Regeringens proposition 2017/18:186

Inkorporering av FN:s konvention om barnets

Prop.

rättigheter

2017/18:186

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Lena Hallengren

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Genom inkor- porering ges barnkonventionen ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen.

För att barnkonventionen ska få genomslag krävs vid sidan av en inkorporering en fortsatt transformering av barnkonventionens bestäm- melser i nationell rätt. Därutöver krävs en kombination av olika åtgärder såsom vägledning, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället. I propositionen presenterar regeringen därför att en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen bör tas fram. Regeringen redovisar också de åtgärder som pågår för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter genom ett kunskapslyft. Vidare redogör regeringen för behovet av ett fortsatt och systematiskt transformeringsarbete för att barnkonventionen fortsatt ska ge avtryck i lagstiftningen och synliggöras i förarbeten till lagstiftning där konventionen kan vara relevant. Regeringen har denna dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn- konventionen). Kartläggningen syftar till att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Regeringen redovisar även åtgärder för att bättre

1

Prop. 2017/18:186 samordna dialogen med det civila samhällets organisationer i frågor som rör barnets rättigheter.

En reviderad svensk översättning av barnkonventionen finns intagen som bilaga till den föreslagna lagen om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter tillsammans med konventionens engelska och franska originaltexter. Genom en inkorporering av barnkonventionen och fortsatt transformering skapas goda förutsättningar för att tillgodose barnets rättigheter i Sverige.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

2

Innehållsförteckning

Prop. 2017/18:186

 

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

5

2

Förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets

 

 

rättigheter .........................................................................................

 

6

3

Ärendet och dess beredning ...........................................................

58

4

Allmänna utgångspunkter och överväganden ................................

59

 

4.1

Inledning..........................................................................

 

59

 

4.2

Internationella konventioner i svensk rätt........................

59

 

4.3

Åtgärder för att genomföra konventionen .......................

61

 

 

4.3.1

Barnrättspolitiken ...........................................

61

 

 

4.3.2

Barnombudsmannen .......................................

62

 

 

4.3.3

Lagstiftningsåtgärder ......................................

63

 

 

4.3.4

Övriga åtgärder ...............................................

64

 

4.4

Tidigare utredningsarbete ................................................

66

 

4.5

Barnrättighetsutredningen ...............................................

67

 

 

4.5.1

Inledning.........................................................

67

 

 

4.5.2

Barnrättighetsutredningens generella

 

 

 

 

iakttagelser om bristerna i

 

 

 

 

rättstillämpningen ...........................................

68

5

Barnkonventionen som svensk lag .................................................

70

 

5.1

Inkorporering...................................................................

70

 

5.2

Lag om inkorporering av barnkonventionen ...................

80

6

Tolkning och tillämpning av barnkonventionen ............................

82

6.1Principer för tolkning av internationella

konventioner ....................................................................

82

6.2Inget behov av att särskilt reglera barnkonventionens

 

 

ställning i förhållande till annan lag ................................

85

 

6.3

Konventionsbestämmelsers direkta tillämplighet ............

88

 

6.4

En vägledning vid tolkning av barnkonventionen ...........

90

7 Ytterligare åtgärder för att främja genomslaget för

 

 

barnkonventionen

...........................................................................

92

 

7.1

En fortsatt ................................................transformering

92

 

 

7.1.1 .........

Fortsatt och systematisk transformering

92

 

 

7.1.2

Kartläggning av barnkonventionens

 

 

 

..................................................

bestämmelser

97

 

7.2

Kunskapslyft ................................för barnets rättigheter

98

 

 

7.2.1 ........

Öka barns kunskaper om sina rättigheter

98

 

 

7.2.2

Ett kunskapslyft om barnets rättigheter

 

 

 

.....................

inom kommuner och landsting

100

 

 

7.2.3

Kunskapslyft om barnets rättigheter inom

 

 

 

.....................................

statliga myndigheter

103

 

7.3

Systematisk dialog och samverkan med

 

 

 

civilsamhällets .......................................organisationer

106

8

Ikraftträdande- och ................................övergångsbestämmelser

107

9

Konsekvenser av förslaget ...........................................................

108

3

Prop. 2017/18:186

9.1

Kostnader eller intäkter för staten, kommuner,

 

 

 

landsting, företag eller andra enskilda ............................

108

 

9.2

Samhällsekonomiska konsekvenser ...............................

112

 

9.3

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen...........

112

 

9.4

Konsekvenser för barn....................................................

113

 

9.5

Konsekvenser för jämställdhet och integration ..............

114

10

Författningskommentar .................................................................

115

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet Barnkonventionen

 

 

 

blir svensk lag (SOU 2016:19) .......................................

116

Bilaga 2

Författningsförslag i betänkandet Barnkonventionen

 

 

 

blir svensk lag (SOU 2016:19) .......................................

126

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna (SOU 2016:19)......

135

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag

137

Bilaga 5

Lagrådets yttrande ..........................................................

187

Bilaga 6

Sammanfattning av Statskontorets rapport.....................

191

Bilaga 7

Deltagarlista hearing ......................................................

194

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 .......

195

4

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2017/18:186

 

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

5

Prop. 2017/18:186 2

Förslag till lag om Förenta nationernas

 

konvention om barnets rättigheter

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Artiklarna 1–42 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

6

Bilaga Prop. 2017/18:186

FN:s konvention om barnets rättigheter

 

 

(Översättning)1

Convention on the

Convention relative

Konvention om barnets

Rights of the Child

aux droits de l’enfant

rättigheter

Preamble

The States Parties to the present Convention,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalien- able rights of all mem- bers of the human family is the foundation of free- dom, justice and peace in the world,

Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declara- tion of Human Rights and in the International

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, con- formément aux princi- pes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaiss- ance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Na- tions Unies ont, dans la Charte, proclamé à nou- veau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès so- cial et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et

Inledning

Konventionsstaterna,

som anser att erkän- nandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestrid- liga rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i värl- den, i enlighet med de principer som proklam- erats i Förenta nationer- nas stadga,

som beaktar att Förenta nationernas folk i stadgan på nytt bekräftat sin tro på grundläggande mänskliga rättigheter och den enski- lda människans värdighet och värde och beslutat främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

som erkänner att För- enta nationerna i den all- männa förklaringen om de mänskliga rättig

1 Översättningen överensstämmer huvudsakligen med den i prop. 1989/90:107 intagna texten. En

 

ändring har skett av artikel 43.2, varigenom antalet medlemmar i kommittén utökas från tio till

 

arton, se fotnot 2 samt SÖ 1996:31. En revidering av översättningen har dock skett i mars 2018.

7

Prop. 2017/18:186

Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinc- tion of any kind, such as race, colour, sex, lan- guage, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has pro- claimed that childhood is entitled to special care and assistance,

Convinced that the family, as the funda- mental group of society and the natural environ- ment for the growth and well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully as- sume its responsibilities within the community,

Recognizing that the child, for the full and har- monious development of his or her personality, should grow up in a fam- ily environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,

Considering that the child should be fully

8

dans les pactes inter- nationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont con- venues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énon- cés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de re- ligion, d’opinion poli- tique ou de toute autre opinion, d’origine natio- nale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration univers- elle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la fa- mille, unité fonda- mentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien- être de tous ses mem- bres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assis- tance dont elle a besoin pour pouvoir jouer plei- nement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanoui- ssement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il im- porte de préparer pleine- ment l’enfant à avoir

heterna och i de interna- tionella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att varje människa är berättigad till alla de fri- och rättig- heter som däri anges, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ur- sprung,

som erinrar om att För- enta nationerna i den all- männa förklaringen om de mänskliga rättighete- rna proklamerat att barn har rätt till särskild om- vårdnad och hjälp,

som är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den natur- liga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nöd- vändigt skydd och stöd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället,

som erkänner att bar- net, för att kunna uppnå en fullständig och harmo- nisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en miljö präglad av lycka, kärlek och förståelse,

som anser att barnet till fullo bör förberedas för

prepared to live an indi- vidual life in society, and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, free- dom, equality and solida- rity,

Bearing in mind that the need to extend par- ticular care to the child has been stated in the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Dec- laration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Uni- versal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in parti- cular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of special- ized agencies and inter- national organizations concerned with the wel- fare of children,

Bearing in mind that, as indicated in the Dec- laration of the Rights of the Child, “the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including app- ropriate legal protection,

une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le

20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration uni- verselle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux ar- ticles 23 et 24), dans le Pacte international re- latif aux droits écono- miques, sociaux et cul- turels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institu- tions spécialisées et des organisations internatio- nales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et in- tellectuelle, a besoin d’une protection spé- ciale et de soins spé- ciaux, notamment d’une

ett självständigt liv i sam- hället och uppfostras enligt de ideal som pro klamerats i Förenta na- tionernas stadga, och särskilt i en anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet,

som beaktar att behovet att ge barnet särskild omvårdnad fastslagits i 1924 års Genèvedekla- ration om barnets rättig- heter och i deklarationen om barnets rättigheter, som antogs av general- församlingen den 20 no- vember 1959, och erkänts i den allmänna förkla- ringen om de mänskliga rättigheterna, den inter- nationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (sär- skilt artiklarna 23 och 24), den internationella konventionen om ekono- miska, sociala och kultu- rella rättigheter (särskilt artikel 10) samt i stadgar och tillämpliga instru- ment för fackorgan och internationella organisa- tioner som arbetar med barns välfärd,

som beaktar att ”barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad, inklusive lämpligt rätts- ligt skydd, såväl före som efter födelsen”, såsom anges i deklarationen om barnets rättigheter,

Prop. 2017/18:186

9

Prop. 2017/18:186

before as well as after birth”,

Recalling the provi- sions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Interna- tionally; the United Nations Standard Mini- mum Rules for the Ad- ministration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); and the Declara- tion on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict,

Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such children need special consideration,

Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and har- monious development of the child,

Recognizing the im- portance of international co-operation for improv- ing the living conditions of children in every country, in particular in the developing countries,

10

protection juridique ap-

 

 

 

 

 

 

 

propriée, avant

comme

 

 

 

 

 

 

 

après la naissance»,

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelant les disposi-

som erinrar om be-

tions de la

Déclaration

stämmelserna

i

deklara-

sur les principes sociaux

tionen

om

sociala

och

et juridiques applicables

rättsliga principer rörande

à la protection et au

skydd av och omsorg om

bien-être des enfants,

barn, särskilt med hänsyn

envisagés surtout sous

till nationell och internat-

l’angle des pratiques en

ionell placering i familje-

matière d’adoption et de

hem och adoption; Före-

placement

familial

sur

nta nationernas

minimi-

les plans national et in-

standardregler

för

rätt-

ternational, de l’Ensem-

skipning

rörande

ung-

ble de règles minima des

domsbrottslighet

(Pekin-

Nations

Unies

concer-

greglerna)

samt

deklara-

nant l’administration de

tionen om skydd av kvin-

la justice pour mineurs

nor och barn i nödsitua-

(Règles

de

Beijing), et

tioner

och

vid

väpnad

de la Déclaration sur la

konflikt,

 

 

 

 

 

protection

des femmes

 

 

 

 

 

 

 

et des enfants en période

 

 

 

 

 

 

 

d’urgence et de

conflit

 

 

 

 

 

 

 

armé,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissant qu’il y

som erkänner att det i

a dans tous les pays du

alla länder i världen finns

monde

des

enfants

qui

barn

som

 

lever under

vivent dans des condi-

exceptionellt

svåra

för-

tions

particulièrement

hållanden och att sådana

difficiles, et qu’il est né-

barn kräver särskild upp-

cessaire

d’accorder

à

märksamhet,

 

 

 

ces enfants une attention

 

 

 

 

 

 

 

particulière,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenant

 

dûment

som

tar

vederbörlig

compte de l’importance

hänsyn till vikten av varje

des traditions et valeurs

folks traditioner och kul-

culturelles

de

chaque

turella värden

när

det

peuple dans la protec-

gäller barnets skydd och

tion et le développement

harmoniska utveckling.

harmonieux de l’enfant,

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissant

l’im-

som erkänner betydel-

portance de la coopéra-

sen

av

 

internationellt

tion internationale pour

samarbete för att förbättra

l’amélioration des con-

barns

levnadsvillkor i

ditions de vie des en-

varje land, särskilt i ut-

fants dans tous les pays,

vecklingsländerna,

 

et en particulier dans les

 

 

 

 

 

 

 

pays en développement,

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2017/18:186

Have agreed as foll-

Sont convenus de ce

har kommit överens om

ows:

 

 

 

 

 

 

 

 

qui suit:

 

 

 

 

följande:

 

 

 

 

 

Part I

 

 

 

 

 

 

 

Première partie

 

 

Del I

 

 

 

 

 

 

 

Article 1

 

 

 

 

 

 

 

Article premier

 

 

Artikel I

 

 

 

 

 

For the purposes of the

Au sens de la présente

I denna konvention av-

present

Convention,

a

Convention,

un

enfant

ses

med

barn

varje

child means every human

s’entend de tout être hu-

människa

 

under 18

års

being below the age of

main âgé de moins de

ålder, om inte barnet blir

eighteen

 

years

unless,

dix-huit ans, sauf si la

myndigt

tidigare

enligt

under the law applicable

majorité est atteinte plus

den lag som gäller för

to the child, majority is

tôt en vertu de la légi-

barnet.

 

 

 

 

 

 

attained earlier.

 

 

 

slation qui lui est applic-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

able.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

 

 

Artikel 2

 

 

 

 

 

1. States

 

Parties

shall

1. Les

Etats

parties

1. Konventionsstaterna

respect

and

ensure

the

s’engagent à

respecter

ska respektera och till-

rights set forth in the

les

 

droits

qui

sont

försäkra varje barn inom

present

Convention

to

énoncés dans la présente

deras jurisdiktion de rät-

each

child

within

their

Convention et à les ga-

tigheter

 

som

anges

i

jurisdiction

without dis-

rantir à tout enfant rele-

denna

 

konvention

utan

crimination of any kind,

vant de leur juridiction,

åtskillnad

 

av något

slag,

irrespective of the child’s

sans distinction aucune,

oavsett barnets eller dess

or his or her parent’s or

indépendamment

 

de

förälders

eller

vårdnads-

legal

guardian’s

 

race,

toute

considération

de

havares ras, hudfärg, kön,

colour,

sex,

language,

race,

de

couleur,

de

språk,

religion, politiska

religion, political or other

sexe, de langue, de re-

eller

annan

åskådning,

opinion,

national,

 

ethnic

ligion, d’opinion poli-

nationella,

etniska

eller

or social origin, property,

tique ou autre de l’en-

sociala

ursprung,

egen-

disability,

birth or

other

fant ou de ses parents ou

dom,

 

funktionsnedsätt-

status.

 

 

 

 

 

 

 

représentants légaux, de

ning, börd eller ställning i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur

 

origine

nationale,

övrigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethnique ou sociale, de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur situation de fortune,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

leur incapacité,

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur

 

naissance

ou

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toute autre situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. States

 

Parties

shall

2. Les

Etats

parties

2. Konventionsstaterna

take all appropriate mea-

prennent toutes les me-

ska

vidta

 

alla lämpliga

sures to ensure that the

sures

appropriées pour

åtgärder för att säkerställa

child is protected against

que l’enfant soit effecti-

att

barnet

skyddas mot

all forms of discrimina-

vement protégé

contre

alla former av diskrimi-

tion or punishment on the

toutes formes de discri-

nering

 

eller bestraffning

basis of the status, activi-

mination ou de sanction

grund

 

av

föräldrars,

ties, expressed opinions,

motivées par la situation

vårdnadshavares

eller

or beliefs

of

the

child’s

juridique,

les

activités,

familjemedlemmars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

opinions

déclarées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parents, legal guardians,

ou les convictions de ses

ställning, verksamhet, ut-

or family members.

 

 

parents, de ses représen-

tryckta åsikter eller tro.

 

 

 

 

 

 

 

tants

légaux

ou

des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membres de sa famille.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3

 

 

 

 

 

Article 3

 

 

 

 

Artikel 3

 

 

 

 

 

1. In all actions con-

1.

