska
lämnas till andelsägare, hur den ska lämnas till andelsägare, hur den ska
utformas, på vilket sätt den ska utformas, på vilket sätt den ska
tillhandahållas och vad som ska tillhandahållas och vad som ska

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

69

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

bifogas informationen enligt
12 kap. 16 §,  

17. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

18. vilka upplysningar som AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

19. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

20. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

bifogas informationen enligt
12 kap. 16 §,  

18. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap.

19§,

19.vilka upplysningar som AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

20.avgifter enligt 13 kap. 15 §,

samt

21.på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

70

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2014:797) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Lydelse enligt SFS 2017:1148 Föreslagen lydelse

15kap. 2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket eller 2 a § andra stycket,

2.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 8 § tredje stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6.hur uppgifter enligt 8 kap.

    25 § första stycket ska lämnas,
6. vilka uppgifter som ska ingå i 7. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
7. vilka uppgifter som ska ingå i 8. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,   12 kap. 8 §,  
8. tillhandahållande av informa- 9. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,   10 kap. 3 §,  
9. hur informationen enligt 10. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras, 10 kap. 11 § ska presenteras,
10. vilka uppgifter som ska ingå i 11. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och
7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska vilka handlingar som samtidigt ska
lämnas till Finansinspektionen, lämnas till Finansinspektionen,
11. vad AIF-förvaltaren ska iakt- 12. vad AIF-förvaltaren ska iakt-
ta för att uppfylla bestämmelserna i ta för att uppfylla bestämmelserna i
12 kap. 3 §,   12 kap. 3 §,  
12. innehåll i årsberättelser och 13. innehåll i årsberättelser och
halvårsredogörelser enligt 12 kap. halvårsredogörelser enligt 12 kap.
10 §,   10 §,   71
       

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

72

13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

14. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

15. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

16. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

17. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

18. vilka upplysningar som AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

19. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

20. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

14. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

15. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

16. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

17. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

18. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

19. vilka upplysningar som AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

20. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

21. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2014:798) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Lydelse enligt SFS 2017:1149 Föreslagen lydelse

15kap. 2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket eller 2 a § andra stycket,

2.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4,

3.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6.hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,

6. vilka uppgifter som ska ingå i 7. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
7. vilka uppgifter som ska ingå i 8. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,     12 kap. 8 §,  
8. tillhandahållande av informa- 9. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,     10 kap. 3 §,  
9. hur informationen enligt 10. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,
10. vilka uppgifter som ska ingå i 11. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och
7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska vilka handlingar som samtidigt ska
lämnas till Finansinspektionen, lämnas till Finansinspektionen,
11. vad AIF-förvaltaren ska iakt- 12. vad AIF-förvaltaren ska iakt-
ta för att uppfylla bestämmelserna i ta för att uppfylla bestämmelserna i
12 kap. 3 §,     12 kap. 3 §,  
12. innehåll i årsberättelser och 13. innehåll i årsberättelser och
halvårsredogörelser enligt 12 kap. halvårsredogörelser enligt 12 kap.
10 §,     10 §,    

73

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

74

13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

14. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

15. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

16. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

17. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

18. vilka upplysningar som AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

19. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

20. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

14. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

15. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

16. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

17. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

18. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

19. vilka upplysningar som AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

20. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

21. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 § och 10 kap. 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse  
        4 kap.    
        5 § Inom en månad från det att
Inom en månad från det att
Finansinspektionen har lämnat en Finansinspektionen har lämnat en
rapport enligt 4 §, ska inspektionen rapport enligt 4 §, ska inspektionen
försöka komma överens med försöka komma överens med
övriga berörda myndigheter om övriga berörda myndigheter om
vilket beslut som bör fattas i vilket beslut som bör fattas i
enlighet med 2 kap. 3 § med enlighet med 2 kap. 2 § med
anledning av väsentliga resultat av anledning av väsentliga resultat av
likviditetstillsynen. Överenskom- likviditetstillsynen.  
melsen ska ta hänsyn till de resultat Överenskommelsen ska ta hänsyn
som framkommit relaterade till till de resultat som framkommit
institutens   organisation, relaterade till institutens organisa-
riskhantering och behovet av tion, riskhantering och behovet av
särskilda likviditetskrav för särskilda likviditetskrav för
specifika institut.     specifika institut.  

Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas i fråga om huruvida nivån på gruppens kapitalbas är tillräcklig med hänsyn till gruppens finansiella situation och riskprofil samt den kapitalbasnivå som krävs för att tillämpa 2 kap. 1 § på såväl enskilda enheter som gruppen som helhet.

