Regeringens proposition 2017/18:220

En omreglerad spelmarknad

Prop.

 

2017/18:220

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2018

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny spelreglering. Den nya regleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Krav på ett starkt kon- sumentskydd och en hög säkerhet ska ställas på spelen. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas. Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vad- hållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid mark- nadsföring av spel. En statlig spelmyndighet ska besluta om licenser och utöva tillsyn enligt lagen. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps. Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel, s.k. matchfixning, ska kunna dömas för spelfuskbrott.

Punktskatt ska tas ut på licenspliktigt spel med 18 procent av skill- naden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetal- ningarna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skatte- befriat.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansök- ningar om licens ska kunna lämnas in efter den 1 augusti 2018.

1

Prop. 2017/18:220 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

8

2

Lagtext

..............................................................................................

9

 

2.1 ..............................................................

Förslag till spellag

9

 

2.2 ........................................

Förslag till lag om skatt på spel

38

 

2.3 .........................

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

40

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel......................................

41

2.5Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078)......................................................................

44

2.6Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)......................................................................

46

2.7Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486)........................................................................

50

2.8Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)................................................

52

2.9Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

(2010:696)........................................................................

53

2.10Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

(2011:1244)......................................................................

56

2.11

Förslag till lag om ändring i

 

 

kameraövervakningslagen (2013:460).............................

59

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2017:387) om

ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

...................61

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

terrorism...........................................................................

62

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2018:90) om

insyn i finansiering av partier...........................................

68

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen

 

(2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om

 

 

ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ...................

69

3 Ärendet och dess beredning............................................................

71

4 Behovet av en ny spelreglering.......................................................

72

4.1

Spel – nöje och problem...................................................

72

4.2

Den svenska spelmarknaden ............................................

72

4.3

Gällande rätt.....................................................................

73

4.4

Spelformer........................................................................

75

4.5

Aktörer på den svenska spelmarknaden...........................

77

4.6

Utredningar ......................................................................

79

4.7

Det behövs en ny spelreglering........................................

81

5 En ny spellag...................................................................................

 

83

5.1

En ramlag för spel om pengar..........................................

83

5.2

Lagens tillämpningsområde .............................................

86

 

5.2.1

Huvudsakligt tillämpningsområde...................

86

2

 

 

5.2.2

Särskilda undantag från

Prop. 2017/18:220

 

 

 

tillämpningsområdet .......................................

88

 

5.3

Kraven på spelverksamhet ...............................................

89

 

5.4

Licensfria spel .................................................................

92

 

5.5

Pyramidspel .....................................................................

95

 

5.6

Registreringslotterier .......................................................

97

 

5.7

Vinståterbetalning och riskklassificering ........................

97

6

Förutsättningar för licens.............................................................

100

 

6.1

Licenshavarens lämplighet ............................................

100

 

6.2

Hinder mot licens ..........................................................

103

 

6.3

Representanter för licenshavare från tredjeland ............

105

 

6.4

Licensprövningen ..........................................................

107

 

6.5

Licensen

........................................................................

108

 

6.6

Personlig .......................................................inställelse

109

 

6.7

Anmälningsskyldighet ...................................................

110

7

Licenser

........................................................................................

 

110

 

7.1

Spel som ........................................är förbehållet staten

110

 

 

7.1.1 .........................................................

Kasinon

110

 

 

7.1.2 ............................................

Värdeautomater

114

 

........................................................

7.1.3

Lotterier

115

 

................

7.1.4

Begränsade möjligheter till licens

116

 

7.2 .....................................

Spel för allmännyttiga ändamål

117

 

7.3 .....................................................

Registreringslotterier

120

 

7.4 ................................................

Kommersiellt onlinespel

121

 

7.5 ...................................................................

Vadhållning

123

 

7.6 ......................................

Landbaserat kommersiellt spel

126

 

7.7 ...............................

Spel på fartyg i internationell trafik

129

8

Licenshavares ...................................................samarbetspartner

130

 

8.1 ...............................................

Internationellt samarbete

130

 

8.2 .....................................................................

Spelombud

132

 

8.3 ................................................................

Uppdragsavtal

135

 

8.4 .........................................................

Underleverantörer

136

9

Spelarregistrering ................................................och spelkonton

139

 

9.1 ..................................................

Registrering av spelare

139

 

9.2 ..............................................

Spelkonton för onlinespel

141

 

.......................

9.2.1

Grundläggande bestämmelser

141

 

....................................

9.2.2

Tillfälliga spelkonton

143

 

.............................

9.2.3

Skydd för spelares pengar

144

 

.............................

9.2.4

Avslutande av spelkonton

145

10

Spelansvar....................................................................................

 

146

 

10.1 .........................................

Problem i samband med spel

146

 

10.2 .................................................................

Omsorgsplikt

148

 

10.3 ................................................................

Åldersgränser

149

 

10.4 ..................................................

Informationsskyldighet

150

 

10.5 ........................................................

Utformning av spel

151

 

10.6 ..............................................

Insatser och vissa gränser

151

 

10.7 ..................................................................

Kreditförbud

153

 

10.8 .........................................................

Bonuserbjudanden

154

 

 

 

 

3

Prop. 2017/18:220

4

10.9

Självtest..........................................................................

156

10.10

Självavstängning............................................................

157

10.11

Kundtjänst......................................................................

159

10.12

Utbildning ......................................................................

159

10.13

Särskilda bestämmelser för anställda.............................

160

10.14

Kontrollrutiner och rapportering....................................

161

11 Marknadsföring.............................................................................

161

11.1

Bestämmelser om marknadsföring.................................

161

11.2

Måttfull marknadsföring.................................................

163

11.3

Direktreklam ..................................................................

164

11.4

Informationsskyldighet...................................................

166

11.5

Otillbörlig marknadsföring.............................................

166

11.6

Sponsring........................................................................

167

11.7Reklam, sponsring och produktplacering i radio och tv 168

12 Tekniska krav, personuppgifter och sekretess...............................

171

 

12.1

Tekniska krav.................................................................

171

 

12.2

Personuppgifter..............................................................

173

 

 

12.2.1

Regler om behandling av personuppgifter

 

 

 

 

tas in i spellagen............................................

173

 

 

12.2.2

Personuppgiftsansvar,

 

 

 

 

behörighetstilldelning och sökförbud............

176

 

 

12.2.3

Rättslig grund och särskilda ändamål med

 

 

 

 

personuppgiftsbehandlingen..........................

178

 

 

12.2.4

Undantag från rätten för den enskilde till

 

 

 

 

tillgång till personuppgifter...........................

185

 

 

12.2.5

Bevarande av uppgifter..................................

186

 

12.3

Sekretess i självavstängningsregistret............................

188

13

En statlig spelmyndighet...............................................................

189

 

13.1

Ansvarsområde och organisation ...................................

189

 

13.2

Spelmyndigheten ska ha rutiner för anställdas spel........

190

 

13.3

Samverkan......................................................................

191

 

 

13.3.1

Ett spelmarknadsråd inrättas..........................

191

 

 

13.3.2

Ett särskilt råd mot matchfixning inrättas......

191

 

 

13.3.3

Samverkan vid tillsyn....................................

192

14

Tillsyn

...........................................................................................

 

193

 

14.1

Tillsynsmyndighet..........................................................

193

 

14.2

Undersökningar och upplysningar..................................

194

 

14.3

Upplysningar från en koncern........................................

195

 

14.4

Redovisning och revision...............................................

196

 

14.5

Kontrollköp....................................................................

198

 

14.6

Tillsyn över registreringslotterier...................................

200

14.7Ingripanden på grund av åsidosättande av skyldighet

 

enligt spellagen...............................................................

200

14.8

Interimistisk återkallelse av en licens.............................

201

14.9

Återkallelse i vissa särskilda fall....................................

202

14.10

Ingripanden avseende ledande personer.........................

204

14.11

Ingripanden vid penningtvätt..........................................

205

14.12

Övriga ingripanden.........................................................

206

 

14.13

Vite................................................................................

 

206

 

14.14

Omedelbart gällande beslut...........................................

207

 

14.15

Särskilda ingripanden mot olicensierat spel..................

208

 

 

14.15.1

Betalningsblockering....................................

208

 

 

14.15.2

Varningsmeddelanden..................................

209

 

14.16

Förbud mot spel på enskilda spelobjekt ........................

213

15

Avgifter och överklagande...........................................................

213

 

15.1

Avgifter.........................................................................

 

213

 

15.2

Överklagande ................................................................

214

16

Straff och sanktioner....................................................................

215

 

16.1

Nuvarande straffrättsliga bestämmelser ........................

215

 

16.2

Behovet av ett effektivt sanktionssystem ......................

217

 

16.3

Brott mot spellagen .......................................................

218

16.4Bestämmelserna om dobbleri och grovt dobbleri ska

 

upphävas........................................................................

225

16.5

Spelfusk.........................................................................

225

16.6

Övriga straffrättsliga bestämmelser...............................

228

16.7

Beslag............................................................................

230

16.8

Förverkande...................................................................

231

16.9

Sanktionsavgift..............................................................

231

16.10

Sanktionsavgiftens storlek.............................................

234

16.11

Förseningsavgift............................................................

237

16.12

Betalning av sanktions- och förseningsavgift................

237

17 Skatt på spel.................................................................................

238

17.1

Gällande rätt..................................................................

238

17.2

Lagen om skatt på spel..................................................

241

17.3

Inkomstbeskattning av spelföretag................................

258

17.4

Inkomstbeskattning av spelare ......................................

262

17.5Statsstödsreglerna och spel för allmännyttiga

 

 

ändamål.........................................................................

265

 

17.6

Skatteförfarandet...........................................................

267

18

Statens bolag och ägande.............................................................

269

 

18.1

AB Svenska Spel...........................................................

269

 

18.2

AB Trav och Galopp.....................................................

271

 

18.3

Statligt ägande i olicensierade bolag.............................

272

19

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt uppföljning....

272

 

19.1

Ikraftträdande................................................................

272

19.2Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för

 

spellagen........................................................................

273

19.3

Övergångsbestämmelser för övriga författningar..........

275

19.4

Uppföljning...................................................................

277

20 Konsekvenser...............................................................................

279

20.1

Myndigheter och domstolar...........................................

279

20.2

Kommunerna.................................................................

282

20.3

Spelbranschen................................................................

282

20.4

Spelare...........................................................................

284

20.5

Offentligfinansiella konsekvenser.................................

285

20.6

Konsekvenser för konkurrensen....................................

288

Prop. 2017/18:220

5

Prop. 2017/18:220

6

20.7

Övriga intressenter.........................................................

288

20.8

Övriga konsekvenser......................................................

288

21 Författningskommentar.................................................................

290

21.1

Förslaget till spellag.......................................................

290

21.2

Förslaget till lag om skatt på spel...................................

361

21.3

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken....................

365

21.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel....................................

366

21.5Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078)....................................................................

366

21.6Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)....................................................................

367

21.7Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486)......................................................................

371

21.8Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)..............................................

372

21.9Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen

(2010:696)......................................................................

372

21.10Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

(2011:1244)....................................................................

374

21.11

Förslaget till lag om ändring i

 

 

kameraövervakningslagen (2013:460)...........................

376

21.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:387) om

ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) .................

377

21.13Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.........................................................................

377

21.14Förslaget till lag om ändring i lag (2018:90) om

insyn i finansiering av partier.........................................

378

21.15Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen

 

(2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om

 

 

ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) .................

379

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet En omreglerad

 

 

spelmarknad (SOU 2017:30)..........................................

381

Bilaga 2

Lagförslagen i betänkandet ............................................

400

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna avseende

 

 

betänkandet ....................................................................

453

Bilaga 4

Sammanfattning av promemorian En enhetlig

 

 

punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer.....

456

Bilaga 5

Lagförslagen i promemorian..........................................

457

Bilaga 6

Förteckning över remissinstanserna avseende

 

 

promemorian..................................................................

461

Bilaga 7

Lagförslagen i lagrådsremissen En omreglerad

 

 

spelmarknad...................................................................

462

Bilaga 8

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen En

 

 

omreglerad spelmarknad................................................

521

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 april 2018.........

549 Prop. 2017/18:220

7

Prop. 2017/18:220 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till

1.spellag,

2.lag om skatt på spel,

3.lag om ändring i brottsbalken,

4.lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,

5.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

6.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

7.lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

8.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

9.lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

10.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

11.lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

12.lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarande- lagen (2011:1244),

13.lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

14.lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier,

15.lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om änd- ring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

dels godkänner att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärs- mässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet (av- snitt 18.1).

8

2Lagtext

Prop. 2017/18:220

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till spellag

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar.

2 § Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

3 § Lagen är tillämplig på spel som tillhandahålls på svenska fartyg och svenska luftfartyg, oavsett var fartyget befinner sig.

Lagen är inte tillämplig på spel som tillhandahålls på utländska luftfartyg som flyger över svenskt territorium utan att trafikera en svensk flygplats.

4 § Bestämmelserna i överenskommelsen om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska gälla för sådant spel på fartyg i internationell trafik som omfattas av den överenskommelsen.

5 § Lagen är inte tillämplig på köp av svenska statens premieobligations- lån eller vadhållning på det framtida värdet av finansiella aktiviteter. Lagen är inte heller tillämplig på automatspel som omfattas av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

6 § Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet enligt denna lag finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vissa bestämmelser om skatt på spel finns i lagen (2018:000) om skatt på spel.

2 kap. Uttryck i lagen

1 § Med spel avses i denna lag lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel.

Med onlinespel avses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare.

2 § Med spelmyndighet avses den myndighet som regeringen bestämmer ska fullgöra de uppgifter som anges i denna lag och i före- skrifter meddelade med stöd av lagen.

9

Prop. 2017/18:220 3 § I denna lag avses med

1.affärssystem: elektroniskt system som används av en licenshavare eller för en licenshavares räkning som stöd i spelverksamheten utan att utgöra en del av spelsystemet,

2.bingo: lotteri där deltagarna är närvarande på spelplatsen och köper bingobrickor och där möjligheten att vinna är beroende av att de nummer som dras av den som tillhandahåller spelet sammanfaller med numren på brickan, och där de deltagare som vinner genast gör anspråk på sin vinst,

3.bonus: rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet,

4.dragningsutrustning: mekanisk eller annan icke-elektronisk utrustning som används av en licenshavare eller för en licenshavares räkning för att fastställa utfall i spel,

5.insats: betalning för att få delta i ett spel,

6.intervallspel: särskild vadhållning där spelaren ska förutsäga ett resultat inom ett visst intervall,

7.kasino: särskild lokal för kasinospel,

8.kasinospel: roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel,

9.kombinationsspel: spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump,

10.licenshavare: den som har licens att tillhandahålla spel enligt denna

lag,

11.lokalt poolspel: lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och där vinsten delas mellan vinnarna eller där hela eller delar av vinsten beror på storleken av de totala insatserna,

12.lotteri: aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen,

13.onlinebingo: lotteri där deltagarna köper bingobrickor online och där sannolikheten att vinna är beroende av att de nummer som dras sam- manfaller med numren på brickan,

14.penningautomat: automat som betalar ut vinst i form av pengar och där sannolikheten att vinna beror på slumpen,

15.pyramidspel: spel där vinsten härrör från framtida deltagares insatser och där sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efterhand träder in i spelet,

16.spelombud: den som åt en licenshavare säljer spel, tar emot insatser eller förmedlar vinster,

17.spelsystem: elektroniskt system som används av en licenshavare eller för en licenshavares räkning för

a)registrering, lagring, bearbetning, delning, överföring eller in- hämtning av spel, kundinformation eller kundhistorik,

b)generering, överföring eller behandling av slumptal, eller

c)fastställande, lagring eller annan behandling av utfall i spel,

18.tilläggsspel: spel med separat insats som man endast kan delta i genom att delta i ett annat spel där sannolikheten att vinna på tilläggs- spelet helt beror på slumpen,

19.vadhållning: aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och där man satsar på utfallet av en framtida händelse eller på att en särskild händelse ska eller inte ska inträffa i framtiden,

10

20. varuspelsautomat: automat som betalar ut vinst i form av varor och Prop. 2017/18:220 där sannolikheten att vinna helt eller delvis beror på slumpen, och

21. värdeautomat: automat som betalar ut vinst bara i form av över- föring till spelkonto eller motsvarande, värdebevis, spelpolletter eller lik- nande och där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

4 § Med prisbasbelopp avses i denna lag prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

3 kap. Krav på spelverksamhet

1 § Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

1.spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,

2.det ska råda hög säkerhet i spelen,

3.de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och

4.spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

2 § Av 5 och 6 kap. framgår att vissa spel ska vara förbehållna staten och allmännyttiga ändamål.

3 § För att tillhandahålla spel enligt denna lag krävs licens, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelombud behöver inte ha licens för att tillhandahålla spel för en licenshavares räkning.

4 § Licenskrävsinteförspel

1.där deltagande inte kräver betalning av en insats,

2.som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp, eller

3.som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en in- formations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller

genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag.

5 § Licens krävs inte heller för spel

1.som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med

a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i, eller

b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller, eller

2.där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss

kommun och i samband med

11

 

Prop. 2017/18:220 a) en offentlig nöjestillställning,

b)en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller

c)en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

6 § Licens får inte ges för pyramidspel.

4 kap. Licensgivning

Förutsättningar för licens

1 § Licens får ges endast till den som

1.bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,

2.kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och

3.i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

2 § Licens får inte ges till den som

1.är i konkurs,

2.är under 18 år,

3.har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4.i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverk- samhet, eller

5.har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

3 § För en juridisk person gäller kraven i 1 § 3 och 2 § 1 även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning.

För en juridisk person gäller kraven i 2 § 2–5 den som har ett kvali- ficerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Representant för licenshavare från tredjeland

4 § En licenshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige. Representanten ska uppfylla de krav som anges i 1 och 2 §§.

5 § Licenshavaren ska utfärda fullmakt för representanten att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter, handla på licenshavarens vägnar samt ta emot stämning för licenshavaren och själv eller genomnågon annan tala och svara för denne.

Prövning av ansökan

6 § Frågor om licens prövas av spelmyndigheten.

12

7 § Spelmyndigheten ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel Prop. 2017/18:220 licensen omfattar.

8 § En licens ska avse en viss tid och får, om inte annat anges i denna lag, ges för högst fem år.

9 § Spelmyndigheten får förena en licens med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

10 § Om det finns särskilda skäl får spelmyndigheten vid prövningen av licensansökan begära personlig inställelse av

1. sökanden om denne är en fysisk person,

2. den krets som anges i 3 §, om sökanden är en juridisk person, eller 3. en sådan representant som anges i 4 §.

Anmälningsskyldighet

11 § En licenshavare ska senast 14 dagar efter en förändring i den personkrets som avses i 3 och 4 §§ anmäla förändringen till spelmyndig- heten.

5 kap. Spel som är förbehållet staten

Licens

1 § Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och andra lotterier än bingo, online- bingo, datorsimulerat automatspel, lokalt poolspel och penningautomater.

2 § Licens enligt 1 § får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

Den som har licens enligt 1 § får inte samtidigt ha licens enligt

6-10 kap.

 

Spel på kasinon

 

3 § Det får finnas högst fyra kasinon i Sverige.

 

4 § På ett kasino får endast kasinospel och spel på värdeautomater till-

 

handahållas.

 

5 § Licenshavaren ska övervaka kasinospelen och lokalerna med hjälp

 

av kameror i syfte att förebygga, förhindra och avslöja brott. Över-

 

vakningen ska även kunna användas som hjälpmedel vid tvistlösning.

 

6 § Licenshavaren ska föra ett register över besökarna på ett kasino i

 

syfte att förebygga och avslöja brott. Registret får föras med hjälp av

 

automatiserad behandling.

 

Registret ska innehålla uppgifter om besökarens namn, personnummer

 

eller annat identifieringsnummer och postadress. Det ska också innehålla

 

ettfotografiavbesökarensamtuppgiftomtidpunktförbesöket.

13

 

Prop. 2017/18:220

14

Spel på värdeautomater

7 § Licens att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får ges om

1.spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverksam- het, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i samband med bingo,

2.högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,

3.värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommu- nikationsmedel,

4.värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat kännetecken,

5.värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för, och

6.det råder god ordning på den plats där spelet ska bedrivas.

8 § Värdeautomater som är placerade i bingohallar får inte ge en högre avkastning än avkastningen på det bingospel som bedrivs i hallen.

Lotterier

9 § Vid lotteri med licens enligt 1 § är det, med undantag för spel på kasino eller på värdeautomater, inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

6 kap. Spel för allmännyttiga ändamål

Licens

1 § Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta andra lotterier än

1.kasinospel,

2.onlinebingo,

3.penningautomater,

4.värdeautomater, eller

5.datorsimulerat automatspel.

2 § Licens enligt 1 § får ges endast till en ideell förening eller ett regi- strerat trossamfund som

1.enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,

2.bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,

3.inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

4.för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

Licens får ges också till en annan juridisk person än en sådan som anges i första stycket eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns sär- skilda skäl för det.

3 § Licens att tillhandahålla ett lotteri förutom bingo enligt 1 § får ges, Prop. 2017/18:220 om

1.vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där lotteriet bedrivs, och

2.det kan antas att lotteriet kommer att ge licenshavaren skälig avkast- ning och att denna kommer att användas för det allmännyttiga ändamålet. Kravet enligt första stycket 2 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.

4 § Vid lotteri enligt 1 §, med undantag för bingo, är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

Bingo

5 § Licens att tillhandahålla bingo enligt 1 § får ges om

1.vinstplanen anslås i spellokalen, och

2.det kan antas att bingon kommer att ge skälig avkastning, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Förekommer det spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 § i spellokalen ska vid bedömningen enligt första stycket 2 även den ersättning beaktas som upplåtelsen av spelplats för sådant spel kan antas komma att ge.

6 § Vid prövning av licens för att tillhandahålla bingo enligt 1 § ska särskild hänsyn tas till licenshavarens behov av inkomster från bingo för sin verksamhet.

Om utrymmet för bingo på marknaden är begränsat ska vid bedöm- ningen av behovet av inkomster från bingo hänsyn tas främst till om- fattningen av sådan ungdomsverksamhet vars ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Företräde ska dessutom ges den som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar anpass- ningen i samhället för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

7 § Efter särskilt beslut av spelmyndigheten får en eller flera licenshavare enligt 1 § tillhandahålla samordnad bingo på flera platser.

Lokalt poolspel

8 § Vid prövningen av licens att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt 1 § gäller inte kraven enligt 4 kap. 1–3 §§, om inte annat följer av andra stycket. En sådan licens meddelas för ett specifikt antal tävlings- dagar per år.

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism, ska dock kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid licensprövningen.

Registreringslotterier

9 § En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter regi- strering hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas

15

Prop. 2017/18:220 av en licens enligt 1 § med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

1.lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,

2.lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,

3.vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och

4.det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid registreringen. Förändringar i den krets av personer som anges i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har skett.

10 § En registrering enligt 9 § ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

11 § Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne.

7 kap. Kommersiellt onlinespel

1 § Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel.

Licensen får även omfatta annat lotteri online om lotteriet tillhanda- hålls som ett tilläggsspel till ett spel enligt första stycket.

2 § Vid spel med licens enligt 1 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

8 kap. Vadhållning

1 § Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med undantag för sådan vadhållning som anges i 2 §.

Licens enligt första stycket får även omfatta lotteri i form av tilläggs- spel till vadhållningen eller lotteri för att avgöra avbrutna vadhållnings- objekt.

2 § Licens enligt 1 § får inte avse

1.vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den som tillhandahåller lotteriet,

2.vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år,

16

3. intervallspel, eller

4. sådan vadhållning på händelser eller evenemang som är stötande Prop. 2017/18:220 eller olämplig från allmän synpunkt.

3 § Vid vadhållning är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin in- sats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

9 kap. Landbaserat kommersiellt spel

Licens

1 § Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform.

Kasinospel

2 § Licens enligt 1 § att tillhandahålla kasinospel får ges om spelet tillhandahålls i samband med

1.en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning, eller

2.hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serve- ringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med verksam- heten.

Varuspelsautomater

3 § Licens enligt 1 § att tillhandahålla spel på varuspelsautomater får ges om

1.spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande,

2.varje automat förses med licenshavarens namn,

3.det kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat ändamål än vad den enligt ansökan om licens är avsedd för, och

4.det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet ska bedrivas.

4 § Den som har vunnit i ett spel på en varuspelsautomat får inte tillåtas lösa in vinsten mot en annan vara eller kontanter hos

1.licenshavaren,

2.den som innehar den plats eller bedriver näringsverksamhet där spelet tillhandahålls, eller

3.ombud för sådana som avses i 1 och 2.

Kortspel i turneringsform

5 § Licens enligt 1 § att tillhandahålla kortspel i turneringsform får ges om

1.minst 8 och högst 48 spelare deltar i turneringen,

2.det på spelplatsen inte förekommer annat spel som omfattas av

denna lag,

17

 

Prop. 2017/18:220

18

3.ingen teknisk utrustning används av spelarna i samband med spelet,

4.endast personer som fyllt 18 år vistas på spelplatsen,

5.god ordning råder på spelplatsen, och

6.licenshavaren eller funktionärer inte deltar i spelet.

6 § En licens enligt 1 § att tillhandhålla kortspel i turneringsform får avse högst två år och högst två turneringar per dag. I beslutet om licens ska det anges hur många turneringar som får tillhandahållas och på vilken plats spelet får ske.

7 § En licenshavare med licens att tillhandahålla kasinospel online får ensam eller tillsammans med en eller flera sådana licenshavare ges licens att tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel. Antalet spelare får då uppgå till högst 10 000 personer.

8 § Vid tillhandahållande av kortspelsturnering får inga andra avgifter än insatsen tas ut.

10 kap. Spel på fartyg i internationell trafik

1 § Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

2 § För fartyg i internationell trafik gäller bestämmelserna i 11 kap. 7 § om krav på tillstånd för innehav av penning-, värde- och varuspelsauto- mater.

11 kap. Licenshavares samarbetspartner

Internationellt samarbete

1 § Licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap 1 §, förutom licens för kasino och spel på värdeautomater, samt spel enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 §, får omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en orga- nisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-land. För sådant samarbete krävs att licenshavarens samarbetspartner har till- stånd till motsvarande spel, har rätt att samarbeta internationellt och inte tillhandahåller spel utan nödvändig licens enligt denna lag.

Spelombud

2 § För att en licenshavare som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få till- handahålla spel genom spelombud, måste spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten. Licenshavaren ska ansöka om registrering av spelombudet hos myndigheten.

3 § När licenshavaren får kännedom om att förändringar har skett i förhållande till en ansökan eller registrering enligt 2 §, ska licenshavaren anmäla förändringen till spelmyndigheten.

4 § Spelmyndigheten ska registrera ett spelombud som uppfyller de krav Prop. 2017/18:220 som föreskrivits med stöd av 21 kap. 9 § och därför är lämpligt att

tillhandahålla spel. Om kraven inte längre är uppfyllda, eller om licenshavaren eller spelombudet begär det, ska spelmyndigheten avregistrera spelombudet.

5 § Ett spelombud får inte tillhandahålla spel i utrymmen som omfattas av ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Detta gäller dock inte för spel på värdeautomater och spel på travbanor och galopp- banor.

Uppdragsavtal

6 § En licenshavare får uppdra åt någon annan att utföra arbete eller operativa funktioner i licenshavarens verksamhet enligt denna lag. Ett sådant uppdrag får ges om licenshavaren ansvarar för

1.den anförtrodda verksamheten mot spelaren,

2.att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

3.att uppdraget inte försämrar spelmyndighetens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Tillstånd för innehav av automater

7 § Penning-, värde- och varuspelsautomater får innehas bara av den som har tillstånd för detta.

Sådan automat får dock innehas utan tillstånd av

1.den som har licens enligt denna lag för ett spel som tillhandahålls på automaten,

2.automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet,

3.automatinnehavares konkursbo längst till dess att konkursen har avslutats, eller

4.den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess att tre månader har gått från det att beslutet om återkallelsen fick laga kraft.

8 § Tillstånd enligt 7 § kan ges till den som har yrkesmässig befattning med sådana automater och som uppfyller kraven i 4 kap. 1–3 §§.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd också ges till den som driver musei- eller annan samlarverksamhet.

9 § Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av spelmyndigheten.

10 § Spelmyndigheten får förena ett tillstånd med villkor för innehavet.

12 kap. Registrering av spelare

1 § En licenshavare ska registrera den som vill delta

i spel. Endast

fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige får

registreras för onlinespel.

19

Prop. 2017/18:220

2 § Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och person- nummer eller motsvarande.

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande.

3 § En spelare som deltar i lotteri för viss tid ska registreras med namn, adress och personnummer eller motsvarande. Identifiering enligt 2 § krävs dock inte.

4 § Spel får inte ske förrän spelarens identitet fastställts, om det inte finns förutsättningar för ett tillfälligt spelkonto enligt 13 kap. 4 §.

En licenshavare ska dock fastställa en spelares identitet senast i sam- band med att den första utbetalningen till spelaren görs.

Spel får inte ske innan licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte stängt av sig enligt 14 kap. 11 eller 12 §.

13 kap. Spelkonton

1 § En licenshavare med licens för onlinespel, med undantag för sådant spel som avses i 12 kap. 3 §, ska för varje registrerad spelare öppna ett spelkonto.

2 § När en registrerad spelare loggar in på sitt spelkonto ska licens- havaren identifiera spelaren på ett betryggande sätt.

3 § Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registre- ras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spel- kontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transak- tioner. Sådan information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader.

4 § Innan licenshavaren har kontrollerat de uppgifter som spelaren ska lämna enligt 12 kap. 2 § får ett tillfälligt spelkonto öppnas för spelaren. Ett tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns i det register för självavstängning som anges i 14 kap. 12 §.

Licenshavaren ska genast stänga ett tillfälligt spelkonto om det visar sig att spelaren har lämnat felaktig information vid registreringen. Det- samma gäller om spelaren inte på uppmaning av licenshavaren inom en viss tid ger in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen.

Utbetalningar till spelaren får inte göras från ett tillfälligt spelkonto, såvida inte annat följer av 8 §.

5 § En licenshavare får ta emot betalningar till ett spelkonto bara från en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

6 § Pengar, spelpolletter eller liknande får inte överföras mellan spel- konton.

20

7 § De medel som en spelare har innestående på ett spelkonto ska hållas Prop. 2017/18:220 avskilda från licenshavarens egna medel.

Licenshavaren ska senast i samband med att ett spelkonto öppnas in- formera spelaren om hur medlen på spelkontot är skyddade om licenshavaren skulle hamna på ekonomiskt obestånd.

8 § När ett spelkonto avslutas ska licenshavaren skyndsamt betala ut tillgodohavandet på spelkontot till spelaren.

Licenshavaren ska dock endast betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som spelaren har gjort, om spelkontot avslutas på grund av att

1.spelaren vid öppnandet av ett tillfälligt spelkonto lämnat felaktiga uppgifter om sig själv, eller på uppmaning av licenshavaren inte gett in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen, eller

2.spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

9 § Om en licenshavare avslutar ett spelkonto ska spelaren informeras skriftligen om det och om grunderna för beslutet.

10 § Det är inte tillåtet för licenshavaren att ta ut en avgift för att av- sluta ett spelkonto.

14 kap. Spelansvar

Omsorgsplikt

1 § En licenshavare ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende. Licenshavare ska i en hand- lingsplan redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras.

Åldersgräns

2 § Licenspliktigt spel får inte tillhandahållas någon som är under 18 år. Den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.

3 § Spel ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera spelarens ålder. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där spelet tillhandahålls.

Informationsskyldighet

4 § En licenshavare ska hålla all relevant information om spelet, in- klusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information ska vara på svenska.

21

Prop. 2017/18:220

22

Utformning av spel

5 § Det är inte tillåtet att särskilt utforma eller programmera spel så att spelaren får intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet.

En licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel, provspel och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser.

Insatser och vissa gränser

6 § Vid spel ska spelaren aktivt ange och bekräfta sin insats.

7 § Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för sina insättningar. Vid spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 och 8 §§ ska i stället en förlustgräns anges.

Kreditförbud

8 § Det är inte tillåtet för en licenshavare eller ett spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet.

Spelmyndigheten får för ett visst lotteri medge undantag från förbudet i första stycket, om

1.lotteriet tillhandahålls med licens enligt 6 kap.,

2.krediten avser köp av lotter för en viss tid, och

3.det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbas- belopp.

Bonuserbjudanden

9 § En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus.

Självtest

10 § En licenshavare ska erbjuda ett verktyg online för att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

Självavstängning

11 § En licenshavare enligt 5–8 kap. ska ge registrerade spelare möjlighet att stänga av sig från spel under en viss tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även ge spelaren en möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar.

12 § En spelare ska genom en anmälan till spelmyndigheten kunna stänga av sig från allt spel som kräver registrering enligt 12 kap. 1 §. Avstängningen ska gälla hos alla licenshavare under en viss tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

Spelmyndigheten ska föra ett register över spelare som är avstängda från spel enligt första stycket.

Kundtjänst

Prop. 2017/18:220

13 § En licenshavare ska ha rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om de spel som tillhandahålls.

Utbildning

14 § En licenshavare ska kontinuerligt utbilda sin ledning och sådan personal, såväl egen som vid anlitade företag, som arbetar med produkt- utveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst. Utbildningen ska skapa medvetenhet om och förståelse för riskerna med spel och för vilka faktorer som påverkar en spelares spelbeteende.

Särskilda bestämmelser för anställda

15 § En licenshavare ska ha regler som anger vilka anställda och uppdragstagare som inte får delta i licenshavarens spel och säkerställa att dessa inte deltar i spelen.

Kontrollrutiner

16 § En licenshavare ska ha rutiner för att upptäcka och motverka gär- ningar som omfattas av regleringen om spelfusk i 19kap. 4§ samt över- trädelser av användarvillkor och spelregler.

Licenshavaren ska även möjliggöra för spelare att omedelbart kunna underrätta licenshavaren om sådana förhållanden som anges i första stycket.

En licenshavare får till Polismyndigheten eller åklagare lämna upp- gifter som kan tyda på brott i samband med spel.

15 kap. Marknadsföring

Måttfull marknadsföring

1 § Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska måttfullhetiakttas. Marknadsföringen får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

Direktreklam

2 § Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som har stängt av sig från spel.

Om en spelare har sagt upp sitt spelkonto hos en licenshavare, får licenshavaren rikta marknadsföring direkt till spelaren endast om spelaren i samband med uppsägningen aktivt godkänt det.

Informationsskyldighet

3 § Kommersiella meddelanden om spel ska innehålla tydlig informa- tion om lägsta ålder för att få spela.

På platser där spel bedrivs och i samband med kommersiella med- delanden om spel, med undantag för sådana meddelanden i radio, ska licenshavaren säkerställa att det också anges kontaktuppgifter till en

23

Prop. 2017/18:220 organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

Otillbörlig marknadsföring

4 § Marknadsföring som strider mot 1 eller 2 § ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbör- lig mot konsumenter.

Om information som anges i 3 § inte lämnas ska marknadsföringslagen tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknads- störningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Sponsring

5 § När en licenshavare ingår avtal om sponsring ska den säkerställa att dess logotyper samt namn på spelprodukter eller speltjänster inte förekommer på produkter som är avsedda att användas av personer under 18 år.

Reklam i radio och tv

6 § Reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens enligt denna lag får inte förekomma i tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv eller ljudradiosändningar som omfattas av radio- och tv- lagen (2010:696).

16 kap. Tekniska krav

1 § Den som tillhandahåller spel ska se till att spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor uppfyller de tekniska kraven i sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detsamma gäller krav för de rutiner som ska tillämpas för spel- och affärssystem inklusive de uppgifter som finns i dessa system.

2 § Licenshavarens spelsystem ska vara placerat i Sverige. Spelmyndigheten får meddela undantag från kravet i första stycket, om licenshavaren

1.har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en offentlig myndighet övervakar licenshavarens tillhandahållande av spel och denna myndighet har ingått avtal med spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens tillhandahållande av spel i Sverige, eller

2.kan ge spelmyndigheten möjlighet att genomföra en tillfredsställande kontroll av spelsystemet med hjälp av fjärråtkomst eller liknande.