Dans

toutes

les

1. Vid alla åtgärder som

cerning

children,

whe-

décisions

qui concern-

rör barn, vare sig de vid-

ther undertaken by public

ent les enfants, qu’elles

tas

av

 

offentliga

eller

or private social welfare

soient le fait des institu-

privata

sociala

välfärds-

institutions,

courts

of

tions

 

publiques

ou

institutioner,

domstolar,

law, administrative auth-

privées

 

de

protection

administrativa

myndig-

orities or legislative bod-

sociale,

des

tribunaux,

heter

eller

 

lagstiftande

ies, the best interests of

des autorités administra-

organ, ska i första hand

the child shall be a pri-

tives

ou

des

organes

beaktas vad som bedöms

mary consideration.

 

 

législatifs, l’intérêt sup-

vara barnets bästa.

 

 

 

 

 

 

 

 

érieur de l’enfant doit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

être

une

considération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primordiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. States Parties un-

2.

Les

Etats

parties

2. Konventionsstaterna

dertake

to

ensure

 

the

s’engagent à assurer à

åtar

sig

att

tillförsäkra

child such protection and

l’enfant la protection et

barnet sådant skydd och

care as is necessary for

les soins

nécessaires à

sådan

omvårdnad

som

his or her well-being,

son bien-être, compte

behövs

för

dess

välfärd,

taking into account

the

tenu des droits et des

med hänsyn tagen till de

rights and duties of his or

devoirs

de ses

parents,

rättigheter

och

skyldig-

her parents, legal guar-

de ses tuteurs ou des

heter

som

 

tillkommer

dians, or other indi-

autres personnes légale-

dess föräldrar, vårdnads-

viduals legally responsi-

ment

responsables

de

havare eller andra per-

ble for him or her, and, to

lui, et ils prennent à

soner som

har

juridiskt

this end, shall take all

cette

fin

toutes

les

ansvar för barnet, och ska

appropriate

legislative

mesures

 

législatives

et

för

detta

ändamål

vidta

and

administrative

mea-

administratives

appro-

alla

 

lämpliga

lag-

sures.

 

 

 

 

 

priées.

 

 

 

 

 

stiftningsåtgärder

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrativa åtgärder.

3.

States Parties

shall

3.

Les

Etats

parties

3. Konventionsstaterna

ensure that the institu-

veillent à ce que le

ska säkerställa att institu-

tions, services and facil-

fonctionnement des ins-

tioner, tjänster och inrätt-

ities

responsible

for

the

titutions,

services

et

ningar

som

 

ansvarar för

care

or

protection

of

établissements qui ont la

omvårdnad eller skydd av

children

shall

conform

charge

des

enfants

et

barn uppfyller av behör-

with the standards es-

assurent leur protection

iga

myndigheter

fast-

tablished

by

competent

soit conforme aux nor-

ställda

normer,

särskilt

authorities,

particularly

mes fixées par les auto-

vad gäller säkerhet, hälsa,

in the areas of safety,

rités compétentes, parti-

personalens

 

antal

och

health, in the number and

culièrement

dans

le

lämplighet

samt

behörig

suitability of

their

staff,

domaine de la sécurité et

tillsyn.

 

 

 

 

 

 

as

well

as

competent

de la santé et en ce qui

 

 

 

 

 

 

 

 

supervision.

 

 

 

 

concerne le nombre et la

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compétence de leur per-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonnel ainsi que l’exis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tence

 

d’un

 

contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

approprié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

 

Artikel 4

 

 

 

 

 

States

 

Parties

 

shall

Les

 

Etats

parties

Konventionsstaterna

undertake all appropriate

s’engagent

 

à

prendre

ska

vidta

alla lämpliga

legislative,

 

 

adminis-

toutes

 

les

 

mesures

lagstiftningsåtgärder,

 

trative, and other mea-

législatives, administra-

administrativa

 

åtgärder

sures for the imple-

tives et autres qui sont

och andra åtgärder för att

mentation

 

of

the

rights

nécessaires pour mettre

genomföra de rättigheter

recognized in the present

en

oeuvre

les droits

som

erkänns

i

denna

Convention. With regard

reconnus dans la pré-

konvention. I

fråga

om

to economic, social and

sente Convention. Dans

ekonomiska, sociala och

cultural

 

rights,

States

le cas des droits écono-

kulturella

rättigheter

ska

Parties

shall

undertake

miques, sociaux et cul-

konventionsstaterna

till

such

measures

to

the

turels,

ils

prennent

ces

fullo utnyttja sina till-

maximum extent of their

mesures dans toutes les

gängliga

resurser för

att

available

resources

and,

limites

des

ressources

vidta

sådana

åtgärder.

where needed, within the

dont ils disposent et, s’il

Vid

behov ska

sådana

framework

of

interna-

y a lieu, dans le cadre de

åtgärder

 

vidtas

inom

tional co-operation.

 

la

coopération

interna-

ramen för det internation-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tionale.

 

 

 

 

 

ella samarbetet.

 

 

Article 5

 

 

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

 

Artikel 5

 

 

 

 

 

States Parties shall re-

Les Etats parties res-

Konventionsstaterna

spect the responsibilities,

pectent

la

responsabil-

ska respektera det ansvar

rights and duties of par-

ité, le droit et le devoir

och

de

rättigheter

och

ents or, where applicable,

qu’ont les parents ou, le

skyldigheter

som

till-

the

members

of

the

cas échéant, les mem-

kommer

föräldrar eller,

extended family or com-

bres de la famille élargie

där så är tillämpligt, med-

munity

as

provided for

ou

de

la communauté,

lemmar av den utvidgade

by local

custom,

 

legal

comme

prévu

par

la

familjen

 

eller

gemen-

guardians

 

 

or

 

 

other

coutume

locale,

les

skapen enligt lokal sed-

persons

legally

respon-

tuteurs ou autres person-

vänja,

vårdnadshavare

sible for the child, to

nes légalement respons-

eller andra personer som

provide,

 

in

a

manner

ables

de

l’enfant,

de

har juridiskt

ansvar

för

consistent

 

 

with

 

the

donner à celui-ci, d’une

barnet, att på ett sätt som

evolving capacities of the

manière

 

qui

corres-

står

i överensstämmelse

child,

appropriate

direc-

ponde

 

au

 

développe-

med den fortlöpande ut-

tion and guidance in the

ment

de ses

capacités,

vecklingen

av

barnets

exercise by the child of

l’orientation

 

et

les

förmåga ge lämplig led-

the rights

 

recognized in

conseils

appropriés

à

ning och råd då barnet

the present Convention.

l’exercice des droits que

utövar de rättigheter som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lui reconnaît la présente

erkänns i denna konvent-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention.

 

 

 

ion.

 

 

 

 

 

 

13

Prop. 2017/18:186

Article 6

1.States Parties rec- ognize that every child has the inherent right to life

2.States Parties shall ensure to the maximum extent possible the sur- vival and development of the child

Article 7

1.The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

2.States Parties shall ensure the implementa- tion of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

 

Article 8

 

 

 

 

1. States Parties un-

 

dertake

to respect

the

 

right of the child to pre-

 

serve his or her identity,

 

including

nationality,

 

name and family rela-

 

tions as

recognized

by

 

law

without

unlawful

 

interference.

 

 

 

2. Where a child is ille-

 

gally deprived of some or

 

all of the elements of his

14

or

her

identity, States

Article 6

 

 

 

 

 

Artikel 6

 

 

 

 

1. Les Etats parties re-

1. Konventionsstaterna

connaissent

que

tout

erkänner

 

varje

barns

enfant a un droit inhé-

inneboende rätt till livet.

rent à la vie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Les

Etats

parties

2. Konventionsstaterna

assurent

dans

toute la

ska till det yttersta av sin

mesure possible la sur-

förmåga

säkerställa

bar-

vie et le développement

nets överlevnad och ut-

de l’enfant.

 

 

 

 

veckling.

 

 

 

 

Article 7

 

 

 

 

 

Artikel 7

 

 

 

 

1. L’enfant est enregi-

1. Barnet ska registre-

stré aussitôt sa naiss-

ras omedelbart efter fö-

ance et a dès celle-ci le

delsen och från födelsen

droit à un nom, le droit

ha rätt till ett namn, rätt

d’acquérir une nationa-

att förvärva ett med-

lité et, dans la mesure du

borgarskap och, så långt

possible,

le

 

droit

de

det är möjligt, rätt att få

connaître ses parents et

veta

vilka

dess

föräldrar

d’être élevé par eux.

 

är och få deras omvård-

 

 

 

 

 

 

 

 

nad.

 

 

 

 

 

2.

Les

Etats

parties

2. Konventionsstaterna

veillent

à

mettre

ces

ska säkerställa genomfö-

droits en oeuvre confor-

randet av dessa rättig-

mément à leur législa-

heter i enlighet med sin

tion

nationale

 

et

aux

nationella

lagstiftning

obligations

que

leur

och sina åtaganden enligt

imposent

les

instrum-

tillämpliga

internation-

ents internationaux app-

ella

 

instrument

detta

licables en la matière, en

område, särskilt i de fall

particulier

dans

les

cas

barnet

annars skulle

où faute de cela l’enfant

vara statslöst.

 

 

se trouverait apatride.

 

 

 

 

 

 

 

Article 8

 

 

 

 

 

Artikel 8

 

 

 

 

1.

Les

Etats

parties

1. Konventionsstaterna

s’en- gagent à respecter

förbinder sig att respek-

le droit de l’enfant de

tera barnets rätt att be-

préserver son identité, y

hålla sin identitet, inklu-

compris

sa

nationalité,

sive

 

medborgarskap,

son nom et ses relations

namn och släktförhållan-

familiales,

 

tels

qu’ils

den såsom dessa erkänns

sont reconnus par la loi,

i

lag,

utan

olagligt

sans ingérence illégale.

ingripande.

 

 

 

2. Si un enfant est illé-

2. Om ett barn olagligt

galement privé des élé-

berövas en del av eller

ments

constitutifs

de

hela

sin

 

identitet,

ska

son

identité

 

ou

de

konventionsstaterna

ge

Prop. 2017/18:186

Parties

shall

 

provide

certains d’entre eux, les

lämpligt stöd och skydd i

appropriate

 

assistance

Etats parties doivent lui

syfte att snabbt återupp-

and

protection,

with a

accorder une assistance

rätta barnets identitet.

view to speedily re-es-

et une protection appro-

 

 

 

 

 

 

 

 

tablishing

his

 

or

her

priées,

pour

que

son

 

 

 

 

 

 

 

 

identity.

 

 

 

 

identité

 

soit

rétablie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aussi

rapidement

que

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9

 

 

 

 

Article 9

 

 

 

 

 

Artikel 9

 

 

 

 

 

1.

States

Parties

shall

1.

Les

Etats

parties

1. Konventionsstaterna

ensure that a child shall

veillent à ce que l’enfant

ska säkerställa att ett barn

not be separated from his

ne soit pas séparé de ses

inte

 

skiljs

från

 

sina

or her

parents

against

parents contre leur gré, à

föräldrar

mot deras vilja

their

will,

except

when

moins que les autorités

utom i de fall då behöriga

competent

authorities

compétentes

ne

déci-

myndigheter, som är un-

subject to judicial review

dent,

sous

réserve

de

derställda

rättslig

pröv-

determine, in accordance

révision

 

judiciaire

et

ning,

i

enlighet

 

med

with applicable law and

conformément

aux

lois

tillämplig lag och til-

procedures,

that

such

et

procédures

app-

lämpliga förfaranden, be-

separation

is

necessary

licables, que cette sépar-

dömer att ett sådant åt-

for the best interests of

ation est nécessaire dans

skiljande

är

nödvändigt

the child. Such determi-

l’intérêt

 

supérieur

de

för

barnets

bästa.

Ett

nation may be necessary

l’enfant.

 

Une

décision

sådant

beslut

kan

 

vara

in a particular case such

en ce sens peut être

nödvändigt

i

ett särskilt

as one involving abuse or

nécessaire dans certains

fall,

t.ex. vid

övergrepp

neglect of the child by

cas particuliers, par exe-

mot eller vanvård av bar-

the parents, or one where

mple lorsque les parents

net från föräldrarnas sida

the

parents are

living

maltraitent ou négligent

eller då föräldrarna lever

separately and a decision

l’enfant,

 

ou

lorsqu’ils

åtskilda

och

ett

beslut

must be made as to the

vivent

séparément

et

måste

fattas

om

var

child’s place of resi-

qu’une

 

décision

doit

barnet ska bo.

 

 

 

dence.

 

 

 

 

 

être prise au sujet du lieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de résidence de l’enfant.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In any proceedings

2. Dans tous les cas

2. Vid förfaranden en-

pursuant to paragraph 1

prévus au paragraphe 1

ligt punkt 1 i denna arti-

of the present article, all

du présent article, toutes

kel ska alla berörda parter

interested parties shall be

les parties

intéressées

beredas möjlighet att del-

given an opportunity to

doivent avoir la possi-

ta i förfarandet och att

participate in the procee-

bilité

de

participer

aux

lägga fram sina synpunk-

dings

and

make

their

délibérations et de faire

ter.

 

 

 

 

 

 

 

views known.

 

 

 

connaître leurs vues.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

States

Parties

shall

3.

Les

Etats

parties

3. Konventionsstaterna

respect the right of the

respectent

le

droit

de

ska

respektera rätten för

child

who

is

separated

l’enfant

 

séparé

de

ses

det barn som är skilt från

from one or both parents

deux parents ou de l’un

den ena av eller båda

to

maintain

personal

d’eux d’entretenir régul-

föräldrarna

att regelbun-

relations and direct con-

ièrement

des

relations

det upprätthålla ett per-

tact with both parents on

 

 

 

 

 

 

 

 

sonligt

förhållande

till

15

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a regular basis, except if

personnelles et des con-

och

 

direkta

kontakter

it is contrary to the

tacts

directs

 

avec

ses

med

 

båda

föräldrarna,

child’s best interests.

 

deux

parents,

 

sauf

 

si

utom då detta strider mot

 

 

 

 

 

 

 

cela

est

contraire

 

à

barnets bästa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’intérêt

 

supérieur

 

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’enfant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Where such separa-

4.

 

Lorsque

 

 

la

4. Då ett sådant åtskil-

tion

results

from any

séparation

résulte

 

de

jande är följden av åtgär-

action initiated by a State

mesures

prises

par

 

un

der som en konventions-

Party,

such

as

the

Etat partie, telles que la

stat

tagit

initiativet

 

till,

detention, imprisonment,

détention,

l’emprisonn-

t.ex.

 

frihetsberövande,

exile,

deportation

or

ement,

l’exil,

l’expul-

fängslande,

förvisning,

death

(including

death

sion ou la mort (y

utvisning

eller

dödsfall

arising

from

any

cause

compris la mort, quelle

(inklusive

dödsfall

oav-

while the person is in the

qu’en

soit

la

 

cause,

sett orsak medan per-

custody of the State) of

survenue

en

 

cours

 

de

sonen

är

frihetsberövad)

one or both parents or of

détention)

 

des

 

deux

som rör den ena av eller

the child, that State Party

parents ou de l’un d’eux,

båda

 

föräldrarna

eller

shall, upon request, pro-

ou

de

l’enfant,

l’Etat

barnet, ska den kon-

vide the parents, the child

partie donne sur de-

ventionsstaten på begäran

or, if appropriate, another

mande

aux

parents,

à

ge

föräldrarna,

barnet

member of

the

family

l’enfant ou, s’il y a lieu,

eller, där så är lämpligt,

with the essential in-

à un autre membre de la

någon annan medlem av

formation concerning the

famille les renseignem-

familjen väsentliga

upp-

whereabouts

 

of

 

the

ents essentiels sur le lieu

lysningar om var den eller

absent member(s) of the

où se trouvent le mem-

de frånvarande

familje-

family unless the pro-

bre ou les membres de la

medlemmarna vistas, så-

vision of the information

famille, à moins que la

vida

inte

lämnandet

av

would be detrimental to

divulgation de ces ren-

upplysningarna

skulle

the well-being of the

seignements

 

ne

soit

vara till skada för barnet.

child. States Parties shall

préjudiciable

 

au

bien-

Konventionsstaterna

 

ska

further

ensure

that

the

être

 

de

 

l’enfant.

Les

vidare

säkerställa

 

att

submission

of

such

a

Etats parties veillent en

framställandet

av

 

en

request

shall

of

itself

outre à ce que la présent-

sådan begäran inte i sig

entail no adverse conse-

ation d’une telle dem-

medför negativa

följder

quences for the person(s)

ande

n’entraîne

 

pas

 

en

för den eller de personer

concerned.

 

 

 

 

ellemême

de

conséqu-

som berörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ences fâcheuses pour la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personne ou les person-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nes intéressées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 10

 

 

 

 

Article 10

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10

 

 

 

 

 

1. In accordance with

1.