6kap. 11 §1

Ett finansiellt holdingföretag och Ett finansiellt holdingföretag och
ett blandat finansiellt holding- ett blandat finansiellt holding-
företag är skyldiga att lämna ut företag är skyldiga att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållan- uppgifter om enskildas förhållan-
den till företaget, om det under en den till företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
1 Senaste lydelse 2017:1018.   75
4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut,
5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 2 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och
6. hur uppgifter enligt 6 kap.
11 § ska lämnas.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 1

eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

10 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2.vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,

3.vilken information som moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap.

2 §,

4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 3 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

76

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2017/18:291 Bilaga 2

Sveriges riksbank, Förvaltningsrätten i Stockholm, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Datainspektionen, Tullverket, Finansinspektionen, Skatteverket, Regelrådet, Finansbolagens Förening, Finansförbundet, Fondbolagens förening, Föreningen Svenskt Näringsliv, Sparbankernas Riksförbund, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring och Svensk Handel.

77

Prop. 2017/18:291 Lagrådsremissens lagförslag
Bilaga 3    
  Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om
  värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
  instrument  
  Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om värde-
  papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument1 ska ha
  följande lydelse.  
  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  8 kap.
  2 a §2
  En svensk värdepapperscentral En svensk värdepapperscentral
  och ett kontoförande institut är och ett kontoförande institut är
  skyldiga att lämna ut uppgifter om skyldiga att lämna ut uppgifter om
  enskildas förhållanden till före- enskildas förhållanden till före-
  taget, om det under en utredning taget, om det under en utredning
  enligt bestämmelserna om för- enligt bestämmelserna om för-
  undersökning i brottmål begärs av undersökning i brottmål begärs av
  undersökningsledaren eller om det undersökningsledaren eller om det
  begärs av åklagare i ett ärende om begärs av åklagare i ett ärende om
  rättslig hjälp i brottmål, på fram- rättslig hjälp i brottmål, på fram-
  ställning av en annan stat eller en ställning av en annan stat eller en
  mellanfolklig domstol, eller i ett mellanfolklig domstol, eller i ett
  ärende om erkännande och verk- ärende om erkännande och verk-
  ställighet av en europeisk utred- ställighet av en europeisk utred-
  ningsorder. ningsorder. Uppgifterna ska lämnas
    ut utan dröjsmål och i elektronisk
    form.
  Om skyldighet för värdepappers- Bestämmelser om skyldighet för
  centraler och kontoförande institut värdepapperscentraler och konto-
  att lämna uppgifter till överför- förande institut att lämna uppgifter
  myndaren finns bestämmelser i till överförmyndaren finns i 16 kap.
  16 kap. 10 a § föräldrabalken. 10 a § föräldrabalken.
    Regeringen eller den myndighet
    som regeringen bestämmer får
    meddela föreskrifter om hur upp-

gifter enligt första stycket ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

78 1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.
2 Senaste lydelse 2017:1004.

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Härigenom föreskrivs att lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Nuvarande lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.

Föreslagen lydelse

1 §

Sveriges valuta ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

79

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
      2 kap.    
      20 §2    
Ett fondbolag och ett förvarings- Ett fondbolag och ett förvarings-
institut är skyldiga att lämna ut institut är skyldiga att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållan- uppgifter om enskildas förhållan-
den till företaget, om det under en den till företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.     utredningsorder. Uppgifterna ska
        lämnas ut utan dröjsmål och i
        elektronisk form.  

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Lydelse enligt prop. 2017/18:148 Föreslagen lydelse

4 kap.

10 §3

Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med

1.villkor för a) utdelning, b) avgifter,

  1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.
80 2 Senaste lydelse 2017:1007.
3 Senaste lydelse 2017:1143.

c)lägsta teckningsbelopp,

d)distribution av andelar,

e)valutasäkring, och

f)i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och

2. villkor som framgår av före- 2. villkor som framgår av före-
skrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 9. stöd av 13 kap. 1 § 10.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

12kap.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om fondbolaget

1.har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,

3.påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4.inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksamheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5.åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4–6 §§ och 7 § första stycket,

6.påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7.vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