3 § För att säkerställa att en licenshavares spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter uppfyller de krav som avses i 1 § innan de används i spelverksamheten ska de bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för

24

ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av Prop. 2017/18:220 produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

4 § Spelmyndigheten får när som helst under licenstiden kräva att licenshavaren låter utföra en bedömning av hur spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning eller fysiska lotter uppfyller uppställda krav. Kostnaderna för detta ska betalas av licenshavaren.

5 § En licenshavare ska, om inte spelmyndigheten beslutar om annat, spara alla uppgifter om driften av spelsystemet i minst fem år.

17 kap. Behandling av personuppgifter

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds- förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

2 § Spelmyndigheten är personuppgiftsansvarig för självavstängnings- registret och för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför i övrigt för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

En licenshavare är personuppgiftsansvarig för den behandling av per- sonuppgifter som den utför för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

Behörighetstilldelning

3 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter enligt denna lag.

Tillåtna ändamål för behandling av personuppgifter

4 § Spelmyndigheten får behandla personuppgifter om det är nöd- vändigt för att hantera självavstängningsregistret och i övrigt utföra sina uppgifter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

5 § En licenshavare får behandla personuppgifter om det är nödvändigt

 

för att enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning

 

till lagen

 

1. kontrollera spelarens identitet och ålder,

25

 

Prop. 2017/18:220 2. upprätta spelkonton och fullgöra licenshavarens skyldigheter gentemot spelaren i fråga om spelkonton,

3.kontrollera att spelaren följer de villkor och regler som gäller för varje spel,

4.granska spelet i syfte att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brotts- lig verksamhet,

5.kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och misstankar om manipulation av resultat inom sport med avseende på vadhållning,

6.granska och analysera uppgifter från upprättade spelarprofiler och varje spelares spelbeteende för att kunna vidta spelansvarsåtgärder, och

7.genomföra självavstängning av spelare samt hantera uppgifter från spelmyndigheten avseende det nationella självavstängningsregistret.

Hinder mot utlämnande av uppgifter

6 § Personuppgifter som behandlas enligt 14 kap. 16 § tredje stycket får inte lämnas ut till den registrerade. Artikel 15 i EU:s dataskydds- förordning om information och rätt att få tillgång till personuppgifter gäller inte vid sådan behandling.

Sökförbud

7 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på sådana personuppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i EU:s data- skyddsförordning.

18 kap. Tillsyn och andra åtgärder

Tillsynsmyndigheter

1 § Spelmyndigheten har tillsyn över att denna lag och de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen följs.

Spelmyndigheten har dock inte tillsyn över

1.sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 §, och

2.behandlingen av personuppgifter.

Tillsyn över lotterier som avses i andra stycket 1 utövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

2 § Spelmyndigheten har också tillsyn över att sådan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 14 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

Kontrollanter

3 § Spelmyndigheten får förordna särskilda kontrollanter för att utföra tillsynsuppgifter.

26

Undersökningar och upplysningar

4 § En kontrollant enligt 3 § eller en befattningshavare hos spel- myndigheten i vars uppgifter det ingår att övervaka att bestämmelser om spel följs, har rätt att

1.få tillträde till fartyg, områden, anläggningar, lokaler och andra utrymmen där det bedrivs eller kan antas bedrivas spel eller där utrust- ning för spel förvaras eller hanteras,

2.få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, och

3.få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgärden.

5 § Polismyndigheten ska lämna spelmyndigheten den hjälp som behövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1.det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2.det annars finns synnerliga skäl.

6 § Om en licenshavare ingår i en koncern har spelmyndigheten rätt att från de övriga företagen i koncernen få de upplysningar om verksam- heten och därmed sammanhängande omständigheter som myndigheten behöver för sin tillsyn över licenshavaren.

7 § En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart underrätta spelmyndigheten om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag hos en licenshavare får kännedom om förhållanden som

1.kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar licenshavarens verksamhet,

2.kan påverka licenshavarens fortsatta drift negativt, eller

3.kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat- räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551), 8 kap. 36 och 37 §§ lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar, eller 29 eller 30 § revisionslagen (1999:1079).

Revisorn och den särskilda granskaren har en motsvarande under- rättelseskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i licenshavarens moder- företag eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindel- se med licenshavaren.

Kontrollköp

8 § Som ett led i tillsynen av om en licenshavare som tillhandahåller något annat spel än onlinespel följer bestämmelserna om åldersgränser i 14 kap. 2 § får spelmyndigheten genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får spelmyndigheten endast anlita en person som har uppnått den ålder som gäller för det aktuella spelet.

Ett kontrollköp får genomföras utan att licenshavaren eller dess spelombud underrättas i förväg om kontrollköpet. Spelmyndigheten ska dock snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta licenshavaren om kontrollköpet.

Prop. 2017/18:220

27

Prop. 2017/18:220

9 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för spelmyndigheten att ingripa enligt 12 §.

Tillsyn över registreringslotterier

10 § För sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § ska kommunen förord- na en kontrollant.

Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri. Den som efter registrering tillhandahåller lotterier enligt 6 kap. 9 § ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod läm- na kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden.

11 § Spelmyndigheten ska genom tillsynsvägledning löpande ge stöd till och följa hur kommunerna bedriver sin tillsyn enligt 1 § tredje stycket.

Ingripanden

12 § Om förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 1–3 §§ inte längre är uppfyllda, eller om en licenshavare i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen, ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att inom en viss tid vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning.

Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Spelmyndigheten får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

13 § Om det finns sannolika skäl för återkallelse i ett ärende enligt 12 § får spelmyndigheten återkalla licensen fram till dess att frågan om återkallelse har prövats slutligt. Detta gäller dock endast om det behövs för att trygga konsumentskyddet eller det annars är nödvändigt från allmän synpunkt.

Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får beslutet förlängas en gång med ytterligare högst sex månader.

14 § Spelmyndigheten ska återkalla en licens om licenshavaren

1.har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.inte inom ett år från det att licensen beviljades har börjat driva sådan spelverksamhet som licensen avser,

28

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan Prop. 2017/18:220 verksamhet som licensen avser,

4.har förklarat sig avstå från licensen, eller

5.har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att bolaget ska tvångslikvideras.

I de fall som avses i första stycket 1–3 får i stället varning meddelas, om det är tillräckligt.

15 § Om licenshavaren är en fysisk person och förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får spelmyndig- heten återkalla licensen.

Om licenshavaren är en juridisk person och förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får spelmyndigheten förelägga den juridiska personen att vidta rättelse. Om rättelse inte görs får spelmyndigheten återkalla licensen. Om bristen avser den som har ett kvalificerat innehav enligt 4 kap. 3 § tredje stycket, får spelmyndigheten förelägga innehavaren att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, entlediga den diskvalificerade personen i styrelsen eller ledningen.

16 § Om den som är registrerad att tillhandahålla spel enligt 6 kap. 9 § omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan- siering av terrorism och om kraven i 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får kommunen förelägga den registrerade att vidta rättelse. Om rättelse inte görs får kommunen förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten. Om bristen avser den som har ett kvali- ficerat innehav enligt 4 kap. 3 § tredje stycket, får kommunen förelägga innehavaren att avyttra så stor del av andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, entlediga den diskvalificerade personen i styrelsen eller ledningen.

Ingripanden vid penningtvätt eller finansiering av terrorism

17 § Spelmyndigheten får ingripa mot den som tillhandahåller spel och som överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

18 § Vid en överträdelse enligt 17 § får spelmyndigheten ingripa genom att utfärda ett föreläggande om att vidta rättelse.

Vid en överträdelse som är allvarlig, upprepad eller systematisk får spelmyndigheten förelägga den som tillhandahåller spelet att upphöra med verksamheten eller, om myndigheten har meddelat licens, återkalla licensen.

Om det är tillräckligt får spelmyndigheten i stället för ingripande enligt andra stycket meddela varning.

19 § En varning enligt 18 § får förenas med sanktionsavgift.

29

Prop. 2017/18:220 Om den som tillhandahåller spelet är en fysisk person får sanktions- avgift enligt första stycket beslutas endast om personen i fråga uppsåt- ligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

20 § Om den som tillhandahåller spel är en juridisk person får spel- myndigheten även ingripa mot en person som ingår i den juridiska personens styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder den som tillhandahåller spelet, eller är ersättare för någon av dem, om den som tillhandahåller spelet har befunnits ansvarig för en överträdelse som avses i 17 §.

Ett ingripande får ske endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos den som tillhandahåller spelet eller i en motsvarande verksamhet, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

21 § Vid ingripande enligt 18–20 §§ ska 7 kap. 13–24 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas.

22 § Spelmyndigheten ska underrätta registreringsmyndigheten när ett beslut att förelägga den som tillhandahåller spel efter registrering enligt 6 kap. 9 § att upphöra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått laga kraft.

Avregistrering ska ske när spelmyndigheten har fattat ett beslut som ska gälla omedelbart eller när ett beslut har fått laga kraft.

Övriga ingripanden

23 § En tillsynsmyndighet får i övrigt meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Vite och verkställighet

24 § Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

25 § Spelmyndigheten får bestämma att ett beslut om föreläggande, förbud, varning eller återkallelse enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Betalningsblockering

26 § Om ett konto används eller kan antas komma att användas för förmedling av insatser eller vinster till eller från en spelverksamhet utan nödvändig licens enligt denna lag, får en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster åläggas att blockera elektroniska betalningstransaktioner till och från kontot.

30

Frågor om sådan betalningsblockering prövas av förvaltningsrätten på Prop. 2017/18:220 ansökan av spelmyndigheten. Ansökan om betalningsblockering görs hos

den förvaltningsrätt inom vars domkrets spelmyndigheten är belägen. Mål om betalningsblockering ska prövas skyndsamt.

27 § Om förutsättningarna för ett beslut om betalningsblockering enligt 26 § inte längre är uppfyllda, ska spelmyndigheten upphäva beslu- tet.

Varningsmeddelande

28 § Spelmyndigheten får, om det finns särskilda skäl, förelägga en internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på en webbplats som tillhandahåller spel utan nödvändig licens enligt denna lag. Meddelandet ska informera besökaren om att den som tillhandahåller spelet saknar licens i Sverige och inte står under svensk tillsyn samt att vinster är skattepliktiga för spelaren.

19 kap. Straff och sanktioner

Brott mot spellagen

1 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillhandahåller otillåtet spel eller spel utan nödvändig licens enligt denna lag döms för olovlig spelverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.

I ringa fall döms det inte till ansvar.

2 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjar deltagande i sådant spel som avses 1 § döms för främjande av olovligt spel till böter eller fängelse i högst två år.

I ringa fall döms det inte till ansvar.

3 § Om ett brott som anges i 1 eller 2 §§ har begåtts uppsåtligen och är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått i en brottslighet som utövats yrkesmässigt och syste- matiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

Spelfusk

4 § Den som otillbörligen vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav enligt denna lag döms för spelfusk till fängelse i högst två år.

5 § Om ett brott som anges i 4 § är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematisktelleristörreomfattningellerannars varit av särskilt farlig art.

31

Prop. 2017/18:220

32

Övriga straffrättsliga bestämmelser

6 § För försök eller förberedelse till olovlig spelverksamhet, grovt brott, och spelfuskdömsdettillansvarenligt23kap.brottsbalken.

7 § Straff enligt 1–6 §§ får inte dömas ut för en gärning som omfattas av ett beslut om sanktionsavgift eller en ansökan om utdömande av vite.

Beslag

8 § Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt denna lag, får beslag göras av spelutrustning eller andra föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet eller bli föremål för förverkande enligt denna lag.

Befogenhet att ta i beslag har den som förordnats till kontrollant enligt 18 kap. 3 § och sådana befattningshavare hos spelmyndigheten i vars uppgift det ingår att övervaka att bestämmelser om spel följs.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Den polisman eller åkla- gare som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget.

Förverkande

9 § Insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag ska förklaras förverkade. Även annat utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat. Detsamma gäller utrustning, handlingar och annan egendom som har varit föremål för ett sådant brott. Om en spelautomat förverkas ska även dess innehåll förklaras förverkat. Förverkande får inte ske om det är uppenbart oskäligt.

Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälp- medel vid sådana brott, om brottet har fullbordats.

Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Sanktionsavgift

10 § Om en licenshavare enligt denna lag har fått en anmärkning eller varning enligt 18 kap. 12 §, får spelmyndigheten besluta att licens- havaren ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

11 § Om en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betal- tjänster har åsidosatt en skyldighet att avvisa en betalningsorder enligt föreskrifter meddelade av regeringen, eller överträtt ett beslut om betalningsblockering enligt 18 kap. 25 §, får spelmyndigheten besluta att betaltjänstleverantören ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften ska tillfalla staten.

Prop. 2017/18:220

12 § Sanktionsavgift får inte beslutas för

1.en gärning som prövats i ett brottmål eller omfattas av ett godkänt strafföreläggande, eller

2.underlåtelse att följa ett beslut om föreläggande eller förbud som har förenats med vite.

Sanktionsavgiftens storlek

13 § Sanktionsavgiften enligt 10 § ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst tio procent av licenshavarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret.

Om överträdelsen har skett under licenshavarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfällig, får omsättningen uppskattas.

Endast omsättning från licenspliktig verksamhet enligt denna lag ska beaktas.

14 § Sanktionsavgiften enligt 11 § ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

15 § När sanktionsavgiftens storlek enligt 13 eller 14 § beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

Spelmyndigheten får helt eller delvis avstå från att ta ut avgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut avgiften.

Förseningsavgift

16 § Om en licenshavare inte i tid lämnar de upplysningar som den är skyldig att lämna enligt denna lag får spelmyndigheten besluta att licens- havarenskabetalaenförseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Betalning och indrivning av avgifter

17 § Sanktionsavgift och förseningsavgift enligt detta kapitel ska betalas till spelmyndigheten senast t30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Beslutet om sanktionsavgift eller förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som avses i första stycket.

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som avses i första stycket, ska spelmyndigheten lämna den obetalda avgif- ten för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

33

Prop. 2017/18:220 Preskription

18 § En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften fick laga kraft.

20 kap. Avgifter och överklagande

1 § Avgifter får tas ut i ärenden om licens, tillstånd, registrering och tillsyn enligt denna lag.

I ärenden hos en kommun får avgift tas ut enligt en taxa som fullmäktige bestämmer.

2 § Spelmyndighetens beslut om sanktionsföreläggande med stöd av

18 kap. 20 § får inte överklagas.

Andra beslut av spelmyndigheten eller av en kommun enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 kap. Bemyndiganden

Uttryck i lagen

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som utgör elektroniska kommunikations- medel enligt denna lag.

Licensgivning och registrering

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om licens eller om ändring av en licens,

2.kontaktperson,

3.vilka som ska anses ingå i ledningen enligt 4 kap. 3 §,

4.insatser, vinster och vinståterbetalningsnivåer, och

5.spelansvarsåtgärder och andra krav för spelets bedrivande.

Spel som är förbehållet staten

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka spel eller kombinationer av spel som får omfattas av licens enligt 5 kap. 1 §,

2.det högsta antalet värdeautomater som licens får ges för enligt 5 kap. 1 §, och

3.beräkningen av avkastning enligt 5 kap. 8 §.

34

Kommersiellt onlinespel

Prop. 2017/18:220

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel och antalet spel som får omfattas av en licens enligt 7 kap. 1 §.

Vadhållning

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens enligt 8 kap. 1 § samt om förbud och andra åtgärder för att bekämpa mani- pulation av resultat inom sport med avseende på vadhållning.

Landbaserat kommersiellt spel

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av licens enligt 9 kap. 1 §.

Spel på fartyg i internationell trafik

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av licens enligt 10 kap. 1 §.

Internationellt samarbete

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § också får ske med organisationer eller företag i länder utanför EES och om närmare förutsättningar för internationellt samarbete.

Spelombud

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom spelombud,

2.den information som ansökan om registrering ska innehålla, och

3.undantag från kravet på registrering av spelombud.

Tillstånd för innehav av automater

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om tillstånd till innehav av en penning-, värde- eller varuspels- automat eller om ändring av ett sådant tillstånd, och

2.krav för att förhindra att penning-, värde- eller varuspelsautomater används för annat än det som tillståndet omfattar.

Registrering av spelare

 

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om undantag från registrering enligt 12 kap. 1 § och

35

Prop. 2017/18:220 om hur kontrollerna av en spelares identitet enligt 12 kap. 2 och 4 §§ ska göras.

Spelkonton

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på en licenshavares hantering av betalningar och spelkonton samt om undantag från skyldigheten att tillhandahålla information till spelaren.

Spelansvar

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. undantag från kravet på handlingsplan enligt 14 kap. 1 § och om innehållet i handlingsplanen,

2. vilken information som ska hållas tillgänglig för spelare enligt 14 kap. 4 §,

3. ytterligare gränser vid onlinespel och spel på värdeautomater samt vad som ska gälla vid ändring av satta gränser,

4. förutsättningar för en licenshavares erbjudande av bonus enligt

14 kap 9 §,

5.självtest enligt 14 kap. 10 §,

6.självavstängning enligt 14 kap. 11 och 12 §§,

7.vad en utbildning enligt 14 kap. 14 § ska innehålla, vilka spel utbildningskraven ska gälla, när och hur utbildning ska ske samt om undantag från vilka som ska utbildas, och

8.anställdas deltagande i licenshavarens spel enligt 14 kap. 15 §.

Tekniska krav

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.sådana tekniska krav och rutiner som avses i 16 kap. 1 §, och

2.den bedömning av överensstämmelse med tekniska krav som avses i 16 kap. 3 §.

Behandling av personuppgifter

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.behandlingen av personuppgifter i och utlämnande av uppgifter från självavstängningsregistret enligt 14 kap. 12 §,

2.begränsningar av de tillåtna ändamålen för behandling av person- uppgifter enligt 17 kap. 4 och 5 §§,

3.begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för de ändamål som anges i 17 kap. 4 och 5 §§,

4.krav på åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter och intressen, och

5.bevarande och gallring av personuppgifter.

36

Tillsyn och andra åtgärder

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.genomförandet av kontrollköp,

2.vilka uppgifter en licens- och tillståndshavare ska lämna till spel- myndigheten för dess tillsynsverksamhet,

3.den tillsyn somutövas av kommunerna enligt 18 kap. 1 §, och

4.formerna för varningsmeddelanden enligt 18 kap. 28 §.

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1.skyldighet för sådana betaltjänstleverantörer som avses i lagen (2010:751) om betaltjänster att avvisa en betalningsorder som avser spelverksamhet utan nödvändig licens, där betalkort används och där auktorisation sker genom användning av ett detaljhandelskodsystem, och

2.blockeringar av betalningar enligt 18 kap. 26 §.

Avgifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, med undantag för avgifter som beslutas av en kommun, meddela före- skrifter om storleken på de avgifter som avses i 20 kap. 1 § första stycket och om betalning av sådana avgifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2.Genom lagen upphävs lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355).

3.Lagen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om licens som lämnas in till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den 1 januari 2019.

4.Licens får meddelas trots att de krav som följer av 16 kap. 3 § inte är uppfyllda den 1 januari 2019 om sökanden för spelmyndigheten kan visa att utrustningen uppfyller motsvarade krav och bedömningsförfarandet påbörjats. Om licenshavaren inte senast den 1 juli 2019 inkommit till spelmyndigheten med ett intyg som visar att bedömningsförfarandet är avslutat och kraven är uppfyllda, ska dock licensen återkallas.

5.De upphävda lagarna gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet, ombesluten inte avser tillämpningen av denna lag.

Prop. 2017/18:220

37

Prop. 2017/18:220 2.2

Förslag till lag om skatt på spel

Lagens tillämpningsområde

1 § Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare enligt spellagen (2018:000).

2 § Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2018:000).

Definitioner

3 § I denna lag avses med

1.insats: det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens deltagande i spel som omfattas av denna lag,

2.utbetalning: det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt.

Övriga ord och uttryck i denna lag har samma betydelse som i spellagen (2018:000).

Skattskyldighet

4 § Skattskyldig är innehavare av licens som meddelats med stöd av spellagen (2018:000) för sådant spel som omfattas av denna lag.

Skattskyldighetens inträde

5 § Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för sådant spel som omfattas av denna lag.

Underlaget för spelskatt

6 § Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som avser sådant spel som omfattas av denna lag.

7 § Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden.

Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetal- ningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas.

8 § En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad.

Skattens storlek

9 § Spelskatt ska betalas med 18 procent av behållningen för en beskattningsperiod.

38

Förfarandet

Prop. 2017/18:220

10 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatte- förfarandelagen (2011:1244).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2.Genom lagen upphävs

a)lagen (1972:820) om skatt på spel,

b)lagen (1991:1482) om lotteriskatt, och

c)lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

39

Prop. 2017/18:220 2.3

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken1

 

 

dels att 16 kap. 14, 14 a och 18 §§ ska upphöra att gälla,

 

dels att 16 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

16 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §2

 

 

 

För förberedelse eller stämpling

För förberedelse eller stämpling

till eller underlåtenhet att avslöja

till eller underlåtenhet att avslöja

eller förhindra myteri döms det till

eller förhindra myteri döms det till

ansvar

enligt

23kap.

Detsamma

ansvar

enligt

23kap.

Detsamma

gäller för försök eller förberedelse

gäller för försök till sådant

till grovt dobbleri, försök till sådant

barnpornografibrott som avses i

barnpornografibrott

som avses i

10 a §

första

stycket

och försök

10 a §

första

stycket

och

försök

eller förberedelse till grovt barn-

eller förberedelse

till

grovt

barn-

pornografibrott.

 

pornografibrott.

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Senaste lydelse av

14 § 1986:1007

14 a § 1982:1061

18 § 1980:892

2 Senaste lydelse 2016:508.

40

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) Prop. 2017/18:220 om anordnande av visst automatspel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

dels att 3–8, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 a §

 

Spelmyndigheten är den myndig-

 

het som regeringen bestämmer ska

 

fullgöra de uppgifter som anges i

 

denna lag.

3 §1

Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som

tillståndet avser anges.

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om tillstånd

prövas

av

Frågan om tillstånd prövas av

Lotteriinspektionen. Tillstånd får

spelmyndigheten. Tillstånd får inte

inte meddelas utan att Polis-

meddelas

utan

att

Polis-

myndigheten och berörd kommun

myndigheten och berörd kommun

har hörts i ärendet.

 

 

 

har hörts i ärendet.

 

 

Lotteriinspektionen

får

ta

ut

Spelmyndigheten får ta ut

avgifter för prövningen enligt de

avgifter för prövningen enligt de

föreskrifter som regeringen med-

föreskrifter som regeringen med-

delar.

 

 

 

delar.

 

 

 

Vid prövning av tillstånd skall

4 §2

 

 

 

Vid prövning av tillstånd ska

Lotteriinspektionen bedöma risken

spelmyndigheten

bedöma

risken

för att en spelautomat används för

för att en spelautomat används för

annat ändamål än som avses med

annat ändamål än som avses med

ansökan eller för att verksamheten

ansökan eller för att verksamheten

kan komma att äga rum i strid mot

kan komma att äga rum i strid mot

2 § eller bedrivas i en miljö som är

2 § eller bedrivas i en miljö som är

olämplig för barn eller ungdom.

olämplig för barn eller ungdom.

Vid prövningen skall särskilt beak-

Vid prövningen ska särskilt beak-

tas sökandens lämplighet,

antalet

tas sökandens lämplighet,

antalet

1 Senaste lydelse 2014:666.

2 Senaste lydelse 2004:1063.

41

Prop. 2017/18:220 spelautomater för vilka tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamåls- enlighet och belägenhet.

Tillstånd att anordna automat- spel får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får be- drivas samt andra föreskrifter som behövs för att motverka att spel- verksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av spelverksamheten, får

Lotteriinspektionen meddela nya eller ändrade föreskrifter.

Lotteriinspektionen får återkalla ett tillstånd, om automatspel har anordnats i strid mot bestämmel- serna i 2 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser eller om annars förutsättningar för tillstånd inte längre föreligger.

spelautomater för vilka tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamåls- enlighet och belägenhet.

5 §3

Tillstånd att anordna automat- spel får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får be- drivas samt andra föreskrifter som behövs för att motverka att spel- verksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av spelverksamheten, får spelmyndigheten meddela nya eller

ändrade föreskrifter.

6 §4

Spelmyndigheten får återkalla ett tillstånd, om automatspel har anordnats i strid mot bestämmel- serna i 2 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser eller om det annars inte längre finns förutsättningar för tillstånd.

Lotteriinspektionen utövar till- syn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

För att utöva tillsynen har

Lotteriinspektionen rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att infordra upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten.

7 §5

Spelmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

För att utöva tillsynen har myndigheten rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att begära upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten.

3 Senaste lydelse 2004:1063.

4 Senaste lydelse 2004:1063.

5 Senaste lydelse 2007:633.

42

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen Prop. 2017/18:220 eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter

om avgift för tillsynen.

Om den som anordnar automat- spel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får Lotteri- inspektionen besluta de före- lägganden som behövs för till- synen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

För att bereda sig tillträde får

Lotteriinspektionen vid behov anlita biträde av Polismyndig- heten.

Lotteriinspektionens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller omedelbart om inspektionen inte förordnar annat.

Lotteriinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

8 §6

Om den som anordnar automat- spel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får spelmyndig- heten besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett så- dant föreläggande får förenas med vite.

För att skaffa sig tillträde får spelmyndigheten vid behov anlita hjälp av Polismyndigheten.

10 §7

Spelmyndighetens beslut enligt

5 § andra stycket eller 6 § gäller omedelbart om myndigheten inte bestämmer annat.

11 §8

Spelmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till all- män förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

6 Senaste lydelse 2014:666.

7 Senaste lydelse 2004:1063.

8 Senaste lydelse 2004:1063.

43

Prop. 2017/18:220 2.5

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

(1999:1078)

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §1

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentlig- göra den enligt 2 §:

1.aktiebolag,

2.ekonomiska föreningar,

3.handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,

3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS),

3 b. konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium),

3 c. europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser,

4.företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om års- redovisning i försäkringsföretag,

5.stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6.företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b)företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c)företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b)koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

1 Senaste lydelse 2016:1058.

44

c)koncernföretagens

redovisade

c) koncernföretagens

redovisade Prop. 2017/18:220

nettoomsättning har för vart och ett

nettoomsättning har för vart och ett

av de två senaste räkenskapsåren

av de två senaste räkenskapsåren

uppgått till mer än

80 miljoner

uppgått

till mer

än

80 miljoner

kronor.

 

kronor,

 

 

 

 

 

 

8. företag som har licens enligt

 

 

spellagen (2018:000),

dock

inte

 

 

sådana

företag med licens

enligt

 

 

6 kap.

spellagen

vars

balansom-

 

 

slutning för vart och ett av de två

 

 

senaste

räkenskapsåren

inte

 

 

uppgått till 5 miljoner kronor.

 

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

45

Prop. 2017/18:220 2.6

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 att 7 kap. 3 och 17 §§, 8 kap. 3 §, 24 kap. 2 § och 42 kap. 25 § och rubri- kerna närmast före 8 kap. 3 § och 42 kap. 25 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

3 §2

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i 4–6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för kapitalvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är dock inte skattskyldiga för

1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till

huvudsaklig del kommer från

 

 

 

 

 

 

verksamhet som är ett direkt led

a) verksamhetsom är ettdirektled

i främjandet av sådana ändamål

i främjandet av sådana ändamål

som avses i 4 § eller som har

som avses i 4 § eller som har annan

annan

naturlig

anknytning

till

naturlig

anknytning

till sådana

sådana ändamål,

 

 

 

ändamål,

 

 

 

 

verksamhet

som

avser

upp-

b) verksamhet

som

avser

upp-

låtelse av rättigheter som upp-

låtelse av rättigheter som upp-

kommit

genom

främjandet

av

kommit

genom

främjandet

av

sådana ändamål som avses i 4 §,

sådana ändamål som avses i 4 §,

verksamhet

som

avser

för-

c) verksamhet

som

avser

för-

säljning av skänkta varor och som

säljning av skänkta varor och som

utnyttjas som finansieringskälla för

utnyttjas som finansieringskälla för

ideellt arbete, eller

 

 

ideellt arbete,

 

 

 

 

 

 

 

 

d) verksamhet

som

bedrivs

med

 

 

 

 

 

stöd av 6 kap. spellagen (2018:000),

verksamhet som avser annat än

eller

 

 

 

 

e) verksamhet som inte avses i c

försäljning av skänkta varor och

eller d och som av hävd har

som av hävd har utnyttjats som

använts som finansieringskälla för

finansieringskälla för

ideellt arbe-

ideellt arbete, eller

 

 

te, eller

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller trossamfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

1 Lagen omtryckt 2008:803.

2 Senaste lydelse 2017:907.

46

Vid tillämpningen av andra Prop. 2017/18:220 stycket 1 d ska verksamheten ses

som en självständig näringsverk- samhet.

17 §3

Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter:

Aktiebolaget Svenska Spel och dess helägda dotterbolag som bara bedriver spelverksamhet,

Aktiebolaget Trav och Galopp,

Jernkontoret, så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna,

Nobelstiftelsen,

Right Livelihood Award Stiftelsen,

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond,

Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond,

Stiftelsen Industrifonden,

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond,

Stiftelsen Norrlandsfonden,

Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet,

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin – PROTEKO,

Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond,

Stiftelsen Svenska Filminstitutet,

Stiftelsen Sveriges Nationaldag,

Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne,

Stiftelsen UV-huset,

Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,

Svenska skeppshypotekskassan,

Svenska UNICEF-kommittén,

Sveriges export- och investeringsråd, och

Sveriges Standardiseringsförbund, så länge dess vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna.

 

8 kap.

Lotterivinster och tävlingsvinster

Spelvinster och tävlingsvinster

 

3 §4

 

Vinster i svenska lotterier eller vid

Vinster i lotterier och kombina-

vinstdragning på svenska premie-

tionsspel samt vid vadhållning är

obligationer är skattefria.

skattefria om

3

Senaste lydelse 2013:1106.

 

4

Senaste lydelse 2008:1322.

 

47

Prop. 2017/18:220

Vinster i utländska lotterier är skattefria om lotteriet

anordnas i en stat inom Euro- peiska ekonomiska samarbetsom- rådet (EES), eller

utgör ett sådant lotteri som avses i 1 § andra stycket lagen (1991:1482) om lotteriskatt.

Vinster vid vinstdragning på utländska premieobligationer är skattefria om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES.

spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (2018:000) och spelet kräver licens enligt samma lag,

spelet tillhandhålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen, eller

spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige.

Vinster vid vinstdragning på premieobligation är skattefria om vinstdragningen avser svenska pre- mieobligationer eller om premie- obligationen ställts ut i en stat inom EES.

24 kap.

2 §5

I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget kapital om

utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapitalandelslån i 42 kap. 15 §,

utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,

utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och liknande förfaranden i 42 kap. 17 §,

utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,

utskiftning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19–21 §§,

emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,

– utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska personer i 42 kap. 22 §,

utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,

skattetillgodohavanden i 42 kap. 24 §,

lotterier i 42 kap. 25 §, och

spel i 42 kap. 25 §, och

– schablonintäkt i 42 kap. 43 §.

 

5 Senaste lydelse 2011:1271.

48

Prop. 2017/18:220

 

 

42 kap.

 

 

 

 

Lotterier

 

Spel

 

 

 

 

 

 

25 §6

 

 

 

 

Vinst i ett utländskt lotteri eller

Vinst i lotteri, kombinationsspel

vid

vinstdragning på

utländska

och pyramidspel samt vid vad-

premieobligationer ska tas upp om

hållning ska tas upp om vinsten

vinsten överstiger 100 kronor och

överstiger 100 kronor och inte är

inte

är skattefri enligt

8 kap. 3 §

skattefri

enligt

8 kap. 3 §.

Den

andra eller tredje stycket.

vinst som ska tas upp beräknas som

 

 

 

skillnaden mellan de sammanlagda

 

 

 

vinsterna

och

insatserna

under

 

 

 

beskattningsåret

hos

samma

 

 

 

spelanordnare.

 

 

 

Utgifter för att delta i svenska och

Utgifter för att delta i lotteri,

utländska lotterier får inte dras av.

kombinationsspel, vadhållning

och

 

 

 

pyramidspel får inte dras av.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2.Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2008:1322.

49

Prop. 2017/18:220

2.7Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Härigenom föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2017/18:77

Föreslagen lydelse

 

1 §

Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

 

 

 

– lagen (1992:1672) om paket-

– lagen (1992:1672) om paket-

resor,

 

 

 

resor,

 

 

 

– tobakslagen (1993:581),

 

– tobakslagen (1993:581),

 

– lotterilagen (1994:100),

 

 

 

 

 

– sjölagen (1994:1009),

 

– sjölagen (1994:1009),

 

– lagen (1995:1571) om insätt-

– lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti,

 

 

ningsgaranti,

 

 

– lagen (1996:1006) om valuta-

– lagen (1996:1006) om valuta-

växling och annan finansiell verk-

växling och annan finansiell verk-

samhet,

 

 

 

samhet,

 

 

 

– lagen

(1996:1118)

om

mark-

– lagen

(1996:1118)

om

mark-

nadsföring av kristallglas,

 

nadsföring av kristallglas,

 

– lagen (1999:158) om investe-

– lagen (1999:158) om investe-

rarskydd,

 

 

 

rarskydd,

 

 

 

– lagen

(2002:562)

om

elek-

– lagen

(2002:562)

om

elek-

tronisk handel och andra informa-

tronisk handel och andra informa-

tionssamhällets tjänster,

 

tionssamhällets tjänster,

 

– lagen

(2004:46)

om

värde-

– lagen

(2004:46)

om

värde-

pappersfonder,

 

 

pappersfonder,

 

 

– lagen

(2004:299)

om in-

– lagen

(2004:299)

om in-

låningsverksamhet,

 

 

låningsverksamhet,

 

 

– prisinformationslagen

 

– prisinformationslagen

 

(2004:347),

 

 

(2004:347),

 

 

– lagen

(2005:59) om distans-

– lagen

(2005:59) om distans-

avtal och avtal utanför affärs-

avtal och avtal utanför affärs-

lokaler,

 

 

 

lokaler,

 

 

 

– försäkringsavtalslagen

 

– försäkringsavtalslagen

 

(2005:104),

 

 

(2005:104),

 

 

– lagen

(2005:405)

om försäk-

– lagen

(2005:405)

om försäk-

ringsförmedling,

 

 

ringsförmedling,

 

 

– lagen

(2006:484)

om

fran-

– lagen

(2006:484)

om

fran-

chisegivares informationsskyldig-

chisegivares informationsskyldig-

het,

 

 

 

het,

 

 

 

– lagen

(2007:528)

om

värde-

– lagen

(2007:528)

om

värde-

pappersmarknaden,

 

 

pappersmarknaden,

 

 

– lagen

(2010:510)

om

luft-

– lagen

(2010:510)

om

luft-

50

 

 

 

 

 

 

 

transporter,

 

 

transporter,

 

 

– radio-

och

tv-lagen

– radio-

och

tv-lagen

(2010:696),

 

 

(2010:696),

 

 

– lagen

(2010:751)

om

betal-

– lagen

(2010:751)

om

betal-

tjänster,

 

 

 

tjänster,

 

 

 

– alkohollagen (2010:1622),

– alkohollagen (2010:1622),

– konsumentkreditlagen

 

– konsumentkreditlagen

 

(2010:1846),

 

 

(2010:1846),

 

 

– lagen

(2011:914)

om konsu-

– lagen

(2011:914)

om konsu-

mentskydd vid avtal om tidsdelat

mentskydd vid avtal om tidsdelat

boende eller långfristig semester-

boende eller långfristig semester-

produkt,

 

 

 

produkt,

 

 

 

– lagen

(2013:561)

om

för-

– lagen

(2013:561)

om

för-

valtare av alternativa investerings-

valtare av alternativa investerings-

fonder,

 

 

 

fonder,

 

 

 

– lagen

(2013:1054)

om

mark-

– lagen

(2013:1054)

om

mark-

nadsföring av modersmjölksersätt-

nadsföring av modersmjölksersätt-

ning och tillskottsnäring,

 

ning och tillskottsnäring,

 

– lagen (2014:1344) med komp-

– lagen (2014:1344) med komp-

letterande

bestämmelser till

EU:s

letterande

bestämmelser till

EU:s

tåg-, fartygs- och busspassagerar-

tåg-, fartygs- och busspassagerar-

förordningar,

 

 

förordningar,

 

 

– lagen (2015:671) om alternativ

– lagen (2015:671) om alternativ

tvistlösning i konsumentförhållan-

tvistlösning i konsumentförhållan-

den,

 

 

 

den,

 

 

 

– lagen

(2015:953)

om kollek-

– lagen

(2015:953)

om kollek-

tivtrafikresenärers rättigheter,

tivtrafikresenärers rättigheter,

– lagen (2016:415) om förmed-

– lagen (2016:415) om förmed-

lingsavgifter för kortbaserade

lingsavgifter för kortbaserade

betalningstransaktioner,

 

betalningstransaktioner,

 

– lagen (2016:915) om krav på

– lagen (2016:915) om krav på

installationer för alternativa driv-

installationer för alternativa driv-

medel, och

 

 

medel,

 

 

 

– lagen (2017:425) om elektro-

– lagen (2017:425) om elektro-

niska cigaretter och påfyllnings-

niska cigaretter och påfyllnings-

behållare.