Conformément

à

1. I enlighet med kon-

the

obligation

of

States

l’obligation

incombant

ventionsstaternas

 

skyl-

Parties

under

article

9,

aux

 

Etats parties

 

en

dighet

under

artikel

9.1

paragraph 1, applications

vertu du paragraphe 1 de

ska ansökningar

från

ett

by a child or his or her

l’article 9, toute dem-

barn

eller

dess föräldrar

parents to enter or leave a

ande faite par un enfant

om att resa in i eller

16

 

 

 

 

 

 

ou

ses

parents

en

vue

lämna en konventionsstat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Party for the pur-

d’entrer

dans

un

Etat

i

familjeåterförenings-

pose of family reuni-

partie ou de le quitter

syfte behandlas

ett

fication

shall

be

dealt

aux fins de réunification

positivt,

humant

och

with by States Parties in a

familiale est considérée

skyndsamt sätt av kon-

positive,

humane

and

par les Etats parties dans

ventionsstaterna.

Kon-

expeditious

 

manner.

un

esprit

positif,

avec

ventionsstaterna

 

ska

States

 

Parties

shall

humanité

et

diligence.

vidare

säkerställa

att

further ensure

that

the

Les Etats parties veillent

framställandet

 

av

en

submission

of

such

a

en outre à ce que la

sådan begäran inte med-

request shall

entail

no

présentation d’une telle

för negativa följder för de

adverse consequences for

demande n’entraîne pas

sökande och medlemmar

the applicants and for the

de

conséquences

fâch-

av deras familj.

 

 

 

members of their family.

euses pour les auteurs de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la demande et les mem-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bres de leur famille.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A child whose par-

2. Un enfant dont les

2. Ett barn vars föräld-

ents reside

in

different

parents

résident

dans

rar är bosatta i olika stater

States shall have the right

des Etats différents a le

ska ha rätt, utom i un-

to maintain on a regular

droit

d’entretenir,

sauf

dantagsfall, att regelbun-

basis, save in exceptional

circonstances

excep-

det upprätthålla ett per-

circumstances

personal

tionnelles, des relations

sonligt

förhållande

till

relations

 

and

direct

personnelles et des cont-

och

direkta

kontakter

contacts

 

with

both

acts

 

directs

réguliers

med

båda

föräldrarna.

parents.

Towards

that

avec ses deux parents. A

Konventionsstaterna

ska

end and

in accordance

cette fin, et conformé-

för detta ändamål och i

with

the

obligation

of

ment à l’obligation in-

enlighet

 

med

sin

States

 

Parties

under

combant

 

aux

Etats

skyldighet

under artikel

article

9,

paragraph

1,

parties en vertu du para-

9.1 respektera barnets och

States

 

Parties

shall

graphe 1 de l’article 9,

dess

föräldrars

rätt

att

respect the right of the

les Etats parties respect-

lämna ett land, inklusive

child and his or her

ent le droit qu’ont l’en-

sitt eget, och att resa in i

parents

to

leave

any

fant et ses parents de

sitt eget land. Rätten att

country,

including

their

quitter

tout

pays,

y

lämna ett land ska endast

own, and to enter their

compris le leur, et de

vara

underkastad sådana

own country. The right to

revenir dans leur propre

inskränkningar

 

som

är

leave

any

country

shall

pays. Le droit de quitter

föreskrivna i lag och som

be subject only to such

tout pays ne peut faire

är nödvändiga

 

för

att

restrictions

 

as

 

are

l’objet que des restric-

skydda

den

nationella

prescribed

by

law and

tions prescrites par la loi

säkerheten,

rättsordning-

which

are

necessary

to

qui

 

sont

nécessaires

ens

grunder

 

(ordre

protect

the

national

pour protéger la sécurité

public),

folkhälsan eller

security,

public

order

nationale,

 

l’ordre

den

allmänna

 

moralen

(ordre public), public

public, la santé ou la

eller andra personers fri-

health or morals or the

moralité

publiques,

ou

och

rättigheter

 

samt

är

rights

and

freedoms

of

les

droits

et libertés

förenliga

 

med

övriga

others and are consistent

d’autrui,

 

et

qui

sont

rättigheter som erkänns i

with

the

other

rights

compatibles

avec

 

les

denna konvention.

 

recognized in the present

autres

droits

reconnus

 

 

 

 

 

 

 

Convention.

 

 

 

dans la présente Con-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2017/18:186

17

Prop. 2017/18:186

Article 11

1.States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.

2.To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements.

Article 11

1.Etats parties pren- nent des mesures pour lutter contre les déplace- ments et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

2.A cette fin, les Etats paties favorisent la con- clusion d’accords bilaté- raux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Artikel 11

1.Konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att bekämpa olovligt bortfö- rande och kvarhållande av barn i utlandet.

2.För detta ändamål ska konventionsstaterna främja ingåendet av bila- terala eller multilaterala överenskommelser eller anslutning till befintliga överenskommelser.

 

Article 12

 

 

 

 

 

1.

States

Parties

shall

 

assure to the child who is

 

capable of forming his or

 

her own views the right

 

to express

those

views

 

freely

in

all

matters

 

affecting

the child,

the

 

views of the child being

 

given

due

weight

in

 

accordance with the age

 

and maturity of the child.

 

2. For this purpose, the

 

child

shall

in

particular

 

be provided the oppor-

 

tunity to be heard in any

 

judicial

and administra-

 

tive

proceedings affect-

 

ing

the

child,

either

 

directly,

or

through

a

 

representative or an app-

 

ropriate body, in a man-

 

ner

consistent

with

the

 

procedural

rules

 

of

 

national law.

 

 

 

 

Article 13

 

 

 

 

 

1. The child shall have

 

the right to freedom of

 

expression;

this

right

 

shall include freedom to

18

seek, receive and impart

Article 12

1.Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de dis- cernement le droit d’ex- primer librement son opinion sur toute ques- tion l’intéressant, les opinions de l’enfant

étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.A cette fin, on don- nera notamment à l’en- fant la possibilité d’être entendu dans toute pro- cédure judiciaire ou administrative l’intéres- sant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation app- roprié, de façon compa- tible avec les règles de procédure de la législa- tion nationale.

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre

Artikel 12

1.Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska till- mätas betydelse i förhål- lande till barnets ålder och mognad.

2.För detta ändamål ska barnet, i alla dom- stolsförfaranden och administrativa förfaran- den som rör barnet, sär- skilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en före- trädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nation- ella procedurregler.

Artikel 13

1. Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att obero- ende av territoriella grän- ser söka, ta emot och

information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child’s choice.

2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a)For respect of the rights or reputations of others; or

(b)For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Article 14

1.States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.

2.Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardi- ans, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner con- sistent with the evolving capacities of the child.

3.Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order,

des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:

a)Au respect des droits ou de la réputa- tion d’autrui; ou

b)A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1.Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2.Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des repré- sentants légaux de l’enfant, de guider celui- ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corr- esponde au développe- ment de ses capacités.

3.La liberté de mani- fester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires

sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konst- närlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men end- ast sådana som är före- skrivna i lag och som är nödvändiga:

(a)för att respektera andra personers rättig- heter eller anseende, eller,

(b)för att skydda den nationella säkerheten, rättsordningens grunder (ordre public) eller folk- hälsan eller den allmänna moralen.

Artikel 14

1.Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, sam- vetsfrihet och religions- frihet.

2.Konventionsstaterna ska respektera föräldrar- nas och, i förekommande fall, vårdnadshavares rät- tigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3.Friheten att utöva sin religion eller tro får un- derkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna

Prop. 2017/18:186

19

Prop. 2017/18:186

health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.

Article 15

1.States Parties rec- ognize the rights of the child to freedom of as- sociation and to freedom of peaceful assembly.

2.No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in con- formity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national secu- rity or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

Article 16

1.No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or corre- spondence, nor to un- lawful attacks on his or her honour and reputa- tion.

2.The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les li- bertés et droits fondam- entaux d’autrui.

säkerheten, rättsordning- ens grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen eller andra pers- oners grundläggande fri- och rättigheter.

Article 15

1. Les Etats parties re- connaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion paci- fique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démo- cratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16

1.Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2.L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immix- tions ou de telles att- eintes.

Artikel 15

1.Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.

2.Utövandet av dessa rättigheter får inte under- kastas andra inskränk- ningar än sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demo- kratiskt samhälle med hänsyn till den nationella säkerheten eller den all- männa säkerheten, rätts- ordningens grunder (ordre public), skyddet av folkhälsan eller den all- männa moralen eller sky- ddet av andra personers fri- och rättigheter.

Artikel 16

1.Inget barn får utsät- tas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespon- dens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2.Barnet har rätt till la- gens skydd mot sådana ingripanden eller an- grepp.

20

Prop. 2017/18:186

Article 17

 

 

 

Article 17

 

 

 

 

 

Artikel 17

 

 

 

 

 

States

Parties

recog-

Les

 

Etats

 

parties

Konventionsstaterna

nize the important func-

reconnaissent

l’import-

erkänner den viktiga upp-

tion

performed

by

the

ance

 

de

la

fonction

gift som massmedier ut-

mass

media

and

shall

remplie

par

les

médias

för och ska säkerställa att

ensure that the child has

et veillent à ce que

barnet

har

tillgång

till

access to information and

l’enfant ait accès à une

information och material

material from a diversity

information

et

à

des

från olika nationella och

of national and interna-

matériels

provenant

de

internationella källor, sär-

tional sources, especially

sources

nationales

et

skilt sådant som syftar till

those aimed at the pro-

internationales diverses,

att främja

dess

sociala,

motion of his or her

notamment

ceux

qui

andliga

och

moraliska

social,

spiritual

and

visent à promouvoir son

välmående

samt

fysiska

moral well-being and

bien-être social, spiri-

och psykiska hälsa. Kon-

physical

and

mental

tuel et moral ainsi que sa

ventionsstaterna

ska

för

health. To this end, States

santé physique et men-

detta ändamål:

 

 

 

 

Parties shall:

 

 

 

tale. A cette fin, les Etats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

 

Encourage

the

a)

Encouragent

les

(a)

uppmuntra

 

mass-

mass media to dissemi-

médias

à

diffuser

une

medier att sprida infor-

nate

information

and

information et des maté-

mation

och

material

av

material

of

social

and

riels qui présentent une

socialt

och

kulturellt

cultural

benefit

to

the

utilité sociale et culture-

värde för barnet och i

child and in accordance

lle pour l’enfant et rép-

enlighet

med

andan

i

with the spirit of article

ondent

 

à

 

l’esprit

de

artikel 29,

 

 

 

 

 

29;

 

 

 

 

 

l’article 29;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Encourage interna-

b)

Encouragent

la

(b) uppmuntra interna-

tional co-operation in the

coopération internatio-

tionellt

samarbete vad

production,

exchange

nale en vue de prod-

gäller produktion, utbyte

and

dissemination

of

uire, d’échanger et de

och

spridning

av

sådan

such

information

and

diffuser

une

informa-

information och

 

sådant

material from a diversity

tion et des matériels de

material från olika kul-

of cultural, national and

ce

type

provenant

de

turer och nationella och

international sources;

différentes

 

 

sources

internationella källor,

 

 

 

 

 

 

 

culturelles,

 

nationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et internationales;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Encourage the pro-

c)

Encouragent

la

(c) uppmuntra produk-

duction

and

dissemina-

production et la diffu-

tion

och spridning

av

tion of children’s books;

sion de livres pour enfa-

barnböcker,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nts;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

 

Encourage

the

d)

Encouragent

les

(d)

uppmuntra

mass-

mass media to have parti-

médias à tenir particul-

medier

att

ta

 

särskild

cular regard to the lingui-

ièrement

compte

des

hänsyn

till

de

språkliga

stic needs of the child

besoins

 

linguistiques

behoven hos ett barn som

who belongs to a mino-

des enfants autochtones

tillhör en minoritetsgrupp

rity group or who is indi-

ou

appartenant

à

un

eller ett urfolk,

 

 

 

 

genous;

 

 

 

 

groupe minoritaire;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Prop. 2017/18:186

(e)

 

Encourage

the

e) Favorisent l’élabo-

(e)

uppmuntra utveck-

development

of

appro-

ration de principes dire-

lingen av lämpliga rikt-

priate

guidelines

for the

cteurs

appropriés

des-

linjer för att skydda bar-

protection

of

the child

tinés à protéger l’enfant

net mot information och

from

information

and

contre

l’information

et

material som är till skada

material injurious to his

les matériels qui nuisent

för

barnets

välfärd,

med

or her well-being, bea-

à son bien-être, compte

beaktande

av

bestäm-

ring in mind the provi-

tenu

des

dispositions

melserna i

artiklarna

13

sions of articles 13 and

des articles 13 et 18.

 

och 18.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 18

 

 

 

 

Article 18

 

 

 

 

 

Artikel 18

 

 

 

 

 

1. States Parties

shall

1.

Les

Etats

parties

1. Konventionsstaterna

use their best efforts to

s’emploient

de

leur

ska göra sitt bästa för att

ensure recognition of the

mieux à assurer la reco-

säkerställa

erkännandet

principle that both par-

nnaissance

du principe

av

principen

att

båda

ents have common res-

selon

lequel

les

deux

föräldrarna

har

gemen-

ponsibilities for the up-

parents ont une respon-

samt

ansvar

för

barnets

bringing

and

develop-

sabilité

commune

pour

uppfostran

och

utveck-

ment of the child. Parents

ce qui est d’élever l’en-

ling.

Föräldrar

eller,

i

or, as the case may be,

fant

et

d’assurer

son

förekommande fall, vård-

legal guardians, have the

développement. La res-

nadshavare

har

huvud-

primary

 

responsibility

ponsabilité

 

d’élever

ansvaret för barnets upp-

for the

upbringing

and

l’enfant et d’assurer son

fostran

och

utveckling.

development of the child.

développement

incom-

Dessa ska låta sig väg-

The best interests of the

be au premier chef aux

ledas av vad som bedöms

child will be their basic

parents ou, le cas éché-

vara barnets bästa.

 

 

concern.

 

 

 

 

ant, à ses représentants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

légaux. Ceux-ci doivent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

être

guidés

avant

tout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par l’intérêt supérieur de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’enfant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. For the purpose of

2.

Pour

garantir

et

2. För att garantera och

guaranteeing

and

pro-

promouvoir

les

droits

främja de rättigheter som

moting

the

rights

set

énoncés dans la présente

anges i denna konvention

forth in the present Con-

Convention,

les

Etats

ska

 

konventionsstaterna

vention,

States

Parties

parties

accordent l’aide

ge

lämpligt

stöd

till

shall

render appropriate

appropriée

aux

parents

föräldrar och

vårdnads-

assistance to parents and

et aux

représentants

havare då de fullgör sitt

legal

guardians

in

the

légaux de l’enfant dans

ansvar för barnets upp-

performance

of

 

their

l’exercice de la res-

fostran

och

säkerställa

child-rearing responsi-

ponsabilité qui leur in-

utvecklingen

av

institu-

bilities

and shall

ensure

combe d’élever l’enfant

tioner,

inrättningar

och

the development of in-

et assurent la mise en

tjänster för omvårdnad av

stitutions,

facilities

and

place

 

d’institutions,

barn.

 

 

 

 

 

 

 

services for the care of

d’établissements

et

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

children.

 

 

 

 

services

chargés

 

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veiller au bien-être des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.

3. Les Etats parties prennent toutes les me- sures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissem- ents de garde d’enfants pour lesquels ils remp- lissent les conditions requises.

Prop. 2017/18:186

3. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbe- tande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till.

Article 19

1.States Parties shall take all appropriate leg- islative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental vio- lence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

2.Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary sup- port for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instan- ces of child maltreatment

Article 19

1.Les Etats parties prennent toutes les me- sures législatives, admi- nistratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y com- pris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre per- sonne à qui il est confié.

2.Ces mesures de protection doivent com- prendre, selon qu’il con- viendra, des procédures efficaces pour l’étab- lissement de program- mes sociaux visant à fournir l’appui nécessa- ire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identifi- cation, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi

Artikel 19

1.Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller över- grepp, vanvård eller för- sumlig behandling, miss- handel eller utnyttjande, inklusive sexuella över- grepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnads- havarens eller annan persons vård.