8. vid upprepade tillfällen place- 8. vid upprepade tillfällen place-
rar medel i en värdepappersfond i rar medel i en värdepappersfond i
strid med det som anges i 5 kap. 1, strid med det som anges i 5 kap. 1,
3–22, 24 eller 25 § eller föreskrifter 3–22, 24 eller 25 § eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
13 kap. 1 § 13, 14, 16 och 17 13 kap. 1 § 14, 15, 17 och 18
avseende dessa bestämmelser,   avseende dessa bestämmelser,  
9. inte uppfyller kraven 9. inte uppfyller kraven
hantering av risker i 5 kap. 2 § hantering av risker i 5 kap. 2 §
första eller andra stycket eller i första eller andra stycket eller i
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 15 avseende stöd av 13 kap. 1 § 16 avseende
dessa bestämmelser,     dessa bestämmelser,    

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

81

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

82

10.i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11.i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehavet, eller

12.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

10 §

Om ett fondbolag inte i tid Om ett fondbolag inte i tid
lämnar de upplysningar som det är lämnar de upplysningar som det är
skyldigt att göra enligt föreskrifter skyldigt att göra enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
13 kap. 1 § 24, får Finansinspek- 13 kap. 1 § 25, får Finansinspek-
tionen besluta att bolaget ska betala tionen besluta att bolaget ska betala
en förseningsavgift på högst 100 en förseningsavgift på högst 100
000 kronor. 000 kronor.
Avgiften tillfaller staten.  

13kap. 1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2.vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

3.vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

4.på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

5.hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § tredje stycket,

6.vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f §§,

7.vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 2 kap. 17 g §,

8. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

9. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

10. tillhandahållande av infor-

mationsbroschyr och faktablad
enligt 4 kap. 20 §,    
11. på vilket språk informationen
enligt 4 kap. 20 § ska till-
handahållas,      
12. hur informationen enligt

4 kap. 24 § ska presenteras,

13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

14. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

15. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

16. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

17. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

18. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,

19. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,

20. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

21. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

8.hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,

9.vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

10.villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

11.tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

12.på vilket språk informationen

enligt 4 kap. 20 § ska till-
handahållas,  
13. hur informationen enligt

4 kap. 24 § ska presenteras,

14. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

15. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

16. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

17. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

18. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

19. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,

20. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,

21. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

22. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

83

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

22. vad informationen enligt
8 kap. 8 § ska innehålla, hur den

ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

23. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

24. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

25. sådana avgifter som avses i

10 kap. 11 §.

23. vad informationen enligt
8 kap. 8 § ska innehålla, hur den

ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

24. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

25. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

26. sådana avgifter som avses i

10 kap. 11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

84

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1kap. 11 §1

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

6 a kap.

3 §2

Av innehållet i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska det framgå att

1.de åtgärder som identifieras rimligen kan förväntas leda till att kreditinstitutet eller koncernen kan bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft, och

2.planen och de åtgärder som identifieras i den rimligen kan förväntas bli genomförda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet.

En återhämtningsplan och en En återhämtningsplan och en
koncernåterhämtningsplan ska koncernåterhämtningsplan ska
innehålla de ytterligare uppgifter innehålla de ytterligare uppgifter
som framgår av föreskrifter som som framgår av föreskrifter som
meddelats med stöd av 16 kap. 1 § meddelats med stöd av 16 kap. 1 §
6 eller tekniska standarder beslu- 7 eller tekniska standarder beslu-
tade av Europeiska kommissionen tade av Europeiska kommissionen
enligt artikel 5.10 i krishanterings- enligt artikel 5.10 i krishanterings-
direktivet.     direktivet.  
1 Senaste lydelse 2017:1008.       85
2 Senaste lydelse 2017:1342.      

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

De åtgärder som identifieras i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan får inte leda till att det uppkommer väsentliga hinder mot att rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i förekommande fall, ett annat koncernföretag som omfattas av planen.

Lydelse enligt prop. 2017/18:137 Föreslagen lydelse

15 kap.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om kreditinstitutet

1.har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3.i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 4. inte uppfyller kraven i 6 kap.
1–3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i 1–3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 1 § 4, stöd av 16 kap. 1 § 5,

5.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6.låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

7.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

8.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i tillsynsförordningen,

9.låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i tillsynsförordningen,

10.vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11.utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel 395 i tillsynsförordningen,

12.är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13.låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i tillsynsförordningen,

86

14.gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

17. har tillåtit en styrelseledamot, 17. har tillåtit en styrelseledamot,
verkställande direktören eller verkställande direktören eller
ersättare för någon av dem att åta ersättare för någon av dem att åta
sig ett sådant uppdrag i institutet sig ett sådant uppdrag i institutet
eller kvarstå i institutet trots att eller kvarstå i institutet trots att
kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4
eller 5, 10 kap. 8 a–8 c §§, 12 kap. eller 5, 10 kap. 8 a–8 c §§, 12 kap.
6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som 6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap. har meddelats med stöd av 16 kap.
1 § 2 inte är uppfyllda, 1 § 3 inte är uppfyllda,