 

 

 

behållare, och

 

 

 

 

 

 

– spellagen (2018:000).

 

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2019.

Prop. 2017/18:220

51

Prop. 2017/18:220 2.8

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att det i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 40 kap. 7 b §, och närmast före 40 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

40 kap.

 

 

 

Självavstängningsregister

 

7 b §

 

 

 

Sekretess

gäller

i verksamhet

 

som avser förande av eller uttag ur

 

spelmyndighetens

register för

 

självavstängning enligt spellagen

 

(2018:000) för uppgift om en

 

enskilds personliga

förhållanden,

 

om det inte står klart att uppgiften

 

kan röjas

utan att

den enskilde

eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

52

2.9

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen Prop. 2017/18:220

 

(2010:696)

Härigenom föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696) dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b och 9 b §§, samt närmast före 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b och 9 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

2 §1

Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av

1.alkoholdrycker och tobaksvaror,

2.andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhetäratttillverkaellersäljaalkoholdryckerellertobaksvaror,

3.receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,

4.modersmjölksersättning, eller

5.sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

4.modersmjölksersättning,

5.sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller

6.spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:000).

7 kap.

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

2 b §

Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:000) får inte sponsra ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv.

1 Senaste lydelse 2017:428.

53

Prop. 2017/18:220

8 kap.

Reklam för spel

13 b §

Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:000).

15 kap.

Reklam för spel

5 b §

Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:000).

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

9 b §

Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:000) får inte sponsra ett program i en ljudradiosändning.

18 kap.

5 §2

Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1.tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader efter tillståndets början,

2.tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren

väsentligt

3. tillståndshavaren

väsentligt

brutit mot någon av 14 kap. 2 §

brutit mot någon av 14 kap. 2 §

samt 15 kap. 1–4 och 8–10 §§,

samt 15 kap. 1–4, 8–9 a och 10 §§,

eller

 

eller

 

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

2 Senaste lydelse 2017:569.

54

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndig- Prop. 2017/18:220 heten för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommer-

siell radio i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att för- fogandet kan inverka menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommer- siell radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet åter- kallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som överlåtits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kommersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndigheten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

55

Prop. 2017/18:220 2.10

Förslag till lag om ändring i

 

skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 §, 26 kap. 8 § och 39 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.6 i Föreslagen lydelse prop. 2017/18:187

3 kap.

15 § Med punktskatt avses skatt enligt

1.lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2.lagen (1972:820) om skatt på

spel,

2. lagen (1984:410) om skatt på

3. lagen (1984:410) om skatt på

bekämpningsmedel,

bekämpningsmedel,

4. 2 § första stycket 5 lagen

3. 2 § första stycket 5 lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på

(1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel,

pensionsmedel,

5. lagen (1990:1427) om särskild

4. lagen (1990:1427) om särskild

premieskatt för grupplivförsäkring,

premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

m.m.,

6. lagen (1991:1482) om lotteri-

 

skatt,

 

7. lagen (1991:1483) om skatt på

 

vinstsparande m.m.,

5. lagen (1994:1563) om to-

8. lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt,

baksskatt,

9. lagen (1994:1564) om alko-

6.lagen (1994:1564) om alko-

holskatt,

holskatt,

10.lagen (1994:1776) om skatt på

7.lagen (1994:1776) om skatt på

energi,

energi,

11.lagen (1995:1667) om skatt på

8.lagen (1995:1667) om skatt på

naturgrus,

naturgrus,

12.lagen (1999:673) om skatt på

9.lagen (1999:673) om skatt på

avfall,

avfall,

13. lagen (2007:460) om skatt på

10.lagen (2007:460) om skatt på

trafikförsäkringspremie m.m.,

trafikförsäkringspremie m.m.,

14. lagen (2016:1067) om skatt

11. lagen (2016:1067) om skatt

på kemikalier i viss elektronik,

på kemikalier i viss elektronik,

15. lagen (2017:1200) om skatt

12. lagen (2017:1200) om skatt

på flygresor, och

på flygresor,

16. lagen (2018:000) om skatt på

13. lagen (2018:000) om skatt på

vissa nikotinhaltiga produkter.

vissa nikotinhaltiga produkter, och

 

14. lagen (2018:000) om skatt på

 

spel.

56

Prop. 2017/18:220

26 kap.

8 §

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna

skattedeklaration är skattskyldig enligt

 

 

 

1.lagen (1994:1563) om

tobaks-

1.lagen (1994:1563) om

tobaks-

skatt, lagen (1994:1564) om alkohol-

skatt, lagen (1994:1564) om alkohol-

skatt, lagen (1994:1776) om skatt på

skatt, lagen (1994:1776) om skatt på

energi, lagen (2016:1067) om skatt

energi, lagen (2016:1067) om skatt

på vissa kemikalier i viss elektronik

på vissa kemikalier i viss elektronik

eller lagen (2018:000) om skatt på

eller lagen (2018:000) om skatt på

vissa nikotinhaltiga

produkter och

vissa nikotinhaltiga

produkter och

inte ska registreras tillföljd av 7 kap.

inte ska registreras till följd av 7 kap.

1§,

 

 

 

1§,eller

 

 

 

2. 16 § första stycket lagen om

2. 16 § första stycket lagen om

tobaksskatt,

15 §

första

stycket

tobaksskatt,

15 §

första

stycket

lagen om alkoholskatt eller 4 kap.

lagen om alkoholskatt eller 4 kap.

9 § första stycket lagen om skatt på

9 § första stycket lagen om skatt på

energi och

ska registreras

enligt

energi och

ska registreras

enligt

7 kap. 1 § samt inte företräds av en

7 kap. 1 § samt inte företräds av en

representant som är godkänd av

representant som är godkänd av

Skatteverket, eller

 

 

Skatteverket.

 

 

3. lagen (1991:1483) om skatt på

 

 

 

 

vinstsparande m.m.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

39 kap.

5 §1

Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som

1.bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,

2.är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

3.bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),

4.säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsälj- ningsavtal,

5.säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller

6.anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

5.säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,

6.anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) omanordnande av visst automatspel, eller

1 Senaste lydelse 2017:194.

57

Prop. 2017/18:220 7. tillhandahåller automatspel enligt spellagen (2018:000).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbeloppunderettbeskattningsår.

Undantaget i första stycket 2 gäller inte för en näringsidkare som driver verksamhet i Sverige utan fast driftställe i landet.

1.Denna lag träder ikraft den 1 januari 2019.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

58

2.11Förslag till lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Prop. 2017/18:220

Härigenom föreskrivs att 10 §1 kameraövervakningslagen (2013:460) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §2 Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1.vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2.vid övervakning som bedrivs av Trafikverket

a.i form av vägtrafikövervakning,

b.vid en betalstation som avses i bilagorna till lagen (2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas, eller

c.vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastrukturavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om infrastrukturavgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än Trafikverket,

4. vid övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighetsövervakning,

5. vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6. vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som

behövsförattprovautrustningförsådanövervakning,eller

7. vid övervakning i ett kasino

7. vid övervakning i ett kasino

som

avses

i

kasinolagen

som avses i spellagen (2018:000),

(1999:355), om övervakningen har

om övervakningen har till syfte att

till syfte att förebygga, avslöja

förebygga, avslöja eller utreda

eller utreda brott eller lösa tvister

brott eller lösa tvister om spel

om spel mellan spelare och den

mellan spelare och den som till-

som anordnar spelet.

 

handahåller spelet.

1 Denna lydelse 2014:634. Den senaste lydelsen 2016:1009 träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2 Senaste lydelse 2014:634.

59

Prop. 2017/18:220 Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning av ljud ske utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

60

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att det i ikraftträdande- och övergångs- bestämmelserna till lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska införas en ny punkt, 14, av följande lydelse.

14. Bestämmelserna i 7 kap. 1 § första stycket 10 i den äldre lydelsen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2017/18:220

61

Prop. 2017/18:220 2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630)

 

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

 

av terrorism

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 3 kap. 5, 6, 22 och 25 §§, 4 kap. 9 § och 7 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2017/18:77 Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §

Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1.bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.livförsäkringsrörelse,

3.värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

4.verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5.försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings- förmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6.verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

7.fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

8.verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betal- tjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9.verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslutande avser kontoinformationstjänster,

10.verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11.verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

12.verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

13.verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering

enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),

14. verksamhet

som

anordnare

14. spelverksamhet som bedrivs

av kasinospel enligt

kasinolagen

med licens eller registrering enligt

(1999:355),

 

 

spellagen (2018:000),

15. verksamhet

som

anordnare

 

 

av speltjänster som bedrivs med

 

tillstånd eller registrering enligt

 

lotterilagen (1994:1000), dock inte

 

till den del verksamheten avser

62

anordnande av spel på varuspels-

 

automater enligt 25 § samma lag,

 

 

 

Prop. 2017/18:220

16. yrkesmässig

handel

med

15. yrkesmässig

handel

med

varor, om det kan antas att det i

varor, om det kan antas att det i

verksamheten eller en del av

verksamheten eller en del av

verksamheten

genomförs

eller

verksamheten

genomförs

eller

kommer att genomföras transak-

kommer att genomföras transak-

tioner, enstaka eller sådana som

tioner, enstaka eller sådana som

kan antas ha samband, som innebär

kan antas ha samband, som innebär

att utbetalt eller mottaget belopp i

att utbetalt eller mottaget belopp i

kontanter uppgår

till motsvarande

kontanter uppgår

till motsvarande

5 000 euro eller mer,

 

5 000 euro eller mer,

 

17. verksamhet enligt pantbanks-

16. verksamhet enligt pantbanks-

lagen (1995:1000),

 

lagen (1995:1000),

 

18. verksamhet som auktoriserad

17. verksamhet som auktoriserad

eller godkänd revisor eller regi-

eller godkänd revisor eller regi-

strerat revisionsbolag,

 

strerat revisionsbolag,

 

19. yrkesmässig verksamhet som

18. yrkesmässig verksamhet som

avser bokföringstjänster eller revi-

avser bokföringstjänster eller revi-

sionstjänster som inte omfattas av

sionstjänster som inte omfattas av

18,

 

 

 

17,

 

 

 

20. yrkesmässig

rådgivning av-

19. yrkesmässig

rådgivning av-

seende skatter och avgifter (skatte-

seende skatter och avgifter (skatte-

rådgivare),

 

 

 

rådgivare),

 

 

 

21. yrkesmässig verksamhet som

20. yrkesmässig verksamhet som

advokat eller biträdande jurist

advokat eller biträdande jurist på

advokatbyrå, till den del verksam-

advokatbyrå, till den del verksam-

heten avser tjänster som anges i 4 §

heten avser tjänster som anges i 4 §

första stycket,

 

 

 

första stycket,

 

 

 

22. yrkesmässig verksamhet som

21. yrkesmässig verksamhet som

annan oberoende jurist än som

annan oberoende jurist än som

avses i 21, till den del verksam-

avses i 20, till den del verksam-

heten avser tjänster som anges i 4 §

heten avser tjänster som anges i 4 §

första stycket, eller

 

första stycket, eller

 

23. yrkesmässig

verksamhet till

22. yrkesmässig

verksamhet till

den del verksamheten avser tjän-

den del verksamheten avser tjän-

ster som anges i 4 § andra stycket

ster som anges i 4 § andra stycket

och verksamhetsutövaren inte är en

och verksamhetsutövaren inte är en

sådan person som avses i 18–22.

sådan person som avses i 17–21.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller

bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap.

1 § 1.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

4 §

 

 

 

Tjänster som

avses i 2 §

första

Tjänster som

avses i 2 §

första

stycket 21 och 22 omfattar

 

stycket 20 och 21 omfattar

 

1. handlande i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter, och

63

Prop. 2017/18:220 2. hjälp vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid

a)köp och försäljning av fastigheter eller företag,

b)förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

c)öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,

d)anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, och

e)bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller

truster och liknande juridiska konstruktioner.

Tjänster som avses i 2 § första

Tjänster som avses i 2 § första

stycket 23 omfattar

stycket 22 omfattar

1.bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,

2.fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer,

3.tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster till en fysisk person, en juridisk person eller en trust eller en liknande juridisk konstruktion,

4.förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och

5.funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning eller åtgärder som syftar till att någon annan ska ha en sådan funktion, med undantag för uppdrag åt en juridisk person som är noterad på en reglerad marknad.

3 kap.

5 §

En verksamhetsutövare som

En verksamhetsutövare som

avses i 1 kap. 2 § första stycket 14

avses i 1 kap. 2 § första stycket 14

och 15 ska, utöver vad som följer

ska, utöver vad som följer av 4 §

av 4 § första stycket, vidta åtgärder

första stycket, vidta åtgärder för

för kundkännedom

kundkännedom

1.vid enstaka transaktioner som avser utbetalning av vinster eller betalning av insatser som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller mer, och

2.vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 2 000 euro och som verksamhetsutövaren inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transaktioner som tillsammans uppgår till minst detta belopp.

6 §

En verksamhetsutövare som avses

En verksamhetsutövare som avses

i 1 kap. 2 § första stycket 16 ska, i

i 1 kap. 2 § första stycket 15 ska, i

stället för vad som följer av 4 §,

stället för vad som följer av 4 §,

vidta åtgärder för kundkännedom

vidta åtgärder för kundkännedom

1. vid etableringen av en affärsförbindelse, om det när förbindelsen ingås är sannolikt eller under förbindelsens gång står klart att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter inom ramen för affärsförbindelsen uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,

64

2.vid enstaka transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i Prop. 2017/18:220 kontanter uppgår till ett belopp motsvarande 5 000 euro eller mer, och

3.vid transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter

understiger ett belopp motsvarande 5 000 euro och som verksam- hetsutövaren inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transaktioner i kontanter som tillsammans uppgår till minst detta belopp.

22 §

Med utomstående enligt 21 § avses

1. fysiska eller juridiska personer

1. fysiska eller juridiska personer

med verksamhet som anges i

med verksamhet som anges i

1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8

1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8

och 10–15 eller motsvarande verk-

och 10–14 eller motsvarande verk-

samhet, auktoriserade eller god-

samhet, auktoriserade eller god-

kända revisorer och advokater som

kända revisorer och advokater som

är etablerade inom EES, och

är etablerade inom EES, och

2. fysiska eller juridiska personer

2. fysiska eller juridiska personer

med verksamhet som anges 1 kap.

med verksamhet som anges 1 kap.

2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–

2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–

15 eller motsvarande verksamhet,

14 eller motsvarande verksamhet,

auktoriserade eller godkända revi-

auktoriserade eller godkända revi-

sorer och advokater som är etable-

sorer och advokater som är etable-

rade utanför EES, om de

rade utanför EES, om de

a)tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av handlingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b)står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

25 §

 

En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden innehar i

syfte att förvalta medel som tillhör andra än kunden behöver inte identi-

fiera och kontrollera identiteten på den för vars räkning kunden förvaltar

medlen, om kunden

1. är en fysisk eller juridisk per-

1. är en fysisk eller juridisk per-

son med verksamhet som anges i

son med verksamhet som anges i

1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8

1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8

och 10–15 eller motsvarande verk-

och 10–14 eller motsvarande verk-

samhet, auktoriserad eller godkänd

samhet, auktoriserad eller godkänd

revisor och advokat eller biträ-

revisor och advokat eller biträ-

dande jurist på advokatbyrå med

dande jurist på advokatbyrå med

hemvist inom EES,

hemvist inom EES,

 

2. är en fysisk eller juridisk

2. är en fysisk

eller juridisk

person med verksamhet som anges

person med verksamhet som anges

1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8

1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8

och 10–15 eller motsvarande verk-

och 10–14 eller motsvarande verk-

samhet, auktoriserad eller godkänd

samhet, auktoriserad eller godkänd

revisor och advokat eller biträ-

revisor och advokat eller biträ-

dande jurist på advokatbyrå med

dande jurist på advokatbyrå med

hemvist utanför EES, och

hemvist utanför EES, och

a) tillämpar bestämmelser om

kundkännedom och

bevarande av

handlingar som motsvarar kraven i denna lag, och

65

Prop. 2017/18:220 b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller

3. till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar och medel.

Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksam- hetsutövaren utan dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna.

4 kap.

9 §

Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte för kunden eller för någon utomstående obehörigen röja att en bedömning enligt 2 § utförs, har utförts eller kommer att utföras eller att uppgifter har lämnats enligt 3 eller 6 §.

Som obehörigt röjande avses inte att

1.uppgifter lämnas till en tillsynsmyndighet eller en brottsbekämpande myndighet,

2.uppgifter lämnas mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 med hemvist i EES och som ingår i samma koncern eller mellan sådana verksamhetsutövare och deras filialer och dotterföretag belägna i ett land utanför EES, förutsatt att filialerna och dotterföretagen utanför EES tillämpar gemensamma rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där filialen finns eller dotterföretaget har hemvist,

3.uppgifter lämnas mellan advokater och biträdande jurister på advokatbyrå, andra oberoende jurister, revisorer, tillhandahållare av bokföringstjänster, skatterådgivare och fastighetsmäklare som omfattas av direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen, eller likvärdiga bestämmelser i ett land utanför EES och som är anställda eller på annat sätt verksamma inom samma juridiska person eller olika juridiska personer med gemensamt ägande, gemensam ledning eller gemensam efterlevnadskontroll,

4. uppgifter som rör samma kund

4. uppgifter som rör samma kund

och samma transaktion och som

och samma transaktion och som

omfattar fler än en verksamhets-

omfattar fler än en verksamhets-

utövare lämnas mellan sådana

utövare lämnas mellan sådana

juridiska och fysiska personer som

juridiska och fysiska personer som

anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–

anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–

12 och 18–22, förutsatt att de till-

12 och 17–21, förutsatt att de till-

hör samma verksamhets- eller

hör samma verksamhets- eller

yrkeskategori och omfattas av

yrkeskategori och omfattas av

skyldigheter i fråga om tystnads-

skyldigheter i fråga om tystnads-

plikt och skydd för personuppgifter

plikt och skydd för personuppgifter

som följer av denna lag, och

som följer av denna lag, och

5. en kund får kännedom om att åtgärder enligt första stycket vidtas eller kan komma att vidtas, när ett röjande inte kan undvikas till följd av

verksamhetsutövarens skyldighet att avstå från en transaktion, att avstå

66

från att inleda en affärsförbindelse eller att avsluta en affärsförbindelse Prop. 2017/18:220 enligt 3 kap. 1–3 §§.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten enligt första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

7kap.

1 §

Detta kapitel tillämpas i fråga om

Detta kapitel tillämpas i fråga om

tillsyn över och ingripanden mot

tillsyn över och ingripanden mot

verksamhet som avses i 1 kap. 2 §

verksamhet som avses i 1 kap. 2 §

första stycket 16, 19, 20, 22 och

första stycket 15, 18, 19, 21 och

23.

22.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före- skrifter om vilka myndigheter som utövar tillsyn enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

67

Prop. 2017/18:220 2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:90)

 

om insyn i finansiering av partier

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (2018:90) om insyn i finansiering

av partier ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

14 §

För intäkter från sådana lotterier

För intäkter från sådana lotterier

som

enligt

lotterilagen

som kräver licens enligt spellagen

(1994:1000) kräver

tillstånd av

(2018:000) ska antal lotter och pris

Lotteriinspektionen ska antal lotter

per lott anges i intäktsredovis-

och pris per lott anges i intäkts-

ningen.

redovisningen.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

68

2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) Prop. 2017/18:220 om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i

lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.9 i Föreslagen lydelse prop. 2017/18:187.

7kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2.den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4.den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–13 §§ samma lag,

5.den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU- land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdes- skattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7.en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9.den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10.den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på

 

spel,

 

b) lagen (1984:410) om skatt på

a) lagen (1984:410) om skatt på

bekämpningsmedel,

bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om sär-

b) lagen (1990:1427) om sär-

skild premieskatt för gruppliv-

skild premieskatt för gruppliv-

försäkring, m.m.,

försäkring, m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteri-

69

 

Prop. 2017/18:220 skatt,

 

 

 

 

 

 

 

c) 10 eller 13 § eller 16 § första

e) 10 eller 13 § eller 16 § första

stycket

 

eller

36 §

 

1

lagen

stycket

eller

36 §

1

lagen

(1994:1563) om tobaksskatt,

 

 

(1994:1563) om tobaksskatt,

 

 

f) 9 eller 12 § eller

15 §

första

d) 9 eller 12 § eller 15 § första

stycket

 

lagen

(1994:1564)

om

stycket

lagen

(1994:1564)

om

alkoholskatt,

 

 

 

 

 

alkoholskatt,

 

 

 

 

 

g) 4 kap. 3 eller 6 §

eller

9 §

e) 4 kap. 3

eller

6 §

eller

9 §

första

stycket

eller

12 §

första

första stycket

eller

12 §

första

stycket

1 eller

11 kap.

5 §

första

stycket

1 eller

11 kap.

5 §

första

stycket 1, 2 eller 3 lagen

stycket 1, 2 eller 3 lagen

(1994:1776) om skatt på energi,

 

(1994:1776) om skatt på energi,

 

h) lagen (1995:1667) om skatt

f) lagen (1995:1667) om skatt på

på naturgrus,

 

 

 

 

 

naturgrus,

 

 

 

 

 

i) lagen (1999:673) om skatt på

g) lagen (1999:673) om skatt på

avfall,

 

 

 

 

 

 

 

avfall,

 

 

 

 

 

 

j) lagen (2007:460) om skatt på

h) lagen (2007:460) om skatt på

trafikförsäkringspremie m.m.,

 

trafikförsäkringspremie m.m.,

 

k) 8 §

första

stycket

1

lagen

i) 8 §

första

stycket

1

lagen

(2016:1067) om skatt på kemi-

(2016:1067) om skatt på kemi-

kalier i viss elektronik,

 

 

 

 

kalier i viss elektronik,

 

 

 

l) lagen (2017:1200) om skatt på

j) lagen (2017:1200) om skatt på

flygresor, eller

 

 

 

 

 

flygresor,

 

 

 

 

 

m) 6 §

1

eller

2 b

lagen

k) 6 §

1

eller

2 b

lagen

(2018:000) om skatt på vissa

(2018:000) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter.

 

 

 

nikotinhaltiga produkter, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) lagen (2018:000) om skatt på

 

 

 

 

 

 

 

 

spel,

 

 

 

 

 

 

11.den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,

12.den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrust- ning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbets- plats, och

13.den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålders- pensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

70

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2017/18:220

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som skulle bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd skulle stängas ute (dir 2015:95). Utredningen, som antog namnet Spellicensutredningen (Fi 2015:11), överlämnade den 31 mars 2017 betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). En samman- fattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i Regeringskansliet (Fi2017/01644/OU).

Finansdepartementet har i en promemoria lämnat förslag om en enhetlig punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer (Fi2017/04282/S2). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 4. Promemorians lagförslag finns i bilaga 5.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 6. Remissyttrandena finns tillgängliga i Regeringskansliet (Fi2017/04282/S2).

Med anledning av förslagen i det ovan nämnda betänkandet har ett förslag till förändring av AB Svenska Spels (Svenska Spel) uppdrag tagits fram i Regeringskansliet. I samband med framtagandet av förslaget har information och synpunkter inhämtats från Folkhälsomyndigheten och Lotteriinspektionen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 7. Lagrådets yttrande finns i bilaga 8. Lagrådets förslag har i allt väsentligt följts. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitten 5.1, 5.5, 6.2–6.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.6, 8.2, 11.3, 11.7, 12.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.3, 16.3, 16.6 och 16.10 samt i författningskommentaren.

I förhållande till lagrådsremissen innehåller propositionen ett nytt lagförslag, förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Vidare föreslås, med anledning av att en ny lag om ekonomiska föreningar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 (se prop. 2017/18:185), även en justering av en hänvisning i 18 kap. 7 § i förslaget till spellag. Därtill görs ändringar i punkt 3 och 5 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till samma lag. Ikraftträdandet av förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) har senarelagts en dag på grund av författningstekniska skäl. Dessa förslag har inte granskats av Lagrådet. Förslagen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Därutöver har språkliga och redaktionella ändringar gjorts i förhållande till lagrådsremissen.

71

Prop. 2017/18:220 4

Behovet av en ny spelreglering

4.1Spel – nöje och problem

Spel om pengar är en speciell företeelse som skiljer sig från i princip allt annat som finns i samhället vad gäller handel. Spel innebär i all sin enkelhet att man säljer och köper vinstmöjligheter. Dessa vinstmöjlig- heter är beroende av utfallet i exempelvis en dragning, en fotbollsmatch, ett hästlopp eller en spelautomat. Spel om pengar omsätter stora belopp och kan, beroende på sin utformning, skapa stora ekonomiska överskott. Det är viktigt att konstatera att för väldigt många människor repre- senterar spelglädje, spänning, social samvaro och underhållning. Socialt och nöjesbetonat spel som tillför något positivt i livet bör bejakas, medan spel som blivit en besatthet, och i stället minskar livskvaliteten och ställer till med problem, bör motverkas.

Den mycket speciella karaktär som spel om pengar har medför att spel kan utgöra grund för brottslighet, skapa ekonomiska och sociala problem, både för den enskilde och för samhället i stort, samt skapa hälsoproblem. Den stora och snabba omsättningen av pengar som ofta förekommer inom spelverksamhet medför betydande risker för att verksamheten används för penningtvätt. Även matchfixning utgör ett sådant exempel. Oreglerat spel om pengar kan utgöra grund för flera typer av brottslighet. Det kan vara fråga om brottslighet i själva spelet, exempelvis bedrägerier och förskingring. Spelare kan även begå brott för att finansiera sitt spelande. Ekonomiska och sociala problem kan uppkomma då människor spelar över sin ekonomiska förmåga, vilket drabbar både den enskilde och dennes anhöriga. Dessa problem kan även leda till psykisk ohälsa för de drabbade. I detta sammanhang bör det framhållas att sociala skadeverkningar, riskbeteenden och andra problem i samband med spelande kan se olika ut beroende på om det handlar om vuxnas eller barns och ungdomars spelande. I förlängningen kan överdrivet spelande bli ett problem för hela samhället. För svensk del har detta motiverat att spel om pengar ska vara en reglerad verksamhet, vars överskott i allt väsentligt går till allmänna ändamål.

4.2 Den svenska spelmarknaden

 

Spel om pengar är en utpräglad konsument- och massmarknad. På denna

 

marknad verkar aktörer med skilda ursprung, drivkrafter och affärs-

 

strategier; vinstdrivande företag, statligt ägda eller styrda företag och

 

ideella organisationer. Marknaden och dess lönsamhet innebär kraftfulla

 

incitament för de onlinebaserade marknadsaktörerna att snabbt expandera

 

och uppvisa god lönsamhet. Denna del av marknaden uppvisar, även

 

jämfört med flera andra dynamiska marknader, en snabb förändring som

 

huvudsakligen är kundstyrd och teknikbetingad.

 

Spelkonsumtionen i Sverige uppgick 2016 till 2 802 kronor per person

 

över 18 år. Beloppet avser spel på både den reglerade och den oreglerade

 

marknaden. Totalt spelar 68 procent av befolkningen årligen. Det innebär

72

att varje spelare i genomsnitt spelar för 4 121 kronor per år. Trenden är

 

att allt färre spelar, men till större belopp. Omfattningen av

spelandet per

Prop. 2017/18:220

aktiv spelare ökar således. Onlinespelandet ökar och det

landbaserade

 

spelandet minskar. Branschen omsatte efter utbetalda vinster cirka 21 miljarder kronor år 2016 (17miljarder kronor exklusive den i Sverige oreglerademarknaden).

Utlandsbaserade spelbolag står för ca 55 procent av den svenska onlinemarknaden. Som helhet växer dock den svenska reglerade spel- marknaden långsamt. År 2016 utgjorde omsättningen på onlinespel 27 procent av omsättningen på den totala svenska spelmarknaden.

Det övergripande syftet med den nuvarande spelpolitiken är att skapa en sund och säker spelmarknad, där sociala skyddsintressen och efter- frågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Vidare är över- skottet från spelverksamheten förbehållet det allmänna eller allmän- nyttiga ändamål, dvs. staten, hästsporten och föreningslivet (prop. 2017/18:1 utg. omr. 17 avsnitt 18). Detta innebär kortfattat föl- jande.

Sociala skyddsintressen ska beaktas, dvs. spel och lotterier ska bedrivas på ett tryggt sätt och i lämpliga miljöer.

Konsumentintressen ska beaktas, dvs. spelare ska kunna lita på den information de får när de köper en lott eller spelar ett spel. Tillstånd ska endast ges till lotterier som har förutsättningar att ge ett skäligt överskott.

Brottslighet ska motverkas.

Risken för problemspelande motverkas genom att exempelvis nivåerna på vinståterbetalningen och antalet spelplatser hålls nere. För dem som ändå hamnar i spelberoende anslås särskilda medel för att komma till rätta med missbruket.

Risken för bedrägerier och annan typ av kriminalitet bekämpas, dels genom rent polisiära insatser, dels genom ett regelverk som anger att spelverksamheten ska bedrivas av svenska aktörer som staten kan kontrollera.

Genom att endast tillåta staten, hästsporten och föreningslivet som spelarrangörer säkerställs att överskotten går till rätt ändamål.

4.3Gällande rätt

Den svenska spelregleringen utgörs främst av lotterilagen (1994:1000), lotteriförordningen (1994:1451), kasinolagen (1999:355), marknads- föringslagen, lagen (1972:820) om skatt på spel och lagen (1991:1482) om lotteriskatt (lotteriskattelagen).

Lotterilagen

Definitionen av lotteri i svensk rätt är vid och omfattar begrepp som vad- hållning, spelautomater, kortspel, bingo, marknads- och tivolinöjen, kedjebrevsspel m.m. Detta beror på att det inte uppställs något krav på insats för att en företeelse ska betecknas som ett lotteri. Detta har medfört

73

Prop. 2017/18:220 att även reklamlotterier och andra lotterier som anordnas utan insatser omfattas av lotteribegreppet.

Lotterilagen är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla lotterier kräver tillstånd, och att alla tillstånd står under offentlig kontroll. Lagens syfte är att förhindra kriminalitet, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, skydda konsumenterna och att styra överskottet. Lagen bygger på att i princip endast tre aktörer kan få lotteritillstånd: staten, hästsporten och folkrörelserna. Privat vinstintresse får förekomma, men endast i de fall då spelverksamheten utgör ett komplement av förströelsekaraktär till annan verksamhet. Lotterier får endast anordnas efter tillstånd, om något annat inte följer av lagen. Tillstånd att anordna ett lotteri får enligt lotterilagen endast lämnas om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt, som även säkerställer att nödvändiga sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas, samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser (10 §). Tillstånd att anordna lotteri ska avse en viss tid och ett visst område där lotteriverksamheten får bedrivas (11 §). Tillståndsmyndigheten får förena ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser (12 §).

Att anordna lotteri utan tillstånd är kriminaliserat. Även främjande av utom landet anordnat lotteri är förbjudet (38 § och 54 § andra stycket lotterilagen). Främjandeförbudet innebär att det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri. Straffbestämmelser finns även i brottsbalken.

Tillståndsmyndigheter enligt lotterilagen är regeringen (44 och 45 §§), Lotteriinspektionen (42 §), länsstyrelserna och kommunerna (40 §). Regeringen ger tillstånd till AB Trav och Galopp (ATG) och Svenska Spel. Lotteriinspektionen ger tillstånd för de platser där Svenska Spel vill placera värdeautomater samt till lotterier och bingo som anordnas i fler än ett län. Länsstyrelserna ger tillstånd till lotteri som ska bedrivas i mer än en kommun samt bingo i respektive län. Kommunerna ger tillstånd till lotterier i respektive kommun. Lotteriinspektionen är central tillsynsmyndighet för lotterilagen.

Kasinolagen

 

Kasinospel med internationella regler, som bedrivs på Casino Cosmopol

 

AB:s (Casino Cosmopol) kasinon, regleras i kasinolagen. Restaurang-

 

kasinon regleras i lotterilagen.

 

Med kasinospel avses i kasinolagen roulettspel, tärningsspel, kortspel

 

och liknande spel som anordnas i lokaler som huvudsakligen används för

 

detta ändamål (1 §). Det får finnas högst sex kasinon (3 §). För att få

 

tillträde till ett statligt kasino enligt kasinolagen måste man ha fyllt 20 år

 

och uppvisa legitimation (4 §) samt fotograferas (6 §). Den som driver

 

kasinot ska föra ett register över besökarna i syfte att förebygga och

 

avslöja brott (5§). Den som anordnar kasinospel får inte lämna kredit för

 

insatser i spelet (9 §). Regeringen prövar frågor om tillstånd att anordna

 

kasinospel (13 §) och Lotteriinspektionen utövar tillsyn enligt lagen

74

(14 §).

 

Marknadsföring

Prop. 2017/18:220

Vid marknadsföring av lotterier till konsumenter ska enligt 47 a § lotterilagen måttfullhet iakttas. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring som strider mot 47 a § ska enligt 47 b § lotterilagen vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen anses som otillbörlig mot konsu- menter. Konsumentverket har huvudansvaret för tillsynen av marknads- föring av spel om pengar.

Skatt

För spel och lotterier tas punktskatt ut enligt tre lagar: lagen om skatt på spel, lotteriskattelagen och lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. Spelanordnare och spelare kan även vara föremål för inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Regler om mervärdesskatt återfinns i mervärdesskattelagen (1994:200). Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. I den senare lagen regleras skattekontroll, beskattningsbeslut, redovisning och betalning av skatt, överklagande m.m.

4.4Spelformer

Det finns ett antal olika spelformer tillgängliga på den reglerade svenska spelmarknaden. Spelformerna omfattas av olika regler om t.ex. vem som får anordna spelet och hur stora insatserna respektive vinsterna får vara.

Turspel

I turspel är det enbart slumpen som avgör utgången av spelet. Sådant spel omfattar dels lotterier av olika slag, dels nummerspel. Det är enbart allmännyttiga ideella föreningar och Svenska Spel som får anordna lotterier. Rikslotterier får anordnas av ideella föreningar som har en riksomfattande verksamhet.