2.Sådana skyddsåtgär- der bör, där så är lämp- ligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och de personer som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av före- byggande och för identi- fiering, rapportering, remittering, under- sökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att

23

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

described

 

heretofore,

pour les cas de mauvais

behandla

barn illa och,

 

and,

as

appropriate,

for

traitements

de

l’enfant

där så är lämpligt, för-

 

judicial involvement.

 

décrits ci-dessus, et

faranden

för

rättsligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprendre

 

également,

ingripande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selon

qu’il

conviendra,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des procédures d’inter-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vention judiciaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 20

 

 

 

 

 

Article 20

 

 

 

 

 

Artikel 20

 

 

 

 

 

1. A child temporarily

1. Tout enfant qui est

1. Ett barn som tillfäl-

 

or permanently deprived

temporairement

 

ou

ligt eller varaktigt berö-

 

of his or her family envi-

définitivement privé de

vats

sin

 

familjemiljö,

 

ronment,

or

in

whose

son milieu

familial, ou

eller som för sitt eget

 

own best interests cannot

qui

dans

 

son

propre

bästa

inte

kan

tillåtas

 

be allowed to remain in

intérêt ne peut être laissé

stanna kvar i denna miljö,

 

that

environment,

shall

dans ce milieu, a droit à

ska ha rätt till särskilt

 

be

entitled

to

special

une

protection

et

une

skydd

och

 

stöd

från

 

protection and assistance

aide spéciales de l’Etat.

statens sida.

 

 

 

 

provided by the State.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

States

Parties

shall

2.

Les

Etats

parties

2. Konventionsstaterna

 

in accordance with their

prévoient

 

 

pour

cet

ska i enlighet med sin

 

national

laws

ensure

enfant une protection de

nationella

 

lagstiftning

 

alternative care for such a

remplacement conforme

säkerställa alternativ om-

 

child.

 

 

 

 

 

 

à leur législation natio-

vårdnad

för

ett

sådant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nale.

 

 

 

 

 

 

barn.

 

 

 

 

 

 

3. Such care could in-

3. Cette protection de

3.

Sådan

omvårdnad

 

clude, inter alia, foster

remplacement peut

no-

kan bl.a. innefatta place-

 

placement,

kafalah

of

tamment avoir la forme

ring i familjehem, kafalah

 

Islamic law, adoption or

du placement dans une

i islamsk

rätt, adoption

 

if necessary placement in

famille, de la kafalah de

eller,

om

nödvändigt,

 

suitable

institutions

for

droit

islamique,

de

placering i lämpliga in-

 

the

care

of

children.

l’adoption ou, en cas de

stitutioner för omvårdnad

 

When considering

solu-

nécessité, du placement

av barn.

lösningar

 

tions, due regard shall be

dans

un

établissement

övervägs ska vederbörlig

 

paid to the desirability of

pour

enfants

approprié.

hänsyn tas till önskvärd-

 

continuity

in

a

child’s

Dans le choix entre ces

heten av kontinuitet i ett

 

upbringing

and

to

the

solutions, il est dûment

barns uppfostran och till

 

child’s ethnic, religious,

tenu compte de la néce-

barnets etniska, religiösa,

 

cultural

and

linguistic

ssité d’une certaine con-

kulturella

och

språkliga

 

background.

 

 

 

 

tinuité dans l’éducation

bakgrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’enfant, ainsi que de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

son

origine

ethnique,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

religieuse,

culturelle et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linguistique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

 

 

 

Artikel 21

 

 

 

 

 

States Parties that rec-

Les Etats

 

parties

qui

Konventionsstater som

 

ognize and/or permit the

admettent

 

et/ou

auto

erkänner och/eller tillåter

24

system of adoption shall

 

 

 

 

 

 

 

adoption

ska

säkerställa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensure that the best in- terests of the child shall be the paramount con- sideration and they shall:

(a)Ensure that the adoption of a child is au- thorized only by com- petent authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is permissi- ble in view of the child’s status concerning par- ents, relatives and legal guardians and that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be necessary;

(b)Recognize that intercountry adoption may be considered as an alternative means of child’s care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child’s country of origin;

(c)Ensure that the child concerned by inter- country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;

(d)Take all appropriate measures to ensure that, in intercountry adoption,

risent l’adoption s’assu- rent que l’intérêt supér- ieur de l’enfant est la considération primordi- ale en la matière, et:

a)Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compéten- tes, qui vérifient, con- formément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut av- oir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et rep- résentants légaux et que, le cas échéant, les perso- nnes intéressées ont donné leur consentem- ent à l’adoption en con- naissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;

b)Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins né- cessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

c)Veillent, en cas d’adoption à l’étranger,

àce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;

d)Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en

att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa och ska:

(a)säkerställa att adop- tion av ett barn godkänns endast av behöriga myn- digheter, som i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden och på grundval av all relevant och tillförlitlig information beslutar att adoptionen kan tillåtas med hänsyn till barnets ställning i förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnadshavare och att, om så krävs, de personer som berörs har lämnat ett informerat samtycke till adoptionen på grundval av sådan rådgivning som kan behövas,

(b)erkänna att internat- ionell adoption kan över- vägas som en alternativ form av omvårdnad om barnet, om barnet inte kan placeras i ett familjehem eller en adoptivfamilj eller kan tas om hand på lämpligt sätt i sitt hemland,

(c)säkerställa att det barn som berörs av inter- nationell adoption omfat- tas av garantier och nor- mer som motsvarar dem som gäller vid nationell adoption,

(d)vidta alla lämpliga åtgärder för att vid inter

Prop. 2017/18:186

25

Prop. 2017/18:186

the placement does not result in improper financial gain for those involved in it;

(e) Promote, where appropriate, the object- ives of the present article by concluding bilateral or multilateral arrange- ments or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the child in another country is carried out by compe- tent authorities or organs.

Article 22

1. States Parties shall take appropriate measu- res to ensure that a child who is seeking refugee status or who is conside- red a refugee in accord- ance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assista- nce in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Conven- tion and in other interna- tional human rights or humanitarian instrume- nts to which the said States are Parties.

26

cas d’adoption à l’étran- ger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matér- iel indu pour les person- nes qui en sont respons- ables;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

nationell adoption säker- ställa att placeringen inte leder till otillbörlig eko- nomisk vinning för de personer som medverkar i denna,

(e) främja, där så är lämpligt, målen i denna artikel genom att ingå bilaterala eller multila- terala arrangemang eller överenskommelser och inom denna ram sträva efter att säkerställa att placeringen av barnet i ett annat land sker genom behöriga myndigheter eller organ.

Artikel 22

1.

Les

Etats

parties

1. Konventionsstaterna

prennent

les

mesures

ska vidta lämpliga åtgär-

appropriées pour qu’un

der för att säkerställa att

enfant

qui

cherche à

ett barn som söker flyk-

obtenir

 

le

 

statut

de

tingstatus eller anses som

réfugié ou qui est con-

flykting

i

enlighet

med

sidéré comme réfugié en

tillämplig

internationell

vertu des règles et pro-

eller nationell rätt

och

cédures du droit inter-

tillämpliga

förfaranden,

national

ou

national

och oberoende av om det

applicable,

qu’il

soit

kommer ensamt eller till-

seul ou accompagné de

sammans med sina för-

ses père et mère ou de

äldrar eller någon annan

toute

 

autre

 

personne,

person,

 

får

lämpligt

bénéficie de la protec-

skydd

och

humanitärt

tion

et

de

l’assistance

bistånd vid åtnjutandet av

humanitaire

 

voulues

de tillämpliga rättigheter

pour

lui

permettre

de

som anges i denna kon-

jouir des droits que lui

vention och i andra inter-

reconnaissent

la

prése-

nationella

 

instrument

nte Convention

et

les

som rör mänskliga rättig-

autres instruments inter-

heter eller humanitär rätt,

nationaux relatifs

aux

som nämnda stater till-

droits de l’homme ou de

trätt.

 

 

 

 

caractère

 

humanitaire

 

 

 

 

 

auxquels

lesdits

Etats

 

 

 

 

 

sont parties.

Prop. 2017/18:186

2. For

this

purpose,

2. A cette fin, les

2.

 

För

 

detta

ändamål

States Parties shall pro-

Etats

parties

collabor-

ska

konventionsstaterna,

vide,

as they

consider

ent,

 

selon

qu’ils

le

på sätt de finner lämpligt,

appropriate, co-operation

jugent nécessaire, à tous

samarbeta i varje an-

in any efforts by the

les

efforts

faits

 

par

strängning

som

görs av

United Nations and other

l’Organisation des

Na-

Förenta

nationerna

och

competent

intergovern-

tions Unies et les autres

andra

 

behöriga

mellan-

mental organizations

or

organisations

 

 

inter-

statliga

 

organisationer

non-govern mental or-

gouvernementales

 

ou

eller

 

ickestatliga organi-

ganizations

co-operating

non

gouvernementales

sationer, som samarbetar

with the United Nations

compétentes collaborant

med

 

Förenta

nationerna,

to protect and assist such

avec l’Organisation des

för att skydda och bistå

a child and to trace the

Nations

 

Unies

pour

ett sådant barn och för att

parents or other members

protéger

et

aider

les

spåra

 

föräldrarna

eller

of the family of any

enfants qui se trouvent

andra familjemedlemmar

refugee child in order to

en

pareille situation et

till ett flyktingbarn i syfte

obtain information nece-

pour rechercher les père

att

den

information

ssary

for

reunification

et

mère

ou

autres

som är nödvändig för att

with his or her family. In

membres

de

la

famille

barnet ska kunna åter-

cases where no parents or

de tout enfant réfugié en

förenas med sin familj. I

other

members

of

the

vue d’obtenir les rensei-

fall

 

föräldrar

eller

family can be found, the

gnements

nécessaires

andra familjemedlemmar

child shall

be

accorded

pour le réunir à sa

inte

 

kan

 

påträffas,

ska

the same

protection

as

famille. Lorsque

ni le

barnet ges samma skydd

any other child perma-

père, ni la mère, ni

som varje annat barn som

nently

or

temporarily

aucun autre membre de

varaktigt

 

eller

tillfälligt

deprived of his or her

la famille ne peut être

berövats sin familjemiljö

family

environment

for

retrouvé, l’enfant se voit

av något skäl, i enlighet

any reason, as set forth in

accorder, selon les prin-

med denna konvention.

the present Convention.

cipes

énoncés

dans la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

présente Convention, la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

même

protection

 

que

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tout autre enfant défini-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tivement ou temporaire-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ment privé de son milieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familial

pour

quelque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raison que ce soit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 23

 

 

 

Article 23

 

 

 

 

 

Artikel 23

 

 

 

 

1. States Parties rec-

1. Les Etats parties re-

1. Konventionsstaterna

ognize that a mentally or

connaissent

que

 

les

erkänner att ett barn med

physically disabled child

enfants mentalement ou

fysisk

 

eller

psykisk

should enjoy a full and

physiquement

 

handi-

funktionsnedsättning

bör

decent life, in conditions

capés

 

doivent

mener

åtnjuta ett fullvärdigt och

which

ensure

dignity,

une vie pleine et déce-

anständigt liv under för-

promote self-reliance and

nte, dans des conditions

hållanden

som

säker-

facilitate

the

child’s

qui

 

garantissent

 

leur

ställer

värdighet, främjar

active participation in the

dignité,

favorisent

leur

tilltron till den egna för-

community.

 

 

autonomie et

facilitent

mågan

 

och

möjliggör

27

Prop. 2017/18:186

2.States Parties rec- ognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to available re- sources, to the eligible child and those re- sponsible for his or her care, of assistance for which application is made and which is ap- propriate to the child’s condition and to the circumstances of the parents or others caring for the child.

3.Recognizing the special needs of a disa- bled child, assistance extended in accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and receives education, train- ing, health care services, rehabilitation services, preparation for employ- ment and recreation opportunities in a manner conducive to the child’s achieving the fullest possible social integra- tion and individual deve- lopment, including his or her cultural and spiritual development.

28

leur participation active

àla vie de la collectivité.

2.Les Etats parties re- connaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3.Eu égard aux be- soins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformé- ment au paragraphe 2 du présent article est gratu- ite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources finan- cières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement acc-

ès à l’éducation, à la for- mation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréati- ves, et bénéficient de ces services de façon propre

àassurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement person- nel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

barnets aktiva deltagande

isamhället.

2.Konventionsstaterna erkänner rätten till sär- skild omvårdnad för ett barn med funktionsned- sättning och ska, inom ramen för tillgängliga re- surser, uppmuntra och säkerställa att det berät- tigade barnet och de som ansvarar för dess om- vårdnad får stöd för vilket ansökan föreligger, i en- lighet med vad som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och för- äldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.

3.Med hänsyn till att ett barn med funktions- nedsättning har särskilda behov ska det stöd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kost- nadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av för- äldrarnas ekonomiska tillgångar eller de ekono- miska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv till- gång till och får utbild- ning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habili- tering, förberedelse för arbetslivet och möjlig- heter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integre- ring i samhället och indi- viduella utveckling, inkl- usive dess kulturella och andliga utveckling.

4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-opera- tion, the exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of medi- cal, psychological and functional treatment of disabled children, in- cluding dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Prop. 2017/18:186

4. Dans un esprit de

4. Konventionsstaterna

coopération

 

internatio-

ska i en anda av inter-

nale,

les

Etats

parties

nationellt

samarbete

frä-

favorisent

 

 

l’échange

mja

utbyte

av

lämplig

d’informations

pertine-

information

området

ntes dans le domaine des

för

förebyggande hälso-

soins de santé préventifs

vård och medicinsk, psy-

et du traitement médi-

kologisk

och

funktionell

cal,

psychologique

et

behandling av barn med

fonctionnel

des

enfants

funktionsnedsättning,

 

handicapés,

y

compris

inklusive

spridning

av

par la diffusion d’infor-

och tillgång till informa-

mations concernant

les

tion

om

habiliterings-

méthodes

de

rééduca-

metoder,

utbildning

och

tion et les services de

yrkesinriktad

utbildning,

formation

 

profession-

i syfte att göra det möjligt

nelle, ainsi que l’accès à

för

konventionsstater

att

ces données, en vue de

förbättra sin kapacitet och

permettre

 

aux

Etats

kompetens och vidga sin

parties d’améliorer leurs

erfarenhet på dessa om-

capacités et leurs com-

råden. Särskild

hänsyn

pétences

et

d’élargir

ska härvid tas till ut-

leur expérience dans ces

vecklingsländernas

 

domaines. A cet égard,

behov.

 

 

 

 

il est tenu particulière-

 

 

 

 

 

 

ment compte des bes-

 

 

 

 

 

 

oins des pays en dével-

 

 

 

 

 

 

oppement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 24

1.States Parties rec- ognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treat- ment of illness and reha- bilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.

2.States Parties shall pursue full implemen- tation of this right and, in particular, shall take appropriate measures:

Article 24

1.Les Etats parties re- connaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2.Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent

Artikel 24

1.Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabili- tering. Konventions- staterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

2.Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att:

29

Prop. 2017/18:186

 

(a)

To diminish infant

 

and child mortality;

 

 

(b) To ensure the pro-

 

vision of necessary medi-

 

cal assistance and health

 

care to all children with

 

emphasis on the develop-

 

ment

of

primary health

 

care;

 

 

 

 

 

 

(c)

To combat disease

 

and malnutrition, inclu-

 

ding within the frame-

 

work

of

primary health

 

care, through, inter alia,

 

the application of readily

 

available technology and

 

through the provision of

 

adequate nutritious foods

 

and

clean

drinking-

 

water, taking into consi-

 

deration the dangers and

 

risks

of

environmental

 

pollution;

 

 

 

 

 

(d) To ensure appropri-

 

ate prenatal and post-

 

natal

health

care

for

 

mothers;

 

 

 

 

 

(e) To ensure that all

 

segments

of

society, in

 

particular

parents

and

 

children,

are

informed,

 

have access to education

 

and are supported in the

 

use of basic

knowledge

 

of child health and nutri-

 

tion,

the

advantages of

 

breast-feeding,

hygiene

 

and environmental sani-

 

tation and the prevention

 

of accidents;

 

 

 

 

(f) To develop preven-

 

tive health care, guidance

 

for parents and

family

 

planning

education

and

30

services.