18.i strid med 6 a kap. 1 eller 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

19.i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

20.i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finansinspektionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

21.i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

      10 §
Om ett kreditinstitut underlåter Om ett kreditinstitut inte i tid
att i tid lämna de upplysningar som lämnar de upplysningar som före-
föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § skrivits med stöd av 16 kap. 1 §
första stycket 15, får första stycket 16, får Finansinspek-
Finansinspektionen besluta att tionen besluta att institutet ska

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

87

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

88

institutet ska betala en försenings- betala en förseningsavgift med
avgift med högst 100 000 kronor. högst 100 000 kronor.
Avgiften tillfaller staten.  

16kap. 1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2.hur uppgifter enligt 1 kap. 11 § ska lämnas,

2. de krav som ska gälla för del- 3. de krav som ska gälla för del-
tagande i ledningen av ett kredit- tagande i ledningen av ett kredit-
institut enligt 3 kap. 2 § första institut enligt 3 kap. 2 § första
stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 §
andra stycket 1,           andra stycket 1,          
3. vilka poster som får räknas in i 4. vilka poster som får räknas in i
startkapitalet   enligt   3 kap. startkapitalet   enligt   3 kap.
5–7 §§,                   5–7 §§,                
4. vilka åtgärder ett kreditinstitut 5. vilka åtgärder ett kreditinstitut
ska vidta för att uppfylla de krav på ska vidta för att uppfylla de krav på
soliditet och likviditet, risk- soliditet och likviditet, risk-
hantering,   genomlysning,   system hantering, genomlysning,   system
för hantering av uppgifter om för hantering av uppgifter om
insättare och deras insättningar, insättare och deras insättningar,
amortering, sundhet, att inte bidra amortering, sundhet, att inte bidra
till finansiella obalanser på kredit- till finansiella obalanser på kredit-
marknaden samt riktlinjer och marknaden samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 6 kap. instruktioner som avses i 6 kap.
1–5 §§,                   1–5 §§,                
5. erkännande av utländska krav 6. erkännande av utländska krav
enligt 6 kap. 3 d §,         enligt 6 kap. 3 d §,          
6. innehållet i en återhämtnings- 7. innehållet i en återhämtnings-
plan enligt 6 a kap. 1 § och en plan enligt 6 a kap. 1 § och en
koncernåterhämtningsplan   enligt koncernåterhämtningsplan   enligt
6 a kap. 2 §, när planerna ska upp- 6 a kap. 2 §, när planerna ska upp-
rättas och hur ofta de ska uppda- rättas och hur ofta de ska uppda-
teras,                   teras,                
7. innehållet i en ansökan om 8. innehållet i en ansökan om
godkännande av avtal gällande godkännande av avtal gällande
koncerninternt finansiellt stöd koncerninternt finansiellt stöd
enligt 6 b kap. 3 § första stycket, enligt 6 b kap. 3 § första stycket,
8. vad det beslut som styrelsen i 9. vad det beslut som styrelsen i
det stödgivande företaget fattar det stödgivande företaget fattar
enligt 6 b kap. 8 § ska innehålla, enligt 6 b kap. 8 § ska innehålla,
9. innehållet i en anmälan om 10. innehållet i en anmälan om
givande av koncerninternt finansi- givande av koncerninternt finansi-
ellt stöd enligt 6 b kap. 11 §,   ellt stöd enligt 6 b kap. 11 §,  
10. offentliggörandet av infor- 11. offentliggörandet av infor-
mation enligt 6 b kap. 16 §,     mation enligt 6 b kap. 16 §,    

11.vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ i fråga om

– krediter till andra än konsumenter, och

– sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,

12.tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§

13.kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

14.vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

15.vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,

16.vilka kreditinstitut som ska

upprätta register som avses i
13 kap. 8 a §, vad registren ska

innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal, och

17. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser som avses i 13 kap. 16 §.