Vadhållning och spel på hästar

Svenska Spel har tillstånd av regeringen att anordna vadhållning i sam- band med idrottstävlingar, nummerspel, Melodifestivalen och Euro- visionsschlagerfestivalen. ATG har tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. Lokala idrottsföreningar har vidare möjlighet att anordna vadhållning i anslutning till sina evenemang. Ett exempel på detta är hundkapplöpningar. För dessa anordnar respektive förbund själv vadslagning i samband med sina tävlingar. Förut- sättningarna är dock starkt begränsade och den totala omfattningen av sådan lokalt arrangerad vadhållning är okänd.

75

Prop. 2017/18:220 Spelautomater

Det finns olika typer av automatspel i Sverige: spel som ger vinst i någon form av värde och spel som inte ger vinst eller enbart vinst i form av frispel. Till den första kategorin av automatspel hör värdeautomatspel, och spel på penningautomater respektive varuspelsautomater. Till den andra kategorin hör förströelsespel.

Spel på värdeautomater delar ut vinst i form av värdebevis, spel- polletter eller liknande, medan spel på penningautomater delar ut vinst i form av pengar. Spel på dessa automater är enligt lotterilagen tillåtet i samband med viss hotell- och restaurangverksamhet och bingospel samt på fartyg i internationell trafik. Det är dock enbart spelföretag som ägs av svenska staten som får anordna landbaserat spel på värdeautomater, vilket innebär att alla värdeautomater utställda på restauranger och bingohallar tillhandahålls av Svenska Spel. Spel på värdeautomater och penningauto- mater får också, i enlighet med 26§ lotterilagen samt en överenskommelse mellan Sverige och Finland, förekomma på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Enligt kasinolagen får automat- spel, också spel på penningautomater, även tillhandahållas på de fyra kasinon som drivs av Casino Cosmopol. Spel på penningautomater är i övrigt inte tillåtet i Sverige.

Varuspelsautomater ger endast vinster i form av varor. Även tillhandahållande av spel på sådana automater kräver tillstånd. Spel av detta slag får anordnas i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande.

Förströelsespel är spel som inte ger vinst eller enbart ger vinst i form av frispel på automaten. För att få anordna förströelsespel för allmänheten eller i annat fall i förvärvssyfte krävs tillstånd från Lotteriinspektionen enligt lagen om anordnade av visst automatspel (1982:636).

Kasinon med internationella spelregler

I Sverige skiljer man på s.k. kasinon med internationella spelregler och restaurangkasinon. Den förstnämnda spelformen med högre insatser regleras i kasinolagen. Kasinon med internationella spelregler får enbart anordnas av ett företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten. Som tidigare anförts bedriver Casino Cosmopol kasinon av detta slag. Kasinolagen tillåter sex sådana kasinon i Sverige och för när- varande finns det fyra.

Restaurangkasinon

Lotteriinspektionen ger tillstånd till roulett-, tärnings-, och kortspel med låga insatser och vinster på restauranger (s.k. restaurangkasinon). Restau- rangkasinon får anordnas i samband med restaurang- och hotellverksamhet, på offentliga nöjestillställningar inom en nöjespark eller liknande anlägg- ning och på fartyg i internationell trafik.

76

Bingo

Prop. 2017/18:220

Bingo är ett lotteri där deltagarna måste vara närvarande på den fysiska platsen där spelet anordnas. Deltagarna köper en bingobricka och möjlig- heten att vinna beror på om de nummer som dras finns med på spelarens bricka. Deltagaren ska genast göra anspråk på sin vinst. Bingospel får anordnas av allmännyttiga ideella föreningar som är öppna för alla och som har behov av inkomster från bingospel. Bingospel har traditionellt anordnats av s.k. bingoallianser, där flera ideella föreningar samverkat vid anordnandet. Onlinebingo är inte bingo enligt lotterilagen på grund av avsaknaden av en fysisk spelplats.

EMV-spel

EMV-spel är lotterier som förmedlas via elektromagnetiska vågor. Till denna spelform räknas lotterier som arrangeras över internet, via telefon eller via sändningar på radio och tv. Lotterilagen skiljer mellan fysiska spel och spel som anordnas på elektronisk väg. Tillstånd att anordna egentliga lotterier, dvs. lottning, gissning, vadhållning eller liknande för- faranden enligt 3 § lotterilagen samt marknads- och tivolinöjen, som förmedlas via elektromagnetiska vågor är möjligt att ge till allmännyttiga ideella föreningar. Svårigheten med att begränsa spelandet till en viss plats har dock inneburit att endast rikstäckande ideella föreningar hittills fått tillstånd av detta slag.

Vadhållning över internet räknas fortfarande som vadhållning då förmedlingssättet enligt lagstiftningen inte förändrar spelets karaktär. Det är Svenska Spel som har tillstånd att anordna vadhållning på idrottstävlingar och Melodifestivalen över internet. ATG anordnar vadhållning på hästar över internet och har sedan år 2015 tillstånd att också anordna vad- hållning på virtuella tävlingar på internet och lotterier på identifikations- numren för de egna spelens bongar.

4.5Aktörer på den svenska spelmarknaden

AB Svenska Spel

Den största aktören på den svenska spelmarknaden är Svenska Spel. Enligt bolagsordningen är föremålet för bolagets verksamhet att efter tillstånd från regeringen anordna lotterier om pengar och vadhållning i samband med tävlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svenska Spel anordnar såväl vadhållning på nummerspel som vanliga lotterier, både landbaserat och online. Vadhållning inom ramen för idrottsevenemang, såsom fotbollsmatcher, ishockey, handboll, basket- boll, speedway och bandy, ingår också i bolagets produktutbud. Samtliga dessa spelprodukter finns online.

Enligt regeringens tillstånd får Svenska Spel anordna spel på värde- automater. Det får finnas högst 7 000 värdeautomater i anslutning till

hotell- eller

restaurangverksamheter och högst 500 i anslutning till

lokaler där

bingospel anordnas. Vid utgången av 2016

fanns

5 180 automater utställda i 1 698 restauranger och bingohallar.

77

Prop. 2017/18:220 Svenska Spel har vidare genom Casino Cosmopol tillstånd av regeringen att driva kasino i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Därutöver tillhandahåller bolaget både bingo- och pokerspel online.

AB Trav och Galopp

Den näst största spelmarknadsaktören i Sverige är ATG. Bolaget bildades 1974 och ägs gemensamt av Svensk Travsport, som äger 90 procent av aktierna, och Svensk Galopp, som innehar 10 procent av aktierna. ATG är således inte till någon del ägt av staten. Däremot tillsätter staten enligt bolagsordningen sex av de elva styrelseledamöterna, varav en är styrelsens ordförande. Av övriga ledamöter utses fyra av Svensk Travsport och en av Svensk Galopp. Ett avtal mellan staten och ägarna till ATG reglerar inriktningen på verksamheten.

ATG anordnar vadhållning på hästtävlingar. Detta sker i form av banspel, dvs. spel som anordnas på trav- och galoppbanorna i anslutning till hästtävlingar, eller spel genom ombud eller online. Samtliga av ATG:s tillstånd att anordna spel har meddelats av regeringen.

ATG:s produktutbud består av flera varianter av vadhållning. Bolaget har också internationellt samarbete med andra anordnare av vadhållning i samband med hästtävlingar i andra länder.

ATG har även tillstånd till att bedriva lotteri i form av spel på virtuella hästar och nummerspel.

Folkrörelser

 

Med folkrörelsers lotterier avses normalt lotterier av olika slag som

 

ideella föreningar anordnar och där överskottet tillfaller föreningen. Enligt

 

lotterilagen kan som huvudregel endast svenska ideella föreningar få

 

tillstånd till att bedriva lotteri. Föreningen ska vidare enligt sina stadgar

 

ha till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom

 

landet och bedriva sådan verksamhet. Det krävs också att föreningen för

 

sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

 

Det är alltså inte nödvändigt att en ideell förening, för att få anordna

 

lotterier enligt lotterilagen, måste ingå i vad som definitionsmässigt är att

 

anse som en folkrörelse, med vilket normalt förstås en gruppbildning med

 

en anslutning som omfattar breda samhällsskikt, såsom t.ex. fack-

 

förenings- eller nykterhetsrörelsen. I stället krävs, som ovan anförts, att

 

föreningen har till syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. Med ett

 

allmännyttigt ändamål avses ett ändamål som enligt en utbredd uppfatt-

 

ning är värda att stödja (prop. 1993/94:182 s. 59). Vad som är ett allmän-

 

nyttigt ändamål kan således förändras över tiden.

 

Vissa lotterier anordnas i mer än ett län. Dessa kallas för rikslotterier.

 

Det finns omkring 20 anordnare som har tillstånd att anordna riks-

 

lotterier. Cirka 45 tillstånd till rikslotterier meddelades 2016.

 

Därutöver finns på lokal och regional nivå flera hundra ideella förening-

 

ar som efter registrering har rätt att anordna lotterier inom den egna

 

kommunen eller inom ett visst regionalt avgränsat område. Det

 

förekommer också lokala lotterier som med stöd av 19 § lotterilagen

78

bedrivs utan tillstånd eller registrering.

Även bingospel är förbehållet ideella föreningar. I vissa fall har till- Prop. 2017/18:220 stånd till bingospel getts till privatägda aktiebolag som fördelar över-

skottet till de ideella föreningar som angivits i tillståndet. År 2016 fanns det 66 bingohallar i landet, med tillstånd att anordna bingo till förmån för ca 1 500 ideella föreningar med allmännyttigt ändamål.

Merparten av folkrörelserna anlitar ett serviceföretag för att sköta den dagliga driften av lotterierna. Uppdraget regleras i avtal mellan parterna.

Kommersiella aktörer

Utrymmet för kommersiella anordnare av spel och lotterier på den reglerade svenska spelmarknaden är mycket begränsat. Det är i princip endast spel på restaurangkasinon samt spel i samband med marknader och tivolin som kan anordnas av kommersiella aktörer.

Aktörer utan tillstånd i Sverige som riktar spel mot svenska spelare online

Utöver spel på den reglerade marknaden sker spel på webbplatser som drivs av företag som inte har tillstånd att anordna spel i Sverige, men i något annat land. Sådana aktörer utan tillstånd i Sverige hade 2016 enligt Lotteriinspektionen en uppskattad marknadsandel på 23 procent av den svenska spelmarknaden.

Illegalt spel

Vid sidan av den reglerade svenska spelmarknaden och spelandet på webbplatser som drivs av företag som inte har tillstånd i Sverige, men i något annat land, förekommer även illegalt spel i Sverige. Det är svårt att uppskatta hur stor den marknaden är. I nuläget bedöms sådant spelande i Sverige främst utgöras av automatspel och kortspel.

4.6Utredningar

Ett flertal utredningar har, utöver Spellicensutredningen, de senaste åren lämnat förslag till förändringar av den svenska spelregleringen.

Lotteriutredningen

Lotteriutredningen överlämnade sitt slutbetänkande Spel i en föränderlig

 

värld (SOU 2006:11) till regeringen i januari 2006. Utredningen bedöm-

 

de att den befintliga regleringen inte var ändamålsenlig för att upprätt-

 

hålla en tillräcklig kontroll över spelandet samt säkra de sociala skydds-

 

hänsynen och intäkterna från lotterier. Utredningen föreslog mot denna

 

bakgrund att vissa lotterier skulle få anordnas med licens, under förut-

 

sättning att spelanordnaren uppfyllde lagstiftningens krav.

 

Betänkandet remissbehandlades, men resulterade inte i någon ny

 

lagstiftning.

79

Prop. 2017/18:220 Spelutredningen

Spelutredningen, som överlämnade sitt betänkande En framtida spel- reglering (SOU 2008:124) till regeringen i december 2008, konstaterade att den tekniska utvecklingen hade lett till en omfattande internationell konkurrens mellan aktörer som erbjuder spelande över internet, och att spelande på utländska webbsidor stod utanför offentlig kontroll. Utred- ningens slutsats var att den svenska regleringens skyddssyften inte kunde upprätthållas. Utredningen lämnade mot denna bakgrund två alternativ för en framtida reglering; att behålla och strama upp den gällande regle- ringen eller öppna upp vissa spelformer för nya aktörer.

Även Spelutredningens betänkande remissbehandlades, men föran- ledde inte någon ny lagstiftning.

Kasinoutvärderingen

Även kasinolagen har utvärderats. Utredningen Kasinoutvärderingen konstaterade i sitt betänkande Internationella kasinon i Sverige – En utvärdering (SOU 2006:64) bl.a. att eventuella förändringar av kasino- verksamheten för att denna bättre skulle motsvara villkor om socialt ansvar borde kunna ske inom ramen för gällande reglering och styr- former.

Främjandeförbudsutredningen

Främjandeförbudsutredningen lämnade den 30 mars 2015 sitt betänkande Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen (SOU 2015:34) till regeringen. Utredningen föreslog en ändring i 38 § lotterilagen så att det inte ska vara tillåtet att i yrkesmässig eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett lotteri som inte anordnats med stöd av lotterilagen. Sanktionsbestämmelserna i 54 § andra stycket lotterilagen föreslogs vidare få en ny utformning, som innebär att de ska omfatta allt främjande av deltagande i lotterier som inte anordnats med stöd i lotterilagen, utan att någon skillnad görs mellan svenska och utländska lotterier. Den nya lydelsen skulle innebära en viss utvidgning av det straffbara området för svenska lotterier som bedrivs utan tillstånd. Slutligen föreslog utredningen att Lotteriinspektionen ska ges rätt att besluta att ett före- läggande eller förbud vid vite som avser främjandeförbudet i 38 § ska kunna gälla omedelbart.

Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

80

4.7

Det behövs en ny spelreglering

Prop. 2017/18:220

Regeringens bedömning: Det behövs en långsiktigt hållbar spel- reglering. Regleringen bör förena kraven på bl.a. en stark social skyddsnivå med behovet av en anpassning till det moderna it- samhällets villkor och de skyldigheter som följer av EU-rätten. Spelregleringen bör utformas så att de olika intressen som gör sig gällande på spelområdet balanseras.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans ifrågasätter behovet av en ny reglering. Flera av dem, däribland Svenska Spel, ATG och Kindred Group (Kindred) samt flera ideella organisationer som Bröstcancer- föreningarnas Riksorganisation, Bygdegårdarnas Riksförbund och

Läkarmissionen, delar regeringens bedömning.

Skälen för regeringens bedömning

Problem på spelområdet

Det råder full enighet om att den svenska spelregleringen måste moder- niseras. Den tillkom under en tid då allt spel var fysiskt och har – med något undantag – inte anpassats till den digitala utvecklingen. Sedan början av 2000-talet har svenska reglerade bolag och internationella spelbolag till följd av den digitala utvecklingen en avsevärd svensk kundgrupp. Trots att det är förbjudet att i Sverige anordna kasinospel över internet går det att delta i sådant spel genom bolag som har servrar i andra länder. Bland annat har Malta, Isle of Man och Gibraltar lagstiftning som tillåter internetspel och ger ut licenser till nätkasinon som i huvudsak riktar sin verksamhet mot andra länder, utan något krav på att de senare länderna ska tillåta aktörerna. Lotteriinspektionen har inte någon tillsyn över dessa aktörer.

Europeiska kommissionen har ifrågasatt om vissa bestämmelser i kasinolagen och lotterilagen om att tillhandahålla kasinospel över inter- net är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Kommissionen har även ställt frågor om den svenska regleringen av vadhållning på idrottsevenemang och poker i lokal och över internet.

Omregleringar i andra länder

De senaste tio åren har det skett en omreglering i många länder som haft en spelreglering som grundat sig på ensamrätter. I stället har man introducerat licenssystem för vissa sektorer på spelmarknaden. I vissa länder är det möjligt att ge ett obestämt antal licenser, medan det i andra har uppställts gränser för hur många tillstånd som kan beviljas. Licenserna kan gälla olika slags spel, t.ex. kasino, lotteri, bingo, häst- och hundvadhållning samt sportspel. Den främsta anledningen till att fler länder nu har infört licenssystem har varit att man velat få kontroll och utöva tillsyn över spelen för att bl.a. kunna förebygga negativa konse- kvenser av spelandet.

81

Prop. 2017/18:220 Många europeiska länder har liberaliserat delar av spelmarknaden, men valt att bygga andra delar av marknaden på ensamrätter. Det finns stora variationer mellan länderna när det gäller vilka spel som erbjuds inom ramen för ett licenssystem. De flesta länder som har liberaliserat delar av spelmarknaden har valt att hålla fast vid statliga monopol för de stora nationella lotterierna. EU-länder som har valt att delvis liberalisera spelmarknaden har vidare låtit vadhållning på sport och kasinospel omfattas av ett licenssystem.

Utgångspunkter för en ny spelreglering

I ett system som det svenska, med omfattande ensamrätter på spel som förbehållits staten, hästsporten och allmännyttiga ändamål, finns förstås en oro bland befintliga aktörer för att deras intäkter ska minska vid införandet av en ny spelreglering. Spel handlar i grunden om pengar, oavsett vilka syften och ändamål som ligger bakom olika satsningar. Regeringen anser att utgångspunkten för omregleringen ska vara att statens och övriga aktörers möjligheter att ta del av intäkterna från spel inte ska försämras. Den nya regleringen ska därför utformas på ett sådant sätt att förutsättningarna för finansiering av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bevaras i så hög utsträckning som möjligt.

En lika viktig faktor är att lagstiftningens konsumentskyddsperspektiv samtidigt ska stärkas. De sociala skyddsaspekterna, dvs. att motverka skadeverkningar i form av problemspelande, bedrägerier och kriminali- tet, bör ges stor vikt i allt från tillståndsgivning och försäljning till marknadsföring och tillsynsverksamhet. Risken för överdrivet spelande ska beaktas vid planeringen av spelformer och marknadsföringen.

En av de mest centrala utgångspunkterna för den nya regleringen är att spelandet inte ska öka. Det bör dock framhållas att det inte går att garantera att ett nytt licenssystem inte leder till ett ökat spelande.

Den nya spelregleringen bör vidare utformas med beaktande av att utbudet av spelformer kan ändras fort, eftersom spelutvecklingen är snabb. Det kan gälla både förändringar i befintliga spel och att nya typer av spelformer uppstår. Det nuvarande systemet innebär att de reglerade aktörerna kontinuerligt tappar marknadsandelar till de oreglerade aktörerna. Med hänsyn till det måste en ny reglering vara långsiktigt hållbar. I det ligger bl.a. att regleringen ska kunna användas under eller relativt enkelt anpassas till nya omständigheter på spelmarknaden. Regleringen måste vidare vara förenlig med EU-rätten samt både rättssäker och tydlig.

Det är således ett flertal aspekter som ska beaktas vid utformningen av en ny spelreglering. För att de verksamheter som för närvarande inte är reglerade ska inordnas under den nya regleringen bör det nya systemet balansera de skilda intressen som gör sig gällande, som bl.a. de ekono- miska intressena och intresset av skyddet för spelarna, så att det attra- herar de olika aktörerna på spelmarknaden, men tillgodoser behovet av skydd mot problemspelande.

82

5En ny spellag

Prop. 2017/18:220

5.1En ramlag för spel om pengar

Regeringens förslag: En ny spelreglering ska införas som ska tillämpas på spel om pengar och vinster med ett värde i pengar. Den nya spellagen ska vara en ramlag och grundas på ett licenssystem.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrar sig i frågan är positiva till att krav på licens införs för att få tillhandahålla eller anordna spel i Sverige. Flera remissinstanser, bl.a. Svenska Spel, ATG och Aftonbladet Hierta AB, betonar vikten av en hög kanaliseringsgrad som en förutsättning för att reformen ska lyckas. Att lagen ska vara en ramlag tillstyrks av ett flertal av de som yttrar sig, däribland Bröst- cancerföreningarnas Riksorganisation och Spelbranschens riksorganisa- tion (SPER). Draft Kings, FSport och Oulala anför att en ramlagstiftning är bra då den kan möta kraven på en föränderlig marknad och anpassas till produktutveckling, globalisering och förändrad infrastruktur. ATG lyfter fram den flexibilitet som behövs på spelområdet, samtidigt som behovet av rättssäkerhet beaktas. Sveriges advokatsamfund, Betsson AB (Betsson) och Kindred Group (Kindred) pekar dock på de risker som en ramlag kan ha för förutsägbarheten och transparensen, eftersom det närmare innehållet av reglerna inte framgår av en sådan lag. Bransch- föreningen för onlinespel (BOS) anser att regeringens mandat att utforma regleringen är så omfattande att det riskerar att äventyra omregleringen av spelmarknaden. Mr Green anser att regeringens mandat måste in- skränkas till att endast omfatta frågor av mindre betydelse och inte de frågor som är grundläggande för hela regleringen av spelmarknaden.

Skälen för regeringens förslag

Spel om pengar och vinster med värde i pengar

Den svenska spelregleringen tillkom under en tid då allt spel var fysiskt och har egentligen inte alls anpassats till den digitala utvecklingen. Den nuvarande lotterilagen är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla lotterier kräver tillstånd och att alla tillstånd står under offentlig kontroll. Med hänsyn till den snabba digitala utvecklingen på spelmark- naden måste en ny reglering om spel om pengar vara långsiktigt hållbar och relativt enkelt kunna anpassas till nya omständigheter på marknaden. Vad som avses med spel enligt spelregleringen behöver också anpassas till utvecklingen. Utredningen anser att det nuvarande lotteribegreppet är komplicerat och föråldrat, vilket får till följd att det är svårt att förutse vilka arrangemang som faller inom lotterilagens tillämpningsområde. Utredningen föreslår därför att begreppet spel ska ersätta lotteribe- greppet. Regeringen delar utredningens bedömning att begreppet spel är mer ändamålsenligt än lotteri.

Med anledning av vad Lagrådet anfört i sina allmänna synpunkter på förslaget till spellag vill regeringen framhålla att regleringen inte bör

omfatta alla typer av spel som förekommer såsom olika förströelse-,

83

Prop. 2017/18:220 sällskaps- eller datorspel eller spel i allmänhet. Den bör endast omfatta

 

sådant riskfyllt spel om pengar som sker med insatser från deltagarna,

 

där möjligheten att vinna till någon del beror på faktorer som spelaren

 

själv inte kan förutse eller kontrollera. Begreppet spel bör i detta

 

sammanhang därför omfatta sådana spel om pengar där möjligheten att

 

vinna helt eller till viss del beror på slumpen. Spel av detta slag bör enligt

 

regeringens bedömning kunna falla inom någon av kategorierna lotterier,

 

kombinationsspel, vadhållning och pyramidspel. I ett kombinationsspel

 

finns utöver slump även inslag av skicklighet. Enligt Lagrådet är

 

gränsdragningen oklar mellan kombinationsspel och sådana skicklighets-

 

spel som kan ha inslag av slump, men som enligt nuvarande lotterilagen

 

ändå inte anses omfattas av lotteribegreppet. Enligt regeringens mening

 

bör man dock, i likhet med vad som gäller enligt lotterilagen, även i

 

fortsättningen bedöma ett spel utifrån dess allmänna karaktär. Den

 

omständigheten att det i ett sportarrangemang, såsom inom alla

 

mänskliga aktiviteter, förekommer moment vars utfall till någon del kan

 

tillskrivas slumpen, bör således inte ensamt vara avgörande för bedöm-

 

ningen av om ett spel omfattas av lagen. Kombinationsspel skiljer sig

 

enligt regeringens mening från ett sportarrangemang främst genom sitt

 

syfte. I ett kombinationsspel, liksom i övriga spel enligt spellagen, är det

 

spelarens möjlighet att vinna pengar som står i fokus. I ett sport-

 

arrangemang är det idrottarens prestation, tävlingsmomentet och under-

 

hållningsvärdet för publiken som är huvudsaken. Även om det inom

 

idrotten förekommer prispengar tävlas det främst inte om pengar, utan

 

det får anses vara glädjen och äran att segra eller nå ett visst resultat som

 

är de huvudsakliga belöningarna för de tävlande. Det är också stor

 

skillnad mellan, å ena sidan, en avgift som en tävlande i ett sport-

 

arrangemang betalar för sitt deltagande, och som syftar till att bekosta

 

arrangemanget, och, å andra sidan, en spelares insats i ett spel om pengar

 

där insatsen går till den pott eller den vinstandel som det spelas om. I en

 

idrottstävling består insatsen av deltagarens prestation och ansträngning.

 

I ett spel om pengar utgörs insatsen av det värde i pengar som spelaren

 

riskerar i spelet i hopp om vinst. Det torde stå klart vad som skiljer

 

vadhållningen på en fotbollsmatch från själva fotbollsmatchen och spelet

 

på travhästarna från travtävlingen. Enligt regeringens mening går det

 

därför i de allra flesta fall att avgöra om en aktivitet är ett spel enligt

 

spellagen eller en tävling som faller utanför den. Det kommer dock alltid

 

att förekomma gränsdragningssvårigheter när nya mänskliga aktiviteter

 

uppstår. Regeringen bedömer dock att det är förenat med stora svårig-

 

heter att utforma lagstiftningen så att den, i enlighet med vad Lagrådet

 

anfört, med säkerhet även omfattar spel med en karaktär som liknar t.ex.

 

kombinationsspel, men som ännu inte existerar. Enligt regeringens

 

bedömning kan dock alla spel om pengar som för närvarande existerar

 

och som lagen ska omfatta inordnas under någon av de fyra nämnda

 

kategorierna. Om en aktivitet över huvud taget ska omfattas av spellagen,

 

som t.ex. den som Lagrådet pekat på i samband med sin behandling av

 

förslaget till reglering av pokerturneringar, får bedömas i det enskilda

 

fallet, mot bakgrund av vad som nu anförts.

 

Utredningen föreslår att lagens tillämpningsområde ska vara spel om

 

pengar. I reglerna för licensprövningen anger utredningen att licens ska

84

krävas för spel om penningvärde. Med sådant spel avses spel om vinster i

form av annat än pengar, t.ex. varor. Lagrådet förordar att detta uttrycks Prop. 2017/18:220 som värde i pengar. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att lagen

ska omfatta såväl spel om pengar som spel om vinster med ett värde i pengar.

Ett licenssystem införs

Det nuvarande systemet innebär att de reglerade aktörerna kontinuerligt tappar marknadsandelar till de oreglerade aktörerna samt att statens kontroll och möjligheter att upprätthålla en sund och säker spelmarknad minskar. Staten har historiskt sett haft en stark roll på spelmarknaden. För att uppnå målet för spelpolitiken under de förhållanden som råder krävs en tydlig reglering. Spellagstiftningen bör även fortsättningsvis vara en förbudslagstiftning med tydliga förutsättningar för tillstånd och tillsyn. Lagrådet anser att detta bör anges uttryckligen i lagen. Enligt regeringens mening följer dock detta av införandet av ett krav på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser, samt genom införandet av möjligheten att vidta åtgärder som syftar till att aktörer utan tillstånd ska stängas ute. På det sättet bedömer regeringen också att staten kan behålla en stark roll på marknaden. Inom ramen för licenssystemet bör tillåtna spelformer grupperas i sådana former som kan konkurrensutsättas och sådana som inte lämpar sig för konkurrensutsättning.

En ramlag

Utvecklingen av spel via internet och andra former av digitala medier är komplex och föremål för snabba förändringar. För att säkerställa att målen med den svenska spelregleringen uppnås måste regleringen effek- tivt kunna anpassas till förändringar på marknaden. Erfarenheter från andra medlemsländer i EU visar på nödvändigheten av att ha en lag- stiftning som ger utrymme för flexibilitet. På spelområdet har lagstift- ningen inte hängt med i utvecklingen. En ramlag ger, som bl.a. ATG lyfter fram, större möjligheter att anpassa regelverket till följd av den snabba utvecklingen på spelområdet. Att lagen utformas som en ramlag behöver inte stå i strid med behovet av förutsägbara och tydliga regler som marknaden kan utgå ifrån och förhålla sig till under en längre tid. Regeringen har förståelse för den oro som bl.a. BOS ger uttryck för. Om de bemyndiganden som regeringen ges i lagen endast används vid behov och i enlighet med lagens syften, samt med beaktande av spelföretagens intresse av stabila förutsättningar, bör dock även de senare aktörernas behov kunna tillgodoses. Den nya spelregleringen föreslås mot denna bakgrund tydligt ange ramarna för spel om pengar, samtidigt som den tillgodoser behovet av anpassningar till följd av marknadsutvecklingen, som flera remissinstanser lyfter fram.

Lagrådet har anfört att flera av de bemyndiganden som föreslås i spel- lagen har getts svepande formuleringar. Enligt regeringen kräver användningen av en ramlagstiftning att regleringen i lag i större utsträckning än annars kompletteras med närmare bestämmelser i föreskrifter på lägre nivå. Det är inte heller möjligt att i spellagen begränsa bemyndigandena utan att den flexibilitet som krävs med den

85

Prop. 2017/18:220 valda lagstiftningstekniken går förlorad. Ett visst inslag av breda bemyndiganden är därför nödvändiga.

Kanalisering

Ett spelföretag som vill etablera sig i ett visst land måste överväga ett antal faktorer. Dessa kan gälla t.ex. vilken typ av tjänster man vill erbjuda, hur stora kostnaderna blir, hur snabbt man kan komma igång och statusen på licensen. EU:s medlemsstater och deras nationella spel- myndigheter har olika system för utfärdande av licenser. Vissa länder utfärdar en licens, oavsett vilka tjänster eller produkter som ska erbjudas (t.ex. Isle of Man), medan andra har andra en mängd olika slags licenser (t.ex. Storbritannien). Ur spelföretagens perspektiv är det viktigt att de tillåts erbjuda de produkter som de önskar, vilket generellt sett innebär många varianter av spelformer. Därutöver är licenskostnaderna av av- görande betydelse. Kostnaderna består huvudsakligen av licensavgifter, kostnader för verksamhetens bedrivande och skatter. Språk, löneläge och kulturella skillnader är ytterligare faktorer som påverkar etableringen.

Genom en spelreglering som bygger på ett licenssystem införs förut- sättningar för att kanalisera spelandet till lagliga alternativ. Hur stor andel av spelandet på den svenska marknaden som kommer att ske via spelföretag med licens i Sverige, dvs. graden av kanalisering, beror på en samverkan av många faktorer. Utredningen bedömer att den föreslagna lagstiftningen har förutsättningar att uppnå en hög grad av kanalisering. Med en hög grad avses enligt utredningen och aktörerna en kanalisering om minst 90 procent av allt spelande på den svenska marknaden. Den uppnådda graden av kanalisering bör kontinuerligt följas upp (se avsnitt 19.4).

 

5.2

Lagens tillämpningsområde

 

5.2.1

Huvudsakligt tillämpningsområde

 

 

 

Regeringens förslag: Lagen ska omfatta spel som tillhandahålls i

 

Sverige. Lagen ska inte tillämpas på onlinespel som inte riktas till den

 

svenska marknaden.

 

Lagen ska vara tillämplig på spel som tillhandahålls på svenska

 

fartyg och svenska luftfartyg, oavsett var fartyget befinner sig.

 

Lagen ska inte vara tillämplig på spel som tillhandahålls på utländ-

 

ska luftfartyg som endast flyger över svenskt territorium utan att trafi-

 

kera en svensk flygplats.

 

Bestämmelserna i överenskommelsen om automatspel på passa-

 

gerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska gälla

 

för sådant spel på fartyg i internationell trafik som omfattas av den

 

överenskommelsen.

 

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens.

 

Utredningen föreslår att anordnande av spel i Sverige som inte riktar sig

 

till den svenska marknaden ska omfattas av lagen. Utredningen föreslår

 

vidare att frågan huruvida onlinespel tillhandahålls i Sverige eller inte

86

ska avgöras med utgångspunkt i huruvida spelaren är bosatt eller stadig-

varande vistas i landet. Utredningen föreslår även en generell bestämmel- Prop. 2017/18:220 se om att överenskommelser mellan Sverige och någon annan stat

rörande spel på fartyg i internationell trafik ska ges företräde framför spellagens bestämmelser.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har inga synpunkter på

 

förslagen. Svenska Spel anser att det föreslagna tillämpningsområdet är

 

väl avvägt, men anser att tillhandahållande eller anordnande av spel på

 

fartyg i internationell trafik endast ska få ske under den tid som fartygen

 

är i rörelse eller trafik under pågående resa eller rutt, eftersom det annars

 

finns risk för uppkomst av s.k. flytande kasinon som erbjuder kasinospel

 

när fartygen ligger i hamn eller när fartygen gör en begränsad, lokal

 

rundtur. ATG tillstyrker också förslagen, men anser att utredningens

 

förslag om vilka onlinespel som omfattas av regleringen bör förtydligas,

 

eftersom det kan bedömas omfatta allt spel som tillhandahålls via

 

internet, vilket inte torde vara avsikten. Även Kindred och Uppsala

 

universitet (Juridiska fakulteten) framför invändningar mot definitionen.

 

Ålands Penningautomatförening (Paf) anser att tillämpningsområdet för

 

spel på fartyg i internationell trafik måste klargöras och att lagstiftaren

 

behöver välja en konsekvent linje, där man tillämpar antingen territorial-

 

vattensprincipen eller flagglandsprincipen. Förvaltningsrätten i Lin-

 

köping anser att bestämmelsen om vad som gäller för flyg över svenskt

 

territorium är svårtillgänglig.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Territoriell tillämpning

 

Utredningen föreslår att den nya lagen ska gälla spelverksamhet som

 

anordnas i Sverige, även om den inte är tillgänglig för den svenska

 

allmänheten. Skälet för detta förslag är bl.a. att det från Sverige går att

 

bedriva spel- och lotteriverksamhet som riktar sig mot utlandet, samtidigt

 

som åtgärder vidtagits i Sverige för att förhindra utländska spelanordnare

 

att erbjuda speltjänster här. Regeringen anser dock, bl.a. med beaktande

 

av att det nu föreslås en lag som tillåter även utländska spelföretag att

 

tillhandahålla spel i Sverige, att det inte finns tillräckliga skäl att låta

 

lagen omfatta sådant spel som inte tillhandahålls i Sverige. Utredningen

 

har inte heller i tillräcklig utsträckning analyserat vilka konsekvenserna

 

skulle bli eller vilka övriga lagförslag som krävs för att lagen ska kunna

 

ges ett sådant brett tillämpningsområde. Om en utvärdering av reformen

 

skulle visa att spelföretag etablerar sig i Sverige utan att ha svensk licens,

 

kan det dock finnas anledning att överväga omfattningen av tillämp-

 

ningsområdet på nytt.

 

När det gäller lagens tillämpning på spel över internet, s.k. onlinespel,

 

bör utgångspunkten vara att spellagen ska tillämpas på spel som till-

 

handahålls i Sverige, oavsett om det tillhandahålls från ett annat land.

 

Regeringen delar utredningens bedömning att lagen ska omfatta spel som

 

i någon mening riktar sig till den svenska marknaden och svenska

 

spelare. Den av utredningen föreslagna regleringen riskerar dock att sätta

 

fokus på huruvida spelare är stadigvarande bosatta eller stadigvarande

 

vistas i Sverige, i stället för på om spelen är anpassade för den svenska

 

marknaden. Regeringen föreslår därför att begränsningen i tillämpningen

87

 

Prop. 2017/18:220 i stället uttrycks som att lagen inte ska tillämpas på onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden. Regeringen är medveten om att det, som Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) påpekar, finns risk för att ett spelföretag helt enkelt genom att erbjuda speltjänster på engelska och med insatser eller kontoställning angivna i en annan valuta försöker kringgå det svenska licenskravet. Samtidigt är det inte rimligt eller möjligt att kräva att alla aktörer som erbjuder spel över internet ska söka licens i Sverige.

Spel på fartyg och flyg

Spellagen bör som huvudregel vara tillämplig på spel som sker på fartyg eller luftfartyg på svenskt territorium. Den bör även vara tillämplig på spel på svenska fartyg och luftfartyg, oavsett var dessa befinner sig. Spellagen bör dock inte vara tillämplig på spel som sker på utländska luftfartyg som endast flyger över svenskt territorium utan att trafikera en svensk flygplats.