 

 

 

 

les mesures appropriées pour:

a)Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b)Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’acc- ent étant mis sur le déve- loppement des soins de santé primaires;

c)Lutter contre la maladie et la malnutr- tion, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notam- ment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau pota- ble, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d)Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e)Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une informa- tion sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitem- ent au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environ- nement et la prévention des accidents, et bénéfi- cient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

f)Développer les soins de santé prévent- ifs, les conseils aux par- ents et l’éducation et les

(a)minska spädbarns- och barnadödligheten,

(b)säkerställa att alla barn tillhandahålls nöd- vändig hälso- och sjuk- vård med tonvikt på utveckling av primär- vården,

(c)bekämpa sjukdom och undernäring, bland annat inom ramen för primärvården, genom ut- nyttjande av lättillgänglig teknik och tillhanda- hållande av lämpliga och näringsrika livsmedel och rent dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöför- störing innebär,

(d)säkerställa tillfreds- ställande hälso- och sjuk- vård för mödrar före och efter förlossningen,

(e)säkerställa att alla grupper i samhället, sär- skilt föräldrar och barn, får information om och har tillgång till undervis- ning om barnhälsovård och näringslära, förde- larna med amning, hygien och ren miljö och före- byggande av olycksfall och får stöd vid använd- ning av sådana grundläg- gande kunskaper,

(f)utveckla förebyg- gande hälso- och sjuk- vård, föräldrarådgivning samt undervisning om

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

services

en

matière de

och hjälp i familjeplane-

 

 

 

 

 

 

 

planification familiale.

ringsfrågor.

 

 

 

3.

States

Parties

shall

3.

Les

Etats

parties

3. Konventionsstaterna

take

all effective

and

prennent toutes les me-

ska

vidta

alla

effektiva

appropriate

 

measures

sures

efficaces

appro-

och

lämpliga åtgärder i

with a view to abolishing

priées en vue d’abolir

syfte att avskaffa tradit-

traditional

 

practices

les pratiques tradition-

ionella sedvänjor som är

prejudicial

to

the

health

nelles préjudiciables à la

skadliga för barns hälsa.

of children.

 

 

 

 

santé des enfants.

 

 

 

 

 

 

 

4. States Parties un-

4.

Les

Etats

parties

4. Konventionsstaterna

dertake

to

promote

and

s’engagent à favoriser et

åtar sig att främja och

encourage

international

à encourager la coo-

uppmuntra internationellt

co-operation with a view

pération

internationale

samarbete i syfte att grad-

to

achieving

progres-

en vue d’assurer prog-

vis uppnå det fulla för-

sively the full realization

ressivement

la

pleine

verkligandet

av

den

rätt

of the right recognized in

réalisation du droit rec-

som erkänns i denna arti-

the present article. In this

onnu

dans

le présent

kel. Särskild

hänsyn ska

regard,

particular acco-

article. A cet égard, il est

härvid tas till utveck-

unt shall be taken of the

tenu

particulièrement

lingsländernas behov.

 

needs of developing cou-

compte des besoins des

 

 

 

 

 

 

ntries.

 

 

 

 

 

pays en développement.

 

 

 

 

 

 

Article 25

 

 

 

 

Article 25

 

 

Artikel 25

 

 

 

 

States

Parties

recog-

Les Etats parties reco-

Konventionsstaterna

nize the right of a child

nnaissent à l’enfant qui

erkänner

rätten

för

ett

who has been placed by

a été placé par les auto-

barn som har omhänder-

the competent authorities

rités

compétentes pour

tagits av behöriga myn-

for the purposes of care,

recevoir des soins, une

digheter för

omvårdnad,

protection or treatment of

protection ou un traite-

skydd eller behandling av

his or her physical or

ment physique ou men-

sin fysiska eller psykiska

mental health, to a perio-

tal, le droit à un examen

hälsa till

 

regelbunden

dic review of the treat-

périodique dudit

traite-

översyn av den behand-

ment provided

to

the

ment et de toute autre

ling som barnet får och

child and all other circu-

circonstance

relative à

alla andra omständigheter

mstances relevant to his

son placement.

 

som rör barnets omhän-

or her placement.

 

 

 

 

 

 

 

dertagande.

 

 

 

Article 26

 

 

 

 

Article 26

 

 

Artikel 26

 

 

 

 

1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law.

1. Les Etats parties re-

1. Konventionsstaterna

connaissent

à

tout

ska erkänna varje

barns

enfant le droit de bénéfi-

rätt

att

åtnjuta

social

cier de la sécurité soci-

trygghet,

inklusive

soci-

ale, y compris les assur-

alförsäkring,

och

ska

ances sociales, et prenn-

vidta

nödvändiga

åtgär-

ent les mesures néces-

der för att till fullo

saires pour

assurer la

förverkliga denna

rätt i

pleine réalisation de ce

enlighet

med

nationell

droit en conformité avec

lagstiftning.

 

 

31

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur

législation nation-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The benefits should,

2. Les prestations doi-

2. Förmånerna ska, där

where

appropriate,

 

be

vent, lorsqu’il y a lieu,

är

lämpligt,

beviljas

granted,

 

taking

 

into

être

accordées compte

med hänsyn till de resur-

account

the

resources

tenu des ressources et de

ser som barnet och de

and the circumstances of

la situation de l’enfant et

personer som ansvarar för

the

child

 

and

persons

des personnes responsa-

dess

underhåll

 

har

och

having responsibility for

bles

de

son entretien,

deras

omständigheter

i

the

maintenance

of

the

ainsi que de toute autre

övrigt samt

med hänsyn

child, as well as any other

considération applicable

till varje annat förhål-

consideration relevant to

à la demande de presta-

lande som är av betydelse

an application for bene-

tion faite par l’enfant ou

i samband med en an-

fits made by or on behalf

en son nom.

 

 

sökan om en sådan för-

of the child.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån från barnet eller för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dess räkning.

 

 

 

 

Article 27

 

 

 

 

 

 

Article 27

 

 

 

Artikel 27

 

 

 

 

 

1. States Parties rec-

1. Les Etats parties re-

1. Konventionsstaterna

ognize the right of every

connaissent

le droit

de

erkänner varje barns rätt

child to a standard of

tout enfant à un niveau

till

den

levnadsstandard

living

adequate

for

the

de

vie

suffisant

pour

som

krävs

för

barnets

child’s physical, mental,

permettre son développ-

fysiska,

psykiska,

and-

spiritual,

 

moral

 

and

ement physique, mental,

liga,

 

moraliska

och

social development.

 

 

spirituel,

moral

 

et

sociala utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

The

 

parent(s)

or

2.

C’est

aux parents

2. Föräldrar eller andra

others responsible for the

ou

autres

personnes

som är ansvariga för bar-

child

have

the

primary

ayant la charge de l’en-

net har, inom ramen för

responsibility

to

secure,

fant

qu’incombe

 

au

sin

förmåga

och

sina

within their abilities and

premier chef la respons-

ekonomiska

 

 

resurser,

financial

capacities,

the

abilité

d’assurer,

dans

huvudansvaret

 

för

 

att

conditions

of

living

les limites de leurs poss-

säkerställa

de

 

levnads-

necessary for the child’s

ibilités et de leurs moy-

villkor som är nödvän-

development.

 

 

 

 

ens financiers, les cond-

diga för barnets utveck-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itions de vie nécessaires

ling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au

développement

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’enfant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. States Parties, in ac-

3.

Les Etats parties

3. Konventionsstaterna

cordance

with

national

adoptent les mesures ap-

ska i enlighet med nat-

conditions

and

within

propriées, compte

tenu

ionella

förhållanden

och

their

means,

shall

 

take

des

conditions nationa-

inom ramen för sina re-

appropriate

measures to

les et dans la mesure de

surser

 

vidta

 

lämpliga

assist parents and others

leurs moyens, pour ai-

åtgärder för att bistå för-

responsible for the child

der les parents et autres

äldrar och andra som är

to

implement

this

right

personnes

ayant

 

la

ansvariga för

barnet

att

and shall in case of need

charge

de

l’enfant

à

genomföra denna rätt och

provide

material

assis

mettre

en

oeuvre

ce

ska vid behov tillhanda-

32

 

 

 

 

 

 

 

 

droit et offrent, en cas de

hålla

materiellt

bistånd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tance and support pro- grammes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing.

4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the parents or other persons having financial respon- sibility for the child, both within the State Party and from abroad. In parti- cular, where the person having financial respon- sibility for the child lives in a State different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international agreements or the con- clusion of such agree- ments, as well as the making of other appro- priate arrangements.

Prop. 2017/18:186

besoin, une

assistance

och stödprogram, särskilt

matérielle et des pro-

i fråga om mat, kläder och

grammes

d’appui,

not-

bostad.

 

 

 

 

amment en ce qui con-

 

 

 

 

 

 

cerne

l’alimentation, le

 

 

 

 

 

 

vêtement et le logement.

 

 

 

 

 

 

4.

Les

Etats

parties

4. Konventionsstaterna

prennent toutes les me-

ska

vidta

alla

lämpliga

sures appropriées en vue

åtgärder för att säkerställa

d’assurer le recouvrem-

indrivning

av

underhåll

ent

de

la

 

pension

för

barnet

från

föräldrar

alimentaire de

l’enfant

eller andra som har eko-

auprès de ses parents ou

nomiskt

 

ansvar

för

des

autres

personnes

barnet, både inom kon-

ayant une responsabilité

ventionsstaten

och

från

financière

à

son égard,

utlandet. Särskilt i de fall

que ce soit sur leur

då den person som har det

territoire ou à l’étranger.

ekonomiska ansvaret för

En particulier, pour tenir

barnet bor i en annan stat

compte des cas où la

än barnet ska konven-

personne

qui

a

une

tionsstaterna främja såväl

responsabilité

financi-

anslutning

till

interna-

ère à l’égard de l’enfant

tionella

överenskomme-

vit dans un Etat autre

lser

eller

ingående

av

que celui de l’enfant, les

sådana

överenskomme-

Etats

parties

favorisent

lser

som

upprättande av

l’adhésion à des accords

andra lämpliga

arrange-

internationaux

ou

la

mang.

 

 

 

 

conclusion de tels acc-

 

 

 

 

 

 

ords ainsi que l’adop-

 

 

 

 

 

 

tion

de

tous

autres

 

 

 

 

 

 

arrangements

 

appro-

 

 

 

 

 

 

priés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 28

 

Article 28

 

 

 

 

Artikel 28

 

 

1. States Parties rec-

1. Les Etats parties re-

1. Konventionsstaterna

ognize the right of the

connaissent

le

droit

de

erkänner barnets rätt

till

child

to education,

and

l’enfant à l’éducation, et

utbildning.

I syfte

att

with a view to achieving

en particulier,

en

vue

gradvis förverkliga denna

this right progressively

d’assurer

l’exercice

de

rätt och på grundval av

and on the basis of equal

ce droit

progressivem-

lika

möjligheter ska

de

opportunity, they shall,

ent et sur la base de

särskilt:

 

 

in particular:

 

l’égalité des chances:

 

 

 

 

(a) Make primary edu-

a) Ils rendent l’ens-

(a)

göra

grundskole-

cation

compulsory

and

eignement

 

primaire

utbildning

obligatorisk

available free to all;

 

obligatoire

et

gratuit

och kostnadsfritt tillgäng-

 

 

 

pour tous;

 

 

 

 

lig för alla,

 

 

33

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Encourage

the

 

b)

Ils

encouragent

(b)

uppmuntra utveck-

 

development of different

l’organisation de diffé-

lingen av olika former av

 

forms of secondary ed-

rentes formes d’enseig-

gymnasial utbildning ink-

 

ucation,

including

gen-

nement secondaire, tant

lusive såväl högskoleför-

 

eral and vocational ed-

général que profession-

beredande

 

utbildning

 

ucation,

 

make

them

nel, les rendent ouvertes

som

 

yrkesutbildning,

 

available

and accessible

et

accessibles

à

tout

göra

dessa

tillgängliga

 

to every child, and take

enfant, et

prennent des

och åtkomliga

för

varje

 

appropriate

measures

mesures

appropriées,

barn samt vidta lämpliga

 

such as the introduction

telles que l’instauration

åtgärder såsom införande

 

of free

education

and

de la gratuité de l’ens-

av kostnadsfri utbildning

 

offering

financial assis-

eignement

et

l’offre

och ekonomiskt stöd vid

 

tance in case of need;

d’une aide financière en

behov,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cas de besoin;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Make higher edu-

 

c) Ils assurent à tous

(c) genom varje läm-

 

cation accessible to all on

l’accès à l’enseignement

pligt

medel

göra

högre

 

the basis of capacity by

supérieur,

en

 

fonction

utbildning tillgänglig för

 

every appropriate means;

des capacités de chacun,

alla på grundval av för-

 

 

 

 

 

 

 

 

par tous les moyens app-

måga,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ropriés;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Make educational

 

d) Ils rendent ouver-

(d)

göra

utbildnings-

 

and

vocational

informa-

tes et accessibles à tout

och yrkesrelaterad infor-

 

tion and guidance avail-

enfant l’information et

mation

och

vägledning

 

able and accessible to all

l’orientation scolaires et

tillgänglig

och

åtkomlig

 

children;

 

 

 

 

professionnelles;

 

för alla barn,

 

 

 

 

 

(e)

Take

measures to

 

e)

Ils

prennent

des

(e) vidta åtgärder för att

 

encourage

regular

ate-

mesures pour

encoura-

uppmuntra

 

regelbunden

 

ndance at schools and the

ger la régularité de la

närvaro

i

 

skolan

och

 

reduction of drop-out

fréquentation scolaire et

minska

antalet

 

studie-

 

rates.

 

 

 

 

 

la

réduction

des

taux

avbrott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’abandon scolaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

States

Parties

shall

 

2.

Les

Etats

parties

2. Konventionsstaterna

 

take

 

all

appropriate

prennent toutes les me-

ska vidta

alla

lämpliga

 

measures to ensure

that

sures

appropriées

pour

åtgärder för att säkerställa

 

school discipline is ad-

veiller à ce que la disci-

att disciplinen

i

skolan

 

ministered

in a

manner

pline scolaire soit appli-

upprätthålls

 

ett sätt

 

consistent

with

the

quée

d’une

 

manière

som

är

förenligt

med

 

child’s

human

dignity

compatible avec la dig-

barnets

mänskliga

vär-

 

and

in conformity

with

nité de l’enfant en tant

dighet och i överens-

 

the present Convention.

qu’être humain et con-

stämmelse

 

med

 

denna

 

 

 

 

 

 

 

 

formément à la présente

konvention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

States

Parties

shall

 

3.

Les

Etats

parties

3. Konventionsstaterna

 

promote

and encourage

favorisent

et

encourag-

ska främja och upp-

 

international co-opera-

ent la coopération inter-

muntra

 

internationellt

 

tion in matters relating to

nationale dans le dom-

samarbete

i

utbildnings-

 

education,

in particular

aine

de l’éducation, en

frågor, särskilt i syfte att

 

with a view to con-

vue notamment de cont-

bidra

till

att

avskaffa

 

tributing to the elimina-

ribuer à éliminer l’igno

okunnighet

 

och

analfa-

34

tion

 

of

ignorance

and

 

 

 

 

 

 

 

betism i hela världen och

illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching meth- ods. In this regard, par- ticular account shall be taken of the needs of developing countries.

Prop. 2017/18:186

rance

et

l’analphabé-

för att underlätta tillgång

tisme dans le monde et

till vetenskaplig och tek-

de faciliter l’accès aux

nisk kunskap och mo-

connaissances scientifi-

derna

undervisningsme-

ques

et

techniques et

toder.

Särskild hänsyn

aux méthodes d’enseig-

ska härvid tas till ut-

nement modernes. A cet

vecklingsländernas

égard, il est tenu parti-

behov.

 

culièrement compte des

 

 

besoins des pays en dé-

 

 

veloppement.