12. vilka åtgärder ett kreditinsti- Prop. 2017/18:291
tut ska vidta för att uppfylla de krav Bilaga 3
kreditprövning, dokumentation  
och beslutsunderlag som avses i  

8 kap. 1–4 §§ i fråga om

krediter till andra än konsumenter, och

sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,

13. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§

14. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

15. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

16. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,

17. vilka kreditinstitut som ska

upprätta register som avses i
13 kap. 8 a §, vad registren ska

innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal, och

18. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser som avses i 13 kap. 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

89

Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 8 § och 9 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

8 §1

Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

9 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om    
1. hur balansomslutningen och 1. hur balansomslutningen och
kapitalkraven skall beräknas enligt kapitalkraven ska beräknas enligt
2 kap. 2–4 §§, 2 kap. 2–4 §§,
2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i
3 kap. 4 §,    
3. hur kapitalbasen och kapital- 3. hur kapitalbasen och kapital-
kraven skall beräknas enligt 5 kap. kraven ska beräknas enligt 5 kap.
3–5 §§,   3–5 §§,  
4. hur riskkoncentrationer enligt 4. hur riskkoncentrationer enligt
5 kap. 7 § skall värderas, 5 kap. 7 § ska värderas,
5. hur interna transaktioner enligt 5. hur interna transaktioner enligt
5 kap. 9 § skall värderas, 5 kap. 9 § ska värderas,

6.innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

90 1 Senaste lydelse 2017:1010.
7. sådana riskkoncentrationer 7. sådana riskkoncentrationer Prop. 2017/18:291
och interna transaktioner som skall och interna transaktioner som ska Bilaga 3
rapporteras enligt 5 kap. 11 § och rapporteras enligt 5 kap. 11 § och  
fullgörandet av denna rapportering, fullgörandet av denna rapportering,  
och   8. kraven på system för riskhan-  
8. kraven på system för riskhan- tering och rutiner för intern kontroll  
tering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§, och  
enligt 5 kap. 13 och 14 §§. 9. hur uppgifter enligt 6 kap. 8 §  
    ska lämnas.    

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

91

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. hur uppgifter enligt 12 § ska lämnas,
2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 15 §, och
3. vad en förteckning enligt 16 § ska innehålla.
Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.
Föreslagen lydelse

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 12 och 17 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

12 §1

Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Lydelse enligt prop. 2017/18:263

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 15 §, och

2. vad en förteckning enligt 16 § ska innehålla.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

92 1 Senaste lydelse 2017:1011.
4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §,
5. hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas, och
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav betal-
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 14 och 29 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 14 §1

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

29 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.beräkningen av kapitalkrav enligt 2 § första stycket,

2.hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 6 §,

3.hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 7 § tredje stycket,

4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §, och

5. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som

1 Senaste lydelse 2017:1014. 93

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 §.

ningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

94

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 46 och 104 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19kap.

46 §1

Ett företag som vid fullgörandet Ett företag som vid fullgörandet
av skyldigheter enligt detta kapitel av skyldigheter enligt detta kapitel
får sådan kunskap som avses i 45 §, får sådan kunskap som avses i 45 §,
är skyldigt att lämna ut uppgifter är skyldigt att lämna ut uppgifter
om enskildas förhållanden till om enskildas förhållanden till
företaget, om det under en företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett eller om det begärs av åklagare i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål, ärende om rättslig hjälp i brottmål,
på framställning av en annan stat på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol, eller eller en mellanfolklig domstol, eller
i ett ärende om erkännande och i ett ärende om erkännande och
verkställighet av en europeisk verkställighet av en europeisk
utredningsorder.     utredningsorder. Uppgifterna ska
            lämnas ut utan dröjsmål och i
            elektronisk form.    

104 §2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 16–22 §§,

2.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 30 §,

3.innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 33 §,

4.innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 35 § andra stycket,

  5. vilka upplysningar som ett 5. vilka upplysningar ett företag
företag ska lämna till Finans- ska lämna till Finansinspektionen
inspektionen enligt 37 och 49 §§, enligt 37 och 49 §§,
  6. företagstyrningssystem inom en grupp enligt 42 §,
1 Senaste lydelse 2017:1015. 95
2 Senaste lydelse 2015:700.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

7.innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 43 §, och

8. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

7.innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 43 §,

8.hur uppgifter enligt 46 § ska lämnas, och

9.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

96

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar

dels att 3 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 b §, av följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap. 14 §1

Institut för elektroniska pengar Institut för elektroniska pengar
och registrerade utgivare är skyl- och registrerade utgivare är skyl-
diga att lämna ut sådana uppgifter diga att lämna ut sådana uppgifter
som avses i 12 § första stycket, om som avses i 12 § första stycket, om
det under en utredning enligt det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersök- bestämmelserna om förundersök-
ning i brottmål begärs av under- ning i brottmål begärs av under-
sökningsledaren eller om det sökningsledaren eller om det
begärs av åklagare i ett ärende om begärs av åklagare i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål, på fram- rättslig hjälp i brottmål, på fram-
ställning av en annan stat eller en ställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol, eller i ett mellanfolklig domstol, eller i ett
ärende om erkännande och verk- ärende om erkännande och verk-
ställighet av en europeisk utred- ställighet av en europeisk utred-
ningsorder.   ningsorder. Uppgifterna ska läm-
    nas ut utan dröjsmål och i
    elektronisk form.  