Spel som omfattas av överenskommelsen mellan Sverige och Finland

Sedan den 6 november 1979 gäller en överenskommelse mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan de båda länderna (SÖ 1979:40). Överenskommelsen ändrades senast den 6 november 2001 (SÖ 2002:2). Utredningen föreslår att en generell regel införs i spellagen om att överenskommelser mellan Sverige och någon annan stat rörande spel på fartyg i internationell trafik ska gälla framför bestämmelserna i spellagen. I likhet med Lagrådet anser regeringen att bestämmelsen bör förtydligas och att det bör framgå att den endast avser överenskommelser som är gällande i Sverige. Eftersom bestämmelsen inskränker spellagens tillämpningsområde bör den enligt regeringen även preciseras till att endast avse den enda gällande överenskommelsen av det aktuella slaget, nämligen den mellan Sverige och Finland. Det bör mot denna bakgrund i spellagen anges att bestämmelserna i överenskommelsen alltjämt ska gälla för sådant spel på fartyg i internationell trafik som överenskommelsen omfattar.

 

5.2.2

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

 

 

 

Regeringens förslag: Lagen ska inte tillämpas på svenska statens

 

premieobligationslån eller på vadhållning på det framtida värdet av

 

finansiella aktiviteter. Lagen ska inte heller tillämpas på sådant

 

automatspel som omfattas av lagen om anordnande av visst

 

automatspel.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslaget

 

tillstyrker eller har inget att invända mot det.

 

Skälen för regeringens förslag: Lotterilagen gäller inte för svenska

 

statens premieobligationslån. Inte heller spellagen bör omfatta sådana

 

lån.

 

 

Spellagen bör inte heller tillämpas på vadhållning om det framtida

88

värdet

på finansiella aktiviteter. Även om sådana aktiviteter kan

karaktäriseras som spel enligt spellagens definition, är det enligt Prop. 2017/18:220 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004

om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (MiFID) fråga om finansiella aktiviteter som regleras genom den lagstiftning som finns på den finansiella sektorn.

Sådant spel som omfattas av lagen om anordnande av visst automatspel får endast ge vinst i form av frispel. Inte heller spel av detta slag bör därför omfattas av spellagen.

5.3

Kraven på spelverksamhet

 

 

 

Regeringens förslag: Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän

 

synpunkt samt bedrivas på ett sätt som är sunt och säkert under

 

offentlig kontroll. Det innebär krav på att spelen ska ha ett starkt

 

konsumentskydd, att det ska råda hög säkerhet i spelen, att de negativa

 

konsekvenserna av spelande ska begränsas och att spel om pengar inte

 

ska användas som stöd för kriminell verksamhet.

 

 

 

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens.

 

Utredningen föreslår att kraven på spelverksamhet ska uttryckas som

 

syften med spellagen, att målsättningen med kanaliseringen ska lag-

 

regleras och att ett krav ska införas på att spelandet i Sverige ska hållas

 

på en rimlig nivå. Utredningen föreslår även att kravet på spelverk-

 

samhetens lämplighet ska regleras som en förutsättning för licens.

 

Remissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser som yttrar sig

 

över förslaget, däribland Socialstyrelsen, Svenska Spel och Kindred

 

tillstyrker eller har inga invändningar mot det. Folkhälsomyndigheten,

 

anser att det bör lyftas fram att spel ska bedrivas på ett sätt som mot-

 

verkar skadeverkningar av spel om pengar. Flera ideella organisationer,

 

däribland Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel- och lotterifrågor

 

(Folkspel), Svenska Ishockeyförbundet och Reumatikerförbundet, anser

 

att det i lagen ska anges att den syftar till att möjliggöra finansiering av

 

allmännyttiga ändamål. ATG anser att det inte i lagen ska anges att

 

kanaliseringen är ett av lagens syften. Enligt SPER är kanaliseringen

 

snarare ett medel än ett mål.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Krav på spelverksamhet ska regleras i lagen

 

Lotterilagens syften framgår inte av lagen. Syftena behandlas främst i

 

förarbetena till 1982 års lotterilag (prop. 1981/82:170). Ett syfte med

 

införandet av den senare lagen var att skydda konsumenterna, dvs. lott-

 

köparna och speldeltagarna. Ett annat syfte var att motverka skade-

 

verkningar, särskilt hos barn och ungdomar. Frågan om en lags syften

 

kan vara av stor betydelse för att göra det tydligt vad staten avser att

 

uppnå med en reglering. Det finns goda skäl att som utredningen föreslår

 

i lagen föra in de syften som redan kan sägas utgöra grunden för den

 

spelreglering som gäller i Sverige. För att dessa ska få någon konkret

89

Prop. 2017/18:220 betydelse vid tillämpningen av lagen bör dock syftena i stället uttryckas som krav på spelverksamheten. På det sättet kan dessa värden på ett tyd- ligare sätt styra tillämpningen av lagen.

Även om främjandet av ideell verksamhet är en central del av den svenska spelpolitiken kan detta eller finansieringen av sådan verksamhet inte anses vara ett krav som går att ställa på utformningen av spel- verksamhet. Enligt regeringens mening ska därför dessa ideella värden inte komma till uttryck i en särskild lagbestämmelse i spellagen. Den ideella sektorns särställning på spelområdet tydliggörs dock i lagen genom att vissa spelformer förbehålls sektorn, även i förhållande till statliga aktörer.

Sunt och säkert under statlig kontroll

Alla former av spel om pengar är förenade med risker. Spel om pengar bör därför tillhandahållas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta bör komma till uttryck genom krav i spellagen.

Den nuvarande lagstiftningen bygger på att i princip alla lotterier ska ha tillstånd och stå under tillsyn. Den utgångspunkten bör även gälla i fortsättningen för att motverka brottslighet av det slag som förekommer i anslutning till illegalt spel.

Lämpligt från allmän synpunkt

En förutsättning för att en licens ska utfärdas bör enligt utredningen vara att den som anordnar ett spel ska svara för att spelet är lämpligt ur allmän synpunkt. Regeringen delar utredningens bedömning. Enligt regeringens mening sammanfattar det uttrycket väl det centrala med spelregleringen. Ett krav med denna innebörd bör därför tas in i lagen.

Spelandet ska ske genom lagliga spel och på en rimlig nivå

Utgångspunkten är att spel som efterfrågas i första hand bör regleras, inte förbjudas. På så sätt kanaliseras efterfrågan mot mer tillförlitliga och kontrollerbara erbjudanden.

Utredningen gör i likhet med SPER bedömningen att kanalisering får anses vara ett medel för att uppnå lagens övergripande syften och inte ett mål i sig, men föreslår likväl att kanaliseringen ska lagregleras. Regeringen delar utredningens bedömning att kanaliseringen är ett medel för att nå den nya lagens syfte, men anser i likhet med ATG att kanaliseringen inte bör lagregleras.

Starkt konsumentskydd

På spelområdet ska ett starkt konsumentskydd säkerställas. För att uppnå det bör samma konsumentskyddsregler som gäller inom andra områden även gälla spel. Det bör därför ställas krav på att spelföretag bl.a. ska informera om vilken typ av spel som erbjuds, kostnaderna för deltagande och vart konsumenten kan rikta frågor eller klagomål. Denna information ska vara tydlig, uppdaterad och lätt tillgänglig för spelaren. Konsu- menternas rättigheter har under senare år harmoniserats i EU-rätten genom särskilda direktiv. Spel om pengar är dock undantagna i de

aktuella direktiven på grund av denna verksamhets särskilda karaktär

90

samt kompetensen hos medlemsstaterna att definiera sin egen spelpolitik Prop. 2017/18:220 och kunna vidta egna och eventuellt strängare åtgärder för att skydda

spelarna.

Det ska råda hög säkerhet i spelen

Genom att ställa höga krav på licenshavarna bedömer regeringen att en hög säkerhet kan uppnås. Bland annat bör identiteten på spelare fastställas och kontrolleras, alla finansiella transaktioner registreras, och spelare stängas av vid misstänkt bedrägeri eller andra spelrelaterade former av brottslighet. Dessutom bör alla som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) vara skyldiga uppfylla kraven i den lagen.

De negativa effekterna av spelande ska begränsas

Spelregleringen ska, som Folkhälsomyndigheten lyfter fram, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar och problemspelande. Genom den föreslagna lagen skapas ett ramverk som gör det möjligt att upptäcka riskabla beteenden på ett tidigt stadium, så att åtgärder för att förhindra att ett missbruk utvecklas kan vidtas. Tillsynsmyndigheterna ska fast- ställa tydliga villkor och övervaka efterlevnaden av dem i syfte att se till att licenshavarna iakttar försiktighet för att skydda spelarna (omsorgs- plikt).

Spel om pengar ska inte användas som stöd för brottslighet

Kriminalitet vid spel kan motverkas genom licensgivning. Licenshavarna ska uppfylla strikta krav och bl.a. kontrollera och fastställa spelarens identitet, registrera alla finansiella transaktioner och stänga av spelare i fall av misstänkt bedrägeri eller andra spelrelaterade former av brottslig- het. Det kan visserligen inte uteslutas att överskottet från ett i övrigt legitimt spelföretag med skötsamma företrädare förs vidare till kriminell verksamhet. Detta bör dock kunna utgöra en grund för att inte tilldela eller återkalla en licens.

91

Prop. 2017/18:220 5.4

Licensfria spel

Regeringens förslag: Det ska inte behövas licens för sådana spel

1.för vilka deltagande inte kräver betalning av en insats,

2.som tillhandahålls av en ideell förening eller ett registrerat tros- samfund, där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 pris- basbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som antingen utgörs av lotteri som bedrivs inom en viss kommun och anordnas i samband med en tillställning eller en sammankomst som en ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar eller deltar i, eller av ett bingospel som föreningen eller trossamfundet tillhandahåller,

3.där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, och värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som utgörs av lotteri som bedrivs inom en viss kommun och tillhandahålls i samband en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,

4.som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag, eller

5.som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp.

Spel som varken kräver licens eller registrering enligt spellagen ska vara undantagna från penningtvättslagens tillämpningsområde. Regeringen ska bemyndigas att besluta om att licens inte ska krävas för kombinationsspel, där spelet inte är huvudinnehållet i den vara eller tjänst som tillhandahålls.

Regeringens bedömning: Spel som helt baseras på skicklighet faller utanför spellagens tillämpningsområde.

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag och bedömning. Utredningen föreslår att spel där sannolikheten att vinna baseras helt på skicklighet ska vara licensfritt. Utredningen saknar förslag i fråga om undantag från penningtvättslagens tillämp- ningsområde. Utredningen föreslår att s.k. korsordstävlingar inte ska omfattas av lagen, då det inte ska anses som att en insats sker för deltagande i sådana tävlingar.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig över förslagen har i huvudsak inga invändningar mot dessa. Flera ideella aktörer, däribland IOGT-NTO, anser dock att lotterier som inte kräver insats bör regleras för att dessa inte ska skada den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda spel för allmännyttiga ändamål på en skyddad marknad. Sveriges Tivoliägareförening anser att insatsbegränsningarna för s.k. frisektorlotterier bör justeras så att det blir möjligt att göra en insats på 20 kronor och att insatsbegränsningen inte ska baseras på prisbasbelopp.

92

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Skicklighetsspel

Utredningen föreslår, i enlighet med vad som gäller enligt lotterilagen, att regleringen inte ska gälla för spel om pengar där utgången av spelet helt baseras på spelarens skicklighet. Exempel på sådana spelformer är biljard, tävlingsbridge och schack. I nuvarande lotterilag regleras mark- nads- och tivolinöjen, t.ex. ringkastningsanordningar, bollkastning, pil- kastning och skjutbanor särskilt. Regeringen anser att det saknas anledning att fortsättningsvis särskilt reglera dessa spelformer. I de fall utgången av ett marknads- och tivolinöje helt beror på spelarens skicklig- het kommer dessa spel att, till följd av definitionen av spel enligt den föreslagna lagen, falla utanför lagens tillämpningsområde (se avsnitt 5.1.).

Spel som inte kräver insats

Lotterilagen har en mycket vid definition av lotteri. Vid tillämpningen av lagen saknar det betydelse om deltagaren betalat en insats eller inte. Sverige är ett av få länder i världen som inte har ett krav på insats för att ett spel ska omfattas av spelregleringen. Historiskt sett har detta berott på att lagstiftaren ansett att även reklam- och gratislotterier i viss mån föranleder en sorts insats, även om denna inte sker i form av pengar, utan t.ex. i form av porto eller tidsutdräkt.

I sociala medier är det allt vanligare att företag och privatpersoner uppmanar besökare att delta i olika aktiviteter, t.ex. att ”gilla” något eller ”dela” något med sina vänner. Genom att göra detta deltar man sedan i någon form av utlottning där man kan vinna biljetter, pengar eller varor, i de allra flesta fall till ett mindre värde. Dessa arrangemang avgörs oftast med slumpens hjälp, exempelvis genom att man lottar fram vinnaren bland de som ”gillat” eller ”delat”. Regeringen anser att det i dessa situationer, liksom i andra fall då man inte betalat någon insats för sitt deltagande, inte föreligger något särskilt behov av skydd. Spelaren riskerar inte att förlora något, och det finns ett grundläggande konsu- mentskydd genom att arrangemang och tävlingar av detta slag omfattas av marknadsföringslagstiftningen.

Regeringen anser således, till skillnad från bl.a. IOGT-NTO, att det fortsatt finns skäl för att inte ställa upp krav på licens för spel där deltagandet inte kräver betalning av en insats. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör vidare bemyndigas att besluta om att licens inte heller ska krävas för vissa kombinationsspel, där spelet inte är huvudinnehållet i den vara eller tjänst som tillhandahålls.

Frisektorlotterier

Genom införandet av 1982 års lotterilag fick ideella föreningar möjlig- heten att under vissa förutsättningar anordna lotteri utan tillstånd inom en kommun. De nya reglerna skulle gynna och uppmuntra små lokala före- ningar, vars medlemmar själva i stor utsträckning arbetade rent ideellt.

I dag har regleringen kring dessa s.k. frisektorlotterier i första hand betydelse för nöjesanläggningar (t.ex. Gröna Lund och Liseberg), kring-

Prop. 2017/18:220

93

Prop. 2017/18:220

94

resande tivolin och skolklasser som säljer lotter. Regeringen ser ingen anledning att ändra grunderna för den nuvarande regleringen.

Då den nya spellagen ska utgöra en ramlagstiftning, och med hänsyn till att konsumenterna genom regleringen i marknadsföringslagen är tillförsäkrade en rätt att få information om lotteriet för att kunna avgöra om de vill vara med i det eller inte, kan nu gällande detaljkrav, om vad som gäller för tillståndsfria lotterier i 19 och 20 §§ lotterilagen utgå. Vid behov kan spelmyndigheten utfärda allmänna råd om hur frisektor- lotterier ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt. Lagtexten ska därför enbart ange de grundläggande kraven för att dessa spel inte ska omfattas av licenskrav.

Med hänsyn bl.a. till att lagen ska vara en ramlag och kunna stå sig över tid anser regeringen, till skillnad från Sveriges Tivoliägareförening, att insatsbegränsningen fortsatt ska vara kopplad till prisbasbeloppet. Det kan dock finnas skäl att se över hur stor den lagstadgade andelen ska vara. Det nuvarande kravet att högsta insats i lotteriet får vara 1/6 000 prisbasbelopp (drygt 7 kronor enligt 2018 års prisbasbelopp) för att omfattas av undantaget från tillståndskrav, förorsakar praktiska problem. Då risken för problemspelande och andra sociala skyddsändamål inte talar för något annat, bör den högsta insatsen höjas till 1/4 000 prisbasbelopp (cirka 11 kronor enligt 2018 års prisbasbelopp).

Korsordstävlingar

De tävlingar i tidningar eller tidskrifter och radio eller tv som innebär att deltagarna mot ett belopp om högst ca 15 kr löser en uppgift i form av t.ex. ett korsord, och där vinnarna sedan dras genom lottning bland de insända bidragen från de deltagare som korrekt löst uppgiften, tillhör inte sådana riskfyllda spel som lagen syftar till att reglera. Det bör därför inte krävas licens för att tillhandahålla sådant spel.

Spel under privata former

Enligt hittillsvarande spelreglering krävs bl.a. att lotteriet ska vara anord- nat för allmänheten eller, när det gäller vissa spelformer, i förvärvssyfte för att omfattas av regleringen. Innebörden av detta har preciserats i rättspraxis. Enligt rättsfallet NJA 1986 s. 35 ska det röra sig om en liten och sluten krets med en inbördes gemenskap för att det inte ska vara fråga om spel anordnat för allmänheten. Regeringen anser att spellagen inte ska innehålla något krav på att spelet ska vara anordnat för allmän- heten eller i förvärvssyfte för att regleringen ska vara tillämplig. I för- hållande till nu gällande reglering innebär detta således en utvidgning av det tillståndspliktiga området. Visst landbaserat spel om pengar med låga belopp under privata former bör därför undantas från kravet på licens.

Spel som ska undantas från penningtvättslagens tillämpningsområde

Speltjänster omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finan- siella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (fjärde penning-

tvättsdirektivet). Medlemsstaterna får dock, med undantag för kasinon, Prop. 2017/18:220 efter en lämplig riskbedömning besluta att helt eller delvis undanta vissa

speltjänster från de nationella penningtvättsreglerna (artikel 2.2). Denna möjlighet har i svensk rätt utnyttjats för speltjänster som varken kräver tillstånd eller registrering (frisektorlotterier och spel som inte anordnas för allmänheten eller annars i förvärvssyfte) samt anordnande av spel på varuspelsautomater, som således är undantagna från penningtvättslagens tillämpningsområde (jfr 1 kap. 2 § 14 och prop. 2016/17:173 s. 200). Även med beaktande av den något höjda insatsnivån för frisektor- lotterierna gör regeringen bedömningen att dessa spel inte kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Spel som varken kräver licens eller registrering, liksom spel på varuautomater, bör därför även i fortsättningen undantas från penningtvättslagens tillämpningsområde. Regeringen anser vidare att det, i likhet med vad som gäller i dag, bör överlämnas åt tillsynsmyndigheten att besluta om de övriga undantag för speltjänster från penningtvättslagen som kan bli aktuella (jfr regeringens bedömning i prop. 2016/17:173 s. 200 f.).

5.5

Pyramidspel

 

 

 

Regeringens förslag: Licens ska inte få ges för s.k. pyramidspel. Med

 

pyramidspel avses ett spel där vinsten härrör från framtida deltagares

 

insatser och sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som

 

efterhand träder in i spelet.

 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår en något mer detaljerad definition av pyramidspel.

 

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser yttrar sig över

 

förslaget. Kindred menar att pyramidspel inte har med spel att göra, utan

 

mer är att likna vid investeringsbedrägerier. Förbudet bör enligt bolaget

 

därför inte tas in i spellagen utan föras till brottsbalken. Direct Selling

 

Sweden anför att den föreslagna lydelsen i den nya spellagen avviker från

 

den pyramidspelsdefinition som redan existerar genom marknads-

 

föringslagens genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv

 

2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som

 

tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden

 

och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets

 

och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europa-

 

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om

 

otillbörliga affärsmetoder). Framför allt saknar den föreslagna lydelsen i

 

spellagen den distinktion mellan pyramidspelsverksamhet och legitim

 

nätverksförsäljning som görs i direktivet. Stockholms tingsrätt (Patent-

 

och marknadsdomstolen) anser att begreppet pyramidspel bör definieras

 

tydligare.

 

 

Skälen för regeringens förslag

 

Nuvarande reglering

 

Av 45 § lotterilagen följer att tillstånd att anordna lotteri inte får ges till

 

s.k. kedjebrevsspel. Med sådana spel avses enligt 7 § lotterilagen spel i

95

Prop. 2017/18:220

96

vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som efterhand inträder i spelet. Definitionen omfattar även s.k. pyramidspel. Kännetecknande för både kedjebrevsspel och pyramidspel är att del- tagandet i spelet är arrangerat i en pyramidstruktur, där initiativtagaren befinner sig högst upp i pyramiden. För att spelaren ska få avkastning på sin insats krävs att deltagandet i spelet ökar närmast exponentiellt i varje led. Ju fler spelare som träder in i spelet, desto fler spelare måste således värvas för att spelarna i de föregående leden ska få tillbaka sina insatser eller mer. Eftersom vinstmöjligheterna förutsätter en närmast exponen- tiell ökning av antalet deltagare, ökar också risken för att spelet kollapsar i varje nytt led. Endast den eller de som befinner sig högst upp i pyra- miden har en reell chans att få avkastning på sin insats.

Ett förbud mot pyramidspel finns även i lagstiftningen på konsument- skyddsområdet. Av 4 § marknadsföringslagen framgår att bilaga 1 till direktivet om otillbörliga affärsmetoder ska gälla som lag i Sverige. Enligt punkt 14 i bilagan är det förbjudet att inrätta, driva eller göra reklam för pyramidspel där konsumenten lockas att delta på grund av möjligheten att få ersättning och denna främst grundas på att andra konsumenter värvas till spelet, snarare än på försäljning eller konsumtion av en produkt. Av 4 § fjärde stycket marknadsföringslagen följer att för- budet mot pyramidspel inte gäller åtgärder som omfattas av lotterilagen. Eftersom tillstånd att anordna lotteri enligt lotterilagen inte får ges till kedjebrevsspel, inklusive pyramidspel, omfattas anordnandet av sådana spel både av förbudet i 54 § samma lag och bestämmelserna om dobbleri i 16 kap. 14 och 14 a §§ brottsbalken. Marknadsföringslagens förbud mot pyramidspel saknar emellertid straffrättsliga sanktioner. Överträdelser sanktioneras i stället genom förbud vid vite, skadeståndsskyldighet och marknadsföringsavgift.

Licens ska inte få ges till pyramidspel

Förutsättningarna för ett pyramidspel, bl.a. omfattningen av spelet och dess vinstmöjligheter, är inte klarlagda från start utan beror helt på spelets framtida utveckling och antalet deltagare som efterhand träder in i spelet. Sådana spel kommer förr eller senare att kollapsa. Detta medför att ett pyramidspel från allmän synpunkt aldrig kan anses som lämpligt för spelarna. Licens bör därför inte kunna ges till sådant spel. Till skillnad från Kindred anser regeringen att detta bör framgå av spellagen. Av lagtekniska skäl anser regeringen att regleringen i lotterilagen så långt som möjligt bör föras över till spellagen. Utredningens förslag om en särskild förbudsbestämmelse bör därför inte införas. För att tydliggöra att pyramidspel omfattas av lagen bör definitionen av spel uttryckligen omfatta denna företeelse.

Regeringen instämmer vidare i utredningens bedömning att begreppet kedjebrevsspel bör utmönstras ur lagstiftningen och ersättas av begreppet pyramidspel. Begreppet pyramidspel speglar bättre vad som avses med företeelsen, dvs. en verksamhetsstruktur som förutsätter en närmast exponentiell ökning av antalet spelare.

Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) efterfrågar ett förtydligande av begreppet pyramidspel. Regeringen har ingen invänd- ning i sak mot den definition som utredningen föreslår, men anser att den

kan förkortas och förtydligas. Såsom Lagrådet anför saknas det t.ex. skäl Prop. 2017/18:220 att hänvisa till begreppet pyramidstruktur. Regeringen föreslår därför att

med pyramidspel ska avses ett spel där vinsten härrör från framtida deltagares insatser och vinstmöjligheten beror på antalet deltagare som efterhand träder in i spelet.

Även med den definition som regeringen föreslår kommer bedöm- ningen av vad som är ett pyramidspel inte alltid vara helt enkel. Såsom Direct Selling Sweden påpekar finns t.ex. affärsmetoder där varor eller tjänster omsätts inom en pyramid, s.k. Multi-level Marketing. Ett sådant system kan användas för fullt legal försäljning av främst varor (jfr mål C- 515/12 punkterna 20, 21 och 30–34). Ibland omsätts dock varor eller tjänster i systemet som helt saknar värde eller som endast har ett mycket ringa värde. Sådan verksamhet kan komma att omfattas av spellagens tillämpningsområde. Det bör överlämnas till rättstillämpningen att närmare bestämma gränserna för vad som utgör ett pyramidspel enligt spellagen.

5.6Registreringslotterier

Regeringens förslag: För s.k. registreringslotterier ska det, i stället för licens endast krävas registrering hos den berörda kommunen.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Endast Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ett antal kommuner yttrar sig över förslaget och samtliga tillstyrker detta.

Skälen för regeringens förslag: Enligt statistik från Lotteriinspek- tionen för 2016 uppgick nettoomsättningen för lotterier med tillstånd från kommunerna eller registrering hos dem till 32 miljoner kronor. Merparten av de lokala lotterierna är registreringslotterier enligt 17 § lotterilagen. Sådana lotterier får bedrivas av ideella föreningar inom den eller de kommuner där föreningen är verksam. Den nu gällande regleringen föreslås i det närmaste oförändrad föras över till spellagen (se avsnitt 7.3). Något krav på licens kommer således inte att gälla för lotterier av detta slag.

5.7

Vinståterbetalning och riskklassificering

 

 

 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen

 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om insatser, vinster och

 

vinståterbetalningsnivåer.

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Folkhälsomyndigheten

 

anser att staten ska behålla möjligheten att reglera vinståterbetal-

 

ningsnivån. ATG och Svenska Spel anser att vinståterbetalningsnivån för

 

de konkurrensutsatta spelen också måste författningsregleras. Svenska

 

Spel anser att den tillåtna nivån för lotterier bör bestämmas till högst

 

50 procent. Kindred anser att en maximal vinståterbetalningsnivå för

97

Prop. 2017/18:220 lotterier på 50 procent är nödvändigt för att ensamrätten för Svenska Spel och folkrörelsen ska vara motiverad. Stockholms handelskammare anser att vinståterbetalningen inte bör regleras eftersom det är ett viktigt instrument för onlinespelföretagen för att behålla och attrahera nya kunder. Enligt Betsson har dessa företag inget incitament att söka licens om det finns ett tak för vinståterbetalning, eftersom spelarna då kommer att söka sig till operatörer som inte har någon sådan begränsning. Paddy Power Betfair och Leo Vegas anser att begränsningar av utbetalnings- nivåer skulle ha negativa konsekvenser på konsumenternas valmöjlig- heter, och därmed på konkurrensen och kanaliseringen. Bröstcancer- föreningarnas Riksorganisation och andra allmännyttiga organisationer anser att det bör finnas en begränsning i systemet om högst 100 procents vinståterbetalning. Enligt bl.a. SPER bör det gälla även för konkurrens- utsatta spelformer. IOGT-NTO anser att om ett vinståterbetalningstak fastställs inom varje enskild kategori ska taknivån aldrig tillåtas vara högre än 90 procent. Sveriges bingoarrangörers centralorganisation (Svebico) ifrågasätter om vinståterbetalningsnivån bör regleras avseende bingospel.

Svenska Spel framhåller att det är av stor vikt att regleringen tar hänsyn till spelformers olika risk och att det kan uppställas krav på särskilda spelansvarsåtgärder och marknadsföringsbegränsningar för mer riskabla spelformer. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör enligt bolaget därför ges rätt att meddela föreskrifter om spelansvarsåtgärder och marknadsföringsbegränsningar för spel som bedöms medföra en hög risk utifrån spelberoendesynpunkt. SPER och flera ideella aktörer, däribland Svenska Ishockeyförbundet, Friluftsfrämjandet och RF, föreslår att ett riskklassificeringssystem skyndsamt bör utarbetas och att spelprodukter med högre risk bör omfattas av strängare regler för att skydda konsumenten. BOS, Kindred och Mr Green anser att regeringen inte bör ges ett mandat som i framtiden kan leda till att vissa spelformer lämnas utanför ett licenssystem eller regleras på annat sätt.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Vinståterbetalning

 

Vinståterbetalning är att likställa med priset på spel. En högre

 

vinståterbetalningsnivå, dvs. ett lägre pris på spelandet, leder till mer

 

spelande. En reglering av vinståterbetalningsnivåer kan således användas

 

för att påverka omsättningen och inriktningen på spelandet. En reglerad

 

återbetalningsnivå är således att likställa med en prisreglering. Begräns-

 

ningar i hur hög vinståterbetalningsnivån får vara på ett spel är därför

 

detsamma som en begränsning av hur lågt priset på spelet får vara.

 

Vinståterbetalningen varierar mellan olika spelformer. Vissa spel är

 

mer kostsamma att tillhandahålla, t.ex. vadhållningsspel där en odds-

 

sättare krävs för att sätta odds. Tillhandahålls spelet via en butik krävs

 

kostnadstäckning för personal, butikshyror, utrustning m.m. Vinståter-

 

betalningsnivån är ofta hög hos riskfyllda spelformer. Vidare varierar

 

vinståterbetalningen beroende på konkurrensgraden på marknaden. För

 

värdeautomatspel och kasinospel gäller en minsta återbetalningsprocent,

98

men inget tak. Bingospel har en oreglerad högsta vinståterbetalningsnivå,

men i praktiken ligger den på 70 procent. För spel på poker och spel- Prop. 2017/18:220 börser går det av naturliga skäl inte att reglera vinståterbetalningsnivån

på annat sätt än genom att reglera den provision (rake) som spelföretaget tar ut.

De höga vinstutdelningarna ger låga vinstmarginaler per spel, vilket gör att spelbolagens vinster till stor del är beroende av volymen spelare och hur mycket dessa spelar för. Den hårda konkurrensen medför även en snabb innovationstakt avseende både nya och befintliga tjänster och en hög vinståterbetalningsnivå är därmed en viktig framgångsfaktor för aktörerna på marknaden.

Enligt hittillsvarande reglering ska vinståterbetalningen för s.k. egentliga lotterier (lottning, gissning, vadhållning eller liknande spel samt marknads- och tivolinöjen) uppgå till minst 35 procent och högst 50 procent (16 § lotterilagen). I regeringens tillstånd till Svenska Spel och ATG, som beslutats enligt 45 § lotterilagen, varierar återbetalnings- nivån för olika spelformer från 49 procent för lotterier och nummerspel till minst 85 procent för värdeautomater. Även enligt kasinolagen ska vinståterbetalningen för värdeautomater och andra automatspel uppgå till minst 85 procent.

Bestämmelserna om insatser, vinster och vinståterbetalningsnivåer är centrala delar av spelpolitiken. Det är som utredningen konstaterar också svårt att slå fast hur vinståterbetalningen påverkar spelarnas beteenden och kopplingen till spelproblem. Trots synpunkter från bl.a. Bröstcancer- föreningarnas Riksorganisation instämmer regeringen därför i utred- ningens bedömning att något vinståterbetalningstak inte bör införas i spellagen. I den mån vinståterbetalningsnivåerna ska regleras, bör det i stället ske i förordning.

Enligt utredningen motsätter sig många av de presumtiva licenshavarna starkt en reglering av vinståterbetalningsnivån för de konkurrensutsatta spelen. Utredningen föreslår därför inte att den ska regleras. Regeringen kan konstatera att remissinstanserna är delade i frågan då Svenska Spel och ATG anser att vinståterbetalningen för dessa spel ska regleras, medan bl.a. Stockholms handelskammare och Betsson pekar på att en reglering skulle kunna riskera kanaliseringen. Det finns således både för- och nackdelar med att reglera vinståterbetalningsnivåerna för de spelformer som konkurrensutsätts. Övervägande skäl talar för att liksom i den nuvarande regleringen i vart fall begränsa vinståterbetalningsnivåerna för spel för allmännyttiga ändamål och sådant spel som bedrivs med ensamrätt eller delad ensamrätt av staten. Regeringen avser att reglera de nivåerna i förordning. På det sättet behåller staten, som Folkhälso- myndigheten anför, kontrollen över sådan vinståterbetalning.

Riskklassificering

Forskning och studier visar att spel innebär en risk för spelproblem. Även om alla spel är problematiska, framstår en del spel som mer riskabla än andra. Det vore eftersträvansvärt att på förhand kunna avgöra vilka spelformer som är mest riskabla. Det är dock problematiskt att göra sådana bedömningar, som dessutom ändras över tid. Kasinospel, värdeautomater och onlinespel, t.ex. poker online, bingo online och skrap-

lotter online, bedöms höra till de spelformer som från spelberoende-

99

Prop. 2017/18:220 synpunkt är de mest riskabla spelformerna. Nya spel utvecklas dock stän- digt, samtidigt som befintliga spel förändras och nya kanaler för spel- distribution tas i bruk. Sammantaget medför detta att det är svårt att,påett sätt som är långsiktigt hållbart, dela in de nu befintliga spelformerna i mer eller mindre riskabla spel och låta detta ensamt vara styrande för regle- ringens utformning. Regleringen bör därför ge utrymme för anpassningar och krav i relation till hur riskabel varje spelform bedöms vara utifrån ett spelproblemsperspektiv. Avgörande för en sådan bedömning bör bl.a. vara den närmare utformningen av spelformen vid varje tidpunkt och det distributionssätt som ska gälla för respektive tillståndsperiod.

För att tillgodose behovet av anpassning till följd av marknads- utveckling anser regeringen, till skillnad från bl.a. BOS, att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör bemyndigas att bestämma vilka spel som ska tillåtas inom respektive licenskategori (se avsnitt 7). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör vidare bemyndigas att meddela föreskrifter om krav på spelansvarsåtgärder och andra krav för spelets bedrivande (se avsnitt 10.2).

6Förutsättningar för licens

6.1Licenshavarens lämplighet

Regeringens förslag: Licens ska få ges endast till den som har den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten, kan antas komma att göra detta i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten och i övrigt bedöms lämplig.

För en juridisk person ska kravet på lämplighet gälla även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka som ska anses ingå i spelföretagets ledning.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. I stället för ett krav på kunskap föreslår utredningen ett krav på insikt. Utredningen föreslår även att det i lag ska anges en skyldighet för en person i verksamhetens styrelse eller ledning att i vissa fall lämna sin position i spelföretaget.

Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som yttrar sig, däribland Svenska Spel, Paf, Kindred och ATG, anser att krav bör få ställas, men att de uppställda kraven i vissa avseenden är oklara och bör preciseras. Svenska Spel anser att det bör förtydligas att spelmyndigheten vid licensprövningen ska beakta en koncerns samlade insikt, erfarenhet, organisation, kapitalstyrka och möjlighet att uppfylla lagens krav, inklu- sive den kapacitet som följer av ingångna uppdragsavtal.

100

Skälen för regeringens förslag

Kunskap, erfarenhet och organisation

Utredningen föreslår att licens ska ges till den som har den insikt, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten. Flera remissinstanser efterfrågar dock större tydlighet i fråga om vilka krav som ska ställas på licenshavarna. Begreppet insikt är enligt regeringens mening vagt och svårt att bedöma, särskilt i förhållande till en juridisk person. Regeringen föreslår därför att krav i stället ska ställas på sökan- dens kunskap. Licens ska således endast få ges till den som har den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksam- heten.

Vid bedömningen av om kraven är uppfyllda bör beaktas vilken kapa- citet som sökanden förfogar över i form av personal, ledning, arbets- rutiner och andra organisatoriska resurser. Personalens kunskap om spelen och de föreskrifter och villkor som reglerar spelandet har stor betydelse. Vid bedömningen kan därför beaktas vilken utbildning och erfarenhet av liknande verksamhet personalen har. Vid beviljandet av licenser för onlinespel blir tillgången till teknisk personal som kan garan- tera en säker spelmiljö för spelkunderna en viktig faktor. Även kompe- tens och bemanning i såväl arbetsledande som ekonomiska och admi- nistrativa funktioner bör beaktas. Kraven på kunskap, erfarenhet och organisation bör alltid ställas i relation till omfattningen av den planerade verksamheten.

Vilja och förmåga att följa lagar och andra författningar

En självklar förutsättning för att en licens ska kunna beviljas är att sökanden kan antas bedriva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten. I första hand avses regleringen på spelområdet, såsom t.ex. kravet på verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är sunt, säkert och lämpligt ur allmän synpunkt (se avsnitt 5.2), men även sökandens vilja och förmåga att följa lagstiftning och fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna på andra områden, såsom t.ex. redo- visning och betalning av skatter, är en viktig del. En god indikation på detta är sökandens tidigare skötsamhet och laglydighet. Vidare kan tidigare aggressiv marknadsföring ha betydelse. Om sådan skett i strid med gällande lagstiftning, talar det mot att sökanden har vilja och förmåga att följa lagar och andra författningar.