 

 

Article 29

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:

(a)The development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;

(b)The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;

(c)The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural identity, lan- guage and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;

(d)The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understand- ing, peace, tolerance,

Article 29

 

 

Artikel 29

1. Les

Etats

parties

1. Konventionsstaterna

conviennent que

l’édu-

är överens om att barnets

cation de

l’enfant doit

utbildning ska syfta till

viser à:

 

 

att:

a) Favoriser l’épano-

(a)

utveckla

barnets

uissement de la per-

fulla

möjligheter

i

fråga

sonnalité de l’enfant et

om

personlighet,

anlag

le développement de ses

och

fysisk

och

psykisk

dons et de ses aptitudes

förmåga,

 

 

 

mentales

et physiques,

 

 

 

 

 

dans toute la mesure de

 

 

 

 

 

leurs potentialités;

 

 

 

 

 

 

b) Inculquer à l’en-

(b) utveckla respekt för

fant le respect des droits

mänskliga rättigheter och

de l’homme et des liber-

grundläggande

friheter

tés

fondamentales,

et

samt

för

principerna i

des principes consacrés

Förenta

nationernas

dans

la

Charte

des

stadga,

 

 

 

Nations Unies;

 

 

 

 

 

 

 

c) Inculquer à l’en-

(c) utveckla respekt för

fant le respect de ses

barnets föräldrar, för bar-

parents, de son identité,

nets egna kulturella iden-

de sa langue et de ses

titet,

språk

och

värden,

valeurs culturelles, ainsi

för

bosättningslandets

que

le

respect

des

och för ursprungslandets

valeurs

nationales

du

nationella värden och för

pays dans lequel il vit,

kulturer som skiljer sig

du pays duquel il peut

från barnets egen,

 

 

être

originaire

et

des

 

 

 

 

 

civilisations différentes

 

 

 

 

 

de la sienne;

 

 

 

 

 

 

 

d) Préparer l’enfant à

(d) förbereda barnet för

assumer les responsabil-

ett ansvarsfullt liv i ett

ités de la vie dans une

fritt samhälle i en anda av

société libre,

dans

un

förståelse, fred, tolerans,

35

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

equality

of

sexes,

 

and

esprit

de

compréhen-

jämställdhet mellan kön-

friendship

 

among

 

all

sion, de paix, de toléra-

en och

vänskap

mellan

peoples,

ethnic,

national

nce, d’égalité

entre

les

alla folk, etniska, nation-

and religious groups and

sexes et d’amitié entre

ella och religiösa grupper

persons

of

indigenous

tous les peuples et grou-

och personer som tillhör

origin;

 

 

 

 

 

 

 

 

pes

ethniques,

nation-

ett urfolk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux et religieux, et avec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

personnes

d’origine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autochtone;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) The development of

e) Inculquer à l’enfant

(e) utveckla respekt för

respect

for

the

natural

le

respect

du

 

milieu

naturmiljön.

 

 

 

environment.

 

 

 

 

naturel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No part of the pre-

2. Aucune disposition

2. Inget i denna artikel

sent article or article 28

du présent article ou de

eller i artikel 28 får tolkas

shall be construed so as

l’article 28 ne sera inter-

så att det medför in-

to

interfere

 

with

 

the

prétée

d’une

 

manière

skränkning i den enskil-

liberty of individuals and

qui porte atteinte à la

des och

organisationers

bodies

to

establish

and

liberté

des

personnes

rätt att inrätta och driva

direct

educational

insti-

physiques ou morales de

utbildningsinstitutioner,

tutions, subject always to

créer et de diriger des

dock alltid under förut-

the

observance

of

the

établissements

d’ensei-

sättning

att

de principer

principles

set

forth

in

gnement,

à

condition

som fastställts i punkt 1 i

paragraph 1 of the pre-

que les principes énon-

denna artikel iakttas och

sent article and to the

cés au paragraphe 1 du

att kraven uppfylls på att

requirements

that

 

the

présent

article

 

soient

undervisningen vid dessa

education

given

in

such

respectés et que l’édu-

institutioner

ska

stå

i

institutions

shall

con-

cation

dispensée

dans

överensstämmelse

med

form to

such

minimum

ces

établissements

soit

vad som från statens sida

standards as may be laid

conforme

aux

normes

angetts som miniminorm.

down by the State.

 

 

minimales

que

l’Etat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aura prescrites.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 30

 

 

 

 

 

 

Article 30

 

 

 

 

 

Artikel 30

 

 

 

In

 

those

 

States

in

Dans les Etats où il

I de stater där det finns

which ethnic, religious or

existe des minorités eth-

etniska,

religiösa

eller

linguistic

minorities

or

niques,

religieuses

ou

språkliga minoriteter eller

persons

of

indigenous

linguistiques ou des per-

personer

som tillhör

ett

origin exist, a child be-

sonnes

d’origine

auto-

urfolk ska ett barn som

longing to such a minor-

chtone, un enfant auto-

tillhör en sådan minoritet

ity or who is indigenous

chtone ou appartenant à

eller ett sådant urfolk inte

shall not be denied the

une de ces minorités ne

förvägras rätten att till-

right, in community with

peut être privé du droit

sammans

med

andra

other members of his or

d’avoir

sa

propre

vie

medlemmar av sin grupp

her group, to enjoy his or

culturelle,

de

professer

ha sitt eget kulturliv, att

her

own

 

culture,

to

et de pratiquer sa propre

bekänna sig till och utöva

profess

and

practise

his

religion

ou d’employer

sin egen religion eller att

or her own religion, or to

sa

propre

langue

en

använda sitt eget språk.

use his or her own lan-

commun avec les autres

 

 

 

 

 

guage.

 

 

 

 

 

 

 

 

membres de son groupe.

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 31

1.States Parties rec- ognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to partici- pate freely in cultural life and the arts.

2.States Parties shall respect and promote the right of the child to par- ticipate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cul- tural, artistic, recrea- tional and leisure activ- ity.

Article 31

1.Les Etats parties re- connaissent à l’enfant le droit au repos et aux loi- sirs, de se livrer au jeu et

àdes activités récréati- ves propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2.Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32

1.States Parties rec- ognize the right of the child to be protected from economic exploi- tation and from per- forming any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education, or to be harmful to the child’s health or physical, men- tal, spiritual, moral or social development.

2.States Parties shall take legislative, admin- istrative, social and edu- cational measures to en- sure the implementation of the present article. To this end, and having regard to the relevant provisions of other inter- national instruments,

Article 32

1.Les Etats parties re- connaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de com- promettre son éducation ou de nuire à sa santé ou

àson développement physique, mental, spiri- tuel, moral ou social.

2.Les Etats parties prennent des mesures législatives, administra- tives, sociales et éduca- tives pour assurer l’app- lication du présent arti- cle. A cette fin, et compte tenu des dispo- sitions pertinentes des

Prop. 2017/18:186

Artikel 31

1.Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2.Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahål- landet av lämpliga och lika möjligheter till kul- turell och konstnärlig verksamhet samt till re- kreations- och fritids- verksamhet.

Artikel 32

1.Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller inverka skadligt på bar- nets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moral- iska eller sociala utveck- ling.

2.Konventionsstaterna ska vidta lagstiftnings- åtgärder, administrativa, sociala och utbildnings- mässiga åtgärder för att säkerställa genomföran- det av denna artikel. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i andra

internationella instrument

37

 

Prop. 2017/18:186

States Parties shall in particular:

(a)Provide for a mini- mum age or minimum ages for admission to employment;

(b)Provide for appro- priate regulation of the hours and conditions of employment;

(c)Provide for appro- priate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article.

Article 33

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measu- res, to protect children from the illicit use of nar- cotic drugs and psycho- tropic substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and traf- ficking of such substa- nces.

autres instruments inter- nationaux, les Etats parties, en particulier:

a)Fixent un âge mini- mum ou des âges mini- mums d’admission à l’emploi;

b)Prévoient une règ- lementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emp- loi;

c)Prévoient des pei- nes ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33

Les Etats parties pren- nent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législati- ves, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psycho- tropes, tels que les définissent les conven- tions internationales pertinentes, et pour em- pêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substa- nces.

ska konventionsstaterna särskilt:

(a)fastställa en minimi- ålder eller minimiåldrar för tillträde till arbete,

(b)föreskriva en läm- plig reglering av arbetstid och arbetsvillkor,

(c)föreskriva lämpliga påföljder eller andra sanktioner i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av denna artikel.

Artikel 33

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lag- stiftningsåtgärder, admi- nistrativa, sociala och ut- bildningsmässiga åtgär- der, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psyko- tropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olag- liga framställningen av och handeln med sådana ämnen.

 

Article 34

 

 

 

 

States

Parties

under-

 

take to protect the child

 

from all forms of sexual

 

exploitation

and

sexual

 

abuse.

For

these

pur-

 

poses, States Parties shall

 

in particular take

all

38

appropriate

national,

 

 

 

 

 

Article 34

Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en parti- culier toutes les mesures

Artikel 34

Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexu- ellt utnyttjande och sexu- ella övergrepp. För detta ändamål ska konven- tionsstaterna särskilt vid

Prop. 2017/18:186

bilateral and multilateral

appropriées sur les plans

ta alla lämpliga nation-

measures to prevent:

national,

bilatéral

et

ella, bilaterala och multi-

 

multilatéral pour empê-

laterala

åtgärder

för att

 

cher:

 

 

förhindra:

 

(a) The inducement or

a) Que des enfants ne

(a) att ett barn förmås

coercion of a child to

soient incités ou con-

eller tvingas att delta i en

engage in any unlawful

traints à se livrer à une

olaglig sexuell handling,

sexual activity;

activité

sexuelle

illé-

 

 

 

 

gale;

 

 

 

 

 

(b) The exploitative use

b) Que des enfants ne

(b) att barn utnyttjas för

of children in prostitution

soient exploités à

des

prostitution eller

annan

or other unlawful sexual

fins

de

prostitution ou

olaglig

sexuell

verk-

practices;

autres pratiques sexuel-

samhet,

 

 

 

les illégales;

 

 

 

 

(c) The exploitative use

c) Que des enfants ne

(c) att barn utnyttjas i

of children in pornogra-

soient exploités aux fins

pornografiska föreställn-

phic performances and

de

la

production

de

ingar och i pornografiskt

materials.

spectacles ou de matér-

material.

 

 

 

iel de caractère porno-

 

 

 

 

graphique.

 

 

 

 

Article 35

Article 35

 

Artikel 35

 

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.

Les Etats parties pren-

Konventionsstaterna

nent toutes les mesures

ska vidta

alla lämpliga

appropriées sur les plans

nationella,

bilaterala och

national, bilatéral

et

multilaterala åtgärder för

multilatéral pour empê-

att förhindra bortförande

cher l’enlèvement,

la

och försäljning av eller

vente ou la traite d’en-

handel med barn oavsett

fants à quelque fin que

syfte och form.

ce soit et sous quelque

 

 

forme que ce soit.

 

 

 

Article 36

 

 

 

Article 36

 

Artikel 36

 

 

 

States

Parties shall

Les

Etats

parties

Konventionsstaterna

 

protect the child against

protègent l’enfant con-

ska skydda

barnet

mot

 

all other forms of ex-

tre toutes autres formes

alla andra former av ut-

 

ploitation

prejudicial

to

d’exploitation préjudici-

nyttjande som kan skada

 

any aspects of the child’s

ables à tout aspect de

barnet i något avseende.

 

welfare.

 

 

 

son bien-être.

 

 

 

 

 

Article 37

 

 

 

Article 37

 

Artikel 37

 

 

 

States Parties shall en-

Les

Etats

parties

Konventionsstaterna

 

sure that:

 

 

 

veillent à ce que:

 

ska säkerställa följande:

 

(a) No child shall be

a) Nul enfant ne soit

(a) Inget barn får utsät-

 

subjected

to

torture

or

soumis à la torture ni à

tas för tortyr eller annan

 

other cruel,

inhuman

or

des peines ou traiteme-

grym, omänsklig

eller

 

degrading

treatment

or

nts cruels, inhumains ou

förnedrande

behandling

 

 

 

 

 

dégradants. Ni la peine

eller bestraffning. Varken

39

Prop. 2017/18:186

punishment. Neither cap- ital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;

 

(b) No child shall be

 

deprived of his or her

 

liberty

 

unlawfully

or

 

arbitrarily.

The

arrest,

 

detention

 

or

imprison-

 

ment of a child shall be in

 

conformity with the law

 

and shall be used only as

 

a measure of last resort

 

and

for

 

the

shortest

 

appropriate

period

of

 

time;

 

 

 

 

 

 

 

(c) Every child depri-

 

ved of liberty shall be

 

treated

with

humanity

 

and

respect

for

the

 

inherent

 

dignity of

the

 

human person, and in a

 

manner which takes into

 

account

 

the

needs

of

 

persons of his or her age.

 

In particular, every child

 

deprived of liberty shall

 

be separated from adults

 

unless it is considered in

 

the

child’s

best

interest

 

not to do so and shall

 

have the right to maintain

 

contact with his or her

 

family

through

corres-

 

pondence and visits, save

 

in

exceptional

circum-

 

stances;

 

 

 

 

 

 

 

(d) Every child depri-

 

ved of his or her liberty

 

shall have the right to

 

prompt

access

to legal

 

and

other

 

appropriate

 

assistance, as well as the

 

right to

challenge

the

 

legality of the depriva-

40

tion of his or her liberty

capitale ni l’emprisonn- ement à vie sans poss- ibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des per- sonnes âgées de moins de dix-huit ans;

b)Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.

L’arrestation, la déten- tion ou l’emprisonnem- ent d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesu- re de dernier ressort, et

être d’une durée aussi brève que possible;

c)Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le res- pect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout en- fant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf cir- constances exception- nelles;

d)Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement acc-

ès à l’assistance juri- dique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté

dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får utdömas för brott som begåtts av personer under 18 års ålder,

(b)Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gri- pande, anhållande, häkt- ning, fängslande eller annat frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista ut- väg och för kortast lämp- liga tid,

(c)Varje frihetsberövat barn ska behandlas hum- ant och med respekt för människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Sär- skilt ska varje frihets- berövat barn hållas åtskilt från vuxna, om det inte bedöms vara till barnets bästa att inte göra detta, och ska, utom i undan- tagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök,

(d)Varje frihetsberövat barn ska ha rätt att snarast få tillgång till såväl juridiskt biträde som annat lämpligt stöd, rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och

before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.

Article 38

1.States Parties un- dertake to respect and to ensure respect for rules of international human- itarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.

2.States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.

3.States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall end- eavour to give priority to those who are oldest.

4.In accordance with their obligations under international humanitar- ian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and

devant un tribunal ou une autre autorité com- pétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Prop. 2017/18:186

opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

Article 38

 

 

 

 

Artikel 38

 

 

 

 

1.

Les

Etats parties

1. Konventionsstaterna

s’engagent à respecter et

åtar sig att respektera och

à

faire

 

respecter

 

les

säkerställa

respekten

för

règles du droit humani-

regler

i

internationell

taire

international

qui

humanitär

rätt

som

är

leur sont applicables en

tillämpliga på dem i väp-

cas de conflit armé et

nade konflikter och som

dont la protection s’ét-

är relevanta för barnet.

end aux enfants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Les

Etats parties

2. Konventionsstaterna

prennent toutes les me-

ska

vidta

alla

tänkbara

sures

possibles

dans

la

åtgärder för att säkerställa

pratique

pour

veiller à

att

personer

som

 

inte

ce

que

 

les

personnes

uppnått 15 års ålder inte

n’ayant pas atteint l’âge

deltar direkt i fientlig-

de quinze ans ne par-

heter.

 

 

 

 

 

ticipent pas directement

 

 

 

 

 

 

 

aux hostilités.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Les

Etats parties

3. Konventionsstaterna

s’abstiennent

d’enrôler

ska avstå från att rekry-

dans leurs forces armées

tera en person som inte

toute

personne

n’ayant

har uppnått 15 års ålder

pas

 

atteint

l’âge

de

till sina väpnade styrkor.

quinze

ans.

Lorsqu’ils

Då rekrytering sker bland

incorporent des person-

personer som fyllt 15 men

nes de plus de quinze

inte 18 år, ska konvent-

ans mais de moins de

ionsstaterna sträva

efter

dix-huit ans, les Etats

att i första hand rekrytera

parties s’efforcent d’en-

dem som är äldst.

 

 

rôler en priorité les plus

 

 

 

 

 

 

 

âgées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Conformément

à

4. Konventionsstaterna

l’obligation qui leur in-

ska i enlighet med sina

combe en vertu du droit

åtaganden

enligt

inter-

humanitaire internation-

nationell

humanitär

rätt

al de protéger la popula-

om att skydda civil-

tion civile en cas de

befolkningen i väpnade

conflit

armé,

les

Etats

konflikter, vidta alla tänk-

parties

prennent toutes

bara

åtgärder

för

att

les

mesures

possibles

säkerställa

skydd

 

och

41

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

care of children who are

dans

la

pratique pour

omvårdnad av barn som

affected

by

an

armed

que les enfants qui sont

berörs av en väpnad kon-

conflict.