5 kap.

2 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

1 Senaste lydelse 2017:1016. 97

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 25 § och 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
8 kap.    
25 §1    
En AIF-förvaltare och ett för- En AIF-förvaltare och ett förva-
varingsinstitut är skyldiga att lämna ringsinstitut är skyldiga att lämna ut
ut uppgifter om enskildas för- uppgifter om enskildas förhål-
hållanden till förvaltaren och insti- landen till förvaltaren och institutet,
tutet, om det under en utredning om det under en utredning enligt
enligt bestämmelserna om för- bestämmelserna om för-
undersökning i brottmål begärs av undersökning i brottmål begärs av
undersökningsledaren eller om det undersökningsledaren eller om det
begärs av åklagare i ett ärende om begärs av åklagare i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål, på fram- rättslig hjälp i brottmål, på fram-
ställning av en annan stat eller en ställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol, eller i ett mellanfolklig domstol, eller i ett
ärende om erkännande och verk- ärende om erkännande och verk-
ställighet av en europeisk utred- ställighet av en europeisk utred-
ningsorder. ningsorder. Uppgifterna ska läm-
  nas ut utan dröjsmål och i elek-
  tronisk form.    

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldra-

balken.  
Lydelse enligt prop. 2017/18:148 Föreslagen lydelse

15 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

98 1 Senaste lydelse 2017:1017.

5.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

6.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8.hur uppgifter enligt 8 kap.

      25 § första stycket ska lämnas,
8. vilka uppgifter som ska ingå i 9. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
9. vilka uppgifter som ska ingå i 10. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,     12 kap. 8 §,  
10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,     10 kap. 3 §,  
11. hur informationen enligt 12. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,
12. vilka uppgifter som ska ingå i 13. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 underrättelser enligt 11 kap. 4, 5
och 7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information
och vilka handlingar som samtidigt och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen, ska lämnas till Finansinspektionen,
13. vad AIF-förvaltaren ska iakt- 14. vad AIF-förvaltaren ska iakt-
ta för att uppfylla bestämmelserna i ta för att uppfylla bestämmelserna i
12 kap. 3 §,     12 kap. 3 §,  
14. innehåll i årsberättelser och 15. innehåll i årsberättelser och
halvårsredogörelser enligt 12 kap. halvårsredogörelser enligt 12 kap.
10 §,     10 §,  
15. kriterier för de finansiella 16. kriterier för de finansiella
tillgångar som medel i en special- tillgångar som medel i en special-
fond får placeras i, vilka tekniker fond får placeras i, vilka tekniker
och instrument en AIF-förvaltare och instrument en AIF-förvaltare
får använda samt villkor och får använda samt villkor och
gränser för sådan användning, det gränser för sådan användning, det
system för riskhantering som en system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar speci- AIF-förvaltare som förvaltar speci-
alfonder ska ha och beräkning av alfonder ska ha och beräkning av
exponeringar enligt 12 kap. 13 §, exponeringar enligt 12 kap. 13 §,
16. på vilket sätt underrättelse 17. på vilket sätt underrättelse
ska lämnas, vilka fel och försum- ska lämnas, vilka fel och försum-
melser som ska rapporteras till melser som ska rapporteras till
Finansinspektionen samt förutsätt- Finansinspektionen samt förutsätt-
ningar för överföring av finansiella ningar för överföring av finansiella
instrument och förvaltning enligt instrument och förvaltning enligt
12 kap. 14 §,   12 kap. 14 §,  

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

99

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

100

17. hur beräkning och redovis- 18. hur beräkning och redovis-
ning av en specialfonds risknivå ning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §, ska utföras enligt 12 kap. 15 §,
18. vilken information som ska 19. vilken information som ska
lämnas till andelsägare, hur den ska lämnas till andelsägare, hur den ska
utformas, på vilket sätt den ska utformas, på vilket sätt den ska
tillhandahållas och vad som ska bi- tillhandahållas och vad som ska bi-
fogas informationen enligt 12 kap. fogas informationen enligt 12 kap.
16 §, 16 §,    
19. vad som vid förvaltning av 20. vad som vid förvaltning av
specialfonder ska iakttas för att specialfonder ska iakttas för att
uppfylla skyldigheterna i 12 kap. uppfylla skyldigheterna i 12 kap.
19 §, 19 §,    
20. vilka upplysningar AIF- 21. vilka upplysningar AIF-
förvaltare ska lämna till Finans- förvaltare ska lämna till Finans-
inspektionen enligt 13 kap. 6 §, inspektionen enligt 13 kap. 6 §,
21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, 22. avgifter enligt 13 kap. 15 §,
samt samt    
22. på vilket språk handlingar 23. på vilket språk handlingar
som avses i denna lag ska upprättas. som avses i denna lag ska upprättas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Lydelse enligt prop. 2017/18:148 Föreslagen lydelse

15kap. 2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 8 § tredje stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

5.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

6.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8.hur uppgifter enligt 8 kap.

      25 § första stycket ska lämnas,  
8. vilka uppgifter som ska ingå i 9. vilka uppgifter som ska ingå i  
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt  
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,    
9. vilka uppgifter som ska ingå i 10. vilka uppgifter som ska ingå i  
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och  
12 kap. 8 §,   12 kap. 8 §,    
10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-  
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt  
10 kap. 3 §,   10 kap. 3 §,    
11. hur informationen enligt 12. hur informationen enligt  
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,    
12. vilka uppgifter som ska ingå i 13. vilka uppgifter som ska ingå i  
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och  
7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information och 101

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

102

vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

13. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

14. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF- förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

16. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

18. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

19. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

20. vilka upplysningar AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

22. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

14. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

15. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF- förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

17. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

19. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

20. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

21. vilka upplysningar AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

22. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

23. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Lydelse enligt prop. 2017/18:148 Föreslagen lydelse

15kap. 2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4,

4.vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

5.vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

6.vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8.hur uppgifter enligt 8 kap. 25 §

        första stycket ska lämnas,  
8. vilka uppgifter som ska ingå i 9. vilka uppgifter som ska ingå i
en informationsbroschyr enligt en informationsbroschyr enligt
10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,   10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,  
9. vilka uppgifter som ska ingå i 10. vilka uppgifter som ska ingå i
ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och
12 kap. 8 §,   12 kap. 8 §,  
10. tillhandahållande av informa- 11. tillhandahållande av informa-
tionsbroschyr och faktablad enligt tionsbroschyr och faktablad enligt
10 kap. 3 §,   10 kap. 3 §,  
11. hur informationen enligt 12. hur informationen enligt
10 kap. 11 § ska presenteras,   10 kap. 11 § ska presenteras,  
12. vilka uppgifter som ska ingå i 13. vilka uppgifter som ska ingå i
underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och
7 §§ samt vilken information och 7 §§ samt vilken information och

103

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

104

vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

13. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

14. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

16. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

18. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

19. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

20. vilka upplysningar AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

21. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

22. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

14. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

15. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

17. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

19. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

20. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

21. vilka upplysningar AIF- förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

22. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

23. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 § och 10 kap. 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap. 5 §

Inom en månad från det att Inom en månad från det att
Finansinspektionen har lämnat en Finansinspektionen har lämnat en
rapport enligt 4 §, ska inspektionen rapport enligt 4 §, ska inspektionen
försöka komma överens med försöka komma överens med
övriga berörda myndigheter om övriga berörda myndigheter om
vilket beslut som bör fattas i enlig- vilket beslut som bör fattas i enlig-
het med 2 kap. 3 § med anledning het med 2 kap. 2 § med anledning
av väsentliga resultat av likvidi- av väsentliga resultat av likvidi-
tetstillsynen. Överenskommelsen tetstillsynen. Överenskommelsen
ska ta hänsyn till de resultat som ska ta hänsyn till de resultat som
framkommit relaterade till institu- framkommit relaterade till institu-
tens organisation, riskhantering och tens organisation, riskhantering och
behovet av särskilda likviditetskrav behovet av särskilda likviditetskrav
för specifika institut.   för specifika institut.

Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas i fråga om huruvida nivån på gruppens kapitalbas är tillräcklig med hänsyn till gruppens finansiella situation och riskprofil samt den kapitalbasnivå som krävs för att tillämpa 2 kap. 1 § på såväl enskilda enheter som gruppen som helhet.