Lämplighet i övrigt

Regeringens förslag innebär att licensprövningen ytterst handlar om att bedöma om en sökande är lämplig att bedriva den verksamhet som omfattas av ansökan. Vid licensgivningen ska därför även prövas om sökanden är lämplig i övrigt. När det gäller sökande som är fysiska personer framgår det klart av utredningens förslag att dessa omfattas av detta krav. När det däremot gäller juridiska personer är utredningens lagförslag utformat så att endast företrädarna för sökanden träffas av kravet. Av övervägandena framgår dock att lämplighetsprövningen är tänkt att även omfatta den juridiska personen, vilket regeringen instämmer i. För att detta klart ska framgå av lagen har regeringen valt att göra en justering av förslaget.

Prop. 2017/18:220

101

Prop. 2017/18:220 Någon ändring i sak i förhållande till utredningens överväganden är dock inte avsedd.

Vid bedömningen av om en sökande är lämplig i övrigt att bedriva spelverksamhet ska sökandens personliga och ekonomiska förhållanden, såsom bl.a. anseende och professionalitet, beaktas. Vilka omständigheter som ska tillmätas betydelse får bedömas utifrån om det är en fysisk eller juridisk person som prövas. En omständighet som talar mot att sökanden är lämplig är om sökanden har åsidosatt sina skyldigheter i närings- verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter, t.ex. om sökanden har anmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Likaså bör, som ATG framhåller, beaktas om sökanden riktar sin verksamhet mot länder där sökanden enligt det landets lagstiftning inte får tillhandahålla spel. Om så är fallet, kan det medföra att sökanden bedöms mindre lämplig att inneha spellicens i Sverige.

Vid lämplighetsbedömningen ska även sökandens kapitalstyrka och andra ekonomiska förhållanden beaktas. Det är en förutsättning att det finns en viss kapitalbas för att spelverksamheten ska kunna bedrivas. Ut- gångspunkten vid prövningen ska vara att sökanden ska kunna upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i spelverksamheten. Hänsyn måste dock tas till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

Spelföretag som ingår i en koncern

När det gäller spelföretag som ingår i en koncern anser regeringen, i lik- het med Svenska Spel, att spelmyndigheten vid licensgivningen ska få beakta koncernens samlade kunskap, erfarenhet, organisation, kapital- styrka och förmåga i övrigt att driva verksamheten i enlighet med kraven i spellagen och andra författningar som reglerar verksamheten. Detta gäller självklart bara under förutsättning att koncernens resurser är relevanta för sökandens verksamhet och rent faktiskt står till sökandens förfogande.

Företrädare för juridiska personer

I de fall sökanden är en juridisk person föreslår regeringen, i likhet med utredningen, att lämplighetsprövningen i vissa avseenden även ska omfatta sökandens företrädare, dvs. den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller led- ning. Prövningen bör emellertid anpassas till den aktuella personens funktion i verksamheten.

Med ägare avses i enlighet med vad som gäller enligt 10 a § lotteri- lagen den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:298) om bank- och finansieringsrörelse. Med en person som ingår i verksam- hetens ledning avses styrelseledamöter och i förekommande fall verk- ställande direktör samt deras ersättare respektive ställföreträdare. Det är emellertid inte alltid en ledamot i styrelsen ingår i företagets ledning. Det bör därför uttryckligen framgå av lagen att också personer i styrelsen omfattas av licensprövningen. Vilka personer som ingår i ett spelföretags ledning kan variera mellan olika företag. Alla företag har t.ex. inte en verkställande direktör. Regeringen eller den myndighet som regeringen

102

bestämmer bör därför bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om Prop. 2017/18:220 vilka funktioner som ska anses ingå i ett spelföretags ledning.

Utredaren föreslår att en skyldighet ska införas för en person i verksamhetens styrelse eller ledning, som inte längre uppfyller förutsättningarna enligt lagen, att genast utträda ur styrelsen eller ledningen. Enligt den föreslagna lagen krävs dock att licenskraven är uppfyllda under hela licenstiden. Om någon person i styrelsen eller ledningen inte längre uppfyller kraven måste licenshavaren, för att få behålla sin licens, vidta någon form av åtgärd. Detta bör i första hand ske på licenshavarens eget initiativ och i andra hand efter föreläggande från tillsynsmyndigheten (se avsnitt 14). Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte finns behov av att införa någon särskild skyldighet för de enskilda personerna att utträda ur styrelsen eller ledningen.

Transparens och förutsägbarhet i licensgivningen

Några remissinstanser, däribland Kindred, efterfrågar mer preciserade regler. Regeringen anser dock att regelverket, särskilt med beaktande av preciseringen av sundhetskravet i lag (avsnitt 5.3) samt tillkommande reglering på förordnings- och föreskriftsnivå avseende licensgivningen och de olika spellicenserna, kommer att bli tillräckligt tydligt. Ett visst utrymme måste lämnas till spelmyndigheten att i förhållande till de författningsreglerade kriterierna göra bedömningar i varje enskilt fall.

6.2Hinder mot licens

Regeringens förslag: Licens ska inte få ges till den som är i konkurs, är under 18 år, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

För en juridisk person ska kravet på att inte vara försatt i konkurs gälla såväl den juridiska personen som den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning. Övriga krav ska endast gälla i förhållande till den angiv- na kretsen av företrädare.

Utredningens förslag och bedömning: Överensstämmer med rege- ringens förslag i fråga om kraven på rättshandlingsförmåga. När det gäller kraven för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, bedö- mer utredningen att den nya spellagstiftningen bör samordnas med regel- verket om penningtvätt, men lämnar inte några förslag för att åstadkomma detta. Utredningen uppställer vidare som ett särskilt krav att licens inte får ges till den som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om närings- förbud.

Remissinstanserna: Inga av de remissinstanser som yttrar sig över förslaget och bedömningen har några invändningar mot dessa.

103

Prop. 2017/18:220

104

Skälen för regeringens förslag

Brister i rättshandlingsförmågan

En grundläggande förutsättning för att få tillhandahålla spel på den licenspliktiga spelmarknaden bör vara att sökanden har full rätts- handlingsförmåga. Licens bör därför inte kunna ges till en sökande som är i konkurs. När det gäller en sökande som är en fysisk person framgår detta klart i utredningens förslag. När det däremot gäller juridiska personer träffas endast företrädarna för sökanden av kravet. Av kravet på lämplighet följer dock att en sökande som är i konkurs, oavsett dess organisatoriska form, knappast kan beviljas licens. För att detta klart ska framgå av lagen har regeringen valt att göra en mindre justering av utred- ningens förslag i denna del. Någon ändring i sak i förhållande till utred- ningens överväganden är inte avsedd.

Licens bör inte heller få ges till en fysisk person som är under 18 år eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Bestämmelser mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I fråga om sådana anordnare av spel som omfattas av penningtvättslagen, föreskrivs i 10 a § lotterilagen att den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ges tillstånd att anordna lotterier. Bestäm- melsen riktar sig till fysiska personer och genomför artikel 47.2 i fjärde penningtvättsdirektivet. I likhet med utredningen anser regeringen att penningtvättsregleringen bör samordnas med bestämmelserna om licens- givningen. Regeringen föreslår därför att innehållet i 10 a § lotterilagen i relevanta delar ska föras över till den nya spellagen. På så sätt säkerställs att en person som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, inte kan få licens. I enlighet med utredningens bedömning att regelverken bör sam- ordnas, och då kraven i spellagen bör motsvara vad som krävs av ledande personer inom andra områden med liknande regelverk, bör bestämmel- serna om hinder mot licens omfatta samtliga licenshavare och inte begrän- sas till de som omfattas av penningtvättslagen.

Enligt 5 § förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot. Bestämmelsen ger uttryck för den allmänna proportionalitetsprincip som har utvecklats genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis och innebär ett skydd för enskilda intressen mot en ensidig prioritering av det allmännas önskemål vid myndigheternas agerande (prop. 2016/17:180 s. 290). Mot denna bakgrund, och med anledning av Lagrådets önskemål om ett klargörande i denna fråga, vill regeringen framhålla att prövningen av om en överträdelse utgör ett hinder mot licens alltid ska göras med beaktande av proportionalitetsprincipen. Om det med hänsyn till om- ständigheterna kring överträdelsen, eller till den tid som har förflutit sedan överträdelsen ägde rum, skulle anses oproportionerligt att av denna anledning avslå en ansökan om licens, bör överträdelsen inte anses utgöra ett hinder.

Utredningen föreslår vidare en särskild bestämmelse om att licens inte

Prop. 2017/18:220

bör ges till den som har

näringsförbud enligt lagen (2014:836) om

näringsförbud. Detta krav

får dock anses omfattas av kravet på att

 

sökanden inte i väsentlig utsträckning får ha åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet.

Företrädare för juridiska personer

Även den i avsnitt 6.1 angivna kretsen av företrädare för en juridisk person bör omfattas av kravet på att sökanden inte får vara i konkurs. Övriga krav på rättshandlingsförmåga, och de krav som ställs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, ska endast gälla företrädarna för den juridiska personen.

6.3Representanter för licenshavare från tredjeland

Regeringens förslag: En licenshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en fysisk representant som är bosatt eller etablerad i Sverige.

Licenshavaren ska utfärda en fullmakt för representanten att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter, handla på licenshavarens vägnar samt ta emot stämning för licenshavaren och själv eller genom någon annan tala och svara för denne.

Representanten ska uppfylla de krav som ställs på licenshavaren.

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Utredningen föreslår att licenshavare från tredjeland ska ha både en representant, som ska godkännas särskilt av spelmyndigheten, och en licensansvarig, samt att den licensansvarige ska ha ett särskilt ansvar för licenshavarens verksamhet.

Remissinstanserna: Det stora flertalet av de remissinstanser som yttrar sig över förslaget har inte några invändningar mot det. Enligt Kon- sumentverket bör det ställas krav på att samtliga utländska bolag, även företag inom EES, som ansöker om licens ska utse en representant som är bosatt eller etablerad i Sverige. Det skulle enligt myndigheten förenkla delgivningsförfarandet och öka möjligheterna att utkräva ansvar för otillbörlig marknadsföring från ett utländskt spelföretag.

Skälen för regeringens förslag: I syfte att åstadkomma en hög grad av kanalisering föreslår regeringen att både svenska och utländska spelföretag ska kunna söka och få licens i Sverige. För att verksamheterna ska kunna kontrolleras, och spelmyndigheten och andra svenska myndig- heter enkelt ska kunna kommunicera med licenshavaren i frågor som rör verksamheten enligt licensen, föreslår utredningen en reglering enligt vilken licenshavare som är bosatta eller etablerade i ett land utanför EES ska utse en representant i Sverige som ska godkännas av spelmyndigheten. Enligt utredningens förslag ska representanten, med undantag för kravet på kapitalstyrka, uppfylla samma krav på lämplighet som ställs på

licenshavaren. Hos representanten ska det vidare finnas en eller flera

105

Prop. 2017/18:220 licensansvariga som ska ha ett särskilt ansvar för att licenshavarens verksamhet utövas i enlighet med de föreskrifter som gäller för licensen. En licensansvarig ska därför ha fullmakt att för licenshavarens räkning i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter, handla på licenshavarens vägnar samt motta stämning för licenshavare eller genom annan tala och svara för denna. Den licensansvarige får inte vara underårig, i konkurs, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller ha näringsförbud enligt lagen om närings- förbud.

Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det för licenshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom EES ska ställas särskilda krav på representation i Sverige. En licenshavare kan dock vara etablerad i flera länder samtidigt. För att klargöra att kravet endast ska gälla de licenshavare som helt saknar etablering inom EES, bör utredningens lagförslag justeras i enlighet med Lagrådets synpunkter. Lagrådet anser vidare att bestämmelsen om representantens behörighet bör utformas efter mönster av 24 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Enligt Lagrådets förslag till lydelse ska representanten vara behörig att i alla frågor som rör spelverksamheten i Sverige handla på licenshavarens vägnar samt ta emot stämning för licenshavaren och själv eller genom annan tala och svara för denne. Regeringen anser i likhet med Lagrådet att det av lagen bör framgå att licenshavaren ska utfärda en fullmakt för representanten. Regeringen anser dock, i likhet med utredningen, att det av bestämmelsen bör framgå att fullmakten ska omfatta en behörighet att företräda licenshavaren inför svenska myndigheter. Kravet på fullmakt bör vidare begränsas till verksamhet som kräver licens.

Regeringen anser vidare att utredningens förslag om att en licenshavare från tredjeland ska ha både en representant och en licensansvarig är onödigt komplicerat och betungande för såväl de utländska spelföretagen som för spelmyndigheten. Regeringen bedömer att det, för att uppnå det eftersträvade syftet med regleringen, är tillräckligt att en licenshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom EES har en fysisk representant som är bosatt eller etablerad i Sverige med behörighet att företräda licenshavaren i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen.

Även om representanten har fullmakt att företräda licenshavaren i frågor som rör verksamheten enligt licensen, bör inte något formellt ansvar för spelverksamhetens utövande, utöver det ansvar som följer med själva uppdraget som ombud för licenshavaren, läggas på representanten personligen. Samma krav på lämplighet m.m. som gäller för licens- havaren bör dock gälla även för representanten.

Lämplighetsbedömningen för representanter ska utgå från samma kriterier som gäller för sökanden. I likhet med vad som gäller för företrädarna bör prövningen anpassas utifrån vad som krävs i förhållande till representantens funktion. Till exempel bör representantens kapital- styrka inte tillmätas någon betydelse. Det ingår vidare i spelmyndig- hetens prövning av ansökan att kontrollera att representanten uppfyller kraven. En särskild bestämmelse i lag som uttryckligen anger att repre- sentanten ska godkännas av myndigheten, så som utredningen föreslår,

106

behövs enligt regeringens bedömning inte. En sådan bedömning bör i Prop. 2017/18:220 stället utgöra en del av licensprövningen.

När det gäller spelföretag inom EES bedömer regeringen att det finns tillräckliga möjligheter att kommunicera med licenshavaren. Ett krav på att spelföretag med hemvist eller etablering inom EES ska ha en repre- sentant riskerar också att strida mot etableringsfriheten enligt artikel 49 och den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 56 i fördraget om Euro- peiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Regeringen delar därmed inte Konsumentverkets bedömning att kravet på representant ska omfatta även sådana företag. Om det trots allt skulle visa sig finnas behov av en sådan representant får frågan övervägas på nytt.

6.4

Licensprövningen

 

 

 

Regeringens förslag: Spelmyndigheten ska pröva frågor om licens.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få

 

meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in

 

i samband med en ansökan om licens eller om ändring av en licens

 

och om kontaktperson.

 

 

 

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens i fråga om

 

ansvarig myndighet för licensgivningen. Utredningen föreslår att för-

 

farandet vid ansökan om ändring av en licens, om skyldigheten att utse

 

en kontaktperson samt om när en kommun eller Polismyndigheten ska få

 

möjlighet att yttra sig i ett ärende om licens ska regleras i spellagen.

 

Remissinstanserna: Inga av de remissinstanser som yttrar sig över

 

förslaget har några invändningar mot det.

 

Skälen för regeringens förslag: I likhet med utredningen föreslår

 

regeringen att frågor om licens ska prövas av en särskild myndighet, i

 

denna lag benämnd spelmyndigheten. Det närmare förfarandet vid

 

myndigheten bör i huvudsak regleras på förordnings- och föreskriftsnivå.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör också få

 

meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i

 

samband med en ansökan om licens eller om ändring av en licens.

 

I likhet med utredningen anser regeringen att det hos licenshavaren bör

 

finnas en kontaktperson som spelmyndigheten kan kommunicera med

 

under ansökningsförfarandet och licenstiden. Regeringen anser att detta

 

kan regleras i förordning eller myndighetsföreskrifter. Regeringen eller

 

den myndighet regeringen bestämmer bör därför ha rätt att meddela

 

föreskrifter om detta.

 

I likhet med utredningen anser regeringen att det i vissa fall, såsom vid

 

tillhandahållande av värdeautomater eller kasinospel på hotell och restau-

 

ranger, kan finns skäl att låta den berörda kommunen eller Polismyndig-

 

heten yttra sig innan en licens beviljas. Till skillnad från utredningen

 

anser regeringen att de närmare förutsättningarna för när en sådan

 

utredning bör inhämtas, inte bör regleras i lag utan på förordnings- och

 

föreskriftsnivå. Regeringen instämmer i Lagrådets bedömning att rege-

 

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör få meddela

 

föreskrifter om när en kommun eller Polismyndigheten ska få möjlighet

 

att yttra sig i ett ärende om licens redan med stöd av restkompetensen i

107

Prop. 2017/18:220 8 kap. regeringsformen. Någon särskild lagreglering om detta är därför inte nödvändig.

6.5Licensen

Regeringens förslag: Spelmyndigheten ska vid beviljande av en licens i beslutet ange vilka spel licensen omfattar.

En licens att tillhandahålla spel ska avse en viss tid och ska få ges för högst fem år.

Spelmyndigheten ska få förena en licens med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Det stora flertalet av de remissinstanser som yttrar sig över förslagen, däribland Sveriges Bingoarrangörers Central- organisation (Svebico) och SPER, tillstyrker eller har inga synpunkter på dessa. Svenska Spel anser att villkoren avseende vilka spel som ska omfattas av licensen inte bör vara alltför specifika, eftersom det är behövligt med ett visst utrymme för produktutveckling utan att spelföretagen ska behöva ansöka om ändring eller ge in en ny ansökan om licens. Vidare anser bolaget att det bör klargöras att ett sådant villkor kan innefatta undantag från bestämmelser i lag, förordning eller föreskrift. Kindred anser att förslagen verkar rimliga, men påpekar att den tid som en licens ska gälla bör vara flerårig och att en licenstid om fem år bör vara det normala. Lottovate Limited anser att fem år är för kort i förhållande till de investeringar som krävs.

Skälen för regeringens förslag

Spel

Av ett beslut om att tilldela en spellicens bör det framgå vilka spel som licensen omfattar. Spelen bör anges så preciserat som möjligt. Om licensen t.ex. avser lotteri, bör det framgå vilken form av lotteri, t.ex. kasinospel eller bingo, som avses och vilka varumärken det gäller. Vidare bör framgå om licensen omfattar spel online. Till skillnad från Svenska Spel anser regeringen att det är viktigt, både med hänsyn till rättssäkerheten för licenshavaren och skyddet för konsumenterna att omfattningen av licensen, tydligt framgår av beslutet.

Licenstid

Alla licenser som spelmyndigheten meddelar bör avse en viss tid. Efter licenstidens slut bör det vara möjligt att få en ny licens, under förut- sättning att de krav som ställs enligt regleringen uppfylls. På det sättet sker en regelbunden omprövning av verksamheten. Licenstidens längd bör vara en fråga för spelmyndigheten att bestämma, men den bör i normalfallet kunna vara fem år. Med hänsyn till behovet av en effektiv tillståndsgivning och tillsyn bör fem år också vara den längsta tid som en licens kan avse.

108

Villkor

Prop. 2017/18:220

För att säkerställa ett högt konsumentskydd, och motverka negativa konsekvenser av spelande m.m., bedömer regeringen att det är motiverat att ställa höga krav på spelverksamheten och spelen. Svårigheten att förutse vilka krav som är nödvändiga över tid motiverar att spelmyndigheten ges möjlighet att förena en licens med villkor anpassade efter den enskilda situationen. Regeringen föreslår därför att spelmyndigheten ska ges rätt att vid behov besluta om särskilda villkor. Möjligheten att föreskriva särskilda villkor bör dock användas restriktivt och endast när det behövs för att lagens syften ska uppnås.

Villkoren bör kunna beslutas både i samband med att licens beviljas och under licenstiden. Regeringen delar inte utredningens bedömning att möjligheten att komplettera en redan beviljad licens med särskilda villkor behöver regleras särskilt. Eftersom ett beslut att bevilja licens är ett gynnande förvaltningsbeslut krävs dock, för att villkor ska få beslutas eller ändras till licenshavarens nackdel under licenstiden, att ett förbehåll om detta uttryckligen har tagits in i det ursprungliga licensbeslutet.

Villkor bör utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och kan t.ex. avse säkerhetstekniska driftsvillkor, riskanalyser, för- säkringar eller garantier. Eftersom spellagen i stor utsträckning är en skyddslagstiftning anser regeringen, till skillnad från Svenska Spel, att spelmyndigheten inom ramen för villkorsprövningen inte bör kunna besluta om undantag från meddelade föreskrifter.

6.6Personlig inställelse

Regeringens förslag: Om det finns särskilda skäl ska spel- myndigheten vid prövningen av en licensansökan få begära personlig inställelse av sökanden, en person från ägarkretsen, ledningskretsen, styrelsen eller en representant för sökanden.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen av de remissinstanser som yttrar sig över förslaget har några invändningar mot det. ATG framhåller att det är viktigt att villkoren för inställelsen är transparenta och förutsägbara. Skälen för regeringens förslag: Spelmyndigheten bör ha möjlighet att begära personlig inställelse av de personer som träffas av lämplighets- kraven. En sådan inställelse ökar möjligheterna att utreda om sökanden uppfyller kraven på lämplighet och övriga krav för licens. Möjligheten bör dock användas sparsamt, och endast i de fall då ett personligt möte är av väsentlig betydelse för prövningen av ansökan. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att en skyldighet bör införas för den aktuella person- kretsen att inställa sig personligen hos spelmyndigheten. Spelmyndig- heten får närmare bedöma i vilka fall personlig inställelse bör efterfrågas.

109

Prop. 2017/18:220 6.7

Anmälningsskyldighet

Regeringens förslag: En licenshavare ska senast 14 dagar efter en förändring som avser dess ägare, styrelse, ledning eller representant anmäla förändringen till spelmyndigheten.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna framför någon in- vändning mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Spelmyndigheten behöver för sin tillsyn få kännedom om när förändringar sker avseende ägarkretsen, styrelsen, ledningen eller representanten. En skyldighet för en licenshavare att senast 14 dagar efter det att en förändring skett anmäla denna till spelmyndigheten bör därför införas.

7Licenser

Det finns ett antal olika spelformer tillgängliga på den reglerade svenska spelmarknaden. Spelformerna omfattas av olika regler i fråga om t.ex. vem som får anordna spelet och hur stora insatserna respektive vinsterna får vara. Införandet av ett nytt licenssystem kräver nya överväganden om vilka spelformer som ska vara tillåtna på den svenska spelmarknaden, och i vilken omfattning, samt vilka spelformer som inte bedöms lämpa sig för ett sådant licenssystem och därför behöver regleras på annat sätt.

7.1Spel som är förbehållet staten

7.1.1Kasinon

Regeringens förslag: Licens för kasinospel i särskilda lokaler (kasinon), ska även fortsättningsvis endast få ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag. Licens ska få ges för högst fyra kasinon. På ett kasino ska endast kasinospel och spel på värde- automater tillhandahållas.

Licenshavaren ska övervaka kasinospelen och lokalerna med hjälp av kameror i syfte att förebygga, förhindra och avslöja brott samt som stöd vid eventuella tvister. Licenshavaren ska vidare föra ett register över besökarna på ett kasino i syfte att förebygga och avslöja brott. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling och ska innehålla uppgifter om besökarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. Det ska också innehålla ett fotografi av besökaren och uppgift om tidpunkt för besöket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka spel eller kombinationer av spel som ska vara tillåtna på ett kasino.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag.

110

Remissinstanserna: Det stora flertalet av de remissinstanser som Prop. 2017/18:220 yttrar sig över förslaget, däribland ATG, Kindred och Sveriges Riksidrottsförbund (RF), tillstyrker eller har inga invändningar mot det.

Svenska Spel anser dock att antalet kasinon bör regleras på annat sätt än i lag för att möjliggöra en flexibilitet över tid och att det under alla förhållanden inte finns anledning att frångå den nuvarande begräns- ningen till sex kasinon. Statskontoret bedömer att utredningen gör rim- liga avvägningar mellan tillskapandet av den fria marknaden som licens- systemet ska bidra till, samtidigt som den inte ska avse alla spelformer. Visita anser att privata aktörer skulle kunna anförtros att tillhandahålla kasinon, vilket skulle kunna bidra till fler mindre kasinon ute i landet, med bl.a. ökad turism, sysselsättning och tillväxt som följd. Prima Networks Limited anser att Svenska Spels monopolverksamheter bör öppnas för andra aktörer så att det skapas rättvisa marknadsvillkor.

Skälen för regeringens förslag

 

De statliga kasinona ska fortsatt ha ensamrätt

 

Avsikten med inrättandet av kasinon var att okontrollerat illegalt spel

 

skulle kanaliseras till ett legalt, kontrollerat alternativ och att den illegala

 

spelmarknaden saneras. Negativa sociala konsekvenser av spelandet

 

skulle motverkas genom kontroll, aktivt arbete, väl genomtänkta

 

förebyggande åtgärder och åtgärdsprogram mot överdrivet spelande.

 

Sedan 1999 finns tillstånd till kasinoverksamhet på fyra orter i Sverige;

 

Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Verksamheten bedrivs genom

 

Svenska Spels helägda dotterbolag Casino Cosmopol. Enligt kasinolagen

 

kan tillstånd att anordna kasinospel ges endast till företag som i sin helhet,

 

direkt eller indirekt, ägs av staten. Casino Cosmopols verksamhet är i hög

 

grad reglerad och förekomsten av problem med penningtvätt, droger eller

 

prostitution har varit låg. De kartläggningar som har gjorts gällande

 

förekomsten av sociala eller hälsomässiga skadeverkningar och brotts-

 

lighet i samband med kasinoverksamheten visar inte heller att etable-

 

ringen av kasinon har ökat spelberoendeproblematiken. Etableringen

 

förefaller dock endast haft en marginell inverkan på omfattningen av det

 

illegala spelet (SOU 2006:64).

 

Sverige har utnyttjat de möjligheter som finns ur ett EU-rättsligt

 

perspektiv för en medlemsstat att införa en monopolreglering eller ett

 

licenssystem. Den politik som ligger till grund för ett sådant system

 

måste dock vara systematisk och sammanhängande, se bl.a. mål

 

C347/09, Jochen Dickinger och Franz Ömer. EU-domstolen har uttalat

 

att det ankommer på varje enskild medlemsstat att bedöma om det, med

 

hänsyn till de legitima mål som medlemsstaten önskar uppnå, är

 

nödvändigt att helt eller delvis förbjuda aktiviteter av sådan art, eller att

 

endast inskränka dem, och att i det syftet föreskriva mer eller mindre

 

strikta kontrollmetoder, se t.ex. de förenade målen C-338/04, C-359/04

 

och C-360/04, Placanica m.fl. Av EU-domstolens praxis framgår också

 

att även om pengar på ett avgörande sätt kan bidra till finansieringen av

 

verksamhet av allmänintresse, så kan ett sådant skäl inte i sig motivera

 

inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster utan endast utgöra en

 

positiv bieffekt till en restriktiv politik. I de förenade målen C-447/08

 

och C-448/08, Sjöberg och Gerdin påpekade EU-domstolen att kulturella,

111

Prop. 2017/18:220 moraliska eller religiösa överväganden kan motivera inskränkningar av friheten att tillhandahålla tjänster för arrangörer av hasardspel. Det kan således i de enskilda fallen vara tillåtet för en medlemsstat att begränsa anordnandet av hasardspel och att förbehålla offentliga organ eller allmännyttiga organisationer anordnandet av sådana spel.

Monopolet på spel på kasinon syftar till att uppnå flera av de bakomliggande syftena med spelregleringen, bl.a. att skapa ett ansvars- fullt spelande, att begränsa de negativa sociala konsekvenserna av spel och att motverka kriminalitet. Spel på kasinon och värdeautomater bedöms höra till de spelformer som från spelberoendesynpunkt är riskabla spelformer. Ensamrätten grundar sig på en konsekvent och systematisk strategi för att uppnå bl.a. konsumentskyddets syften och bör åtföljas av en väl uppbyggd statlig kontroll. Regeringen delar inte Visitas och Prima Networks Limiteds uppfattning att privata aktörer bör kunna tillhanda- hålla spel på kasinon utan anser att denna spelform även fortsättningsvis bör kontrolleras av en statlig aktör. Lagrådet har pekat på det till synes motsägelsefulla i att samtidigt som kasinon och värdeautomater behålls i statligt monopol öppna för kommersiella aktörer att tillhandahålla spel via internet där riskerna för konsumenterna torde vara uppenbara. Regeringen vill med anledning av detta framhålla att bedömningen av behovet att bibehålla vissa spel i statlig regi inte endast grundas på hur riskfyllda spelen är, utan också på i vilken utsträckning som ett effektivt konsumentskydd kan uppnås. I fråga om kasinon och värdeautomater är möjligheterna att hantera konsumentskyddet genom att styra utbudet betydligt större än när det gäller spel via internet, där andra styrmedel för att minska skadeverkningarna för spelarna bedöms vara mer effektiva.

Antalet kasinon

Regeringen delar inte Svenska Spels bedömning att antalet kasinon bör regleras i förordning, föreskrifter eller tillståndsvillkor. Genom en lag- reglering uppnås tydlighet vad gäller omfattningen av en reglering som begränsar tillgången och förbehåller rätten att anordna spel till ett statligt ägt bolag. Även EU-rättens krav på förutsebarhet och systematik uppfylls genomen tydlig reglering i lag.

Svenska Spel har för närvarande tillstånd för kasino på fyra platser i Sverige, vilket enligt utredningen motsvarar efterfrågan på kasinon. Regeringen föreslår därför att det i spellagen ska anges att det ska få finnas högst fyra kasinon.

Kameraövervakning

En del av det mycket omfattande säkerhetssystem som i regel finns på ett kasino utgörs av kameraövervakning. I kasinoverksamheten hanteras stora värden, både i form av pengar och marker som kan växlas mot pengar. Kameror används för att övervaka dels själva spelet, dels lokalen. Enligt 10 § första stycket 7 kameraövervakningslagen (2013:460) behöver den som anordnar kasinoverksamhet inte söka tillstånd för användning av övervakningskameror, om övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet. Bestämmelser om kameraövervakning har inte förts

112

in i kasinolagen, utan regleras genom villkorsbeslut som fattas av Lotteri- Prop. 2017/18:220 inspektionen.

Kameraövervakningslagen behöver anpassas till EU:s nya data- skyddsreglering. Utredningen om Kameraövervakning – brottsbekämp- ning och integritetsskydd föreslår mot denna bakgrund att kamera- övervakningslagen ska upphävas och ersättas av en ny lag, kamera- bevakningslagen (SOU 2017:55). Kasinoverksamhet föreslås där inte omfattas av något tillståndskrav och följaktligen inte heller av något undantag från det. Förslagen bereds för närvarande inom Regerings- kansliet.

Kamerabevakning kan förebygga, avslöja och även bidra till att utreda brott i en miljö som kasinon med hög risk för att brott begås. Sådan bevakning kan också utgöra ett hjälpmedel om det uppstår en tvist i en viss spelsituation mellan besökarna och licenshavaren.

Regeringen anser mot denna bakgrund att en skyldighet för licens- havaren att övervaka kasinospelen och lokalerna med hjälp av kameror i syfte att förebygga, förhindra och avslöja brott samt som hjälpmedel vid tvistlösning bör föras in i spellagen. Spelmyndigheten bör fortsatt ha rätt att meddela villkor om kamerabevakning såsom t.ex. om typer av och antal kameror, placering av kameror samt lagringskapacitet.

Spelformer

På kasinon anordnas i dag olika former av bordsspel (roulett-, kort- och tärningsspel) och värdeautomatspel. Utomlands är det inte ovanligt att det även erbjuds vadhållning på sportspel. Detta är inte tillåtet enligt kasinolagen och regeringen föreslår ingen förändring i denna del. På kasinon bör det dock även fortsättningsvis kunna anordnas spel under villkor som är exklusiva för kasinot så att dessa kasinon ska kunna utgöra ett verkligt alternativ till illegalt kasinospel. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör bemyndigas att i förordning få bestämma vilka spel eller kombinationer av spel som ska vara tillåtna på kasinon.

Enligt nu gällande tillståndsvillkor är automatiserade spelbord att anse som spelautomater och ska då följa de lägre insats- och vinstreglerna som gäller för sådant spel. Den tekniska utvecklingen leder mot en ökad automatisering av de klassiska bordsspelen, vilket minskar den sociala kontrollen som närvaro av personal ger. Det är ur spelansvarssynpunkt en negativ utveckling. Den föreslagna föreskriftsrätten bör därför även omfatta användningen av bord av detta slag.

113

Prop. 2017/18:220

114

7.1.2Värdeautomater

Regeringens förslag: Licens för värdeautomatspel utanför kasinon ska även fortsättningsvis endast få ges till ett direkt eller indirekt helägt statligtaktiebolag.

Licens att tillhandahålla spel på värdeautomater på andra platser än på kasinon ska endast få ges om

1.spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurang- verksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen, eller i samband med bingo,

2.högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,

3.värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommunikationsmedel,

4.värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat kännetecken,

5.värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för, och

6.det råder god ordning i den lokal eller på den plats där spelet ska bedrivas.

Värdeautomater som är placerade i bingohallar ska inte få ge en högre avkastning än avkastningen på det bingospel som bedrivs i hallen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om det högsta antalet värdeautomater som det får ges licens för och om beräkningen av avkastningen på värdeautomatspel.

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Utredningen föreslår att bestämmelser om det högsta antalet värde- automater som en licens för värdeautomatspel får omfatta och om beräk- ningen av avkastningen på värdeautomatspel ska tas in i lag.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har överlag inget att invända mot utredningens förslag. Kindred noterar att en fullständig uppdelning av Svenska Spel är viktig för att undvika risk för otillåten kors- subventionering. Visita anser att fler aktörer än staten skulle kunna anförtros att anordna spel på värdeautomater och utöva social kontroll över spelandet på sådana maskiner. Svenska Spel anser att den föreslagna regleringen ger upphov till en effektiv kanalisering från det illegala spelandet, men att antalet värdeautomater per spelplats och det totala antalet tillåtna värdeautomater bör regleras i förordning eller föreskrifter för att möjliggöra flexibilitet. Folkhälsomyndigheten anser att möjlig- heten till licens för värdeautomater bör utredas ytterligare och avstyrker därför utredningens förslag i denna del. Om värdeautomater ändå ska omfattas av licenssystemet, föreslår myndigheten att dessa ska placeras i separat rum i direkt anslutning till restauranglokalen, men dit man inte får medföra alkoholhaltiga drycker.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår huvudsakligen inga ändringar i förhållande till vad som gäller enligt nuvarande lag- stiftning ifråga om spel på värdeautomater. Till skillnad från Visita anser regeringen att sådant spel, med undantag för det spel som får ske med licens på fartyg i internationell trafik (se vidare avsnitt 7.7), inte bör

konkurrensutsättas. Regeringen bedömer dock, i likhet med utredningen Prop. 2017/18:220 och Folkhälsomyndigheten, att frågan om tillhandahållande värdeauto-

matspel behöver utredas vidare (se avsnitt 19.4).

Regeringen bedömer till skillnad från utredningen att vissa krav för värdeautomatspel inte behöver anges i lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör få meddela föreskrifter om det högsta antalet värdeautomater som det får ges licens för, samt om den beräkning av avkastningen på värdeautomatspel som ska ligga till grund för bedömningen om spelet ska anses vara ett komplement. Lagrådet har ifrågasatt om inte antalet värdeautomater, med hänsyn till EU-rättens krav på förutsebarhet och systematik, också måste begränsas i lag, efter- som det högsta antalet kasinon som får finnas i Sverige föreslås regleras i lag. Regeringen bedömer dock att det finns ett större behov av flexibilitet när det gäller att reglera det högsta antalet värdeautomater som får finnas i Sverige än det högsta antalet kasinon, särskilt med beaktande av att antalet kasinon har varit konstant under en längre tid och de större nationella intressen som bedöms finnas i kasino-verksamheten.