 

 

 

 

touchés

par un

conflit

flikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

armé

bénéficient d’une

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protection et de soins.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 39

 

 

 

Article 39

 

 

 

 

Artikel 39

 

 

 

 

 

States Parties shall take

Les Etats parties pren-

Konventionsstaterna

all appropriate measures

nent toutes les mesures

ska vidta

alla lämpliga

to promote physical and

appropriées pour facili-

åtgärder

för

att

främja

psychological

recovery

ter

la

 

réadaptation

fysisk och psykisk reha-

and

social reintegration

physique et psychologi-

bilitering

 

samt

social

of a child victim of: any

que et

la

réinsertion

återanpassning av ett barn

form of neglect, exploita-

sociale

de

tout

enfant

som

utsatts

för

någon

tion, or abuse; torture or

victime

de

toute

forme

form av vanvård, utnytt-

any other form of cruel,

de négligence, d’exploi-

jande

 

eller

övergrepp;

inhuman

or

degrading

tation ou de sévices, de

tortyr

eller

någon annan

treatment or punishment;

torture ou de toute autre

form av grym, omänsklig

or armed conflicts. Such

forme

 

de

peines

ou

eller förnedrande behand-

recovery

and

reintegra-

traitements

cruels,

in-

ling

eller

bestraffning;

tion shall take place in an

humains ou dégradants,

eller

väpnade

konflikter.

environment

 

which

ou de conflit armé. Cette

Sådan

rehabilitering

och

fosters the health, self-

réadaptation

et

cette

sådan återanpassning ska

respect and dignity of the

réinsertion se déroulent

äga rum i en miljö som

child.

 

 

 

 

dans des conditions qui

främjar

 

barnets

hälsa,

 

 

 

 

 

 

favorisent

la

santé, le

självrespekt

och

värdig-

 

 

 

 

 

 

respect de soi et la

het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dignité de l’enfant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 40

 

 

 

Article 40

 

 

 

 

Artikel 40

 

 

 

 

 

1. States Parties rec-

1. Etats parties recon-

1. Konventionsstaterna

ognize the right of every

naissent

à

tout

enfant

erkänner rätten för varje

child alleged as, accused

suspecté,

accusé

ou

barn som misstänks eller

of,

or

recognized

as

convaincu d’infraction à

åtalas för

eller befunnits

having

infringed

the

la loi pénale le droit à un

skyldigt att ha begått brott

penal law to be treated in

traitement

qui

soit

de

att behandlas på ett sätt

a manner consistent with

nature

à favoriser

son

som

 

främjar

barnets

the

promotion

of

the

sens de la dignité et de la

känsla

av

värdighet

och

child’s sense of dignity

valeur

personnelle,

qui

värde, som stärker bar-

and worth, which rein-

renforce

son

 

respect

nets

respekt

för

andras

forces the child’s respect

pour

les

droits

de

mänskliga rättigheter och

for the human rights and

l’homme et les libertés

grundläggande

friheter

fundamental freedoms of

fondamentales

d’autrui,

och som tar hänsyn till

others and which takes

et qui tienne compte de

barnets

ålder

och

det

into

account

the

child’s

son âge ainsi que de la

önskvärda i att främja att

age

and

the

desirability

nécessité de faciliter sa

barnet

återanpassas

till

of promoting the child’s

réintégration

dans

la

och tar på sig en konstru-

reintegration

and

the

société et de lui faire

ktiv roll i samhället.

 

42

 

 

 

 

 

assumer

 

un

 

rôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

child’s assuming a con- structive role in society.

2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instrume- nts, States Parties shall, in particular, ensure that:

(a)No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were com- mitted;

(b)Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees:

(i)To be presumed innocent until proven guilty according to law;

(ii)To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropri- ate, through his or her parents or legal guardi- ans, and to have legal or other appropriate assista- nce in the preparation and presentation of his or her defence;

(iii)To have the matter determined without delay by a competent, indepen- dent and impartial autho- rity or judicial body in a fair hearing according to

constructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et com- pte tenu des dispositions pertinentes des instrum- ents internationaux, les Etats parties veillent en particulier:

a)A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’ac- tions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été comm- ises;

b)A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:

i)Etre présumé innoc- ent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légale- ment établie;

ii)Etre informé dans le plus court délai et directement des accusa- tions portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance jurid- ique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

iii)Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire com- pétentes, indépendantes et impartiales, selon une

Prop. 2017/18:186

2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella instru- ment ska konventions- staterna säkerställa följ- ande:

(a)Inget barn ska misstänkas eller åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden enligt nationell eller interna- tionell rätt vid den tid- punkt då den begicks,

(b)Varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott ska ha åtminstone följande gar- antier:

(i)att betraktas som oskyldigt till dess att barnets skuld lagligen fastställts,

(ii)att snarast och direkt underrättas om anklage- lserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnads- havare, och att få juridiskt biträde eller annan lämp- lig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar,

(iii)att utan dröjsmål få saken avgjord av en behö- rig, oberoende och opar-

tisk myndighet eller rätt-

 

skipande organ i en opar-

 

tisk förhandling enligt lag

43

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

law, in the presence of

procédure équitable aux

 

legal or other appropriate

termes de la loi, en

 

assistance and,

unless it

présence de son conseil

 

is considered not to be in

juridique ou autre et, à

 

the best interest of the

moins que cela ne soit

 

child,

 

in

particular,

jugé contraire à l’intérêt

 

taking into account his or

supérieur de l’enfant en

 

her age or situation, his

raison

notamment

de

 

or her parents or legal

son âge ou de sa situa-

 

guardians;

 

 

 

 

tion, en présence de ses

 

 

 

 

 

 

 

 

parents ou représentants

 

 

 

 

 

 

 

 

légaux;

 

 

 

 

 

 

(iv) Not to be compel-

iv) Ne pas être contra-

 

led to give testimony or

int de témoigner ou de

 

to confess guilt; to exa-

s’avouer coupable; inte-

 

mine or

have examined

rroger ou faire interro-

 

adverse witnesses and to

ger les témoins à charge,

 

obtain

the

participation

et obtenir la comparu-

 

and examination of wit-

tion

et

l’interrogatoire

 

nesses on his or her

des témoins à décharge

 

behalf

under conditions

dans

 

des

conditions

 

of equality;

 

 

 

 

d’égalité;

 

 

 

 

 

(v)

If

considered

to

v)

S’il

est

reconnu

 

have infringed the penal

avoir

 

enfreint

la

loi

 

law, to have this decision

pénale,

faire

appel

de

 

and any measures impo-

cette décision et de toute

 

sed

in

consequence

mesure arrêtée en con-

 

thereof

reviewed

by

a

séquence

devant

une

 

higher

competent,

inde-

autorité ou une instance

 

pendent and impartial au-

judiciaire

 

supérieure

 

thority

or

judicial

body

compétentes,

 

indépen-

 

according to law;

 

 

dantes

et

impartiales,

 

 

 

 

 

 

 

 

conformément à la loi;

 

(vi) To have the free

vi)

Se

faire

assister

 

assistance of an inter-

gratuitement d’un inter-

 

preter if the child cannot

prète

s’il

ne

comprend

 

understand or speak the

ou ne parle pas la langue

 

language used;

 

 

 

utilisée;

 

 

 

 

 

(vii) To have his or her

vii) Que sa vie privée

 

privacy fully respected at

soit

pleinement respec-

 

all stages of the proceed-

tée à tous les stades de la

 

ings.

 

 

 

 

 

 

procédure.

 

 

 

 

3. States

Parties

shall

3.

Les

Etats parties

 

seek to promote the esta-

s’efforcent de

promou-

 

blishment of laws, proce-

voir l’adoption de lois,

 

dures,

 

authorities

and

de

procédures,

la mise

 

institutions

specifically

en

place

d’autorités et

 

applicable

to

children

d’institutions

 

spéciale-

 

alleged as, accused of, or

ment

conçues

pour

les

44

recognized

as

having

 

 

 

 

 

 

 

 

och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt bi- träde och, såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beak- tande av barnets ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnads- havare,

(iv)att inte tvingas att avge vittnesmål eller er- känna sig skyldigt; att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på lika villkor få vittnen inkal- lade och förhörda för- barnets räkning,

(v)att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till följd därav omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag,

(vi)att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk som används,

(vii)att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.

3. Konventionsstaterna ska söka främja införan- det av lagar och förfaran- den samt inrättandet av myndigheter och institut- ioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas för

Prop. 2017/18:186

infringed

the

penal

law,

enfants

suspectés,

acc-

eller befinns skyldiga till

and, in particular:

 

 

 

usés

 

ou

 

convaincus

att ha begått brott och ska

 

 

 

 

 

 

 

 

d’infraction

à

la

loi

särskilt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénale, et en particulier:

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

 

The establishment

a)

D’établir

un

âge

(a)

fastställa

en

lägsta

of a minimum age below

minimum

 

au-dessous

straffbarhetsålder,

 

 

which

children shall be

duquel les enfants ser-

 

 

 

 

 

 

 

 

presumed not to have the

ont

présumés

n’avoir

 

 

 

 

 

 

 

 

capacity

to infringe

the

pas la capacité d’en-

 

 

 

 

 

 

 

 

penal law;

 

 

 

 

freindre la loi pénale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

 

Whenever

 

appro-

b)

De

prendre

des

(b) vidta åtgärder, då så

priate

and

desirable,

mesures,

chaque

fois

är lämpligt och önskvärt,

measures

for

dealing

que cela est possible et

för behandling av ären-

with such children with-

souhaitable, pour traiter

den som rör barn under

out resorting

to

judicial

ces enfants sans recourir

denna ålder utanför dom-

proceedings,

providing

à la procédure judic-

stol,

under

förutsättning

that

human

rights

and

iaire,

 

étant

cependant

att

mänskliga

rättigheter

legal safeguards are fully

entendu que les droits de

och

 

rättsligt

skydd

till

respected.

 

 

 

 

l’homme et les garanties

fullo respekteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

légales

 

doivent

être

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pleinement respectés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A variety of dispo-

4. Toute une gamme

4.

Olika

åtgärder

som

sitions,

such

as

care,

de dispositions, relati-

t.ex.

vård,

ledning

och

guidance and supervision

ves

notamment

aux

föreskrifter

om

tillsyn,

orders; counselling; pro-

soins, à l’orientation et à

rådgivning, övervakning,

bation; foster care; edu-

la supervision, aux con-

familjehemsplacering, ut-

cation

and

vocational

seils, à la probation, au

bildnings- och yrkes-

training programmes and

placement familial, aux

utbildningsprogram

och

other

 

alternatives

to

programmes

 

d’éduca-

andra

alternativ

till

institutional care shall be

tion générale et profes-

anstaltsvård

ska

finnas

available

to ensure

that

sionnelle et aux solu-

tillgängliga för att säker-

children are dealt with in

tions

autres

qu’institu-

ställa

att

barn

behandlas

a manner appropriate to

tionnelles

seront prév-

på ett sätt som är lämpligt

their well-being and

ues en vue d’assurer aux

för deras välmående och

proportionate

both

to

enfants

un

traitement

är

rimligt

både

 

med

their

circumstances

and

conforme à leur bien-

hänsyn till deras person-

the offence.

 

 

 

 

être

et

proportionné

à

liga förhållanden och till

 

 

 

 

 

 

 

 

leur situation et à l’in-

brottet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fraction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 41

 

 

 

 

Article 41

 

 

 

 

 

Artikel 41

 

 

 

 

Nothing in the present

Aucune

des

disposi-

Inget i denna konven-

Con vention shall affect

tions

de

la

présente

tion ska inverka på be-

any provisions which are

Convention

ne

porte

stämmelser

som är

mer

more

 

conducive

 

to

the

atteinte aux dispositions

långtgående vad gäller att

realization of

the

rights

plus propices à la réali-

förverkliga barnets rättig-

of the child and which

sation des droits de l’en-

heter och som kan finnas

may be contained in:

 

fant qui peuvent figurer:

i:

 

 

 

 

 

 

 

45

Prop. 2017/18:186

(a) The law of a State party; or

(b) International law in force for that State.

Part II

Article 42

States Parties under- take to make the princi- ples and provisions of the Convention widely known, by appropriate and active means, to adults and children alike.

Article 43

1.For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the obligations un- dertaken in the present Convention, there shall be established a Com- mittee on the Rights of the Child, which shall carry out the functions hereinafter provided.

2.The Committee shall consist of eighteen experts of high moral standing and recognized competence in the field covered by this Conven- tion. 2The members of the Committee shall be elected by States Parties from among their na- tionals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geo- graphical distribution, as

46

a) Dans la législation

(a)

en konventionsstats

d’un Etat partie; ou

 

lagstiftning, eller

 

 

b) Dans le droit inter-

(b) för den staten gäl-

national en vigueur pour

lande internationell rätt.

cet Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie

 

 

Del II

 

 

 

Article 42

 

 

 

 

 

Artikel 42

 

 

 

Les

Etats

 

parties

Konventionsstaterna

s’engagent à faire large-

åtar sig att genom lämp-

ment connaître les prin-

liga

och aktiva

åtgärder

cipes et les dispositions

göra

konventionens

be-

de la présente Conven-

stämmelser och principer

tion,

par

des

moyens

allmänt kända bland såväl

actifs et appropriés, aux

vuxna som barn.

 

 

adultes

comme

aux

 

 

 

 

 

enfants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 43

 

 

 

 

 

Artikel 43

 

 

 

1. Aux fins d’exami-

1. För att granska de

ner les progrès accomp-

framsteg som gjorts

av

lis par les Etats parties

konventionsstaterna

i

dans

l’exécution

des

fråga om genomförandet

obligations

contractées

av skyldigheterna enligt

par eux en vertu de la

denna konvention ska en

présente Convention, il

kommitté

för

barnets

est

institué

un

Comité

rättigheter upprättas, som

des droits de l’enfant qui

ska

utföra

de uppgifter

s’acquitte des fonctions

som

föreskrivs

i

det

définies ci-après.

 

 

följande.

 

 

 

2. Le Comité se com-

2. Kommittén ska vara

pose de dix-huit experts

sammansatt av arton ex-

de

haute

 

moralité

et

perter med högt moraliskt

possédant une compéte-

anseende och erkänd sak-

nce

reconnue

dans

le

kunskap på

det

område

domaine

visé

par

la

som

denna

konvention

présente

Convention.2

omfattar.2

Kommitténs

Ses membres sont élus

medlemmar ska väljas av

par

les

Etats

 

parties

konventionsstaterna

 

parmi

leurs

ressortissa-

bland deras

medborgare

nts et siègent à titre

och ska tjänstgöra i sin

personnel, compte tenu

personliga egenskap, var-

de la nécessité d’assurer

vid

avseende ska fästas

une

 

répartition

géo-

vid en rättvis geografisk

graphique

équitable

et

 

 

 

 

 

Prop. 2017/18:186

well as to the principal

eu égard aux principaux

fördelning och de främsta

legal systems.

 

 

systèmes juridiques.

 

rättssystemen.

 

3. The members of the

3.

Les

membres

du

3.

Kommitténs

med-

Committee

shall

be

Comité

sont

 

élus

au

lemmar ska väljas genom

elected

by

secret ballot

scrutin

secret

sur

 

une

sluten omröstning från en

from a list of persons

liste de personnes dési-

förteckning över personer

nominated

by

States

gnées

par

les

Etats

som föreslagits av kon-

Parties. Each State Party

parties.

Chaque

 

Etat

ventionsstaterna.

Varje

may nominate one per-

partie peut désigner un

konventionsstat får

före-

son from among its own

candidat

 

parmi

 

ses

slå en kandidat bland sina

nationals

 

 

 

ressortissants.

 

 

 

 

egna medborgare.

 

4.

The initial

election

4. La première élec-

4. Det första valet till

to the Committee shall be

tion aura lieu dans les

kommittén

ska

hållas

held no later than six

six mois suivant la date

senast sex månader efter

months after the date of

d’entrée en vigueur de la

dagen för denna kon-

the entry into force of the

présente

 

Convention.

ventions

ikraftträdande

present

Convention

and

Les élections auront lieu

och därefter vart annat år.

thereafter every

second

ensuite

tous

 

les

deux

Senast fyra månader före

year.

 

At

least

four

ans.

Quatre

 

mois

au

dagen för varje val ska

months before the date of

moins avant la date de

Förenta nationernas gene-

each

 

election,

the

chaque élection, le Sec-

ralsekreterare

skriftligen

Secretary-General of the

rétaire général de l’Org-

uppmana konventionssta-

United

Nations

shall

anisation

des

Nations

terna att inom två måna-

address a letter to States

Unies invitera par écrit

der inkomma med sina

Parties

inviting

them to

les Etats parties à pro-

förslag.