6kap. 11 §1

Ett finansiellt holdingföretag och Ett finansiellt holdingföretag och
ett blandat finansiellt holdingföre- ett blandat finansiellt holdingföre-
tag är skyldiga att lämna ut uppgif- tag är skyldiga att lämna ut upp-
ter om enskildas förhållanden till gifter om enskildas förhållanden till
företaget, om det under en utred- företaget, om det under en
ning enligt bestämmelserna om utredning enligt bestämmelserna
förundersökning i brottmål begärs om förundersökning i brottmål
av undersökningsledaren eller om begärs av undersökningsledaren
det begärs av åklagare i ett ärende eller om det begärs av åklagare i ett
om rättslig hjälp i brottmål, på ärende om rättslig hjälp i brottmål,
framställning av en annan stat eller på framställning av en annan stat
1 Senaste lydelse 2017:1018.   105
3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut,
5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 2 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och
6. hur uppgifter enligt 6 kap.
11 § ska lämnas.

Prop. 2017/18:291 Bilaga 3

en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

10 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2.vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,

3. vilken information som moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,

4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 3 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

106

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-06-07

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Erik Nymansson

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

2.lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar,

3.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

4.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

6.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

8.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

9.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

10.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11.lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

12.lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

13.lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga

Erik Blommé och Hanna Oljelund, biträdda av departementssekreteraren Markus Forsman.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

1 §

2001 års EU-förordning om gränsöverskridande betalningar har ersatts av 2009 års förordning i samma ämne. Den nya EU-förordningen innehåller

Prop. 2017/18:291 Bilaga 4

107

Prop. 2017/18:291 Bilaga 4

108

också specifika bestämmelser om avgiftsuttag och nåbarhet vid genomförande av gränsöverskridande autogirobetalningar i euro (artiklarna 6–8). EU-förordningarna gäller överföringar i euro. I nuvarande lydelse av 2002 års lag föreskrivs att Sveriges valuta ska ”omfattas av” 2001 års förordning. Det uttryckssättet valdes med hänvisning till att det förekom i den svenska lydelsen av artikel 9 i förordningen (Lagrådets yttrande till finansutskottet den 25 april 2002 och bet. 2001/02:FiU24).

I den svenska versionen av 2009 års förordning förekommer inte uttrycket ”omfattas av”. Artikel 14 (som i artikel 14.3 knyter an till artikel 9 i 2001 års förordning) har som rubrik ”Tillämpning på andra valutor än euro” och i artikel 14.1 används, liksom i skäl 18, termen tillämpa. I andra språkversioner förekommer uttryck som att utvidga tillämpnings- eller användningsområdet.

Mot den bakgrunden bör ”tillämpas” användas i lagen i stället för ”omfattas av”. Till saken hör att termer och uttryck som tillämpas, användas och utvidgad tillämpning/användning förekommer i de danska, engelska, franska och tyska versionerna av 2001 års förordning och att termen tillämpas förekommer i den svenska versionen av skäl 15 i den förordningen. Den omständigheten att Sverige underrättat kommissionen genom ett meddelande enligt artikel 9 i 2001 års förordning – och då rimligen använt uttrycket ”omfattas av” – och att någon ny underrättelse inte kommer att lämnas (jfr artikel 14.3 i 2009 års förordning) föranleder inte någon annan bedömning.

Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras enligt följande.

Europaparlamentets och rådets förordning … ska, utom när det gäller artiklarna 6–8, tillämpas även på Sveriges valuta.

Förslaget till lag om ändring i lagen om elektroniska pengar

5 kap.

I remissen föreslås en ny 2 b § med bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur vissa angivna uppgifter ska lämnas.

Rubriken till kapitlet är Tillsyn, ingripanden och bemyndigande och den underrubrik som närmast föregår den föreslagna 2 b § är Tillsynens omfattning. I 27 § finns ett antal bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Den paragrafen föregås av underrubriken Bemyndigande.

Det nu föreslagna bemyndigandet bör tas in som en ny punkt 8 i 27 §. Vidare bör ”bemyndigande” i såväl kapitelrubriken som i underrubriken ändras till ”bemyndiganden”.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet Prop. 2017/18:291
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018  
Närvarande: statsrådet Wallström, ordförande, och statsråden Lövin,  
Y Johansson, M Johansson, Hallengren, Andersson, Hellmark Knutsson,  
Bolund, Damberg, Strandhäll, Fridolin, Eriksson, Linde, Ekström,  
Fritzon, Eneroth  
Föredragande: statsrådet Bolund  
     

Regeringen beslutar proposition Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

109