7.1.3Lotterier

Regeringens förslag: Licens för statligt spel ska få ges till lotterier, med undantag för bingo, onlinebingo, datorsimulerade värde- automater, lokalt poolspel och penningautomater.

Det ska inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka lotterier som får omfattas av en licens för statligt spel.

Utredningens förslag: Överensstämmer i sak med regeringens. I utredningens förslag till lagtext anges inte uttryckligen vilka former av lotterier som en licens för statligt spel inte ska kunna avse.

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har inga invändningar mot förslagen. Svenska Spel tillstyrker utredningens förslag att spel på lotterier fortsatt ska vara förbehållet staten och allmännyttiga ändamål samt att landbaserad bingo ska vara förbehållet allmännyttiga ändamål. ATG pekar på den nästintill hävdvunna rätten för det allmän- nyttiga föreningslivet att finansiera den ideella verksamheten genom anordnande av lotterier samt ifrågasätter förslaget att staten också ska få tillhandahålla lotterier och nummerspel, trots att överskottet inte går till något allmännyttigt ändamål. Kindred anser att definitionen av lotteri är problematisk och noterar att utredaren inte ändrar dagens system, samt framhåller att spelmyndigheten kan behöva hantera frågan om den exakta gränsdragningen mellan lotterier och eventuella andra s.k. RNG- produkter (Random Number Generator) som inte är onlinebingo. Mr Green anser att definitionen av lotteri är vid, vilket ger ett mycket stort utrymme för godtycke, samt förordar att t.ex. nummerspel ska vara en del av den öppna omreglerade marknaden och omfattas av licens för

onlinespel.

115

Prop. 2017/18:220 Skälen för regeringens förslag: Traditionella lotterier har sedan lång tid tillbaka varit förbehållna allmännyttiga ändamål. Även staten har länge bedrivit lotteriverksamhet. Traditionella lotterier utgör dock en begränsad del av den totala svenska spelmarknaden. Regeringen bedömer att det är av stor betydelse för de ideella allmännyttiga organisationernas fortsatta utveckling att de tillsammans med Svenska Spel får ensamrätt på spel på lotterier. Några indikationer på att det skulle föreligga en stor efterfrågan på traditionella lotterier online har inte framkommit. Det finns inte heller konkurrens från utländska bolag.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att marknaden för traditionella lotterier fortsatt ska vara förbehållen staten och spel för allmännyttiga ändamål.

Regeringen delar Kindreds och Mr Greens bedömning att det är svårt att i lagtext beskriva olika former av lotterier. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör därför få meddela närmare föreskrifter om vilka lotterier som får omfattas av licens för statligt spel. Regeringen delar utredningens bedömning att försäljning av lotter (dvs. statligt spel och spel för allmännyttiga ändamål) inte bör få ske med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud och som hanteras av spelaren själv. Ett sådant förbud behövs för att hindra att det ställs ut terminaler som hanteras av spelaren själv, vilket skulle kunna få långsiktiga konsekvenser som är svåra att överblicka.

Såväl ett monopol som ett licenssystem begränsar den fria rörligheten för tjänster och den fria etableringsrätten enligt EUF-fördraget. Sådana begränsningar måste kunna rättfärdigas genom något av de undantag som anges i EUF-fördraget, eller av tvingande hänsyn till allmänintresset, och vara proportionerliga i förhållande till sitt syfte.

EU-domstolen har godkänt att ensamrätter för allmännyttiga ideella föreningar används som ett sätt att kontrollera och begränsa problemspelandet. Den omreglering som föreslås innebär inte att ut- ländska aktörer utesluts från marknaden, snarare får de ökat tillträde till den. EU-domstolen har också i andra sammanhang gett uttryck för att ett licenssystem på detta sätt kan reserveras för en viss kategori av aktörer, förutsatt att det sker på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

Regeringen bedömer mot denna bakgrund att den föreslagna regleringen är förenlig med EU-rätten.

7.1.4Begränsade möjligheter till licens

Regeringens förslag: Ett statligt bolag som har licens enligt spellagens bestämmelser för statligt spel kan inte få licens för andra spel enligt spellagen.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De instanser som yttrar sig om statens fortsatta roll på spelmarknaden, såsom Statskontoret, BOS och Kindred, tillstyrker utredningens förslag om avgränsning av spelutbudet för statliga bolag. Skälen för regeringens förslag: Av konkurrensrättsliga skäl bör ett

statligt ägt bolag som har ensamrätt att bedriva visst spel inte samtidigt

116

bedriva verksamhet på det direkt konkurrensutsatta spelområdet. För att Prop. 2017/18:220 så långt som möjligt säkerställa konkurrensneutraliteten anser regeringen

att det bör införas en bestämmelse i spellagen som innebär att ett statligt bolag som har licens för statligt spel inte kan få licens för andra spel enligt spellagen.

7.2

Spel för allmännyttiga ändamål

 

 

 

Regeringens förslag: Licens att tillhandahålla spel till förmån för

 

allmännyttiga ändamål ska få ges till lotterier, med undantag för

 

kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater och dator-

 

simulerat automatspel.

 

Licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål får endast

 

ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till

 

huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet, vars

 

verksamhet huvudsakligen tillgodoser ett sådant ändamål, som inte,

 

om det inte finns särskilda skäl, vägrar någon inträde som medlem och

 

som för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

 

Licens får även ges till en juridisk person som har till huvudsakligt

 

syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns

 

särskilda skäl för det.

 

För licens ska det krävas att vinstandelen eller vinstplanen kommu-

 

niceras till spelarna och att spelet kan antas ge sökanden skälig avkast-

 

ning för det allmännyttiga ändamålet, såvida det inte finns särskilda

 

skäl för annat.

 

Vid bedömningen av en ansökan om licens för bingospel ska

 

särskild hänsyn tas till sökandens behov av inkomster från bingo för

 

sin verksamhet.

 

Spelmyndigheten ska få besluta om sammankoppling av spel på

 

bingo som bedrivs i flera län.

 

För licens för lokalt poolspel på hästar ska det inte krävas att licens-

 

havaren eller dess ägare eller ledning uppfyller kraven på bl.a.

 

lämplighet och rättshandlingsförmåga. Kraven ska dock gälla för den

 

som omfattas av penningtvättslagen. En sådan licens ska meddelas för

 

ett specifikt antal tävlingsdagar per år.

 

Det ska inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med

 

hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av

 

licenshavaren eller dess spelombud vid försäljning av lotter.

 

Följdändringar ska göras i lagen om insyn i finansiering av partier.

 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen begränsar inte uttryckligen möjligheten att låta en licens för

 

spel för allmännyttiga ändamål omfatta varuautomatspel.

 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har överlag inget att invända

 

mot utredningens förslag. Lotteriinspektionen framhåller att utredningens

 

förslag över vilka spelformer som inte kan omfattas av licens för

 

allmännyttiga ändamål bör kompletteras med varuspelsautomater. Ett

 

antal remissinstanser, däribland Bröstcancerföreningarnas Riksorganisa-

 

tion, Bygdegårdarnas Riksförbund, Kombispel i Sverige AB (Kombispel),

 

Läkarmissionen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

117

Prop. 2017/18:220 (NTF), Pensionärernas Riksorganisation, Prostatacancerförbundet och

SKPF Pensionärerna, framhåller vikten av huvudregeln om att före- ningens huvudsakliga syfte ska vara att främja allmännyttiga ändamål inom landet för att inte svenska ideella föreningar ska utsättas för osund konkurrens från utländska ideella föreningar som kan verka på flera marknader. Förvaltningsrätten i Linköping anser att definitionen av lokalt poolspel inte bör begränsas till att avse spel på hästar eftersom det inte är otänkbart att spelet kan komma att avse andra djur. Svenska Spel anser att förbudet mot användningen av s.k. självserviceterminaler, som möjliggör för en spelare att själv göra sin insats, bör utsträckas till att även gälla samarbetspartner.

Skälen för regeringens förslag

Licens för spel för allmännyttiga ändamål

Regeringen anser inte att det bör genomföras några väsentliga föränd- ringar i den reglering som i dag gäller för spel för allmännyttiga ändamål. Det bör i grunden fortsatt vara fråga om lotterier och inte vadhållning eller kombinationsspel, dock inte alla sorters lotterier. Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål bör inte få ges till kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater eller datorsimulerat automatspel. Regeringen instämmer i Lotteriinspektionens bedömning att spel på varuspelsautomater inte heller bör kunna omfattas av sådan licens. Eftersom spel på en varuspelsautomat inte utgör ett lotteri utan ett kombinationsspel, följer det av lagförslaget att licens inte får ges för sådant spel. Landbaserat bingospel ska således alltjämt vara förbehållet allmännyttiga ändamål, medan det inte bör vara tillåtet att anordna onlinebingo inom ramen för en licens för spel för allmännyttiga ändamål.

Licens bör få ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som, enligt sina stadgar, ska ha till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, bedriva verksamhet som huvud- sakligen tillgodoser sådant ändamål och inte vägra någon inträde som medlem om inte särskilda skäl föreligger. Slutligen bör krävas att föreningen eller trossamfundet för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Regeringen anser att huvudregeln fortsatt ska vara att lotterier ska få tillhandahållas av ideella föreningar eller registrerade trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet. Om det finns särskilda skäl för det bör emellertid ett allmännyttigt ändamål utom landet få främjas (se prop. 1981/82:170 s. 46). Kravet i lotterilagen på att den juridiska personen ska vara svensk förs inte över till spellagen. Därmed bedöms lagstiftningen bättre leva upp till EU- rättens krav på likabehandling. Fokus läggs i stället på andra krav som säkerställer lika konkurrensförutsättningar för licenshavarna.

För licens bör krävas att vinstandelen eller vinstplanen kommuniceras till spelarna och att spelet kan antas ge sökanden skälig avkastning för det allmännyttiga ändamålet, såvida det inte finns särskilda skäl för annat. Prövningen av om ett lotteri för allmännyttiga ändamål kan antas

118

ge sökanden skäligt överskott bör ske med beaktande av sökandens totala Prop. 2017/18:220 lotteriverksamhet.

Vid bedömningen av en ansökan om licens för bingospel bör särskild hänsyn tas till sökandens behov av inkomster från sådant spel för sin verksamhet. I likhet med vad som gäller enligt lotterilagen bör vid denna bedömning även beaktas den ersättning som sökanden kan antas komma att få för upplåtelse av en spellokal för spel på värdeautomater. Spel- myndigheten bör få besluta om sammankoppling av spel på bingo som anordnas som ett och samma arrangemang samtidigt på flera platser.

Lokalt poolspel på hästar sker i form av lotteri och äger rum i mycket begränsad omfattning. Det är också ett spel som är säsongsbetonat. Insatser och vinster är mycket begränsade. Det framstår därför inte som rimligt att fullt ut tillämpa spellagens krav på bl.a. ägare och ledning på denna spelform. Vid licensgivningen bör därför enligt regeringens bedömning som krav endast gälla att licenshavaren kan antas bedriva verksamheten på ett sätt som är sunt och lämpligt ur allmän synpunkt. En licens att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar bör vidare meddelas för ett specifikt antal tävlingsdagar per år. Regeringen ser, i likhet med

Förvaltningsrätten i Linköping och till skillnad från Lagrådet, inte skäl att begränsa definitionen av lokalt poolspel till spel på hästar. Regeringen anser dock i likhet med utredningen att licens för lokalt poolspel i nuläget endast bör kunna ges för spel på hästar.

För att motverka att det ställs ut terminaler som hanteras av spelaren själv, bör försäljning av lotter inte få ske med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud. Någon möjlighet för en licenshavare att tillhandahålla spel genom andra än spelombud föreslås inte (se avsnitt 8), varför det saknas skäl att utforma bestämmelsen på det sätt som Svenska Spel föreslår.

Följdändringar i lagen om insyn i finansiering av partier

Regeringen överlämnade den 23 november 2017 propositionen, Ökad insyn i partiernas finansiering – ett utbyggt regelverk (prop. 2017/18:55) till riksdagen. I propositionen föreslås bl.a. att intäktsredovisningen från sådana lotterier som enligt lotterilagen kräver tillstånd av Lotteri- inspektionen, ska innehålla uppgifter om antal lotter och pris per lott. I och med förslaget till ny spellag krävs följdändringar i denna reglering. Regeringen föreslår därför att kravet på intäktsredovisning i nämnda lag ska avse lotterier som kräver licens enligt spellagen.

Vid riksdagsbehandlingen av den ovan nämnda propositionen tillkännagav riksdagen att det är rimligt att lottköpare får tydlig information om ifall ett lotteri anordnas för att finansiera partipolitisk verksamhet (bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153). Enligt vad regeringen erfar ställer Lotteriinspektionen redan sådana krav i sina tillståndsbeslut för lotterier, inte bara avseende partipolitisk verksamhet utan i fråga om allmännyttig verksamhet över huvud taget. Regeringen bedömer att spelmyndigheten kommer att kunna besluta om motsvarande villkor även inom ramen för den nu föreslagna regleringen, vilken i förhållande till nu gällande regler närmast förutsätter en ökad trans- parens, bl.a. i fråga om de allmännyttiga ändamål som ska kunna ligga

119

Prop. 2017/18:220 till grund för en licens av nu aktuellt slag. Regeringen anser mot denna bakgrund att det ovan nämnda tillkännagivandet är färdigbehandlat.

7.3Registreringslotterier

Regeringens förslag: Ett registreringslotteri ska få omfatta lotterier, med undantag för kasinospel, onlinebingo, automatspel och lokalt poolspel på hästar.

Lotterier av detta slag ska endast få tillhandahållas inom en kommun där sammanslutningen är verksam, och inte från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag, om vinstandelen tillkännages för spelarna och det finns en utsedd kontaktperson.

En registrering ska avse en viss tid och ska högst få ges för fem år åt gången. Kommunen ska få förena en registrering med villkor.

Om den registrerade omfattas av reglerna om penningtvätt, ska denne och dess ägare och ledning uppfylla de krav på lämplighet som följer av den lagen.

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Utredningen bedömer att den nya spellagstiftningen bör samordnas med regelverket om penningtvätt, men lämnar inte några förslag för att åstadkomma detta.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har överlag inget att invända mot utredningens förslag.

Skälen för regeringens förslag: En ideell förening med huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får enligt lotterilagen efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en treårsperiod, om insatsernas sammanlagda belopp liksom vinst högst uppgår till ett visst belopp. Denna reglering bör föras över till spellagen. Det bör dock överlåtas till regeringen att föreskriva insats- och vinstbegränsningar och krav på viss vinståterbetalning. Även ett registrerat trossamfund som uppfyller de krav som ställs för licens för allmännyttiga ändamål bör omfattas av förslaget.

Registreringen av dessa lotterier, som har en starkt lokal prägel och förutsätter kännedom om de lokala förhållandena, bör alltjämt göras av respektive kommun. För att bättre anpassa förutsättningarna för denna spelform till de övriga, bör en registrering kunna vara giltig för en tid om fem år. Med hänsyn tagen till de allt mer komplexa lotterikoncept som förekommer bör kommunerna ha möjlighet att förena registreringen med villkor, både i samband med registreringen och under registreringstiden. Om den som ansöker om registrering omfattas av penningtvättsregler- na, ska kommunen, i enlighet med vad som följer av penningtvättslagen, pröva om denne och dess ägare och ledning uppfyller de krav på lämplig- het som följer av nämnda regelverk (se avsnitt 6.2).

120

7.4

Kommersiellt onlinespel

Prop. 2017/18:220

 

 

Regeringens förslag: Licens att tillhandahålla kommersiellt online-

 

spel ska få omfatta kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automat-

 

spel.

 

 

En licens för kommersiellt onlinespel ska även få omfatta annat

 

lotteri online, under förutsättning att lotteriet tillhandahålls som ett

 

tillägg till onlinespelet.

 

Vid spel online ska det inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin

 

insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som ägs av

 

licenshavaren eller dess spelombud.

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få

 

meddela föreskrifter om vilka spel och antalet spel som får omfattas av

 

en licens.

 

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har inga invänd-

 

ningar mot förslaget. BOS anser att onlinebingo måste inkluderas i

 

licenssystemet om reformen över huvud taget ska vara möjlig att

 

genomföra. Flera remissinstanser, däribland Länsstyrelsen i Västra Göta-

 

lands län, lyfter fram de ökade riskerna med spelproblem till följd av

 

onlinespel och anser att det borde lett till fler förslag för att förebygga

 

spelproblem. Folkhälsomyndigheten anser att folkhälsoperspektivet och

 

redogörelsen för riskerna för spelproblem saknas på flera områden och

 

att dessa brister måste åtgärdas genom fortsatt utredning, t.ex. kring e-

 

sport och fantasyspel. Myndigheten avstyrker att dessa spelformer

 

inkluderas i licenssystemet. Myndigheten bedömer vidare att konkurrens-

 

utsättningen av onlinespel kan förväntas få negativa hälsomässiga, eko-

 

nomiska och sociala konsekvenser och att den därför bör kompletteras

 

med en rad åtgärder för att minska problemspelandet, bl.a. en åldersgräns

 

på 20 år för onlinespel. Myndigheten avstyrker också förslaget att tillåta

 

onlinespel på kasino, med undantag för kortspel online i turneringsform.

 

Svenska Spel avstyrker förslaget att tillåta lotterier som ett tilläggsspel.

 

Bygdegårdarnas Riksförbund anser att det är problematiskt att dela upp

 

bingomarknaden i två olika licenskategorier och att det är olyckligt att

 

konsekvenserna för allmännyttiga organisationer att driva lotterier och

 

bingo online inte analyserats. Flera ideella aktörer, däribland IOGT-NTO,

 

anser att gränsdragningen mellan onlinelotter och onlinekasino behöver

 

tydliggöras och att tilläggsspel, t.ex. onlinebingo, inte bör tillåtas enligt

 

den aktuella licensformen.

 

Skälen för regeringens förslag: Den tekniska utvecklingen, digitali-

 

seringen och därmed globaliseringen av spelmarknaden måste bemötas

 

och efterfrågan på onlinespel styras till säkra och kontrollerade former

 

för spel. Till skillnad mot Folkhälsomyndigheten anser regeringen därför

 

att det redan nu bör införas en möjlighet för spelföretag att ansöka om

 

licens för kommersiellt spel online. Lagrådet efterfrågar ett förtydligande

 

av vad som skiljer sådant spel från spel som är förbehållet staten och spel

 

för allmännyttiga ändamål. Enligt regeringens mening skiljer sig

 

kommersiellt spel från de nyss nämnda spelen främst på så sätt att de är

 

utsatta för konkurrens och i den meningen kommersiella. Detsamma

 

gäller vadhållning och landbaserat kommersiellt spel. Genom att kana-

121

Prop. 2017/18:220 lisera efterfrågan av spel online till kontrollerade spelformer kan tillsyn och andra åtgärder vidtas för att motverka problemspelande och negativa konsekvenser. För att lyckas med en kanalisering av onlinespel behöver licensen i allt väsentligt motsvara det utbud av spel som redan är tillgängligt. Bingospel bedöms vara viktigt för att spelbolagen ska kunna erbjuda en bred produktportfölj. Enligt regeringens mening är det svårt att i ett framtida licenssystem undanta en för spelbolagen så eftertraktad spelform. Föreningslivets nuvarande intäkter från onlinebingo är inte försumbara, men samtidigt inte avgörande. Vid en samlad bedömning anser regeringen att det bör vara möjligt för samtliga aktörer som uppfyller kraven att få licens för onlinebingo. Licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel ska därför få omfatta kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. Det bör framhållas att föreningslivet har samma möjligheter att söka licens. Intäkterna inom ramen för en sådan licens kommer dock att bli skattepliktiga.

I motsats till flera av de ideella aktörerna och Svenska Spel anser regeringen att en licens för onlinespel även bör kunna omfatta annat lotteri än kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel, om det förra lotteriet endast erbjuds som ett tilläggsspel till onlinespelet. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör få meddela föreskrifter om vilka typer av tilläggspel som ska vara tillåtna.

För att undvika att spelterminaler för onlinespel förekommer i restau- ranger eller sportbarer bör det inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som till- handahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

Det finns en mängd riskfaktorer kopplade till kasinospel och dator- simulerade automatspel som tillhandahålls online. Spelen måste därför begränsas av nödvändiga spelansvarsåtgärder. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör därför få meddela föreskrifter om tillåtna spel liksom i vilken omfattning spelen får tillhandahållas inom ramen för en licens.

122

7.5Vadhållning

Regeringens förslag: Licens ska få ges för tillhandahållande av vadhållning.

En licens för vadhållning ska få omfatta lotteri för att avgöra avbrut- na vadhållningsobjekt och lotteri i form av tilläggsspel till vadhåll- ningen.

En licens för vadhållning ska inte få avse vadhållning på utfallet i lotterier som tillhandahålls av en annan licenshavare utan den senares medgivande, evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år eller intervallspel. En sådan licens ska inte heller få avse sådan vadhållning som är stötande eller från allmän synpunkt olämplig.

Vid vadhållning ska det inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som till- handahålls av licenshavaren eller dess ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilken vadhållning som får omfattas av en vadhållningslicens samt om förbud mot viss vadhållning och om andra relevanta åtgärder för att bekämpa spelfusk med avseende på vadhållning.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller har inga invändningar mot dessa. Folkhälso- myndigheten avstyrker att fantasyspel och e-sport ska bli möjliga att anordna inom licenssystemet och menar att frågan bör genomlysas i en framtida utredning som utgår från hur en sådan licens skulle kunna påverka situationen när det gäller spelproblem. Åklagarmyndigheten anser att det inte bör vara möjligt med spel på enskilda händelser eftersom sådana spelmoment är mycket enkla att manipulera och mycket svåra att kontrollera och lagföra. Företrädare för den ideella sektorn, som bl.a. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och IOGT-NTO, men också Svenska Spel och SPER, avstyrker förslaget att licens för vadhål- lning ska få omfatta lotteri som tilläggsspel liksom vadhållning på utfallet i lotterier, då de anser att det finns en risk för sammanblandning av den konkurrensutsatta och icke konkurrensutsatta marknaden. Före- trädare för idrottsrörelsen, bl.a. RF och Svenska Fotbollförbundet, anser att ersättning bör utgå till idrotten då idrott utnyttjas som vadhåll- ningsobjekt. ATG ser positivt på den föreslagna licensformen, men framhåller att yttrande bör inhämtas från Svensk Travsport och Svensk Galopp innan spel på hästtävlingar i andra länder tillåts. Riksförbundet för Sveriges Travhästarägare anför att det är viktigt att de spelföretag som vill anordna spel på hästtävlingar bidrar till hästsportens finansiering och anser att ett vinståterbetalningstak ska finnas på hästspel. Stoägar- föreningen Sverige och Djurens rätt och Djurskyddet Sverige anser att spel på levande hästar ska skiljas från annat spel för att säkerställa djurskyddsdimensionen. BOS och Paddy Power Betfair uttrycker farhågor över en obalans i konkurrensen gällande poolspel och ATG:s starka ställning och vill se åtgärder som utjämnar konkurrensför- hållandena. Kindred manar till restriktivitet gällande förbud mot enskilda

Prop. 2017/18:220

123

Prop. 2017/18:220 vadhållningsobjekt och avstyrker det av utredningen föreslagna bemyn-

 

digandet för regeringen. Lottoland Holdings Limited ifrågasätter kravet

 

på medgivande för vadhållning på lotterier. RF anser även att idrotts-

 

rörelsen bör ges en betydande roll i frågor gällande tillåtna vadhållnings-

 

objekt.

 

Skälen för regeringens förslag: Vadhållning är i dag världens mest

 

populära spelform och den gränslösa karaktären hos internet, efterfrågan

 

på onlinespel bland svenska konsumenter, den snabba utvecklingen inom

 

teknikområdet och bredden av erbjudanden gör att denna form av

 

spelande ökar. För att kanalisera spelandet till spelföretag med licens i

 

Sverige behöver de lagliga spelerbjudandena vara så attraktiva att

 

spelarna inte lockas till illegala spelarrangörer. Av samma skäl som

 

anförts till stöd för att införa en möjlighet till licens för kommersiellt spel

 

online anser regeringen att det bör införas en möjlighet för spelföretag att

 

ansöka om licens för vadhållning.

 

Med vadhållning avses aktiviteter där deltagarna har en chans att vinna

 

ett pris genom att satsa på utfallet av en framtida händelse. Licens för

 

vadhållning bör således få omfatta vadhållning på sport, hästar, och

 

andra former av tävlingar. Det bör vara tillåtet med spel på både rörliga

 

och fasta odds. Det bör också vara tillåtet att tillhandahålla vadhållning på

 

en spelbörs. Det bör även vara möjligt att anordna vadhållning rörande

 

utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Hit hör t.ex. vadhåll-

 

ning på s.k. Fantasy Sport (managerspel m.m.) liksom spel på virtuella

 

hästar.

 

En licens för vadhållning bör få omfatta lotteri för att avgöra avbrutna

 

vadhållningsobjekt. Om t.ex. en fotbollsmatch avbryts till följd av en

 

oförutsedd händelse bör licenshavare ha rätt att fastställa spelresultatet

 

genom lottning. Att ett sådant förfarande tillämpas ska tydligt anges i

 

användarvillkor eller spelregler. En licens för vadhållning bör också få

 

omfatta lotteri om det erbjuds som tilläggsspel till vadhållningen. Ett

 

sådant tilläggsspel bör dock vara tydligt sekundärt vad gäller nivån på

 

insatser och vinster i förhållande till det huvudsakliga spelet.

 

För att upprätthålla en tydlig gräns mellan traditionellt lotteri och annat

 

spel bör vadslagning på lotterier som tillhandahålls eller anordnas av en

 

annan licenshavare, utan den senares medgivande, inte tillåtas. Inget bör

 

emellertid hindra vadslagning på lotterier där inget annat licensierat

 

spelföretag är inblandat eller om det finns ett avtal om samarbete. Denna

 

möjlighet bör dock inte användas på ett sådant sätt att licenshavare i

 

samarbete med ideella organisationer startar lotterier i huvudsakligt syfte

 

att erbjuda vadhållning på utfallet i dessa. Av samma skäl kan det utifrån

 

de allmänna kraven som föreslås gälla för spel ifrågasättas om licens bör

 

ges för vadhållning som utformas på ett sådant sätt att det framstår som

 

ett traditionellt lotteri, oavsett om medgivande getts från den som till-

 

handahåller lotteriet eller om det avser andra än licensierade spelföretags

 

lotterier. Detta får bedömas från fall till fall av spelmyndigheten.

 

Regeringen anser vidare att det finns behov av en generell begränsning

 

vad gäller vadhållning som avser evenemang där den övervägande delen

 

av deltagarna är under 18 år. En sådan begränsning föreslås i Europa-

 

rådets konvention om manipulation av resultat inom idrott (artikel 9.1.b).

 

Bestämmelsen i spellagen bör dock utformas så att den inte enbart träffar

124

sporthändelser utan alla evenemang där den övervägande delen av

deltagarna är under 18 år. Intervallspel, dvs. där det inte i förväg går att Prop. 2017/18:220 avgöra den potentiella förlusten eller vinsten, bör inte heller tillåtas inom

ramen för spelregleringen. Spelformer av detta slag innebär risker som är mycket svåra att på ett ändamålsenligt sätt skydda spelaren från.

Det är inte möjligt att förutse alla de vadhållningsobjekt som kommer att erbjudas på marknaden. En utgångspunkt bör dock vara att en vadhållningslicens inte får avse sådan vadhållning som är stötande eller från allmän synpunkt är olämplig. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör genom föreskrifter få meddela närmare bestämmelser om vad en licens för vadhållning får omfatta.

I syfte att bekämpa spelfusk bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även få besluta föreskrifter om förbud mot viss vadhållning och om andra relevanta åtgärder för att bekämpa spelfusk. Idrottens synpunkter bör, i likhet med vad RF anför, särskilt beaktas inför beslut om sådana föreskrifter.

För att undvika att spelterminaler för vadhållning används i restauranger och sportbarer bör det inte vara tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

125

Prop. 2017/18:220

7.6

Landbaserat kommersiellt spel

 

 

 

Regeringens förslag: Licens att tillhandahålla landbaserat kommer-

 

siellt spel ska få omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på

 

varuspelsautomater och kortspel i turneringsform.

 

För licens för kasinospel ska det krävas att spelet tillhandahålls i

 

samband med en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller

 

liknande anläggning eller hotell- och restaurangverksamhet, om det

 

finns serveringstillstånd enligt alkohollagen eller om det ändå kan

 

antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med

 

verksamheten.

 

För att erhålla licens för varuspelsautomater ska det krävas att spelet

 

tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i form av

 

tivoli eller liknande, att varje automat förses med licenshavarens

 

namn, att det kan antas att automaten inte kommer att användas för

 

något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för och att

 

det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet

 

ska bedrivas. En vinst som betalas ut i samband med spel på en

 

varuspelsautomat ska inte få lösas in mot en annan vara eller mot

 

kontanter.

 

För licens för kortspel i turneringsform ska krävas att minst 8 och

 

högst 48 spelare deltar i turneringen, att det på spelplatsen inte

 

förekommer annat spel om pengar som omfattas av denna lag, att

 

ingen teknisk utrustning används av spelarna i samband med spelet, att

 

endast personer som fyllt 18 år vistas på spelplatsen, att god ordning

 

råder på spelplatsen och att licenshavaren eller funktionärer inte deltar

 

i spelet. Licensen ska högst få avse två år och högst två turneringar per

 

dag. Licensen ska även ange det totala antalet turneringar som får

 

anordnas och på vilken plats spelet får ske. Vid tillhandahållande av

 

kortspelsturnering ska inte andra avgifter än insatsen få tas ut.

 

En licenshavare med licens för kasinospel online ska ensam eller

 

tillsammans med en annan sådan licenshavare kunna få ansöka om

 

licens att tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel, då

 

antalet deltagare får överstiga 48 men inte 10 000 personer.

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få

 

meddela närmare föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en

 

licens för landbaserat kommersiellt spel.

 

 

 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår att det i lag ska regleras att det av licensen för

 

kortspel i turneringsform ska framgå på vilken plats som en kortspels-

 

turnering får ske på samt gränser för insatser och vinster i en sådan

 

turnering.

 

 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har överlag inget att invända

 

mot utredningens förslag. Cherry Spelglädje AB (Cherry) och Visita

 

betonar fördelarna med att landbaserat kasinospel fortsatt erbjuds på den

 

svenska spelmarknaden som ett säkert komplement till spel på internet

 

och önskar höjda maxinsatser för att öka spelens attraktivitet. Vidare

 

välkomnar Visita möjligheten att få licens för poker i turneringsform,

 

men motsätter sig kravet att det inte får förekomma annat spel om pengar

126

på spelplatsen. Svenska Spel avstyrker utredningens förslag att ge privata

aktörer möjlighet att tillhandahålla kortspel i turningsform med hänsyn

Prop. 2017/18:220

till de risker för spelproblem samt oegentligheter i och kring spelen som

 

är förknippade med denna spelform. Folkhälsomyndigheten föreslår att

 

åldersgränsen för deltagande i kortspel i turneringsform höjs till 20 år.

 

Svenska Pokerförbundet anser att ett krav på att funktionärer inte får

 

delta i pokerturneringar kan medföra att sådana inte kommer att söka

 

licens.

 

Skälen för regeringens förslag: Landbaserat spel utgörs av spel som

 

sker mellan en spelare och en spelanordnare eller dennes spelombud vid

 

ett fysiskt möte. Landbaserat spel är i många avseende motsatsen till

 

onlinespel. Begreppet används i den föreslagna författningstexten i de

 

fall där licenshavaren inte får erbjuda sina spel med hjälp av elektronisk

 

kommunikation.

 

Landbaserat kommersiellt spel, som hittills betecknats som spel på

 

restaurangkasino, ska få omfatta kasinospel, kortspel i turneringsform

 

och spel på varuspelsautomater.

 

För licens avseende kasinospel bör krävas att spelet tillhandahålls i

 

samband med en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller

 

liknande anläggning eller i samband med hotell- och restaurangverk-

 

samhet, om det finns serveringstillstånd enligt alkohollagen eller om det

 

ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband

 

med verksamheten. Till det yttre har denna verksamhet formen av

 

kasinospel i särskilda lokaler, men förutsättningarna skiljer sig i väsentlig

 

mån från sådant spel, bl.a. genom att endast förhållandevis låga insatser

 

och vinster medges. Det bör vidare framhållas att verksamheten är tänkt

 

att utgöra ett komplement av förströelsekaraktär till annan verksamhet.

 

För licens avseende varuspelsautomater bör krävas att spelet

 

tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i form av

 

tivoli eller liknande, att varje automat förses med spelföretagets namn, att

 

det kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat

 

ändamål än den enligt ansökan är avsedd för och att det kan antas att god

 

ordning kommer att råda på den plats där spelet ska bedrivas. En vinst

 

som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat ska inte få

 

lösas in mot en annan vara eller mot kontanter. Lagrådet har i denna del

 

efterfrågat ett förtydligande av hur begreppet tivoli skiljer sig från

 

begreppet nöjespark. Skillnaden, i den mening som avses här, är att ett

 

tivoli utgör en nöjestillställning av tillfällig eller mobil karaktär, medan en

 

nöjespark är en permanent anläggning, inom vilken både tillfälliga eller

 

permanenta nöjestillställningar kan arrangeras.

 

I syfte att kanalisera sådan kortspelsverksamhet som avser spel om

 

pengar eller värde i pengar till den legala marknaden anser regeringen,

 

till skillnad från Svenska Spel, att licens bör kunna ges för kortspel i

 

turneringsform under begränsade och tydliga förutsättningar. Genom de

 

villkor som förslås för att få licens skapas förutsättningar för kortspel

 

med högt konsumentskydd och att de negativa konsekvenserna av

 

spelandet begränsas. För licens för kortspel i turneringsform ska krävas

 

att minst 8 och högst 48 spelare deltar i turneringen. Kraven gällande

 

antalet deltagare införs för att undvika att spelet på grund av för få

 

deltagare tar formen av ett snabbare spel, s.k. cash-game, och för att

 

separera spelet från de större turneringar som anordnas på kasinon med

 

högre insatser och antal deltagare. Till skillnad från Visita anser

127

Prop. 2017/18:220 regeringen att det inte bör få förekomma annat spel om pengar som omfattas av denna lag på spelplatsen, bl.a. för att säkerställa att inte något annat, mer riskfyllt kortspel tillhandahålls samtidigt. Då det är fråga om en fysisk turnering ska spelarna inte få använda någon teknisk utrustning i samband med spelet. Spelet får t.ex. inte bedrivas på datorer. Teknisk utrustning som en modern turnering kräver i form av monitorer, datorer som hanteras av tävlingsledningen, elektroniska stoppur och kortblandare ska dock inte vara förbjuden, så länge som den inte hanteras av någon deltagande spelare. Regeringen anser till skillnad från Svenska Pokerförbundet att varken licenshavaren eller funktionärer bör få delta i spelet. Detta är viktigt för att säkerställa spelets integritet. I syfte att säkerställa att minderåriga inte deltar i spelet bör det krävas att det inte får vistas några personer som är under 18 år i den lokal där spelet sker. Regeringen finner i dagsläget inte att det finns skäl att frångå utred- ningens förslag om 18-årsgräns och höja den till 20 år, som Folkhälso- myndigheten föreslagit. För att undvika att det utvecklas olämpliga miljöer för spelformen, bör det också krävas god ordning på spelplatsen.

I en licens för kortspel i turneringsform bör spelplatsen anges så att spelmyndigheten kan utöva tillsyn och utreda om verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt som är sunt och säkert.

Verksamhetens omfattning bör också begränsas i licensen. Eftersom denna typ av spel normalt sett inte kommer att bedrivas som någon permanent verksamhet bör licenstiden för turneringsspel vara högst två år och avse högst två turneringar per dag.