Generalsekrete-

submit their nominations

poser

leurs

 

candidats

raren ska sedan upprätta

within two months. The

dans un délai de deux

och

till

konventionssta-

Secretary-General

shall

mois.

 

Le

Secrétaire

terna överlämna en för-

subsequently prepare a

général

dressera

 

en-

teckning i alfabetisk ord-

list in alphabetical order

suite la liste alphabét-

ning över samtliga före-

of

all

persons

thus

ique des candidats ainsi

slagna personer och ange

nominated,

indicating

désignés,

en

 

indiquant

vilka

konventionsstater

States Parties which have

les Etats parties qui les

som föreslagit dem.

 

nominated

them,

and

ont désignés, et la com-

 

 

 

 

 

shall submit it to the

muniquera

aux

Etats

 

 

 

 

 

States

Parties

to

the

parties

à

la

 

présente

 

 

 

 

 

present Convention.

 

Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 The General Assembly, in its resolution 50/155 of 21 December 1995, approved the amendment to article 43, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the

Child, replacing the word “ten” with the word “eighteen”. The amendment entered into force on 18 November 2002 when it had been accepted by a two-thirds majority of the States parties (128 out of 191).

2 L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre

1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la

Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).

2 I resolution 50/155 av den 21 december 1995 antog general- församlingen en ändring av artikel 43.2 i konventionen om barnets rättigheter, genom vilken ordet

“tio” ersätts med “arton”.

Ändringen trädde i kraft den 18 november 2002 efter att den antagits med två tredjedels majoritet av de fördragsslutande parterna (128 av 191).

47

Prop. 2017/18:186

 

5. The

elections

shall

 

be held at meetings of

 

States

 

Parties

convened

 

by the Secretary-General

 

at

United

 

Nations

 

Headquarters.

At

those

 

meetings, for which two

 

thirds

 

of

States Parties

 

shall constitute a quo-

 

rum, the persons elected

 

to the Committee shall be

 

those

 

who

obtain

the

 

largest

number

of votes

 

and an absolute majority

 

of the votes of the

 

representatives

of States

 

Parties

 

present

 

and

 

voting

 

 

 

 

 

 

 

6. The members of the

 

Committee

shall

 

be

 

elected for a term of four

 

years.

 

They

 

shall

be

 

eligible for re-election if

 

renominated. The term of

 

five

of

the

 

members

 

elected at the first elec-

 

tion shall expire at the

 

end of two years; imme-

 

diately

after

 

the

first

 

election,

the

names

of

 

these five members shall

 

be chosen by lot by the

 

Chairman of the meeting.

 

7. If a member of the

 

Committee dies or re-

 

signs or declares that for

 

any other cause he or she

 

can no longer

perform

 

the duties of the Com-

 

mittee,

the State

Party

 

which

 

nominated

 

the

 

member

shall

appoint

 

another

expert

from

 

among

its nationals

to

 

serve

for

the

remainder

 

of the term, subject to the

 

approval of the Commit-

48

tee.

 

 

 

 

 

 

 

5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au

Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candi- dature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq mem- bres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élec- tion.

7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expira

5.Val ska hållas vid möten med konventions- staterna, som samman- kallats av Förenta nation- ernas generalsekreterare,

iFörenta nationernas högkvarter. Vid dessa möten, där besluts- mässighet uppnås när två tredjedelar av konventionsstaterna är närvarande, ska de kandidater som uppnår det högsta antalet röster och absolut majoritet av de närvarande och röstande konventionssta- ternas röster väljas in i kommittén.

6.Kommitténs med- lemmar ska väljas för en tid av fyra år. De kan återväljas, om de före- slagits till återval. För fem av de medlemmar som utsetts vid det första valet ska mandattiden löpa ut efter två är. Omedelbart efter det första valet ska namnen på dessa fem medlemmar utses genom lottdragning av ordföranden vid mötet.

7.Om en kommitté- medlem avlider, avsäger sig sitt uppdrag eller förklarar att han eller hon av någon annan anled- ning inte längre kan full- göra sitt uppdrag inom kommittén, ska den kon- ventionsstat som föreslog medlemmen, med för- behåll för kommitténs godkännande, utse en annan expert bland sina medborgare, som ska inneha uppdraget under

tion du mandat corres- pondant, sous réserve de l’approbation du Com- ité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Prop. 2017/18:186

återstoden av mandat- tiden.

8. The Committee shall

 

 

 

 

 

 

establish its own rules of

 

 

 

 

 

 

procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. The Committee shall

9. Le Comité élit son

elect its officers for a

bureau pour une période

period of two years.

 

de deux ans.

 

 

 

10. The meetings of the

10.

Les

réunions

du

Committee shall normal-

Comité se tiennent nor-

ly be held at United

malement

au

Siège

de

Nations Headquarters or

l’Organisation

des

Na-

at any other

convenient

tions Unies, ou en tout

place

as

determined

by

autre

lieu

approprié

the

Committee.

The

déterminé par le Com-

Committee shall normal-

ité. Le Comité se réunit

ly meet annually. The du-

normalement

chaque

ration of the meetings of

année. La durée de ses

the Committee shall be

sessions est déterminée

determined,

 

and

re-

et modifiée, si nécess-

viewed, if necessary, by a

aire, par une réunion des

meeting

of

 

the

States

Etats parties à la prése-

Parties

to

the

present

nte

Convention,

sous

Convention,

subject

to

réserve de l’approbation

the approval of the Gen-

de l’Assemblée génér-

eral Assembly.

 

 

ale.

 

 

 

 

 

11.

The

 

Secretary-

11.

Le

Secrétaire

General

of

 

the

United

général de l’Organisa-

Nations shall provide the

tion des Nations Unies

necessary staff and fa-

met à la disposition du

cilities for

the effective

Comité le

personnel

et

performance of the func-

les installations qui

lui

tions

of

the

Committee

sont

nécessaires

pour

under the present Con-

s’acquitter efficacement

vention.

 

 

 

 

 

des

fonctions

qui

 

lui

 

 

 

 

 

 

 

sont confiées en vertu de

 

 

 

 

 

 

 

la présente Convention.

12. With the approval

12. Les

membres du

of the General Assembly,

Comité institué en vertu

the members of the Com-

de la présente Conven-

mittee established under

tion

reçoivent,

avec

the present

 

Convention

l’approbation de l’Asse-

shall receive emoluments

mblée générale, des ém-

from United Nations res-

oluments prélevés

sur

ources as the Assembly

les ressources de l’Org-

may decide.

 

 

 

 

anisation

des

Nations

 

 

 

 

 

 

 

Unies dans les condi-

 

 

 

 

 

 

 

tions

et

selon

 

les

8.Kommittén ska själv fastställa sin arbetsord- ning.

9.Kommittén ska välja sitt presidium för en tvåårsperiod.

10.Kommitténs möten ska vanligtvis hållas i Förenta nationernas hög- kvarter eller på en annan lämplig plats, som kom- mittén bestämmer. Kom- mittén ska i regel sam- manträda varje år. Kom- mittémötenas längd ska bestämmas och, om det är nödvändigt, omprövas vid möte med konven- tionsstaterna, med förbe- håll för generalförsam- lingens godkännande.

11.Förenta nationernas generalsekreterare ska tillhandahålla nödvändig personal och resurser för att möjliggöra för kom- mittén att effektivt utföra sitt uppdrag enligt denna konvention.

12.Medlemmarna av den enligt denna konven- tion upprättade kommit- tén ska med godkännande av generalförsamlingen få ersättning från Förenta nationerna på de villkor som generalförsamlingen beslutar.

49

Prop. 2017/18:186

Article 44

1. States Parties un- dertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the rights rec- ognized herein and on the progress made on the enjoyment of those rights:

(a)Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned;

(b)Thereafter every five years.

2. Reports made under the present article shall indicate factors and diffi- culties, if any, affecting the degree of fulfilment of the obligations under the present Convention. Reports shall also con- tain sufficient informa- tion to provide the Com- mittee with a compre- hensive understanding of the implementation of the Convention in the country concerned.

3. A State Party which has submitted a compre- hensive initial report to the Committee need not, in its subsequent reports submitted in accordance

with paragraph 1 (b) of

50

modalités fixées par l’Assemblée générale.

Article 44

1.Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entre- mise du Secrétaire général de l’Organisa- tion des Nations Unies, des rapports sur les me- sures qu’ils auront ado- ptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Con- vention et sur les pro- grès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;

b) Par la suite, tous les cinq ans.

2.Les rapports établis en application du pré- sent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats par- ties de s’acquitter plein- ement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisa- nts pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.Les Etats parties ayant présenté au Com- ité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite con- formément à l’alinéa

Artikel 44

1. Konventionsstaterna åtar sig att genom Förenta nationernas generalsekre- terare avge rapporter till kommittén om de åtgär- der som de vidtagit för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna kon- vention och om de fram- steg som gjorts i fråga om åtnjutandet av dessa rät- tigheter:

(a)inom två år efter konventionens ikraftträ- dande i den berörda sta- ten, och

(b)därefter vart femte

år.

2.Rapporter enligt denna artikel ska ange eventuella förhållanden och svårigheter som på- verkar i vilken utsträck- ning åtagandena enligt denna konvention har uppfyllts. Rapporterna ska även innehålla till- räcklig information för att ge kommittén en god uppfattning om genomfö- randet av konventionen i det berörda landet.

3. En konventionsstat som har tillställt kommit- tén en utförlig första rap- port behöver inte i sina följande rapporter, som avges enligt punkt 1 (b) i denna artikel, upprepa

Prop. 2017/18:186

the present article, repeat

(b) du paragraphe 1 du

tidigare

 

lämnad

grund-

basic

information

pre-

présent article, à répéter

läggande information.

 

viously provided.

 

 

les

renseignements

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

base

 

antérieurement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

communiqués.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The Committee may

4. Le Comité peut de-

4. Kommittén kan be-

request from States Par-

mander aux Etats parties

gära ytterligare informat-

ties

further

information

tous

 

renseignements

ion

från

 

konventionssta-

relevant to the imple-

complémentaires

rela-

terna om genomförandet

mentation of the Con-

tifs à l’application de la

av konventionen.

 

 

 

vention.

 

 

 

 

Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. The Committee shall

5. Le Comité soumet

5. Kommittén ska vart-

submit to

the

General

tous les deux ans à

annat

år

 

genom

Förenta

Assembly,

through

the

l’Assemblée

générale,

nationernas

ekonomiska

Economic

and

Social

par l’entremise du Con-

och

sociala

råd tillställa

Council, every two years,

seil

 

économique

et

generalförsamlingen rap-

reports on its activities.

social, un rapport sur ses

porter om sin verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

activités.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

States

Parties

shall

6.

Les

Etats

parties

6. Konventionsstaterna

make their reports widely

assurent à leurs rapports

ska

göra

sina rapporter

available to the public in

une large diffusion dans

allmänt

tillgängliga

för

their own countries.

 

leur propre pays.

 

 

allmänheten i sina respe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ktive länder.

 

 

 

 

Article 45

 

 

 

 

Article 45

 

 

 

 

 

Artikel 45

 

 

 

 

In order to foster the

Pour

 

promouvoir

För att främja ett effek-

effective implementation

l’application

effective

tivt

 

genomförande

av

of the Convention and to

de

la

Convention

et

konventionen och

inter-

encourage

international

encourager

la

coopéra-

nationellt

samarbete

co-operation in the field

tion internationale dans

det område som konven-

covered by the Conven-

le domaine visé par la

tionen avser gäller föl-

tion:

 

 

 

 

 

Convention:

 

 

 

 

jande:

 

 

 

 

 

 

 

(a)

The

specialized

a)

 

Les

 

institutions

(a) Fackorganen, Före-

agencies, the United Na-

spécialisées,

 

le

Fonds

nta nationernas barnfond

tions

Children’s

Fund,

des Nations Unies pour

och andra FN-organ ska

and other United Nations

l’enfance

et

d’autres

ha rätt att vara represen-

organs shall be entitled to

organes

des

Nations

terade

vid granskningen

be

represented

at

the

Unies ont le droit de se

av

genomförandet

av

consideration of the im-

faire représenter lors de

sådana

bestämmelser

i

plementation

of

 

such

l’examen

de

l’applica-

denna

konvention

som

provisions of the present

tion des dispositions de

faller

inom

ramen

för

Convention as fall within

la présente

Convention

deras mandat. Kommittén

the scope of their man-

qui

relèvent

de

leur

kan,

såsom

den

 

finner

date.

The

Committee

mandat. Le Comité peut

lämpligt, bjuda in fack-

may invite the special-

inviter

les

institutions

organen,

 

Förenta

nation-

ized agencies, the United

spécialisées,

 

le

Fonds

ernas barnfond och andra

Nations Children’s Fund

des Nations Unies pour

behöriga

 

organ

att

ge

and

 

other

competent

l’enfance et tous autres

expertråd

avseende

ge

bodies as it may consider

organismes qu’il jugera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Prop. 2017/18:186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appropriate

to

provide

appropriés à donner des

nomförandet av konven-

 

expert

 

 

advice

on

the

avis

spécialisés

 

sur

tionen

områden

som

 

implementation

of

the

l’application de la Con-

faller

inom ramen

för

 

Convention

in

 

areas

vention dans les domai-

deras

respektive

verk-

 

falling

within the

scope

nes qui relèvent de leurs

samhetsområden.

 

Kom-

 

of their respective man-

mandats

 

respectifs.

Il

mittén kan bjuda in fack-

 

dates.

 

The

Committee

peut inviter les insti-

organen, Förenta

nation-

 

may invite the special-

tutions

spécialisées,

le

ernas barnfond och andra

 

ized agencies, the United

Fonds

 

des

Nations

FN-organ att inkomma

 

Nations Children’s Fund,

Unies pour l’enfance et

med rapporter om ge-

 

and other United Nations

d’autres

 

organes

des

nomförandet av konven-

 

organs to submit reports

Nations

 

Unies

à

lui

tionen

inom

områden

 

on the implementation of

présenter

des

rapports

som faller inom ramen för

 

the Convention in areas

sur

l’application

 

de

la

deras

respektive

verk-

 

falling

within the

scope

Convention

 

dans

les

samhetsområde,

 

 

 

 

of their activities;

 

 

secteurs qui relèvent de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur domaine d’activité;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

 

The

Committee

b) Le Comité trans-

(b)

 

Kommittén

 

ska,

 

shall transmit, as it may

met, s’il le juge nécessa-

såsom den finner lämp-

 

consider

appropriate,

to

ire, aux institutions spé-

ligt,

 

till

fackorganen,

 

the specialized agencies,

cialisées, au Fonds des

Förenta nationernas barn-

 

the

 

United

Nations

Nations

 

Unies

 

pour

fond och andra behöriga

 

Children’s

Fund

and

l’enfance

et

aux

autres

organ överlämna rappor-

 

other

competent

bodies,

organismes

compétents

ter

från

 

konventions-

 

any

reports

from

States

tout

rapport

 

des

 

Etats

staterna

som

innehåller

 

Parties that contain a re-

parties

contenant

une

en begäran om eller anger

 

quest, or indicate a need,

demande

ou

indiquant

behov av teknisk rådgiv-

 

for

technical advice

or

un besoin de conseils ou

ning eller tekniskt bistånd

 

assistance, along with the

d’assistance techniques,

jämte

kommitténs

 

syn-

 

Committee’s

observa-

accompagné,

le

 

cas

punkter

och

eventuella

 

tions and suggestions, if

échéant,

 

des

observa-

förslag beträffande sådan

 

any, on these requests or

tions et

suggestions

du

begäran

 

eller

sådant

 

indications;

 

 

 

 

Comité

touchant

 

ladite

behov,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demande ou indication;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

 

The

Committee

c)

Le

Comité

 

peut

(c)

 

Kommittén

 

kan

 

may

recommend

to

the

recommander à l’Asse-

rekommendera

 

general-

 

General

Assembly

to

mblée générale de prier

församlingen

att

fram-

 

request

 

the

Secretary-

le Secrétaire général de

ställa

en

begäran

till

 

General to undertake on

procéder pour le Co-

generalsekreteraren

 

om

 

its

behalf

studies

on

mité à des études sur des

att för kommitténs räk-

 

specific issues relating to

questions

 

spécifiques

ning genomföra studier i

 

the rights of the child;

 

touchant

les

droits

de

särskilda

 

frågor

som rör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’enfant;

 

 

 

 

 

 

 

barnets rättigheter,