En licenshavare med licens för kasinospel online bör ensam eller tillsammans med annan sådan licenshavare kunna ansöka om licens att tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel, då antalet deltagare får överstiga 48, men inte 10 000 personer. På så sätt möjlig- görs att större årligen återkommande pokerturneringar, t.ex. SM i poker, kan arrangeras. För denna form av turneringsspel bör i övrigt samma förutsättningar som annars gäller för kortspel i turneringsform gälla. Detta innebär bl.a. krav på att det i lokalen inte förekommer annat spel om pengar och endast personer som fyllt 18 år vistas i de lokaler där turneringen äger rum.

Inom idrotten förekommer i allmänhet avgifter för deltagande i tävlingar. Med hänsyn till att det här är fråga om deltagande i spel om pengar och penningvärde är det enligt regeringens bedömning viktigt att det råder transparens i fråga om priset på spel. Det bör enligt regeringen inte få förekomma några tillkommande avgifter utöver insatsen i samband med kortspel i turneringsform. Detta bör framgå av lagen.

Utredningen föreslår att insatserna för den aktuella spelformen ska regleras i spellagen. Regeringen anser dock att detta kan regleras i före- skrifter på lägre nivå. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör vidare få meddela föreskrifter om vilka spel som får tillhandahållas inom ramen för en licens för landbaserat kommersiellt spel.

128

7.7

Spel på fartyg i internationell trafik

Prop. 2017/18:220

Regeringens förslag: Licens för att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta kasinospel och spel på penning- och värdeautomater.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens för spel på fartyg i internationell trafik.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Lotteriinspektionen anser att kortspel i turneringsform på fartyg i internationell trafik ska omfattas av samma spelansvars- och ordningsregler som de landbaserade kortspelsturne- ringarna. Svenska Spel framför att det bör klargöras att spel endast får tillhandahållas under den tid som aktuella fartyg är i rörelse eller trafik under pågående resa eller rutt. Paf anser att spel på varuspelsautomater bör läggas till som en tillåten spelform på fartyg i internationell trafik då spel av detta slag är tillåtet enligt överenskommelsen om automatspel på fartyg mellan Sverige och Finland.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med som anförts i avsnitt 5.2.1 föreslås spellagen som huvudregel vara tillämplig för spel som sker på fartyg på svenskt territorium och på svenska fartyg oavsett var de befinner sig. Licens för spel på fartyg i internationell trafik bör kunna ges för kasinospel samt spel på penning- och värdeautomater. Regeringen anser till skillnad från Paf att det inte finns skäl att inkludera varuspelsautomater i denna licensform. Svenska fartyg i internationell trafik som önskar tillhandahålla spel måste således ansöka om licens. Utländska fartyg behöver också licens för spel som tillhandahålls på svenskt territorium. Även om inget spel tillhandahålls under den tid som fartyget befinner sig på svenskt territorium bör spellagens krav på tillstånd för innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater gälla för dessa fartyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör få meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens för spel på fartyg i internationell trafik.

129

Prop. 2017/18:220 8

Licenshavares samarbetspartner

8.1

Internationellt samarbete

 

 

 

Regeringens förslag: Licens för statligt spel, med undantag för licens

 

för kasino och spel på värdeautomater, samt licens för onlinespel eller

 

vadhållning ska få omfatta att tillhandahålla spel tillsammans med en

 

organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-

 

land. För att samarbete ska tillåtas ska sökandens samarbetspartner

 

1. ha tillstånd till motsvarande spel,

 

2. ha rätt att samarbeta internationellt, och

 

3. inte tillhandahålla spel som riktar sig till den svenska marknaden

 

utan att ha nödvändig licens för detta.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få

 

meddela föreskrifter om att internationellt samarbete också får ske

 

med organisationer eller företag i länder utanför EES samt om

 

närmare förutsättningar för internationellt samarbete.

 

 

 

Utredningens förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. Ut-

 

redningen föreslår att vissa ytterligare bestämmelser tas in i lag i stället

 

för i andra föreskrifter.

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har inga synpunkter på

 

förslagen. Svenska Spel ser positivt på utredningens förslag och utgår

 

ifrån att internationellt samarbete kommer vara möjligt för bolaget på

 

samma villkor som för övriga spelföretag. Enligt bolaget bör landbaserat

 

kasinospel omfattas av möjligheten till internationellt samarbete och

 

spelmyndigheten bör ges rätt att meddela undantag från kravet på att

 

samarbetspartnern ska uppfylla de tekniska kraven enligt spellagen.

 

Enligt ATG är det angeläget att bolaget kan fortsätta med sina

 

upparbetade internationella samarbeten. I stället för en geografisk

 

begränsning är det enligt bolaget lämpligare att ha tydliga, transparenta

 

och stränga krav för vad som ska gälla för internationellt samarbete.

 

Även Paf och BOS stöder förslaget och understryker vikten av

 

internationella samarbeten för att kunna erbjuda en attraktiv produkt till

 

spelarna. Folkhälsomyndigheten konstaterar att internationellt samarbete

 

används för att skapa höga jackpottar och öka spelandet. Myndigheten

 

föreslår därför att det ska krävas att spel av det aktuella slaget kan antas

 

bedrivas på ett sätt som förebygger spelproblem. Kindred avstyrker

 

förslaget och anför att det framstår som problematiskt ur ett konkurrens-

 

rättsligt perspektiv att på det föreslagna sättet gynna internationellt

 

samarbete mellan spelföretag som har ensamrätt till en spelform på sina

 

respektive hemmamarknader.

 

Skälen för regeringens förslag: Svenska Spel och ATG har enligt

 

sina nuvarande tillstånd omfattande möjligheter att samarbeta inter-

 

nationellt.

Båda spelbolagen samarbetar bl.a. med sina nordiska

 

motsvarigheter. Länder som tillåter internationellt samarbete har i flera

 

fall system som förutsätter omfattande förhandlingar och avtalsupp-

 

görelser mellan spelmyndigheter innan ett sådant samarbete kan komma

 

till stånd. En möjlighet för spelföretagen att samarbeta internationellt

130

med samarbetspartners i jurisdiktioner där nationellt licensierade opera-

 

törer agerar i enlighet med sina jurisdiktioners regelverk, och i enlighet Prop. 2017/18:220 med spellagen, bedöms vara mer effektiv. Spellagen bör därför möjlig-

göra detta. Möjligheten till internationella samarbeten bör dock begrän- sas till licenser för statligt spel – med undantag för spel på kasino och värdeautomater – samt licenser för onlinespel eller vadhållning. Det kommer därför att vara möjligt för ATG att fortsätta med sina upp- arbetade samarbeten. Regeringen delar dock inte Svenska Spels uppfatt- ning att möjligheten att samarbeta bör utvidgas till att även omfatta de statliga kasinona. Den som har licens för allmännyttigt spel bör inte heller delta i internationella samarbeten, då det med hänsyn till den fördelaktiga ställning som spel för allmännyttiga ändamål har med ensamrätt och skattefrihet skulle kunna ifrågasättas på EU-rättslig grund. För att säkerställa att tillräckliga krav ställs på att spelet ska vara sunt och säkert bör det krävas att spelmyndigheten ska godkänna att en licens omfattar en möjlighet till internationellt samarbete. Av det följer att krav på spelansvar även gäller för spel inom ramen för ett internationellt samarbete vilket, som Folkhälsomyndigheten efterfrågar, inrymmer omsorgsplikten och de krav på förebyggande åtgärder som kan ställas. En naturlig förutsättning är att även den internationella samarbets- partnern har rätt att samarbeta internationellt. För att undvika ett kringgående av spellagen bör samarbetspartnern, för att få tillhandahålla spel i Sverige, ha licens för det enligt lagen.

Även om internationellt samarbete i första hand bör få ske med part- ners i ett annat EES-land, har ett stort antal spelbolag licenser i euro- peiska jurisdiktioner som inte hör till denna krets, t.ex. Isle of Man och Alderney. Det förekommer vidare samarbete med t.ex. aktörer i USA för vadhållning på hästar. Behovet av möjligheterna att samarbeta internationellt även utanför EES har påtalats av ATG. Enligt regeringens mening bör därför en ordning gälla som innebär att spelmyndigheten för varje licens ska kunna besluta om när internationellt samarbete med aktörer utanför EES får ske. En sådan ordning innebär att kravet på anmälan till EU av tekniska regler bortfaller, vilket innebär stora tidsvinster. Denna form av samarbete bör dock inte regleras i lagen. I stället bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att utfärda föreskrifter om detta.

Utredningen föreslår relativt detaljerade regler för vad som ska krävas för att få samarbeta internationellt, bl.a. att spelet ska kunna antas bedrivas på ett sunt och säkert sätt, samt om att licenshavaren ska ansvara för att den internationella samarbetspartnern uppfyller de tek- niska krav som har fastställts enligt spellagen och kraven i penning- tvättslagen eller likvärdiga krav som garanterar att motsvarande skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppnås. Även sådana och andra närmare bestämmelser om internationellt samarbete bör enligt regeringens mening regleras i föreskrifter på annan nivå än lag. I sådana föreskrifter får frågan om hur långtgående de tekniska kraven ska vara behandlas.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att grundläggande bestämmel- ser om internationellt samarbete tas in i spellagen. Den närmare regle- ringen av internationella samarbeten bör ske genom föreskrifter med- delade av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

131

Prop. 2017/18:220

8.2

Spelombud

 

 

 

Regeringens förslag: Spelverksamhet genom spelombud ska inte få

 

bedrivas i utrymmen som omfattas av ett serveringstillstånd enligt

 

alkohollagen. Undantag ska dock gälla för spel på värdeautomater och

 

spel på trav- och galoppbanor.

 

För att en licenshavare som omfattas av penningtvättslagen ska få

 

tillhandahålla spel genom spelombud måste spelombudet vara regi-

 

strerat hos spelmyndigheten och behöver då inte ha egen licens.

 

Licenshavaren ska ansöka om registrering av ombudet. Spelmyndig-

 

heten ska registrera spelombudet om det med hänsyn till regleringen

 

på penningtvättsområdet är lämpligt att tillhandahålla spel. När licens-

 

havaren får kännedom om att en förändring har skett av uppgifter om

 

ombudet som lämnats till spelmyndigheten, ska licenshavaren anmäla

 

förändringen till spelmyndigheten. Om licenshavaren eller spel-

 

ombudet begär det, eller om ombudet inte längre uppfyller kraven på

 

lämplighet, ska spelmyndigheten avregistrera spelombudet.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få

 

meddela föreskrifter om

 

1. de villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom

 

spelombud,

 

2. den information som en ansökan om registrering av spelombud

 

ska innehålla, och

 

3. undantag från kravet på registrering av spelombud.

 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår att förbudet mot att bedriva spelverksamhet genom

 

spelombud ska avse platser som omfattas av ett serveringstillstånd.

 

Utredningen föreslår vidare att regler om registrering av spelombud

 

enligt reglerna om penningtvätt tas in i spellagen, men lämnar inte

 

fullständiga författningsförslag i denna del.

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser, däribland Kindred, har

 

inga invändningar mot förslaget. Cherry befarar dock att företagets egna

 

restaurangkasinon kommer att betraktas som spelombud enligt den

 

föreslagna definitionen och anser att den spelverksamheten bör undantas

 

från regleringen, på samma sätt som spel på värdeautomater samt spel på

 

trav- och galoppbanor. Svensk Dagligvaruhandel anser att förslaget inte

 

anpassats till hur dagligvaruhandeln fungerar samt att ansöknings-

 

förfarandet och ålderskontroller bör skötas av respektive licensierat spel-

 

bolag. ICA-handlarnas förbund stödjer förslaget, men pekar på att det

 

kan vara problematiskt med hänsyn till att större livsmedelsbutiker ibland

 

driver restaurang med serveringstillstånd, och samtidigt kan vilja vara

 

spelombud. Enligt Svenska Spel bör det vara tillåtet att bedriva ombuds-

 

verksamhet på en plats där det finns ett serveringstillstånd, men där

 

restaurangverksamheten och ombudsverksamheten är åtskilda, vilket

 

bl.a. är fallet i dagligvaruhandeln. Bolaget föreslår därför att förbudet ska

 

begränsas till att ombudsverksamhet inte får förekomma i direkt

 

anslutning till försäljning av alkoholhaltiga drycker som kräver ser-

 

veringstillstånd. Svensk Handel pekar på samma problematik och anser

 

att det ska krävas att verksamheterna hålls åtskilda eller utgör tydligt

132

skilda avdelningar.

ATG, som är skyldigt att registrera alla sina ombud, påpekar att det bör Prop. 2017/18:220 förtydligas hur förslaget förhåller sig till bestämmelserna i penning-

tvättsregleringen. Ett antal ideella organisationer, däribland Kombispel, Läkarmissionen, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande och PRO, anser att spelformer med låg risk för penningtvätt, som riks- lotterier, bör vara helt undantagna från kraven på registrering och befarar att deras försäljning av lotter kan anses som ombudsverksamhet. De anser också att ett ombud som redan är registrerat som ombud för en aktör inte ska behöva registreras på nytt för det fall ombudet även ska vara ombud för en annan aktör.

Skälen för regeringens förslag

Vissa regler om spelombud tas in i spellagen

En licenshavare bör kunna anlita spelombud för att förmedla försälj- ningen av spelen. Licensinnehavaren ska dock i sådana fall vara fortsatt ansvarig för spelverksamheten på det sätt som anges i lagen. Att spelombud kan omfattas av särskilda förpliktelser enligt lagen, t.ex. bestämmelser om åldersgränser, är en annan sak.

Det bör mot denna bakgrund införas regler om spelombud i spellagen. Reglerna bör gälla den som åt någon som har licens säljer spel, tar emot insatser eller förmedlar vinster. Sådant spelombud behöver inte själv ha licens. Det innebär inte, som bl.a. Kombispel befarat, att försäljning av egna lotter kommer att utgöra spelombudsverksamhet. Det innebär inte heller att, som Cherry anför, restaurangkasinoverksamhet klassificeras på något annat sätt än vad som hittills skett.

Vissa krav bör ställas på spelombuden. Såsom Lagrådet föreslagit bör det uttryckligen anges i lagen att spelombuden ska vara lämpliga. Vidare bör enligt utredningen spelverksamhet genom spelombud inte få bedrivas på platser där det finns ett serveringstillstånd enligt alkohollagen. Mot bakgrund av den kritik som förslaget mött av bl.a. Svensk Daglig- varuhandel bör den nyss nämnda begränsningen preciseras. Det förslag som Svenska Spel för fram är en möjlig lösning. Regeringen bedömer dock att en tydligare koppling till serveringstillstånd enligt alkohollagen är att föredra. Begränsningen bör därför enligt regeringen i stället utformas på så sätt att spelverksamhet genom spelombud inte får ske i utrymmen som omfattas av ett serveringstillstånd. Därmed möjliggörs tillhandahållande av spel i t.ex. livsmedelsbutiker som har tillstånd att i en viss del av sin lokal sälja alkohol.

Utöver denna situation bör ytterligare undantag göras från kravet att det inte får finnas ett serveringstillstånd när spel tillhandahålls genom spelombud. Det gäller för det första spel på värdeautomater. Sådant spel bör fortsatt kunna tillåtas när det finns ett serveringstillstånd för rörelsen. För det andra är det rimligt att göra ett motsvarande undantag för spel på trav- och galoppbanor, där spel av tradition tillhandahålls av ombud med serveringstillstånd.

Penningtvättsregler förs över från lotterilagen

Med anledning av det fjärde penningtvättsdirektivet har tillämpnings-

området för penningtvättslagen utvidgats. Ändringarna trädde i kraft den

133

Prop. 2017/18:220 1 augusti 2017. Nu gäller som huvudregel att lagen, förutom att omfatta verksamhet för anordnande av kasinospel, även omfattar anordnare av speltjänster som drivs med tillstånd eller efter registrering enligt lotterilagen. Med anordnare ska enligt 1 kap. 2 § första stycket 15 penningtvättslagen avses sådan spelverksamhet som bedrivs med tillstånd eller registrering enligt lotterilagen. Det innebär att ombud som tillhandahåller speltjänster till kunder för anordnarens räkning inte omfattas direkt av penningtvättslagen (prop. 2016/17:173 s. 505). Verk- samhetsutövare som anlitar ombud är däremot ansvariga för att se till att ombuden fullgör de skyldigheter som åligger verksamhetsutövaren enligt penningtvättslagen (a. prop. s. 200). Mot denna bakgrund har i 48 b § lotterilagen angetts att en anordnare som omfattas av penningtvättslagen ska få tillhandahålla lotterier genom ombud om ombudet är registrerat hos Lotteriinspektionen. Dessa bestämmelser bör tas in i spellagen, med den skillnaden att regleringen anpassas till lagens terminologi. En licens- innehavare som omfattas av penningtvättsregleringen ska således även i fortsättningen ansöka om registrering av spelombud hos spelmyndig- heten.

I samband med registreringen ska, som tidigare, uppgifter lämnas som visar att spelombudet eller, om spelombudet är en juridisk person, de personer som ingår i spelombudets ledning, är lämpliga att tillhandahålla spel. Spelmyndigheten ska fortsätta att föra det register över spel- ombuden som Lotteriinspektionen har fört. Om ansökan uppfyller de krav som ställs ska spelmyndigheten registrera spelombudet på samma sätt som Lotteriinspektionen hittills har gjort. Ett spelombud ska avregistreras om anordnaren begär det eller om ombudet inte längre uppfyller uppställda krav. Den som tillhandahåller spel ska fortsatt vara skyldig att anmäla förändringar av de förhållanden som omfattas av registreringsplikten.

Närmare bestämmelser om spelombud

Bestämmelserna om spelombud i lagen bör kompletteras med närmare bestämmelser i förordning eller föreskrifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör därför, på samma sätt som gäller enligt lotterilagen, få meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom spelombud, den ytterligare in- formation som en ansökan om registrering av spelombud ska innehålla och om undantag från kravet på registrering av ombud. Undantag av det senare slaget kan bl.a. omfatta lokala lotterier och bingospel.

134

8.3

Uppdragsavtal

Prop. 2017/18:220

Regeringens förslag: En licenshavare ska få uppdra åt någon annan att utföra arbete eller operativa funktioner som ingår i licenshavarens verksamhet. Ett sådant uppdrag får ges om licenshavaren ansvarar för

1.den anförtrodda verksamheten mot spelaren,

2.att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

3.att uppdraget inte försämrar spelmyndighetens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har inga synpunkter på förslaget. Svenska Spel utgår från att sådan kapacitet eller sådana opera- tiva funktioner som ett spelföretag säkerställer genom ingående av uppdragsavtal enligt spellagen tillgodoräknas spelföretaget vid licens- prövningen, men anser att detta kan förtydligas i propositionen. Eftersom uppdragsavtal kan ingås i olika situationer och avse olika delar av verksamheten, utgår vidare bolaget från att uppdragsavtal kan ingås såväl mellan ett spelföretag och ett annat bolag i samma koncern som mellan spelföretaget och ett helt fristående servicebolag. Folkspel anser att det bör införas ett krav på att uppdragsavtal ska vara skriftliga.

Skälen för regeringens förslag: Huvudparten av alla rikslotterier använder sig av serviceföretag för att administrera sina lotterier. Det finns ingen standardlösning för hur detta sker. I vissa fall är det föreningen själv som äger serviceföretaget, medan det i andra fall är ett helt fristående serviceföretag. Det som är gemensamt för dem är att det upprättas ett avtal mellan anordnaren och serviceföretaget i vilket deras respektive ansvar regleras.

Verksamheterna i dessa lotterier är som regel av den storleken att det krävs en professionell organisation för att driva dem på ett för spelarna säkert sätt. De ideella organisationer som vanligtvis tillhandahåller dessa lotterier besitter inte alltid själva den kompetens som krävs för det. Det bör därför fortsatt vara möjligt för dessa och andra licenshavare att upp- dra åt någon annan att utföra vissa uppgifter eller operativa funktioner som ingår i spelverksamheten. Dessa uppgifter kan vara omfattande. Det bör dock inte vara möjligt att kringgå reglerna i spellagen om bl.a. tekniska krav och spelansvar genom att organisera verksamheten i olika företag. Licenshavarna bör därför alltid ansvara för dels att spelverk- samheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhets- mässigt betryggande former, dels att uppdraget inte försämrar spel- myndighetens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten. Dessa båda krav syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de regler och villkor som gäller för den och att tillsynsmyndigheten kan utföra sitt arbete, trots att verksamheten sköts av någon annan än licenshavaren.

Ingående av uppdragsavtal innebär vidare inte på något sätt att det ansvar som innehavaren har enligt spellagen överlåtits. Det är alltjämt licensinnehavaren som har det fulla ansvaret för spelverksamheten.

135

Prop. 2017/18:220 Enligt regeringen är det svårt att se att det skulle finnas förutsättningar att ingå ett formlöst uppdragsavtal. Det torde dock ligga i licens- innehavarens intresse att tydliggöra villkoren för uppdraget. Något sådant formkrav som Folkspel efterfrågat bedöms därför inte vara nödvändigt. Det bedöms inte finnas skäl att införa en skyldighet för licenshavare att till spelmyndigheten anmäla om denne uppdragit åt någon annan att utföra vissa uppgifter och att upprätthålla vissa operativa funktioner som ingår i spelverksamheten, då ansvaret för licensinnehavaren i enlighet med vad som anförts ovan består även efter att ett uppdragsavtal ingåtts. Det bör ankomma på spelmyndigheten att bestämma vilka handlingar om exempelvis ingångna uppdragsavtal som ska ges in i samband med en licensansökan. Spelmyndigheten är för övrigt oförhindrad att när som helst begära in de handlingar och upplysningar som den behöver för sin tillsyn.

 

8.4

Underleverantörer

 

 

 

Regeringens förslag: Penning-, värde- och varuspelsautomater ska

 

endast få innehas av den som har tillstånd för detta, med undantag för

 

1. den som har licens för det spel som tillhandahålls på automaten,

 

2. automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från

 

dödsfallet,

 

3. automatinnehavares konkursbo till dess att konkursen har

 

avslutats, eller

 

4. den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till

 

dess att tre månader har gått från det att beslutet om återkallelsen fick

 

laga kraft.

 

Tillstånd för innehav ska kunna ges till den som har yrkesmässig

 

befattning med sådana automater och som uppfyller kraven som gäller

 

för spellicens. Om det finns särskilda skäl får tillstånd också ges till

 

den som driver musei- eller annan samlarverksamhet.

 

Frågor om tillstånd ska prövas av spelmyndigheten.

 

Spelmyndigheten ska få förena ett tillstånd med villkor för

 

innehavet.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få

 

meddela föreskrifter om

 

1. vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en

 

ansökan om tillstånd eller om ändring av ett tillstånd, och

 

2. krav för innehav av penning- och värdeautomater för att förhindra

 

att utrustningen används för olovlig spelverksamhet.

 

Regeringens bedömning: Det bör inte införas krav på licens för

 

den som tillverkar, installerar eller ändrar en spelprogramvara eller för

 

den som tillhandahåller sådan programvara till ett spelföretag. Inte

 

heller bör licens krävas för den som tillverkar eller för in penning-,

 

värde- och varuspelsautomater till Sverige.

 

Utredningens förslag: Skiljer sig delvis från regeringens förslag och

 

bedömning. Utredningen föreslår att licens ska krävas för den som

 

tillverkar eller hanterar spelprogramvara samt tillverkar eller till Sverige

136

för in penning- och värdeautomater, samt att spelföretag endast ska få

använda spelprogramvara som tillverkats av någon som har sådan licens. Prop. 2017/18:220 Utredningen föreslår vidare att den som har licens för spelprogramvara

inte ska få leverera sådan programvara till någon som tillåter spel från Sverige utan att ha licens för det.

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser behandlar för- slagen om tillståndskrav för tillverkning, innehav och införsel av penning- och värdeautomater. ATG, Svenska Spel och Kindred anför att de inte har något att invända mot förslagen. Svenska Spel anser dock att det delvis är oklart vilka aktörer som ska omfattas av tillståndskrav.

Remissutfallet är delat avseende utredningens förslag om licenskrav för spelprogramvaruutvecklare. Flera företrädare för spelbranschen, bl.a.

Betsson, BOS, NetEnt AB, Evolution Gaming och NYX Gaming Group, anser att det bör vara tillräckligt att spelprogramvaran prövas och certifieras av ett av spelmyndigheten godkänt organ. Dessa instanser anser att certifiering av leverantörstjänster i stället för ett tillståndskrav kan tydliggöra vilket ansvar respektive aktör har och pekar på att ett sådant system fungerar väl i Danmark. Svenska Spel, ATG, Paf, Kindred, Mr Green, SPER och företrädare för ideella organisationer, däribland Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, är dock positiva till att krav på tillstånd för programvaruutvecklare införs.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Tillverkning, installation, ändring och tillhandahållande av spelprogramvara

Spelare ska kunna utgå från att de spel som tillhandahålls är säkra och att de inte kan manipuleras. Det är vanligt att spelföretag delegerar till- verkning och drift av delar av spelverksamheten till underleverantörer. I utredningens internationella utblick konstateras att vissa länder, däri- bland Danmark, kräver att spelprogramvaran ska vara certifierad av ett godkänt organ, medan andra länder, däribland Storbritannien, även kräver att underleverantörerna ska vara licensierade av den nationella spelmyndigheten.

Ett högt konsumentskydd och en hög säkerhet i spelen är två viktiga utgångspunkter för den nya regleringen. Det är licenshavaren som ska ha ansvar för att det erbjudna spelet uppfyller lagens krav. Enligt utredningen skulle ett licenskrav för programvaruleverantörer säkerställa att svensktillverkad spelprogramvara inte levereras till utländska spel- företag utan svenska myndigheters vetskap.

Ett tillståndskrav för programvaruleverantörer skulle dock kunna för- svåra för olicensierade spelföretag att hitta samarbetspartners och därmed bidra till att säkerställa kanaliseringen. I likhet med bl.a. Betsson och BOS anser regeringen att det finns oklarheter i utredningens förslag. Bland annat saknas närmare överväganden och förslag om vilka krav som skulle gälla för att få ett sådant tillstånd samt om hur bestämmel- serna ska tillämpas. Det saknas därmed underlag för att i detta skede införa ett tillståndskrav för spelprogramvaruutvecklare. Regeringen utesluter dock inte att ett sådant tillståndskrav kan bli aktuellt i framtiden.

137

Prop. 2017/18:220

138

Tillverkning av penning- och värdeautomater

Enligt gällande reglering krävs inget särskilt tillstånd för att tillverka penning- och värdeautomater. Utredningen anför inte några argument för att införa ett sådant krav, utöver att vissa andra länder har det. Kraven på ett högt konsumentskydd och en hög säkerhet i spelet bör kunna till- godoses genom krav på de som tillhandahåller spelen, bl.a. avseende utformning, kontroll och certifiering av den tekniska utrustningen. Regeringen anser därför att ett krav på tillstånd för tillverkning av penning- och värdeautomater inte är nödvändigt för att säkerställa konsument- skyddet eller säkerheten i spelet. Den nya lagen bör därför inte innehålla något sådant krav.

Innehav och införsel av penning-, värde- och varuspelsautomater

Penning-, värde- och varuspelsautomater får enligt lotterilagen bara inne- has efter tillstånd, vilket underlättar tillsynen av att olovligt spel inte sker på spelautomater. Regeringen bedömer att lotterilagens krav på tillstånd för att inneha sådana spelautomater bör föras över till spellagen. Efter- som samma regler som i dag ska gälla bör förslaget, till skillnad från vad Svenska Spel befarar, inte medföra några oklarheter avseende vilka aktörer som omfattas av tillståndskravet. Det bör vara spelmyndigheten som prövar frågor om tillstånd. Enligt lotterilagen krävs även tillstånd för att föra in spelautomaterna till Sverige. Efterföljandet av denna regel har varit svårt att övervaka och dess nödvändighet kan ifrågasättas. Regeringen anser därför att det i spellagen inte ska ställas krav på tillstånd för införsel av penning-, värde- eller varuspelsautomater.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör bemyndi- gas att meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om tillstånd eller om ändring av ett tillstånd, samt om krav för innehav av penning- och värdespelsautomater för att förhindra att dessa används för olovlig spelverksamhet.

9Spelarregistrering och spelkonton

9.1Registrering av spelare

Prop. 2017/18:220

Regeringens förslag: En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel. Endast fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige ska få registreras för onlinespel.

Spelaren ska vid registreringen uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande. Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande.

En spelare som deltar i lotteri för viss tid ska registreras med namn, adress och personnummer eller motsvarande.

Deltagande i spel ska inte få ske förrän spelarens identitet fastställts, om inte förutsättningar finns att tilldela spelaren ett tillfälligt spelkonto. Spel får inte ske förrän licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte har stängt av sig från spel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om undantag från kravet på registrering av spelare och om hur kontrollerna av en spelares identitet ska göras.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår att det i lag ska ställas krav på att deltagande i

 

onlinespel inte får medges innan spelaren accepterat användarvillkor och

 

spelregler.

 

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig om

 

registrering av spelare är i grunden positiva till förslaget, däribland

 

Svenska Spel, ATG, Kindred och SPER. ATG ifrågasätter dock om

 

registrering och identifiering är de bästa åtgärderna för att uppnå en hög

 

nivå på spelansvaret. Datainspektionen ser risker med förslaget och anser

 

att det innebär betydande intrång i spelarens integritet samt att utred-

 

ningen inte i tillräcklig utsträckning kartlagt hur registrerade uppgifter

 

ska hanteras, sparas och skyddas. Förvaltningsrätten i Linköping ställer

 

sig frågande till förslaget att endast bosatta eller de som stadigvarande

 

vistas i Sverige ska få registreras som onlinespelkunder. Domstolen anser

 

att det inte bör finnas några hinder mot att även låta den som tillfälligt

 

vistas i Sverige registrera sig som onlinespelkund, så länge licenshavaren

 

på ett tillförlitligt sätt kan kontrollera personens identitet. Bröstcancer-

 

föreningarnas Riksorganisation, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkspel

 

och Kombispel befarar att kravet på identifiering kommer att få för-

 

ödande effekter för föreningslivet och finansieringen av allmännyttiga

 

ändamål, eftersom det kommer att innebära en tung arbetsbörda och

 

därmed höga kostnader. Organisationerna anser att undantag från kravet

 

bör gälla för ideella föreningar, lotterier och rikslotterier, då det finns en

 

låg risk för att dessa spelformer används för penningtvätt. Lotteriinspek-

 

tionen anser att betänkandets förslag på undantag från krav på identi-

 

fiering av spelare vid prenumerationslotteri inte överensstämmer med

 

kraven i penningtvättslagen om identifiering och verifiering av kund i

 

samband med åtgärder för kundkännedom. Penningtvättslagens krav på

 

kundkännedom (inklusive identifiering och verifiering av identitet) gäller

139

 

Prop. 2017/18:220 för det fall en affärsförbindelse anses ha uppstått, vilket enligt myndig-

 

heten borde vara fallet för just prenumerationslotterier. Trustly Group AB

 

(Trustly) anser att även andra sätt för identifiering än med BankID bör

 

vara möjliga.

 

Skälen för regeringens förslag: Licenshavaren behöver kunna identi-

 

fiera och registrera spelare för att kunna upprätthålla kravet på ålders-

 

gräns, och för att kunna övervaka spelen i syfte att motverka och förhindra

 

fusk, bedrägeri och annan brottslig verksamhet. Det bör därför krävas att en

 

licenshavare registrerar den som vill delta i spel. Detta krav bör gälla

 

oavsett på vilket sätt spelet erbjuds. Licenshavaren kan genom registre-

 

ring upprätthålla kravet på att personer som inte uppnått gällande ålders-

 

gräns inte deltar i spel. Det ger också ett licenshavaren bättre möjligheter

 

att övervaka spelet för att motverka och förhindra fusk,bedrägeriochannan

 

brottslig verksamhet. Genom registrering kan också licenshavararen följa

 

spelarens spelbeteende och fånga upp personer som kan antas ha

 

spelproblem och vid behov vidta åtgärder, t.ex. tillämpa restriktioner och

 

tillträdesbegränsningar som baseras på spelarens angivna gränser för tid

 

och insatser.

 

En registrering utgör en inskränkning i den personliga integriteten.

 

Regeringen delar dock inte Datainspektionens bedömning att förslagen

 

utgör ett betydande intrång i den personliga integriteten. Att delta i spel

 

är helt frivilligt. De följder som spelande kan föra med sig kan vidare

 

vara mycket allvarliga, framför allt för den enskilde själv, men även för

 

dennes anhöriga. Registrering möjliggör tidiga åtgärder mot problem-

 

spelande. Vid en samlad bedömning anser regeringen att behovet av regi-

 

strering av spelare väger tyngre än den inskränkning som registreringen

 

innebär. Frågan om behandling av personuppgifter vid registrering

 

behandlas även i avsnitt 12.2.

 

Endast fysiska personer bör kunna registreras för spel. Eftersom spel-

 

lagen ska tillämpas på den svenska spelmarknaden föreslår regeringen att

 

ett krav införs på att endast den som är bosatt eller stadigvarande vistas i

 

Sverige ska få registreras som kund för onlinespel. Detta underlättar även

 

för beräkningen av beskattningsunderlaget vid punktbeskattningen av

 

licenshavarna (se avsnitt 17.2). Att vara bosatt i Sverige bör ha samma

 

innebörd som i folkbokföringslagen(1991:481).

 

Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer

 

eller motsvarande uppgift som t.ex. samordningsnummer eller data om

 

när personen är född. Vid avsaknad av en e-legitimation måste andra kon-

 

trollåtgärder vidtas, i första hand genom en tillförlitlig elektronisk identi-

 

fiering. För att säkerställa spelarens identitet, ålder och egna gränser för

 

spelandet bör samma krav på tillförlitlig identifiering ställas om spelaren

 

vill ändra sina uppgifter.

 

Även vid köp av lotter för viss tid (s.k. prenumerationslotteri) är det

 

mot bakgrund av gällande regelverk om penningtvätt nödvändigt att

 

fastställa spelarens identitet. Samma höga krav på identifiering som för

 

annat spel bedöms dock inte behövas med hänsyn till de låga belopp som

 

sådant spel omfattar och då lotterna sänds till spelarens folkbokförings-

 

adress.

 

Spelaren bör som huvudregel inte få börja att spela förrän spelarens

 

identitet har fastställts. Det bör dock finnas möjlighet att erhålla s.k.

140

tillfälliga spelkonton (se vidare avsnitt 9.2.2).

Utredningen föreslår att det i spellagen ska anges att deltagande i Prop. 2017/18:220 onlinespel inte får medges innan spelaren accepterat användarvillkor och

spelregler. Regeringen bedömer att detta är en avtalsrättslig fråga som inte bör regleras särskilt i spellagen.

Fjärde penningtvättsdirektivet medger att, efter en skälig risk- bedömning, helt eller delvis undanta vissa speltjänster från kravet på registrering. Regeringen bedömer att användning av undantaget endast bör komma i fråga i de fall då riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms som låga, exempelvis vid köp av fysiska lotter, i likhet med vad flera ideella organisationer påtalat. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör därför ges rätt att meddela föreskrifter om undantag från registreringskravet och om hur kon- trollerna av en spelares identitet ska göras, vilket bl.a. innefattar frågor om vilka tekniska lösningar som bör användas.

9.2Spelkonton för onlinespel

9.2.1

Grundläggande bestämmelser

 

 

 

Regeringens förslag: Den som har licens att tillhandahålla onlinespel

 

ska för varje registrerad spelare upprätta ett spelkonto. Skyldigheten

 

ska dock inte gälla för licenser att tillhandahålla lotter för en viss tid.

 

När en spelare loggar in på sitt spelkonto ska licenshavaren

 

identifiera spelaren på ett betryggande sätt. Alla ekonomiska transak-

 

tioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge

 

spelaren tillgång till information om spelkontots saldo, spelhistorik,

 

in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Denna information

 

ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader.

 

En licenshavare ska endast få ta emot betalningar till ett spelkonto

 

från en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

 

Överföringar av pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelkonton