Regeringens proposition 2017/18:121

Modernare adoptionsregler

Prop.

 

2017/18:121

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.

Vid adoption av ett barn ska barnets bästa vara viktigast. Barnets rätt till information och barnets rätt att komma till tals i adoptionsprocessen lyfts fram och tydliggörs. Det införs en rätt för barn som är adopterade att av sina föräldrar få veta det.

Adoptionsreglerna ska vara flexibla och möjliggöra en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I propositionen föreslås därför att vissa generella begränsningar av möjligheten att adoptera tas bort. Bland annat föreslås att sambor ska kunna adoptera under samma förutsätt- ningar som gifta par. Ingen övre åldersgräns föreslås. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska sökandens ålder endast vara en av flera omständigheter att beakta.

För att förbättra underlaget i adoptionsärenden föreslår regeringen tydligare bestämmelser om domstolens handläggning och en effektivare ordning för att genomföra adoptionsutredningar.

Regeringen föreslår även utökade möjligheter till automatiskt erkän- nande av utländska adoptionsbeslut. Även i övrigt föreslås modernare regler om adoption i internationella situationer.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 septem- ber 2018.

1

Prop. 2017/18:121 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

5

2

Lagtext

..............................................................................................

6

 

2.1

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken .......................

6

2.2Förslag till lag om adoption i internationella

 

situationer.........................................................................

11

2.3

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.......

13

2.4Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen

(1995:584) ........................................................................

15

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete

vid internationella adoptioner...........................................

16

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap ....................................................

17

2.7Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) ........................................................................

18

2.8Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

(2005:716) ........................................................................

21

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1013) om

 

 

personnamn ......................................................................

23

3

Ärendet och dess beredning ............................................................

24

4

Kort om adoption i Sverige.............................................................

24

5

En modernisering av adoptionsreglerna..........................................

26

6

Sambor ges rätt att adoptera............................................................

29

7

Ett stärkt barnrättsperspektiv ..........................................................

35

 

7.1

En lämplighetsbedömning där barnets bästa är

 

 

 

viktigast ............................................................................

35

 

7.2

Barnets delaktighet...........................................................

42

 

7.3

Barnets samtycke..............................................................

46

 

7.4

Barnets rätt till upplysning om adoptionen.......................

49

8

Föräldrarnas samtycke ....................................................................

52

 

8.1

Adoption bygger på frivillighet........................................

52

 

8.2

Vårdnadshavarens vetorätt ...............................................

52

 

8.3

Undantag från kravet på samtycke ...................................

56

8.4Rätten till information och andra krav kring

 

 

samtycket..........................................................................

61

9

Vuxenadoption................................................................................

64

10

Bättre utredning inför domstolens beslut ........................................

67

 

10.1

Adoptionsutredningens funktion ......................................

67

 

10.2

Samma ordning som för vårdnadsutredningar..................

68

 

10.3

Genomförandet av adoptionsutredningen.........................

72

11

Domstolsprövningen .......................................................................

77

 

11.1

Behörig domstol och sökande ..........................................

77

2

 

11.2

Handläggningen av adoptionsärenden.............................

78

 

 

11.2.1

Domstolens utredningsskyldighet...................

78

 

 

11.2.2

Vilka som ska få yttra sig ...............................

82

 

 

11.2.3

Ärendelagen ska gälla i övrigt ........................

87

12

Omoderna bestämmelser................................................................

88

 

12.1

25-årsgränsen tas bort......................................................

88

 

12.2

Adoption av eget barn och omadoption...........................

90

 

12.3

Ersättning i samband med adoption.................................

93

13

Internationell adoption ...................................................................

94

 

13.1

Regelverket kring internationell adoption .......................

94

 

13.2

Medgivandeprövningen...................................................

95

 

 

13.2.1

Sökandens lämplighet.....................................

95

 

 

13.2.2

Stärkt skydd vid adoption av ett känt barn ...

101

 

 

13.2.3

Ett medgivande ska gälla i tre år...................

105

 

 

13.2.4

Inget undantag för vårdnadshavare...............

107

13.3Ingen allmän begränsning av möjligheten till enskild

 

 

adoption.........................................................................

108

14

Internationell adoption av barn med hemvist i Sverige................

112

15

Frågor om internationell privat- och processrätt ..........................

114

 

15.1

En översikt av regelverket .............................................

114

 

15.2

Reglerna bör utgå från hemvistprincipen ......................

115

 

15.3

Svensk domstols internationella behörighet ..................

117

 

15.4

Tillämplig lag ................................................................

119

 

15.5

Erkännande av utländska adoptionsbeslut .....................

121

 

15.6

Möjligheten att vägra erkännande .................................

127

 

15.7

Rättsverkningar av erkända adoptionsbeslut .................

130

16

Behov av ändringar i annan lagstiftning.......................................

134

17

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

135

18

Konsekvenser ...............................................................................

137

19

Författningskommentar ................................................................

140

 

19.1

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ...............

140

19.2Förslaget till lag om adoption i internationella

situationer ......................................................................

165

19.3Förslaget till lag om ändring i

socialförsäkringsbalken .................................................

172

19.4Förslaget till lag om ändring i föräldraledighetslagen

(1995:584) .....................................................................

174

19.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till

Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete

 

vid internationella adoptioner........................................

174

19.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap .................................................

174

19.7Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

175

19.8Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen

(2005:716) .....................................................................

179

Prop. 2017/18:121

3

Prop. 2017/18:121

19.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1013) om

 

 

 

personnamn ....................................................................

180

 

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet (SOU 2009:61)...........

182

 

Bilaga 2

Betänkandets lagförslag .................................................

188

 

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna ...............................

210

 

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................

211

 

Bilaga 5

Lagrådets yttrande ..........................................................

229

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 mars 2018.........

250

4

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2017/18:121

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i föräldrabalken,

2.lag om adoption i internationella situationer,

3.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

4.lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5.lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges till- träde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid interna-

tionella adoptioner,

6.lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,

7.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

8.lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

9.lag om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn.

5

Prop. 2017/18:121 2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken1 dels att 4 kap. ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 7 § och 7 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §2

Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet, om det

1.visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,

2.framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,

3. har lämnats ett samtycke av

3. har lämnats ett samtycke av

modern eller en särskilt förordnad

modern eller en särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 4 kap. 5 a §

vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 §

till adoption av barnet, eller

till adoption av barnet, eller

4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Socialnämnden ska lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om faderskapet inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.

Socialnämndens beslut att lägga ner en påbörjad faderskapsutredning får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 kap. Om adoption

Adoption av ett barn

1 § Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt.

2 § Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.

1Balken omtryckt 1995:974.

2Senaste lydelse 2016:17.

6

Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas.

3 § Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen.

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

I 7 § finns bestämmelser om barnets samtycke.

Adoption av en vuxen

4 § Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig.

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

Vem som får adoptera

5 § Den som har fyllt 18 år får adoptera.

6 § Makar och sambor får endast adoptera gemensamt.

En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. I fråga om samtycket tillämpas 8 § andra stycket. En make eller sambo får även i annat fall adoptera ensam om den andra maken eller sambon vistas på okänd ort eller är varaktigt för- hindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt.

Samtycke

7 § Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon sam- tycker till adoptionen.

Något samtycke behövs inte om den som sökanden vill adoptera är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

Innan ett samtycke lämnas ska den som sökanden vill adoptera få information om innebörden av en adoption och ett samtycke.

8 § Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare.

Något samtycke behövs inte om

1.föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande,

2.föräldern vistas på okänd ort, eller

3.det finns synnerliga skäl.

Innan ett samtycke lämnas ska föräldern få information om innebörden av en adoption och ett samtycke.

Prop. 2017/18:121

7

Prop. 2017/18:121 Det som anges om en förälder som är vårdnadshavare i första–tredje styckena gäller även en särskilt förordnad vårdnadshavare eller annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

9 § Ett samtycke från den som har fött barnet får lämnas först sedan den föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse.

Förbud mot ersättning

10 § En ansökan om adoption får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

Ett avtal om ersättning eller underhåll som avses i första stycket är utan verkan.

Adoptionsärenden

11 § En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera.

12 § En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till tingsrätten i den ort där sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, görs ansökan till Stockholms tingsrätt.

13 § Rätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett.

14 § Om ansökan avser adoption av ett barn, ska rätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Upp- draget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist. Om barnet inte har sin hemvist i Sverige, ska uppdraget lämnas till socialnämnden i den kommun där någon av sökandena har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig socialnämnd enligt första stycket, ska uppdraget lämnas till socialnämnden i Stockholms kommun.

Rätten ska bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Rätten får ange riktlinjer för adoptionsutredningen.

15 § Den som genomför en adoptionsutredning ska utreda om förutsätt- ningarna för adoption är uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning.

Utredaren ska redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut.

16 § En socialnämnd som har tillgång till uppgifter som kan vara av

betydelse för en adoptionsutredning är, trots sekretess enligt 26 kap. 1 §

8

första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skyldig att Prop. 2017/18:121 lämna sådana uppgifter på begäran av den socialnämnd som har fått ett

uppdrag enligt 14 §. Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden har utsett att genomföra utredningen.

17 § Om den som sökanden vill adoptera inte är svensk medborgare och inte heller har permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt i Sverige, ska rätten inhämta ett yttrande från Migrationsverket, om det inte är obehövligt.

18 § Rätten ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Första stycket gäller inte om

1.det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig,

2.föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande,

3.föräldern vistas på okänd ort, eller

4.det finns synnerliga skäl.

Det som anges om en förälder i första och andra styckena gäller även en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare eller annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrar- nas ställe.

19 § Rätten ska ge den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid, om han eller hon har fyllt 18 år.

Första stycket gäller inte om det är uppenbart obehövligt att den som sökanden vill adoptera får tillfälle att yttra sig.

20 § Vid rättens handläggning av ett ärende om adoption tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Rättsverkningar av en adoption

21 § Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adop- terats dock anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder.

Första stycket gäller inte i den utsträckning något annat är särskilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur.

22 § Om makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn, står barnet under vårdnad av båda makarna eller samborna från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. Detsamma gäller om en make eller sam- bo adopterar den andra makens eller sambons barn. Om en person i annat fall ensam adopterar ett barn, står barnet under vårdnad av adoptiv- föräldern från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft.

9

Avtal om att underhållsbidrag för framtiden skall betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader är giltigt endast om avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Är barnet under arton år skall avtalet dessutom vara godkänt av social- nämnden i kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varak- tigt bosatt eller, om ingen av dem är varaktigt bosatt i riket, av socialnämnden i Stockholm.

Prop. 2017/18:121

10

Barnets rätt till upplysning om adoptionen

23 § Ett barn som är adopterat har rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad.

7 kap.

7 § Underhållsbidrag betalas i förskott för kalendermånad.

Avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader är giltigt endast om avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Är barnet under 18 år ska avtalet dess- utom vara godkänt av social- nämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varak- tigt bosatt eller, om ingen av dem är varaktigt bosatt i Sverige, av socialnämnden i Stockholms kom- mun.

Rätten får bestämma annat betalningssätt än som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Underhållsbidrag i form av ett

Underhållsbidrag i form av ett

engångsbelopp skall betalas till

engångsbelopp

ska betalas till

socialnämnden om barnet är under

socialnämnden om barnet är under

arton år. I fråga om sådan betal-

18 år. För det belopp som har

ning tillämpas 4 kap. 6 § andra

betalats in ska nämnden se till att

stycket tredje meningen.

en livränta åt barnet som är an-

 

passad efter

underhållsskyldig-

 

heten köps in hos en försäkrings-

givare, om inte avtalet hindrar det eller nämnden finner att beloppet kan användas på något annat lämpligt sätt för barnets underhåll.

Betalning i strid mot denna paragraf medför inte befrielse från skyldigheten att betala underhållsbidrag på föreskrivet sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2.2 Förslag till lag om adoption i internationella Prop. 2017/18:121 situationer

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer. Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap eller av annan lag.

Svensk domstols internationella behörighet

2 § En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, om

1.den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,

2.sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, eller

3.det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl till att saken prövas här.

Tillämplig lag

3 § En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

När utländska beslut erkänns i Sverige

4 § Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om beslutet har meddelats eller annars gäller i

1.den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptions- förfarandet inleddes, eller

2.den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin hemvist när beslutet meddelades.

I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall för att beslutet ska gälla.

5 § Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsätt- ningarna i första stycket inte är uppfyllda.

6 § Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt 4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket god- känner att beslutet ska gälla.

11

Prop. 2017/18:121 7 § Även om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

8 § Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.

9 § Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till all- män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige

10 § Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rätts- verkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2.Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rätts- förhållanden rörande adoption.

3.Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.

12

2.3

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2017/18:121

 

socialförsäkringsbalken

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 15 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 8 § och

 

21 kap. 4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 kap.

 

 

 

15 §

 

Med blivande adoptivförälder avses i denna balk den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadig- varande vård och fostran i sitt hem i syfte att adoptera barnet.

Med blivande adoptivförälder avses i denna balk den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadig- varande vård och fostran i syfte att adoptera barnet.

11 kap.

7 §

Vid tillämpning av bestämmel-

Vid tillämpning av bestämmel-

serna om föräldrapenningsförmån-

serna om föräldrapenningsförmån-

er likställs med adoption att någon

er likställs med adoption att någon

efter socialnämndens medgivande

efter socialnämndens medgivande

har tagit emot ett barn för stadig-

har tagit emot ett barn för stadig-

varande vård och fostran i sitt hem

varande vård och fostran i syfte att

i syfte att adoptera barnet.

adoptera barnet.

Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård med tidpunkten för ett barns födelse, dock inte vid beräkning av barnets ålder.

12 kap.

8 §1

Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också vid adoption av barn, med följande undantag:

1. Vid adoption av andra makens barn eller av eget barn lämnas för- äldrapenning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.

1. Vid adoption av den andra makens eller sambons barn lämnas föräldrapenning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.

2. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått barnet i sin vård.

1 Senaste lydelse 2013:999.

13

Prop. 2017/18:121

21 kap.

 

 

 

 

4 §

 

 

Adoptionsbidrag

lämnas endast

Adoptionsbidrag lämnas

endast

till den eller de föräldrar som har

till den eller de föräldrar som har

fått tillstånd att adoptera av

adopterat enligt beslut av svensk

svensk domstol.

 

domstol.

 

 

Med svensk domstols tillstånd

Med svensk

domstols

beslut

likställs

 

likställs

 

 

1. beslut av regeringen, eller av

 

 

 

den myndighet som regeringen har

 

 

 

bestämt, om att ett utomlands med-

 

 

 

delat beslut om adoption ska gälla

 

 

 

här i landet, och

 

 

 

 

2. ett utomlands meddelat beslut

1. ett utomlands meddelat beslut

om adoption som gäller här i

om adoption som gäller i Sverige

landet enligt lagen (1997:191) med

enligt lagen (1997:191) med anled-

anledning av Sveriges tillträde till

ning av Sveriges tillträde till Haag-

Haagkonventionen

om skydd av

konventionen om skydd av barn

barn och samarbete vid internatio-

och samarbete

vid internationella

nella adoptioner.

 

adoptioner, och

 

 

2. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt lagen (2018:000) om adop- tion i internationella situationer.

5 §

Adoptionsbidrag lämnas endast för barn som inte hade fyllt tio år när föräldrarna fick det i sin vård.

Bidrag lämnas inte för adoption av eget eller makes barn.

Adoptionsbidrag lämnas endast för barn som inte hade fyllt tio år när föräldrarna fick barnet i sin vård.

Bidrag lämnas inte för adoption av en makes eller sambos barn.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

14

2.4

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2017/18:121

 

föräldraledighetslagen (1995:584)

 

Härigenom föreskrivs att 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 §1

 

En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 månader. En arbets- tagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den tid- punkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes barn eller av eget barn har arbets- tagaren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adop- tionen inte hade skett.

En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 månader. En arbets- tagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den tid- punkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes eller sambos barn har arbetstaga- ren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett.

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

1 Senaste lydelse 2014:948.

15

Prop. 2017/18:121 2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:191)

 

med anledning av Sveriges tillträde till

 

Haagkonventionen om skydd av barn och

 

samarbete vid internationella adoptioner

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete

vid internationella adoptioner ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 §

 

När en adoption som enligt kon-

När en adoption som enligt kon-

ventionen erkänns i Sverige har

ventionen erkänns i Sverige har

beviljats i ursprungsstaten utan att

beviljats i ursprungsstaten utan att

det rättsliga förhållandet mellan

det rättsliga förhållandet

mellan

barnet och dess ursprungliga familj

barnet och dess ursprungliga familj

har upphört, får adoptionen om-

har upphört, får adoptionen om-

vandlas till en adoption med den

vandlas till en adoption med den

verkan som anges i 4 kap. 8 §

verkan som anges i 4 kap. 21 och

föräldrabalken. Omvandling

får

22 §§ föräldrabalken. Omvandling

ske endast om de samtycken som

får ske endast om de samtycken

avses i artikel 27.1 b i konven-

som avses i artikel 27.1 b i kon-

tionen och i 4 kap. 5 § föräldra-

ventionen och i 4 kap. 7 § föräldra-

balken har lämnats.

 

balken har lämnats.

 

Allmän domstol beslutar

om

Allmän domstol beslutar om

sådan omvandling på ansökan av

sådan omvandling på ansökan av

adoptanten eller adoptanterna.

 

adoptivföräldern eller

adoptiv-

 

 

föräldrarna.

 

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

16

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:82)

Prop. 2017/18:121

 

om svenskt medborgarskap

 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2001:82) om svenskt medborgar-

 

skap ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §1

Ett barn som inte har fyllt tolv år och som adopteras av en svensk medborgare blir vid adoptionen svensk medborgare, om

1. barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller

2. barnet adopteras genom ett utländskt beslut som godkänts eller annars gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internatio- nella rättsförhållanden rörande adoption eller som gäller enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkon- ventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.

2. barnet adopteras genom ett utländskt beslut som gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges till- träde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller lagen (2018:000) om adoption i internationella situationer.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:481.

17

Prop. 2017/18:121 2.7

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

(2001:453)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 6 kap. 12 och 13 §§ och 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 12 a §, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §1

 

 

 

 

Ett barn med hemvist utomlands

Ett barn med hemvist utomlands

får inte utan socialnämndens med-

får inte utan socialnämndens med-

givande tas emot i syfte att adop-

givande tas emot av någon i syfte

teras av någon som inte är barnets

att adopteras. Medgivandet ska ha

förälder eller har vårdnaden om

lämnats innan barnet lämnar det

barnet. Medgivande skall inhämtas

land där barnet har sin hemvist.

 

innan barnet lämnar det land där

 

 

 

 

 

det har sitt hemvist.

 

 

 

 

 

 

Medgivande

får lämnas endast

Ett medgivande får lämnas om

om den sökande är lämpad att

sökanden är lämpad att adoptera.

adoptera.

Vid

den

bedömningen

Om barnet är känt, ska sökandens

skall särskild hänsyn tas till

lämplighet prövas i förhållande till

sökandens kunskaper och insikter

det enskilda barnet och adoptionen

om adoptivbarn och deras behov

ska även i övrigt kunna antas vara

och

den

planerade

adoptionens

till barnets bästa.

 

 

 

innebörd, sökandens ålder, hälso-

 

 

 

 

 

tillstånd,

personliga

egenskaper

 

 

 

 

 

och

sociala

nätverk. Sökanden

 

 

 

 

 

skall vidare ha deltagit i av

 

 

 

 

 

kommunen anvisad föräldrautbild-

 

 

 

 

 

ning inför adoption.

 

Socialnämnden

ska

göra

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samlad bedömning

av

sökandens

 

 

 

 

 

lämplighet. Vid

bedömningen

ska

 

 

 

 

 

särskilt beaktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sökandens kunskaper och in-

 

 

 

 

 

sikter om adoptivbarn och deras

 

 

 

 

 

behov och den planerade adop-

 

 

 

 

 

tionens innebörd,

 

 

 

 

 

 

 

 

sökandens

personliga egen-

 

 

 

 

 

skaper och sociala nätverk,

 

 

 

 

 

 

sökandens ålder och hälsotill-

stånd, och

stabiliteten i relationen, om med- givande söks av makar eller sambor.

1 Senaste lydelse 2004:770.

18

Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får med- givande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldra- utbildning.

Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom två år från det med- givandet lämnades.

Innan ett medgivande lämnas Prop. 2017/18:121 ska sökanden ha deltagit i en av

kommunen anvisad föräldrautbild- ning inför adoption. Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare, får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

12 a §

Ett medgivande enligt 12 § upp- hör att gälla om inte barnet har tagits emot i sökandens vård inom tre år från det att medgivandet lämnades.

13 §

Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till social- nämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Medgivandet skall återkallas, om förutsättning- arna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller de som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa.

Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till social- nämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från det att medgivan- det lämnades, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, kontrol- lera om omständigheterna har ändrats.

Medgivandet ska återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem som vill adoptera, om en fortsatt vistel- se hos dem inte vore förenlig med barnets bästa.

19

Prop. 2017/18:121

10 kap.

 

5 §2

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller

föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

– 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,

 

– 2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§ föräldra-

– 2 kap. 1, 4–6 och 8–9 §§ för-

balken, dock inte befogenhet enligt

äldrabalken, dock inte befogenhet

9 § att besluta att inte

påbörja

enligt 9 § att besluta att inte på-

utredning eller att lägga ned en

börja en utredning eller att lägga

påbörjad utredning,

 

ner en påbörjad utredning,

– 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

4 kap. 14 § föräldrabalken,

6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldra- balken,

6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

– 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befo- genhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2 Senaste lydelse 2012:132.

20

2.8

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

Prop. 2017/18:121

 

(2005:716)

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

3 §1

Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till

1.en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2.ett utländskt barn som är ogift och

a)har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller

b)har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3.ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfarande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptions-

beslutet

– har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,

gäller i Sverige enligt lagen

(1971:796) om internationella rätts- förhållanden rörande adoption, eller

gäller i Sverige enligt lagen

(1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven- tionen om skydd av barn och sam- arbete vid internationella adop-

tioner,

gäller i Sverige enligt lagen

(1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven- tionen om skydd av barn och sam- arbete vid internationella adop- tioner, eller

– gäller i Sverige enligt lagen

(2018:000) om adoption i inter- nationella situationer,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets asylansökan.

1 Senaste lydelse 2016:753.

21

Prop. 2017/18:121 När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppe- hållstillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tids- begränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller 5 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till en skyddsbehövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två år, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de begränsningar i första och tredje styckena som framgår av 6 § första stycket samt 7 och 8 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

22

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1013) Prop. 2017/18:121

 

om personnamn

Härigenom föreskrivs att 6 och 27 §§ lagen (2016:1013) om person- namn ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

6 §

Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet ges ett nytt efter- namn. Detta gäller dock inte om en make adopterar den andra makens barn eller om en domstol har beslutat enligt 8 §.

När makar adopterar gemensamt får adoptivbarnets efternamn vara

Föreslagen lydelse

Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet ges ett nytt efter- namn. Detta gäller dock inte om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn eller om en domstol har beslutat enligt 8 §.

När makar eller sambor adop- terar gemensamt får adoptiv- barnets efternamn vara

1.ett efternamn som adoptivföräldrarna eller någon av dem bär,

2.ett efternamn som någon av adoptivföräldrarna har burit,

3.ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som adoptivföräldrarna bär,

4.ett efternamn som är bildat av något av adoptivföräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller

5.ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn

bär.

Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en adoptivförälder som avlidit bar namnet vid sin död.

När ett adoptivbarn adopteras av en person ensam gäller andra stycket 1, 2 och 4 och tredje stycket den föräldern.

27 §

En person får förvärva eller ändra förnamn genom

1. tillägg av ett eller flera namn,

 

2. byte av ett eller flera namn,

 

3. strykning av ett eller flera

3. strykning av ett eller flera

namn, dock inte alla,

namn, dock inte alla, eller

4. ändring av ordningsföljden mellan två eller flera namn.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

23

Prop. 2017/18:121 3

Ärendet och dess beredning

I november 2007 gavs en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken och lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption och vidare utreda vissa frågor som särskilt gäller internationell adoption. 2008 års adoptions- utredning överlämnade i juli 2009 betänkandet Modernare adoptionsreg- ler (SOU 2009:61). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1 och betänkandets lagförslag finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstans- erna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftnings- ärendet (Ju2009/05669/L2). Våren 2017 bjöd Justitiedepartementet in de auktoriserade adoptionssammanslutningarna till ett möte. I samband med detta möte har de gett in yttranden som finns tillgängliga i lagstiftnings- ärendet.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 7 december 2017 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitten 7, 8.2, 8.4, 9, 11, 12.2, 15.2, 15.3, 15.5, 15.7 och i författnings- kommentaren.

Med anledning av Lagrådets synpunkt på beredningsunderlaget för lag- rådsremissens förslag om rättsverkningar av erkända utländska adop- tionsbeslut har några remissinstanser (Stockholms tingsrätt, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skatteverket, Kammarkollegiet och Förbundet Adoptionscentrum) fått tillfälle att yttra sig över en prome- moria innehållande de förslag och bedömningar som redovisas i avsnitt 15.7. Promemorian och remissyttrandena över den finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2018/00796/L2).

I förhållande till lagrådsremissens lagförslag görs vissa språkliga och redaktionella ändringar och det föreslås ett något senare datum för ikraft- trädande.

 

4

Kort om adoption i Sverige

 

Adoptionsinstitutet

 

En adoption innebär att det skapas ett familjerättsligt förhållande mellan

 

adoptivföräldern, även kallad adoptanten (den som adopterar), och

 

adoptivbarnet (den som adopteras). Genom adoptionen betraktas adoptiv-

 

barnet i rättsligt hänseende som adoptivförälderns barn och inte som barn

 

till sina tidigare föräldrar. En adoption kan avse både ett barn och en

 

vuxen person. Vid adoption av ett barn övergår vårdnaden om barnet och

 

skyldigheten att försörja barnet genom adoptionen till adoptivföräldern.

 

Den som är gift (eller registrerad partner) får adoptera gemensamt med

 

sin make. Den ena maken får också adoptera den andra makens barn.

24

Efter en sådan s.k. styvbarnsadoption anses barnet som makarnas gemen-

samma. Sambor får varken adoptera gemensamt eller adoptera den and- res barn. En person som inte är gift eller registrerad partner får adoptera ensam.

Historik

I början av 1900-talet fanns det behov av att rättsligt reglera på vilket sätt och med vilken verkan någon skulle få uppta någon annans barn som sitt eget. Detta resulterade i lagen (1917:378) om adoption (lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken, avd. II den 15 september 1913, återgivet i NJA II 1917). En adoption enligt 1917 års lag skapade ett rättsförhållande mellan adoptivföräldern och adoptivbarnet samtidigt som adoptivbarnet hade kvar en familje- rättslig relation till sin ursprungliga familj (s.k. svag adoption), vilket bl.a. innebar att de tidigare föräldrarna hade ett visst underhållsansvar för barnet och att barnet kunde vara underhållsskyldigt mot både adoptiv- föräldrarna och de tidigare föräldrarna. Adoptivbarnets rätt att ärva adop- tivföräldrana var också begränsad. De som kunde adoptera var gifta par och ensamstående.

År 1950 överfördes adoptionslagens regler i stort sett oförändrade till föräldrabalken (prop. 1949:93). Sedan 1959 medför ett adoptionsbeslut att alla familjerättsliga rättigheter och skyldigheter mellan barnet och dess tidigare släkt upphör genom adoptionen samtidigt som barnet i för- hållande till adoptivföräldern och dennes släkt får i princip samma ställ- ning som andra barn, s.k. stark adoption (prop. 1958 B 23). År 1971 gjor- des reglerna om stark adoption tillämpliga även på kvarvarande svaga adoptioner (prop. 1970:186). Samtidigt avskaffades möjligheten att häva en adoption och det infördes en möjlighet att adoptera adoptivbarn (s.k. omadoption).

Genom ändringar 1981 betonades det personliga förhållandet mellan adoptivföräldern och barnet som en förutsättning för adoption (prop. 1980/81:112). Under 1990-talet genomfördes ytterligare lagändringar, bl.a. infördes 1995 en bestämmelse om att hänsyn ska tas till barnets egen vilja vid beslut om adoption av ett barn (prop. 1994/95:224). År 2003 gavs registrerade partner samma möjligheter att adoptera som gifta par (prop. 2001/02:123). Bortsett från vid tillämpningen av de nordiska gemensamma reglerna om adoption (se nedan) jämställs registrerade partner som inte har låtit omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap med gifta par när det gäller adoption (3 kap. 1 och 4 §§ lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap). När makar nämns i fort- sättningen avses därför även registrerade partner om inget annat särskilt anges.

Under andra hälften av 1900-talet blev det vanligt med internationella adoptioner, dvs. att personer i Sverige adopterar barn från andra länder. Den som vill genomföra en internationell adoption ska anlita en auktori- serad adoptionssammanslutning. I vissa fall kan en adoption genomföras utan förmedling av en sådan sammanslutning (s.k. enskild adoption). Under senare år har antalet internationella adoptioner minskat (se avsnitt 13.1).

Prop. 2017/18:121

25

Prop. 2017/18:121 Sverige har tillträtt FN:s konvention om barnets rättigheter (barn- konventionen) som bl.a. innehåller grundläggande krav på konventions- staternas regelverk om adoption. Sverige har även tillträtt den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (1993 års Haagkonvention). Sverige tillträdde också 1967 års europeiska konvention om adoption av barn (1967 års Europarådskonvention) men frånträdde konventionen 2003 i samband med att registrerade partner tilläts adoptera i Sverige eftersom konven- tionen inte tillät samkönade par att adoptera gemensamt.

Rättslig reglering och adoption i praktiken

Vid nationell adoption tillämpas de grundläggande bestämmelser om adoption som finns i 4 kap. föräldrabalken. Beslut om tillstånd till adop- tion fattas av allmän domstol. När det gäller internationella adoptioner tillämpas lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, som innehåller bestämmelser om anlitande av adoptionsorganisationer och tillstånd till enskild adoption, och socialtjänstlagen (2001:453) som inne- håller regler om socialnämndens medgivande till adoption. Omständig- heterna i det enskilda fallet avgör i vilken stat adoptionsbeslutet fattas och vilket regelverk som blir tillämpligt. Om adoptionen har anknytning till ett annat nordiskt land gäller förordningen (1931:429) om vissa inter- nationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynder- skap. Om det rör sig om en internationell adoption av ett barn från en stat som har tillträtt 1993 års Haagkonvention kan adoption antingen beslutas i den staten eller i Sverige. Ett beslut som fattas i ursprungsstaten med tillämpning av konventionen blir automatiskt gällande i Sverige. Om adoptionen i stället prövas i Sverige tillämpas både konventionen och 4 kap. föräldrabalken (se lagen [1997:191] med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner). Om ursprungsstaten inte har tillträtt 1993 års Haagkonvention gäller lagen (1971:796) om internationella rättsför- hållanden rörande adoption. I sådana fall kan beslutet beroende på om- ständigheterna antingen fattas i Sverige med tillämpning av 4 kap. för- äldrabalken eller i ursprungsstaten. I det senare fallet blir det utländska beslutet inte automatiskt gällande i Sverige utan måste godkännas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att gälla här.

 

5

En modernisering av adoptionsreglerna

 

 

 

Regeringens förslag: Reglerna om adoption ska moderniseras.

 

 

Ett nytt 4 kap. föräldrabalken om adoption och en ny lag om adop-

 

tion i internationella situationer ska införas.

 

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen

 

eller invänder inte mot dem.

 

 

Skälen för regeringens förslag: När adoptionsreglerna infördes för

26

hundra år sedan föranleddes många adoptioner av den syn på barn utom

äktenskapet som då rådde i Sverige. Samhället och synen på barns ställning och rättigheter har förändrats mycket sedan dess. I dag är adop- tion – framför allt internationell adoption – ofta nära kopplad till ofri- villigt barnlösa pars och ensamstående personers längtan efter barn och att det finns barn som av olika anledningar har behov av att få en ny familj. I förhållande till hur dagens samhälle ser ut och de värderingar som är utgångspunkten för den familjerättsliga lagstiftningen i övrigt framstår lagstiftningen om adoption som ålderdomlig, snårig och alltför formell. Regeringen anser därför att det finns skäl att modernisera regelverket.

Det är viktigt att adoptionsreglerna är väl fungerande. Regelverket ska möjliggöra för adoption på ett snabbt och rättssäkert sätt när det finns förutsättningar för det. Detta gagnar inte bara enskilda barn och dem som vill bli föräldrar utan även samhället i stort. Utredningens förslag till en modernisering av adoptionsregelverket är därför ett välkommet steg för att ytterligare förbättra adoptionsprocessen.

Att åstadkomma en mer ändamålsenlig och modern lagstiftning om adoption är förenat med utmaningar. Adoptionsärenden är inte en homo- gen grupp ärenden. Det rör sig till att börja med om både adoption av barn och adoption av vuxna. En adoption av ett barn kan i sin tur vara nationell eller internationell. I vissa fall vet sökanden redan när processen inleds vem han eller hon vill adoptera. Så är fallet om det rör sig om adoption av en släkting eller någon annan närstående eller adoption av ett barn som har varit familjehemsplacerat hos sökanden. I andra fall är det, när adoptionsprocessen inleds, inte känt vem sökanden senare kommer att ansöka om att få adoptera. Så är ofta fallet vid internationell adoption.

Regeringens förslag i denna proposition syftar till att regelverket ska möjliggöra en rättssäker och effektiv adoptionsprocess som utgår från barnets bästa. Eftersom adoptionsärenden ser så olika ut är det viktigt att bestämmelserna är flexibla. Förutsättningarna för adoption bör så långt möjligt inte bygga på generella uppfattningar, t.ex. om vem som är lämp- lig som adoptivförälder. Strävan bör i stället vara att en bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Samtidigt måste adoptionsreglerna vara tydliga och förfarandet vara förutsebart för de som berörs. Regelverket ska bygga på en balans mellan intresset av att förfarandet är effektivt och vikten av att barnet och andra som berörs av adoptionen får sina intressen och rättigheter tillgodosedda. En utgångs- punkt för regeringens förslag och bedömningar är att bestämmelserna i största möjliga utsträckning ska vara generellt tillämpliga på alla olika typer av adoptioner, t.ex. oavsett om det rör sig om en nationell eller internationell adoption. Detta är viktigt för att säkerställa att det inte ställs olika krav beroende på barnets ursprung. Det är dock lämpligt att skilja ut adoption av vuxna personer från adoption som avser barn efter- som olika hänsyn gör sig gällande i dessa två typer av adoptionsärenden.

De förslag som regeringen lämnar i denna proposition har tagits fram efter en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken och av de internationellt privat- och processrättsliga reglerna om adop- tion. Sedan utredningens betänkande överlämnades har det gått nästan tio år. Detta innebär att regeringen vid framtagandet av förslagen har behövt beakta den utveckling som har skett på adoptionsområdet och att det har funnits anledning att omvärdera vissa slutsatser.

Prop. 2017/18:121

27

Prop. 2017/18:121 Flera förändringar föreslås i föräldrabalken i syfte att stärka barnets ställning i processen, bl.a. genom att förutsättningarna för adoption av ett barn tydliggörs (avsnitt 7.1) och att barnets rätt till delaktighet förstärks (avsnitt 7.2). Vidare föreslår regeringen bl.a. att kretsen av personer som har möjlighet att adoptera utökas (avsnitt 6), att underlaget för dom- stolens prövning förbättras (avsnitt 10) och att förutsättningarna för domstolens handläggning av adoptionsärenden förtydligas (avsnitt 11.2). Regleringen görs också mer överskådlig och lättillämpad. Vissa föränd- ringar föreslås beträffande regleringen kring internationella adoptioner, bl.a. för att adoptioner som inte är till barnets bästa ska avstyras på ett så tidigt stadium som möjligt (avsnitt 13). När det gäller de internationellt privat- och processrättsliga bestämmelserna föreslås bl.a. en anpassning till den s.k. hemvistprincipen och att utländska avgöranden i större ut- sträckning ska erkännas automatiskt i Sverige (avsnitt 15). I likhet med utredningen beaktar regeringen vid utformningen av förslagen Europa- rådets reviderade konvention om adoption av barn som antogs den 27 november 2008 (Ju2008/10857/L2). Det ingick inte i utredningens uppdrag att överväga om Sverige ska tillträda konventionen och det finns inte tillräckliga skäl att nu överväga den frågan.

I likhet med utredningen anser regeringen att de ändringar som föreslås i propositionen motiverar att det nuvarande 4 kap. föräldrabalken upp- hävs och ersätts av ett nytt kapitel och att lagen (1971:796) om inter- nationella rättsförhållanden rörande adoption ersätts av en ny lag om adoption i internationella situationer.

Utredningens arbete och därmed också förslagen i denna proposition tar framför allt sikte på de grundläggande materiella förutsättningarna för adoption i Sverige. Regeringen är medveten om att regelverket om adop- tion även omfattar flera andra aspekter och anknyter till andra frågor. I flera av dessa delar har det vidtagits eller övervägs åtgärder. Exempelvis höjdes adoptionsbidraget 2017 från 40 000 kr till 75 000 kr per barn (prop. 2016/17:1 utg. omr. 12 s. 9). När det gäller utformningen av den internationella adoptionsverksamheten har regeringen tidigare konstaterat att det finns anledning att se över nuvarande ordning gällande förmed- ling, utredning och stöd till föräldrar och barn och att regeringen avser att återkomma i frågan (prop. 2016/17:1 utg. omr. 9 s. 164). Vad gäller den sociala barn- och ungdomsvården har adoptionens roll i samband med bl.a. familjehemsplacering övervägts av 2015 års tvångsvårdsutredning (SOU 2015:71). Övervägandena i det betänkandet omfattas inte av detta lagstiftningsärende. När det gäller stöd till internationellt adopterade att söka sitt ursprung har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd gett in en skrivelse till Socialdepartementet med förslag på hur stödet skulle kunna stärkas. Skrivelsen bereds i Regeringskansliet. Arbetet med att modernisera och förbättra regelverket och förutsättningarna i övrigt för adoption och adopterade och deras familjer är alltså inte avslutat genom de förslag som presenteras i denna proposition.

28

6

Sambor ges rätt att adoptera

Prop. 2017/18:121

 

 

Regeringens förslag: Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som

 

gifta par. Det innebär att två sambor ska kunna adoptera gemensamt

 

och att en sambo ska kunna adoptera den andra sambons barn genom

 

styvbarnsadoption.

 

En person som är gift eller sambo ska kunna adoptera ensam om den

 

andra maken eller sambon befinner sig på okänd ort eller är varaktigt

 

förhindrad att adoptera till följd av psykisk sjukdom eller något annat

 

liknande förhållande. Styvbarnsadoption ska i undantagsfall kunna ske

 

utan samtycke från den andra föräldern.

 

Andra än makar och sambor ska inte kunna adoptera gemensamt.

 

Det ska uttryckligen anges att två personer som gemensamt adop-

 

terar ett barn också har gemensam vårdnad om barnet. Detsamma ska

 

gälla om någon adopterar sin makes eller sambos barn. Om en person i

 

annat fall ensam adopterar ett barn, ska barnet stå under vårdnad av

 

adoptivföräldern.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår inte några undantag från kravet på makes eller sambos

 

samtycke vid styvbarnsadoption. Vidare föreslår utredningen inte någon

 

möjlighet för en sambo att adoptera ensam om den andra sambon

 

befinner sig på okänd ort. Utredningen föreslår inte heller någon möjlig-

 

het för en sambo att adoptera ensam om den andra sambon lider av en

 

psykisk sjukdom utan föreslår i stället att den möjligheten tas bort även

 

för gifta. Utredningens förslag om vårdnad omfattar ingen reglering i det

 

fall en person ensam adopterar ett barn och har även i övrigt en något

 

annorlunda utformning.

 

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna, bl.a. Stockholms

 

tingsrätt, Rädda Barnen, Diskrimineringsombudsmannen, Sveriges Kom-

 

muner och Landsting, Sveriges advokatsamfund och Barnens Vänner

 

Internationell adoptionsförening, tillstyrker eller invänder inte mot för-

 

slaget att sambor ska kunna adoptera. Några remissinstanser är negativa

 

till förslaget. Förbundet Adoptionscentrum, Organisationen för vuxna

 

adopterade och fosterbarn och Forum för Familjevård avstyrker för-

 

slaget. Adopterade Koreaners Förening avstyrker förslaget när det gäller

 

internationell adoption. Lunds universitet anser att samboendets rätts-

 

verkningar bör utredas innan en eventuell lagändring genomförs i denna

 

fråga. Flera remissinstanser, bl.a. Myndigheten för internationella adop-

 

tionsfrågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd),

 

för resonemang om vikten av stabiliteten i sökandenas relation. Umeå

 

kommun och Familjerättssocionomernas Riksförening resonerar kring

 

behovet av att uppställa en tidsgräns för hur länge ett par ska ha bott

 

tillsammans för att få adoptera gemensamt. Umeå kommun anser vidare

 

att en sambo ska få genomföra en styvbarnsadoption endast om han eller

 

hon har bott tillsammans med barnet en längre tid. Växjö kommun är

 

tveksam till förslaget ur ett barnperspektiv och hänvisar till att separation

 

är vanligare bland sambor som har barn än bland gifta som har barn.

 

Några remissinstanser, bl.a. Göteborgs kommun, påpekar att förslaget

 

framför

allt får betydelse för nationella adoptioner eftersom 1993 års

29

 

 

Prop. 2017/18:121 Haagkonvention kräver att sökandena är gifta och många ursprungsstater även utanför konventionens tillämpningsområde accepterar endast gifta sökande. Bris – Barnens Rätt i Samhället bedömer att sambor kan vara bra adoptivföräldrar men noterar att sambors möjligheter att genomföra en internationell adoption är starkt begränsade till följd av 1993 års Haagkonvention.

De flesta remissinstanser, bl.a. Barnombudsmannen, Diskriminerings- ombudsmannen och Rädda Barnen, tillstyrker eller invänder inte mot förslaget om en reglering av vårdnadsfrågan. Sveriges Kommuner och Landsting och Botkyrka kommun anser att det finns anledning att se över reglerna om faderskap och moderskap och reglerna om vårdnad för att få till stånd ett enhetligt regelverk.

Flera remissinstanser, bl.a. Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Linköpings universitet, är positiva till förslaget att ta bort möjligheten att adoptera ensam när partnern har en allvarlig psykisk störning medan Helsingborgs tingsrätt motsätter sig det förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par

Enligt 4 kap. 4 § föräldrabalken får andra än makar inte adoptera gemen- samt. Sambor får alltså inte adoptera barn tillsammans. En sambo får inte heller adoptera den andra sambons barn genom s.k. styvbarnsadoption. I det följande används begreppet styvbarnsadoption liksom begreppen styvbarn och styvförälder för att skilja adoption av en makes eller sam- bos barn från andra närståendeadoptioner.

Frågan om att låta sambor prövas som adoptivföräldrar har diskuterats tidigare. När Förmynderskapsutredningen övervägde frågan på 1980-talet konstaterades att 1967 års Europarådskonvention inte tillät adoption av två personer som inte är gifta (SOU 1989:100 s. 159 f.). Sverige från- trädde 1967 års Europarådskonvention i samband med att registrerade partner gavs möjlighet att adoptera (se prop. 2001/02:123 s. 32 f.). 2008 års Europarådskonvention ger uttryckligen konventionsstaterna möjlighet att låta konventionens bestämmelser gälla även två personer som lever tillsammans i en stabil relation (artikel 7). 1993 års Haagkonvention om- fattar endast ”makar”, med vilket avses två personer av olika kön som är gifta med varandra. Konventionen är därför inte tillämplig på adoptioner som genomförs av samkönade par eller av olikkönade par som inte är gifta. Konventionen hindrar inte att konventionsstaterna ger andra per- soner möjlighet att gemensamt adoptera barn, men sådana adoptioner omfattas inte av konventionen och dess system med samarbete (jfr prop. 2001/02:123 s. 33 angående registrerade partner). Det finns alltså inte längre något internationellt åtagande som hindrar att även sambor ges möjlighet att adoptera. I Danmark och Norge kan sambor adoptera gemensamt och genomföra styvbarnsadoption.

Regeringens uppfattning är att frågor om adoption i största möjliga utsträckning bör bygga på individuella bedömningar utifrån omständig- heterna i det enskilda fallet. Generella begränsningar bör uppställas endast om det finns sakliga skäl för det. Att endast makar får adoptera gemensamt är en sådan begränsning av möjligheten att adoptera.

30

Det är angeläget att den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen utvecklas i takt med samhället i övrigt. Lagstiftningen behöver vara utformad så att den kan hantera olika sätt att bilda familj. Oavsett vilken samlevnads- form ett par väljer är det väsentliga för barnet att paret kan erbjuda en stabil och trygg uppväxtmiljö. Det är sedan länge vanligt att människor väljer att leva tillsammans som sambor i stället för att gifta sig. Numera har en majoritet av de barn som föds i Sverige ogifta föräldrar och många barn växer alltså upp med föräldrar som är sambor. Detta är alltså en fullt ut accepterad form av familjebildning. Behandling med assisterad be- fruktning erbjuds även sambor. Om sambor tillåts att adoptera på samma sätt som gifta par, finns det fler föräldrar som kan erbjuda barn trygghet (jfr prop. 2001/02:123 s. 29 f. angående registrerade partner). Dessa omständigheter talar med styrka för att sambor bör kunna få adoptera på samma sätt som gifta par.

När det gäller styvbarnsadoption och adoption av ett barn som är eller har varit familjehemsplacerat hos den som ansöker om adoption är det naturligt att inte göra någon skillnad mellan makar och sambor. I dessa fall har sökandena redan en relation till barnet och det framstår som obefogat att valet av samlevnadsform i en sådan situation ska avgöra om barnet kan få den trygghet som en adoption innebär. Detsamma gäller vid vuxenadoption.

De invändningar som riktas mot utredningens förslag tar nästan ute- slutande sikte på internationell adoption där det inte finns någon relation till barnet sedan tidigare. Framför allt anförs att separationsfrekvensen skulle vara högre bland sambor än bland gifta par. Umeå kommun på- pekar vidare att kravet på att betänketid ska löpa innan äktenskapsskill- nad kan beslutas kan innebära större trygghet för barn till gifta par.

Separationsfrekvensen i samhället har generellt ökat sedan adoptions- institutet infördes för hundra år sedan, även bland gifta par. Detta har många orsaker, inte minst den ökade jämställdheten mellan män och kvinnor. Det är dock vanskligt att dra slutsatser om stabiliteten i för- hållandena hos dem som ansöker om adoption utifrån allmän statistik om separationsfrekvensen bland sambor och makar (se även rättsfallet Emonet m.fl. mot Schweiz, no. 39051/03, 13 december 2007, p. 81, där Europadomstolen anför att stabilitet i förhållandet som argument för att endast tillåta gemensam adoption för gifta par inte nödvändigtvis är relevant längre). Att dra gränsen mellan gifta par och sambor med hän- visning till risken för separation är vidare ett trubbigt verktyg för att till- godose barnets behov av en stabil och trygg uppväxtmiljö. Som redovisas ovan föds de flesta barn i Sverige i dag av ogifta föräldrar och det kan inte hävdas att dessa generellt skulle löpa risk för mer instabila upp- växtförhållanden än barn vars föräldrar är gifta. En adoption – särskilt när det gäller internationell adoption – är en relativt omständlig process. I inledningen av förfarandet görs en ingående prövning av sökandens lämplighet som syftar till att endast personer som kan ge barnet en stabil och kärleksfull uppväxt ska få möjlighet att prövas som adoptivföräldrar (se avsnitt 13.2). Stabiliteten i relationen är en viktig omständighet att beakta vid denna bedömning. Detta bör gälla oavsett samlevnadsform. Barnets bästa värnas enligt regeringens uppfattning bättre genom att det i samtliga fall görs noggranna prövningar av stabiliteten i parets relation än genom en generell begränsning som innebär att en stor grupp blir

Prop. 2017/18:121

31

Prop. 2017/18:121 formellt uteslutna från möjligheten att adoptera. Det finns många sambor som lever i stabila förhållanden och som även i övrigt har lika goda

 

förutsättningar som gifta par att bedömas som lämpliga. I en modern

 

lagstiftning behövs inte ett krav på äktenskap för att tillgodose barnets

 

behov av en stabil och trygg uppväxtmiljö.

 

Förbundet Adoptionscentrum anför att barn till sambor inte har samma

 

juridiska trygghet som barn till föräldrar som är gifta. Det är riktigt att

 

reglerna om bodelning och arv skiljer sig åt för gifta och sambor.

 

Samtidigt bör dessa skillnader inte överdrivas. Adoptivbarn är som redo-

 

visas ovan i svensk rätt fullt ut att anse som barn till sina adoptiv-

 

föräldrar, vilket bl.a. innefattar en rätt till arv och underhåll. Det finns

 

regler om bodelning efter att ett samboförhållande upphört och särskilda

 

bestämmelser om en sambos möjlighet att överta en bostad som särskilt

 

tar sikte på den situationen att samborna har barn tillsammans (se 8 och

 

22 §§ sambolagen [2003:376]). För sambor och i förlängningen deras

 

adoptivbarn kan framtiden ytterligare tryggas genom att paret t.ex. upp-

 

rättar ett inbördes testamente (se prop. 2002/03:80 s. 36).

 

Vissa ursprungsländer tillåter inte sambor som adoptivföräldrar.

 

Möjligheten för sambor att genomföra internationell adoption kan därför

 

i praktiken vara begränsad. Mot den bakgrunden menar Umeå kommun

 

och Växjö kommun att en möjlighet enligt svensk lag att pröva sambor

 

som adoptivföräldrar kan ge sambor som önskar adoptera internationellt

 

falska förhoppningar. Regeringen delar inte den uppfattningen. Det finns

 

inte anledning att anpassa den svenska lagen till lagstiftningen i andra

 

länder för att undvika att vissa sökande blir besvikna. De som inleder ett

 

förfarande om internationell adoption är i regel väl pålästa. Det finns

 

vidare god kunskap hos de auktoriserade adoptionssammanslutningarna

 

om vilka krav som olika ursprungsländer ställer på sökandena.

 

Bris – Barnens Rätt i Samhället påpekar att 1993 års Haagkonvention

 

utgår ifrån att de som adopterar ska vara gifta och gör utifrån detta be-

 

dömningen att förslaget strider mot principen om barnets bästa. Rege-

 

ringen delar inte denna bedömning. Haagkonventionen speglar den syn

 

på barnets bästa inom adoptionsområdet som rådde i de flesta länder när

 

konventionen antogs. Sedan dess har det gått ett kvarts sekel och synen

 

på vad som är barnets bästa inom det familjerättsliga området har

 

förändrats. Som anförs ovan öppnar 2008 års Europarådskonvention, till

 

skillnad från sin föregångare, för att staterna tillåter sambor att adoptera

 

(se även rättsfallet Emonet m.fl. mot Schweiz, no. 39051/03, 13 decem-

 

ber 2007, p. 84, där denna utveckling bejakas av Europadomstolen). Att

 

1993 års Haagkonvention inte kommer att vara tillämplig på adoptioner

 

som rör sambor är visserligen en nackdel eftersom strävan bör vara att

 

konventionen tillämpas på en så stor andel som möjligt av de internatio-

 

nella adoptionerna. Ett stort antal adoptioner genomförs dock redan i dag

 

från stater som inte är anslutna till 1993 års Haagkonvention. Att kon-

 

ventionen inte kan tillämpas är mot den bakgrunden inte ett tillräckligt

 

argument för att utesluta sambor från möjligheten att adoptera. Motsva-

 

rande gäller för övrigt för samkönade par som vill adoptera. Om Sverige

 

hade låtit sig hindras av konventionen skulle samkönade par inte ha fått

 

möjlighet att adoptera (prop. 2001/02:123 s. 33 och bet. 2001/02:LU27

 

s. 26). Svensk lagstiftning bör anpassas i takt med samhällsutvecklingen.

32

Sverige bör vara en förebild och införa lagstiftning som ger uttryck för

en icke-diskriminerande och modern syn på familjeliv. Mot den bakgrun- den anser regeringen att det inte, som Förbundet Adoptionscentrum för- ordar, finns anledning att avvakta en översyn av konventionen innan den svenska lagstiftningen ändras.

Sammanfattningsvis anser regeringen att sambor ska ges samma möj- ligheter att adoptera som gifta par. Det innebär att sambor ska kunna adoptera gemensamt och att en sambo ska kunna bli förälder genom att adoptera den andra sambons barn genom en styvbarnsadoption.

Möjligheten att i vissa fall adoptera ensam

Som framgår ovan bör en sambo, på samma sätt som en gift person, kunna genomföra en styvbarnsadoption. Utöver styvbarnsadoption finns det två fall då en make får adoptera ensam. Det finns en möjlighet att med sin makes eller sambos samtycke adoptera sitt eget barn. Det undan- taget behandlas i avsnitt 12.2 där regeringen föreslår att begreppet adop- tion av eget barn utmönstras och att detta undantag tas bort. En make kan vidare genomföra en adoption på egen hand om den andra maken vistas på okänd ort eller lider av en allvarlig psykisk störning. Genom en adop- tion som genomförs i en sådan situation uppstår inte något rättsförhållan- de mellan adoptivbarnet och den make som inte deltar i adoptionen.

Utredningen föreslår inte att möjligheten att adoptera ensam om part- nern befinner sig på okänd ort ska utvidgas till att gälla även sambor. Utredningen hänvisar till att det ligger i sakens natur att en sådan situa- tion inte kan uppkomma i ett samboförhållande. Regeringen delar inte denna bedömning. Även om det inte lär vara vanligt förekommande kan det inträffa att ett samboförhållande anses bestå trots att paret inte bor ihop (jfr prop. 2002/03:80 s. 46 och rättsfallet NJA 1994 s. 61). Det finns inte anledning att i denna situation behandla sambor annorlunda än makar. Möjligheten för en make att adoptera ensam om den andra maken befinner sig på okänd ort bör därför gälla även för en sambo. En förut- sättning för att en sådan adoption ska beslutas är naturligtvis att de all- männa förutsättningarna för adoption är uppfyllda, vilket vid adoption av ett barn innebär att barnets bästa ska ges störst vikt (se avsnitt 7.1).

Utredningen föreslår att undantaget för det fall en make lider av en all- varlig psykisk störning helt tas bort. Utredningen anför att det ur ett barn- perspektiv inte är lämpligt med adoption om sökandens make eller sam- bo lider av en allvarlig psykisk störning. Regeringen konstaterar till att börja med att bestämmelsen inte endast gäller vid adoption av barn utan även vid vuxenadoption. Vuxenadoptioner sker i situationer då sökanden och den som sökanden vill adoptera har en relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder. Det kan mycket väl tänkas att undantaget kan fylla en funktion i en sådan situation. När det rör sig om en adoption av ett barn är det möjligt att tänka sig situationer då det skulle anses vara till barnets bästa att låta en make eller sambo ensam genomföra en adoption när den andra maken eller sambon lider av en psykisk sjukdom. Som Helsingborgs tingsrätt framför bör i en sådan situation makens eller sambons psykiska sjukdom vägas in i bedömningen av om adoptionen är lämplig. Prövningen måste alltid göras med beaktande av samtliga om- ständigheter. Det kan t.ex. vara så att den make eller sambo som är sjuk inte bor i det gemensamma hemmet utan vistas på en vårdinrättning,

Prop. 2017/18:121

33

Prop. 2017/18:121

34

vilket kan påverka bedömningen. Enligt regeringens uppfattning bör lagstiftningen inte vara utformad på ett sätt som i praktiken kan innebära att en make i den nu aktuella situationen känner sig tvingad att skilja sig för att kunna genomföra en adoption. Regeringen anser mot denna bak- grund att undantaget bör finnas kvar och att det bör gälla även för en sambo.

För att tydliggöra att undantaget gäller endast om makens eller sam- bons tillstånd innebär att han eller hon inte kan adoptera bör bestäm- melsen formuleras om. Vidare finns det anledning att ersätta begreppet allvarlig psykisk störning med psykisk sjukdom och lägga till något annat liknande förhållande. På så sätt uppnås enhetlighet i förhållande till bestämmelserna om samtycke (se avsnitt 7.3 och 8.3). Att allvarlig psykisk störning ersätts med psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande innebär att undantaget utökas något. Genom att kravet på orsakssamband skärps begränsas samtidigt undantaget till de fall då en gemensam adoption inte är möjlig (jfr prop. 1990/91:194 s. 41 f.). Det kan antas att undantaget kommer att tillämpas ytterst sällan. Som på- pekas ovan krävs det att övriga förutsättningar för adoption är uppfyllda.

Kravet på samtycke vid styvbarnsadoption

En styvbarnsadoption kräver den andra makens eller, med regeringens förslag ovan, sambons samtycke. Detta bör vara utgångspunkten även fortsättningsvis. Det finns i dag inte några undantag från kravet på sam- tycke vid styvbarnsadoption (jfr rättsfallet NJA 2006 s. 505 och SOU 2016:11 s. 546 f.). Det kan dock vid denna typ av adoption liksom vid annan adoption inträffa att en make eller sambo är förhindrad att sam- tycka. Det kan t.ex. tänkas att maken eller sambon har varit med om en olycka och fått en allvarlig hjärnskada. Lagstiftaren tycks inte ha sett denna situation framför sig när reglerna om makes möjlighet att adoptera utan den andre makens medverkan och rättsföljderna av adoption kom till (jfr NJA II 1917 s. 481 f., prop. 1970:186 s. 48 och prop. 1971:143 s. 77). Det är en brist att det inte finns någon möjlighet för styvföräldern att genomföra en styvbarnsadoption i en sådan situation. Mot bakgrund av att det rättsliga förhållandet mellan barnet och maken eller sambon kvarstår vid en styvbarnsadoption finns det enligt regeringens mening inte anledning att uppställa strängare krav på samtycket i en sådan situation än på ett samtycke som ska lämnas av en förälder vid en vanlig adoption (se avsnitt 8). De undantag som gäller från kravet på samtycke när ett barn adopteras bör därför gälla även i förhållande till kravet på samtycke från en make eller sambo vid styvbarnsadoption. Här ska det noteras att kravet på samtycke vid styvbarnsadoption – till skillnad från kravet på samtycke från en förälder vid annan adoption – gäller även om den som adopteras är vuxen och vid adoption av ett barn oavsett om maken eller sambon är vårdnadshavare eller inte.

Vårdnaden efter en adoption av ett barn

Vad som gäller i fråga om vårdnaden av ett barn efter en adoption är inte särskilt reglerat. Ett barn står från födseln under vårdnad av båda föräld- rarna om de är gifta med varandra (6 kap. 3 § föräldrabalken). Mot den bakgrunden anses det följa av 4 kap. 8 § föräldrabalken – enligt vilken

adoptivbarnet ska anses som adoptivförälderns eget barn efter adoptionen Prop. 2017/18:121

– att ett gift par får gemensam vårdnad om barnet genom adoptionen. Eftersom det inte finns någon regel om gemensam vårdnad efter ett barns födelse om föräldrarna inte är gifta med varandra, kan 4 kap. 8 § föräldrabalken inte på samma sätt anses innebära att två sambor genom en adoption får gemensam vårdnad om barnet. Om vårdnadsfrågan lämnas oreglerad när sambor ges rätt att adoptera, skulle barnet efter adoptionen sannolikt anses stå under moderns vårdnad om det rör sig om ett olikkönat par (jfr 6 kap. 3 § föräldrabalken). Om paret i stället är samkönat skulle det inte finnas någon uttrycklig bestämmelse till ledning för bedömningen av vem som har vårdnaden om barnet. Detta är inte tillfredsställande.

Enligt regeringen är det viktigt att det vid en adoption står klart vad som gäller beträffande vårdnaden. Frågan om vårdnaden om ett barn efter en adoption bör därför regleras i 4 kap. föräldrabalken. Regleringen bör vara heltäckande och alltså gälla vid alla adoptioner av barn. Vårdna- den bör vara gemensam både när sambor eller makar adopterar gemen- samt och när en sambo eller make adopterar sin partners barn genom styvbarnsadoption. Om en person adopterar på egen hand, bör barnet stå under den personens vårdnad.

Förslaget är föranlett av att sambor föreslås kunna adoptera på samma sätt som gifta par. Som framgår ovan skulle frågan i vissa situationer vara oreglerad för sambor utan den föreslagna bestämmelsen. Situationen skiljer sig alltså från andra situationer då sambor blir föräldrar och rege- ringen ser inga hinder mot att förslaget genomförs utan att – som bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting är inne på – andra frågor om föräldra- skap samtidigt övervägs.

Utredningen föreslår att bestämmelsen ska gälla barn som enligt 6 kap. föräldrabalken ska stå under någons vårdnad. Sedan möjligheten att gifta sig före 18 års ålder helt togs bort 2015 ska alla barn stå under någons vårdnad och det finns därför inte någon anledning att begränsa bestäm- melsens tillämplighet så som utredningen föreslår (jfr 6 kap. 2 § föräldra- balken och prop. 2013/14:208 s. 133). Den nu föreslagna vårdnadsregeln bör alltså gälla alla under 18 år.

7 Ett stärkt barnrättsperspektiv

7.1En lämplighetsbedömning där barnets bästa är viktigast

Regeringens förslag: Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett barn.

Ett barn ska få adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen ska särskilt beaktas barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om

35

Prop. 2017/18:121 adoption av barn. Utredningen föreslår vidare att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet särskilt ska beaktas 1) viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran,

2)den personliga relationen i övrigt mellan barnet och föräldrarna och

3)förutsättningarna för sökanden att ge barnet ett varaktigt och stabilt föräldra-barnförhållande.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser, bl.a. Uppsala tingsrätt,

Östersunds tingsrätt, Förbundet Adoptionscentrum och flera kommuner, tillstyrker förslagen eller invänder inte mot dem. Kammarrätten i Stock- holm anser att det tydligt bör framgå att barnets bästa inte ensamt är avgörande för bedömningen. Sveriges advokatsamfund framhåller vikten av att samtliga intressen beaktas i det enskilda adoptionsärendet och an- ser att inställningen hos en förälder – även om han eller hon inte är vård- nadshavare – bör tillmätas stor betydelse vid sidan av det barnrätts- perspektiv som utredningen föreslår. Ett antal remissinstanser har syn- punkter på förslaget om en uppräkning av vissa omständigheter som sär- skilt ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa. Helsingborgs tings- rätt påpekar att en uppräkning i lag av vad som särskilt ska beaktas riske- rar att medföra att hänsyn inte tas till andra viktiga faktorer. Tingsrätten konstaterar vidare att de faktorer som anges är snarlika de omständig- heter som ska beaktas när en bedömning görs av om en vårdnads- överflyttning bör ske. Stockholms universitet anser att det är oklart hur de föreslagna rekvisiten korresponderar med 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) som gäller medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption. Barnombudsmannen betonar att en förälder som inte är vård- nadshavare kan ha mycket stor betydelse för barnet och att en adoption inte bör bli aktuell om relationen har karaktären av ett föräldraskap.

Botkyrka kommun och Familjerättssocionomernas Riksförening anser att inställningen hos en förälder som inte har del i vårdnaden bör utredas så långt det är möjligt innan en bedömning görs av om adoption är förenlig med barnets bästa. Östersunds tingsrätt anser att det i lag bör framgå att åsikter hos föräldrar som inte är vårdnadshavare ska beaktas särskilt. Linköpings universitet anser å sin sida att förslaget ger banden till de biologiska föräldrarna stor betydelse medan det inte lämnar något ut- rymme att bedöma värdet av barnets personliga relation till de tilltänkta adoptivföräldrarna och konstaterar att uppräkningen saknar en hänvis- ning till möjligheten att upprätthålla en relation till de biologiska föräld- rarna efter en adoption. Universitet anför vidare att uttrycket vad som är bäst för barnet ger intryck av att en bedömning ska göras av alla möjliga alternativ, jämfört med uttrycket förenligt med barnets bästa som be- gränsar prövningen till en specifik åtgärd. Socialstyrelsen avstyrker den föreslagna tredje punkten och anser att den bör formuleras om så att den stämmer överens med barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken. Migrationsverket efterlyser en analys av barnets bästa utifrån kulturella och etniska perspektiv och pekar på en tendens hos svenska domstolar och andra myndigheter att anlägga ett etnocentriskt perspektiv. Även Lunds universitet påpekar att familjebegreppet blir snävt definierat med utredningens förslag.

36

Skälen för regeringens förslag

Barnets rättigheter och principen om barnets bästa

Barnets rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna och kommer till uttryck i bl.a. barnkonventionen. En av konventionens grundprinciper är att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3). När det gäller adoption ställer barnkonventionen sär- skilda krav (artikel 21). Av betydelse är vidare artikel 7 enligt vilken barnet har rätt till sitt ursprung. Barnets bästa kommer till uttryck även i 1993 års Haagkonvention (bl.a. artikel 1) och 2008 års Europarådskon- vention (artikel 4).

Principen om barnets bästa är ett flexibelt begrepp som består av flera delar. Den ger uttryck för en materiell rättighet som innebär en rätt att få barnets bästa bedömt i beslut som gäller barnet. Barnets bästa ska vid den bedömningen sättas främst när olika intressen vägs mot varandra. Princi- pen om barnets bästa ska alltid tillämpas när ett beslut som rör ett enskilt barn ska fattas. Principen om barnets bästa ska även användas som en grundläggande rättslig tolkningsprincip. Om en rättsregel är öppen för mer än en tolkning, ska den tolkning som tillgodoser barnets bästa mest verkningsfullt ha företräde. Principen ger slutligen också uttryck för ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser som innebär att processen måste innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa kon- sekvenser för barnet när ett enskilt barn kommer att påverkas av ett beslut. Det ska i beslutet dessutom redovisas på vilket sätt hänsyn har tagits till barnets bästa (se SOU 2016:19 s. 100 f. och CRC/C/GC/14).

Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett barn

Enligt nuvarande ordning ska domstolen pröva om det är lämpligt att adoptionen beslutas (4 kap. 6 § föräldrabalken). En adoption får endast ske om den är till fördel för barnet och sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga för- hållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adop- tionen. Bestämmelsen gäller vid adoption av både barn och vuxna. I annan lagstiftning som rör barn – t.ex. 6 kap. föräldrabalken – har det under de senaste årtiondena skett en utveckling som innebär att barn- rättsperspektivet successivt har fått större betydelse och att lagstiftningen har anpassats till barnkonventionen. Regeringen anser att bestämmelser- na om adoption av barn på motsvarande sätt bör moderniseras och för- tydligas med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv. Förutsättningarna för adoption av ett barn bör regleras för sig i 4 kap. föräldrabalken och be- stämmelserna bör tydligt ange förutsättningarna för när adoption av ett barn ska kunna ske.

Adoption är en mycket ingripande åtgärd som påverkar barnets situa- tion avsevärt. Adoptionen kan inte upphöra på annat sätt än genom en ny adoption. Mot den bakgrunden står det klart att barnets bästa bör ha avgörande betydelse vid bedömningen av om en adoption av ett barn ska ske. I lagrådsremissen föreslogs, i linje med utredningens förslag, att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor som rör adoption av ett barn. Som utvecklas nedan och som Lagrådet framhåller ska dock även andra intressen än barnets bästa beaktas vid prövningen. Regeringen

Prop. 2017/18:121

37

Prop. 2017/18:121 konstaterar att det finns en risk för att den i lagrådsremissen valda formu- leringen kan uppfattas på ett annat sätt. Regeringen delar därför Lag- rådets uppfattning att det tydligare bör komma till uttryck i lagtexten att barnets bästa är det viktigaste men inte det enda intresset att beakta i adoptionsprövningen. När det gäller den lagtekniska utformningen anser regeringen att en delvis annan lösning bör väljas än den som Lagrådet föreslår. Lagrådet invänder inte mot lagrådsremissens förslag att reglera barnets bästa i en portalparagraf i 4 kap. föräldrabalken men anser att denna bör ange att det vid alla frågor som rör adoption ska beaktas att adoptionen ska vara till barnets bästa. Lagrådet anser att det dessutom i nästföljande paragraf, som reglerar när adoption av ett barn får ske, bör anges att barnets bästa ska ges störst betydelse vid bedömningen. Enligt regeringen är det olyckligt med två olika bedömningskriterier avseende barnets bästa som båda dessutom synes ta sikte på själva adoptions- beslutet. Det är enligt regeringens mening lämpligare med en generell bestämmelse om barnets bästa. Kravet bör vara att barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett barn (jfr artikel 21 i barnkonventionen). Att begreppet störst vikt väljs i stället för avgörande innebär ingen förändring av vilken betydelse barnets bästa ska ha vid bedömningen av om en adoption ska ske. Att barnets bästa ska ges störst vikt innebär alltså att inga andra intressen, såsom en förälders intressen eller sökandens önskningar, får gå före barnets bästa vid bedömningen. Som framhålls i författningskommentaren tar bestämmelsen sikte på de bedömningar som görs i ett adoptionsärende och innebär inte att t.ex. krav på samtycke kan sättas ur spel.

Barnkonventionens krav avseende barnets bästa gäller vid alla åtgärder som rör barn. I likhet med Rädda Barnen anser regeringen därför att barnets bästa ska ges störst vikt inte endast vid domstolens slutliga prövning utan även i övriga delar av adoptionsärendet. Att barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption får vid sidan av domstolens slutliga prövning av ansökan betydelse för framför allt genomförandet av adoptionsutredningen. Det kan t.ex. påverka hur ett samtal med barnet genomförs (se avsnitt 10.3). I detta sammanhang har även barnets rätt till information och att komma till tals stor betydelse (avsnitt 7.2). Barnets bästa och barnets rätt till delaktighet samverkar och utgör tillsammans grunden för en adoptionsprocess som utgår från ett barnrättsperspektiv (jfr prop. 2012/13:10 s. 37). Genom att barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption tydliggörs principen om barnets bästa som materiell rättighet, tolkningsprincip och tillväga- gångssätt.

Det bör inte i lag anges vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa

Utredningen föreslår att det vid bedömningen av vad som är bäst för bar- net särskilt ska beaktas viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, den personliga relationen i övrigt mellan barnet och föräldrarna och förutsättningarna för sökanden att ge barnet ett varaktigt och stabilt föräldra-barnförhållande. Som an- förs ovan är principen om barnets bästa i barnkonventionen ett flexibelt

begrepp som består av flera delar och vars innebörd måste avgöras från

38

fall till fall (se SOU 2016:19 s. 100 f.). Vid en jämförelse med vad som anges i internationella instrument angående den konkreta bedömningen av förutsättningarna för adoption och barnets bästa i samband med adop- tion kan det konstateras att en rad olika omständigheter kan ha betydelse. Enligt barnkonventionen ska beslut om adoption tas med hänsyn till barnets ställning i förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnads- havare (artikel 21). I ingressen till 1993 års Haagkonvention framhålls att barn, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, omgiven av lycka, kärlek och förståelse. I 2008 års Europarådskonvention anges att det vid be- dömningen av vad som är barnets bästa ska fästas särskild vikt vid att barnet genom adoptionen får ett stabilt och harmoniskt hem (artikel 4). Mot bakgrund av att bedömningen av barnets bästa är komplex och beror på omständigheterna i det enskilda fallet anser regeringen att det i lag- texten inte bör anges omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedöm- ningen av barnets bästa. En sådan uppräkning riskerar att begränsa be- dömningen. I stället anser regeringen att den vägledning som ges bör ta sikte på frågan om adoptionen är lämplig.

En lämplighetsbedömning

Att barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett barn innebär att barnets bästa är av central betydelse vid bedömningen av om en adoption ska ske. Enligt regeringens mening är detta dock inte en tillräcklig reglering av förutsättningarna för adoption av ett barn. Som bl.a. Lagrådet och Sveriges advokatsamfund påpekar har även andra intressen än barnets bästa betydelse vid bedömningen av om en adoption ska ske. I den förklarande rapporten till 1993 års Haagkonvention (p. 49) anges att barnets bästa ska beaktas främst men att hänsyn ska tas även till andra personers intressen, t.ex. till de nuvarande föräldrarnas och de tänkta adoptivföräldrarnas intressen. Enligt artikel 8 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) har en förälder rätt till respekt för sitt familjeliv. Denna rätt får inskränkas endast om det är nödvändigt för att ta till vara bl.a. barnets rättigheter. Enligt praxis från Europadomstolen ska både barnets och förälderns intressen vägas in i bedömningen av om en adoption ska ske (se bl.a. Europadomstolens avgöranden Söderbäck mot Sverige, no 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998, och AK och L mot Kroatien, no 37956/11, 8 januari 2013, med angivna hänvisningar). Att föräldrarnas intressen ska beaktas och att deras inställning till adoptionen är viktig är också ett tydligt inslag i gällande rätt (se prop. 1949:93 s. 95 och rättsfallen NJA 1987 s. 116 och NJA 1987 s. 628). Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med Kammarrätten i Stockholm, att det tydligt behöver framgå av 4 kap. föräldrabalken att även andra intressen än barnets bästa kan påverka bedömningen av om adoption av ett barn ska få ske. Den grundläggande förutsättningen för adoption av ett barn bör därför även fortsättningsvis vara att adoptionen är lämplig. På så sätt speglas den bredare bedömning som bör göras av den sökta adoptionen. Bedömningen av om adoptionen är lämplig ska göras med beaktande av alla intressen som gör sig gällande i ärendet och med iakttagande av samtliga omständigheter i det

Prop. 2017/18:121

39

Prop. 2017/18:121 enskilda fallet. Som Lagrådet förordar bör det framgå direkt i lag att samtliga omständigheter ska beaktas vid lämplighetsbedömningen. Att

 

bedömningen ska göras i det enskilda fallet är däremot så uppenbart att

 

det inte, som Lagrådet föreslår, behöver anges särskilt. Utöver kravet på

 

lämplighet finns det ytterligare förutsättningar som måste vara uppfyllda

 

för att en adoption ska kunna beslutas, t.ex. nödvändiga samtycken (se

 

avsnitt 7.3 och 8).

 

Som framgår ovan anser regeringen att det inte i lag bör anges vissa

 

omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av barnets

 

bästa. För att tydliggöra att lämplighetsbedömningen ska ta sikte på just

 

de syften som ligger bakom adoptionsinstitutet är det däremot lämpligt

 

att uttryckligen i lag ge viss vägledning för hur den bedömningen ska

 

göras. De omständigheter som utredningen anser särskilt ska beaktas vid

 

bedömningen av barnets bästa – viljan och förmågan hos barnets föräld-

 

rar att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, den personliga

 

relationen i övrigt mellan barnet och föräldrarna och förutsättningarna för

 

sökanden att ge barnet ett varaktigt och stabilt föräldra-barnförhållande

 

är visserligen omständigheter som ofta bör få stor betydelse vid en be-

 

dömning av om en föreslagen adoption är lämplig. Regeringen anser

 

dock att den vägledning som i lagtexten ges för lämplighetsbedömningen

 

bör vara mindre detaljerad än den uppräkning som utredningen föreslår.

 

En alltför detaljerad uppräkning riskerar att skapa oklarhet i förhållande

 

till andra bestämmelser, såsom förutsättningarna för medgivande till

 

internationell adoption (se avsnitt 13.2) och bestämmelserna om över-

 

flyttning av vårdnad (6 kap. 7–8 a §§ föräldrabalken). En detaljerad

 

uppräkning av omständigheter utifrån hur det svenska samhället ser ut

 

riskerar vidare att inte tillräckligt beakta att barnets situation, som

 

Migrationsverket och Lunds universitet påpekar, även måste sättas in i ett

 

kulturellt sammanhang. Mot denna bakgrund anser regeringen att det

 

finns anledning att fästa uppmärksamheten på de två mest centrala

 

frågorna vid bedömningen, nämligen barnets behov av adoption och

 

sökandens lämplighet.

 

Barnets behov av adoption omfattar bland annat frågan om föräldrarnas

 

förmåga att ta hand om barnet, relationen till föräldrarna i övrigt och

 

möjliga alternativ till adoption. Bedömningen kan skilja sig åt beroende

 

på det aktuella barnets situation och behov och beroende på vilken typ av

 

adoption det rör sig om. Om det rör sig om en styvbarnsadoption behöver

 

en bedömning ofta göras av barnets relation till den förälder som han

 

eller hon inte bor tillsammans med. Vid internationell adoption behöver

 

en bedömning göras av om barnet i stället kan tas om hand i ursprungs-

 

staten (den s.k. subsidiaritetsprincipen). Vid nationell adoption aktualise-

 

ras frågan om ett barns behov av adoption ibland i samband med familje-

 

hemsplacering och annan social barn- och ungdomsvård. Här kan det

 

noteras att frågan om i vilka situationer som adoption bör aktualiseras när

 

det gäller barn som är familjehemsplacerade har övervägts av 2015 års

 

tvångsvårdsutredning i betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård

 

(SOU 2015:71 s. 674 f.) som bereds i Regeringskansliet.

 

Sökandens lämplighet omfattar hans eller hennes förutsättningar att ge

 

barnet ett varaktigt och stabilt föräldra-barnförhållande. Som Social-

 

styrelsen påpekar är dock även sökandens vilja och förmåga att erbjuda

40

barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran av betydelse. I stor ut-

sträckning överensstämmer bedömningen med den bedömning som Prop. 2017/18:121 socialnämnden ska göra vid prövningen av en ansökan om att ta emot ett

barn för internationell adoption (den s.k. medgivandeprövningen). Exem- pelvis bör sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk liksom sökandens ålder och hälsa värderas (se avsnitt 13.2.1). I avsnitt 12.1 föreslår regeringen att den gällande 25-årsgränsen för adoption sänks till en 18-årsgräns. Mot bakgrund av att lämplighetsbedömningen innebär att sökanden ska vara tillräckligt mogen bör det dock sällan komma i fråga att en sökande som är 18 år eller några år därutöver tillåts adoptera. Om två personer ansöker gemensamt ska dessutom stabiliteten i relationen bedömas. Till skillnad från medgivandeprövningen avser domstolens prövning alltid sökandens lämplighet i förhållande till ett visst barn.

Även annat än barnets behov av adoption och sökandens lämplighet kan få betydelse vid lämplighetsbedömningen. Som anförs ovan ska en förälders intressen beaktas i adoptionsprocessen. Om en förälder mot- sätter sig adoptionen, bör det tillmätas betydelse även i de fall då det inte krävs att föräldern samtycker (se avsnitt 8.2). En adoption innebär ju att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Vilken vikt som vid lämplighetsbedömningen ska läggas vid en förälders in- tressen bör avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I praxis har Högsta domstolen fäst avseende vid vilket värde ett umgänge med föräldern har för barnet (se rättsfallen NJA 1987 s. 116 och NJA 1987 s. 628). Det går alltså inte att bortse från att förälderns intressen ofta är så nära knutna till frågan om barnets behov av adoption att det är svårt att skilja de två frågorna åt. Regeringen anser därför att det inte är lämpligt att, som Östersunds tingsrätt föreslår, i lag ange hur en förälders inställ- ning ska beaktas.

Enligt nuvarande ordning ska det vid adoption av ett barn särskilt beaktas huruvida barnet eller sökanden har anknytning till en annan stat och det skulle medföra avsevärd olägenhet för barnet om adoptionen inte blir gällande där (2 § andra stycket lagen [1971:796] om internationella rättsförhållanden rörande adoption). Som framgår av avsnitt 15.4 anser regeringen att denna prövning i fortsättningen ska göras inom ramen för bedömningen av om adoptionen är lämplig. Detta innebär att domstolen vid sin lämplighetsbedömning ska ta hänsyn till om ett s.k. haltande rätts- förhållande uppstår genom adoptionen.

Den som vill genomföra en internationell adoption ska följa ett visst regelverk som bl.a. innebär att ett medgivande ska inhämtas från social- nämnden och att adoptionen, om inte tillstånd till enskild adoption har lämnats, ska förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning. Om detta regelverk inte följs bör det kunna påverka bedömningen av om adoptionen är lämplig (se avsnitt 13.3).

41

Prop. 2017/18:121

7.2

Barnets delaktighet

 

 

 

Regeringens förslag: Barnet ska få information och ges möjlighet att

 

framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen.

 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder

 

och mognad.

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. I stället

 

för en allmän bestämmelse om barnets rätt till information och att

 

komma till tals föreslår utredningen att barnets inställning ska utredas

 

inom ramen för adoptionsutredningen och att barnet då även ska få infor-

 

mation och rådgivning om det är möjligt. I utredningens förslag behålls

 

begreppet barnets vilja.

 

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna är positiva till eller

 

invänder inte mot utredningens förslag. Familjevårdens Centralorganisa-

 

tion anför att barnet har rätt till relevant information och rådgivning i alla

 

frågor som rör barnet. Rädda Barnen påpekar att även barnets rätt att

 

yttra sig bör lyftas fram för att förslaget ska stämma överens med barn-

 

konventionen. Botkyrka kommun anser att det kan vara svårt att bedöma

 

trovärdigheten i uppgifter som lämnas av barnet om sin vilja och efter-

 

lyser förtydliganden om hur detta ska hanteras.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Barns delaktighet i adoptionsprocessen

 

I barnkonventionen uttrycks principen om barnets rätt till delaktighet.

 

Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har enligt artikel 12 i

 

konventionen rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet,

 

varvid åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder

 

och mognad. För detta ändamål ska barnet beredas möjlighet att höras,

 

antingen direkt eller genom företrädare, i alla domstolsförfaranden och

 

administrativa förfaranden som rör barnet (se även CRC/C/GC/12). Även

 

2008 års Europarådskonvention innehåller en bestämmelse om barnets

 

rätt till delaktighet (artikel 6).

 

Mot bakgrund av att adoption är en mycket ingripande åtgärd är det

 

viktigt att adoptionsreglerna tillgodoser barnets rätt till delaktighet.

 

Barnets åsikter är också en viktig del i bedömningen av barnets bästa.

 

Redan i dag finns krav på att barnet ges möjlighet att delta i adoptions-

 

ärendet på så sätt att samtycke krävs för äldre barn (se avsnitt 7.3).

 

Vidare gäller att domstolen vid bedömningen av om adoptionen är lämp-

 

lig ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och

 

mognad

(4 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Enligt 4 kap. 10 §

 

föräldrabalken ska socialnämnden försöka klarlägga barnets inställning,

 

om det inte är olämpligt.

 

Regeringen anser att det finns anledning att förbättra barnets rätt till

 

delaktighet i adoptionsärenden ytterligare. Skälen till detta är i huvudsak

 

två. Det ena skälet är att barnets rätt till delaktighet hänger samman med

 

rätten till information. För att barnet ska kunna framföra sina åsikter be-

 

höver han eller hon ha fått den information som krävs för att kunna sätta

 

sig in i frågan och överblicka konsekvenserna av ett ställningstagande

42

(jfr prop. 2006/07:129 s. 37 f.). Det andra skälet är att barnets rätt till

delaktighet inte bör vara begränsad till själva adoptionsbeslutet. Barnets rätt till delaktighet bör avse adoptionsprocessen som helhet.

En ny bestämmelse införs om barnets rätt till information och rätt att komma till tals

Under senare årtionden har det i lagstiftning som rör barn förts in bestämmelser om barnets rätt att få information och komma till tals för att tydliggöra barns rätt till delaktighet i ärenden som rör dem (se t.ex. 11 kap. 10 § socialtjänstlagen [2001:453] och 8 § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade). Förslag på bestämmelser om barnets delaktighet har även lämnats av bl.a. Barnrättighetsutred- ningen (SOU 2016:19) och 2014 års vårdnadsutredning (SOU 2017:6). Regeringen anser att en paragraf som tydliggör barnets rätt till delaktig- het bör införas även i 4 kap. föräldrabalken. För att tydliggöra att rätten till delaktighet gäller under hela handläggningen av adoptionsärendet och att det är domstolen som har det yttersta ansvaret för att kraven är upp- fyllda bör bestämmelsen placeras i inledningen av kapitlet.

Lagrådsremissens lagförslag utgick från hur bestämmelser om barnets rätt till delaktighet har utformats i annan lagstiftning. Gemensamt för dessa är att de, i enlighet med barnkonventionen, innehåller föreskrifter om att barnet dels ska få information, dels ska få möjlighet att framföra sina åsikter. Lagrådet invänder inte mot förslaget i sak men anser att barnets rätt till delaktighet bör komma till direkt uttryck i lagen och att det tydligare bör framgå att denna rättighet föreligger under hela adop- tionsförfarandet. Regeringen konstaterar att syftet med förslaget är att säkerställa att barnets rättigheter enligt barnkonventionen tillgodoses i adoptionsärendet. Det är inte fråga om att överlåta på barnet att själv ta till vara sina rättigheter utan att föreskriva en skyldighet för domstolen, adoptionsutredaren och andra att ge barnet den information som behövs och att ge barnet förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågan. Lag- rådets förslag riskerar att skapa osäkerhet om vad som ska gälla och sträcker sig utanför vad 4 kap. föräldrabalken reglerar. Enligt regeringens uppfattning är det vidare mindre lämpligt att ge barnets delaktighet i adoptionsärenden ett annat innehåll än motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning, särskilt eftersom det är oklart vad begreppet delaktig- het rymmer vid sidan av rätten till information och att komma till tals. Uttrycket delaktighet förekommer inte heller i barnkonventionen och det finns därför enligt regeringen inte skäl att använda det för att lagstiftning- en ska leva upp till konventionen. Trots Lagrådets synpunkter väljer regeringen därför att behålla den utformning av bestämmelsen som före- slogs i lagrådsremissen. Regeringen delar dock Lagrådets uppfattning att det är onödigt att föreskriva att den information som lämnas till barnet ska vara relevant.

När den nuvarande bestämmelsen om klarläggande av barnets inställ- ning i 4 kap. föräldrabalken tillkom anfördes som exempel på fall då det inte är lämpligt att klarlägga barnets inställning att barnet inte är gammalt eller moget nog att ha en egen uppfattning (se även avsnitt 10.3 där det framgår att utredningen föreslår ett lämplighetsrekvisit). Vidare hänvisa- des till 4 kap. 5 § föräldrabalken om att samtycke i vissa fall inte krävs om barnet skulle komma till skada av att tillfrågas (prop. 1994/95:224

Prop. 2017/18:121

43

Prop. 2017/18:121 s. 52). Synen på barnets inställning har dock förändrats. Numera anses det inte finnas någon nedre åldersgräns för när barn ska ges möjlighet att

 

komma till tals. Barn anses kunna bilda åsikter vid mycket ung ålder,

 

även om barnet inte kan uttrycka dessa åsikter verbalt (CRC/C/GC/12

 

p. 21). Adoption innebär att barnet får nya föräldrar och beslutet är

 

oåterkalleligt. Det framstår för regeringen som självklart att barnet måste

 

involveras i ärendet och att det i största möjliga utsträckning görs

 

ansträngningar för att inhämta barnets syn i denna fråga som i högsta

 

grad rör hans eller hennes framtid. Som framgår av avsnitt 7.3 anser

 

regeringen att möjligheten att avstå från att inhämta barnets samtycke om

 

barnet skulle ta skada av att tillfrågas bör tas bort. En ordning som

 

bygger på om det är lämpligt eller olämpligt att klarlägga barnets inställ-

 

ning kan vidare ifrågasättas utifrån artikel 12 i barnkonventionen

 

(jfr SOU 2016:19 s. 178 f.). Kravet på barnets delaktighet bör därför inte

 

vara förenat med något undantag av det slaget.

 

Rätten att få framföra sina åsikter ska inte sammanblandas med för-

 

mågan att kunna tala eller uttrycka sig. När det gäller barn som är i stånd

 

att bilda egna åsikter men som inte har förmåga att ge uttryck för dessa,

 

bör barnets åsikter så långt det är möjligt inhämtas på annat sätt. Barnets

 

rätt att få möjlighet att framföra sina åsikter omfattar alltså även den

 

situationen att barnet inte själv kan framföra sina åsikter. Det finns därför

 

inte anledning att som Lagrådet föreslår ange att barnet ska ges möjlighet

 

att ”kunna” framföra sina åsikter. Förhållandena i det enskilda fallet kan

 

vara sådana att barnet av någon anledning inte vill framföra sina åsikter.

 

Rätten att uttrycka åsikter är en möjlighet för barnet, inte en skyldighet.

 

Barnets önskan om att inte framföra några åsikter ska därför respekteras.

 

Det är vanligtvis den som genomför adoptionsutredningen som ska se till

 

att barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter (se avsnitt 10.3).

 

En förutsättning för att ett barn ska kunna komma till tals och uttrycka

 

sina åsikter på ett adekvat sätt är att barnet får information. Med detta

 

avses sådan information som är av betydelse för barnet. Informationen

 

ska inte begränsas till faktauppgifter utan ska även beskriva hur upp-

 

gifterna som barnet lämnar kommer att användas och vilken betydelse

 

åsikterna kan få. Det är den som samtalar med barnet som ansvarar för

 

att barnet får relevant information. I de flesta fall bör detta ske inom

 

ramen för adoptionsutredningen (se avsnitt 10.3). Informationen ska an-

 

passas till barnets ålder och mognad på ett sådant sätt att barnet kan ta till

 

sig den.

 

Enligt regeringen finns det inte anledning att, som utredningen föreslår,

 

ange att barnet utöver information ska ha rätt till rådgivning. Begreppet

 

rådgivning kan enligt regeringen föra tankarna till att barnet skulle få

 

vägledning om vilken åsikt han eller hon bör ha om adoptionen, vilket

 

vore olyckligt. Begreppet rådgivning används i 1993 års Haagkonvention

 

(artikel 4) och 2008 års Europarådskonvention (artikel 5) men enligt

 

regeringens uppfattning syftar det på att barnet ska få sådan information

 

att han eller hon förstår vad adoptionen och ett eventuellt samtycke inne-

 

bär. I den förklarande rapporten till 2008 års Europarådskonvention an-

 

ges t.ex. att det är viktigt att den som lämnar sitt samtycke är införstådd

 

med vilka konsekvenser samtycket får. Det väsentliga är alltså att infor-

 

mationen som lämnas är tydlig, relevant och anpassad efter barnets ålder

44

och mognad.

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder

Prop. 2017/18:121

och mognad

 

Det är viktigt att barnets åsikter beaktas i adoptionsärendet. För när- varande gäller att domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja med beak- tande av barnets ålder och mognad (4 kap. 6 § föräldrabalken). Bestäm- melsen syftar till att stärka barnets rätt genom att det skapas en garanti för att adoptioner inte beslutas utan att hänsyn tas till viljan hos de barn som har en egen inställning till adoptionen (prop. 1994/95:224 s. 51). Som redovisas i avsnitt 7.3 ska äldre barn samtycka till adoptionen för att den ska kunna genomföras. Det är angeläget att även yngre barn ges en möjlighet att få sina åsikter framförda och beaktade. Domstolen bör därför – även i det fall barnets samtycke inte krävs – ta hänsyn till barnets åsikter med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. För att markera att åsikterna ska beaktas även om barnet inte kan ge ut- tryck för en tydlig inställning anser regeringen att begreppet vilja inte längre bör användas. I stället bör uttrycket åsikter användas (jfr SOU 2017:6 s. 308 f.). Att barnets ålder och mognad ska beaktas medför att hänsyn ska tas i högre grad till de äldre barnens åsikter än till de yngre barnens. Enbart ålder kan dock inte avgöra vikten av ett barns åsikter. Hur mycket ett barn förstår är inte på ett entydigt sätt knutet till barnets ålder. Mognad avser förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en särskild fråga, varvid den fortlöpande utvecklingen av barnets för- mågor måste beaktas (jfr prop. 2015/16:180 s. 134).

Den nu föreslagna bestämmelsen gäller även för de äldre barnen (jfr prop. 1994/95:224 s. 40 och 51 och rättsfallet NJA 2010 s. 461). Att dessa barns åsikter ska beaktas gäller därmed parallellt med kravet på deras samtycke till adoptionen. I paragrafen bör det därför införas en upplysning om att det i vissa fall också finns krav på barnets samtycke.

Särskilt om adoptioner med internationell anknytning

Många internationella adoptioner beslutas i barnets ursprungsstat. I vissa fall beslutas dock adoptionen i svensk domstol och bestämmelserna i 4 kap. föräldrabalken blir tillämpliga. I dessa fall finns ofta utredning och annan information från ursprungsstaten som har relevans för bedöm- ningen av adoptionsansökan. Eftersom barn har samma rätt till informa- tion och att komma till tals oavsett var barnet har sitt ursprung, bör samma krav på information och möjlighet att komma till tals gälla oav- sett om det rör sig om en nationell adoption eller en internationell adop- tion (jfr artikel 21 c i barnkonventionen). Det är därför viktigt att säker- ställa barnets rätt till information och möjlighet att komma till tals även vid internationella adoptioner. Även om det slutliga ansvaret för barnets delaktighet i adoptionsärendet ligger på domstolen är det i praktiken i stor utsträckning den som genomför adoptionsutredningen som ska se till att kraven är uppfyllda när utredningen lämnas över till domstolen. Som konstateras i avsnitt 10.3 ska utredaren utgå från den utredning som redan finns i ärendet och vid internationell adoption bör sådan utredning i många fall vara tillräcklig även när det gäller barnets delaktighet.

45

Prop. 2017/18:121 7.3

Barnets samtycke

Regeringens förslag: Adoption av ett barn som har fyllt 12 år ska kräva barnets samtycke om inte barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Det ska inte längre vara möjligt att avstå från att inhämta ett barns samtycke med hänvisning till att det skulle skada barnet att bli tillfrågat.

Ett barn som ska lämna samtycke ska få information om innebörden av en adoption och ett samtycke innan samtycke lämnas.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår inte någon särskild bestämmelse om att ett barn vars samtycke krävs ska ha fått relevant information innan ett samtycke lämnas. Som framgår av avsnitt 7.2 föreslår utredningen däremot att barnet inom ramen för adoptionsutredningen ska få information och råd- givning om det är möjligt.

Remissinstanserna: Merparten av remissinstanserna, bl.a. Stockholms tingsrätt, Helsingborgs tingsrätt och Barnens Vänner Internationell adoptionsförening, är positiva till förslagen eller invänder inte mot dem. Några remissinstanser, bl.a. Förbundet Adoptionscentrum, invänder mot förslaget om att behålla tolvårsgränsen. Rädda Barnen avstyrker för- slaget. Bris – Barnens Rätt i Samhället anser att nuvarande åldersgräns skulle kunna uppfattas som en begränsning av ett yngre barns rätt enligt barnkonventionen att framföra sin åsikt men anser att det är bättre att åldersgränsen behålls än att den ersätts med en helt fri bedömning.

Skälen för regeringens förslag

Kravet på samtycke från 12 års ålder bör behållas

Att bli adopterad är en livsavgörande händelse för ett barn. Ett adoptions- beslut är – till skillnad från t.ex. beslut om vårdnad – definitivt på så sätt att det rättsliga förhållandet till de ursprungliga föräldrarna upphör. Enligt regeringens uppfattning är det därför mycket viktigt att barn som har uppnått viss mognad har ett bestämmande inflytande över frågan om huruvida han eller hon ska adopteras. I dag uppställs ett krav på barnets samtycke från 12 års ålder (4 kap. 5 § föräldrabalken). Detta krav fanns redan i 1917 års adoptionslag (NJA II 1917 s. 484 f.). Enligt 2008 års Europarådskonvention ska samtycke krävas från i vart fall 14 års ålder (artikel 5). I Norge gäller som i Sverige ett krav på samtycke från 12 års ålder. Vid en jämförelse med samtyckeskrav i annan svensk lagstiftning kan det noteras att den som har fyllt 12 år inte kan inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke (4 § lagen [1998:1593] om trossamfund) och att det vid ansökan enligt lagen (2016:1013) om personnamn finns ett krav på samtycke från 12 års ålder (46 §).

Utredningen föreslår att kravet på samtycke från 12 års ålder ska be- hållas. Några remissinstanser, bl.a. Rädda Barnen, anser att det finns en risk för att tolvårsgränsen leder till tröskeleffekter, dvs. att barn som är något yngre än 12 år inte ges ett tillräckligt inflytande över beslutet. För- bundet Adoptionscentrum anser att åldersgränsen bör sänkas till 10 år.

46

Regeringen bedömer att risken för tröskeleffekter inte skulle försvinna med en sänkt åldersgräns. Däremot riskerar en sänkt åldersgräns att leda till att barn som inte är mogna att ta ställning till frågan om adoption av- krävs ett besked. Rädda Barnen anser att tolvårsgränsen bör ersättas med en s.k. mjuk vetorätt. En sådan finns i finsk rätt. Där kombineras ett krav på samtycke för den som har fyllt 12 år med en regel om att adoption inte kan beslutas mot barnets vilja om barnet är yngre än 12 år men så ut- vecklat att avseende kan fästas vid dess vilja. Regeringen instämmer i ut- redningens bedömning att en mjuk vetorätt riskerar att bli otydlig och svår att tillämpa i praktiken. Att kravet på samtycke gäller från 12 års ålder innebär inte att yngre barns åsikter saknar betydelse. I avsnitt 7.2 föreslår regeringen bl.a. att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen och att barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. Försla- gen stämmer överens med de krav barnkonventionen ställer upp för barnets delaktighet. Yngre barns rätt att komma till tals tillgodoses här- igenom och det görs tydligt att deras åsikter i adoptionsfrågan ska beak- tas och ha betydelse vid domstolens beslut. Samtidigt möjliggörs enligt regeringens uppfattning i större utsträckning en mer nyanserad bedöm- ning än vad en lösning liknande den finska ordningen skulle ge.

Huvudregeln bör alltså även fortsättningsvis vara att ett barn som har fyllt 12 år ska samtycka till en adoption för att den ska kunna genom- föras.

Samtyckesbestämmelsen ska spegla en modern syn på barn

I 4 kap. 5 § föräldrabalken finns ett undantag från kravet på barnets sam- tycke som hänger samman med en strävan att skydda barnet i vissa situa- tioner. Enligt bestämmelsen krävs inte samtycke även om barnet har fyllt 12 år, om barnet är under 16 år och det skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad. Undantaget infördes 1958 med hänvisning till att det för ett barn i pubertetsåldern ansågs kunna innebära allvarlig skada att få reda på att hans eller hennes fosterföräldrar inte var de biologiska föräld- rarna (se prop. 1958:144 s. 218 f.).

Frågan om att avskaffa undantaget har väckts tidigare, bl.a. av Förmyn- derskapsutredningen (SOU 1989:100 s. 163 f.). Undantaget kan knappast anses spegla en modern syn på barns rättigheter. Såväl barnkonventionen som 1993 års Haagkonvention betonar barns rätt att få kännedom om sitt ursprung. Här kan det även hänvisas till regeringens förslag om att ett barn som är adopterat ska ha rätt att av sina föräldrar få veta att han eller hon är adopterad (se avsnitt 7.4). Det bör alltså inte finnas någon möjlighet att genomföra en adoption av någon som har fyllt 12 år utan att barnet samtycker till adoptionen med hänvisning till att barnet ska skyddas. Barnets deltagande i adoptionsprocessen, vilket i första hand sker genom adoptionsutredningen, ställer naturligtvis höga krav på kun- skap och professionalism. Barnet ska skyddas i sitt deltagande, inte skyddas genom att hindras från deltagande.

Enligt 4 kap. 5 § föräldrabalken behövs inte heller samtycke om den som ska adopteras är varaktigt förhindrad att lämna samtycke till följd av en psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande. I likhet med utredningen anser regeringen att detta undantag bör behållas.

Prop. 2017/18:121

47

Prop. 2017/18:121 Undantaget kan tillämpas t.ex. om barnet för överskådlig tid är förhind- rad att lämna samtycke på grund av en kroppslig sjukdom eller en trafik- skada (prop. 1980/81:112 s. 6 f. och 12). Begreppet psykisk störning bör dock ersättas med psykisk sjukdom (jfr prop. 2015/16:180 s. 71 f.).

Barnet ska få information innan samtycke lämnas

I begreppet samtycke ligger att detta ska lämnas av fri vilja (prop. 1980/81:112 s. 11). I begreppet får det även anses ligga att barnet inser vad adoptionen och samtycket innebär. Dessa förhållanden har kommit till uttryck i 1993 års Haagkonvention och 2008 års Europarådskonven- tion genom att det ställs krav på hur samtycken inhämtas. Enligt 1993 års Haagkonvention ska ett barn som lämnar sitt samtycke få rådgivning och vederbörligen ha informerats om verkningarna av adoptionen och av sitt samtycke (artikel 4). Även i 2008 års Europarådskonvention anges att personer som lämnar sitt samtycke till adoptionen ska få rådgivning och information (artikel 5). Mot denna bakgrund anser regeringen att det ut- tryckligen i lag ska anges att den som samtycker ska ha fått information innan samtycket lämnas. Som Lagrådet föreslår bör informationen innefatta både vad en adoption och vad ett samtycke till en adoption innebär. Kravet på att ett barn som lämnar sitt samtycke ska ha fått information överlappar delvis det allmänna kravet på barnets delaktighet. Kravet på information i samband med samtycke tar dock specifikt sikte på samtycket och innefattar att barnet får informationen innan samtycket lämnas.

Som redovisas i avsnitt 7.2 anser regeringen att begreppet rådgivning inte bör användas i den allmänna bestämmelsen om barnets rätt till in- formation i adoptionsärendet. Detsamma bör gälla inför att ett samtycke ska lämnas. Enligt regeringen är det alltså tillräckligt att det i lag anges att barnet ska ha rätt till information om innebörden av en adoption och ett samtycke. Som all information som lämnas till barnet i adoptions- ärendet ska informationen vara anpassad till barnets ålder och mognad.

Hur ett samtycke lämnas

Enligt både 1993 års Haagkonvention och 2008 års Europarådskonven- tion ska ett barns samtycke ha uttryckts eller bestyrkts skriftligen. Som utvecklas i avsnitt 8.4 anser regeringen, i likhet med utredningen, att det saknas anledning att i lag uppställa ett krav på skriftligt samtycke. Det är dock viktigt att den som tar emot ett samtycke från ett barn, vanligtvis den som genomför adoptionsutredningen, dokumenterar hur samtycket har lämnats. Det kan hända att barnet redan har lämnat sitt samtycke till adoptionen när adoptionsutredningen påbörjas. Samtycket kan ha läm- nats innan ansökan om adoption gjordes. I den situationen bör utredaren i de allra flesta fall ändå ta kontakt med barnet. Samtycket ska inte betrak- tas som en formsak utan ska ha lämnats efter noggrant övervägande. Det är i slutändan domstolens uppgift att förvissa sig om att ett lämnat sam- tycke verkligen ger uttryck för barnets vilja (se prop. 1994/95:225 s. 40). Se vidare avsnitt 10.3 och författningskommentaren angående genom- förandet av adoptionsutredningen.

48

7.4Barnets rätt till upplysning om adoptionen

Regeringens förslag: Ett barn som är adopterat ska ha rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningens förslag är utformat endast som en skyldighet för föräldrar- na att upplysa barnet.

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna, bl.a. Umeå tings- rätt, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (numera Myndig- heten för familjerätt och föräldraskapsstöd), Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Adopterade Koreaners Förening, tillstyrker förslaget eller invänder inte mot det. Sveriges Kommuner och Landsting anser att för- slaget är en viktig markering av barnets rätt till vetskap om sitt ursprung och enligt Barnens Vänner Internationell adoptionsförening är det mycket glädjande att upplysningsskyldigheten föreslås. Varbergs tings- rätt är positiv till en informationsskyldighet men anser att lämpligheten av en osanktionerad förhållningsregel kan ifrågasättas. Tingsrätten anför vidare att det i vissa fall kan vara omöjligt för föräldrarna att fullgöra informationsskyldigheten, t.ex. om barnet tillkommit genom insemina- tion med hjälp en anonym donator. Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn anser att skyldigheten bör vara förenad med en straff- rättslig sanktion. Helsingborgs tingsrätt avstyrker förslaget och anser att varje familj själv bör få avgöra om och när informationen ska lämnas. Flera remissinstanser, bl.a. Barnombudsmannen och Linköpings universi- tet, framhåller vikten av att den adopterade ges möjlighet att söka sitt ur- sprung. Förbundet Adoptionscentrum föreslår att sekretesskyddet i dom- stolar och folkbokföringen för uppgifter om personens ursprungsfamilj och omständigheterna kring adoptionen förbättras.

Skälen för regeringens förslag: Barn har enligt barnkonventionen rätt att få vetskap om sina föräldrar (artikel 7). 1993 års Haagkonvention innehåller en skyldighet för konventionsstaterna att bevara upplysningar om barnets ursprung, bl.a. uppgifter om barnets föräldrar (artikel 30). 2008 års Europarådskonvention innehåller en motsvarande bestämmelse (artikel 22). En adopterad persons rätt till information om sitt ursprung kommer även till uttryck i Europadomstolens praxis (jfr bl.a. rättsfallet Godelli mot Italien, no. 33783/09, 25 september 2012).

Ett adoptivbarns möjlighet att i det enskilda fallet få information om sitt ursprung beror på många olika omständigheter. Vid internationell adoption kan det helt saknas uppgifter om de tidigare föräldrarna. Infor- mation som är tillgänglig kan i vissa fall inte lämnas ut på grund av sekretess. Barnet kan också välja att avstå från att söka information om sitt ursprung. En förutsättning för att barnet ska ha möjlighet att fatta beslut i denna fråga och senare ha möjlighet att kunna söka och få information om sitt ursprung är dock att barnet över huvud taget känner till att han eller hon är adopterad. Adoptivföräldrarna har här ett stort ansvar och de flesta föräldrar berättar också om adoptionen för sitt barn. Regeringen anser att det finns ett värde i att i lag bekräfta en sådan ordning och tydliggöra att alla adoptivbarn ska ha rätt att få information om adoptionen. Helsingborgs tingsrätt anser att frågan om och när

Prop. 2017/18:121

49

Prop. 2017/18:121 information ska lämnas till barnet ska få avgöras av föräldrarna. Mot bakgrund av den kunskap som numera finns om adoptioner kan det enligt

 

regeringen dock inte anses som ett godtagbart alternativ att barnet inte i

 

något läge får information om att han eller hon är adopterad. Öppenhet i

 

dessa frågor är viktigt för att barnet ska kunna utveckla en tillit till sina

 

adoptivföräldrar och andra vuxna och för utvecklingen av den egna själv-

 

uppfattningen (se Föräldraskap genom adoption – Utbildningsmaterial

 

till föräldrautbildningen, Socialstyrelsen 2015, s. 114.). Att föräldrarna

 

ska berätta för barnet att han eller hon är adopterad ligger i linje med

 

strävan att adopterade barn ska ha möjlighet att söka sitt ursprung om

 

och när de vill.

 

Mot denna bakgrund föreslog regeringen i lagrådsremissen att det i

 

föräldrabalken skulle införas en skyldighet för föräldrarna att så snart det

 

är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad. En sådan

 

skyldighet föreslås av utredningen och har även föreslagits tidigare (se

 

SOU 1989:100 och Ds 2001:53, jfr SOU 2016:11). Den finns också i

 

norsk lagstiftning. Lagrådet kan i allt väsentligt ansluta sig till det som

 

anförs i lagrådsremissen om intresset av att ett barn får veta sitt ursprung

 

och föräldrarnas ansvar, liksom om behovet av en reglering i föräldra-

 

balken. Enligt Lagrådet bör dock bestämmelsen utformas som en rättig-

 

het för barnet och inte bara som en allmän skyldighet för föräldrarna.

 

Lagrådet pekar bl.a. på att lagrådsremissens förslag inte hindrar att

 

föräldrar som menar att det aldrig är lämpligt att berätta för barnet om

 

adoption avstår från att göra det. Regeringen delar uppfattningen att

 

bestämmelsen bör ta sin utgångspunkt i barnets rätt enligt barnkonven-

 

tionen att få upplysning om sitt ursprung. I linje med vad även Barn-

 

ombudsmannen föreslår bör därför barnets rätt att av sina föräldrar få

 

veta att han eller hon är adopterad slås fast i bestämmelsen.

 

Genom att uttryckligen reglera barnets rätt till information om sitt

 

ursprung tydliggörs barnets ställning och det skapas bättre förutsättningar

 

för barnet att värna sina intressen. Enligt regeringen finns det dock en

 

risk för att ett fokus på barnets rätt uppfattas som att barnet i större

 

utsträckning själv behöver hävda sin rätt för att få informationen. Rege-

 

ringen anser därför att rättigheten bör kombineras med en skyldighet för

 

föräldrarna att berätta för barnet att han eller hon är adopterad (se ett

 

liknande förslag i SOU 2007:3). En sådan skyldighet är nödvändig för att

 

säkerställa att rätten tillgodoses i praktiken. Lagrådet synes utgå ifrån att

 

upplysningsskyldigheten i många fall kommer att aktualiseras först sedan

 

den adopterade har blivit vuxen och för ett resonemang kring att ett barn

 

skulle få veta att han eller hon är adopterad trots att barnet inte vill få

 

informationen eller skulle ta skada av den. Mot bakgrund av den kunskap

 

som numera finns om vikten av att barnet tidigt får vetskap om sin till-

 

komst anser regeringen att ett viktigt moment i bestämmelsen är att

 

föräldrarna ska upplysa barnet om att han eller hon är adopterad så snart

 

det är lämpligt. Detta innebär att föräldrarna ges ett visst utrymme att

 

själva bedöma när frågan om adoptionen bör tas upp och hur informa-

 

tionen ska presenteras för barnet. I dag anses det dock i många fall vara

 

lämpligt att genom en öppen hållning från tidig ålder successivt berätta

 

för barnet om adoptionen och barnets ursprung (jfr Handbok för

 

socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner

50

s. 204). Bedömningen av när informationen bör lämnas till barnet måste

göras utifrån det enskilda barnets behov. Avsikten är inte att föräldrarna ska avvakta med att berätta för barnet på grund av att frågan är komplicerad och kan väcka känslor och frågor hos barnet. Som framgår av avsnitt 7.3 är uppfattningen numera att bestämmelser som rör barn inte längre bör bygga på att barn kan ta skada av information och ska skyddas genom att undanhållas information. I stället ska informationen anpassas till barnets ålder och mognad.

Regeringen anser, liksom utredningen och tidigare utredningar, att en lagstadgad informationsplikt inte bör förenas med en sanktion för den förälder som inte berättar för barnet om adoptionen. Avsaknaden av en sanktionsmöjlighet är dock inte ett skäl för att avstå från att införa en upplysningsskyldighet. Att barnets rätt till information kommer till ut- tryck i en konkret uppgift för föräldrarna är en viktig markering och även om skyldigheten är osanktionerad kan den enligt regeringens uppfattning inskärpa vikten av att barnet får kännedom om adoptionen. Uppgiften att berätta för barnet bör gälla oavsett om adoptionen har beslutats i Sverige eller utomlands.

Det är alltså föräldrarna som ska ha ansvaret för att upplysa barnet om att han eller hon är adopterad. I lagrådsremissen föreslogs att det särskilt skulle föreskrivas att skyldigheten även gäller den förälder vars make eller sambo har genomfört en styvbarnsadoption. Genom att i stället ange i lag att skyldigheten gäller för adoptivbarnets föräldrar blir ett sådant förtydligande onödigt.

Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) till- godose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett ärende om adoption har avgjorts. I detta uppdrag får anses ligga att framöver ge föräldrar stöd angående uppgiften att berätta för barnet om adoptionen. I Handboken för socialtjänstens handläggning av internatio- nella och nationella adoptioner finns viss vägledning om rådgivning om samtal med barnet om adoptionen. Regeringen utgår från att denna väg- ledning kompletteras i enlighet med den nu föreslagna lagstiftningen.

Det är föräldrarna som får avgöra hur pass långtgående information som ska lämnas. Med anledning av vad Varbergs tingsrätt anför bör det framhållas att den föreslagna skyldigheten att informera barnet tar sikte på just det faktum att barnet är adopterat. Någon laglig skyldighet att lämna information utöver detta föreskrivs alltså inte. Det ligger emeller- tid i sakens natur att ett barn som får kännedom om att han eller hon är adopterad många gånger har frågor som adoptivföräldrarna måste vara beredda på att hantera.

Som bl.a. Linköpings universitet framhåller anknyter frågan om föräld- rarnas skyldighet att upplysa barnet om att barnet är adopterat till en rad andra frågor. Bland annat aktualiseras frågan om s.k. öppna adoptioner, dvs. adoptioner där den adopterade har kontakt med de ursprungliga föräldrarna. Öppna adoptioner är inte reglerade i Sverige. Den svenska lagstiftningen hindrar dock inte att föräldrarna och adoptivföräldrarna kommer överens om att barnet kan ha kontakt med de ursprungliga föräldrarna efter adoptionen (jfr Ds 2001:53 s. 92 f.). Flera remissinstan- ser tar upp frågan om stöd och hjälp till adopterade som vill söka sitt ursprung. Denna fråga ligger också utanför ramen för detta lagstiftnings- ärende. Detsamma gäller frågan om sekretess för uppgifter om adoption i folkbokföringsregistret och i allmän domstol.

Prop. 2017/18:121

51

Prop. 2017/18:121 8

Föräldrarnas samtycke

8.1Adoption bygger på frivillighet

Det är en grundläggande princip i svensk rätt att en adoption är frivillig. Det innebär att regelverket bygger på att barnets föräldrar och den som ansöker om adoption som utgångspunkt är överens om att en adoption ska ske. Enligt 4 kap. 5 a § föräldrabalken krävs i regel föräldrarnas sam- tycke om den som sökanden vill adoptera är under 18 år. Samtycke behövs dock inte av den som lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Detta innebär att en förälder som är vårdnadshavare i princip har vetorätt i adoptionsärendet medan en förälder utan del i vårdnaden inte har det. Reglerna om krav på föräldrarnas samtycke kan sägas ge uttryck för en avvägning mellan å ena sidan värdet av att adoptioner som är till barnets bästa kommer till stånd och å andra sidan föräldrarnas rättigheter. Inställningen hos en förälder som inte är vårdnadshavare ska beaktas vid bedömningen av om adoptionen är lämplig och barnets föräldrar ska i regel få tillfälle att yttra sig oavsett om de har del i vårdnaden eller inte (se avsnitt 7.1 och 11.2.2).

Ursprungligen ansågs kravet på samtycke innebära att samtycket skulle lämnas till ett visst bestämt adoptivförhållande (NJA II 1932 s. 439 f.). Numera anses det dock räcka att samtycket avser adoption som sådan (jfr prop. 1970:186 s. 33 och rättsfallet NJA 1940 s. 690). Samtycket behöver alltså inte ta sikte på att adoptionen ska genomföras av just den person som senare adopterar barnet.

Den förälder som har lämnat sitt samtycke till adoption kan återkalla det i ett senare skede, även i högre rätt efter överklagande (se rättsfallen NJA 1973 s. 62 och NJA 2006 s. 505).

 

8.2

Vårdnadshavarens vetorätt

 

 

 

Regeringens förslag: Vid adoption av ett barn ska det även fortsätt-

 

ningsvis krävas att en förälder som är vårdnadshavare samtycker till

 

adoptionen.

 

Det ska även fortsättningsvis inte krävas samtycke från den förälder

 

som inte är vårdnadshavare.

 

Det som gäller för en förälder som är vårdnadshavare ska gälla även

 

en särskilt förordnad vårdnadshavare eller någon annan som enligt lag

 

eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

 

Regeringens bedömning: Det bör inte inom ramen för detta lag-

 

stiftningsärende övervägas ytterligare åtgärder i syfte att främja sam-

 

förståndslösningar om nationell adoption.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår inte ett krav på samtycke från någon som får anses

 

ha trätt i föräldrarnas ställe. En sådan person omfattas i stället av utred-

 

ningens särskilda lagvalsbestämmelse (se avsnitt 8.3). Utredningen gör

52

bedömningen att det bör utvecklas arbetssätt för att främja samförstånds-

 

 

lösningar i frågor om adoption för att underlätta nationella adoptioner när det är till barnets bästa.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser, bl.a. flera tingsrätter och Socialstyrelsen, tillstyrker eller invänder inte mot förslaget om att vetorätten för vårdnadshavare behålls. Organisationen för vuxna adop- terade och fosterbarn och Forum för Familjevård anser att samtycke bör krävas även från en förälder som inte är vårdnadshavare om det inte finns särskilda skäl. Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter anser att en adoption aldrig ska kunna ske utan samtycke från föräldrarna, oavsett om de är vårdnadshavare eller inte. Sveriges advokatsamfund framför synpunkter på hur samtyckesregeln är uppbyggd.

När det gäller bedömningen att det bör utvecklas arbetssätt för att främja nationella adoptioner är remissutfallet blandat. Några remiss- instanser, bl.a. Lunds universitet, Riksförbundet för Samhällets Styvbarn och Rädda Barnen, instämmer i bedömningen. Helsingborgs tingsrätt ifrågasätter bedömningen med hänvisning till risken för intresse- konflikter och ställer sig frågande till hur samförståndslösningar som rör adoption skulle kunna se ut. Enligt Socialstyrelsen saknas det underlag för att utveckla arbetssätt för att främja samförståndslösningar eftersom det inte är tillräckligt utrett vad som bidrar till att underlätta adoptioner.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd), Linköpings universitet, Sveriges Kommuner och Landsting och Förbundet Adoptionscentrum efterfrågar alla ytterligare analys om nationella adoptioner, bl.a. om kopplingen mellan vårdnadsöverflyttning och adoption.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Vårdnadshavarens vetorätt bör behållas

En förutsättning för att en adoption ska kunna beslutas är i regel att en förälder som är vårdnadshavare lämnar sitt samtycke. Frågan om huru- vida kravet på vårdnadshavares samtycke bör lättas upp har aktualiserats främst i samband med diskussioner om värdet av att barn som är place- rade i familjehem adopteras. I Sverige används vårdnadsöverflyttning i stor utsträckning för att uppnå trygghet och stabilitet i tillvaron för barn som under lång tid är familjehemsplacerade. I vissa andra länder används i stället adoption för att uppnå detta. Det har i olika sammanhang framförts att nationella adoptioner borde ske i fler fall, särskilt när det gäller barn som placeras i familjehem som spädbarn eller som har varit placerade i familjehem under lång tid. I samband med detta har det gjorts gällande att kravet på vårdnadshavarens samtycke hindrar att fler adop- tioner kan komma till stånd. Som redovisas ovan är kravet på föräldrar- nas samtycke en grundläggande del i adoptionslagstiftningen, vilket hänger samman med att adoption i svensk rätt är en frivillig åtgärd. En adoption är mycket ingripande och kan inte upphävas på annat sätt än genom en ny adoption. Enligt regeringens uppfattning måste det därför krävas mycket starka skäl för att överge kravet på samtycke. Det bör i detta sammanhang hållas i minne att vetorätten redan är begränsad eftersom den endast gäller vårdnadshavare (se nedan).

Prop. 2017/18:121

53

Prop. 2017/18:121

54

Utredningen kommer till slutsatsen att det saknas stöd för att just för- äldrarnas vetorätt är anledningen till det låga antalet adoptioner av barn i Sverige och föreslår ingen förändring av kravet på samtycke från en för- älder som är vårdnadshavare. Ingen remissinstans invänder mot denna bedömning. Inte heller 2015 års tvångsvårdsutredning (SOU 2015:71) gör en annan bedömning. Den utredningen konstaterar att det i Norge, där möjligheten till tvångsadoption har funnits sedan 1950-talet, genom- förs endast ett trettiotal adoptioner per år av samhällsvårdade barn med eller utan samtycke och att det i Danmark uppges ha genomförts totalt tio adoptioner enligt den lagstiftning om tvångsadoption som infördes 2009. Detta ska jämföras med att i genomsnitt 24 familjehemsplacerade barn per år har adopterats i Sverige under den senaste tioårsperioden (SOU 2015:71 s. 674 f.). Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte finns tillräckliga skäl för att möjliggöra adoption mot vårdnadshavarens vilja i syfte att få till stånd fler nationella adoptioner i samband med familjehemsplaceringar. Vårdnadshavarens vetorätt bör därför behållas. Det bör alltså även fortsättningsvis i regel krävas samtycke till adoption från den förälder som är vårdnadshavare. Regeringen återkommer i avsnitt 8.3 till möjligheten att i vissa undantagsfall besluta om adoption utan samtycke.

Föräldrar som inte är vårdnadshavare

För att kunna besluta om adoption krävs enligt nuvarande ordning inte samtycke från föräldrar som saknar del i vårdnaden. Ett par remiss- instanser, däribland Organisationen för vuxna adopterade och foster- barn, anser att det bör finnas ett krav på samtycke även från dessa föräl- drar. Regeringen anser att en ordning som tillåter adoption utan samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare i förening med att inställ- ningen hos den föräldern beaktas vid bedömningen av om adoptionen är lämplig möjliggör nyanserade bedömningar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Som utredningen konstaterar skulle ett utökat krav på samtycke i dessa fall sannolikt förutsätta att det samtidigt införs större möjligheter att adoptera mot förälderns vilja om adoptionen skulle vara till barnets bästa. En ordning där en förälder som inte är vårdnadshavare ges en oinskränkt rätt att mot barnets bästa förhindra ett adoptionsbeslut måste nämligen betraktas som olämplig (se Ds 2001:53 s. 85). I prakti- ken skulle utökade möjligheter till adoption mot vårdnadshavarens vilja därför sannolikt inte skilja sig så mycket från den ordning som redan gäller i dag. Det är regeringens uppfattning att nuvarande ordning på ett ändamålsenligt sätt tillgodoser de olika intressen som behöver beaktas. Det finns med hänsyn till detta inte anledning att omvärdera ordningen att det inte krävs samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare. I avsnitt 11.2.2 behandlas frågan om föräldrars rätt att yttra sig i adoptions- ärendet.

En omdisponering av samtyckesparagrafen

Som redovisas i avsnitt 8.3 finns det undantag från kravet på en förälders samtycke. Enligt såväl den gällande paragrafen om samtycke som utred- ningens förslag avser ett av dessa undantag situationen att föräldern inte är vårdnadshavare. Det finns dock nackdelar med att konstruera paragra-

fen på det sättet. Utredningens förslag innebär, som Sveriges advokat- samfund påpekar, att det först i paragrafens andra stycke står klart att samtycke krävs endast från en förälder som är vårdnadshavare. Rege- ringen anser att paragrafen bör formuleras om och att huvudregeln i stället bör vara att ett barn inte får adopteras utan samtycke från en förälder som är vårdnadshavare. I detta ligger att det inte finns något krav på samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare. Detta stämmer i sak överens med utredningens förslag men underlättar enligt regeringen tillämpningen av bestämmelserna. Den föreslagna ordningen innebär att de undantag som redovisas i avsnitt 8.3 gäller endast i förhållande till en förälder som är vårdnadshavare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Enligt 4 kap. 5 a § andra stycket föräldrabalken ska samtycke inhämtas från en särskilt förordnad vårdnadshavare om var och en av föräldrarna lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Enligt regeringens bedömning bör det även fortsättningsvis krävas samtycke till adoption från en sådan vårdnads- havare. Som utredningen föreslår bör bestämmelsen formuleras om så att det blir tydligt att ett barn inte får adopteras utan den särskilt förordnade vårdnadshavarens samtycke (se även Ds 2001:53). Om ett barn saknar föräldrar finns det normalt anledning att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Frågan om adoption aktualiseras vanligtvis först i ett senare skede. Den föreslagna formuleringen innebär dock att kravet på samtycke inte innebär hinder mot att ett beslut om adoption fattas utan att en särskilt förordnad vårdnadshavare först har utsetts (jfr rättsfallet RH 1996:50).

Som framgår av avsnitt 8.3 föreslår utredningen att frågan om för- äldrarnas samtycke vid adoption av ett barn med hemvist i en annan stat ska avgöras av lagen i barnets hemviststat. Utredningen föreslår att denna lagvalsregel ska gälla även för någon som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe i barnets ursprungsstat. I avsnitt 8.3 gör regeringen bedömningen att de svenska reglerna om samtycke ska gälla även om barnet har sin hemvist i en annan stat. Regeringen delar dock utredningens bedömning att det för de internationella situationerna behövs en reglering för de fall någon annan har övertagit ansvaret för barnet. Kravet på samtycke bör därför även gälla en person som enligt lag eller sedvänja i en annan stat har trätt i föräldrarnas ställe och därmed har ställning som vårdnads- havare för barnet i den andra staten (jfr prop. 2004/05:136 s. 26). Även om det i detta sammanhang inte är möjligt att i Sverige träda i föräldrar- nas ställe på annat sätt än genom att förordnas som särskilt förordnad vårdnadshavare, kan det, som Lagrådet förordar, finnas anledning att tydliggöra det i lagtexten.

Pågående arbete om nationella adoptioner

Både 2008 års adoptionsutredning och 2015 års tvångsvårdsutredning ger stöd för att det kan finnas anledning att aktualisera frågan om adoption i fler fall än som görs i dag. Utredningarna kommer fram till att det bör utvecklas arbetsmetoder för att främja samförståndslösningar. 2015 års tvångsvårdsutredning konstaterar att socialnämnden, inom ramen för nu-

Prop. 2017/18:121

55

Prop. 2017/18:121 varande regler, har en viktig roll att bemöta föräldrar på ett professionellt sätt om de önskar adoptera bort sitt barn. Den utredningen konstaterar även att det är viktigt att familjehemsföräldrar kan få information om vilka möjligheter som finns att i frivilliga former adoptera det placerade barnet och få stöd i en sådan process (SOU 2015:71 s. 676 f.). Inom Socialstyrelsen pågår arbete med revideringar av olika relevanta publika- tioner i syfte att bland annat uppmärksamma möjligheten till adoption. Frågan övervägs vidare inom ramen för regeringens arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. I detta arbete ingår även att överväga om det finns anledning att i Sverige utveckla arbetet med s.k. öppna adoptioner. Mot denna bakgrund finns det inte anledning för regeringen att inom ramen för detta lagstiftningsärende överväga ytterligare åtgärder i syfte att främja samförståndslösningar om adoption.

8.3Undantag från kravet på samtycke

Regeringens förslag: Det ska även fortsättningsvis finnas vissa möj- ligheter att besluta om adoption utan en vårdnadshavares samtycke.

Samtycke ska inte krävas från den som befinner sig på okänd ort eller som är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Det införs därutöver en möjlighet till undantag från samtycke om det finns synnerliga skäl.

De undantag som gäller från kravet på samtycke från en förälder som är vårdnadshavare ska gälla även i förhållande till en särskilt för- ordnad vårdnadshavare eller någon annan som enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningens förslag om undantag vid psykisk störning innefattar inte situa- tionen att någon är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av ett annat liknande förhållande. Utredningen föreslår inte heller något undantag vid synnerliga skäl utan föreslår i stället att frågor om samtycke till adoption från en förälder och den som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe vid internationella adoptioner ska prövas enligt lagen i barnets ursprungsstat, dock inte om det saknas regler om adoption i den staten. Utredningen föreslår inga undantag från kravet på samtycke från en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Remissinstanserna: Flertalet av remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invändning. Förbundet Adoptionscentrum är positivt till att utländsk rätt ska tillämpas beträffande föräldrarnas sam- tycke vid internationell adoption. Adopterade Koreaners Förening anser däremot att frågan om föräldrarnas samtycke till adoptionen ska prövas enligt svensk lag. Diskrimineringsombudsmannen anför att det är viktigt att personer med psykisk ohälsa inte utesluts från eller fråntas sitt för- äldraskap på ett sätt som är missgynnande. Ombudsmannen instämmer samtidigt i att det avgörande för undantagets tillämpning bör vara om personen är varaktigt förhindrad att samtycka. Östersunds tingsrätt anser att det inte bör krävas samtycke om en förälder av annan orsak än psykisk störning är förhindrad att lämna samtycke.

56

Skälen för regeringens förslag

Personer som befinner sig på okänd ort eller är förhindrade att samtycka på grund av psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande

Enligt nuvarande ordning krävs inte samtycke från en förälder som lider av en allvarlig psykisk störning eller befinner sig på okänd ort (4 kap. 5 a § andra stycket föräldrabalken). Dessa undantag har – med vissa modifieringar – gällt sedan adoptionsreglerna infördes (se NJA 1917 II s. 485 f.) och utredningen anser att de ska behållas. Det skulle kunna hävdas att undantagen inte längre behövs eftersom de avser situationer då överflyttning av vårdnaden kan ske på den grunden att personen är var- aktigt förhindrad att utöva vårdnaden (se 6 kap. 8 a § föräldrabalken). Om vårdnaden förs över till en särskilt förordnad vårdnadshavare, krävs inget samtycke från föräldern för att en adoption därefter ska kunna genomföras. Det kan dock finnas situationer då en förälder lider av en psykisk sjukdom eller befinner sig på okänd ort men frågan om vård- nadsöverflyttning av någon anledning inte har aktualiserats. Så kan t.ex. vara fallet om barnet och föräldern har sin hemvist i ett annat land. Det finns enligt regeringens uppfattning därför alltjämt behov av undantag från kravet på förälders samtycke.

Som redovisas nedan anser Förbundet Adoptionscentrum att undan- taget för den som befinner sig på okänd ort används i för stor utsträck- ning vid internationell adoption och regeringen föreslår en särskild undantagsbestämmelse som tar sikte på sådana situationer. Det finns i övrigt inget som tyder på att möjligheten till undantag har kommit att an- vändas för att få till stånd adoption i strid med en förälders vilja. Mot denna bakgrund anser regeringen att undantaget för situationen då för- äldern befinner sig på okänd ort bör finnas krav.

En viss förändring bör däremot göras när det gäller undantaget vid psykisk störning. För att understryka att det ska finnas ett orsakssamband mellan tillståndet och oförmågan att lämna samtycke finns det anledning att formulera om undantaget något och ersätta begreppet störning med sjukdom (jfr prop. 2015/16:180 s. 71 f. angående motsvarande bestäm- melse i lagen [2016:1013] om personnamn). Regeringen anser vidare att undantaget bör utvidgas så att det omfattar inte enbart psykisk sjukdom utan även andra liknande förhållanden. Som Östersunds tingsrätt påpekar finns det situationer då en förälder kan vara varaktigt förhindrad att lämna samtycke utan att det beror på en psykisk sjukdom. Det kan t.ex. röra sig om en förälder som drabbas av en allvarlig trafikskada. Genom att undantaget gäller endast om personen som en följd av tillståndet är varaktigt förhindrad att samtycka begränsas undantagets räckvidd till fall då tillståndet inte är övergående. På så sätt uppnås enhetlighet i för- hållande till undantagen från samtyckeskravet i fråga om den som sökan- den vill adoptera (se avsnitt 7.3 och prop. 1980/81:112 s. 12). Ett mot- svarande tillägg har föreslagits tidigare (Ds 2001:51). Utredningen anför att situationer av detta slag i stället bör kunna lösas genom att föräldern fråntas vårdnaden varefter en adoption kan genomföras utan hans eller hennes samtycke. Regeringen ser dock inte skäl att behandla dessa situationer annorlunda än situationer då föräldern lider av en psykisk sjukdom. Här kan även nämnas att den förklarande rapporten till 2008 års Europarådskonvention anger att undantag från kravet på samtycke

Prop. 2017/18:121

57

Prop. 2017/18:121 kan avse bl.a. att personer är oförmögna (incapable) att lämna samtycke. När motsvarande undantag infördes avseende kravet på barnets samtycke påpekades att en särskild garanti ligger i den domstolsprövning som krävs vid alla adoptioner (a. prop. s. 7). Detta gör sig gällande även för föräldrar och regeringen bedömer att risken för missbruk är mycket begränsad. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att samtycke inte ska behöva inhämtas från en förälder som är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

Svenska krav på samtycke ska gälla även vid internationell adoption

Utredningen föreslår att frågor om föräldrarnas samtycke till adoptionen vid internationell adoption ska prövas enligt lagen i barnets ursprungs- stat. Bakgrunden är de problem som kan uppstå när utredningen av barnets förhållanden genomförs i barnets ursprungsstat och det är den statens myndigheter eller en adoptionssammanslutning som inhämtar och sammanställer samtycken från barnets föräldrar. I en sådan situation kan det inträffa att de inhämtade samtyckena inte uppfyller de krav som ställs i svensk lag. Utredningen pekar på att det kan vara svårt och i vissa fall socialt förödande för barnets föräldrar om adoptionsutredningen behöver kompletteras i efterhand med nya samtycken från dem. En motsvarande ordning har nyligen beslutats i Norge (Lov 16. juni 2017 nr 48 och prop. 88 L [2016–2017]).

Ett förslag som motsvarar utredningens förslag har presenterats tidigare (Ds 2001:53 s. 88). Förutsättningarna för det förslaget var dock inte desamma som de förutsättningar som är aktuella nu. I promemorian föreslogs nämligen samtidigt att kravet på föräldrarnas samtycke skulle utvidgas och omfatta även en förälder som inte är vårdnadshavare, vilket bedömdes kunna få besvärande konsekvenser vid internationella adop- tioner. Som regeringen konstaterar ovan är det inte aktuellt att utvidga kravet på samtycke i 4 kap. föräldrabalken. Mot den bakgrunden framstår det också som mindre angeläget att införa en särreglering för de inter- nationella adoptionerna.

Att svensk lag bör tillämpas i alla fall då svensk domstol är behörig att pröva en adoptionsansökan hänger bl.a. samman med att adoptions- ärenden är indispositiva (se avsnitt 11.2.1 och 15.4). Genom att svensk lag tillämpas i alla adoptionsärenden som beslutas i Sverige gäller samma krav för alla adoptioner. Utredningens förslag innebär att olika krav skulle ställas beroende på varifrån barnet kommer. När Sverige tillträdde 1993 års Haagkonvention uppmärksammades att det just när det gäller föräldrarnas samtycke finns en risk för att lagen i ursprungs- staten inte stämmer överens med svenska regler och att det i ett sådant fall kan finnas anledning för den behöriga svenska myndigheten att vägra ge sitt tillstånd enligt konventionen (prop. 1996/97:91 s. 67 f.). Trots detta fann regeringen alltså inte anledning att då föreslå några undantag från kraven i 4 kap. föräldrabalken – t.ex. avseende föräldrarnas samtycke – ens i de fall adoptionen sker inom ramen för 1993 års Haag- konvention. Att nu införa ett allmänt undantag som innebär att frågan om samtycke ska följa lagen i ett annat land är enligt regeringen problema-

tiskt av flera skäl.

58

Det finns till att börja med en risk för att det skulle uppstå problem att få fram tillförlitlig och fullständig information om ursprungsstatens lag- stiftning och praxis beträffande kravet på samtycken och att bedöm- ningen därför skulle göras utifrån felaktiga utgångspunkter. Brister i ut- redningen om innehållet i ursprungsstatens lag riskerar att drabba barnet och föräldrarna. Detta är särskilt problematiskt eftersom adoptioner till sin natur är definitiva. Vidare kan den föreslagna lagvalsregeln leda till svåra gränsdragningar. Utredningen föreslår att utländsk rätt inte ska tillämpas om det i ursprungsstaten saknas bestämmelser om adoption. Utredningen anför även att svenska bestämmelser kan behöva tillämpas om det visserligen finns regler om adoption men dessa inte är tillämpliga i förhållande till alla religiösa grupper. När det gäller såväl sådana gräns- dragningar som frågor om innehållet i och tolkningen av utländsk rätt kan domstolen komma att bli beroende av påståenden från parterna eller adoptionsorganisationer och det lämpliga i detta kan ifrågasättas.

Ursprungsstatens samtyckesreglering kan vidare visa sig vara tveksam ur ett svenskt perspektiv. Andra stater kan t.ex. tillåta undantag från sam- tyckeskravet som framstår som alltför vidsträckta eller möjliggöra sam- tycke under former som framstår som rättsosäkra. Det är möjligt att avstå från att tillämpa en bestämmelse i ett annat lands lag som är uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen, s.k. ordre public. Ordre public är dock avsett att tillämpas endast i undantagsfall och sannolikt skulle det kunna inträffa att den utländska regleringen inte bedöms strida mot svensk ordre public trots att det andra landets lag framstår som tveksam ur ett svenskt perspektiv.

I Finland gäller att samtycke till adoption som lämnas i en främmande stat kan lämnas enligt lagen i den staten. Detta gäller dock endast formen och förfarandet och inte vilka personers samtycke som krävs för adoptionen. Den senare frågan avgörs av finsk lag (RP 47/2011 rd s. 74). Utredningens förslag skiljer sig alltså från den finska ordningen.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte finns tillräckliga skäl för att frångå ordningen att svensk lag ska gälla fullt ut vid prövningen av en ansökan om adoption i svensk domstol. Föräldrabalkens krav på sam- tycke ska alltså även fortsättningsvis gälla vid internationella adoptioner.

Regeringen vill i detta sammanhang betona vikten av att brister i utred- ningen från ursprungsstaten uppmärksammas och åtgärdas i ett så tidigt skede som möjligt. I de flesta fall har sökanden hjälp av en auktoriserad adoptionssammanslutning. En sådan sammanslutning bör använda sin kunskap om de svenska kraven på samtycke i sitt samarbete med myn- digheter och organisationer i ursprungsländerna för att se till att det underlag som tas fram i ursprungsstaten är tillräckligt. Om det rör sig om en enskild adoption, vilar ett stort ansvar på sökanden när det gäller att ta fram utredning från barnets ursprungsstat. Om adoptionen omfattas av 1993 års Haagkonvention, finns det kontrollmekanismer i konventionen som möjliggör att brister vad gäller samtycken – t.ex. att en vårdnads- havares samtycke saknas eller att moderns samtycke har lämnats i för nära anslutning till födseln – kan uppmärksammas innan barnet lämnar ursprungsstaten (artikel 17). Om det vid handläggning av adoptions- frågan i domstol visar sig att de samtycken som har lämnats inte upp- fyller de svenska kraven, blir det i första hand en fråga för den som ge-

Prop. 2017/18:121

59

Prop. 2017/18:121

60

nomför adoptionsutredningen att överväga om och i så fall hur adop- tionsutredningen kan kompletteras (avsnitt 10.3).

En ventil vid synnerliga skäl

Som framgår ovan anser regeringen att vårdnadshavares vetorätt ska behållas och att svensk lag ska gälla fullt ut i adoptionsärenden även vid internationell adoption. Det strikta kravet på vårdnadshavarens samtycke kan dock i vissa fall leda till resultat som inte är önskvärda. Om det trots ansträngningar visar sig omöjligt att komplettera utredningen med ett saknat samtycke samtidigt som det kan antas att föräldern samtycker till adoptionen kan det framstå som orimligt att adoptionen inte kan komma till stånd till följd av något som uppfattas som endast en formalitet. Det kan tänkas att en förälder inte vill besvara förfrågningar om samtycke eller i övrigt delta i ett adoptionsförfarande på grund av risken för sociala konsekvenser om adoptionen blir känd. Om det i en sådan situation står klart att personen i fråga har fått information om adoptionsprocessen, kan skälen för att besluta om adoption väga mycket tungt. Förbundet Adop- tionscentrum, som välkomnar utredningens förslag om att ursprungs- statens regler om samtycke ska tillämpas vid internationella adoptioner, anför att undantaget för en förälder som befinner sig på okänd ort används alltför ofta vid internationella adoptioner för att möjliggöra adoption i sådana situationer.

Mot den angivna bakgrunden anser regeringen att det bör finnas en möjlighet att besluta om adoption trots att det inte har lämnats ett sam- tycke som uppfyller de svenska kraven. Undantaget bör vara begränsat och kunna tillämpas framför allt när det i det närmaste skulle framstå som stötande om adoptionen inte kan komma till stånd. Det bör därför krävas synnerliga skäl för att undantaget ska vara tillämpligt (jfr undantag för exceptional grounds i artikel 5 i 2008 års Europarådskon- vention). För att det ska finnas synnerliga skäl bör det i regel krävas att tämligen omfattande ansträngningar har gjorts för att utreda anledningen till att det inte har lämnats ett samtycke som uppfyller de svenska kraven. Det bör vidare normalt vara en förutsättning att myndigheterna i ur- sprungsstaten har gjort bedömningen att adoptionen bör genomföras. Dessa förutsättningar kan antas bli uppfyllda i första hand om adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning. Mot bakgrund av att det inte kan uteslutas att förutsättningarna kan anses uppfyllda även i andra fall bör undantagsregelns tillämpningsområde inte begränsas till vissa typer av adoptioner. Undantaget är dock inte avsett att generellt möjliggöra adoptioner där barnets föräldrar inte samtycker till en adoption.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och annan som trätt i föräldrarnas ställe

Det är lämpligt att undantagen från kravet på vårdnadshavares samtycke gäller även för den som enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe (se avsnitt 8.2). När det gäller särskilt förordnade vårdnadshavare är behovet av undantag från samtyckeskravet visserligen begränsat eftersom det finns möjlighet att entlediga en sådan vårdnadshavare och utse en annan (se 6 kap. 10 c § föräldrabalken). Det

är dock lämpligt att låta samma undantag gälla även för en särskilt Prop. 2017/18:121 förordnad vårdnadshavare.

8.4Rätten till information och andra krav kring samtycket

Regeringens förslag: En förälder som ska lämna sitt samtycke ska få information om innebörden av en adoption och ett samtycke innan samtycke lämnas. Sådan information ska även ges till en särskilt för- ordnad vårdnadshavare eller annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Det ska även fortsättningsvis krävas att samtycke från den som har fött barnet lämnas först när den föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår att den som genomför adoptionsutredningen ska lämna information och rådgivning till föräldrarna om det är möjligt. Detta ska enligt utredningen dock inte gälla vid internationell adoption. Utred- ningen lämnar inget förslag om information till en särskilt förordnad vårdnadshavare eller någon annan som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller invänder inte mot dem. Socialstyrelsen anför att den som genomför en adoptionsutredning inte i alla lägen ska kunna godta ett samtycke som har lämnats i ett tidigt skede utan måste se till att information och rådgivning har lämnats inför samtycket. Riksförbundet för Samhällets Styvbarn framhåller vikten av att föräldrarna får grundlig information om rättsverkningarna av en adoption. Adopterade Koreaners Förening in- vänder mot utredningens förslag att skyldigheten att lämna information och rådgivning inte ska gälla vid internationella adoptioner. Organisa- tionen för vuxna adopterade och fosterbarn är av samma uppfattning.

Barnombudsmannen konstaterar att utredningens argument för att skyl- digheten att lämna information och rådgivning inte ska gälla vid inter- nationella adoptioner är att dessa uppgifter enligt konventionen an- kommer på ursprungsstaten och ifrågasätter utifrån detta att skyldigheten inte gäller vid de internationella adoptioner där 1993 års Haagkonvention inte tillämpas. Helsingborgs tingsrätt anser att det är viktigt med klara riktlinjer för hur samtycke lämnas.

Skälen för regeringens förslag: I föräldrabalken uppställs ett krav på att en moders samtycke ska ha lämnats efter att hon återhämtat sig till- räckligt efter nedkomsten (4 kap. 5 a §). Motsvarande krav finns i 2008 års Europarådskonvention. Regeringen anser att ett sådant krav bör finnas även i det nya 4 kap. föräldrabalken. Lagrådet förordar att det i den föreslagna bestämmelsen även fortsättningsvis talas om modern. Regeringen konstaterar att bestämmelsen ska tillämpas i de fall föräldern har fött barnet, vilket innebär att den inte ska tillämpas vid omadoption (se avsnitt 12.2) men däremot när en man som har ändrat könstillhörighet

har fött barnet. Regeringen har visserligen i ett annat sammanhang före-

61

Prop. 2017/18:121 slagit en bestämmelse som generellt ska säkerställa att lagstiftning som innehåller ordet moder tillämpas när en man föder barn (se förslaget till

 

1 kap. 11 § föräldrabalken i lagrådsremissen Modernare regler om assi-

 

sterad befruktning och föräldraskap). Det är dock nu fråga om att införa

 

en bestämmelse i ett nytt 4 kap. föräldrabalken och det finns ett värde i

 

en formulering som tydligare anger inte bara vilka som omfattas av

 

bestämmelsen utan också vilka som inte omfattas. Regeringen anser

 

därför att det bör föreskrivas att samtycke från den som har fött barnet får

 

lämnas först sedan den föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter

 

barnets födelse (jfr prop. 2015/16:180 s. 179 om en liknande fråga om

 

personnamn).

 

Utöver kravet på återhämtning uppställs det i föräldrabalken inga sär-

 

skilda krav på hur samtycken lämnas, krav på skriftlighet eller andra

 

formkrav. Frågan är om det finns anledning att ytterligare reglera ord-

 

ningen för hur samtycken till adoption lämnas.

 

Med hänvisning till de krav som 2008 års Europarådskonvention ställer

 

på information och rådgivning föreslår utredningen att den som genom-

 

för en adoptionsutredning ska vara skyldig att, om det behövs, lämna

 

föräldrar information och rådgivning inom ramen för adoptionsutred-

 

ningen. Utredningen anser dock att de internationella adoptionerna ska

 

undantas helt från detta krav. Regeringen delar inte den uppfattningen. I

 

både 1993 års Haagkonvention och 2008 års Europarådskonvention finns

 

krav på att en förälder ska få den rådgivning som behövs och vederbör-

 

ligen underrättas om verkningarna av sina samtycken (artikel 4 respek-

 

tive artikel 5). Enligt regeringens uppfattning är vikten av informerade

 

samtycken densamma oavsett om det rör sig om en nationell eller en

 

internationell adoption. Det är mot den bakgrunden rimligt att uppställa

 

ett generellt krav på att den som lämnar sitt samtycke ska få information

 

innan samtycket lämnas. Informationen ska syfta till att personen när

 

samtycket lämnas är införstådd med vad ett samtycke till adoption

 

innebär. I enlighet med vad Lagrådet föreslår bör det därför framgå att

 

informationen ska avse innebörden av en adoption och ett samtycke.

 

Detta krav bör gälla oavsett vem det är som ska lämna sitt samtycke.

 

Bestämmelsen bör alltså omfatta en förälder och i förekommande fall en

 

särskilt förordnad vårdnadshavare eller annan som trätt i föräldrarnas

 

ställe som ska lämna sitt samtycke (se avsnitt 7.3 och 9 om krav på

 

samtycke för den som ska adopteras). Som anförs i avsnitt 7.2 i fråga om

 

barnets rätt till information kan begreppet rådgivning enligt regeringen

 

föra tankarna till att personen ska få vägledning om vilken åsikt han eller

 

hon bör ha, vilket vore olyckligt. Regeringen bedömer att det är till-

 

räckligt att det i lag anges att personen ska ha rätt till information om

 

innebörden av en adoption och ett samtycke.

 

Vid en nationell adoption är det i de flesta fall möjligt för den som

 

genomför adoptionsutredningen att se till att den som lämnar ett sam-

 

tycke har fått information om vad en adoption och ett samtycke till en

 

sådan innefattar. Vid internationell adoption har samtycket i stället

 

många gånger redan lämnats och dokumenterats i ursprungsstaten. Det

 

blir i dessa fall en uppgift för den som genomför adoptionsutredningen

 

att kontrollera att lämnade samtycken kan accepteras. Om adoptionen

 

omfattas av 1993 års Haagkonvention ska konventionens krav beträffan-

62

de samtycken vara uppfyllda. I en sådan situation bör det sällan finnas

anledning att ifrågasätta att de samtycken som har lämnats har föregåtts av relevant information. Detsamma bör i regel gälla om adoptionen inte omfattas av konventionen men förmedlas av en auktoriserad adoptions- sammanslutning. Om det finns anledning att misstänka att den som lämnat ett samtycke inte har fått information, kan det finnas anledning för den som genomför adoptionsutredningen att komplettera utredningen. Frågan hur en utredning kan kompletteras vid en internationell adoption behandlas i avsnitt 10.3. Det är ytterst domstolens ansvar att se till att de samtycken som läggs till grund för adoptionsbeslutet uppfyller lagens krav, inklusive kravet på information.

I vissa länder krävs att samtycke lämnas i viss form eller i vart fall i viss ordning. I Finland krävs t.ex. att samtycket lämnas till en viss myndighet. I Danmark krävs att samtycket lämnas skriftligen. Enligt 2008 års Europarådskonvention ska samtycket ha lämnats skriftligen eller i vart fall ha dokumenterats skriftligen. Som utredningen konstaterar följer det dock inte av konventionen att brister i formkraven avseende ett samtycke innebär att adoptionen inte ska bifallas. Utredningen anser att det är lämpligt att det upprättas en handling som undertecknas av den som lämnar sitt samtycke eller bestyrks av den som tar emot samtycket. Utredningen bedömer dock att det inte finns behov av lagreglering när det gäller samtyckets form.

Regeringen konstaterar att det inte lär finnas utrymme för att i ett adoptionsärende beakta ett samtycke som inte har dokumenterats på ett godtagbart sätt. Att ett samtycke dokumenteras kan t.ex. innebära att det på ett tillförlitligt sätt redovisas i dokument från utländska myndigheter. För att bedöma om ett samtycke ska godtas måste dock en helhets- bedömning göras. I denna bedömning ligger att det inte får finnas något som tyder på att samtycket inte har lämnats frivilligt eller att personen inte har förstått vad samtycket innebär. I stället för att fokusera på formen anser regeringen att bedömningen av om ett samtycke ska godtas i första hand bör avse huruvida samtycket har lämnats av fri vilja och efter att personen har fått information. Särskilda krav på samtyckets form riskerar att leda till behov av undantag och särlösningar, särskilt vid internationell adoption (jfr finsk rätt och dansk rätt där det vid internatio- nell adoption finns en möjlighet att göra avsteg från de krav som gäller för hur samtycke ska lämnas).

Mot bakgrund av det anförda anser regeringen att det inte finns till- räckliga skäl för att i lag uppställa ett krav på skriftlighet eller för att närmare reglera hur ett samtycke ska lämnas. Som konstateras ovan är det ofta den som genomför adoptionsutredningen som i förekommande fall inhämtar samtycken. I avsnitt 10.3 behandlas frågan om behovet av vägledning för utredaren.

Prop. 2017/18:121

63

Prop. 2017/18:121 9

Vuxenadoption

 

Regeringens förslag: Förutsättningarna för att adoptera en vuxen ska

 

regleras särskilt.

 

 

En vuxen ska få adopteras om det finns särskild anledning till en

 

adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden

 

och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt

 

är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en

 

adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som

 

sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta

 

en relation motsvarande den mellan barn och förälder.

 

 

En vuxen ska få adopteras endast om han eller hon själv samtycker

 

till adoptionen. Ett samtycke ska dock inte krävas om den som ska

 

adopteras är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk

 

sjukdom eller något annat liknande förhållande.

 

 

Den som ska lämna samtycke ska få information om innebörden av

 

en adoption och ett samtycke innan samtycke lämnas.

 

 

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår inte något lämplighetsrekvisit. Utredningen föreslår att

 

det utöver uppfostran särskilt ska beaktas att det på annat sätt har upp-

 

kommit ett varaktigt och stabilt föräldra-barnförhållande mellan sökan-

 

den och den som sökanden vill adoptera.

 

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Förutsättningarna för adoption av en

 

vuxen, dvs. den som har fyllt 18 år, framgår av 4 kap. 6 § föräldrabalken.

 

Av den paragrafen framgår även förutsättningarna för adoption av ett

 

barn. En allmän förutsättning för att en adoption ska beslutas är att den är

 

lämplig. Tillstånd får ges endast om det är till fördel för barnet. För att

 

adoptera en vuxen krävs vidare att sökanden har uppfostrat den vuxne

 

när denne var barn eller att det annars med hänsyn till det personliga för-

 

hållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till

 

adoption. Vuxenadoption sker uteslutande i situationer då det redan finns

 

en relation mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Oftast

 

rör det sig om styvbarnsadoption. En vuxenadoption kan även avse t.ex.

 

adoption av någon som tidigare har varit familjehemsplacerad hos sökan-

 

den eller som av någon annan anledning har fått omvårdnad av sökanden

 

under uppväxttiden. Vuxenadoption kan ha internationell anknytning.

 

Dessa adoptioner omfattas dock inte av begreppet internationell adoption

 

eftersom det begreppet endast avser adoption av barn. Varken 1993 års

 

Haagkonvention eller lagen (1997:192) om internationell adoptionsför-

 

medling är tillämplig vid vuxenadoption.

 

 

Adoption av en vuxen kan vara en värdefull möjlighet att befästa en

 

familjerelation. Det är därför viktigt att möjligheten till vuxenadoption

 

finns även fortsättningsvis. Regeringen anser att det inte finns anledning

 

att i sak förändra kraven för att en vuxenadoption ska tillåtas. Däremot

 

finns det behov av att förtydliga förutsättningarna för när vuxenadoption

 

kan ske.

 

 

Mot bakgrund av de skillnader som finns i bedömningen av adoption

64

av ett barn och en vuxen anser regeringen till att börja med att förut-

 

 

sättningarna för adoption av barn och förutsättningarna för vuxenadop- tion bör regleras för sig i två olika paragrafer (se även avsnitt 7.1). Lag- rådet är för sin del inte övertygat om att en sådan uppdelning i alla avseenden är en lämplig ordning. Lagrådet tycker att det t.ex. är tveksamt om en adoption av en sjuttonåring ska behandlas på ett annat sätt än adoption av en artonåring. Regeringen konstaterar att bedömningen redan i dag skiljer sig åt vid adoption av barn och vuxna trots att de regleras i samma paragraf, även om denna skillnad naturligtvis är mindre fram- trädande ju äldre barnet respektive yngre den vuxne är. Denna skillnad kommer med de förslag som i övrigt lämnas i denna proposition att bli tydligare. Som redovisas i avsnitt 7 ska barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa och om delaktighet få större genomslag vid adoption av barn. För barn handlar det om att få inte bara nya föräldrar utan även nya vårdnadshavare. Barnets behov av adoption och de tilltänkta föräldrarnas lämplighet fokuserar till stor del på aspekter som vårdnad, omsorg och uppfostran; i praktiken handlar adoption av ett barn om att ge barnet ett nytt hem. Den adoptionsutredning som regeringen i avsnitt 10 föreslår ska genomföras vid adoption av barn ska i stor utsträckning utreda sådana förhållanden. Adoption av en vuxen fyller många gånger ett annat syfte. Som Högsta domstolen uttalat skiljer sig också utredningsskyldig- heten åt mellan de olika slagen av adoption (se rättsfallet NJA 2015 s. 546 och avsnitt 11.2.1). Enligt regeringens uppfattning är det viktigt att även i adoptionsärenden upprätthålla den principiella skillnad mellan barn och vuxna som den familjerättsliga lagstiftningen ger uttryck för. Regeringen anser alltså, trots Lagrådets synpunkter, att det är lämpligt att reglera adoption av barn och vuxna i olika paragrafer.

En grundläggande förutsättning för att adoptera en vuxen bör vara att adoptionen är lämplig. Endast ett krav på lämplighet är dock inte till- räckligt för att ringa in de fall då adoption bör kunna komma i fråga. En ytterligare förutsättning bör vara att adoption ska befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som väsentligen mot- svarar det som finns mellan föräldrar och barn. Bevekelsegrunder som inte är kopplade till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera, t.ex. en önskan att föra vidare ett släktnamn eller att underlätta för en person att få uppehållstillstånd i Sverige, bör alltså inte i sig kunna vara skäl för att bevilja en adoption (prop. 1980/81:112 s. 9 och 14 och rättsfallen NJA 1920 s. 449 och NJA 1986 s. 604). Mot den bakgrunden bör adoption av en vuxen person få ske om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen bör det sär- skilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation motsvarande den mellan barn och förälder.

Avsikten är att en adoption liksom tidigare ska bli aktuell i första hand i situationer då sökanden är en styvförälder eller har varit familjehems- förälder eller av någon annan anledning har uppfostrat den som sökanden vill adoptera. Vidare ska adoption kunna ske i situationer då det, trots att sökanden inte har stått för uppfostran, har uppkommit en relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder. Det kan vara fallet om sökanden t.ex. har varit styvförälder från barnets sena tonår eller sedan

Prop. 2017/18:121

65

Prop. 2017/18:121 barnet blev vuxet och det därefter har etablerats en stark relation, even- tuellt även mellan sökanden och det tilltänkta adoptivbarnets egna barn,

 

genom kontakter och umgänge som förekommer i en familj (jfr rättsfallet

 

NJA 1989 s. 401). Att det annars finns särskild anledning till adoption

 

med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som

 

sökanden vill adoptera kan t.ex. röra den situationen att en person åter-

 

förenas med ett barn som har adopterats bort som spädbarn (jfr rättsfallet

 

NJA 2002 s. 425). Det är inte möjligt att uttömmande ange de situationer

 

då det finns förutsättningar för vuxenadoption. Bedömningen måste alltid

 

göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Lagrådet efterlyser

 

ytterligare resonemang om hur utredningsskyldigheten ska tillgodoses i

 

ärenden om vuxenadoption. Regeringen återkommer till den frågan i

 

avsnitt 11.2.1.

 

I bedömningen av om adoptionen även i övrigt är lämplig ligger bl.a.

 

att åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera

 

inte är för liten. Det kan noteras att 2008 års Europarådskonvention som

 

gäller adoption av barn anger att åldersskillnaden lämpligen bör vara

 

minst 16 år (artikel 9). Regeringen anser dock att den typen av gränser

 

eller riktmärken inte är lämpliga (jfr avsnitt 13.2.1) och konstaterar att

 

bedömningen av åldersskillnaden måste göras med hänsyn till omstän-

 

digheterna i det enskilda fallet. Även inställningen hos föräldrarna till

 

den som sökanden vill adoptera ska beaktas. Om de inblandade personer-

 

na har anknytning till en annan stat, kan frågan om huruvida adoptionen

 

blir gällande i den andra staten påverka bedömningen. Hänsyn bör alltså

 

tas till om det genom adoptionen uppstår haltande rättsförhållanden som

 

är negativa för de inblandade (jfr avsnitt 7.1 där denna fråga utvecklas

 

angående adoption av barn). I 4 kap. 6 § föräldrabalken anges som en

 

generell förutsättning att adoptionen ska vara till fördel för barnet. Detta

 

rekvisit tar i första hand sikte på personer under 18 år men det gäller

 

även vid adoption av vuxna (se NJA II 1917 s. 489 och rättsfallen

 

NJA 1991 s. 194 och NJA 2002 s. 425). Som framgår av avsnitt 7.1 före-

 

slår regeringen att barnets bästa ska ges störst vikt vid adoption av barn.

 

När det gäller adoption av vuxna finns det inte behov av att uppställa

 

något motsvarande krav. Att adoptionen är till fördel för den som sökan-

 

den vill adoptera bör i stället ingå i bedömningen av om adoptionen är

 

lämplig.

 

Migrationsverket anför att möjligheterna att få uppehållstillstånd bör

 

vara en viktig aspekt vid bedömningen av om det finns särskild an-

 

ledning till adoption när det är fråga om en adoption med internationell

 

anknytning. Kravet på att adoptionen ska vara lämplig innebär bl.a. att

 

adoptionen inte får ha till primärt syfte att underlätta för en person att få

 

uppehållstillstånd i Sverige (jfr rättsfallet NJA 1989 s. 67 där Högsta

 

domstolen uttalar att stränga krav bör uppställas på grund av risken för

 

missbruk av adoptionsinstitutet). Bedömningen i adoptionsärendet kan

 

alltså påverkas av information som även har betydelse i utlänningsären-

 

det. Det bör för beslut om adoption dock inte krävas att det finns för-

 

utsättningar för att bevilja uppehållstillstånd. Den bedömning som görs i

 

adoptionsärendet och den som görs i utlänningsärendet skiljer sig åt

 

(se prop. 2000/01:66 s. 21). Utgångspunkten är att vuxna som är adop-

 

terade vid bedömningen av frågor om uppehållstillstånd så långt som

66

möjligt ska ha samma rättsliga ställning som andra vuxna som åberopar

anknytning till en förälder som grund för ansökan om uppehållstillstånd Prop. 2017/18:121 (a. prop. s. 30). Den som adopteras som vuxen får i förekommande fall

ansöka om uppehållstillstånd enligt i princip samma förutsättningar som personer i övrigt som ansöker om uppehållstillstånd med hänsyn till anknytning. Se även avsnitt 11.2.1 angående Migrationsverkets yttrande i adoptionsärenden.

Även fortsättningsvis bör det vid vuxenadoption krävas samtycke från den som adopteras. De undantag som finns från kravet på samtycke bör också gälla fortsättningsvis. Begreppet psykisk störning bör dock ersättas med psykisk sjukdom (se vidare avsnitt 7.3). Liksom andra som ska lämna sitt samtycke ska en vuxen som ska lämna sitt samtycke till adop- tionen få information om innebörden av en adoption och ett samtycke innan samtycket lämnas (jfr avsnitt 7.3 och 8.4).

Som framgår av avsnitt 6 kan gemensam adoption endast genomföras av två personer som är gifta (eller med regeringens förslag sambor) och styvbarnsadoption kan endast ske avseende makes (eller sambos) barn. Det har i vissa sammanhang gjorts gällande att det särskilt vid vuxen- adoption kan finnas ett behov av att möjliggöra gemensam adoption och styvbarnsadoption även efter en separation. Det kan t.ex. tänkas att någon vill manifestera sin relation till en styvförälder genom en adoption trots att styvföräldern och den andra föräldern inte längre är gifta eller sambor. På motsvarande sätt kan någon som har växt upp i ett familjehem vilja bli adopterad av de tidigare familjehemsföräldrarna först sedan de har sepa- rerat. Dessa frågor har inte övervägts av utredningen och det finns därför inte någon möjlighet att inom ramen för detta lagstiftningsärende be- handla dem närmare.

10

Bättre utredning inför domstolens beslut

 

10.1

Adoptionsutredningens funktion

 

 

 

Regeringens bedömning: Reglerna om den utredning som domstolen

 

ska inhämta i adoptionsärenden som rör barn bör förändras för att

 

förbättra domstolens beslutsunderlag.

 

 

 

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot bedömningen.

 

Skälen för regeringens bedömning: En adoption är en ingripande

 

åtgärd som inte kan upphävas på annat sätt än genom en ny adoption. Det

 

är därför viktigt att domstolens beslut baseras på ett komplett och korrekt

 

underlag. Adoptionsärenden är indispositiva och domstolen har en skyl-

 

dighet att se till att ett ärende blir tillräckligt utrett. Om adoptionen rör ett

 

barn finns det särskild anledning att se till att den utredning som ligger

 

till grund för domstolens bedömning är robust. Enligt barnkonventionen

 

ska adoptionsbeslut baseras på relevant och tillförlitlig information

 

(artikel 21) och 2008 års Europarådskonvention anger att en adoption ska

 

föregås av lämplig utredning (appropriate enquiries) angående bl.a.

 

sökanden, barnet och barnets familj (artikel 10).

67

 

 

Prop. 2017/18:121 För närvarande inhämtas underlag för domstolens bedömning i adop- tionsärenden som rör barn genom att domstolen begär yttrande från dels socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd, dels social- nämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd (4 kap. 10 § föräldrabalken). Detta gäller oavsett om det rör sig om en nationell adoption eller en internationell adoption. Den enkät- undersökning som utredningen har genomfört bland ett antal kommuner visar på stora skillnader i hur lång tid det tar att ta fram yttrandena. Det verkar även råda olika uppfattning om vad som är socialnämndens ansvar och vilka åtgärder som ska vidtas inför att socialnämnden ska yttra sig till tingsrätten.

Regeringen anser att det finns anledning att förändra reglerna för hur utredningen i adoptionsärenden (nedan adoptionsutredningen) hämtas in och genomförs. Reglerna bör utformas för att möjliggöra en effektivare adoptionsprocess och samtidigt se till att adoptionsutredningarna håller hög kvalitet. Vid internationell adoption genomförs den utredning som rör barnet i regel i barnets ursprungsstat medan sökanden utreds av socialtjänsten i sin hemkommun. Som framgår av det följande anser regeringen att de svenska reglerna även fortsättningsvis ska vara i alla delar tillämpliga vid både nationell och internationell adoption. Det är samtidigt viktigt att regelverket erbjuder den flexibilitet som krävs för att adoptionsutredningen i Sverige på ett ändamålsenligt sätt kan anknyta till den utredning som redan har genomförts. Avsikten är att adoptionsutred- ningen så långt det är möjligt ska resultera i ett fullständigt underlag för domstolens bedömning i adoptionsärenden som rör adoption av barn. Även om det är domstolen som har det slutliga ansvaret för att utred- ningen i ärendet är fullständig är alltså tanken att utredningen ska vara genomförd i och med att adoptionsutredningen överlämnas.

 

10.2

Samma ordning som för vårdnadsutredningar

 

 

 

Regeringens förslag: Domstolen ska ge en socialnämnd i uppdrag att

 

utse någon att genomföra adoptionsutredningen.

 

Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet

 

har sin hemvist. Om barnet inte har sin hemvist i Sverige, ska upp-

 

draget lämnas till socialnämnden i den kommun där någon av sökan-

 

dena har sin hemvist. Om varken barnet eller sökandena har sin hem-

 

vist i Sverige, ska uppdraget lämnas till socialnämnden i Stockholms

 

kommun.

 

 

Domstolen ska bestämma en viss tid inom vilken adoptions-

 

utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, ska domstolen få

 

förlänga denna tid. Domstolen ska se till att utredningen bedrivs

 

skyndsamt och ska få ange riktlinjer för utredarens arbete.

 

Det ska införas en sekretessbrytande bestämmelse om uppgifts-

 

skyldighet för att möjliggöra för den som utför adoptionsutredningen

 

att ta del av information från en socialnämnd.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningens förslag pekar dock endast ut vilken kommun som ska få

68

uppdraget

i det fall varken barnet eller sökandena har sin hemvist i

Sverige. Utredningens förslag innehåller vidare inget krav på att dom- stolen ska ange en tidsfrist för adoptionsutredningen.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser, bl.a. Uppsala tingsrätt, Diskrimineringsombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Göteborgs kommun, Sundsvalls kommun och Familjerättssocionomernas Riksförening, tillstyrker för- slaget eller invänder inte mot det. Umeå tingsrätt är positiv till förslaget men uttrycker en viss oro för att handläggningstiderna kan bli långa när adoptionsutredningar ska genomföras som vårdnadsutredningar. Dom- stolsverket bedömer att förslaget bör ge förutsättningar för en snabbare hantering. Lunds universitet framför att studier visar varierande kvalitet på vårdnadsutredningar och att det låga antalet adoptionsutredningar kan innebära problem vad gäller resurser och kompetens. Barnombuds- mannen tillstyrker förslaget men framhåller att adoptionsutredningar skiljer sig från vårdnadsutredningar på så sätt att en adoption är oåter- kallelig, vilket ställer höga krav på kompetens och kvalitet.

Skälen för regeringens förslag

En utredare bör utses för att genomföra adoptionsutredningen

Som beskrivs i avsnitt 10.1 ska domstolen i adoptionsärenden som rör barn inhämta yttrande från både socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd och socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd. Socialnämndernas yttrande föregås av en utredning som görs av socialförvaltningen. Tidigare genomfördes även vårdnadsutredningar på detta sätt. Ordningen ändrades för att effektivisera och påskynda förfarandet i tvister om vårdnad, boende och umgänge (prop. 1990/91:8 s. 43 f.). Regeringen delar utred- ningens bedömning att det finns anledning att göra motsvarande för- ändring för adoptionsutredningar. Det innebär att domstolen ska ge socialnämnden i uppdrag att utse någon att genomföra utredningen. Lika lite som i mål om vårdnad enligt 6 kap. föräldrabalken finns det behov av ett ställningstagande av en politiskt tillsatt nämnd i enskilda adoptions- ärenden. En sådan förändring bör, som Domstolsverket framhåller, kunna leda till kortare handläggningstider för adoptionsutredningarna.

Förslaget innebär att socialnämnden kommer att ha ett huvudmanna- skap för adoptionsutredningen och ansvara för att en utredning kommer till stånd i enlighet med domstolens begäran. Socialnämnden ska dock inte pröva innehållet i adoptionsutredningen eller lämna ett eget yttrande till domstolen. Det blir i stället utredaren som redovisar sitt uppdrag direkt till domstolen. På samma sätt som vid vårdnadsutredningar bör uppdraget att utse en utredare kunna delegeras (se 10 kap. 5 § social- tjänstlagen [2001:453]). I vårdnadsmål får domstolen ge uppdraget till ett annat organ än socialnämnden. Det kan komma i fråga om domstolen redan har ett aktuellt utredningsmaterial som endast behöver komplet- teras med t.ex. ett barnpsykiatriskt utlåtande (prop. 1990/91:8 s. 66). Inför ett adoptionsbeslut bör det alltid genomföras en adoptionsutred- ning. Det bedöms därför inte finnas något behov av en motsvarande möjlighet att kunna lämna uppdrag till någon annan.

Prop. 2017/18:121

69

Prop. 2017/18:121 Det är som Barnombudsmannen anför viktigt att adoptionsutredningen utförs på ett kompetent sätt och att resultatet håller hög kvalitet. Adop- tionsärenden och adoptionsutredningar är inte särskilt vanligt före- kommande. Målen om vårdnad, boende och umgänge och utredningar i sådana mål är betydligt fler. Kommunerna kan därför behöva stärka sin kompetens i adoptionsärenden t.ex. genom erfarenhetsutbyte och genom att utarbeta rutiner och riktlinjer. Det är inte aktuellt att inom ramen för detta lagstiftningsärende överväga att, som Lunds universitet föreslår, låta adoptionsutredningar utföras av ett organ på regional nivå. Det kan dock nämnas att samarbete mellan mindre kommuner eller stadsdels- nämnder, för att höja kompetensen och för att förbättra kvaliteten på utredningarna, kan ske redan i dag t.ex. genom arbete i större familje- rättsenheter eller genom att man regelbundet träffar handläggare från andra kommuner (jfr prop. 2005/06:99 s. 59). Som redovisas i avsnitt 10.3 anser regeringen att det finns ett behov av vägledning för dem som genomför adoptionsutredningar, bl.a. i syfte att utredningarna ska bli enhetliga.

Uppdraget ska ges till en enda kommun

Om sökanden och barnet bor i olika kommuner måste domstolen enligt gällande ordning inhämta yttranden från två kommuner. Regeringen delar utredningens bedömning att det är bättre att en kommun ansvarar för adoptionsutredningen. Regeringen anser att det är lämpligt att adop- tionsutredningen i första hand genomförs där barnet bor. För att tydlig- göra behörigheten anser regeringen att det i föräldrabalken uttryckligen bör anges att uppdraget som huvudregel ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist. Om sökanden bor i en annan kommun, bör det vara möjligt att i domstolens beslut ange att den som genomför adoptionsutredningen ska inhämta upplysningar från och vid behov samråda med socialnämnden i den andra kommun som är berörd. Detta stämmer överens med vad som gäller för vårdnadsutredningar (jfr prop. 1981/82:168 s. 78). Om barnet inte har sin hemvist i Sverige bör uppdraget i stället ges till den kommun där sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist. De förslag som lämnas om svensk domstols internationella behörighet i adoptionsärenden (se avsnitt 15.3) innebär att det i undantagsfall skulle kunna inträffa att en ansökan om adoption prövas av svensk domstol trots att varken barnet eller sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det i en sådan situation är lämpligt att domstolen lämnar uppdraget till socialnämnden i Stockholms kommun. I den kommunen bör det finnas goda möjligheter att hantera denna typ av internationella ärenden. I avsnitt 11.1 föreslår regeringen en bestämmelse om Stockholms tingsrätts behörighet i motsvarande situation. Genom den ordning som regeringen nu föreslår finns det inte längre behov av en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om särskilda hand- läggningsregler i adoptionsärenden med internationell anknytning mot- svarande den som finns i 5 § lagen (1971:796) om internationella rätts- förhållanden rörande adoption (jfr prop. 1971:113 s. 47 f.).

För att möjliggöra för den som har fått uppdraget att verkställa adop-

tionsutredningen att ta del av information som en annan socialnämnd har

70

tillgång till bör det införas en skyldighet för en socialnämnd att utan hinder av sekretess lämna uppgifter som kan antas vara av betydelse för adoptionsutredningen. Detta motsvarar det som gäller vid genomförande av utredningar om vårdnad, boende och umgänge (jfr 6 kap. 19 § femte stycket föräldrabalken). Den sekretessbrytande bestämmelsen bör endast ta sikte på sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), s.k. socialtjänstsekretess (jfr prop. 1997/98:7 s. 88 och prop. 2005/06:99 s. 60 f. och 92). Liksom vid utredningar om vårdnad, boende och umgänge kommer samma sekretesskydd som hos socialnämnden att gälla för uppgifterna som utredaren får del av (2 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen och prop. 2005/06:99 s. 61).

Domstolen ska fastställa en tidsram för adoptionsutredningen och ska kunna ge riktlinjer för utredarens arbete

Det är angeläget med en snabb och effektiv handläggning av adoptions- ärenden. Enligt den av utredningen genomförda enkätundersökningen varierar handläggningstiden för socialnämndernas yttranden till domsto- len mycket, från en eller två månader till över sex månader. Redovis- ningen ger bilden av att adoptionsutredningarna tar kortast tid när det rör sig om en nationell adoption eller en internationell adoption som för- medlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning medan utredningen tar längre tid vid enskild adoption.

Vid vårdnadsutredningar får domstolen ange en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd (6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken). 2014 års vårdnadsutredning föreslår att det ska bli obligatoriskt att ange en sådan tidsram (SOU 2017:6 s. 447 f.). Regeringen kan inte se att det i något fall skulle finnas anledning för domstolen att ge ett uppdrag om en adoptionsutredning utan att samtidigt bestämma när utredningen ska återredovisas. Regeringen föreslår därför att domstolen i sitt uppdrag ska ange en tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Det får från fall till fall bedömas vad som är en rimlig handläggningstid för en adop- tionsutredning. Det kan t.ex. bero på huruvida det rör sig om en nationell eller en internationell adoption, om en eller flera kommuner är berörda, huruvida adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssamman- slutning eller inte och vilket underlag som är tillgängligt när uppdraget lämnas till socialnämnden. I vissa fall bör det kunna räcka med ett par månader medan det i vissa fall kan behövas ytterligare någon eller några månader. Det bör vara ovanligt att det redan när uppdraget lämnas finns anledning att ge utredaren mer än fem månader för att genomföra utredningen. Domstolen bör vid behov kunna förlänga tiden (jfr prop. 1990/91:8 s. 46).

Regeringen ser inte som Umeå tingsrätt någon generell risk för att den nya ordningen för adoptionsutredningens genomförande skulle leda till att utredningen drar ut på tiden. Det faktum att utredningen inte kommer att komma under socialnämndens prövning innebär i sig en effektivise- ring. När det gäller utredningar enligt 6 kap. föräldrabalken har det diskuterats om en övre tidsgräns för utredningen bör införas (se prop. 2005/06:99 s. 58 f., där någon tidsgräns inte föreslogs, och SOU 2017:6 s. 447 f., där en fyramånadersgräns föreslås). Det finns inget som tyder

Prop. 2017/18:121

71

Prop. 2017/18:121 på att det finns behov av en lagstadgad tidsgräns för adoptionsutred- ningar och med tanke på hur varierande utredningsbehovet kan vara i olika ärenden bedöms det svårt att slå fast en tid som bör gälla för alla utredningar. Det bör därför inte införas någon gräns för hur lång tid en adoptionsutredning får ta. Det är dock viktigt att utredningen inte drar ut på tiden i onödan. Av den anledningen bör det i lag föreskrivas en skyl- dighet för domstolen att se till att adoptionsutredningen bedrivs skynd- samt. I detta bör ligga att domstolen inte utan vidare ska medge en förlängd utredningstid utan bör förhöra sig om och värdera skälen som utredaren anger för att adoptionsutredningen inte kan slutföras inom den utsatta tiden.

Utöver att bestämma en tid inom vilken utredningen ska vara klar bör domstolen kunna ge riktlinjer för utredningen. Sådana riktlinjer kan handla om att utredaren bör samråda med en annan kommun som någon av de inblandade personerna bor i. Riktlinjer kan även lämnas om dom- stolen t.ex. anser att någon särskild omständighet bör utredas närmare.

10.3Genomförandet av adoptionsutredningen

Regeringens förslag: Den som genomför adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning.

Utredaren ska redovisa det som har framkommit för domstolen och ska lämna ett förslag till beslut.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår att utredaren ska försöka klarlägga barnets inställning om det inte är olämpligt och att skyldigheten att försöka utreda föräldrarnas inställning ska gälla endast om det behövs. Utredningen föreslår vidare att skyldigheten att utreda föräldrarnas inställning inte ska gälla vid internationell adoption.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser är positiva till förslaget eller invänder inte mot det. Socialstyrelsen anser att utredaren alltid ska försöka klarlägga inställningen hos föräldrar och vårdnadshavare, oavsett om samtycke har lämnats eller inte, och att orden ”om det behövs” därför bör utgå. Barnombudsmannen ifrågasätter förslaget att skyldigheten att utreda föräldrarnas inställning inte ska gälla i fråga om ursprungsländer som inte är anslutna till 1993 års Haagkonvention. Stockholms universitet och Riksförbundet för Samhällets Styvbarn tar upp frågan om behovet av riktlinjer för hur adoptionsutredningar ska genomföras. Förbundet påpe- kar vikten av att föräldrarna får grundlig information om rättsverkningar- na av en adoption. Förbundet Adoptionscentrum efterlyser resonemang om utländska myndigheters eller andra utländska organs medverkan vid enskild adoption. Migrationsverket anför att det är viktigt att berörda personers – bl.a. föräldrarnas – identitet är klarlagd och att det är bra att det betonas att bristande utredning kan leda till att adoptionsansökan inte kan bifallas. Sveriges advokatsamfund anser att vårdnadshavarens till- stånd inte ska krävas för att utredaren ska ha rätt att prata med barnet.

72

Skälen för regeringens förslag

Utgångspunkter för hur adoptionsutredningen ska genomföras

Som framgår av avsnitt 10.1 är avsikten att adoptionsutredningen så långt möjligt ska resultera i ett fullständigt underlag för domstolens bedömning i ärenden som rör adoption av barn. Av den enkätundersökning som ut- redningen har genomfört bland ett antal kommuner framgår att det finns en viss osäkerhet kring vilka utredningsåtgärder som ska vidtas inför det att kommunen yttrar sig till tingsrätten i adoptionsärenden. Mot den bak- grunden anser regeringen att det finns anledning att tydliggöra hur adop- tionsutredningar ska genomföras. Det är viktigt att adoptionsutredningar- na genomförs på liknande sätt över hela landet (se nedan).

Syftet med adoptionsutredningen är att ge domstolen ett underlag för prövningen av adoptionsansökan. Utredarens övergripande uppgift bör därför vara att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det grundläggande kravet för adoption av ett barn är att adoptionen ska vara lämplig. I denna bedömning ligger bl.a. barnets behov av en adoption och sökandens lämplighet. Barnets bästa ska ges störst vikt vid bedöm- ningen (se avsnitt 7.1). Tyngdpunkten i adoptionsutredningen ska ligga på att belysa och analysera alla de omständigheter som är relevanta för lämplighetsbedömningen. Adoptionsutredningen ska dock även omfatta övriga krav som ska vara uppfyllda enligt 4 kap. föräldrabalken, såsom barnets rätt att få information och komma till tals (avsnitt 7.2) och att de samtycken som krävs finns och är godtagbara. Vilka närmare aspekter som behöver utredas beror på det enskilda ärendet. Omständigheter får olika stor betydelse beroende på vilken typ av adoption det är fråga om, t.ex. beroende på om det rör sig om en nationell adoption, en styvbarns- adoption eller en internationell adoption. Detta bör naturligtvis påverka adoptionsutredningen. I den utsträckning andra intressen än det tilltänkta adoptivbarnets bästa gör sig gällande i ärendet, t.ex. att en förälder motsätter sig adoptionen eller att sökanden har barn sedan tidigare som skulle påverkas av en adoption, bör även dessa utredas och redovisas. Som framgår av avsnitt 7.1 ska barnets bästa ges störst vikt inte endast vid domstolens beslut om adoption utan även när andra åtgärder vidtas i samband med adoption av ett barn. Det gäller inte minst adoptions- utredningen. Beaktande av barnets bästa kan t.ex. påverka hur barnets åsikter inhämtas och hur utredningen i övrigt genomförs.

En skyldighet att försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning

Även om frågan om vilken utredning som behövs i ett visst ärende alltså varierar anser regeringen att det finns anledning att i lag tydliggöra att den som genomför utredningen alltid ska försöka klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen eftersom dessa personers in- ställning är av central betydelse för domstolens bedömning.

Äldre barn måste i regel samtycka till adoptionen för att den ska kunna komma till stånd. Även yngre barn har rätt att framföra sina åsikter. Skyldigheten att försöka klarlägga barnets inställning bör därför inte vara förenad med ett undantag baserat på vad som är lämpligt (jfr avsnitt 7.2). Däremot är det viktigt att klarläggandet av barnets inställning sker med respekt för barnets integritet och självbestämmande. Ett barn som av någon anledning inte vill framföra sina åsikter ska respekteras. En annan

Prop. 2017/18:121

73

Prop. 2017/18:121 sak är att utredaren måste inhämta information för att få fram ett fullödigt beslutsunderlag. Detta innebär dock inte att barnets inställning till varje

 

pris måste utrönas (SOU 2016:19 s. 490). Att utredaren ska försöka klar-

 

lägga barnets inställning innebär vidare att det finns utrymme för utreda-

 

ren att inte klarlägga inställningen när det av olika skäl inte är möjligt

 

eller rimligt att göra det inom ramen för en adoptionsutredning.

 

Som utredningen anför behövs vårdnadshavarens tillstånd för att

 

adoptionsutredaren ska kunna samtala med barnet. Sveriges advokat-

 

samfund invänder mot detta och anser att det är lämpligt att barnet får en

 

särskild företrädare förordnad för sig om vårdnadshavaren motsätter sig

 

att utredaren talar med barnet. Det är naturligtvis viktigt att barnet får

 

komma till tals i adoptionsärendet. Regeringen noterar att 2014 års vård-

 

nadsutredning har övervägt frågan om barns hörande i mål om vårdnad,

 

boende och umgänge. Enligt den utredningen är det sällsynt att vård-

 

nadshavare motsätter sig att barnets hörs men i syfte att stärka barn-

 

perspektivet föreslås en bestämmelse som möjliggör att barnet i en sådan

 

situation ändå kan höras. Regeringen konstaterar att det inte finns

 

möjlighet att inom ramen för detta lagstiftningsärende föreslå någon mot-

 

svarande förändring. Det kan dock antas att det är än mindre vanligt att

 

en vårdnadshavare i en adoptionsutredning motsätter sig att barnet hörs.

 

Adoption bygger på frivillighet och vårdnadshavaren måste själv sam-

 

tycka för att adoptionen ska kunna beslutas (se avsnitt 8.2).

 

När det gäller skyldigheten att försöka klarlägga föräldrarnas inställ-

 

ning föreslår utredningen ett undantag för internationella adoptioner.

 

Utredningen hänvisar bl.a. till att det kan vara svårt att få kontakt med

 

föräldrarna och de skyldigheter som enligt 1993 års Haagkonvention

 

åligger ursprungsstaten. Som Barnombudsmannen påpekar omfattar det

 

föreslagna undantaget dock även adoptioner som inte omfattas av 1993

 

års Haagkonvention och där det alltså kan saknas garantier för att

 

tillräckligt utredning har skett i ursprungsstaten. Mot bakgrund av att

 

samma rättssäkerhetskrav bör gälla oavsett vilken typ av adoption det rör

 

sig om anser regeringen att ett generellt undantag inte bör gälla. Inte

 

heller bör det införas särskilda regler för de adoptioner som omfattas av

 

1993 års Haagkonvention. Utredaren bör åläggas att försöka klarlägga

 

föräldrarnas inställning vid samtliga adoptioner. Som framgår nedan ska

 

utredaren dock utgå från den utredning som redan finns i ärendet. Om en

 

förälders inställning redan är känd, behöver utredaren alltså inte vidta

 

egna åtgärder för att klarlägga den.

 

Regeringen anser att det inte finns behov av att i lag ge ytterligare

 

direktiv om vilka åtgärder som utredaren särskilt ska vidta för att försöka

 

klarlägga barnets och föräldrarnas inställning. De krav på att lämna infor-

 

mation som utredningens förslag innehåller tas med regeringens förslag

 

om hand i bestämmelser som är generellt tillämpliga i adoptionsärenden,

 

framför allt i den allmänna bestämmelsen om barnets delaktighet (avsnitt

 

7.2) och kravet på att alla som lämnar sitt samtycke till adoption ska ha

 

fått information innan samtycket lämnas (avsnitt 7.3 och 8.4). Dessa

 

bestämmelser ska tillämpas även inom ramen för adoptionsutredningen.

 

Som framgår nedan kan det ofta vara så att utredaren kan konstatera att

 

kraven på information och delaktighet redan är uppfyllda. Särskilt vid

 

internationell adoption har det i många fall redan genomförts en

74

utredning som kan godtas i detta avseende.

Adoptionsutredningen ska anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet

Adoptionsutredningen bör alltid ta sin utgångspunkt i den utredning som redan finns i ärendet. Vid internationell adoption finns ofta utredning, både från socialnämnden och från barnets ursprungsstat. Även vid natio- nell adoption kan det finnas befintlig utredning. Avsikten är inte att utredaren ska utreda sådant som redan har blivit utrett, oavsett om det har skett i Sverige eller i ett annat land. Avsikten är att det när utredningen är färdig ska finnas ett komplett underlag för domstolens bedömning. I vissa fall kan det innebära att adoptionsutredningen blir ganska be- gränsad. Så kan vara fallet om det finns en relativt färsk medgivande- utredning angående sökandena och en utförlig utredning med nödvändiga samtycken från ursprungsstaten. Kravet på att utredaren ska försöka klar- lägga barnets och föräldrarnas inställning innebär inte att dessa personer alltid måste höras inom ramen för adoptionsutredningen. Om det redan finns underlag om barnets och föräldrarnas inställning, kan detta vara tillräckligt. Utredaren får bedöma om barnets och föräldrarnas inställning har klarlagts genom den befintliga utredningen. På motsvarande sätt krävs att det bedöms om de samtycken som lämnats kan godtas. I andra fall måste utredningen bli mer omfattande. Så kan framför allt vara fallet vid nationella adoptioner där det inte finns någon eller endast begränsad utredning sedan tidigare. Även vid internationella adoptioner kan det behöva genomföras ytterligare utredning. Så kan framför allt vara fallet vid adoptioner som inte genomförs genom en auktoriserad adoptions- sammanslutning eller adoptioner där 1993 års Haagkonvention inte är tillämplig.

Förbundet Adoptionscentrum menar att det för att kravet på utredning ska vara uppfyllt alltid bör ha gjorts en barnavårdsutredning i barnets ursprungsstat och att en myndighet eller behörig organisation ska ha tagit ställning till att en adoption till utlandet är till barnets bästa och till att nödvändiga samtycken har inhämtats. Regeringen bedömer att det oftast får anses nödvändigt att dessa krav är uppfyllda men bedömningen av vilken utredning som behövs måste alltid avgöras utifrån omständig- heterna i det enskilda fallet (jfr JO 1960 s. 61).

I den enkätundersökning som utredningen har genomfört framgår att vissa kommuner tycks anse att de inte har någon skyldighet att utreda barnets hemförhållanden om adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning. Regeringen anser att det förhållandet att adoptionen förmedlas av en adoptionssammanslutning kan innebära att utredningsåtgärderna normalt kan begränsas. I utredarens uppdrag ligger dock att kontrollera att tillräckligt underlag finns i ärendet. Om utredning i något avseende saknas kan en kontakt tas med adoptionssammanslut- ningen och det bör övervägas hur utredningen lämpligen kan komplette- ras. Om det rör sig om en enskild adoption, är det i stället sökanden som i första hand måste tillhandahålla underlaget. Att utredaren ser till att det finns ett tillräckligt underlag för bedömningen är vidare nödvändigt med hänsyn till att utredaren med regeringens förslag alltid ska lämna ett förslag till beslut (se nedan). Det faktum att barnet finns i utlandet inne- bär inte i sig att utredaren kan underlåta att försöka kontakta barnet när det behövs (jfr JO 2009/10 s. 321).

Prop. 2017/18:121

75

Prop. 2017/18:121 Det bör samtidigt beaktas att det inte alltid är möjligt för utredaren att komplettera en bristfällig utredning. Framför allt finns det gränser för vilka utredningsåtgärder som en utredare i en svensk kommun kan genomföra när det gäller omständigheterna i ett annat land. I vissa fall lär utredaren få konstatera att det saknas tillräckligt underlag för att besluta om adoption. Innan en sådan slutsats dras måste utredaren dock ha vid- tagit rimliga åtgärder för att försöka komplettera utredningen.

Redovisningen av uppdraget

Liksom i mål om vårdnad, boende och umgänge är det i adoptions- ärenden viktigt att underlaget är så klart och tydligt som möjligt (jfr prop. 2005/06:99 s. 59). Adoptionsutredningen ska inte endast vara en samling fakta om barnet och sökanden utan bör även innehålla bedömningar. Enligt utredningens undersökning lämnas redan i dag i stor utsträckning förslag till beslut av den som genomför adoptionsutredningen inför socialnämndens beslut om yttrande till domstolen. För att tydliggöra att detta ska ingå i redovisningen av adoptionsutredningen bör det i lag anges att utredaren ska redovisa vad som har framkommit vid utred- ningen till domstolen och lämna ett förslag till beslut. Den som genomför en vårdnadsutredning ska vid redovisningen av uppdraget lämna ett förslag till beslut om det inte är olämpligt (6 kap. 19 § fjärde stycket för- äldrabalken). Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det faktum att en adoption – till skillnad från ett beslut om vårdnad, boende och umgänge – är oåterkallelig innebär att det är särskilt viktigt att utredaren alltid lämnar ett beslutsförslag. Regeringen anser därför att det inte bör finnas några undantag från kravet på att utredaren lämnar ett förslag till beslut.

Behov av vägledning

Regeringen delar utredningens bedömning att det behövs vägledning när det gäller genomförandet av adoptionsutredningen. Sådan vägledning kan leda till högre kvalitet och större enhetlighet i adoptionsutredningar- na. Regeringen förutsätter att Myndigheten för familjerätt och föräldra- skapsstöd ser över de föreskrifter som gäller i syfte att anpassa dem till den nya lagstiftningen (Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps- stöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption, HSLF-FS 2017:48). Socialstyrelsen har utöver föreskrifterna även gett ut en handbok för adoptionsärenden (Handbok för socialtjäns- tens handläggning av internationella och nationella adoptioner). Sedan en tid tillbaka ansvarar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för handboken. Det kan med anledning av den nu föreslagna lagstift- ningen finnas behov av att se över handboken.

76

11

Domstolsprövningen

Prop. 2017/18:121

11.1

Behörig domstol och sökande

 

 

 

Regeringens förslag: En ansökan om adoption ska få göras av den

 

eller dem som vill adoptera.

 

En ansökan om adoption ska göras till tingsrätten i den ort där den

 

som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om han eller hon inte har

 

sin hemvist i Sverige, ska ansökan göras till tingsrätten i den ort där

 

sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist. Om det inte finns

 

någon behörig domstol, ska ansökan göras till Stockholms tingsrätt.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Utredningen föreslår att sökanden ska kunna välja mellan att ansökan

 

prövas av domstolen där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist

 

eller av domstolen där sökanden själv har sin hemvist.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget. För-

 

bundet Adoptionscentrum föreslår att en vuxen person ska kunna ansöka

 

om adoption avseende sig själv och att socialnämnden ska kunna ansöka

 

om adoption av ett barn.

 

Skälen för regeringens förslag: Ansökan om adoption bör även fort-

 

sättningsvis prövas av allmän domstol. Som Lagrådet påpekar behöver

 

detta inte särskilt anges i kapitlets inledning. Enligt 4 kap. 9 § föräldra-

 

balken prövas adoptionsärenden av tingsrätten i den ort där de tilltänkta

 

adoptivföräldrarna har sin hemvist. Om det inte finns någon behörig

 

domstol tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt. Utgångspunkten är

 

alltså att adoptionsansökan prövas där sökanden finns. Detta kan jäm-

 

föras med att frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av tings-

 

rätten i den ort där barnet har sin hemvist (6 kap. 17 § föräldrabalken).

 

Som framgår av avsnitt 10.2 anser regeringen att uppdraget att utse

 

någon att utföra en adoptionsutredning som huvudregel ska lämnas till

 

den kommun där barnet har sin hemvist. Som utredningen påpekar är det

 

mot denna bakgrund naturligt att adoptionsärenden handläggs av den

 

tingsrätt där det tilltänkta adoptivbarnet har sin hemvist. På så sätt sker

 

adoptionsutredningen och prövningen på samma ställe. Även vid adop-

 

tion av en vuxen är det rimligt att utgå ifrån den som sökanden vill

 

adoptera i stället för sökanden vid bestämmandet av var ansökan ska

 

prövas. Om den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,

 

bör alltså adoptionsansökan prövas av tingsrätten i den ort där han eller

 

hon har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin

 

hemvist i Sverige, bör ansökan prövas där sökanden eller någon av

 

sökandena har sin hemvist. Utredningens förslag är utformat så att

 

sökanden kan få ansökan prövad där sökanden har sin hemvist även om

 

barnet har sin hemvist i Sverige. För att se till att prövningen och utred-

 

ningen samlas på samma ställe anser regeringen att det inte bör finnas en

 

sådan valmöjlighet utan att ansökan om möjligt bör prövas där barnet har

 

sin hemvist.

 

De föreslagna bestämmelserna om svensk domstols behörighet innebär

 

att det undantagsvis kan förekomma att svensk domstol är behörig att

 

pröva en adoptionsansökan trots att varken sökanden eller det blivande

77

 

 

Prop. 2017/18:121 adoptivbarnet har sin hemvist i Sverige (se avsnitt 15.3). Det behövs därför fortfarande ett reservforum för adoptionsärenden. Det finns inte skäl att ändra den gällande ordningen att ansökan då kan prövas av Stockholms tingsrätt (jfr NJA II 1917 s. 516). Motsvarande forum gäller både i äktenskapsmål (14 kap. 3 § äktenskapsbalken) och i mål om vård- nad, boende och umgänge (6 kap. 17 § föräldrabalken). Valet av reserv- forum är vidare i linje med förslaget i avsnitt 10.2 om att Stockholms kommun ska hantera de adoptionsutredningar som kan bli aktuella när det inte finns anknytning till någon kommun.

Som utredningen föreslår bör det uttryckligen anges att ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera. En adoption är enligt svensk rätt ett frivilligt åtagande (jfr rättsfallen NJA 1957 C 499 och NJA 1984 C 47). Mot den bakgrunden finns det enligt regeringens mening inte anledning att, som Förbundet Adoptionscentrum föreslår, överväga att låta även andra än den som vill adoptera ansöka om adoption. Detta hindrar inte att andra än sökanden kan ha en aktiv roll i adoptionsärendet. Det är t.ex. inte ovanligt att en ansökan om att adop- tera en vuxen eller ett äldre barn undertecknas även av den som sökanden vill adoptera. Vid adoption av ett barn som är familjehemsplacerat eller på annat sätt är föremål för den sociala barn- och ungdomsvården kan det vara socialnämnden som för frågan om adoption på tal. Beslutet om huruvida en ansökan om adoption ska göras bör dock alltid ligga på den tilltänkta adoptivföräldern.

 

11.2

Handläggningen av adoptionsärenden

 

11.2.1

Domstolens utredningsskyldighet

 

 

 

Regeringens förslag: Domstolen ska se till att adoptionsärendet blir

 

tillräckligt utrett.

 

Migrationsverket ska yttra sig i alla adoptionsärenden med inter-

 

nationell anknytning, om det inte är obehövligt. Bestämmelsen ska tas

 

in i det föreslagna nya 4 kap. föräldrabalken.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens

 

förslag. Utredningen föreslår att yttrande från Migrationsverket ska in-

 

hämtas endast om det behövs.

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser, bl.a. Stockholms tings-

 

rätt, Varbergs tingsrätt och Domstolsverket, är positiva till förslagen.

 

Förvaltningsrätten i Malmö anser att det bör övervägas vilka särregler

 

som krävs i förhållande till lagen (1996:242) om domstolsärenden (ären-

 

delagen) och om dessa kan regleras i förordning. Migrationsverket anser

 

att ett yttrande från myndigheten regelmässigt bör inhämtas vid adoption

 

av en vuxen.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Utredningsskyldigheten bör regleras i föräldrabalken

 

Ett adoptionsärende är indispositivt, vilket innebär att domstolen har en

78

utredningsskyldighet och därmed ett ansvar för att utredningen i ärendet

är tillräcklig. Utredningsskyldigheten i adoptionsärenden har varit regle- rad på liknande sätt sedan 1917 års adoptionslag och har sin grund i att det – för att domstolens ska kunna göra den prövning som reglerna före- skriver – krävs en ingående utredning av ”alla på frågan inverkande för- hållanden” (se NJA II 1917 s. 490). Enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken ska domstolen i ärenden om adoption inhämta upplysningar om sökanden och den som sökanden vill adoptera och huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll har lämnats eller utlovats. Om ärendet rör adoption av ett barn, ska domstolen inhämta yttrande från socialnämnden (se avsnitt 10 angående adoptionsutredningen). Bestämmelserna om ut- redningsskyldigheten i 4 kap. föräldrabalken innebär inte att domstolen saknar utredningsansvar i andra hänseenden. Enligt 12 § ärendelagen ska domstolen se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Genom frågor och påpekanden ska domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar. Denna utredningsskyldighet gäller alltså även i adop- tionsärenden (se t.ex. rättsfallet NJA 2015 s. 546).

Utredningen anser att utredningsskyldigheten i adoptionsärenden bör förtydligas och föreslår att det i 4 kap. föräldrabalken införs en bestäm- melse om att domstolen ska se till att ärenden om adoption blir till- räckligt utredda. I lagrådsremissen gjorde regeringen bedömningen att det inte finns behov av en sådan särskild bestämmelse eftersom 12 § ärendelagen är tillämplig i adoptionsärenden. Enligt Lagrådet är utred- ningsskyldigheten av så grundläggande betydelse för ett adoptionsbeslut att den bör framgå av föräldrabalken. Regeringen har förståelse för denna synpunkt och föreslår därför att det införs en bestämmelse om utred- ningsskyldigheten i 4 kap. föräldrabalken. Regeringen anser, till skillnad från Lagrådet, att det däremot saknas tillräckliga skäl att i lag ytterligare understryka adoptionsärendenas indisposivitet. Att adoptionsärenden är indispositiva är enligt regeringens uppfattning väl känt. Bestämmelsen bör därför endast reglera utredningsskyldigheten och utformas i enlighet med utredningens förslag. Avsikten är inte att förändra domstolens utred- ningsskyldighet i adoptionsärenden i förhållande till vad som hittills gällt. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2015 s. 546 uttalat sig om utredningsskyldigheten i adoptionsärenden. Högsta domstolen konstate- rar att utredningsskyldigheten kan variera beroende på om det är fråga om adoption av ett barn eller en vuxenadoption. Domstolen framhåller dock att alla ärenden om adoption är indispositiva på det sättet att domstolen har det slutliga ansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett. Enligt domstolen innebär detta inte en skyldighet att allmänt efterforska förhållanden som kan leda till ett bifall till ansökan men om domstolen saknar ett klarläggande i en fråga som är av avgörande betydelse för ut- gången, bör det ankomma på domstolen att genom materiell process- ledning söka få till stånd ett sådant klarläggande. Högsta domstolen påpekar att det i vissa fall kan bli nödvändigt att hålla ett sammanträde i ärendet (se även rättsfallet NJA 2010 s. 461 angående utredningen av barnets inställning till adoptionen).

Lagrådet anser att frågan om hur utredningsskyldigheten tillgodoses i ärenden om adoption av en vuxen bör utvecklas. Som anförs i avsnitt 9 anser regeringen att det är viktigt att även i adoptionsärenden upprätt- hålla den principiella skillnad mellan barn och vuxna som den familje-

Prop. 2017/18:121

79

Prop. 2017/18:121 rättsliga lagstiftningen ger uttryck för. De skyddsintressen som gör sig gällande i ärenden om adoption av barn och som är anledningen till att en adoptionsutredning ska inhämtas i dessa ärenden (se avsnitt 10.1) gör sig inte på samma sätt gällande i ett ärende som rör adoption av en vuxen. I dessa ärenden fullgörs utredningsskyldigheten i första hand genom att berörda personer ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Mot bakgrund av att det finns en risk för missbruk av adoptionsinstitutet ska vidare i regel yttrande från Migrationsverket inhämtas i de fall som har en internatio- nell anknytning (se nedan). Det finns även möjlighet att inhämta ut- redning från andra myndigheter (se prop. 1980/81:112 s. 15 och avsnitt 11.2.2). Domstolens utredningsansvar innebär en skyldighet att se till att ärendet är klart för avgörande genom att utredningen är tillräcklig. An- svaret syftar inte till att uppnå en viss utgång eller hjälpa en part att nå framgång. I regel bör domstolen fullgöra utredningsskyldigheten genom frågor och påpekanden till parterna (jfr 12 § ärendelagen samt prop. 2009/10:217 s. 164 f. och prop. 2012/13:45 s. 113 f.). I vissa fall kan det finnas behov av ett sammanträde. Att domstolen skulle föranstalta om egen utredning angående förutsättningarna för adoption av en vuxen person ligger enligt regeringen i de allra flesta fall utanför vad som är rimligt och lämpligt med tanke på de intressen som gör sig gällande i dessa ärenden.

Ett yttrande från Migrationsverket bör inhämtas i fler fall

Enligt 2 § tredje stycket lagen (1971:796) om internationella rättsför- hållanden rörande adoption ska domstolen inhämta uppgifter från Migra- tionsverket när den som adoptionen avser är utomnordisk medborgare och 12 år eller äldre. Syftet är att förbättra domstolens beslutsunderlag i adoptionsärenden med utländsk anknytning. Migrationsverkets yttrande kan bl.a. ge upplysningar om huruvida det egentliga syftet med adop- tionen är att förbättra möjligheterna för en person att få uppehållstillstånd i Sverige. Enligt regeringens uppfattning utgör yttrande från Migrations- verket ett värdefullt underlag inför ett beslut i adoptionsärendet. Ord- ningen med yttrande bör därför behållas.

Det finns i dag inget krav på att domstolen ska inhämta yttrande från Migrationsverket om adoptionen avser någon som är under 12 år. Bak- grunden till denna begränsning tycks vara den motsvarande åldersgräns som finns i bestämmelserna om förvärv av medborgarskap vid adoption. Ett barn som inte har fyllt 12 år och som adopteras av svenska med- borgare blir i de flesta fall svensk medborgare vid adoptionen (se 4 § lagen [2001:82] om svenskt medborgarskap samt prop. 1991/92:90 och prop. 1996/97:91). Att barnet genom adoptionen får svenskt medborgar- skap kan dock i sig vara en omständighet som ger anledning att under- söka om den egentliga anledningen till adoptionen är att försöka kringgå bestämmelserna om uppehållstillstånd. Som utredningen konstaterar kan det vara så att någon genom enskild adoption önskar att adoptera ett släk- tingbarn för att ge barnet en bättre uppväxt i Sverige trots att förutsätt- ningarna för en adoption inte är uppfyllda, t.ex. eftersom det finns möj- lighet att ta hand om barnet i barnets hemland. Regeringen delar därför utredningens bedömning att bestämmelsen om att inhämta ett yttrande

från Migrationsverket bör gälla även om barnet är under 12 år.

80

Genom att åldersgränsen tas bort kommer bestämmelsen att bli Prop. 2017/18:121 tillämplig även i adoptionsärenden där det är klart att syftet med adop-

tionen inte är att kringgå reglerna om uppehållstillstånd och att ett yttrande från Migrationsverket därför kan vara obehövligt. Så kan t.ex. vara fallet om adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptions- sammanslutning och avser ett barn som sökanden inte har en relation till sedan tidigare. Det bör därför finnas en möjlighet att avstå från att inhämta yttrande. Utredningen föreslår att yttrande från Migrationsverket ska inhämtas endast om det behövs. Regeringen anser dock att utgångs- punkten bör vara att yttrande ska inhämtas. Detta ligger i linje med vad Migrationsverket anför om att yttrande som regel bör infordras vid vuxenadoption. Även vid adoption av ett barn som sökanden har en relation till sedan tidigare anser regeringen att det som regel bör inhämtas ett yttrande från Migrationsverket. Mot den bakgrunden anser regeringen att ett yttrande bör inhämtas om det inte är obehövligt.

Den nuvarande bestämmelsen avser adoption av utomnordiska med- borgare eftersom det när bestämmelsen infördes var för dessa personer som uppehållstillstånd krävdes (jfr prop. 2000/01:66 s. 21). Numera finns särskilda regler om uppehållsrätt för EES-medborgare i 3 a kap. ut- länningslagen (2005:716). Dessa omfattar de nordiska stater som inte är medlemmar i EU (se prop. 2005/06:77). Bestämmelsen bör anpassas till denna ordning och därmed gälla ärenden då ansökan avser en person som inte har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige.

Bestämmelsen om att ett yttrande ska inhämtas från Migrationsverket rör inte internationell privat- och processrätt utan domstolens besluts- underlag. Mot den bakgrunden delar regeringen utredningens bedömning att bestämmelsen inte bör vara placerad i den föreslagna lagen om adop- tion i internationella situationer. I ett tidigare lagstiftningsärende har det ansetts att bestämmelsen ska finnas i lag (se prop. 2000/01:66 s. 35 och 52). Lagrådet anser att bestämmelsen passar mindre väl i föräldrabalken och att det bör övervägas om föreskriften i stället kan ges i en förordning eller omfattas av domstolens allmänna utredningsskyldighet. Regeringen konstaterar att den föreslagna föreskriften rör rättegången och att den därför behöver finnas i lag (11 kap. 2 § regeringsformen). Syftet med regeringens förslag är att ett yttrande från Migrationsverket ska inhämtas i större utsträckning än vad som sker i dag. I de fall viss utredning som utgångspunkt eller under vissa särskilda förutsättningar ska inhämtas, bör det uttryckligen framgå av lag (se t.ex. de ovan föreslagna reglerna om inhämtande av adoptionsutredning och 11 kap. 16 § föräldrabalken om utredning i ärenden om godmanskap och förvaltarskap). Regeringen anser mot den bakgrunden att det inte är ändamålsenligt att låta skyldig- heten att inhämta yttrande endast följa av domstolens allmänna utred- ningsskyldighet i adoptionsärenden. En särskild bestämmelse bör därför placeras i 4 kap. föräldrabalken.

81

Prop. 2017/18:121 11.2.2

Vilka som ska få yttra sig

Regeringens förslag: Domstolen ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Det ska inte krävas att föräldern får tillfälle att yttra sig om

1.det är uppenbart obehövligt,

2.föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande,

3.föräldern vistas på okänd ort, eller

4.det finns synnerliga skäl.

Det som gäller för en förälder ska gälla även en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare för den som sökanden vill adoptera. Detsamma ska gälla någon som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Den som sökanden vill adoptera ska få tillfälle att yttra sig om han eller hon har fyllt 18 år och det inte är uppenbart obehövligt.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. I stället för de av regeringen föreslagna undantagen föreslår utredningen att dom- stolen ska kunna avstå från att låta en förälder yttra sig om det saknas anledning att anta att ansökan kommer att bifallas, om det inte kan klar- läggas var föräldern befinner sig eller om det framgår att föräldern sam- tycker till adoptionen och det är uppenbart onödigt att föräldern ges tillfälle att svara. Utredningens förslag innehåller inget krav på skrift- växling med en person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe utan att vara särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare. Utredningen föreslår att kravet på att den som sökanden vill adoptera ska få yttra sig om han eller hon har fyllt 18 år ska vara undantagslöst.

Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget eller invänder inte mot det. Socialstyrelsen anser att en person som har utpekats som far till ett barn som sökanden vill adoptera i förekommande fall ska få tillfälle att yttra sig. Socialstyrelsen anser vidare att det bör finnas en skyldighet att låta ett barn som har fyllt 12 år yttra sig i ett ärende som rör honom eller henne. Förbundet Adoptionscentrum anser att möjligheten att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap om det har lämnats ett samtycke till adoption bör tas bort. Organisationen föreslår vidare att nuvarande Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska få yttra sig i ärenden som avser enskild adoption. Östersunds tingsrätt anser att det i lag bör anges att adoptionsansökan ska delges föräldern.

Skälen för regeringens förslag

Det behövs en särskild reglering av vilka som ska få yttra sig

En viktig princip i alla mål och ärenden i domstol är att ett avgörande inte ska få ske utan att berörda personer har fått en möjlighet att ta till vara sin rätt. En grundläggande förutsättning för att adoptionsprocessen ska vara rättssäker och att domstolen ska fullgöra sin utredningsskyldig- het är därför att de som har ett berättigat intresse får del av uppgifterna i ärendet och ges möjlighet att komma till tals. I adoptionsärenden är det främst genom skriftväxling som denna princip upprätthålls och dom-

82

stolen får ett tillräckligt underlag för sitt beslut. Det finns dock även möjlighet att hålla ett sammanträde i ärendet.

Enligt 4 kap. 10 § tredje stycket föräldrabalken ska en förälder vars samtycke inte krävs ges tillfälle att yttra sig om det kan ske. Om det finns en särskild förmyndare ska även han eller hon höras. Bestämmelsen har funnits sedan adoptionsreglerna infördes och syftar till att alla föräldrar ska kunna göra sina berättigade intressen gällande i adoptionsärendet (NJA II 1917 s. 486 och 490). I övrigt är det i 4 kap. föräldrabalken inte reglerat vilka som ska få yttra sig i ett adoptionsärende. Att bestämmel- sen endast reglerar föräldrar som inte är vårdnadshavare hänger samman med de krav på samtycke som gäller i adoptionsärenden. Bestämmelsen om hörande ska alltså ses som ett komplement till samtyckeskravet.

Regeringen delar utredningens uppfattning att det bör vara tydligt vilka personer som domstolen ska skriftväxla med och i vilka fall det är möj- ligt att avstå från att ge någon av dem tillfälle att yttra sig över adoptions- ansökan. Ett alternativ till en särskild reglering i 4 kap. föräldrabalken skulle vara att låta reglerna i lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) gälla i adoptionsärenden. Regeringen anser dock att den regleringen är mindre väl lämpad för adoptionsärenden. Kommunika- tionsskyldigheten i 15 § ärendelagen riktar sig uttryckligen till dem som är motparter i ärendet. I ett adoptionsärende kan det vara oklart vilken ställning en förälder har beroende på om han eller hon samtycker till adoptionen eller inte. Inte minst vid en styvbarnsadoption kan det vara främmande att beteckna en förälder som efter adoptionen tillsammans med sökanden kommer att vara förälder och som har samtyckt till adop- tionen som motpart. En förälder bör dock många gånger få yttra sig även om han eller hon redan har lämnat sitt samtycke och även om föräldern efter en styvbarnsadoption kommer att kvarstå som förälder. Vidare ska, som redovisas nedan, den som sökanden vill adoptera normalt ges tillfälle att yttra sig. Detta talar för att det i 4 kap. föräldrabalken tydligt bör anges vem som ska ges tillfälle att yttra sig.

I samma riktning talar att de möjligheter till undantag från kravet på skriftväxling som finns i 15 § ärendelagen inte är anpassade till adop- tionsärenden. Ett av undantagen avser situationen att motparten är en förvaltningsmyndighet, vilket inte kan förekomma i adoptionsärenden. Den andra möjligheten till undantag är om det saknas anledning att anta att ärendet till någon del kommer att avgöras till motpartens nackdel. Med anledning av den betydelse en adoption har på relationen mellan barnet och dess föräldrar är det angeläget att säkerställa att föräldrarna som regel får möjlighet att komma till tals även i de fall föräldern tidigare gett uttryck för att han eller hon samtycker till eller inte invänder mot en adoption. Ärendelagens undantag passar i detta avseende mindre bra. Som framgår nedan finns det samtidigt anledning att i adoptions- ärenden ge domstolen en större möjlighet att avstå från att låta personer yttra sig i adoptionsärenden.

Det finns alltså i adoptionsärenden anledning att i förhållande till 15 § ärendelagen låta en vidare krets personer yttra sig och samtidigt möjlig- göra undantag i större utsträckning. Mot den bakgrunden bör 4 kap. för- äldrabalken innehålla en särskild reglering av vilka personer som ska få möjlighet att yttra sig i ett adoptionsärende och vilka undantag som ska gälla.

Prop. 2017/18:121

83

Prop. 2017/18:121 I lagrådsremissen föreslogs att domstolen skulle upplysa den som får tillfälle att yttra sig om att ärendet kan komma att avgöras även om det inte inkommer något yttrande. Lagrådet ifrågasätter om inte domstolen i de fall samtycke krävs bör upplysa även om detta. Syftet med en sådan ordning vore som regeringen förstår det att klargöra för den som får möjlighet att yttra sig att en adoption inte kan beslutas utan att han eller hon går med på det. Regeringen har förståelse för ett sådant resonemang. Att införa ett krav på upplysning om samtycke är dock inte oproblema- tiskt. Samtycke krävs endast vid vissa adoptioner och endast för vissa av de föräldrar som ska ges tillfälle att yttra sig. Samtycke är dessutom endast en av flera förutsättningar för ett beslut om adoption. Det är också olyckligt om en upplysning uppfattas som en uppmaning att lämna sam- tycke. Som redovisas i avsnitt 10.3 bör samtycken i de flesta fall inhäm- tas eller kontrolleras inom ramen för adoptionsutredningen och i regel alltså inte ges in direkt till domstolen. En bestämmelse om att domstolen ska upplysa föräldern om krav på samtycke bör därför inte införas. Med hänsyn till att det inte rör sig om ett föreläggande som kan resultera i en påföljd anser regeringen att det inte heller är nödvändigt att i lag före- skriva att domstolen ska upplysa den som ges tillfälle att yttra sig om vad ett uteblivet yttrande kan innebära (jfr t.ex. 25 § förvaltningslagen [2017:900]). Någon upplysningsbestämmelse bör därför inte införas.

Vem ska få yttra sig?

Föräldrarna till den som sökanden vill adoptera får anses ha ett sådant intresse i saken att de som huvudregel ska få tillfälle att yttra sig i ärendet. Europadomstolen har uttalat att en förälder enligt artikel 8 i Europakonventionen har rätt att komma till tals i adoptionsprocessen även om inskränkningar i denna rätt i vissa fall kan accepteras (X mot Kroatien, no. 11223/04, 17 juli 2008, p. 49). Det saknas anledning att skilja mellan föräldrar vars samtycke till adoptionen krävs och föräldrar vars samtycke inte krävs när det gäller rätten att få yttra sig i adoptions- ärendet. Även i ärenden om vuxenadoption bör föräldrarna i regel höras (jfr JO 2015/16 s. 47).

Regeringen delar utredningens bedömning att en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare bör få tillfälle att yttra sig på samma sätt som en förälder. Att en särskild förmyndare finns är i dag ovanligt men om det inträffar bör han eller hon få möjlighet att yttra sig (jfr prop. 1993/94:251 s. 190 i bilagedelen). Att även en särskilt förordnad för- myndare bör ges tillfälle att yttra sig innebär att bestämmelsen inte, som Lagrådet föreslår, kan utformas helt i enlighet med motsvarande bestäm- melse angående samtycke. Utredningens förslag omfattar inte andra som enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Med det avses en person som i ett annat land har trätt i föräldrar- nas ställe och därmed har ställning som vårdnadshavare för barnet i det landet. Som anförs i avsnitt 8.2 anser regeringen att kravet på samtycke bör gälla även i förhållande till en sådan person. Mot bakgrund av att en sådan person alltså anses vara så berörd att samtycke krävs, bör även kravet på skriftväxling gälla i förhållande till honom eller henne. Regeringen återkommer nedan till vilka undantag som bör gälla från

kravet på skriftväxling.

84

Den som sökanden vill adoptera är naturligtvis i högsta grad berörd av adoptionen. Om den som sökanden vill adoptera är över 18 år, bör därför han eller hon få tillfälle att yttra sig. Även den som är under 18 år har rätt att komma till tals i adoptionsärendet och för barn över 12 år finns ett krav på samtycke (se avsnitt 7.2 och 7.3). Om den som sökanden vill adoptera är under 18 år är det oftast lämpligast att barnet får tillfälle att komma till tals inom ramen för adoptionsutredningen. Det bör därför inte, som Socialstyrelsen är inne på, införas någon bestämmelse om att domstolen ska bereda den som är under 18 år tillfälle att yttra sig direkt till domstolen.

Att det anges att vissa personer ska ges tillfälle att yttra sig innebär inte att domstolen är förhindrad att låta även andra personer yttra sig i adop- tionsärendet (jfr t.ex. rättsfallet NJA 1947 s. 704). Bestämmelsen reglerar endast vilka som domstolen måste kommunicera med. Frågan om huru- vida ytterligare personer bör ges tillfälle att yttra sig avgörs ytterst av de inblandade personernas rätt att komma till tals och gränsen för dom- stolens utredningsskyldighet i det enskilda adoptionsärendet (se avsnitt 11.2.1). Enligt 2 kap. 7 § första stycket 3 föräldrabalken får socialnämn- den lägga ned en påbörjad utredning om faderskap om modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har samtyckt till adoptionen. Med hänvisning till barnets rätt enligt barnkonventionen om att så långt det är möjligt få vetskap om sina föräldrar, anser Förbundet Adoptionscentrum att denna möjlighet för socialnämnden bör tas bort. Regeringen konsta- terar att det ligger utanför detta lagstiftningsärende att överväga en för- ändring av bestämmelserna om utredning av faderskap. I de flesta fall bör det inte anses lämpligt att besluta om adoption medan en utredning av faderskapet pågår (jfr JO 1991/92 s. 231). Om situationen skulle aktualiseras och det finns en utpekad fader kan det, som Socialstyrelsen påpekar, finnas anledning att låta den utpekade fadern yttra sig i adop- tionsärendet (jfr rättsfallet NJA 1967 s. 257).

Förbundet Adoptionscentrum föreslår att nuvarande Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska få yttra sig till domstolen i ärenden om enskild adoption. Regeringen anser att utredningen av en adoption av ett barn i största möjliga utsträckning bör inhämtas inom ramen för den adoptionsutredning som ska genomföras i ärendet. Om det behövs kan den som genomför utredningen inhämta uppgifter från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (se avsnitt 10.3). Regeringen anser att det inte finns anledning att därutöver föreskriva att myndigheten ska yttra sig till domstolen. Domstolen är dock inte förhindrad att inom ramen för sin utredningsskyldighet låta myndigheter yttra sig i ärendet, om det be- döms nödvändigt (se avsnitt 11.2.1).

Östersunds tingsrätt anser att det i föräldrabalken bör anges att den som ges tillfälle att yttra sig ska delges adoptionsansökan. Regeringen konstaterar att en adoption är en ingripande åtgärd för inte minst barnets föräldrar och att deras delaktighet i adoptionsprocessen är viktig. Enligt 46 § ärendelagen ska delgivning i ett fall som detta användas om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att del- givning bör ske. Det innebär att en prövning ska göras utifrån omstän- digheterna i det enskilda fallet. När det gäller adoptionsansökan bör den i regel delges. Domstolen ska nämligen inte fatta ingripande beslut mot någon som inte på ett betryggande sätt har beretts möjlighet att tillvarata

Prop. 2017/18:121

85

Prop. 2017/18:121 sina rättigheter. Det finns i dag inga särskilda delgivningsbestämmelser i 4 kap. föräldrabalken och mot bakgrund av det anförda finns det enligt regeringens uppfattning inte något behov av att införa sådana. I stället får ärendelagens bestämmelser om delgivning tillämpas (se avsnitt 11.2.3 om ärendelagens tillämplighet i adoptionsärenden).

Vilka undantag bör gälla?

I likhet med utredningen anser regeringen att det finns behov av att i vissa situationer kunna göra undantag från kravet på skriftväxling med föräldrarna. Som konstateras ovan är skriftväxlingen i ett adoptions- ärende inte uppbyggd utifrån ett sedvanligt motpartsförhållande. För- äldern har i de flesta fall redan samtyckt till adoptionen när ärendet inleds vid domstolen. Om ett samtycke saknas beror det många gånger på någon särskild omständighet som innebär att föräldern inte behöver samtycka för att adoptionen ska kunna komma tillstånd. Vidare finns det ett annat särdrag som framför allt gäller de internationella adoptions- ärendena. I dessa ärenden har det oftast redan genomförts en utredning i barnets hemviststat där berörda parter har fått möjlighet att komma till tals. I många av dessa ärenden uppfattar de inblandade parterna – och detta kan gälla oavsett om personen har samtyckt till adoptionen eller inte – att processen är avslutad genom det förfarande som har ägt rum i ursprungsstaten. Dessa förutsättningar innebär att det finns behov av undantag från kravet på skriftväxling som är anpassade till adoptions- processen. Som påpekas ovan är det en grundläggande princip att ett ärende inte ska avgöras innan den som är berörd har fått möjlighet att yttra sig. Mot detta ska ställas att en onödig skriftväxling kan drabba parterna och innebära en ineffektiv handläggning. Utformningen av de undantag som bör finnas, ska utgöra en rimlig avvägning mellan dessa intressen som innebär att onödig skriftväxling undviks samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls. Undantagen måste utformas så att föräldrars rätt att få del av information och komma till tals sammantaget tillgodoses i adoptionsprocessen (jfr X mot Kroatien, no. 11223/04, 17 juli 2008, p. 48 och 49).

Regeringen anser till att börja med att det bör vara möjligt att avstå från att låta en förälder yttra sig om det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig (jfr 22 § andra stycket 3 ärendelagen). Detta bör gälla i första hand om personen i fråga har lämnat sitt samtycke till adoptionen. En förutsättning är att samtycket kan godtas (avsnitt 8.4). För att det ska anses uppenbart obehövligt att ge föräldern tillfälle att svara bör det dessutom krävas att det framstår som klart att personen i fråga inte förväntar sig ytterligare kontakt i ärendet. Så kan tänkas vara fallet framför allt vid internationell adoption som har förmedlats av en auktoriserad adoptionssammanslutning. Det bör sällan vara uppenbart obehövligt att skriftväxla om det rör sig om en enskild adoption eller en nationell adoption. Undantaget bör undantagsvis kunna tillämpas även om det rör sig om en person som inte har lämnat sitt samtycke. En annan situation då det kan vara uppenbart att det saknas anledning att låta föräl- dern yttra sig är om det saknas anledning att anta att ansökan kommer bifallas (jfr 15 § andra stycket 1 ärendelagen).

86

Regeringen anser vidare att domstolen bör kunna avstå från att låta en Prop. 2017/18:121 förälder yttra sig i situationer som motsvaras av de undantag som föreslås

gälla från kravet på en vårdnadshavares samtycke (avsnitt 8.3), nämligen om föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande, om föräldern vistas på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl. Till skillnad från bestäm- melserna om samtycke gäller bestämmelserna om skriftväxling alla för- äldrar, oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte, vilket innebär att undantagen i dessa fall behöver gälla såväl föräldrar som är vårdnads- havare som föräldrar som inte är vårdnadshavare.

De undantag som gäller från kravet på att en förälder ska få möjlighet att yttra sig i adoptionsärendet bör gälla även i förhållande till en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare. Detsamma bör gälla för någon annan som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

När det gäller den som sökanden vill adoptera anser regeringen att det saknas anledning att införa undantag från kravet på skriftväxling i samma utsträckning som när det gäller föräldrarna. Kravet bör dock inte vara undantagslöst. Det förekommer t.ex. att den som sökanden vill adoptera undertecknar adoptionsansökan tillsammans med sökanden. Beroende på omständigheterna kan det i en sådan situation framstå som en helt onödig omgång att låta den som sökanden vill adoptera få tillfälle att yttra sig över ansökan. Mot den bakgrunden bör det finnas möjlighet för dom- stolen att avstå från att skriftväxla med den som sökanden vill adoptera, om det är uppenbart obehövligt.

11.2.3Ärendelagen ska gälla i övrigt

Regeringens förslag: Det ska i 4 kap. föräldrabalken uttryckligen an- ges att lagen om domstolsärenden gäller för domstolens handläggning i adoptionsärenden.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Remissinstanserna invänder inte mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag

En uttrycklig hänvisning till ärendelagen

Förutom regler om de materiella förutsättningarna för adoption inne- håller 4 kap. föräldrabalken vissa bestämmelser om handläggningen av ärenden om adoption i domstol. Därutöver anses lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) gälla. Regeringen delar utredningens be- dömning att det finns anledning att i 4 kap. föräldrabalken uttryckligen ange att ärendelagen ska tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om adoption. Ärendelagen innehåller bl.a. regler om ansökans innehåll (4–6 §§) och komplettering av en ansökan (9 och 10 §§), sammanträde (13, 14, 18, 20 och 21 §§) och bevisning (23–25 §§).

Ärendelagen gäller om inte annat följer av annan lag (2 §). Som redo- visas i avsnitt 11.2.1 och 11.2.2 anser regeringen att 4 kap. föräldra- balken ska innehålla särskilda bestämmer om domstolens utrednings-

skyldighet, vilka som ska få del av handlingar och få tillfälle att yttra sig

87

Prop. 2017/18:121 i adoptionsärendet och om inhämtande av yttrande från Migrationsverket. I 20 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken finns vidare bestämmelser om rättens sammansättning i bl.a. adoptionsärenden. Tingsrätten ska bestå av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vissa bestämmelser om handläggningen i adoptionsärenden med anknytning till ett annat nordiskt land finns även i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

Rätten att överklaga

I 4 kap. föräldrabalken finns en särskild bestämmelse om rätten att över- klaga beslut i adoptionsärenden (11 §). Beslut i sådana ärenden får över- klagas av sökanden eller den som ska höras i ärendet. Bestämmelsen tillkom närmast som en garanti för att en förälder som inte är vårdnads- havare och vars samtycke alltså inte krävs ska kunna göra sina intressen gällande i adoptionsärendet och avser inte att uttömmande reglera vilka som har klagorätt i ett sådant ärende (se prop. 1949:93 s. 232).

Som föreslås ovan ska ärendelagen tillämpas när domstolen handlägger ett adoptionsärende, om inte något är särskilt föreskrivet. Enligt 36 § ärendelagen får ett beslut överklagas av den som beslutet rör om det har gått honom eller henne emot. Det är svårt att tänka sig en situation där de personer som hittills getts rätt att överklaga enligt 4 kap. 11 § föräldra- balken inte skulle anses vara tillräckligt berörda av beslutet för att ha rätt att överklaga enligt ärendelagen. En förälder vars samtycke till adoption- en inte krävs bör utan tvekan vara så pass berörd att han eller hon får överklaga ett beslut om adoption (jfr t.ex. rättsfallen NJA 1973 s. 62 och NJA 2006 s. 505). Som utredningen konstaterar får vidare den som sökanden vill adoptera anses ha ett sådant intresse i saken att han eller hon har rätt att överklaga beslutet enligt 36 § ärendelagen. Om personen är under 18 år, får det i det enskilda fallet avgöras om en god man ska förordnas enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken.

Mot denna bakgrund delar regeringen utredningens bedömning att den särskilda bestämmelsen om överklagande i adoptionsärenden inte be- hövs. I stället ska ärendelagens bestämmelser om överklagande tillämpas i ärenden om adoption.

12 Omoderna bestämmelser

12.125-årsgränsen tas bort

Regeringens förslag: Den som har fyllt 18 år ska kunna prövas som adoptivförälder.

Utredningens förslag överensstämmer inte med regeringens. Utred- ningen anser att 25-årsgränsen ska behållas men att möjligheten till undantag ska utvidgas.

88

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser, bl.a. Barnens Vänner Internationell adoptionsförening, tillstyrker eller invänder inte mot utred- ningens förslag. Förbundet Adoptionscentrum anser att åldern i sig inte bör vara ett skäl för avslag utan i stället bör vara en av flera viktiga fakto- rer vid en helhetsbedömning. Diskrimineringsombudsmannen ifrågasätter 25-årsgränsen utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 4 kap. 1 § föräldrabalken får endast den som har fyllt 25 år adoptera. Om adoptionen avser ett eget barn eller en makes barn eller om det finns synnerliga skäl, får dock även den som har fyllt 18 år men inte 25 år adoptera. Även Danmark, Finland och Norge har en lagstadgad 25-årsgräns.

Den nuvarande 25-årsgränsen har funnits sedan adoptionsreglerna infördes 1918. Åldersgränsen bestämdes efter en avvägning mellan den dåtida uppfattningen att adoption skulle kunna ske först när det stod klart att sökanden inte kunde få ”egna barn” och att reglerna skulle möjliggöra för en kvinna att adoptera ett barn som hon hade fött utom äktenskapet (NJA II 1917 s. 476). Åldersgränsen har tidigare varit föremål för över- vägande, bl.a. i samband med att myndighetsåldern 1969 sänktes till 20 år. Åldersgränsen för adoption behölls dock med hänvisning till att Sverige då var bundet av 1967 års Europarådskonvention som föreskriver en lägsta adoptionsålder om 21 år och att det inte ansågs aktuellt att sänka till den åldern. Däremot utökades möjligheterna till undantag från åldersgränsen. Undantaget för synnerliga skäl är avsett att omfatta bl.a. situationen att två unga makar vet att de inte själva kan få barn och adoption av ett barn till en närstående avliden släkting (prop. 1970:186 s. 50 f.). Genom 2008 års Europarådskonvention har lägsta ålder sänkts till 18 år (konventionen uppställer ett spann om 18–30 år som minimi- ålder med möjlighet till undantag, se artikel 9). 1993 års Haagkonvention uppställer inget krav på lägsta ålder för den som adopterar.

Utredningen gör bedömningen att 25-årsgränsen bör behållas men att möjligheten till undantag bör utvidgas så att den som har fyllt 18 år men inte 25 år ska få adoptera om adoptionen avser en makes eller sambos barn eller det annars med hänsyn till barnets bästa finns särskild anled- ning. Regeringen delar inte utredningens bedömning och anser i stället att 25-årsgränsen helt bör tas bort. Skälen för detta är följande. Enligt regeringens uppfattning bör det krävas starka sakliga skäl för att en åldersgräns som ligger över myndighetsåldern ska upprätthållas. Re- geringen anser att det inte finns sådana skäl i detta fall. Som konstateras i avsnitt 13.2.1 anges bestämmelser om åldersgränser för dem som adop- terar som exempel på bestämmelser som begränsar tillämpningen av principen om barnets bästa i Unicefs handbok om barnkonventionen. Utredningen anför att det generellt sett ställs högre krav på adoptiv- föräldrar än på andra föräldrar på grund av adoptivbarns särskilda bak- grund och sårbarhet. Regeringen instämmer i detta men anser att frågan om sökandens mognad bedöms bäst vid den samlade bedömning av sökandens lämplighet som alltid ska göras. De möjligheter som finns att medge undantag från 25-årsgränsen visar vidare att det finns ett behov av flexibilitet och bedömningar som tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. En jämförelse kan göras med assisterad befruktning. När möjligheten till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård infördes övervägdes ett förslag om en 25-årsgräns efter mönster av adop-

Prop. 2017/18:121

89

Prop. 2017/18:121 tionsreglerna. Med hänvisning till att det ibland kunde finnas anledning att godta yngre personer bedömdes dock att en nedre åldersgräns inte borde föreskrivas (prop. 1984/85:2 s. 12). När möjligheten för ensam- stående kvinnor att få assisterad befruktning infördes gjordes ingen annan bedömning (prop. 2014/15:127 s. 16 och SOU 2014:29 s. 122).

Regeringen föreslår alltså att den gällande 25-årsgränsen med möjlig- het till undantag tas bort. Av tydlighetsskäl bör den ersättas av en 18-års- gräns, vilket stämmer överens med den nedre gräns som 2008 års Europarådskonvention uppställer. Avsikten med regeringens förslag är att ta bort en generell begränsning av möjligheten att adoptera till förmån för en nyanserad bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Adoption av ett barn förutsätter alltid att adoptionen är till barnets bästa. Vid den bedömningen ska bl.a. sökandens ålder och ålders- skillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera beaktas. Om två personer ansöker gemensamt är vidare stabiliteten i deras relation av stor vikt. Det finns mot denna bakgrund inte anledning att tro att personer som är 18 år eller några år därutöver i någon större utsträckning kommer att ansöka om adoption eller, om så sker, tillåtas adoptera. Detta får dock avgöras vid en lämplighetsprövning i det enskilda fallet. Rege- ringen återkommer till den frågan i författningskommentaren.

12.2Adoption av eget barn och omadoption

Regeringens förslag: De särskilda bestämmelserna i föräldrabalken om adoption av eget barn och omadoption ska tas bort.

Bestämmelsen om rättsverkningarna av en adoption ska förtydligas så att den omfattar även omadoption. Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Efter en styvbarnsadoption ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder. Undantaget för om något annat är särskilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur ska behållas.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår att den särskilda bestämmelsen om rättsverk- ningarna av omadoption behålls.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser är positiva till eller invänder inte mot förslagen. Helsingborgs tingsrätt är tveksam till för- slaget att ta bort undantagen avseende adoption av eget barn. Förbundet Adoptionscentrum anser att undantaget från regeln att ett adoptivbarn anses som barn till adoptivföräldrarna i stället för sina tidigare föräldrar i fall då det är särskilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur bör tas bort.

90

Skälen för regeringens förslag

Adoption av eget barn

Särskilda bestämmelser om möjlighet till adoption av eget barn fanns redan i 1917 års adoptionslag. Med eget barn avses i detta sammanhang ett barn som sökanden är genetisk men inte rättslig förälder till. Situationen som avses är att sökanden tidigare har adopterat bort sitt barn och nu vill ”adoptera tillbaka” det. Ursprungligen avsåg regleringen barn utom äktenskap. Dessa barn hade på den tiden inte samma rättsliga ställning som barn som föddes inom äktenskapet och det ansågs att möj- ligheten till adoption av eget barn i många fall innebar en förbättring för de s.k. oäkta barnens ställning. Vidare ansågs adoption kunna erbjuda en möjlighet för en kvinna att ta hand om ett oäkta barn utan att det behövde bli känt att barnet var hennes eget (se NJA II 1917 s. 476 f.).

Numera har barn som föds utom äktenskap samma rättsliga ställning som barn som föds inom äktenskap och samhällets uppfattning om för- äldraskap har förändrats. Trots detta finns det fortfarande vissa sär- bestämmelser om adoption av eget barn i föräldrabalken. Bland annat gäller vid adoption av eget barn inte kravet på att den som vill adoptera ska ha fyllt 25 år (4 kap. 1 §). Vidare får en make adoptera ensam om adoptionen avser ett eget barn (4 kap. 3 §). Redan Förmynderskaps- utredningen föreslog att de särskilda bestämmelserna om adoption av eget barn skulle tas bort. Utöver att hänvisa till att skillnaden i rättsligt hänseende mellan barn födda i och utom äktenskapet hade slopats konstaterade den utredningen att det, sedan Sverige infört stark adoption, är oegentligt att tala om adoption av eget barn när en biologisk förälder vill ”ta tillbaka” ett bortadopterat barn (SOU 1989:100 s. 162 f.).

Med regeringens förslag att 25-årsgränsen ska ersättas med en generell 18-årsgräns (avsnitt 12.1) finns det inte längre behov av undantag från ålderskravet vid adoption av eget barn. Regeringen anser att det inte heller finns behov av en möjlighet för en make att adoptera ensam på den grunden att adoptionen avser ett eget barn. Som redovisas i avsnitt 6 är utgångspunkten att makar endast får adoptera gemensamt och detta föreslås gälla även för sambor. Regeringen ser inga bärande skäl för att tillåta en make (eller sambo) att adoptera ensam i denna situation. En adoption utsläcker rättsförhållandet till de tidigare föräldrarna, vilket i den nu aktuella situationen är adoptivföräldrarna. Redan av den anled- ningen är det rimligt att en adoption inom ett äktenskap eller samboskap genomförs av paret tillsammans. Möjligheten att genomföra en adoption utan makens eller sambons medverkan på den grunden att det rör sig om ”eget barn” bör därför tas bort. Om det undantagsvis inträffar att en person adopterar bort ett barn och sedan vill ”adoptera tillbaka” barnet, bör alltså de allmänna adoptionsreglerna vara fullt ut tillämpliga. I avsnitt 16 tar regeringen upp frågan om behov av ändringar i socialförsäkrings- balken och föräldraledighetslagen (1995:584) med anledning av att begreppet adoption av eget barn utmönstras.

Omadoption och rättsverkningarna av adoption

Med omadoption avses adoption av någon som är adopterad. Möjligheten till omadoption infördes samtidigt som Sverige slutligt övergick från svaga till starka adoptioner och möjligheten att häva en adoption av-

Prop. 2017/18:121

91

Prop. 2017/18:121 skaffades. När dessa förändringar infördes konstaterades att det visser- ligen inte borde råda någon större tvekan om att särskilda regler som rör

 

adoptivföräldrar blir tillämpliga på de nya adoptivföräldrarna efter en

 

omadoption (numera 4 kap. 7 § föräldrabalken). I tydliggörande syfte

 

infördes dock en särskild bestämmelse om att all verkan av en adoption

 

upphör vid en omadoption. Vidare infördes särskilda tillägg i bestämmel-

 

serna om förfarandet vid adoption för att tydliggöra att dessa vid om-

 

adoption gäller adoptivföräldrarna i stället för de biologiska föräldrarna

 

(prop. 1970:186 s. 31 f.). I 4 kap. föräldrabalken finns mot denna bak-

 

grund särbestämmelser om omadoption som gäller förutsättningarna för

 

styvbarnsadoption (4 kap. 3 §), krav på samtycke från föräldrar (4 kap.

 

5 a §) och vem som ska höras i adoptionsärendet (4 kap. 10 §). Det rör

 

sig inte om undantag från vad som annars gäller utan om att förtydliga att

 

det som gäller vid adoption gäller även vid omadoption.

 

Enligt den gällande paragrafen om rättsverkan av en omadoption upp-

 

hör verkan av en adoption när det gäller adoptivbarnets ställning i för-

 

hållande till adoptivföräldern och dennes släktingar om adoptivbarnet

 

adopteras av någon annan än adoptivförälderns make (4 kap. 7 §). Rege-

 

ringen anser att denna paragraf med dagens synsätt är överflödig. Nu-

 

mera görs ingen generell skillnad mellan adopterade barn och andra barn

 

och mellan adoptivföräldrar och andra föräldrar. När man talar om en

 

adopterad persons föräldrar avses adoptivföräldrarna. Paragrafen om

 

rättsverkningarna av en adoption bör formuleras om så att den omfattar

 

även omadoptioner (i 4 kap. 8 § används begreppet biologiska föräldrar).

 

Den bör även få en modernare språklig utformning. I linje med Lag-

 

rådets synpunkt bör bestämmelsen dock utformas i närmare anslutning

 

till den gällande lagtexten än som föreslogs i lagrådsremissen. Den som

 

har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn

 

till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den

 

andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats dock anses

 

som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan

 

författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig

 

betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes

 

adoptivförälder. Detta innebär ingen ändring i sak men tydliggör att

 

adoption och omadoption är likvärdiga och den särskilda paragrafen om

 

rättsverkningarna av omadoption kan utgå.

 

Inte heller i övrigt anser regeringen att de särskilda bestämmelserna om

 

omadoption fyller en funktion och de bör därför inte föras över till det

 

nya 4 kap. föräldrabalken. I stället ska det som gäller för adoption i

 

övrigt tillämpas även vid adoption av någon som är adopterad.

 

Förbundet Adoptionscentrum tar upp frågan om de undantag som

 

gäller från huvudregeln om adoptionens rättsverkningar. Som framgår

 

ovan gäller inte huvudregeln om något annat är särskilt föreskrivet eller

 

följer av rättsförhållandets natur. En särskild reglering avseende adoptiv-

 

barn är numera mycket ovanligt. Det finns i bl.a. socialförsäkringsbalken,

 

föräldraledighetslagen och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

 

Undantaget för situationer då något annat följer av rättsförhållandets

 

natur syftar bl.a. på ett adoptivbarns rätt att få frågor om faderskap prö-

 

vade enligt 1–3 kap. föräldrabalken (jfr prop. 1971:143 s. 77 f.). Brotten

 

samlag med avkomling och samlag med syskon enligt 6 kap. 7 § brotts-

92

balken kan vidare inte begås inom ramen för ett adoptivförhållande

(prop. 2004/05:45 s. 83). Regeringen konstaterar att det alltså finns Prop. 2017/18:121 behov av att i vissa fall undanta adoptivförhållanden från lagstiftning

som rör föräldraskap eller tillämpa särskilda regler, t.ex. när det gäller faderskap och föräldraskap i föräldrabalken och vissa sociala förmåner. Det finns inte möjlighet att inom ramen för detta lagstiftningsärende göra en översyn av straffbestämmelserna om samlag med avkomling och samlag med syskon. Eftersom det alltså fortfarande finns särbestäm- melser i fråga om adoptivförhållanden bör undantagen i bestämmelsen om adoptionens rättsverkningar inte ändras.

Som utredningen konstaterar tillåter 2008 års Europarådskonvention omadoption bl.a. om det rör sig om styvbarnsadoption eller om den tidig- are adoptionen har upphört eller upphör genom omadoptionen (artikel 8). Enligt den förklarande rapporten ger artikeln uttryck för principen att ett barn kan tillhöra endast en familj. Alla svenska adoptioner är starka adoptioner, vilket innebär att det rättsliga förhållandet till de tidigare för- äldrarna avslutas genom adoptionen. Mot den bakgrunden delar regering- en utredningens bedömning att den möjlighet till omadoption som finns i det svenska regelverket stämmer överens med konventionen.

12.3

Ersättning i samband med adoption

 

 

 

Regeringens förslag: En ansökan om adoption ska inte heller fram-

 

över få bifallas om det från någon sida har getts eller utlovats ersätt-

 

ning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Ett

 

sådant avtal om ersättning eller underhåll ska vara utan verkan.

 

Förbudet mot ersättning vid adoption skärps genom att reglerna om

 

underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp ska tas bort.

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget.

 

Skälen för regeringens förslag: Det är en grundläggande princip att

 

adoption inte får ske mot betalning. Handel med barn ska under inga

 

omständigheter få förekomma och Sverige är ett av de länder som arbetar

 

aktivt med dessa frågor. Principen om att adoption inte får ske mot

 

ersättning kommer till uttryck i barnkonventionen (artikel 21), 1993 års

 

Haagkonvention (artikel 4) och 2008 års Europarådskonvention (arti-

 

kel 17). Enligt 7 kap. 2 § brottsbalken är det straffbart att vid annans

 

adoption av ett barn utverka samtycke eller tillstånd till adoption, bl.a.

 

genom att utlova eller ge otillbörlig ersättning. Enligt 4 kap. 6 § andra

 

stycket föräldrabalken får en adoptionsansökan inte bifallas om det från

 

någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om

 

bidrag till barnets underhåll (se vidare SOU 2016:11 s. 554 f.). Rege-

 

ringen anser att denna ordning bör gälla även fortsättningsvis. För att

 

förtydliga att avtal om ersättning i strid med förbudet alltid är utan

 

verkan bör bestämmelsen dock omformuleras något.

 

Den syn på ersättning i samband med adoption som nuvarande lag-

 

stiftning ger uttryck för har inte alltid gällt. 1917 års adoptionslag tillät

 

att ersättning lämnades eller utfästes vid adoption. När ett förbud mot er-

 

sättning senare infördes behölls en möjlighet att lämna bidrag till barnets

 

underhåll i form av ett engångsbelopp (se NJA II 1923 s. 496 f.). Under-

93

Prop. 2017/18:121 hållsbidrag lämnas genom att det inbetalas till socialnämnden eller ut- fästs på visst sätt. Socialnämnden ska köpa en livränta för pengarna (4 kap. 6 § andra stycket föräldrabalken). Enligt utredningens under- sökningar används bestämmelsen inte och utredningen bedömer att den är obsolet. Redan mot den bakgrunden finns det anledning att överväga om undantaget bör tas bort. Det finns även principiella invändningar mot undantaget. Bestämmelsen om underhåll i form av ett engångsbelopp avser visserligen inte ersättning till adoptivföräldrarna utan underhåll till barnet. Det kan dock ifrågasättas om det är lämpligt att det finns en möj- lighet att lämna pengar till barnets underhåll i samband med en adoption. Regeringen anser mot den här bakgrunden att möjligheten att lämna underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp bör tas bort. På så sätt understryks ytterligare att en grundläggande förutsättning i svensk adop- tionslagstiftning är att adoption inte får ske mot ersättning.

Förbudet mot betalning vid adoption innebär inte att en adoption inte kan vara förenad med kostnader. En internationell adoption kan innebära tämligen stora kostnader för sökanden för bl.a. avgifter, översättning och resor. För att förhindra att ekonomiskt svaga grupper utestängs från möjligheten att adoptera och att underlätta att adoptivbarn får syskon infördes 1989 regler om adoptionsbidrag (prop. 1988/89:3). Adoptions- bidraget höjdes 2017 från 40 000 kr till 75 000 kr per barn (21 kap. 2 § socialförsäkringsbalken och prop. 2016/17:1 utg. omr. 12 s. 9).

13 Internationell adoption

13.1 Regelverket kring internationell adoption

 

Med internationell adoption avses att en eller två personer med hemvist i

 

Sverige adopterar ett barn som har sin hemvist i ett annat land (jfr 1 §

 

lagen [1997:192] om internationell adoptionsförmedling).

 

Den som vill genomföra en internationell adoption ska enligt 4 § första

 

meningen lagen om internationell adoptionsförmedling anlita en auktori-

 

serad adoptionssammanslutning. Det är Myndigheten för familjerätt och

 

föräldraskapsstöd som avgör frågor om auktorisation och som har tillsyn

 

över de auktoriserade sammanslutningarna (5 §). För närvarande finns tre

 

auktoriserade adoptionssammanslutningar i Sverige. I enstaka fall av

 

adoption som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl

 

får adoption ske utan medverkan av en auktoriserad sammanslutning

 

(4 § andra meningen). Detta kallas enskild adoption. Myndigheten för

 

familjerätt och föräldraskapsstöd ska i sådana fall pröva om förfarandet

 

är godtagbart innan barnet lämnar ursprungslandet.

 

Enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) får ett barn som har sin

 

hemvist utomlands inte tas emot i syfte att adopteras utan socialnämn-

 

dens medgivande. Ett medgivande ska inhämtas innan barnet lämnar den

 

stat där barnet har sin hemvist. Medgivande får lämnas endast om den

 

som ansöker är lämpad att adoptera. Lämplighetsbedömningen har sin

 

grund i 1993 års Haagkonvention (artikel 5 a) men gäller oavsett om

94

adoptionen sker från ett land som har tillträtt konventionen eller inte (jfr

 

även artikel 10 i 2008 års Europarådskonvention angående utredningen Prop. 2017/18:121 inför en adoption). Kravet på medgivande gäller vidare oavsett om

adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning eller om det rör sig om en enskild adoption. Att prövningen tar sikte på sökan- dens lämplighet hänger samman med att det vid medgivandeprövningen vanligtvis ännu inte är känt vilket barn som adoptionen kommer att avse. Utöver kravet på medgivande gäller att socialnämnden, när ett visst barn har föreslagits för adoption, ska pröva om adoptionsförfarandet ska få fortsätta (6 kap. 14 § socialtjänstlagen).

Om en internationell adoption avser ett barn med hemvist i en stat som har tillträtt 1993 års Haagkonvention ska även bestämmelserna i den konventionen tillämpas. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps- stöd är centralmyndighet enligt konventionen.

Som framgår av avsnitt 4 finns det flera olika beslutsvägar vid inter- nationell adoption. Ibland fattas adoptionsbeslutet i ursprungsstaten och ibland fattas det i Sverige. Oavsett var beslutet fattas gäller kraven i socialtjänstlagen och lagen om internationell adoptionsförmedling.

Internationella adoptioner av barn från andra länder till Sverige blev vanliga under andra hälften av 1900-talet. Under senare år har dock an- talet internationella adoptioner stadigt minskat. Detta beror bl.a. på att välståndet i flera tidigare ursprungsstater har ökat och att man på många håll i världen har fått bättre förutsättningar att själva ta om hand barn som behöver nya föräldrar. Det minskade antalet internationella adoptio- ner beror även på att de alternativ till adoption som finns för ofrivilligt barnlösa personer i Sverige, t.ex. assisterad befruktning, används i ökad omfattning. År 2017 genomfördes 240 internationella adoptioner via de auktoriserade adoptionssammanslutningarna. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd behandlade samma år 21 ansökningar om tillstånd till enskild adoption.

13.2Medgivandeprövningen

13.2.1Sökandens lämplighet

Regeringens förslag: Vid medgivandeprövningen ska socialnämnden göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet. Vid den bedöm- ningen ska särskilt beaktas

sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd,

sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk,

sökandens ålder och hälsotillstånd, och

stabiliteten i relationen, om ett medgivande söks av makar eller sambor.

Regeringens bedömning: Det bör inte införas en övre åldersgräns

för medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår en annan utformning av bestämmelsen om medgivande till internationell adoption. Vidare föreslår utredningen att ett medgivan-

95

Prop. 2017/18:121 de att ta emot ett barn för internationell adoption inte ska få lämnas om sökanden eller sökandena vid ansökningstillfället har fyllt 43 år.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker för- slagen eller invänder inte mot dem, däribland Varbergs tingsrätt,

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Stockholms universitet, Adopterade Koreaners Förening och ett antal kommuner.

Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om en övre åldersgräns men anser att det bör förtydligas att bedömningen av sökandens lämplighet måste utgå från barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran. De remiss- instanser som är positiva till förslaget om en övre åldersgräns framför bl.a. att förslaget innebär att förutsebarheten ökar och att bedömningen i olika kommuner kan väntas bli mer enhetlig. Danderyds kommun är visserligen positiv till en övre åldersgräns men anser samtidigt att undantagen från bestämmelsen bör vara mer omfattande än vad utred- ningen föreslår. Familjeföreningen för internationell adoption är också positiv till förslaget men pekar på vikten av att en individuell bedömning alltid görs. Många remissinstanser är kritiska eller avstyrker förslaget om en åldersgräns, däribland Växjö tingsrätt, Umeå tingsrätt, Barnombuds- mannen, Diskrimineringsombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundet Adoptionscentrum, Barnens Vänner Internationell adoptionsförening och Ensamstående adoptivföräldrars förening. Bland de argument som anförs mot förslaget kan nämnas att det är svårt att fastställa en övre gräns eftersom hälsan varierar mellan olika personer, att förslaget innebär mindre flexibilitet och att en reglering utan övre åldersgräns ger mer utrymme att ta hänsyn till åldersskillnaden mellan sökanden och barnet. Göta hovrätt anser att förslaget innebär en obefo- gad skillnad mellan internationella och nationella adoptioner och att behovet av en övre åldersgräns kan ifrågasättas. Stockholms kommun anser att det behöver utarbetas riktlinjer till hjälp för socialtjänstens bedömningar.

Förbundet Adoptionscentrum föreslår att positiva beslut om med- givande att ta emot ett barn för internationell adoption ska kunna över- klagas för barnets räkning. Myndigheten för internationella adoptions- frågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) fram- för synpunkter angående vad som händer om ett medgivande ändras av kammarrätten.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Lämplighetsbedömningen i dag

Som redovisas i avsnitt 13.1 får ett barn med hemvist utomlands inte utan socialnämndens medgivande tas emot i syfte att adopteras. Den som vill genomföra en internationell adoption måste alltså först få ett medgivan- de. Medgivande får lämnas endast om sökanden är lämpad att adoptera. Lämplighetsbedömningen ska göras med beaktande av samtliga omstän- digheter som är avgörande för adoptionen (prop. 2003/04:131 s. 59). Vid bedömningen ska dock särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och

96

sociala nätverk. Sökanden ska vidare ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption.

En övre åldersgräns bör inte införas

Utredningen föreslår att ett medgivande att ta emot ett barn för inter- nationell adoption inte ska få lämnas om sökanden eller sökandena vid tidpunkten för ansökan har fyllt 43 år. Åldersgränsen ska enligt förslaget inte gälla om barnet har en personlig anknytning till sökanden eller om det annars finns särskilda skäl. Som skäl för att införa en övre ålders- gräns anför utredningen att det ökar förutsebarheten och enhetligheten i bedömningen av sökandens lämplighet. Utredningen föreslår inte att åldersgränsen ska finnas i 4 kap. föräldrabalken utan i socialtjänstlagen. Begränsningen skulle alltså gälla endast vid internationell adoption.

Regeringen anser att åldersgränser är en typ av generell begränsning som bör undvikas i adoptionslagstiftningen eftersom den inte främjar en nyanserad och ändamålsenlig bedömning i det enskilda fallet. Som Barn- ombudsmannen noterar anger Unicefs handbok om barnkonventionen åldersgränser för dem som adopterar som exempel på något som begrän- sar tillämpningen av principen om barnets bästa. Frågan är om det trots detta finns skäl för en övre åldersgräns vid just internationell adoption.

När adoptionsreglerna infördes övervägdes behovet av föreskrifter om viss åldersskillnad mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Bedömningen gjordes dock att åldersskillnaden i stället är en aspekt som domstolen får ta hänsyn till vid bedömningen av om adoptionen är lämp- lig. En övre åldersgräns diskuterades inte, vilket sannolikt har sin grund i dåtidens uppfattning att det var lämpligast att en person fick adoptera först när det stod klart att han eller hon inte själv kunde få barn. Den lägsta åldern för sökanden bestämdes dock till 25 år med hänvisning till att en högre minimiålder ofta skulle omöjliggöra adoption av egna utom- äktenskapliga barn (se NJA II 1917 s. 475 f. och 489).

Synen på sökandens ålder vid adoption har förändrats sedan 1918. Uppfattningen är inte längre att adoption bör komma i fråga först när sökanden har uppnått en sådan ålder att det står klart att han eller hon inte längre själv kan få barn. Nuförtiden rör diskussionen främst frågan vid vilken ålder sökanden bör anses vara för gammal för att vara lämpad att adoptera. Ett skäl att beakta sökandens ålder vid adoption är att adoptivföräldern under åtskilliga år framåt behöver ha styrka och flexi- bilitet att möta barnets behov. Som Sveriges Kommuner och Landsting anför är variationen mellan olika personer dock stor när det gäller s.k. biologisk ålder. Ålder och hälsa bör mot denna bakgrund ses i ett sammanhang. Det finns även ett värde i att åldersstrukturen i adoptiv- familjer inte skiljer sig alltför mycket från åldersstrukturen i andra familjer (prop. 2003/04:131 s. 60 f.). Som Umeå tingsrätt påpekar blir människor i dag föräldrar senare i livet, vilket innebär både att allt äldre personer axlar föräldrarollen och att åldersstrukturen i familjer förändras. Samhällets syn på vilken ålder som är lämplig för föräldraskap och adoption och föräldrars ålder i förhållande till barnets bästa förändras alltså över tid. Det kan tilläggas att de barn som i dag är aktuella för internationell adoption generellt sett är äldre än vad som var fallet tidi-

Prop. 2017/18:121

97

Prop. 2017/18:121 gare. Även om en adoptivförälder är äldre när den får barnet i sin vård blir därmed alltså inte åldersskillnaden nödvändigtvis större.

Att sökandens ålder särskilt ska beaktas vid medgivandeprövningen in- fördes 2005. Även då hade en utredning föreslagit en övre åldersgräns, den gången 42 år, för internationell adoption men regeringen lämnade inte något sådant förslag. Regeringen anförde att flexibiliteten i bedöm- ningarna riskerar att minska om åldersgränsen slås fast i lag och att en mer flexibel reglering ökar förutsättningarna för att vid bedömningen väga in också intresset av att åldersskillnaden mellan barnet och adoptiv- föräldern inte är för liten (prop. 2003/04:131 s. 61). De skäl som 2005 anfördes mot en lagstadgad övre åldersgräns är enligt regeringen fort- farande relevanta. Om en övre åldersgräns införs kan det visserligen leda till enhetligare bedömningar. De möjligheter till undantag från ålders- gränsen som utredningen föreslår innebär dock att det även med utred- ningens förslag kan behöva göras mer komplicerade bedömningar. Det är alltså inte säkert att utredningens förslag skulle innebära en enhetlig tillämpning. En påtaglig nackdel med en åldersgräns är vidare att den är statisk och därmed riskerar att inte motsvara den syn som råder vid den tidpunkt bedömningen görs. Framför allt tar en lagstadgad åldersgräns inte tillräcklig hänsyn till individens förutsättningar i det enskilda fallet och riskerar därför att leda till resultat som inte är till barnets bästa. För regeringen framstår det som främmande med en ordning som generellt och på förhand slår fast att någon över en viss ålder inte kan möta de krav som ställs på adoptivföräldrar och alltså inte är lämplig. En viss jämförelse kan i detta sammanhang göras med reglerna om assisterad befruktning där lagstiftaren har valt att inte införa någon lagstadgad övre åldersgräns (se prop. 2014/15:127 s. 16).

Diskrimineringsombudsmannen och Umeå tingsrätt ifrågasätter en åldersgräns ur ett diskrimineringsperspektiv. Regeringen anser att en samlad bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall stämmer bättre överens med Europakonventionens krav än en generell övre ålders- gräns (jfr Schwizgebel mot Schweiz, no. 25762/07, 10 juni 2010).

Utöver det anförda konstaterar regeringen att eftersom utredningen inte föreslår någon generell åldersgräns eller något krav på viss åldersskillnad i 4 kap. föräldrabalken ska sökandens ålder och åldersskillnaden vid den slutliga prövningen av en adoption med utredningens förslag även fort- sättningsvis vägas in som en av flera relevanta omständigheter. Att sam- tidigt införa en åldersgräns vid medgivandeprövningen kan uppfattas som inkonsekvent och bidrar inte till en enhetlig reglering. En sådan ord- ning innebär även, som Göta hovrätt påpekar, att i praktiken olika krav uppställs beroende på om det rör sig om en nationell eller internationell adoption.

Sammantaget anser regeringen att det inte finns skäl att införa en lag- stadgad övre åldersgräns för internationell adoption. I likhet med Helsingborgs tingsrätt anser regeringen att åldern i stället ska vara en av flera omständigheter som beaktas. Som framgår av det följande anser regeringen vidare att det finns anledning att flytta tyngdpunkten i lämp- lighetsprövningen från sökandens ålder och ytterligare markera att åldern bör ingå som en av flera relevanta omständigheter.

98

En samlad bedömning av sökandens lämplighet

En adoption ska vara till barnets bästa. Därför måste den eller de som ska adoptera ha sådana personliga egenskaper och förmåga till samspel att adoptivbarnets särskilda behov kan tillgodoses (prop. 2003/04:131 s. 59). Det är viktigt att prövningen av sökandens lämplighet innefattar en indi- viduell bedömning av just hans eller hennes förutsättningar att adoptera. I grunden anser regeringen att de förutsättningar som anges i 6 kap. 12 § socialtjänstlagen väl speglar de krav som bör ställas på den som vill ta emot att barn för internationell adoption. Enligt paragrafen ska särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Sökanden ska vidare ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption. Som konstateras ovan är avsikten redan i dag att en samman- vägd bedömning ska göras. Detta har dock inte alltid blivit resultatet i praktiken.

När den uttryckliga hänvisningen till sökandens ålder infördes ut- talades, med hänvisning till ett avgörande från Högsta förvaltningsdom- stolen (rättsfallet RÅ 1995 ref. 67), att ett generellt medgivande att ta emot ett barn för adoption i allmänhet inte bör ges till personer över 45 år. Regeringen uttalade vidare att en riktpunkt bör vara att den eller de som vill adoptera får vara högst 42 år då ansökan om adoption görs. Som exempel på fall då det kunde finnas anledning att godta en högre ålder angavs att endast en av två sökande hade en ålder som översteg rikt- märket eller att det handlade om att adoptera ett syskon till ett tidigare adopterat barn (prop. 2003/04:131 s. 87). Lagändringen och förarbets- uttalandena har enligt regeringens uppfattning lett till att sökandens ålder i alltför stor utsträckning hamnar i fokus för bedömningen, ofta med hänvisning till de riktmärken som anges i nyss nämnda förarbeten. Även om det finns exempel i praxis på fall då även något äldre personer har bedömts lämpliga att adoptera tycks de riktmärken som anges i förarbete- na uppfattas som en presumtion eller åldersgräns (jfr rättsfallet RÅ 2007 ref. 74). Enligt regeringens mening måste en sökande rimligen i det enskilda fallet kunna bedömas vara en lämplig adoptivförälder trots en i sammanhanget hög ålder. De andra faktorer som i dag ska beaktas särskilt, t.ex. hälsa, är sådana att de med nödvändighet inte kan bedömas på ett närmast schabloniserat sätt. Åldern bör på samma sätt bedömas mer nyanserat och utgöra en faktor bland flera vid en samlad bedömning av sökandens person och situation. Här kan det noteras att 2008 års Europarådskonvention anger hälsa men inte ålder som en omständighet som särskilt ska beaktas (artikel 10). Det avgörande bör vara om sökan- den med beaktande av alla omständigheter bedöms ha förutsättningar att adoptera och därmed är lämplig.

Med hänsyn till det anförda anser regeringen att 6 kap. 12 § social- tjänstlagen bör formuleras om. Det bör tydligt framgå att socialnämnden vid bedömningen av sökandens lämplighet ska göra en samlad bedöm- ning utifrån alla relevanta omständigheter. De omständigheter som lyfts fram i paragrafen ska ses tillsammans och syftet är inte att socialnämn- den vid sin bedömning ska ”bocka av” olika kriterier, vilket bl.a. innebär att det inte anges några riktmärken vad gäller sökandens ålder. Det

Prop. 2017/18:121

99

Prop. 2017/18:121 handlar i stället om att göra en bedömning av sökanden som person och att, som DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder anför, bedöma sökandens situation som en helhet. Sökanden ska ha förmåga att vara förälder till ett adoptiv- barn och ha förutsättningar att ge barnet en trygg uppväxt. I de fall barnet är känt vid medgivandeprövningen ska bedömningen av sökandens lämplighet utgå från det aktuella barnet (se avsnitt 13.2.2). Även i övriga fall ska dock lämplighetsbedömningen ta sin utgångspunkt i barnets bästa. Även om en samlad bedömning ska göras kan det naturligtvis inträffa att en viss omständighet, t.ex. sökandens hälsotillstånd, får stor eller till och med avgörande betydelse för bedömningen. Som Barnens Vänner Internationell adoptionsförening påpekar har många av de barn som i dag är aktuella för internationell adoption särskilda behov på grund av t.ex. en funktionsnedsättning. Inte sällan har barnen hunnit få traumatiska livserfarenheter. Detta ställer särskilda krav på att de som får tillstånd att genomföra en internationell adoption har de förutsättningar som krävs för att klara det åtagande som adoptionen innebär. Vid denna prövning bör personliga egenskaper och individuella förutsättningar vara i förgrunden för bedömningen.

Stabiliteten i relationen är en viktig omständighet vid bedömningen av sökandenas lämplighet i de fall då ett par ansöker gemensamt. Rege- ringen delar utredningens bedömning att frågan om stabiliteten i för- hållandet bör finnas med bland de omständigheter som särskilt ska beak- tas vid lämplighetsbedömningen. I detta bör ligga bl.a. att sökandenas relation är varaktig och förtroendefull och att paret tidigare har kunnat hantera påfrestningar som relationen har utsatts för. Detta innebär att det inte bör komma i fråga att besluta om medgivande om sökandena har bott ihop under endast en mycket begränsad tid. Stabiliteten i relationen hänger nära samma med de personliga egenskaperna och det sociala nätverket och bör bedömas som en del av en helhet. Däremot anser rege- ringen att det inte, som Umeå kommun föreslår, i lag bör anges en minimitid för relationens längd.

Några processuella frågor

Några remissinstanser framför synpunkter på handläggningsreglerna vid prövning av ansökan om medgivande. Enligt 10 kap. 4 § socialtjänst- lagen är möjligheten att delegera uppgiften att besluta om medgivande till internationell adoption begränsad. Till skillnad från Lidingö kommun anser regeringen att det inte har framkommit tillräckliga skäl att ändra detta. Förbundet Adoptionscentrum föreslår att ett positivt beslut om medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption ska kunna överklagas för barnets räkning. Regeringen konstaterar att frågan om vem som får överklaga ett beslut om medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption avgörs av allmänna bestämmelser i förvaltnings- lagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Det finns inte skäl att överväga särskilda bestämmelser för detta fall. Myndigheten för familje- rätt och föräldraskapsstöd anför att det kan uppkomma bekymmer- samma situationer om en kammarrätt efter överklagande avslår ansökan eftersom förvaltningsrättens medgivandebeslut gäller omedelbart och

sökanden kan ha hunnit få ett s.k. barnbesked innan beslutet ändras.

100

Regeringen konstaterar att det finns flera sätt att undvika en situation av Prop. 2017/18:121 det slag som myndigheten tar upp. Förvaltningsrätten kan förordna att

beslutet ska gälla först när det har fått laga kraft. Om ett sådant för- ordnande inte gäller, kan beslutet inhiberas på socialnämndens begäran. Om en auktoriserad adoptionssammanslutning förmedlar adoptionen, bör denna vidare informera berörda aktörer om vilken procedur som gäller och i vilket skede medgivandet får laga kraft. Regeringen anser mot denna bakgrund att det saknas skäl att reglera frågan särskilt.

13.2.2Stärkt skydd vid adoption av ett känt barn

Regeringens förslag: Om det vid socialnämndens medgivandepröv- ning är känt vilket barn sökanden vill adoptera, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och det ska även i övrigt kunna antas att adoptionen är till barnets bästa.

Regeringens bedömning: Prövningen av om förfarandet ska få fortsätta bör behållas, även i fall då en utvidgad medgivandeprövning har gjorts och adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår att socialnämnden redan vid medgivandeprövningen ska bedöma att adoptionen fullt ut är till barnets bästa. Däremot föreslås inte att lämplighetsbedömningen ska göras i förhållande till det enskilda bar- net. Utredningen föreslår att det inte längre ska krävas att socialnämnden i ett senare skede prövar om förfarandet får fortsätta, i fall då en utvidgad medgivandeprövning har gjorts och adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser, bl.a. Stockholms tings- rätt, Sveriges Kommuner och Landsting, Familjerättssocionomernas Riksförening och Rädda Barnen, tillstyrker förslagen eller invänder inte mot dem. Förvaltningsrätten i Stockholm pekar på risken för utrednings- svårigheter i fråga om barnets förhållanden i utlandet om barnets bästa ska bedömas vid medgivandeprövningen. Myndigheten för internatio- nella adoptionsfrågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldra- skapsstöd) anför att förslaget om att det inte ska krävas att social- nämnden prövar om adoptionsförfarandet får fortsätta innebär att det är viktigt att eventuella ändrade förhållanden hos den som har ett gällande medgivande uppmärksammas. Förbundet Adoptionscentrum anser att socialnämnden även bör pröva om övriga förutsättningar enligt föräldra- balken är uppfyllda. Förbundet anser vidare att prövningen av om för- farandet ska få fortsätta i förekommande fall bör göras av de auktori- serade adoptionssammanslutningarna i stället för av socialnämnden.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Det finns behov av en bättre kontroll vid adoption av ett känt barn

Den första bedömningen som görs vid en internationell adoption är medgivandeprövningen enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (jfr prop. 1996/97:91 s. 51). Den prövningen avser i dag endast sökandens lämplig-

het som adoptivförälder. Detta är naturligt eftersom det vid denna tid-

101

Prop. 2017/18:121 punkt oftast inte är känt vilket barn som sökanden kommer att vilja adoptera (jfr rättsfallet RÅ 1991 ref. 70). Prövningen är alltså begränsad till sökandens lämplighet och omfattar inte någon prövning utifrån barnets bästa även i de fall det är känt vilket barn som sökanden vill adoptera. I flera fall av adoption av ett känt barn önskar sökanden genomföra en enskild adoption enligt 4 § lagen (1997:192) om inter- nationell adoptionsförmedling. Inte heller vid en ansökan om tillstånd till enskild adoption görs någon prövning av om den planerade adoptionen är till barnets bästa (prop. 1996/97:91 s. 79).

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har i olika samman- hang framfört att det finns särskilda svårigheter att bedöma om en adop- tionsplacering är till barnets bästa vid adoption av redan kända barn, ofta släktingbarn, som är bosatta i sitt hemland när frågan prövas av svenska myndigheter. Enligt myndigheten lever en del av dessa barn i fungerande familjer i hemlandet. Att det varken vid medgivandeprövningen eller vid en prövning av om enskild adoption ska få ske görs en prövning utifrån barnets bästa är ett problem framför allt i fall som rör stater som inte är anslutna till 1993 års Haagkonvention och där det kanske inte alltid finns ett krav på att barnets behov av en adoption utreds i ursprungsstaten (se myndighetens årsredovisning 2017 s. 17 f.). Handboken för socialtjäns- tens handläggning av internationella och nationella adoptioner innehåller för närvarande ingen närmare vägledning för hur lämplighetsbedöm- ningen ska göras i de fall då sökanden vill adoptera ett barn som han eller hon redan har en relation till. Linköpings universitet anför att det finns en risk att kraven för adoption sätts för lågt i de fall då sökanden har en relation till barnet sedan tidigare – t.ex. vid enskild adoption av släkting- barn – eftersom endast sökanden övervägs som adoptivförälder.

Enligt regeringens mening finns det mot den nu redovisade bakgrunden ett tydligt behov av att anpassa medgivandeprövningen för att kunna göra bättre bedömningar inför adoption av ett på förhand känt barn.

En utvidgad medgivandeprövning

För att stärka barnets ställning i de fall då det redan vid medgivandepröv- ningen är känt vilket barn som sökanden vill adoptera anser regeringen att medgivandeprövningen behöver anpassas och utvidgas. Det bör in i det längsta undvikas att det konstateras att adoptionen inte är till barnets bästa först när barnet har kommit till Sverige.

Till att börja med bör sökandens lämplighet i dessa fall prövas i för- hållande till det enskilda barnet. Detta får betydelse framför allt vid enskild adoption som ofta avser ett släktingbarn eller vid adoption av ett syskon till ett tidigare adopterat barn. Som framgår av avsnitt 7.1 ska den omständigheten att barnet har en anknytning till sökanden beaktas och kan ha betydelse för bedömningen av sökandens lämplighet. Detta inne- bär dock inte att det generellt ska ställas lägre krav på sökandens lämp- lighet vid enskild adoption än vid annan internationell adoption.

För att förbättra möjligheterna att på ett tidigt stadium avstyra adop- tioner som inte är till barnets bästa bör vidare en prövning av om adop- tionen är till barnets bästa göras så tidigt som möjligt i processen. Re- geringen delar utredningens bedömning att medgivandeprövningen i de

fall då barnet är känt inte bör avse endast sökandens lämplighet utan

102

även innefatta en bedömning av den planerade adoptionen utifrån barnets perspektiv. Utredningen föreslår att medgivande till adoption av ett känt barn ska lämnas endast om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen utvecklar inte närmare hur prövningen ska göras. En bedömning av om en adoption är till barnets bästa kräver normalt omfattande utredning. Om adoptionen ska beslutas av svensk domstol genomförs en adoptions- utredning för att utreda förutsättningarna för adoption (se avsnitt 10). Höga krav ställs på att en sådan utredning är fullständig. Regeringen anser att tyngdpunkten i utredningen av om adoptionen är till barnets bästa även fortsättningsvis bör ligga inom ramen för domstolsprövningen då det i regel finns mer fullständig information om barnets situation än det finns vid medgivandeprövningen. Dessutom kan det som Förvalt- ningsrätten i Stockholm påpekar finnas problem med att fullständigt utreda barnets förhållanden redan vid medgivandeprövningen. Det är inte önskvärt att ett medgivande vägras och en adoptionsprocess inte kan påbörjas för att socialnämnden inte har tillräckligt underlag för att fullt ut kunna fastställa att en adoption är till barnets bästa trots att det samtidigt inte finns något som tyder på motsatsen. Det bör därför inte krävas att en fullständig prövning av om adoptionen är till barnets bästa ska göras redan vid medgivandeprövningen utan det bör för medgivande vara tillräckligt att det kan antas att adoptionen är till barnets bästa.

Förbundet Adoptionscentrum föreslår att prövningen inte endast bör avse barnets bästa utan även en bedömning av om övriga krav enligt 4 kap. föräldrabalken är uppfyllda, t.ex. frågan om huruvida adoptionen blir gällande i ursprungsstaten. Regeringen konstaterar att det många gånger lär vara svårt att i detta tidigare skede avgöra om förutsättningar- na för adoption i övrigt är uppfyllda, t.ex. när det gäller samtycken. Det kan inte förväntas att ett fullständigt underlag för en prövning av adoptio- nen finns redan vid medgivandebedömningen. Regeringen anser därför att det inte är lämpligt att utvidga medgivandeprövningen ytterligare. Detta hindrar naturligtvis inte socialnämnden från att väga in omständig- heter som är kända. Som Förbundet Adoptionscentrum anför kan det för- hållandet att en svag adoption planeras för barnet vara en omständighet som innebär att adoptionen inte kan antas vara till barnets bästa och att medgivande därför inte ska lämnas.

Den utvidgade medgivandeprövningen får betydelse främst för en sökande som planerar att genomföra en enskild adoption. Det kan dock även vid adoption som ska förmedlas av en auktoriserad adoptions- sammanslutning inträffa att sökanden redan vid medgivandeprövningen vet vilket barn som adoptionen kommer att avse. Så kan t.ex. vara fallet om det rör sig om en adoption av ett syskon till ett barn som sökanden redan har adopterat. Det finns därför inte anledning att begränsa bestäm- melsen om en utvidgad medgivandeprövning till enskilda adoptioner.

En annan fråga är om det finns anledning att undanta adoptioner som omfattas av 1993 års Haagkonvention från den utvidgade medgivande- prövningen. Enligt konventionen är det ursprungsstaten som ansvarar för bedömningen av om barnet har behov av en adoption och det finns kontrollmekanismer i konventionen för att adoptioner som inte är till barnets bästa avstyrs så tidigt som möjligt. Det skulle alltså kunna hävdas att det i dessa fall inte finns något behov av att det i Sverige görs en tidig prövning utifrån barnets bästa. I likhet med utredningen anser regeringen

Prop. 2017/18:121

103

Prop. 2017/18:121 dock att det inte finns anledning att undanta de adoptioner som omfattas av 1993 års Haagkonvention från den utökade medgivandeprövningen. Konventionen hindrar inte att den mottagande staten ställer upp krav utöver den minimistandard som konventionen innebär och en enhetlig reglering är att föredra.

Det behövs vägledning för hur den anpassade lämplighetsbedömningen och bedömningen av om en adoption kan antas vara till barnets bästa ska göras. Regeringen förutsätter att Myndigheten för familjerätt och för- äldraskapsstöd ser över sina föreskrifter i syfte att anpassa dem till den nya lagstiftningen (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption, HSLF-FS 2017:48). Det kan med anledning av den nu föreslagna lagstift- ningen vidare finnas anledning att se över handboken för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner.

Den sista kontrollen innan barnet lämnar ursprungsstaten behålls

När ett visst barn har föreslagits för adoption ska socialnämnden enligt 6 kap. 14 § socialtjänstlagen pröva om adoptionsförfarandet får fortsätta. Utredningen föreslår att denna prövning ska tas bort i de fall en utvidgad medgivandeprövning har gjorts och adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention.

Prövningen av om adoptionsförfarandet ska få fortsätta infördes i sam- band med att Sverige tillträdde 1993 års Haagkonvention mot bakgrund av konventionens krav på att det innan barnet lämnar ursprungsstaten görs en sista avstämning i respektive land av om förutsättningarna för adoptionen är uppfyllda (artikel 17 c). Förutom att prövningen innefattar en bedömning av sökandens behörighet och lämplighet att adoptera det föreslagna barnet är det väsentligen fråga om att göra en rättslig kontroll av att det inte finns sådan bristande överensstämmelse mellan de berörda staternas lagar som kan utgöra hinder för adoptionens genomförande (prop. 1996/97:91 s. 61).

När prövningen infördes ifrågasatte Lagrådet om det var nödvändigt att fatta ett beslut om att adoptionen får fullföljas i de fall adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention. Regeringen instämde delvis i Lag- rådets synpunkt men ansåg att behovet av en något så när enhetlig hante- ring av de olika adoptionsärendena vägde tyngre. Regeringen hänvisade vidare till att de fall som inte omfattas av konventionen i framtiden borde bli få (a. prop. s. 62). Regeringen anser att det alltjämt finns ett värde i att regleringen är enhetlig. En kontroll innan barnet lämnar ursprungsstaten fyller dessutom en funktion även i de fall 1993 års Haagkonvention inte är tillämplig. Till detta kommer att regeringen föreslår en något mer begränsad prövning av barnets bästa vid den utvidgade medgivandepröv- ningen än utredningen, vilket innebär att behovet av en sista kontroll är större än med utredningens förslag. Mot denna bakgrund anser rege- ringen att det inte finns anledning att ta bort kravet på prövning enligt 6 kap. 14 § socialtjänstlagen.

Förbundet Adoptionscentrum föreslår att de auktoriserade adoptions- sammanslutningarna i stället för socialnämnden ska fatta beslut om huru- vida förfarandet får fortsätta. Frågan om vilket organ som ska fatta

sådana beslut övervägdes i samband med att Sverige tillträdde 1993 års

104

Haagkonvention. Redan då framfördes önskemål om att sammanslut- Prop. 2017/18:121 ningarna själva skulle få fatta dessa beslut. Med hänvisning till bl.a. att

beslutet har tydlig karaktär av myndighetsutövning gjorde regeringen bedömningen att socialnämnden, som fattar beslut om medgivande till internationell adoption, borde fatta även dessa beslut (a. prop. s. 62). Utredningen har inte övervägt en förändring av denna ordning och regeringen har därför inget underlag att nu göra någon annan bedömning än den som gjordes när Sverige tillträdde konventionen. Denna uppgift bör därför socialnämnden ansvara för även fortsättningsvis.

13.2.3Ett medgivande ska gälla i tre år

Regeringens förslag: Giltighetstiden för ett medgivande att ta emot ett barn för adoption ska förlängas från två till tre år. Giltighetstiden ska räknas fram till den tidpunkt då barnet tas emot i sökandens vård.

Om den eller de som vill adoptera inte har fått ett barnbesked inom två år från det att medgivandet lämnades ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, kontrollera om sökandens levnadsomständigheter har ändrats.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår inte att socialnämnden ska göra en kontroll i det fall ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från det att medgivandet lämnats.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser, bl.a. Förvaltningsrätten i Stockholm, Barnombudsmannen, Stockholms kommun, Sundsvalls kom- mun, Umeå kommun, Sveriges kommuner och Landsting, Barnens Vänner Internationell adoptionsförening, Familjeföreningen för inter- nationell adoption och Familjerättssocionomernas Riksförening, till- styrker förslaget eller invänder inte mot det. Några remissinstanser, bl.a.

Socialstyrelsen och Växjö kommun, avstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Sedan 1997 gäller ett medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands för adoption i två år (se 6 kap. 12 § fjärde stycket socialtjänstlagen). Före 1997 var giltighetstiden en- dast ett år. Skälet till att giltighetstiden förlängdes var att det hade visat sig att adoptionsärendena drog ut på tiden och att utredningarna behövde göras om, vilket gav upphov till onödigt merarbete. Samtidigt som giltig- hetstiden förlängdes till två år infördes en skyldighet för den som har fått ett medgivande att anmäla om förändringar inträffar i förhållanden som kan antas påverka beslutet om medgivande och en möjlighet att återkalla medgivandet (se prop. 1996/97:91 s. 51 f.). Även i Finland gäller ett mot- svarande beslut i två år men med möjlighet till förlängning. I Norge är giltighetstiden i stället tre år med möjlighet till förlängning. I Danmark är motsvarande tid fyra år.

Utredningens förslag om en förlängd giltighetstid för medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption lämnades mot bakgrund av att väntetiderna vid internationell adoption hade blivit ännu längre än de var 1997. Det inträffar fortfarande att adoptioner inte hinner genomföras innan tvåårsfristen löpt ut. Detta kan leda till olägenheter och kostnader

för alla inblandade. Några remissinstanser, bl.a. Socialstyrelsen, invänder

105

Prop. 2017/18:121 mot förslaget och anför att tre år är för lång tid för att utredningen ska kunna anses vara aktuell. Regeringen konstaterar att det inte är ändamåls-

 

enligt med en giltighetstid som riskerar att vara otillräcklig för att en

 

adoption ska hinna genomföras. Att handläggningstiderna i andra stater

 

är långa är en faktor som är svår att både förutse och påverka för sökan-

 

den. Det är inte rimligt att det i en sådan situation ska behöva göras en ny

 

prövning utan att det med hänsyn till sökanden finns någon anledning till

 

det. Det är naturligtvis viktigt att utredningen om sökandena är så aktuell

 

som möjligt. Samtidigt bör medgivandeutredningarna vara så pass grund-

 

liga att de behåller sin aktualitet under en något längre tid (jfr a. prop.

 

s. 53 där det konstateras att prövningen av sökandens lämplighet vid

 

adoptionstillfället även måste innefatta en prövning av hans eller hennes

 

förmåga att fungera som tonårsförälder). Sammantaget anser regeringen

 

att en ny utredning inte ska behöva göras förrän efter tre år. Giltighets-

 

tiden för ett medgivande att ta emot ett barn för adoption bör därför

 

förlängas från två till tre år.

 

I förarbetena till 1997 års lagändringar uppmärksammades att vissa ur-

 

sprungsstater kräver att medgivandet är nytt. Det konstaterades då att ett

 

intyg från hemutredaren att förhållandena är oförändrade borde vara till-

 

räckligt i flertalet av dessa fall och att sökanden är oförhindrad att begära

 

ett förnyat medgivande om det skulle visa sig nödvändigt med ett sådant

 

(a. prop. s. 52). Regeringen gör ingen annan bedömning nu.

 

Att giltighetstiden för medgivandet förlängs innebär att sannolikheten

 

för att det inträffar förändringar i de förutsättningar under vilka med-

 

givandet lämnats ökar samtidigt som ett naturligt tillfälle för kontakt

 

mellan socialnämnden och sökanden försvinner (jfr a. prop. s. 52 med

 

motsvarande resonemang när tiden förlängdes förra gången). Som bl.a.

 

Barnombudsmannen påpekar är det viktigt att sökanden fullgör sin skyl-

 

dighet att anmäla om dennes levnadsomständigheter ändras mer väsent-

 

ligt under den tid medgivandet gäller. Om förutsättningar för medgivan-

 

det inte längre finns ska det återkallas (6 kap. 13 § socialtjänstlagen).

 

Denna anmälningsskyldighet bör enligt regeringens mening kompletteras

 

med en skyldighet för socialnämnden att följa upp ärendet och sökandens

 

livssituation i de fall då adoptionsprocessen drar ut på tiden. En sådan

 

uppföljning ska inte innebära en förnyad medgivandeprövning utan i

 

stället syfta till att skapa en naturlig kontaktyta där socialnämnden kan

 

efterhöra om förhållandena har förändrats. Kontrollen bör som utgångs-

 

punkt ske i de fall då den som vill adoptera inte har fått ett s.k. barn-

 

besked inom två år från det att medgivandet lämnades. Uppföljningen

 

innebär en möjlighet för socialnämnden att följa upp hur situationen för

 

sökanden utvecklas och ger samtidigt sökanden chans att söka råd och

 

stöd hos nämnden. Socialnämnden bör kunna avstå från att göra en

 

kontroll om det är obehövligt.

 

Giltighetstiden för ett medgivande räknas enligt nuvarande ordning

 

fram till den tidpunkt då barnet har tagits emot i hemmet. Vissa ur-

 

sprungsstater kräver att de blivande föräldrarna bor tillsammans med

 

barnet under en tid i barnets hemviststat innan det fattas ett adoptions-

 

beslut. En sådan tidsperiod kan vara upp till sex månader. Det är enligt

 

regeringen inte rimligt att sökanden i en sådan situation ska behöva an-

 

söka om ett nytt medgivande för att kunna genomföra adoptionen. Det

106

avgörande för när en ny medgivandebedömning ska göras bör vara om

sökanden har tagit emot barnet i sin vård, oavsett om detta sker i hemmet Prop. 2017/18:121 eller någon annanstans (jfr även bl.a. 12 kap. 8 § socialförsäkringsbalken

där begreppet ”i sin vård” används). Bestämmelsen bör därför ändras i enlighet med detta. Se avsnitt 16 angående behov av motsvarande änd- ringar i annan lagstiftning.

13.2.4Inget undantag för vårdnadshavare

Regeringens förslag: Kravet på medgivande ska gälla den som avser att ta emot ett barn för adoption. Detta ska gälla även om sökanden redan är barnets vårdnadshavare.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen

krävs inte medgivande för att ta emot ett barn för adoption om sökanden är barnets förälder eller vårdnadshavare. Att dessa undantag finns hänger samman med att frågan om medgivande att ta emot ett barn för adoption tidigare var reglerad i samma paragraf som frågan om medgivande för att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran (tidigare kallat foster- hem). Vad gäller fosterhem undantogs föräldrar och vårdnadshavare från kravet på medgivande eftersom det t.ex. inte ska krävas medgivande för att ta emot sitt eget barn för umgänge (prop. 1979/80:1 s. 318). När frågan om medgivande till att ta emot ett barn för internationell adoption placerades i en annan paragraf och sedermera fick en självständig ut- formning gjordes inga särskilda överväganden om undantaget (jfr prop. 2000/01:80 och prop. 2003/04:131 s. 57 f.).

Som utredningen konstaterar fyller undantaget för barnets förälder ingen funktion eftersom det inte är möjligt för en förälder att ta emot sitt eget barn för adoption. Med förälder får i bestämmelsen förstås rättslig förälder (se även avsnitt 12.2 om utmönstringen av begreppet adoption av eget barn). Det bör därför inte finnas något undantag för föräldrar i paragrafen. Regeringen delar vidare utredningens bedömning att undan- taget från kravet på medgivande för den som är vårdnadshavare bör tas bort. En person med hemvist i Sverige kan av en utländsk domstol eller annan myndighet utses till vårdnadshavare för ett barn. I vissa fall kan ett sådant beslut erkännas i Sverige (se 5 § lagen [1989:14] om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om över- flyttning av barn och artikel 21.1 i Bryssel II-förordningen). Att detta skulle ske i samband med adoption bör visserligen inte tillhöra vanlig- heterna men är ändå möjligt. Som utredningen påpekar innebär inte det faktum att någon har bedömts vara en lämplig vårdnadshavare att det saknas anledning att utreda personens lämplighet att adoptera barnet. Kravet på medgivande bör därför gälla alla som vill ta emot ett barn för internationell adoption, även den som redan är barnets vårdnadshavare.

107

Prop. 2017/18:121 13.3

Ingen allmän begränsning av möjligheten till

 

enskild adoption

Regeringens bedömning: Det finns för närvarande inte skäl att be- gränsa möjligheterna till enskild adoption. Det bör inte heller införas hinder mot att domstol prövar en adoptionsansökan trots att tillstånd till enskild adoption saknas.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bör även fortsätt- ningsvis pröva om tillstånd till enskild adoption ska lämnas.

Utredningens förslag överensstämmer inte med regeringens bedöm- ning. Utredningen föreslår att tillstånd till enskild adoption ska lämnas endast om adoptionen avser ett släktingbarn eller om det annars med hän- syn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns sär- skild anledning att adoptera utan förmedling av en auktoriserad adop- tionssammanslutning. Med utredningens förslag ska det för tillstånd till enskild adoption dessutom krävas att ett medgivande att ta emot det aktuella barnet har lämnats. Utredningen föreslår att uppgiften att pröva frågan om tillstånd till enskild adoption förs över till socialnämnden. Utredningen föreslår därutöver att en ansökan om adoption av ett barn som har förts eller avses bli fört till Sverige för adoption ska få tas upp till prövning av en domstol endast om adoptionen har förmedlats av en auktoriserad adoptionssammanslutning eller om sökanden har fått till- stånd att adoptera enskilt.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Stock- holms tingsrätt, Umeå kommun och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps- stöd), tillstyrker förslaget att begränsa möjligheterna till enskild adoption eller invänder inte mot det. Ensamstående adoptivföräldrars förening motsätter sig däremot en begränsning av möjligheten till enskild adop- tion. Flera remissinstanser, däribland Kammarrätten i Stockholm, För- bundet Adoptionscentrum och ett antal kommuner, är negativa till för- slaget att flytta prövningen av tillstånd till enskild adoption till social- nämnden. Barnombudsmannen och Förbundet Adoptionscentrum till- styrker förslaget att en adoptionsansökan inte ska kunna prövas om tillstånd till enskild adoption saknas. Kammarrätten i Stockholm anser att förbudet lätt kan kringgås och framhåller att förslaget innebär att för- hållandet mellan de offentligrättsliga reglerna och 4 kap. föräldrabalken blir otydligt. Helsingborgs tingsrätt ställer sig frågande till utredningens uttalande om att krav på att sökanden ska ha följt regelverket för inter- nationell adoption inte ska gälla om barnet har kommit till Sverige i annat syfte än för adoption.

Skälen för regeringens bedömning

Den gällande ordningen för enskild adoption

De nuvarande reglerna om auktoriserade adoptionssammanslutningar och möjligheten till enskild adoption infördes i samband med att Sverige tillträdde 1993 års Haagkonvention. Bestämmelserna fördes in i en ny lag

(1997:192) om internationell adoptionsförmedling och innebar en be-

108

gränsning av de enskilda adoptionerna jämfört med vad som dittills hade gällt (jfr prop. 1996/97:91 s. 63 f.). Tidigare hade socialnämnden i samband med medgivandeprövningen prövat om det tilltänkta förfaran- det var tillförlitligt, även i de fall då adoptionen förmedlades av en adop- tionssammanslutning. Genom den nya lagen slopades den individuella prövningen av förfarandet i de fall adoptionen förmedlades av en sådan sammanslutning. Samtidigt fick dåvarande Statens nämnd för internatio- nella adoptionsfrågor (som föregick Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps- stöd) uppgiften att i undantagsfall ge tillstånd till att adoptionen inte för- medlas av en sammanslutning (enskild adoption).

Som framgår av avsnitt 13.1 får Myndigheten för familjerätt och för- äldraskapsstöd ge tillstånd till enskild adoption i enstaka fall av adoption som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adop- tera utan förmedling av en auktoriserad sammanslutning (4 § lagen om internationell adoptionsförmedling). Detta innebär att enskild adoption kommer i fråga främst i fall då sökanden har en relation till barnet i fråga, t.ex. om det rör sig om ett släktingbarn. Enskild adoption kan dock även tillåtas om sökanden har bott eller arbetat i ett visst land eller har sitt ursprung där och vill adoptera ett barn från det landet (a. prop. s. 64).

Som framgår av avsnitt 13.1 gäller kravet på medgivande och tillstånd till att adoptionsförfarandet får fortsätta (6 kap. 12 och 14 §§ socialtjänst- lagen) vid enskild adoption.

Det finns inte skäl att nu begränsa möjligheten till enskild adoption ytterligare

Det har i olika sammanhang framförts invändningar mot regleringen av enskilda adoptioner. Det har bl.a. uttalats att adoptionsprocessen vid adoption av ett känt barn inte är tydlig och enhetlig och att regelsystemet kan behöva ses över (se prop. 2003/04:131 s. 75 f.). Utredningen föreslår att de situationer då enskild adoption får ske ska begränsas ytterligare i förhållande till vad som gäller i dag genom att adoption av ett okänt barn genom enskild adoption inte längre ska tillåtas. Som skäl för förslaget anför utredningen att det generellt sett är bättre att en adoption förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning än att den sker genom en- skild adoption, bl.a. eftersom utredningen många gånger är sämre vid enskild adoption. Bakom förslaget ligger alltså inte att det framkommit att barn som kommit till Sverige genom enskild adoption faktiskt farit illa.

Regeringen håller med om att det finns ett värde i att adoptioner som innebär en förmedling av ett på förhand okänt barn i största möjliga utsträckning sköts av auktoriserade sammanslutningar som har kunskap om och erfarenhet av adoptionsförmedling och som står under tillsyn av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det finns emellertid länder som de auktoriserade sammanslutningarna inte verkar i. Om möj- ligheterna till enskild adoption begränsas, minskar möjligheterna för barn i dessa länder att få en familj genom internationell adoption. När det inte är möjligt att få hjälp av en adoptionssammanslutning kan enskild adop- tion vara ett värdefullt komplement för att möjliggöra för fler barn att få en ny familj genom internationell adoption. Detta talar för att möjlig-

Prop. 2017/18:121

109

Prop. 2017/18:121 heten till enskild adoption inte nu bör begränsas. Eftersom frågan om i vilka fall enskild adoption bör tillåtas hänger samman med hur adop- tionsverksamheten i stort är organiserad och hur den möter de behov som finns är det också rimligt att dessa frågor behandlas i ett sammanhang, vilket inte kan ske i detta lagstiftningsärende. Regeringen har i budget- propositionen för 2017 konstaterat att det finns behov av att anpassa nuvarande organisering av adoptionsförmedlingsverksamheten och det stöd som lämnas i samband med internationell adoption till nya för- hållanden (prop. 2016/17:1 utg. omr. 9 s. 164). Regeringen avser alltså att återkomma till frågan om den internationella adoptionsverksamheten. Mot denna bakgrund bör utredningens förslag om en begränsning av möjligheten till enskild adoption inte genomföras.

I de fall då sökanden redan har en relation till det barn som adoptionen avser finns det sällan ett behov av att en auktoriserad adoptionssamman- slutning medverkar vid adoptionen eftersom det i dessa fall inte sker någon egentlig förmedling. Utredningen föreslår inte heller att denna möjlighet tas bort. I syfte att avstyra olämpliga adoptioner i ett så tidigt skede som möjligt föreslår regeringen i avsnitt 13.2.2 att det vid adoption av ett känt barn ska ske en prövning av om adoptionen kan antas vara till barnets bästa redan vid socialnämndens medgivandeprövning.

Med de bedömningar regeringen gör bör inte, som utredningen före- slår, uppgiften att pröva frågan om tillstånd till enskild adoption flyttas från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till socialnämn- den. Förslaget är motiverat av att den kunskap om förmedlingssättets tillförlitlighet som finns hos myndigheten inte behövs om de enskilda adoptionerna endast ska kunna avse ett på förhand känt barn. När de enskilda adoptionerna nu inte begränsas ytterligare saknas det skäl att genomföra en sådan förändring.

Kringgående av reglerna

Reglerna om internationell adoption förutsätter att sökanden ansöker om socialnämndens medgivande att ta emot ett barn för internationell adop- tion. Sökanden ska vidare antingen anlita en auktoriserad adoptions- sammanslutning eller i undantagsfall ansöka om tillstånd till enskild adoption innan adoptionen genomförs. Det finns emellertid ingen formell koppling mellan dessa regler och domstolens möjlighet att pröva en adoptionsansökan. Det förekommer att den som vill adoptera ett barn från en annan stat vänder sig direkt till tingsrätten utan att ha fått med- givande från socialnämnden och utan att en auktoriserad adoptions- sammanslutning medverkar, trots att det inte finns något tillstånd till enskild adoption. Enligt utredningen har det till och med förekommit att kommuner har gett personer rådet att vända sig direkt till tingsrätten om de vill adoptera enskilt. För att omöjliggöra ett sådant kringgående av reglerna föreslår utredningen att en förutsättning för att svensk domstol ska kunna ta upp en ansökan om internationell adoption till prövning ska vara att adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslut- ning eller att sökanden har fått tillstånd till enskild adoption.

Regeringen instämmer i att det är viktigt att bestämmelserna om för- farandet vid internationell adoption följs. Genom att medgivandepröv-

ningen sker redan innan barnet har lämnat ursprungsstaten undviks att

110

det först på ett sent stadium i processen uppmärksammas att adoptionen inte bör komma till stånd. Att sökanden i de flesta fall anlitar en auktori- serad adoptionssammanslutning innebär att det stora flertalet adoptioner genomförs med hjälp av erfarna organisationer som står under tillsyn av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Genom de krav som uppställs för enskild adoption begränsas antalet sådana adoptioner och myndigheten har möjlighet att i viss mån kontrollera förfarandet. Utred- ningens förslag skulle kunna motverka att dessa bestämmelser kringgås.

I linje med vad Kammarrätten i Stockholm anför kan det dock ifråga- sättas om den offentligrättsliga regleringen om internationella adoptioner bör kopplas till den materiella prövningen enligt 4 kap. föräldrabalken på det sätt som utredningen föreslår. Förslaget skulle kunna få negativa effekter. Domstolen skulle vara tvungen att avvisa en adoptionsansökan om t.ex. ett tillstånd till enskild adoption inte finns. Att en adoptions- ansökan i en sådan situation inte skulle kunna bli prövad i svensk dom- stol framstår som problematiskt utifrån både ett barnrättsperspektiv och sökandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

I ett enskilt fall kan det tänkas att en adoption med hänsyn till samtliga omständigheter anses vara till barnets bästa trots att regelverket inte har följts. Att inte tillåta att ansökan prövas i sak kan då framstå som orim- ligt. Utredningen gör bedömningen att ett tillstånd till enskild adoption bör kunna lämnas i efterhand. Regeringen konstaterar att det är tveksamt om det kan ske i de fall barnet redan har kommit till Sverige. Under alla förhållanden skulle en sådan ordning innebära att man trots allt inte helt ”stänger dörren” för dem som inte har följt regelverket. Om det inte är möjligt att få ett tillstånd i efterhand ska ansökan avvisas, vilket kan få drastiska konsekvenser för barnet, särskilt om barnet redan har kommit till Sverige när ansökan görs. Med utredningens förslag tycks endast åter- stå att socialtjänsten vidtar åtgärder för att omhänderta barnet. Detta skulle begränsa möjligheten att avgöra vad som är bäst för barnet utifrån en bedömning av samtliga tänkbara alternativ (jfr rättsfallet Paradiso och Campanelli mot Italien, no. 25358/12, 24 januari 2017).

Utredningens förslag kan även leda till gränsdragningsproblem. För- slaget omfattar endast fall då barnet har förts eller avses att bli fört till Sverige för adoption. Om barnet har kommit till Sverige i något annat syfte ska någon begränsning av möjligheten till domstolsprövning inte gälla. Som exempel anger utredningen att barnet har kommit för att studera eller för att besöka släktingar. Enligt regeringens uppfattning lär det praktiskt bli svårt att upprätthålla en tydlig gräns mellan dessa fall och de fall som ska omfattas av begränsningen. Som Kammarrätten i Stockholm anför finns det därmed en risk för att regleringen kringgås. I värsta fall skulle detta kunna leda till att barn tas till Sverige under olika förevändningar men i syfte att längre fram genomföra en adoption.

Sammantaget anser regeringen att utredningens förslag i denna del inte bör genomföras. Att sökanden vänder sig till domstol med en adoptions- ansökan utan att det finns nödvändiga tillstånd enligt socialtjänstlagen och lagen om internationell adoptionsförmedling bör i stället motverkas på andra sätt, i första hand genom information. Det bör inte förekomma att kommuner råder människor att avstå från att ansöka om medgivande och tillstånd till enskild adoption och förmedlar intrycket att det finns två alternativa vägar vid internationell adoption, antingen via socialnämnden

Prop. 2017/18:121

111

Prop. 2017/18:121 och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd eller direkt till domstol. Kommunen bör i stället upplysa om vilka regelverk som gäller och vilka följderna kan bli om man avstår från att följa dem. Om någon ansöker om adoption utan att följa det regelverk som gäller för internatio- nell adoption, kan detta innebära att det inte anses finnas tillräcklig utredning för att besluta om adoption. Att regelverket inte har följts kan även påverka domstolens bedömning av om adoptionen är lämplig. I detta sammanhang bör det också påpekas att det är straffbart att adoptera enskilt utan att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har beslutat att förfarandet är godtagbart (15 § lagen om internationell adoptionsförmedling) och att det även är straffbart att ta emot ett barn för internationell adoption utan att ett medgivande från socialnämnden finns (se 16 kap. 6 § socialtjänstlagen).

14Internationell adoption av barn med hemvist i Sverige

Regeringens bedömning: Myndigheten för familjerätt och föräldra- skapsstöd bör även fortsättningsvis utföra de uppgifter som föreskrivs i 1993 års Haagkonvention vid adoption av ett barn från Sverige.

Det finns inte skäl att ytterligare reglera internationell adoption av barn med hemvist i Sverige.

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer delvis med regeringens bedömning. Utredningen föreslår att uppgifterna enligt arti- kel 16.1 i 1993 års Haagkonvention vid adoption av ett barn från Sverige ska flyttas från nuvarande Myndigheten för familjerätt och föräldra- skapsstöd till socialnämnden.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser invänder inte mot ut- redningens förslag eller bedömning. Helsingborgs tingsrätt och Förbun- det Adoptionscentrum anser att frågan om adoption av svenska barn till utlandet bör utredas ytterligare.

Skälen för regeringens bedömning

Ansvaret enligt artikel 16.1 i 1993 års Haagkonvention bör inte flyttas till socialnämnden

Internationell adoption av ett barn med hemvist i Sverige, dvs. adoption där Sverige är ursprungsstat och en annan stat är mottagande stat, är inte vanligt förekommande. Som konstaterades vid Sveriges tillträde till 1993 års Haagkonvention avser adoptioner i Sverige ofta adoption av en när- stående. Om sökanden är bosatt utomlands kan det bli fråga om en inter- nationell adoption (prop. 1996/97:91 s. 61). Om 1993 års Haagkonven- tion är tillämplig vid internationell adoption av ett barn med hemvist i Sverige, ska centralmyndigheten (för Sveriges del Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) bl.a. sammanställa en rapport om barnets förhållanden (artikel 16.1). Rapporten ska överlämnas till central-

112

myndigheten i den mottagande staten (artikel 16.2). Utredningen föreslår att de uppgifter som följer av artikel 16.1 ska flyttas från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) till socialnämnden. Utredningen anser att myndig- heten inte har tillräcklig sakkunskap eller nödvändiga resurser att utföra uppgifterna och påpekar att det är socialnämnden som sammanställer rapporter om blivande adoptivföräldrar i de fall då Sverige är mottagande stat (artikel 15).

I samband med att Sverige tillträdde 1993 års Haagkonvention be- stämdes att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (dåvar- ande Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor) skulle vara centralmyndighet enligt konventionen. Det konstaterades att detta inne- bar att myndigheten skulle tillföras vissa nya arbetsuppgifter, nämligen de uppgifter som centralmyndigheten i ursprungsstaten ska utföra i de fall barn adopteras från Sverige till en annan konventionsstat. Liksom skett tidigare vid adoption av svenska barn skulle socialnämnden utreda barnets situation och om adoption är lämplig. Den skyldigheten följer av socialnämndens ansvar för barn enligt socialtjänstlagen (2001:453). Där- emot skulle Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd vara den som formellt upprättar och skickar den i konventionen förutsedda rapporten till staten i fråga (se prop. 1996/97:91 s. 60 f.).

Den ordning som beskrivs i förarbetena skiljer sig endast marginellt från den ordning som skulle gälla med utredningens förslag. Med ut- redningens förslag skulle socialnämnden, utöver den utredning som de genomför, upprätta rapporten. Själva överlämnandet av rapporten, en uppgift som regleras i artikel 16.2, skulle alltjämt verkställas av Myndig- heten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är alltså själva upprättan- det av rapporten som skulle flyttas från den myndigheten till socialnämn- derna. Regeringen anser att det inte finns skäl att göra en sådan föränd- ring. De överväganden som gjordes i samband med att Sverige tillträde 1993 års Haagkonvention är enligt regeringens bedömning fortfarande relevanta. Det är rimligt att socialnämnden i enlighet med socialtjänst- lagen utreder barnet situation och huruvida en adoption är lämplig. Det är däremot lämpligt att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, som har erfarenhet av 1993 års Haagkonvention och är mottagare av motsvarande rapporter i ärenden som rör enskild adoption av barn till Sverige, ansvarar för det formella upprättandet av rapporten. En fördel med denna ordning är att den skapar förutsättningar för enhetlighet. Regeringen anser alltså att det inte finns tillräckliga skäl att flytta upp- gifterna i artikel 16.1 i 1993 års Haagkonvention från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till socialnämnden.

Det finns inte skäl att införa ytterligare reglering av internationella adoptioner av barn från Sverige

Som framgår ovan blir 1993 års Haagkonvention tillämplig om en sökande i en annan konventionsstat ansöker om adoption av ett barn med hemvist i Sverige. I förhållande till de övriga nordiska länderna tillämpas i stället förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållan- den rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. I övrigt finns inte några särskilda bestämmelser om internationell adoption av barn med

Prop. 2017/18:121

113

Prop. 2017/18:121 hemvist i Sverige. Utredningen har övervägt sådana bestämmelser men gör bedömningen att någon ytterligare reglering inte behövs.

Om adoptionen ska ske genom beslut i svensk domstol tillämpas 4 kap. föräldrabalken (jfr avsnitt 15 angående svensk domstols behörighet och tillämplig lag). Domstolen ska då uppdra åt socialnämnden att utse någon att utföra en adoptionsutredning. Det som skiljer denna situation från en internationell adoption till Sverige är att det inte har gjorts någon med- givandeutredning enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen. Mot bakgrund av att de tilltänkta adoptivföräldrarna i denna situation har sin hemvist i en annan stat framstår det inte som lämpligt att reglera frågan om utred- ningen av deras lämplighet närmare. Bedömningen får i stället göras inom ramen för bedömningen av barnets bästa och utredningen får an- passas efter omständigheterna i det enskilda fallet inom ramen för dom- stolens utredningsskyldighet (jfr avsnitt 11.2.1). I en sådan situation behöver utredning sannolikt inhämtas från myndigheter i den stat där sökanden har sin hemvist.

Om adoptionen beslutas i en annan stat styrs prövningen där av lagen i den staten. När beslutet är fattat uppkommer frågan om Sverige ska er- känna det. I avsnitt 15.5 föreslås att det för erkännande även fortsätt- ningsvis ska krävas myndighets godkännande om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när det utländska beslutet meddelades. Erkännande kan även vägras med hänsyn till ordre public (avsnitt 15.6). Det utländska adoptionsbeslutet blir alltså inte utan vidare gällande i Sverige.

Sammanfattningsvis delar regeringen utredningens bedömning att det inte finns skäl att införa ytterligare regler om internationella adoptioner av barn som har sin hemvist i Sverige.

15Frågor om internationell privat- och processrätt

15.1En översikt av regelverket

Internationell privat- och processrätt är de bestämmelser inom den natio- nella rättsordningen som anger vad som ska gälla när ett privaträttsligt rättsförhållande har anknytning till en utländsk rättsordning. Den inter- nationella privat- och processrätten reglerar vilket lands domstolar som får besluta i en viss fråga, hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas och i vilken utsträckning ett utländskt avgörande kan erkännas (dvs. göras gällande) och verkställas i ett annat land.

Den internationella privat- och processrätten grundas ofta på inter- nationella instrument, t.ex. konventioner. Sverige har en lång tradition av rättsligt samarbete med de andra nordiska länderna och det finns därför gemensamma nordiska regler om internationell privat- och processrätt på flera områden. Som en följd av Sveriges medlemskap i EU har många av de i Sverige tillämpliga bestämmelserna om internationell privat- och

processrätt numera sin grund i unionsrätten.

114

Det finns ingen unionsrättslig reglering om adoption. Däremot finns Prop. 2017/18:121 gemensamma nordiska regler. De grundar sig på den nordiska konven-

tionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 6 feb- ruari 1931 innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap. Konventionen har i svensk rätt inkorporerats genom förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (1931 års förordning). Utöver vissa materiella frågor reglerar förordningen frågor om domstols behörighet, tillämplig lag och erkännande.

Sverige har tillträtt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Konventionen innehåller i första hand materiella och processuella bestämmelser om internationell adoption. Dessa bestämmelser är genom inkorporering en del av svensk materiell adoptionsrätt och tillämpliga i förhållande till övriga konven- tionsstater när svensk lag ska tillämpas. 1993 års Haagkonvention inne- håller därutöver vissa internationellt privat- och processrättsliga bestäm- melser. Den reglerar inte frågor om behörig domstol (prop. 1996/97:91 s. 70). Inte heller reglerar konventionen frågan om tillämplig lag. Däre- mot innehåller konventionen bestämmelser om erkännande av adoptions- beslut som har meddelats i en annan konventionsstat. 1993 års Haag- konvention gäller inte i förhållande till de övriga nordiska länderna eftersom 1931 års förordning har företräde framför konventionen. Det kan noteras att 2008 års Europarådskonvention uteslutande innehåller materiella bestämmelser om adoption och alltså inte reglerar frågor om internationell privat- och processrätt.

I den utsträckning en internationellt privat- och processrättslig fråga inte omfattas av 1931 års förordning eller 1993 års Haagkonvention tillämpas lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption (1971 års lag). Den lagen innehåller bestämmelser om bl.a. domstols behörighet, tillämplig lag och erkännande av utländska adop- tionsbeslut. Lagen bygger inte på någon internationell överenskommelse.

15.2

Reglerna bör utgå från hemvistprincipen

 

 

 

Regeringens förslag: Den nya lagen om adoption i internationella

 

situationen ska gälla i den utsträckning något annat inte följer av

 

förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-

 

skap, adoption och förmynderskap eller av annan lag.

 

Regeringens bedömning: Lagen bör utgå från hemvistprincipen.

 

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer med regering-

 

ens.

 

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget eller

 

bedömningen.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning: I avsnitt 5 föreslår

 

regeringen att 1971 års lag ska ersättas med en ny lag om adoption i

 

internationella situationer. Den nya lagen bygger inte på några internatio-

 

nella överenskommelser mellan Sverige och andra stater. Den bör inte

 

vara tillämplig i den utsträckning som något annat följer av 1931 års

 

förordning

eller annan lag. Detta bör, på det sätt Lagrådet föreslår,

115

Prop. 2017/18:121 uttryckligen framgå av lagen (jfr även prop. 1989/90:87 s. 61). Som redovisas ovan reglerar 1931 års förordning bl.a. svensk domstols be- hörighet, tillämplig lag och erkännande av utländska beslut. Det innebär att den nya lagen om adoption i internationella situationer inte blir tillämplig beträffande dessa frågor om 1931 års förordning är tillämplig (jfr prop. 1971:113 s. 27 och prop. 1996/97:91 s. 59 f.). 1993 års Haag- konvention reglerar frågan om erkännande av adoptionsbeslut som har meddelats enligt konventionen (artikel 23). Den nya lagens bestämmelser om erkännande blir alltså inte tillämpliga om 1993 års Haagkonvention är tillämplig. Däremot tillämpas den nu aktuella lagen vad gäller frågor om svensk domstols internationella behörighet och tillämplig lag (jfr prop. 1996/97:91 s. 65).

Svensk internationell privat- och processrätt byggde länge på den s.k. nationalitetsprincipen, vilken innebär att berörda personers medborgar- skap avgör frågor om t.ex. domstols behörighet och tillämplig lag. Utvecklingen har dock successivt gått från nationalitetsprincipen mot hemvistprincipen, vilken innebär att de inblandade personernas hemvist har större betydelse än deras medborgarskap vid avgörande av frågor om domstols behörighet, tillämplig lag och erkännande av utländska av- göranden. Som exempel kan nämnas den nu gällande Bryssel II-förord- ningen enligt vilken barnets hemvist ligger till grund för svensk domstols behörighet i frågor om vårdnad. Andra exempel rör frågor om underhåll, arv och makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Bestämmelsen om domstols behörighet i 1931 års förordning avseende de nordiska länderna bygger, när det gäller den inbördes fördelningen de nordiska länderna emellan, också på hemvistprincipen. Bestämmelserna i 1971 års lag kan sägas bygga på en kombination av nationalitetsprincipen och hemvistprincipen (jfr prop. 1971:113 s. 28). Svensk domstols behörighet kan t.ex. grundas antingen på sökandens svenska medborgarskap eller på hans eller hennes hemvist i Sverige (1 §).

Som utredningen påpekar är en fortsatt utmönstring av nationalitets- principen naturlig. Nationalitetsprincipen är mer svårtillämpad i dag än förr på grund av den ökade rörligheten och det ökade antalet personer med dubbelt medborgarskap. En person har ofta en starkare anknytning till det land där han eller hon stadigvarande lever än till medborgar- skapslandet. Den närhet till den beslutande myndigheten som hemvist- principen oftast leder till ger dessutom generellt bättre förutsättningar för väl underbyggda beslut. Detta gäller även i adoptionsärenden. Mot denna bakgrund bör den nya lagen om adoption i internationella situationer bygga på hemvistprincipen.

Det finns ingen definition av begreppet hemvist i 1971 års lag. Enligt förarbetena avses det internationellt privaträttsliga hemvistbegrepp som har utbildats i rättspraxis och vars innebörd kan variera i olika rättsliga sammanhang (jfr prop. 1971:113 s. 43). I korthet brukar det i princip krävas att personen är bosatt i landet och har för avsikt att stanna kvar där för en längre obestämd tid för att han eller hon ska anses ha sin hemvist där. Bosättningen ska alltså vara stadigvarande. Ledning för bedömningen kan hämtas i 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa inter- nationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (se rättsfallet NJA 1977 s. 706).

116

15.3

Svensk domstols internationella behörighet

Prop. 2017/18:121

 

 

Regeringens förslag: Svensk domstol ska vara behörig att pröva en

 

ansökan om adoption om det tilltänkta adoptivbarnet har sin hemvist

 

här. Detsamma ska gälla om sökanden eller någon av sökandena har

 

hemvist i Sverige.

 

Adoptionsansökan ska även kunna prövas i svensk domstol om det

 

med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl

 

att saken prövas här. Prövningen enligt denna reservregel ska flyttas

 

från regeringen till allmän domstol.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår att det ska krävas att båda sökandena har sin hemvist i

 

Sverige för att svensk domstol ska vara behörig att pröva en ansökan om

 

adoption när två personer ansöker gemensamt. Utredningen föreslår en

 

särskild bestämmelse om att svensk domstol ska vara behörig om en

 

sökande eller den som sökanden vill adoptera är svensk medborgare och

 

hemviststatens myndigheter saknar behörighet att pröva ansökan. Enligt

 

utredningens reservregel ska det för svensk domstols behörighet krävas

 

att det finns särskild anledning att saken prövas i Sverige i stället för sär-

 

skilda skäl som regeringen föreslår.

 

Remissinstanserna: De allra flesta remissinstanser, bl.a. Stockholms

 

tingsrätt och Uppsala tingsrätt, tillstyrker förslagen eller invänder inte

 

mot dem. Migrationsverket framhåller att det är angeläget att hemvist-

 

principen blir ledande på detta område. Barnombudsmannen tycker att

 

reservregeln bör ha ett tydligare barnperspektiv.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Hemvist bör vara utgångspunkt för svensk domstols behörighet

 

En utgångspunkt bör vara att svensk domstol är behörig att pröva adop-

 

tionsansökningar som har en sådan anknytning till Sverige att det är rim-

 

ligt att prövningen sker här och som på ett ändamålsenligt sätt kan ut-

 

redas här. Enligt 1971 års lag kan en ansökan om adoption prövas av

 

svensk domstol om den eller de sökande har svenskt medborgarskap eller

 

har hemvist i Sverige (1 §). Om två personer ansöker gemensamt förut-

 

sätts att båda uppfyller kravet på svenskt medborgarskap eller hemvist i

 

Sverige (se prop. 1971:113 s. 43).

 

Som anförs i avsnitt 15.2 anser regeringen att de internationellt privat-

 

och processrättsliga reglerna om adoption bör bygga på hemvist-

 

principen. Sökandens hemvist i Sverige bör därför även fortsättningsvis

 

grunda svensk domstols behörighet. Även om det inte lär vara vanligt

 

förekommande att två personer som är bosatta i olika stater gemensamt

 

vill adoptera måste det beaktas att det numera inte är ovanligt att

 

människor arbetar och bor på olika platser och att familjer är utspridda i

 

olika stater. Att sådana situationer förekommer framgår av redovisningen

 

av regeringens avgöranden om tillstånd till prövning i svensk domstol

 

nedan. Mot den bakgrunden anser regeringen i likhet med Förmynder-

 

skapsutredningen att det bör vara tillräckligt att en av två sökande har sin

 

hemvist i Sverige för att svensk domstol ska vara behörig (se SOU

 

1989:100 s. 244).

117

Prop. 2017/18:121 En utmönstring av nationalitetsprincipen medför att det förhållandet att en sökande eller den som sökanden vill adoptera är svensk medborgare som huvudregel inte längre ger svensk domstol behörighet. På så sätt kan adoptionsärenden styras mot de inblandade personernas hemviststat och möjligheten till s.k. forum shopping, dvs. att någon väljer att ansöka i den stat där möjligheterna till framgång är störst, kan undvikas.

Enligt 1971 års lag är det sökandens eller sökandenas anknytning till Sverige som avgör om svensk domstol är behörig. Eftersom det blivande adoptivbarnets förhållanden är centrala i adoptionsärendet anser rege- ringen att inte endast sökandens utan även det blivande adoptivbarnets anknytning till Sverige bör kunna grunda svensk domstols behörighet. Det bör alltså vara möjligt att pröva en adoption av en person med hem- vist i Sverige trots att sökanden är bosatt i en annan stat.

Att Sverige övergår till en mer strikt tillämpning av hemvistprincipen skulle kunna få oönskade konsekvenser eftersom vissa länder fortfarande tillämpar nationalitetsprincipen. Mot den bakgrunden föreslår utred- ningen att en adoptionsansökan ska kunna prövas i Sverige om en sökan- de eller den som sökanden vill adoptera är svensk medborgare och ansö- kan inte kan prövas i hemviststaten. Regeringen instämmer i att det i ett sådant fall kan vara motiverat att adoptionsfrågan prövas i Sverige. Anknytningen till Sverige kan dock trots svenskt medborgarskap vara mycket begränsad och det är inte givet att en prövning då ska ske här. Regeringen anser därför att svensk domstol inte med automatik ska vara behörig att pröva ansökan så snart någon av parterna är svensk med- borgare och ansökan inte kan prövas i hemviststaten. Som framgår nedan föreslår regeringen att svensk domstols behörighet i den situationen ska prövas mot en reservregel.

Möjlighet till prövning i Sverige om det finns särskilda skäl

Enligt nuvarande ordning finns det en möjlighet för regeringen att medge att en adoptionsansökan prövas av svensk domstol även om kraven på medborgarskap eller hemvist inte är uppfyllda (1 § 1971 års lag). I för- arbetena anges att bestämmelsen är avsedd för särpräglade situationer (prop. 1971: 113 s. 29). Regeringen har med stöd av bestämmelsen t.ex. medgett att en rysk medborgares ansökan om att adoptera sin makes dotter prövas i Sverige då både maken och dottern var svenska med- borgare men familjen var bosatt i Tyskland. Familjen hade för avsikt att bosätta sig i Sverige (beslut den 14 juni 2007, dnr Ju2007/01453/L2). I ett annat ärende medgav regeringen att en amerikansk medborgares an- sökan om att få adoptera sin makas dotter prövades av svensk domstol. Sökanden var bosatt i England medan makan och hennes dotter, båda franska medborgare, var bosatta i Sverige. Avsikten var att familjen skulle bo i Sverige (beslut den 15 maj 2008, dnr Ju2008/03278/L2).

Med de förändringar som regeringen föreslår beträffande behörighets- reglerna i övrigt minskar behovet av en reservregel. För att undvika att svensk domstol saknar behörighet trots att det framstår som rimligt att saken prövas här bör det dock även fortsättningsvis finnas en reservregel om svensk domstols behörighet. Det bör vara tydligt att det rör sig om en undantagsregel och att en prövning ska göras i det enskilda fallet. I stället

för det av utredningen föreslagna uttrycket särskild anledning föreslår

118

regeringen att begreppet särskilda skäl används (jfr 3 kap. 2 § 6 lagen Prop. 2017/18:121 [1904:26 s. 1] om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-

skap och förmynderskap och 4 § första stycket 3 lagen [1985:367] om internationella faderskapsfrågor).

För att det ska finnas särskilda skäl bör det krävas att det finns något slags anknytning till Sverige. Detta bör, som Lagrådet förordar, komma till uttryck i lagtexten. Anknytningen kan typiskt sett utgöras av svenskt medborgarskap eller att någon tidigare har haft hemvist i Sverige eller avser att bosätta sig här. För att det ska finnas särskilda skäl bör det vidare med hänsyn till omständigheterna framstå som rimligt att ansökan prövas här. En samlad bedömning bör göras för att avgöra om det finns särskilda skäl att saken prövas i Sverige. Om en anknytning finns sam- tidigt som hemviststatens myndigheter saknar behörighet att pröva ansökan kan det finnas särskilda skäl. Även frågan om var utredningen lämpligen kan genomföras bör påverka bedömningen. En situation som utredningen tar upp är att ett förfarande i hemviststaten skulle vara mycket komplicerat och att det kan förväntas ta flera år att få saken prö- vad där. Regeringen instämmer i att det kan finnas anledning att medge att ansökan prövas i Sverige om det finns sådana omständigheter sam- tidigt som det finns en anknytning till Sverige.

Barnombudsmannen anser att reservregeln bör ha ett tydligare barn- perspektiv och föreslår att det ska anges att barnets bästa ska beaktas vid tillämpning av bestämmelsen. Regeringen anser dock att internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser inte bör innehålla den typen av kvalifikation. Frågan om barnets bästa hör hemma i den materiella pröv- ningen av om förutsättningarna för adoption är uppfyllda (se avsnitt 7.1).

Som utredningen påpekar finns det en allmän strävan att handlägg- ningen av ärenden av förvaltningskaraktär ska flyttas från regeringen till berörd myndighet (se bet. 2008/09:CU19 s. 33 och rskr. 2008/09:208 an- gående domsrätt i äktenskapsmål enligt 3 kap. 2 § 6 lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). Frågor om svensk domstols behörighet i adoptionsärenden är inte av sådan karaktär att de kräver ett ställningstagande från regeringen (jfr prop. 2016/17:119 s. 19). Frågan om huruvida svensk domstol ska vara behörig på grund av särskilda skäl bör därför inte längre avgöras av regeringen utan av den domstol som ansökan om adoption görs till.

15.4Tillämplig lag

Regeringens förslag: En ansökan om adoption som prövas av svensk domstol ska även fortsättningsvis prövas enligt svensk lag.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår att bestämmelsen om att domstolen ska beakta att ett avgörande inte blir gällande i en annan stat med viss justering förs över till den nya lagen om internationella rättsförhållande rörande adoption. I avsnitt 8.3 behandlas utredningens förslag om att ursprungs- statens lag ska tillämpas vad gäller föräldrarnas samtycke vid internatio- nell adoption.

119

Prop. 2017/18:121 Remissinstanserna: I princip samtliga remissinstanser är positiva till förslagen eller invänder inte mot dem. Göta hovrätt ifrågasätter att den föreslagna lagen ska innehålla en materiell bestämmelse om att rätten ska ta hänsyn till om adoptionen blir gällande i en annan stat. Om en sådan bestämmelse ska finnas i lagen bör enligt hovrätten en hänvisning dit tas in i 4 kap. föräldrabalken.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 2 § 1971 års lag ska svensk domstol pröva en ansökan om adoption enligt svensk lag. Regeringen an- ser, i likhet med utredningen, att denna ordning bör bestå. Adoptions- ärenden är indispositiva och det finns ett värde i att domstolen alltid tillämpar samma regelverk när den prövar ansökningar om adoption. Många av de adoptioner som har internationell anknytning avser barn som fortsättningsvis kommer att ha hemvist i Sverige. I den situationen är anknytningen till Sverige i själva verket stark trots att barnet har ursprung i en annan stat. Även detta talar för att en prövning bör göras enligt samma standard som vid en nationell adoption. Detta är också i linje med barnkonventionen som kräver att alla barn behandlas lika oberoende av nationalitet (artikel 2) och att barn som berörs av inter- nationell adoption ska få del av garantier och normer som motsvarar de som gäller vid nationell adoption (artikel 21). Som framgår av avsnitt 8.3 anser regeringen, till skillnad från utredningen, att svensk lag ska tilläm- pas även när det gäller frågan om föräldrars samtycke till adoption.

Om en adoptionsansökan avser ett barn under 18 år ska det enligt 2 § andra stycket 1971 års lag särskilt beaktas om sökanden eller barnet har anknytning till en annan stat och det skulle medföra avsevärd olägenhet för barnet om adoptionen inte blir gällande där. Detta kan bli aktuellt t.ex. om sökanden uppger att familjen avser att flytta till en stat där det svenska adoptionsbeslutet inte kommer att gälla (se prop. 1971:113 s. 44). Utredningen föreslår att bestämmelsen ska föras över till den nya lagen med tillägget att prövningen ska göras inom ramen för prövningen av om adoptionen är till barnets bästa. Regeringen konstaterar att en prövning av om ett svenskt avgörande blir gällande i en annan stat som de inblandade har anknytning till inte är av internationellt privat- och processrättslig karaktär utan hör till den materiella prövningen av adop- tionen. Huruvida adoptionen blir gällande i en stat som de inblandade personerna har anknytning till bör därför beaktas inom ramen för prövningen av om adoptionen är lämplig. Detta bör gälla oavsett om det rör sig om en adoption av ett barn eller en vuxen (se avsnitt 7.1 och 9). Regeringen delar därför inte utredningens bedömning att en bestämmelse om en sådan prövning bör föras in i den nya lagen. Frågan ryms i stället inom de bedömningar som ska göras enligt 4 kap. föräldrabalken. En motsvarande lösning har valts i Finland (RP 47/2011 rd s. 74).

120

15.5

Erkännande av utländska adoptionsbeslut

Prop. 2017/18:121

Regeringens förslag: Ett adoptionsbeslut som har meddelats eller som gäller i adoptivbarnets eller en adoptivförälders hemviststat och som har fått laga kraft, ska erkännas automatiskt i Sverige.

Om de särskilda reglerna om förfarandet vid internationell adoption har varit tillämpliga på adoptionen, ska adoptionsbeslutet dock er- kännas automatiskt i Sverige endast om det regelverket har följts, dvs. om adoptionen har förmedlats av en auktoriserad adoptionssamman- slutning eller det har lämnats tillstånd till enskild adoption. Om det finns synnerliga skäl ska den myndighet som regeringen bestämmer kunna besluta att ett utländskt beslut ändå ska gälla i Sverige.

Om adoptivbarnet var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, ska det krävas att beslutet godkänns av den myndighet som regeringen bestämmer för att gälla här.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska få besluta att även andra utländska adoptionsbeslut än de som omfattas av reglerna om automatiskt erkännande ska gälla i Sverige, om det fanns skälig anled- ning till att ansökan prövades i den andra staten.

I de fall då särskilt beslut av myndighet krävs för erkännande ska sådana beslut få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Med utredningens förslag räcker det inte att en av två sökande hade hem- vist i den stat där adoptionsbeslutet meddelades eller erkänns för att det ska erkännas i Sverige. Vidare finns det med utredningens förslag ingen möjlighet till godkännande av ett utländskt adoptionsbeslut om regel- verket för internationell adoption inte har följts. Utredningens förslag om erkännande efter särskilt godkännande i fall då det finns skälig anledning innehåller en precisering av vad den skäliga anledningen ska avse.

Remissinstanserna: I princip samtliga remissinstanser är positiva till förslagen eller invänder inte mot dem. Förvaltningsrätten i Malmö är tveksam till förslaget att beslut om erkännande av utländska adoptions- beslut ska prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Skälen för regeringens förslag

Utgångspunkter för att förändra bestämmelserna om erkännande

Frågan om erkännande av ett adoptionsbeslut som har meddelats i en annan stat kan uppkomma i olika situationer. Det kan röra sig om per- soner i Sverige som genomför en internationell adoption av ett barn som har hemvist utomlands genom ett adoptionsbeslut som fattas i ursprungs- staten. Det kan vidare inträffa att någon som flyttar till Sverige tidigare har adopterat någon eller har blivit adopterad genom en nationell adoption i sitt förra hemland. Det kan också vara så att en internationell adoption har genomförts i ett tredjeland men gäller i den stat från vilken personen flyttar till Sverige. I alla dessa situationer uppkommer frågan om huruvida den utländska adoptionen ska erkännas i Sverige.

121

Prop. 2017/18:121

Förutsättningarna för att erkänna ett utländskt adoptionsbeslut beror på

 

vilket regelverk som är tillämpligt. Enligt 1993 års Haagkonvention ska

 

en adoption som har genomförts i enlighet med konventionen erkännas

 

automatiskt i de övriga konventionsstaterna (artikel 23). Enligt 1931 års

 

förordning erkänns även adoptioner som har meddelats i ett annat

 

nordiskt land automatiskt i Sverige (22 §). Dessa regelverk behandlas

 

inte närmare här.

 

Om varken 1993 års Haagkonvention eller de nordiska reglerna är

 

tillämpliga, gäller bestämmelserna om erkännande i 1971 års lag. Enligt

 

den lagen gäller beslut om adoption som har meddelats i främmande stat

 

i Sverige om den eller de sökande var medborgare eller hade hemvist i

 

den främmande staten när beslutet meddelades. Om adoptivbarnet var

 

svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige krävs särskilt godkän-

 

nande (3 § första stycket 1971 års lag). Beslut om godkännande fattas av

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (1 § förordningen

 

[1976:834] om prövning av utländskt beslut om adoption). Myndigheten

 

kan även i andra fall besluta att en adoption som har meddelats i en

 

annan stat ska gälla här (3 § andra stycket 1971 års lag).

 

Bestämmelserna om erkännande av adoptionsbeslut i 1971 års lag

 

bygger alltså på sökandens medborgarskap eller hemvist. Som konsta-

 

teras i avsnitt 15.2 bör de internationellt privaträttsliga bestämmelserna

 

om adoption i den nya lagen bygga på hemvistprincipen. Av samma skäl

 

som anförs beträffande svensk domstols behörighet bör dessutom barnets

 

anknytning få större betydelse. Utgångspunkten bör därför vara att

 

utländska adoptionsbeslut erkänns i Sverige om de har meddelats i någon

 

av de inblandade personernas hemviststat. Regeringen anser vidare att en

 

utgångspunkt bör vara att principerna för erkännande av beslut från andra

 

stater stämmer överens med principerna för svensk domstols behörighet.

 

Sverige bör alltså acceptera att andra stater tillämpar behörighetsregler

 

som motsvarar de svenska. Reglerna bör inte heller kunna leda till att

 

svensk domstol saknar behörighet samtidigt som ett beslut från en annan

 

stat som de inblandade personerna har anknytning till inte erkänns i

 

Sverige. Att förutsättningarna för erkännande inte är uppfyllda bör inte

 

heller med den nya lagen utesluta att ett utländskt beslut om adoption

 

ändå kan tillerkännas någon betydelse i ett enskilt fall (jfr prop. 1971:113

 

s. 33 och rättsfallen NJA 2013 N 17 och NJA 2015 N 6).

 

Liksom enligt gällande ordning bör en förutsättning för att bestäm-

 

melserna om erkännande ska vara tillämpliga, vara att det utländska

 

beslutet avser ett institut som kan jämställas med en svensk adoption. För

 

att så ska vara fallet krävs det inte att rättsverkningarna av det utländska

 

beslutet i den stat där det har meddelats är desamma som verkningarna i

 

Sverige av ett svenskt adoptionsbeslut. Det måste dock vara fråga om en

 

situation som karaktäriseras av att adoptivföräldrarna varaktigt har upp-

 

tagit den adopterade som sitt barn (a. prop. 45). I vissa stater finns svag

 

adoption, dvs. en adoption där det rättsliga förhållandet till de tidigare

 

föräldrarna inte är helt avslutat. Att den utländska adoptionen är svag

 

innebär inte i sig att adoptionen inte kan vara sådan att den erkänns. Be-

 

slut som snarare liknar fosterhemsplaceringar kan däremot inte erkännas

 

som adoption.

 

Till skillnad från 1931 års förordning som gäller i förhållande till de

122

nordiska länderna omfattar inte 1971 års lag erkännande av beslut om

upphävande eller ogiltigförklaring av adoption. Erkännande av sådana beslut får bedömas enligt de grunder som i allmänhet gäller om verkan i Sverige av utländska beslut i statusfrågor (a. prop. s. 39 f.). Utredningen bedömer att det inte finns skäl att införa bestämmelser om erkännande av utländska beslut om hävande och ogiltigförklaring av adoption. Rege- ringen gör ingen annan bedömning.

Automatiskt erkännande baserat på hemvist

Regeringen anser att adoptionsbeslut som har meddelats i adoptivför- älderns hemviststat även fortsättningsvis ska erkännas i Sverige. I dag krävs att båda adoptivföräldrarna hade hemvist i den stat där beslutet meddelades om två personer har adopterat gemensamt. Liksom när det gäller svensk domstols behörighet anser regeringen att det bör vara till- räckligt att en av adoptivföräldrarna hade hemvist i den stat där adop- tionsbeslutet meddelades för att beslutet ska erkännas i Sverige. Rege- ringen instämmer i utredningens förslag att inte endast beslut som har meddelats i adoptivförälderns hemviststat utan även beslut som gäller där ska erkännas i Sverige. Ett sådant förslag har tidigare lämnats av För- mynderskapsutredningen (SOU 1989:100 s. 190). Liknande bestämmel- ser finns i Norge och Finland. Ett utländskt adoptionsbeslut bör därför erkännas i Sverige om beslutet meddelades eller annars gäller i den stat där adoptivföräldern eller minst en av adoptivföräldrarna hade hemvist när beslutet meddelades. Eftersom sökanden typiskt sett inte byter hem- viststat på grund av adoptionen finns det inte anledning att utgå från annat än tidpunkten för beslutets meddelande.

I och med att reglerna om erkännande anpassas efter hemvistprincipen bör bestämmelsen om automatiskt erkännande baserat på adoptivföräl- derns medborgarskap tas bort. I vissa fall kan dock medborgarskapet i förening med omständigheterna i övrigt innebära att det finns en stark anknytning till den stat där beslutet meddelades. Frågan om adoptions- beslutet i en sådan situation ska erkännas får prövas i det enskilda fallet enligt vad som föreslås nedan.

Internationell adoption av barn innebär att en sökande med hemvist i Sverige adopterar ett barn som har hemvist i en annan stat. Om adop- tionsbeslutet meddelas i ursprungsstaten, dvs. barnets hemviststat, er- känns beslutet automatiskt i Sverige endast om adoptionen omfattas av 1993 års Haagkonvention (eller 1931 års förordning i det fallet att det rör ett annat nordiskt land). Om adoptionen inte omfattas av konventionen krävs ett beslut från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att adoptionen ska gälla i Sverige. Detta gäller oberoende av om adoptionen har förmedlats av en auktoriserad adoptionssammanslutning eller är en enskild adoption.

Frågan om huruvida en internationell adoption beslutas i Sverige eller i barnets hemviststat avgörs många gånger av adoptionsreglerna i ur- sprungsstaten. Svensk domstol är i regel i och för sig behörig att pröva ansökan eftersom sökandena har hemvist i Sverige. Vissa ursprungsstater kräver dock att beslutet i stället fattas där. Att en internationell adoption beslutas i den stat där barnet har sin hemvist får anses vara både naturligt och ändamålsenligt. Bedömningen av om barnet är i behov av adoption är av central betydelse i adoptionsärendet och förutsättningarna för att

Prop. 2017/18:121

123

Prop. 2017/18:121 utreda barnets förhållanden är normalt bäst i den stat där barnet bor. Det finns därför goda skäl att erkänna beslut om internationell adoption som har meddelats i ursprungsstaten. Även vid andra adoptioner än inter- nationella adoptioner av barn talar mycket för att en adoption som har meddelats där adoptivbarnet har hemvist bör gälla även i andra stater. Inte minst värdet av att undvika haltande rättsförhållanden talar för en sådan ordning (jfr prop. 1971:113 s. 31 f.).

Mot bakgrund av det anförda anser regeringen att utländska adoptions- beslut som har meddelats i adoptivbarnets hemviststat ska erkännas i Sverige. Vid internationell adoption inträffar det att barnet lämnar ursprungsstaten innan adoptionsbeslutet har meddelats. Barnet kan då anses ha hemvist i en stat när förfarandet inleds och i en annan när det avslutas. Den relevanta tidpunkten för att bedöma barnets hemvist bör vara när förfarandet inleddes. Liksom när det gäller erkännande på grund av adoptivförälderns hemvist i en annan stat bör inte endast adoptions- beslut som har meddelats i adoptivbarnets hemviststat utan även beslut som gäller där erkännas i Sverige. Ett utländskt adoptionsbeslut bör därför erkännas i Sverige om beslutet meddelades eller annars gäller i den stat där adoptivbarnet hade hemvist när förfarandet inleddes. För- slaget innebär att adoptivföräldern inte längre behöver ansöka om god- kännande hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att adoptionen i dessa fall ska gälla i Sverige.

Nedan framgår att det vid internationell adoption av barn föreslås vissa ytterligare krav för erkännande i syfte att undvika att de svenska reglerna om internationell adoption av barn kringgås och att det även fortsätt- ningsvis ska finnas ett krav på särskilt godkännande om adoptionen avser någon som var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige.

Inget automatiskt erkännande om reglerna för internationell adoption har kringgåtts

Enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling ska den som vill genomföra en internationell adoption som huvudregel anlita en auktoriserad adoptionssammanslutning (se avsnitt 13.1). Endast under vissa förutsättningar får adoptionen efter beslut av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd genomföras utan medverkan av en sådan sammanslutning (enskild adoption). Regeringen delar utredningens uppfattning att det är viktigt att reglerna för hur internationella adop- tioner ska ske inte kringgås. I avsnitt 13.3 gör regeringen bedömningen att svensk domstol inte ska vara förhindrad att ta upp en adoptions- ansökan till prövning trots att regelverket för internationella adoptioner inte har följts. Skälet till detta är framför allt hänsynen till barnets bästa och att en annan ordning skulle begränsa tillgången till en domstols- prövning. Om ansökan i en sådan situation tas upp till prövning har domstolen en möjlighet att inom ramen för prövningen av om adoptionen är lämplig beakta att sökanden inte har följt det svenska regelverket. Vid erkännande av utländska adoptionsbeslut är saken enligt regeringen en annan. För att motverka att personer kringgår regelverket för internatio- nella adoptioner anser regeringen i likhet med utredningen att det för automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut ska vara en förut-

sättning antingen att adoptionen har förmedlats av en auktoriserad

124

adoptionssammanslutning eller att sökanden har fått tillstånd till enskild Prop. 2017/18:121 adoption i de fall då detta regelverk varit tillämpligt på adoptionen, dvs.

vid internationell adoption av barn till Sverige från en annan stat. Mot- svarande ordning för erkännande av utländska adoptionsbeslut gäller i Finland och Norge.

En risk med att uppställa särskilda förutsättningar för erkännande av utländska adoptionsbeslut är att det skulle kunna uppstå oönskade konse- kvenser för enskilda barn. I vissa fall kan det med hänsyn till barnets bästa framstå som stötande om adoptionen inte blir gällande i Sverige. Det bör mot den bakgrunden finnas en möjlighet för den myndighet som regeringen bestämmer att efter ansökan besluta att ett utländskt adop- tionsbeslut ska gälla i Sverige trots att regelverket för internationell adoption inte har följts. Detta bör vara möjligt endast i undantagsfall. En förutsättning bör därför vara att det finns synnerliga skäl.

Som framgår av avsnitt 15.6 föreslås inga vägransgrunder utöver ordre public med anledning av de nya bestämmelserna om erkännande av ut- ländska adoptionsbeslut. Kravet på att sökanden ska ha följt regelverket för internationell adoption kommer dock att fungera som ett slags spärr i de adoptionsärenden som omfattas av den särskilda bestämmelsen.

Inget automatiskt erkännande om adoptivbarnet var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige

Enligt nuvarande ordning krävs godkännande av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att ett utländskt adoptionsbeslut ska gälla i Sverige, om adoptionen avser någon som var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när adoptionsbeslutet meddelades (se 3 § i 1971 års lag). Kravet på godkännande innebär en begränsning av det automatiska erkännandet. Syftet med prövningen är att ge personer med svensk anknytning ett särskilt rättsskydd (se prop. 1971:113 s. 32). Av förarbetena till 1971 års lag framgår att godkännande bör meddelas på grundval av endast en formell prövning när det gäller vuxenadoption me- dan en materiell prövning ska göras om adoptionen avser ett barn. För godkännande ska dock inte krävas att förutsättningarna för adoption enligt svensk lag alltid är uppfyllda (a. prop. s. 45).

Mot bakgrund av den tämligen begränsade anknytning som i ett enskilt fall kan vara tillräcklig för att ett utländskt beslut ska erkännas här anser regeringen att det fortfarande finns ett behov av en särskild prövning av vissa adoptionsbeslut. Detta gäller i första hand de fall då adoptionen avser någon som har hemvist i Sverige. Om en person med hemvist i Sverige adopteras genom beslut i en annan stat, bör beslutet inte utan vidare erkännas här utan bör först underställas den myndighet som rege- ringen bestämmer. Regeringen delar vidare Lagrådets uppfattning att en myndighetsprövning alltjämt är befogad också i det fall barnet är svensk medborgare. Genom en sådan kontroll kan missbruk av det svenska systemet för erkännande förhindras. Kravet på godkännande bör alltså även fortsättningsvis gälla om den som har adopterats var medborgare i Sverige eller hade hemvist här när adoptionsförfarandet inleddes.

125

Prop. 2017/18:121

126

En möjlighet till erkännande efter särskilt godkännande

För närvarande finns en möjlighet att hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ansöka om godkännande av ett adoptionsbeslut som inte erkänns automatiskt (3 § andra stycket 1971 års lag). Bestäm- melsen fyller en funktion främst vid adoption av barn där adoptions- beslutet har fattats i ursprungsstaten.

De förslag som lämnas ovan innebär enligt regeringens bedömning sammantaget att antalet automatiskt erkända adoptionsbeslut kommer att öka och att behovet av en möjlighet till erkännande i andra fall minskar. Regeringen anser dock att det fortfarande bör finnas en möjlighet att kunna erkänna beslut som inte omfattas av reglerna om automatiskt er- kännande. Det gäller t.ex. om parterna vid tiden för avgörandet ha haft en sådan anknytning till den stat där adoptionsbeslutet meddelades att det bedöms rimligt att beslutet meddelades där och att det bör få verkan i Sverige. Regeringen delar därför utredningens bedömning att möjlighe- ten till erkännande efter särskilt godkännande bör finnas även i den före- slagna nya lagen om adoption i internationella situationer.

Som utredningen föreslår ska ett utländskt adoptionsbeslut kunna god- kännas om det fanns skälig anledning att ansökan prövades i den andra staten. Begreppet skälig anledning används även i annan lagstiftning rörande erkännande av utländska avgöranden (3 kap. 7 § lagen [1904:26 s. 1] om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap och 7 § lagen [1985:367] om internationella faderskaps- frågor). Kravet är lägre ställt än det krav på särskilda skäl som föreslås gälla för reservregeln om svensk domstols behörighet (jfr prop. 1984/85:124 s. 54 f.). Att ett lägre krav ställs för erkännande än för dom- stols behörighet är motiverat av intresset att motverka haltande rättsför- hållanden. Samtidigt ska kravet på skälig anledning förhindra att adop- tionsbeslut som har meddelats i en annan stat efter s.k. forum shopping erkänns (jfr prop. 1973:158 s. 111 och rättsfallet RÅ 2002 not 195). Utredningen föreslår att det i lagen preciseras att skälig anledning ska ha förelegat med hänsyn till en parts hemvist, medborgarskap eller annan anknytning. Regeringen anser dock inte att det behövs en sådan upp- räkning i lagen. Mot bakgrund av att det med regeringens förslag är tillräckligt att en av två sökande hade hemvist i den andra staten bör det för övrigt inte bli aktuellt att bedöma att det fanns skälig anledning att ärendet prövades i den andra staten med hänvisning till en parts hemvist. Medborgarskap kan i förening med andra omständigheter innebära att det anses ha funnits skälig anledning till att ansökan prövades i den andra staten. Det kan också vara så att beslutet meddelades i den andra staten eftersom det av någon anledning inte var möjligt att pröva adoptionen i det land där adoptivbarnet och adoptivföräldern hade hemvist. Så kan vara fallet om de inblandade personernas tidigare hemviststat tillämpar nationalitetsprincipen och adoptionen därför prövades i en annan stat där någon av personerna var medborgare. En samlad bedömning av omstän- digheterna får göras för att avgöra om det fanns skälig anledning att ansökan prövades i den andra staten. Avsikten är inte att det ska göras en prövning av om förutsättningarna för adoption var uppfyllda. Ett er- kännande kan dock vägras om det utländska beslutet strider mot ordre public (se avsnitt 15.6).

Överklagande av beslut om erkännande i andra fall

Prop. 2017/18:121

Enligt nuvarande ordning överklagas beslut angående erkännande av ut-

 

ländska adoptionsbeslut som fattas av Myndigheten för familjerätt och

 

föräldraskapsstöd till regeringen (2 § förordningen om prövning av ut-

 

ländskt beslut om adoption). Som utredningen påpekar och som även

 

anförs i avsnitt 15.3 är det en allmän strävan att ärenden av förvaltnings-

 

karaktär flyttas från regeringen. Lika lite som när det gäller svensk

 

domstols behörighet finns det behov av att en politisk instans prövar

 

frågor om erkännande av utländska adoptionsbeslut. Beslut angående

 

erkännande av utländska adoptionsbeslut som fattas av Myndigheten för

 

familjerätt och föräldraskapsstöd bör därför i stället överprövas av dom-

 

stol. Utredningen föreslår att besluten ska kunna överklagas till allmän

 

förvaltningsdomstol. Detta motsvarar vad som gäller vid överklagande av

 

myndighetens beslut enligt lagen om internationell adoptionsförmedling.

 

Förvaltningsrätten i Malmö anser att det är tveksamt att beslut om er-

 

kännande av utländska adoptionsbeslut ska prövas av allmän förvalt-

 

ningsdomstol eftersom prövningen innefattar en materiell bedömning.

 

Som framgår ovan är den materiella bedömningen som ska göras i denna

 

situation dock begränsad. Allmän förvaltningsdomstol prövar dessutom

 

redan i viss utsträckning frågor med nära koppling till de materiella

 

förutsättningarna för adoption, t.ex. vid överklagande av socialnämndens

 

beslut om medgivande till adoption. Regeringen delar mot denna bak-

 

grund utredningens uppfattning att beslut om godkännande bör kunna

 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. till förvaltningsrätten.

 

Eftersom det rör bestämmelser om rättegången bör den nu föreslagna

 

överklagandebestämmelsen placeras i den nya lagen. Prövningstillstånd

 

bör krävas vid överklagande till kammarrätten.

 

15.6 Möjligheten att vägra erkännande

Regeringens förslag: Ett utländskt beslut om adoption ska inte gälla i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen (ordre public).

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår att ordre public-förbehållet ska kompletteras med en hänvisning till barnets bästa.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget. Barn- ombudsmannen tillstyrker det.

Skälen för regeringens förslag

Ett erkännande kan vägras med hänsyn till ordre public

Liksom i de flesta andra internationellt privat- och processrättsliga för- fattningar finns det i 1971 års lag ett s.k. ordre public-förbehåll. Enligt 6 § 1971 års lag är ett beslut om adoption som har meddelats i främman- de stat inte giltigt i Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. I förarbetena konstateras att

frågan om när bestämmelsen bör tillämpas inte kan besvaras generellt

127

Prop. 2017/18:121 utan får avgöras i varje särskilt fall av berörda myndigheter under hän- synstagande till samtliga föreliggande omständigheter. Ordre public kan föreligga om adoptionen framstår som en skenhandling, t.ex. om adop- tionen uteslutande har haft till syfte att underlätta för en person att få uppehållstillstånd i Sverige (se prop. 1971:113 s. 48).

Utredningen föreslår att ett utländskt avgörande inte ska ges giltighet i Sverige om det med hänsyn till barnets bästa skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna av- görandet. Vad gäller tillägget om barnets bästa hänvisar utredningen till att motsvarande bestämmelse i 1993 års Haagkonvention innehåller en hänvisning till barnets bästa. Förslaget skulle enligt utredningen innebära att ett avgörande som i och för sig har brister som gör att det inte borde erkännas, ändå kan erkännas om det är till barnets bästa.

Regeringen anser att ordre public-förbehållet avseende erkännande av utländska adoptionsbeslut bör vara utformat i enlighet med andra liknan- de bestämmelser i svensk lagstiftning. Förbehållet finns i många svenska internationellt privat- och processrättsliga författningar men även i unionsrättslig lagstiftning. Syftet är att förhindra att tillämpningen av ut- ländsk lag eller erkännande av utländska avgöranden ska leda till ett resultat som är oacceptabelt sett utifrån den egna rättsordningen. När det gäller erkännande av utländska avgöranden kan ordre public förhindra erkännanden som skulle framstå som stötande (jfr prop. 2003/04:48 s. 25). Ordre public-förbehåll är i regel allmänt formulerande utan an- givande av vilken tillämpning av utländsk rätt eller vilket erkännande av ett utländskt avgörande som uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen. Om ett tillägg angående barnets bästa görs i ordre public- förbehållet avseende erkännande av utländska adoptionsbeslut kan det ge upphov till osäkerhet när det gäller tillämpningen av motsvarande be- stämmelser i andra författningar. Ett tillägg om barnets bästa kan vidare uppfattas som att bestämmelsen begränsas. Regeringen anser att en sådan begränsning är tveksam. Bestämmelsen bör vara generellt utformad och inte begränsad till brister av ett visst slag. Det bör vidare noteras att ordre public-förbehållet gäller inte endast adoptioner av barn utan även vuxen- adoptioner. Även mot den bakgrunden framstår ett tillägg om barnets bästa som olämpligt. Även utan en hänvisning till barnets bästa i ordre public-förbehållet kan barnets bästa naturligtvis få betydelse vid bedöm- ningen av om erkännande ska vägras med hänsyn till ordre public. Sammantaget anser regeringen att det inte finns skäl att ändra det gällande ordre public-förbehållet.

Inga vägransgrunder utöver ordre public

När möjligheterna till automatiskt erkännande utvidgas till att omfatta beslut som har meddelats i adoptivbarnets hemviststat aktualiseras frågan om det bör införas möjligheter att vägra erkännande utöver vad som följer av ordre public-förbehållet. Det är inom den internationella privat- och processrätten inte ovanligt att erkännande av utländska avgöranden kombineras med s.k. vägransgrunder som sträcker sig längre än ordre public. Enligt lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor ska ett utländskt avgörande om faderskap inte erkännas i Sverige bl.a. om

svaranden inte har fått kännedom om förfarandet eller annars inte har fått

128

rimliga möjligheter att föra sin talan i den utländska rättegången (se 7 §). Ett förslag om automatiskt erkännande av adoptionsbeslut från adoptiv- barnets hemviststat kombinerat med vägransgrunder liknande dem som gäller för faderskapsavgöranden har tidigare lämnats av Förmynder- skapsutredningen (se SOU 1989:100 s. 191 f.).

Som redovisas i avsnitt 15.5 föreslår regeringen på olika sätt spärrar för erkännande i vissa fall då adoptionen har tydlig anknytning till Sverige. När det gäller adoptioner av utländska barn som genomförs av personer med hemvist i Sverige föreslås att det svenska regelverket för att genomföra internationell adoption ska ha följts för att adoptions- beslutet ska gälla automatiskt i Sverige. Om adoptionen avser en person som har sin hemvist i Sverige krävs att adoptionen godkänns av en behörig svensk myndighet. Regeringen anser att det saknas anledning att för dessa adoptioner uppställa särskilda vägransgrunder utöver ordre public.

Frågan är om det finns anledning att uppställa ytterligare vägrans- grunder med hänsyn till de adoptioner som inte har sådan anknytning till Sverige att de omfattas av de särskilda kraven för erkännande. Många av dessa adoptioner har ingen eller endast en begränsad anknytning till Sverige. Det kan röra sig om en nationell adoption som har beslutats i en annan stat för tiotals år sedan utan att de inblandade personerna då hade någon tanke på att de senare skulle vilja få adoptionen erkänd i Sverige. För sådana och andra adoptioner med begränsad anknytning till Sverige måste intresset av att de adoptionsbeslut som erkänns uppfyller stränga materiella och processuella krav ställas mot andra intressen. Ett viktigt intresse är värdet av att undvika haltande rättsförhållanden, vilket talar för att utländska adoptionsavgöranden inte bör frånkännas giltighet i Sverige annat än i undantagsfall. En nackdel med att införa mer utveck- lade vägransgrunder liknande dem som gäller för utländska avgöranden om faderskap är vidare att det uppstår en större osäkerhet för de inblan- dade personerna angående adoptionens giltighet i Sverige. För att und- vika sådan osäkerhet finns det för faderskapsavgöranden en möjlighet att få en prövning av om det utländska avgörande gäller i Sverige eller inte (se 9 § lagen om internationella faderskapsfrågor). Om det skulle införas ytterligare vägransgrunder för adoptionsbeslut skulle det antagligen också behöva införas en möjlighet att få frågan om adoptionsbeslutets giltighet i Sverige prövad av svensk domstol eller av en annan svensk myndighet. De effektivitetsvinster som ett automatiskt erkännande skulle innebära minskar avsevärt med en sådan ordning.

Regeringen delar mot denna bakgrund utredningens bedömning att ytterligare vägransgrunder inte bör införas. Det behov som finns av att kunna vägra erkänna utländska adoptionsbeslut får anses tillgodosett genom bestämmelsen om ordre public och de särskilda krav som upp- ställs för erkännande av adoptioner som har anknytning till Sverige.

Prop. 2017/18:121

129

Prop. 2017/18:121

15.7

Rättsverkningar av erkända adoptionsbeslut

 

 

 

Regeringens förslag: Ett utländskt adoptionsbeslut som erkänns i

 

Sverige ska fullt ut ha de rättsverkningar som följer av ett svenskt

 

adoptionsbeslut.

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår att en adoption som enligt lagen i den stat där den

 

meddelades inte innebär att det rättsliga förhållandet mellan den som har

 

adopterats och hans eller hennes ursprungliga släkt upphör (svag adop-

 

tion) inte heller ska få sådan verkan i Sverige. Utredningen föreslår att en

 

svag adoption ska kunna omvandlas till en stark adoption.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslagen eller

 

invänder inte mot dem. Helsingborgs tingsrätt anser att det är högst

 

tveksamt om förslaget om att låta svaga adoptioner ha svag verkan i

 

Sverige är till barnets bästa.

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget.

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd tillstyrker förslaget.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Gällande regler om rättsverkningarna av erkända utländska

 

adoptionsbeslut

 

Om ett adoptionsbeslut från en annan stat erkänns i Sverige uppkommer

 

frågan om adoptionen ska ha de rättsverkningar i Sverige som adop-

 

tionen har i den stat där beslutet meddelades eller om adoptionen i

 

Sverige ska ha de rättsverkningar som en svensk adoption har.

 

I 1993 års Haagkonvention finns det särskilda bestämmelser om vilken

 

verkan ett adoptionsbeslut från en konventionsstat ska ha i en annan kon-

 

ventionsstat. Konventionen innebär bl.a. att det i viss mån ska respek-

 

teras att en adoption är en s.k. svag adoption (se vidare om svag adoption

 

nedan). 1931 års förordning innehåller inga särskilda bestämmelser om

 

rättsverkan av ett erkänt adoptionsbeslut.

 

För de adoptionsbeslut som erkänns enligt 1971 års lag är frågan om

 

vilken rättsverkan adoptionsbeslutet ska ha i Sverige endast delvis regle-

 

rad. I fråga om vårdnad, förmynderskap och underhåll ska ett erkännande

 

av ett utländskt adoptionsbeslut innebära att adoptivbarnet anses som

 

adoptivförälderns barn i äktenskapet (4 § första stycket). När 1971 års

 

lag tillkom anfördes att bestämmelserna bör ge besked i frågan om en

 

utländsk adoption ger starka eller svaga rättsverkningar, dvs. om vissa

 

rättsverkningar av den biologiska släktskapen kvarstår eller inte. Det

 

konstaterades att den svenska lagstiftningen om nationell adoption hade

 

ändrats så att äldre svaga adoptioner skulle ha samma rättsverkningar

 

som starka. Detta byggde på principen att adoption i rättsligt hänseende

 

helt bör likställas med biologiskt släktskap. Frågor om vårdnad, förmyn-

 

derskap och underhåll ansågs vara av så central betydelse för adoptiv-

 

barnets rättsställning att det i dessa frågor inte fanns anledning att frångå

 

den nämnda principiella ståndpunkten att adoptivbarnet ska likställas

 

med andra barn i alla hänseenden (prop. 1971:113 s. 34 f.). En annan

130

bedömning

gjordes beträffande adoptionens betydelse när det uppstår

frågor om arv. En särskild bestämmelse infördes enligt vilken den lag som är tillämplig på arvsfrågan (det s.k. arvsstatutet) även avgör adoptio- nens rättsverkan i arvsfrågan. Syftet med denna ordning var att samtliga frågor som rör dödsboet ska bedömas enligt en och samma lag (a. prop. s. 35). Om adoptionen har beslutats i Sverige anses dock adoptivbarnet alltid som adoptivförälderns barn i äktenskap (4 § andra stycket). Efter- som det med dessa bestämmelser kan inträffa att adoptivbarnet inte ärver adoptivföräldern finns en möjlighet att efter en skälighetsprövning tillerkänna adoptivbarnet ett underhållsbidrag (4 § tredje stycket). Andra frågor än vårdnad, förmynderskap, underhåll och arv är inte reglerade i 1971 års lag. Hur en erkänd utländsk adoption ska betraktas i dessa oreglerade avseenden har överlämnats till rättstillämpningen (a. prop. s. 37 f.).

Erkända utländska adoptioner bör ha samma rättsverkningar som svenska adoptioner

Regeringen anser att det inte längre finns anledning att reglera endast vissa aspekter av ett erkänt adoptionsbesluts verkan i Sverige. Det bör i stället tydligt framgå att ett utländskt adoptionsbeslut som erkänns här har samma rättsverkningar som ett svenskt adoptionsbeslut. Detta är viktigt för att undvika att adoptivbarn lever i Sverige under osäkra rätts- liga förhållanden. Värdet av att den som har adopterats kan känna sig trygg med vad adoptionen innebär väger tyngre än värdet av att i ett enskilt fall kunna göra en nyanserad bedömning av den utländska adop- tionens rättsverkningar (se vidare nedan angående frågan om arv). För att tydliggöra att ett erkänt utländskt adoptionsbeslut ska jämställas med ett svenskt beslut i alla avseenden bör, som utredningen föreslår, en hän- visning göras till de bestämmelser i 4 kap. föräldrabalken som reglerar rättsverkningarna av en svensk adoption (se avsnitt 12.2). En motsvaran- de förändring har nyligen gjorts i Norge (se Lov 16 juni 2017 nr 48 och prop. 88 L [2016–2017]). I avsnitt 6 föreslår regeringen nya bestämmel- ser om vårdnaden om ett barn som adopteras. Även dessa blir tillämpliga på utländska adoptionsbeslut som erkänns i Sverige.

Det bör inte införas särregler för svaga adoptioner

En svag adoption är en adoption som innebär att adoptivbarnet och den tidigare föräldern behåller en viss rättslig relation efter adoptionen. Svag adoption förekom tidigare i Sverige men avskaffades 1971 (se avsnitt 4). Svaga adoptioner förekommer dock alltjämt i vissa andra rättsordningar. Trots att en utländsk adoption är svag kan den anses motsvara en adoption och erkännas i Sverige (se avsnitt 15.5).

1993 års Haagkonvention tillåter inte att en konventionsstat betraktar en svag adoption från en annan konventionsstat som en stark adoption såvitt gäller förhållandet mellan adoptivbarnet och de ursprungliga för- äldrarna (se artikel 26.1). Om en svag adoption erkänns enligt 1993 års Haagkonvention ska den alltså i Sverige behandlas som en stark adoption i förhållandet mellan barnet och adoptivföräldern och dennes släkt men däremot inte i förhållandet mellan adoptivbarnet och den ursprungliga släkten. När Sverige tillträdde 1993 års Haagkonvention konstaterades att det inte stred mot svensk rätt att Sverige måste acceptera svaga

Prop. 2017/18:121

131

Prop. 2017/18:121 adoptioner men att adoptionsorganisationerna bör informera sökandena om vad en sådan adoption kan innebära (prop. 1996/97:91 s. 69 f.).

 

Utredningen föreslår att en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i

 

1993 års Haagkonvention införs även för utländska adoptionsbeslut som

 

inte omfattas av 1993 års Haagkonvention. Som skäl anför utredningen

 

att en sådan ordning ligger i linje med den princip om respekt för barnets

 

ursprung som kommer till uttryck i barnkonventionen och att en sådan

 

reglering främjar en enhetlig rättstillämpning eftersom reglerna då skulle

 

stämma överens med vad som gäller enligt 1993 års Haagkonvention.

 

Utredningens förslag innebär visserligen att alla internationella adop-

 

tioner som erkänns i Sverige behandlas lika. Detta är dock enligt

 

regeringens uppfattning inte i sig ett tillräckligt starkt skäl för att införa

 

bestämmelser om att adoptioner ska tillmätas svag verkan i Sverige. Som

 

Helsingborgs tingsrätt påpekar ligger det inte i linje med svensk adop-

 

tionsordning att låta svaga adoptioner som erkänns i Sverige ha endast

 

svag verkan. Som framgår ovan anser regeringen att en erkänd utländsk

 

adoption i alla delar bör betraktas som en adoption som har beslutats i

 

Sverige. Utredningens förslag skulle innebära ett undantag från detta och

 

medföra en ökad osäkerhet för adoptivbarnet. Att Sverige vid tillträdet

 

till 1993 års Haagkonvention fick acceptera att konventionen kräver att

 

svaga adoptioner inte ges stark verkan här bör inte leda till slutsatsen att

 

lagstiftningen i övrigt ska anpassas till detta. En sådan anpassning skulle

 

innebära en tillbakagång till en äldre ordning som Sverige har valt att

 

lämna. Det faktum att de rättsliga banden till den ursprungliga släkten

 

finns kvar efter en svag adoption kan innebära skyldigheter och poten-

 

tiella belastningar för adoptivbarnet. Det kan t.ex. finnas en risk för att

 

underhållsanspråk framställs från den tidigare släkten. En sådan ordning

 

är inte önskvärd och kan inte motiveras med principen om respekt för

 

barnets ursprung eller barnets bästa. Skatteverket påpekar att utred-

 

ningens förslag kan leda till att arvsrätt föreligger mellan det adopterade

 

barnet och såväl adoptivföräldrarna som de ursprungliga föräldrarna,

 

vilket folkbokföringsregistret inte är anpassat för. Oavsett registrets

 

förmåga att hantera svaga adoptioner är en ordning där arvsrätt kan

 

föreligga mellan en adopterad person och såväl adoptivföräldrarna som

 

den tidigare släkten betänklig och adoptionslagstiftningen bör inte vara

 

utformad för att främja sådana resultat.

 

För att säkerställa adoptivbarnets trygghet då en svag adoption erkänns

 

föreslår utredningen att det införs en möjlighet att omvandla en svag

 

adoption till en stark adoption. En sådan möjlighet finns redan enligt

 

1993 års Haagkonvention. Med utredningens förslag skulle många

 

adoptivbarn som adopterats genom svag adoption sannolikt känna ett

 

behov av att en omvandling sker. Den föreslagna bestämmelsen om om-

 

vandling av utländska adoptioner är dock förenad med vissa krav

 

gällande bl.a. samtycken från de ursprungliga föräldrarna. Förslaget inne-

 

bär alltså ingen ovillkorlig rätt till omvandling. I de norska förarbetena

 

anmärks att det har framkommit att det ibland saknas samtycke för

 

omvandling av en svag adoption till en stark enligt 1993 års Haag-

 

konvention och att adoptionen då förblir svag (prop. 88 L [2016–2017]

 

s. 212). Enligt utredningens förslag är det vidare – liksom vid omvand-

 

ling enligt 1993 års Haagkonvention – adoptivföräldrarna som ska an-

132

söka om omvandling. Frågan om en omvandling kan ske beror alltså på

hur adoptivföräldrarna agerar. Adoptivföräldrarnas agerande kan i sin tur påverkas av lojalitet med och hänsyn till familj och släkt. Det finns även en risk för att en omvandling inte kommer till stånd på grund av okun- skap. Den föreslagna ordningen framstår därför i viss mån som rätts- osäker.

Sammantaget anser regeringen att det inte finns skäl att låta rättsverkan av erkända svaga adoptioner kvarstå såvitt gäller förhållandet mellan adoptivbarnet och den ursprungliga släkten. Utredningens förslag i denna del bör alltså inte genomföras. Det finns vid denna bedömning inte heller anledning att införa en möjlighet till omvandling av svag adoption till stark adoption.

Särreglerna för arv bör inte behållas

Regeringen gör alltså en delvis annan bedömning än utredningen. Som Lagrådet påpekar skiljer sig regeringens förslag om erkända utländska adoptionsbesluts rättsverkningar i Sverige även från vad som gäller enligt 1971 års lag när det gäller frågan om arvsrätt. Det finns mot denna bak- grund anledning att närmare undersöka i vilken utsträckning förslaget i praktiken medför en förändring i detta avseende och ta ställning till om en sådan förändring kan anses motiverad.

Regeringens förslag innebär att det i svensk rätt anges att det rättsliga förhållandet mellan adoptivbarnet och hans eller hennes tidigare familj inte ska erkännas vid svag adoption. När det gäller frågan om arv skiljer sig detta från 1971 års lag som möjliggör ett sådant resultat i vissa fall när utländsk lag är tillämplig på arvet.

Redan när 1971 års lag infördes var lagstiftaren tydlig med att arvs- rätten inte i något fall bör grundas på vad som var förutsatt vid tid- punkten för adoptionen (prop. 1971:113 s. 36). Gällande rätt ger alltså inte uttryck för att rättsverkningarna av svaga adoptioner ska bevaras. Detta motsvarar den syn regeringen har i denna proposition. Skälet till att en särskild arvsregel trots det infördes i 1971 års lag var i stället att arvsstatutet på den tiden i regel var lagen i den stat där den avlidne var medborgare (se den nu upphävda lagen [1937:81] om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo). Eftersom man ville undvika att olika lagar skulle bli tillämpliga på arvet och frågan om vilken verkan ett utländskt adoptionsbeslut skulle ha i fråga om arv ansågs det lämpligt att arvsstautet skulle få avgöra även den senare frågan.

Sedan 2015 avgörs tillämplig lag i arvsfrågor av EU:s arvsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg). Arvs- förordningens regler om behörighet och tillämplig lag gäller i förhållande till alla stater och innebär att den avlidnes hemvist som utgångspunkt avgör både frågan om svensk domstols behörighet i arvsfrågor och vilket lands lag som är arvsstatut (se prop. 2014/15:105 s. 21 f.). Avsikten med att använda hemvist som anknytningskriterium för både frågan om domstols behörighet och frågan om tillämplig lag är att få till stånd en ordning som innebär att domstolen normalt tillämpar sin egen lag. Förordningen innebär alltså att svensk lag i regel är tillämplig i de fall då

Prop. 2017/18:121

133

Prop. 2017/18:121 svensk domstol är behörig att besluta i frågor om arv. Undantag från detta kan i regel endast ske i det fall någon genom ett särskilt lagvals- förordnande anger att lagen i den stat där han eller hon är medborgare ska tillämpas på arvet. Arvsförordningen är inte tillämplig på personers ställning och familjeförhållanden (artikel 2 a).

Regeringen kan mot denna bakgrund konstatera att behovet av en särskild bestämmelse om arv för att undvika att två olika lagar ska tillämpas på samma arvsfråga har minskat betydligt. Det som arvsregeln i 1971 års lag syftade till att uppnå kan i flertalet fall nu uppnås genom en bestämmelse om att rättsverkningarna av en utländsk adoption ska mot- svara de som gäller i Sverige i kombination med arvsförordningens regler. Vid en prövning av arv i Sverige kommer alltså i regel båda frågorna att prövas enligt svensk lag. Mot bakgrund av detta och med beaktande av de starka sakliga skäl för att i alla avseenden betrakta en erkänd utländsk adoption som en svensk adoption som redovisas ovan anser regeringen att det inte finns skäl att överföra de särskilda bestäm- melserna om arv i 1971 års lag till den nya lagen om adoption i inter- nationella situationer.

 

16

Behov av ändringar i annan lagstiftning

 

 

 

Regeringens förslag: Hänvisningar till föräldrabalkens regler om

 

adoption som finns i balken i övrigt och i annan lagstiftning ska

 

ändras så att de stämmer överens med de föreslagna förändringarna,

 

bl.a. att sambor ska kunna adoptera. Även hänvisningar till 1971 års

 

lag ska justeras med anledning av den nya lagen om adoption i inter-

 

nationella situationer.

 

Begränsningarna i socialförsäkringsbalken och föräldraledighets-

 

lagen av rätten till adoptionsbidrag, föräldraledighet och föräldra-

 

penning som gäller vid adoption av eget barn ska tas bort.

 

Bestämmelserna i socialförsäkringsbalken som reglerar rätten till

 

socialförsäkringsförmåner i samband med adoption ska ändras så att

 

den relevanta tidpunkten är då barnet tas emot i den blivande adoptiv-

 

förälderns vård, oavsett om det sker i hemmet eller någon annanstans.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslagen. Göta

 

hovrätt anser att det i 4 kap. föräldrabalken bör införas hänvisningar till

 

de bestämmelser om förutsättningar för adoption som finns i andra för-

 

fattningar.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Genom att sambor ska kunna adop-

 

tera (se avsnitt 6) behöver de hänvisningar som finns i socialförsäkrings-

 

balken, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (2016:1013) om

 

personnamn avseende makar som adopterar kompletteras med hänvis-

 

ningar till sambor. Med anledning av att begreppet beslut om adoption

 

ersätter begreppet tillstånd till adoption i det föreslagna 4 kap. föräldra-

 

balken bör motsvarande begrepp i 21 kap. 4 § socialförsäkringsbalken

134

justeras.

 

 

 

Som en följd av att möjligheten i 4 kap. 6 § andra stycket föräldra- Prop. 2017/18:121 balken att lämna underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp tas bort

(se avsnitt 12.3) bör hänvisningen till den bestämmelsen i 7 kap. 7 § föräldrabalken ersättas med en bestämmelse om hur ett sådant engångs- belopp i andra fall ska hanteras.

I 2 kap. 7 § föräldrabalken, socialförsäkringsbalken, lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och utlänningslagen (2005:716) behöver hänvis- ningar justeras med anledning av att det införs ett nytt 4 kap. föräldra- balken och en ny lag om adoption i internationella situationer.

Till skillnad från Göta hovrätt anser regeringen att det inte finns behov av att i 4 kap. föräldrabalken upplysa om att det i annan lagstiftning finns ytterligare bestämmelser om adoption.

Som en följd av att föräldrabalkens särregler om adoption av eget barn utmönstras bör även de särregler för adoption av eget barn som finns i annan lagstiftning tas bort. Detta gäller undantaget från rätten till adop- tionsbidrag i socialförsäkringsbalken och begränsningarna i rätten till föräldraledighet i föräldraledighetslagen och föräldrapenning i social- försäkringsbalken.

Med anledning av att beräkningen av giltighetstiden för medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption i socialtjänstlagen (2001:453) görs oberoende av om sökanden har tagit emot barnet i sitt hem eller någon annanstans (se avsnitt 13.2.3) bör 2 kap. 15 § och 11 kap. 7 § socialförsäkringsbalken ändras på samma sätt.

17Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Den nya lagen och lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2018. Vid samma tidpunkt ska 1971 års lag upphävas.

Äldre bestämmelser om erkännande ska gälla för utländska adop- tionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningen föreslår att det införs övergångsbestämmelser om svensk dom- stols behörighet, erkännande av utländska adoptionsbeslut, handlägg- ningen av ansökningar om tillstånd till enskild adoption, behörigheten för en socialnämnd som har fått i uppdrag att yttra sig i ett påbörjat adop- tionsärende och genomförandet av en påbörjad medgivandeprövning.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslagen. Sveriges Kommuner och Landsting anför att kommunerna behöver lång tid på sig innan lagändringarna träder i kraft.

135

Prop. 2017/18:121 Skälen för regeringens förslag

Ikraftträdandebestämmelser

Det är angeläget att den nya lagen och lagändringarna träder i kraft så snart som möjligt. Kommunerna och andra som berörs kan dock behöva viss tid för att förbereda sig för de förändringar som föreslås. Vidare kan det i viss utsträckning finnas behov av att uppdatera handledningar och riktlinjer. Den nya lagen och lagändringarna bör därför träda i kraft den 1 september 2018.

 

Övergångsbestämmelser

 

De förslag som lämnas i denna proposition innebär förändringar av både

 

materiella bestämmelser och förfaranderegler. Överlag är förändringarna

 

till fördel för enskilda, såsom ett stärkt barnrättsperspektiv och även i

 

övrigt stärkta rättigheter för enskilda personer som berörs av ett adop-

 

tionsärende. Om inga övergångsbestämmelser införs kommer de nya

 

bestämmelserna att börja tillämpas direkt från ikraftträdandet. En sådan

 

ordning framstår som lämplig i flertalet fall. I några fall finns dock

 

anledning att överväga behovet av övergångsbestämmelser.

 

Enligt regeringens uppfattning bör ett ärende om adoption som vid

 

ikraftträdandet redan har inletts vid svensk domstol fortsätta handläggas

 

där, även om de nya behörighetsreglerna skulle innebära att domstolen

 

inte är längre behörig. När det gäller processrättslig lagstiftning är

 

utgångspunkten att en domstol inte förlorar sin behörighet när nya be-

 

hörighetsregler träder i kraft under handläggningen (prop. 2015/16:57

 

s. 277 f.). Någon övergångsbestämmelse behövs därför inte för att uppnå

 

detta.

 

När det gäller reglerna om yttrande till domstolen (adoptionsutred-

 

ningen) föreslår utredningen en övergångsbestämmelse för att undvika

 

att en socialnämnd som i ett pågående adoptionsärende har fått uppdrag

 

att yttra sig måste övergå till den nya ordningen. Enligt regeringens

 

bedömning behövs det inte någon övergångsbestämmelse för att undvika

 

detta. Den nya ordningen för inhämtande av utredning kommer utan

 

övergångsbestämmelser att gälla endast beslut om adoptionsutredning

 

som fattas efter ikraftträdandet. Den nya ordningen för inhämtande av

 

adoptionsutredning ändrar vidare inte det processuella läge som vid

 

ikraftträdandet redan har inträtt eller de processuella rättigheter eller

 

skyldigheter som uppstått på grund av redan företagna processhandlingar

 

(jfr prop. 1999/2000:61 s. 185). Detta innebär att en domstol som i ett

 

adoptionsärende i enlighet med hittillsvarande regler har inhämtat yttran-

 

de från socialnämnden inte dessutom behöver inhämta en adoptions-

 

utredning enligt de nya reglerna om dessa träder i kraft innan domstolen

 

har avgjort ärendet (jfr prop. 1990/91:8 s. 55 om när den nya ordningen

 

för utredningar enligt 6 kap. föräldrabalken infördes). De förändringar

 

som förslaget om ett nytt 4 kap. föräldrabalken innebär är inte heller i

 

övrigt av sådant slag att det behövs övergångsbestämmelser.

 

De bestämmelser om erkännande av utländska adoptionsbeslut som

 

föreslås innebär framför allt en utvidgad möjlighet till erkännande. I viss

 

mån kan de nya bestämmelserna dock innebära en begränsning av

 

möjligheten att erkänna ett utländskt beslut i förhållande till vad som

136

hittills gällt (se avsnitt 15.5 angående förslaget att begränsa möjligheten

till erkännande med hänsyn till medborgarskap). Mot bakgrund av att det Prop. 2017/18:121 inte är lämpligt att generellt väcka frågan om erkännande av adoptioner

som t.ex. redan är registrerade i folkbokföringsregistret anser regeringen att äldre bestämmelser om erkännande av utländska adoptionsbeslut bör gälla för adoptioner som har beslutats före ikraftträdandet (jfr prop. 2013/14:208 s. 129).

När det gäller ändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) föreslår utred- ningen en övergångsbestämmelse om att äldre bestämmelser ska tilläm- pas på ansökningar om medgivande som har getts in före ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna. Mot bakgrund av att det i proposition- en inte föreslås en övre åldersgräns anser regeringen att det inte finns något hinder mot att bestämmelsen om medgivandeprövningen i den föreslagna nya lydelsen tillämpas även på ansökningar som har inkommit före ikraftträdandet. Några övergångsbestämmelser föreslås därför inte i denna del. Detta innebär bl.a. att giltighetstiden för medgivanden som gäller vid ikraftträdandet kommer att vara tre år i stället för två.

Övriga lagförslag kräver inte övergångsbestämmelser.

18 Konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen bedöms få positiva konsekvenser för enskilda.

Förslagen bedöms inte leda till annat än marginellt ökade kostnader för berörda statliga myndigheter och dessa kostnader kan finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.

Förslagen bedöms inte leda till ökade kostnader för kommunerna.

Utredningens bedömning överensstämmer i huvudsak med rege- ringens.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser delar eller invänder inte mot utredningens bedömning. Ett antal remissinstanser, bl.a. Göta hov- rätt, Botkyrka kommun och Malmö kommun, framför att utredningens förslag om att flytta arbetsuppgifter från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (numera Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps- stöd) till socialnämnden kan leda till ökade kostnader som kommunerna bör kompenseras för. Umeå kommun konstaterar att utbildningsinsatser kommer innebära ökade kostnader för kommunerna. Även Sundsvalls kommun pekar på behovet av utbildningsinsatser och vägledning. Sveriges Kommuner och Landsting anför att utredningens förslag innebär både förändrade och nya arbetsuppgifter för kommunerna och framhåller att den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas. Förvaltnings- rätten i Stockholm anser att ändringarna kommer att leda till fler mål i de allmänna förvaltningsdomstolarna och antar att dessa domstolar kommer att kompenseras för detta.

137

Prop. 2017/18:121

138

Skälen för regeringens bedömning

Konsekvenser för enskilda

Regeringen bedömer att förslagen kommer att få positiva konsekvenser för enskilda. Förslagen syftar till att åstadkomma ett effektivare adop- tionsförfarande med en hög rättssäkerhet för alla inblandade. Genom förslagen stärks barnrättsperspektivet i adoptionsprocessen. Barnets rätt till information och att komma till tals lyfts fram och tydliggörs. Även föräldrarnas rätt till information och att komma till tals stärks. Att generella begränsningar ersätts med ökade möjligheter till bedömningar i det enskilda fallet bedöms kunna ha positiva effekter både för de inblan- dade och för tillämpningen av regelverket och hur regelverket uppfattas. Vidare innebär förslaget om att sambor ska kunna adoptera att par som vill adoptera inte av det skälet behöver ingå äktenskap med varandra. Därutöver bedöms förslaget om utvidgat automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut leda till förenklade förfaranden och mindre administration för enskilda. Förslagen bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för enskilda och bedöms inte heller ha någon påverkan på jämställdheten mellan män och kvinnor.

Konsekvenser för domstolarna

Förslagen innebär att regelverket för adoptionsärenden förtydligas när det gäller domstolsprocessen. Detta kan förväntas leda till en snabbare och mer kostnadseffektiv handläggning. Med regeringens förslag ska allmän domstol i stället för regeringen avgöra om det finns särskilda skäl att pröva ett ärende om adoption vid svensk domstol. Eftersom förslaget rör ett mycket begränsat antal ärenden bör det få marginell betydelse i kostnadshänseende. Förslaget om ett utvidgat erkännande av utländska adoptionsbeslut kan antas leda till färre adoptionsärenden vid domstol.

Regeringen föreslår att beslut om godkännande av utländska adop- tionsbeslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol i stället för regeringen. Det handlar redan i dag om mycket få överklaganden och regeringens förslag om automatiskt erkännande av adoptionsbeslut från andra stater kan antas leda till att färre ärenden blir föremål för myndig- hetsprövning och därmed även domstolsprövning (se nedan). Mot den bakgrunden bör förslaget om att dessa ärenden ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol inte annat än marginellt påverka domstolarnas verk- samhet.

Sammanfattningsvis bedömer regeringen att förslagen inte kommer att leda till annat än marginella kostnadsökningar för Sveriges Domstolar. Dessa kostnader kan finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.

Konsekvenser för övriga statliga myndigheter

Antal ansökningar om godkännande av utländska adoptionsbeslut som varje år prövas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är litet. Genom förslaget om utökat automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut bedöms antalet ärenden om godkännande av utländska adoptionsbeslut hos myndigheten minska ytterligare.

Regeringen bedömer att det finns ett fortsatt behov för kommunerna att få ledning av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (se t.ex.

avsnitt 10.3 och 13.2). För den myndigheten innebär förslagen därför initialt en viss merkostnad t.ex. när det gäller utarbetandet av riktlinjer för bedömningen av barnets bästa, rutiner för information till föräldrar och barn och formulär för samtycken. Det kan även behövas informa- tionsinsatser och stöd till kommunerna i dessa frågor. Sammantaget be- döms förslagen dock inte leda till annat än marginella kostnadsökningar för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Dessa kostnader kan finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.

De nya bestämmelserna om erkännande får konsekvenser på så sätt att varje berörd myndighet får ta ställning till om ett utländskt adoptions- beslut ska erkännas eller inte. Detta är dock inte någon nyhet för myndigheterna. Redan enligt gällande rätt ska vissa beslut erkännas auto- matiskt. Det kommer att finnas ett informationsbehov om innebörden av de nya reglerna, t.ex. i förhållande till handläggare på Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan. Information och utbildning med avseende på ny lagstiftning är emellertid uppgifter som svenska myndig- heter, främst på central nivå, kontinuerligt arbetar med. Dessa insatser bedöms därför kunna finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.

Konsekvenser för kommuner

Kommunerna ansvarar genom socialnämnderna för den medgivande- prövning som ska göras inför en internationell adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453). Frågan om hur många adoptioner som genomförs är i första hand en fråga om hur många barn som är i behov av adoption. När det gäller internationella adoptioner kan det konstateras att antalet adoptioner och därmed också antalet medgivandeprövningar sedan en tid minskar. Förslaget om att sambor ska kunna prövas som adoptivföräldrar kan därför väntas leda till att det totala antalet ansök- ningar om medgivande till internationell adoption ökar endast marginellt. Förslaget om att medgivandeprövningen ska innefatta en bedömning av om adoptionen kan antas vara till barnets bästa om barnet är känt innebär att bedömningen i dessa fall kan bli något mer omfattande. Det är dock endast en mindre andel av de internationella adoptionerna som avser ett känt barn. Den prövning som regeringen föreslår är vidare mer begränsad än den som utredningen föreslår och bör inte behöva ta stora resurser i anspråk. Ett förslag som får större effekt är att ett medgivande ska vara giltigt i tre år i stället för två. Detta innebär en arbetslättnad och kost- nadsbesparing för socialnämnderna, även med beaktande av den upp- följning som ska göras i de fall adoptionsprocessen drar ut på tiden.

Kommunerna ansvarar vidare för genomförandet av adoptionsutred- ningar inför domstolens avgörande av ett adoptionsärende när den som sökanden vill adoptera är under 18 år. Som konstateras i bedömningen av konsekvenserna för domstolarna kan förslaget om ändrade regler om erkännande av utländska adoptionsbeslut leda till något färre adoptions- ärenden vid domstol, med konsekvensen att färre adoptionsutredningar behöver genomföras. Regeringen föreslår vidare att skyldigheten att lämna yttrande till tingsrätten flyttas från socialnämnden till den enskilda utredaren. Det innebär att socialnämndens resurser kommer att frigöras i de ärenden i vilka socialnämnden hittills har beslutat om yttrande. Även förslaget om att ansvaret för att utreda ärenden om adoption ska läggas

Prop. 2017/18:121

139

Prop. 2017/18:121 på endast en kommun bör innebära en minskad belastning. Samtidigt kan det inte uteslutas att förslagen som tydliggör skyldigheten att lämna information och att ge barnet och barnets föräldrar möjlighet att komma till tals kan innebära ett visst merarbete vid genomförandet av adoptions- utredningen.

Förslaget om att utredaren ska lämna förslag till beslut kan inte antas kräva någon mer betydande arbetsinsats för utredaren. Det bör i detta sammanhang också beaktas att många socialnämnder redan i dag lämnar förslag till beslut i adoptionsärenden och har en upparbetad rutin för handläggningen av sådana ärenden. Kostnadsökningen för kommunerna bedöms därför bli begränsad.

Slutligen kan det konstateras att regeringen inte går vidare med utred- ningens förslag om att socialnämnden ska ta över den prövning av om tillstånd ska ges till enskild adoption och uppgiften att vidta åtgärder enligt artikel 16.1 i 1993 års Haagkonvention som ligger på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Sammantaget bedömer regeringen att förslagen inte kommer att leda till ökade kostnader för kommunerna. Förslaget om hur adoptions- utredningar ska genomföras innebär att domstolen i viss mån kommer att kunna styra den ansvariga nämndens resursfördelning och att nämnden inte längre kommer att fatta beslut om yttrande till domstolen. I jäm- förelse med den gällande ordningen har förslagen således en viss in- verkan på det kommunala självstyret. Med beaktande av att det saknas behov av politiska avvägningar i dessa ärenden och att ordningen stämmer överens med vad som gäller för utredningar om vårdnad, bo- ende och umgänge får inskränkningen dock anses vara begränsad. För- slaget syftar till att åstadkomma bättre och snabbare underlag för dom- stolens bedömning av barnets bästa. Mot denna bakgrund anser regering- en att inskränkningen inte går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till vikten av att adoptionsutredningarna fokuserar på relevanta omständigheter och genomförs skyndsamt.

19 Författningskommentar

19.1Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken

2 kap. Om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap

7 § Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet, om det

1.visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,

2.framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,

3.har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnads- havare enligt 4 kap. 8 § till adoption av barnet, eller

4.av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Socialnämnden ska lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om faderskapet

inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.

140

Socialnämndens beslut att lägga ner en påbörjad faderskapsutredning får över-

Prop. 2017/18:121

klagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvalt-

 

ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för socialnämnden att lägga ner en påbörjad faderskapsutredning. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I första stycket tredje punkten ändras hänvisningen som en följd av att det införs ett nytt 4 kap. Någon ändring i sak är inte avsedd.

4 kap. Om adoption

Adoption av ett barn

1 § Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt.

Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, är en portalparagraf om barnets bästa i adoptionsärenden. Paragrafen saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Paragrafen är tillämplig vid adoption av barn, dvs. av någon som inte har fyllt 18 år. Avgörande för om bestämmelsen är tillämplig är perso- nens ålder när en åtgärd vidtas eller beslut fattas i ett adoptionsärende.

Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt. Det innebär att inget annat intresse får gå före barnets bästa. En önskan hos en förälder som inte är vårdnadshavare, och vars samtycke därför inte krävs, att upprätthålla kontakten med sitt barn är exempel på en omständighet som ska tillmätas betydelse vid bedömningen av om adoptionen är lämplig (2 §). Vid den slutliga bedömningen får dock detta intresse inte sättas före barnets bästa. Detsamma gäller sökandens intresse av att adoptionen kommer till stånd. Att barnets bästa ska ges störst vikt tar sikte på de bedömningar som görs i adoptionsärendet. Be- stämmelser som inte ger utrymme för denna typ av bedömningar – såsom minimiålder för sökanden (5 §) eller krav på samtycke (7–9 §§) – kan alltså inte sättas ur spel med hänvisning till barnets bästa.

Utöver att bestämmelsen ska tillämpas inom ramen för den lämplig- hetsbedömning enligt 2 § som görs vid domstolens slutliga prövning får den betydelse framför allt för genomförandet av adoptionsutredningen. Den kan t.ex. påverka hur barnets åsikter inhämtas och hur utredningen i övrigt genomförs (se även kommentaren till 15 §). I detta sammanhang har även barnets rätt till information och att komma till tals stor betydelse (3 §). Barnets bästa och barnets rätt till delaktighet samverkar och utgör tillsammans grunden för en adoptionsprocess som utgår från ett barn- rättsperspektiv (jfr prop. 2012/13:10 s. 37).

2 § Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständig- heter är lämpligt.

Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas.

Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, reglerar förutsättningarna för adoption av ett barn. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 6 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

141

Prop. 2017/18:121

Ett barn får enligt första stycket adopteras endast om det med

 

beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. I detta ligger att adop-

 

tion ska användas för att skapa eller befästa ett personligt förhållande

 

mellan sökanden och adoptivbarnet som väsentligen motsvarar det som

 

finns mellan föräldrar och barn. Skäl som inte är kopplade till det person-

 

liga förhållandet mellan sökanden och barnet, t.ex. en önskan att föra

 

vidare ett släktnamn eller tillförsäkra någon ett arv, kan inte i sig göra det

 

lämpligt med en adoption. Inte heller är en adoption lämplig om det

 

huvudsakliga syftet är att genom adoptionen möjliggöra eller underlätta

 

för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige (jfr prop. 1980/81:112 s. 9

 

och 14 och rättsfallen NJA 1920 s. 449 och NJA 1986 s. 604). Be-

 

dömningen av om adoptionen är lämplig ska göras i varje enskilt fall

 

med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. Av 1 § framgår att

 

barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett

 

barn. Vad föräldrarna tycker om adoptionen har stor betydelse för be-

 

dömningen av om en adoption är lämplig. Detta gäller även om för-

 

älderns samtycke inte krävs för att adoptionen ska kunna komma till

 

stånd. Vilken vikt som vid lämplighetsbedömningen ska läggas vid in-

 

ställningen hos en förälder som inte är vårdnadshavare får avgöras ut-

 

ifrån omständigheterna i det enskilda fallet (se nedan). Vid den slutliga

 

bedömningen får dock förälderns intresse inte sättas före barnets bästa.

 

Detsamma gäller sökandens intresse av att adoptionen kommer till stånd.

 

Till stöd för domstolens bedömning av om en adoption är lämplig an-

 

ges i andra stycket omständigheter som särskilt ska beaktas. Uppräk-

 

ningen är inte uttömmande.

 

Barnets behov av adoption ska särskilt beaktas. Barnets behov av

 

adoption tar sikte på behovet av en ny förälder eller två nya föräldrar. I

 

denna bedömning ingår bl.a. viljan och förmågan hos barnets föräldrar

 

att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (jfr 6 kap. 1 §). Ett

 

barn kan ha behov av adoption om barnets föräldrar är avlidna eller om

 

det inte är känt var föräldrarna befinner sig. I andra fall beror behovet av

 

adoption på att barnets föräldrar av någon anledning saknar vilja eller

 

förmåga att ta hand om barnet. I vissa fall står det redan när barnet är

 

nyfött klart att föräldrarna inte ens på lång sikt kommer att kunna ge

 

barnet en trygg uppväxt, t.ex. på grund av sjukdom eller brister i hem-

 

miljön. I andra fall kan en sådan bedömning göras först sedan barnet

 

under en tid har varit placerat i ett familjehem. Ofta behöver barnets rätt

 

att få sina behov av trygghet och stabilitet tillgodosedda ställas mot

 

barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt

 

privat- och familjeliv. Det måste därför finnas en påtaglig brist just när

 

det gäller föräldrarnas vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn för att

 

adoption ska komma i fråga.

 

Även den personliga relationen i övrigt mellan barnet och föräldrarna

 

behöver beaktas. Trots att en förälder saknar förmåga att ha barnet boen-

 

de hos sig och sköta den faktiska omvårdnaden om barnet, kan det vara

 

så att föräldern genom en kontinuerlig och nära kontakt med barnet ändå

 

är ett viktigt stöd för barnet under hans eller hennes uppväxt och på det

 

sättet bidrar till barnets trygghet och utveckling. I en sådan situation är

 

adoption ibland den bästa lösningen för barnet även om han eller hon har

 

kontakt med sina föräldrar (se även rättsfallen NJA 1987 s. 116 och NJA

142

1987 s. 628 där Högsta domstolen beaktat värdet av umgänge med en

förälder). En adoption förutsätter dock normalt att den personliga rela- tionen mellan barnet och föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. I detta sammanhang ska det påpekas att det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder inte i sig utgör tillräckliga skäl för adoption. Barnets åsikter ska vägas in i lämplighetsbedömningen, med beaktande av barnets ålder och mognad (3 §). Se även 7 § om krav på äldre barns samtycke.

Den sökta adoptionen ska i förekommande fall sättas i relation till de alternativ som kan finnas till en adoption. Vid internationell adoption aktualiseras frågan om barnet i stället kan få en ny familj i ursprungs- staten. I 1993 års Haagkonvention slås fast att barnet ska erbjudas en var- aktig familj genom internationell adoption först om barnet inte kan erbjudas en annan familj i hemlandet (subsidiaritetsprincipen). En allmän önskan om att genom en internationell adoption ge ett barn bättre levnadsvillkor än vad barnet har i hemlandet är inte ett godtagbart skäl för adoption (se t.ex. rättsfallet NJA 1985 s. 651). Barnets situation måste även sättas in i ett kulturellt sammanhang. Om barnet lever i en trygg miljö med släktingar eller andra närstående kan detta innebära att barnet inte har behov av en adoption, trots att det inte är föräldrarna som erbjuder tryggheten.

Enligt andra stycket ska även beaktas särskilt om sökanden är lämplig att bli adoptivförälder. Om det rör sig om en internationell adoption ska en prövning av sökandens lämplighet redan ha gjorts vid en s.k. med- givandeprövning enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453). Den bedömning av sökandens lämplighet som måste göras för att avgöra om adoptionen är lämplig stämmer i princip överens med den bedömning som görs av sökandens lämplighet i samband med medgivandepröv- ningen. Vid medgivandeprövningen ska särskild hänsyn tas till bl.a. sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk. Ledning för be- dömningen kan hämtas i kommentaren till den paragrafen. Som Lagrådet anför ska rätten noga pröva stabiliteten i förhållandet när makar eller sambor är sökande. I de flesta fall är det vid medgivandeprövningen ännu inte känt vilket barn sökanden kommer att vilja adoptera. När domstolen slutligt prövar adoptionsansökan görs det dock alltid i förhållande till ett visst barn.

Åldersgränsen för att adoptera är 18 år jämfört med hittillsvarande 25 år (5 §). För att sökanden ska anses vara lämplig som adoptivförälder måste han eller hon ha tillräcklig mognad och en stabil relation är som framgår ovan en förutsättning om makar eller sambor vill adoptera gemensamt. Det lär därför endast undantagsvis komma i fråga att en sökande som är 18 år eller några år därutöver tillåts adoptera. Det kan bli aktuellt främst om adoptionen avser en makes eller sambos barn (styvbarnsadoption) eller om sökanden och barnet är släkt eller har någon annan anknytning till varandra. Exempel är adoption av en avliden nära släktings barn (jfr prop. 1970:186 s. 50 f.) eller att barnet har varit familjehemsplacerat hos sökanden. Även åldersskillnaden mellan sökan- den och barnet har betydelse. Syftet med en adoption är att så långt som möjligt uppnå ett förälder-barnförhållande. Som utgångspunkt ska det därför vara en naturlig åldersskillnad mellan adoptivföräldern och barnet (jfr art. 9 i 2008 års Europarådskonvention som anger att åldersskillnaden lämpligen bör vara minst 16 år). Bedömningen av åldersskillnaden måste

Prop. 2017/18:121

143

Prop. 2017/18:121 dock göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (jfr rättsfallen NJA 1985 s. 651, där en åldersskillnad om endast nio år godtogs när två makar ansökte gemensamt och tillräcklig åldersskillnad förelåg i förhållande till den ena maken, och NJA 1991 s. 21 där en åldersskillnad om tio år godtogs vid adoption av en släkting).

En omständighet som har betydelse för lämplighetsbedömningen är om det sedan tidigare finns en relation mellan barnet och sökanden. Barnets relation till sökanden innebär ibland att sökanden får anses mer lämpad att adoptera barnet än i princip varje annan person. Så kan vara fallet om sökanden är en nära släkting eller familjehemsförälder. Detta innebär dock inte att det i övrigt ska ställas lägre krav på sökandens lämplighet i en sådan situation än annars. Sökandens lämplighet ska noggrant värde- ras vid en samlad bedömning. Bedömningen ska göras utifrån det enskil- da barnets bästa. Om relationen har skapats i syfte att inleda ett adop- tionsärende är det en omständighet som ofta innebär att adoptionen inte är lämplig.

Andra stycket är som anges ovan inte avsett att utgöra en uttömmande uppräkning av vad som ska beaktas vid bedömningen av om adoptionen är lämplig. Bland annat ska föräldrarnas inställning och intressen beak- tas. Detta gäller även i de fall det inte krävs att föräldern samtycker. Förälderns intressen är ofta nära knutna till frågan om barnets behov av adoption och det är många gånger inte meningsfullt att behandla dem var för sig. En annan omständighet som kan påverka bedömningen är om adoptionen kommer att erkännas i en annan stat som parterna har anknyt- ning till. Detta innebär att domstolen vid sin bedömning ska ta hänsyn till om ett s.k. haltande rättsförhållande uppstår genom adoptionen. Om de inblandade personerna varken bor i eller har för avsikt att flytta till det aktuella landet behöver det faktum att adoptionen saknar verkan där dock inte innebära att adoptionsansökan ska avslås (jfr rättsfallen NJA 1985 s. 651 och NJA 1991 s. 21). Denna prövning görs enligt hittillsvarande ordning enligt 2 § andra stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Prövningen ska i fortsättningen i stället göras inom ramen för bedömningen av om adoptionen är lämplig. Om det rör sig om en internationell adoption, ska sökanden följa det regelverk som gäller (bl.a. om medgivandeprövning och tillstånd till en- skild adoption). Om sökanden inte gör det, kan det påverka bedömningen av om adoptionen anses lämplig.

Utöver kravet på att adoptionen ska vara lämplig finns andra krav som måste vara uppfyllda för att en adoption ska kunna komma till stånd, bl.a. krav på samtycken av föräldrar som är vårdnadshavare (8 §) och i vissa fall barnet (7 §).

3 § Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen.

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

I 7 § finns bestämmelser om barnets samtycke.

Paragrafen, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets förslag, inne- håller bestämmelser om barnets rätt att få information och komma till tals

144

i adoptionsärendet. Paragrafen saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Barnets rätt att få information och komma till tals i adoptionsärendet – rätten till delaktighet – omfattar frågan om huruvida en adoption ska ske och barnets åsikter i övrigt, såsom hur adoptionsprocessen genomförs och vad en adoption innebär. Paragrafen gäller alltså i hela adoptions- processen, inte endast vid domstolens prövning. Barnets rätt till delaktig- het gäller både vid nationell adoption och vid internationell adoption som beslutas i Sverige. Det är ytterst domstolens ansvar att kraven på del- aktighet är uppfyllda i ärendet (se kommentaren till 13 § om domstolens utredningsskyldighet) men i praktiken är det ofta den som genomför adoptionsutredningen som i första hand behöver se till att barnets rätt till delaktighet tillgodoses (se kommentaren till 15 §). Vid internationell adoption har barnets rätt till delaktighet många gånger redan blivit till- godosedd genom den utredning som har skett i ursprungsstaten. Ofta kan det då räcka att konstatera att så har skett.

Enligt första stycket ska barnet få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Den information som lämnas ska vara relevant för barnet. Informationen ska inte enbart om- fatta faktauppgifter utan även t.ex. information om hur uppgifterna som barnet lämnar kommer att användas. Barnet ska få sådan information att han eller hon förstår vad en adoption innebär. Informationen som lämnas ska vara tydlig och anpassad efter barnets ålder och mognad på ett sådant sätt och i en sådan miljö att barnet kan ta till sig den. Barnets förmåga att förstå det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om måste bedömas i varje enskilt ärende och informationen ska anpassas utifrån det (jfr SOU 2016:19 s. 179). Det går inte att ange någon bestämd ålder för när ett barn bör ges information och möjlighet att framföra sina åsikter. Detta får bedömas från fall till fall. Barnet ska ges förutsättningar att vara delaktigt och barnet ska skyddas i sitt deltagande, inte skyddas genom att hindras från delaktighet. Den som inhämtar barnets åsikter måste upp- träda med varsamhet och ska inte försöka pressa barnet på synpunkter (jfr prop. 2015/16:180 s. 132). Det är viktigt att den som ska tillgodose barnets rätt till delaktighet – vanligtvis den som genomför adoptions- utredningen – dokumenterar vilken information som lämnas, vad barnet ger uttryck för och hur barnet i övrigt ges möjlighet att delta.

När det gäller barn som är i stånd att bilda egna åsikter men som inte har förmåga att ge uttryck för dessa, ska barnets åsikter så långt det är möjligt inhämtas på annat sätt. Det kan innebära att uppgifter inhämtas från barnets närstående eller att uppgifter hämtas från dokumentation av vad barnet tidigare har framfört. Med hänsyn till principen om barnets bästa är det angeläget att barnets åsikter klargörs på ett sätt som samtidigt iakttar respekten för barnets integritet och självbestämmande.

Förhållandena i det enskilda fallet kan även vara sådana att barnet inte vill framföra sina åsikter. Barnet är aldrig skyldigt att framföra sina åsik- ter, utan ska ges möjlighet att göra det (se prop. 2012/13:10 s. 38). Det ska framgå av dokumentationen om barnet har valt att inte framföra några åsikter. En annan sak är att t.ex. domstolen inom ramen för sin utredningsskyldighet kan behöva inhämta information för ett fullödigt beslutsunderlag, såväl i fråga om vad som kan anses vara barnets bästa

Prop. 2017/18:121

145

Prop. 2017/18:121

146

som för att få underlag för ett materiellt riktigt beslut. Se även kommen- taren till 15 § angående adoptionsutredningen.

Enligt andra stycket ska barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållan- de till barnets ålder och mognad. Att begreppet åsikter används är avsett att markera att det inte krävs att barnet kan ge uttryck för en konkret vilja. Att barnets ålder och mognad ska beaktas medför generellt sett att hänsyn ska tas i högre grad till de äldre barnens åsikter än till de yngre barnens (se prop. 1994/95:224 s. 51). Hur mycket ett barn förstår är dock inte på ett entydigt sätt knutet till barnets ålder. Mognad avser förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en särskild fråga, varvid den fortlöpande utvecklingen av barnets förmågor måste beaktas (jfr prop. 2015/16:180 s. 134). Enbart ålder kan alltså inte avgöra vikten av ett barns åsikter.

Tredje stycket innehåller en upplysning om att det i 7 § finns bestäm- melser om barnets samtycke. Förevarande paragraf är tillämplig även vid adoption av barn som har fyllt 12 år och ska då tillämpas tillsammans med bestämmelserna om samtycke (se prop. 1994/95:224 s. 40 och 51 och rättsfallet NJA 2010 s. 461).

Adoption av en vuxen

4 § Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig.

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

Paragrafen, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets förslag, regle- rar förutsättningarna för adoption av en vuxen. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 6 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 9.

En grundläggande förutsättning för adoption av en vuxen är enligt första stycket att det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. För att det ska finnas särskild anledning till adoption är det inte tillräckligt att det råder ett nära släktskap mellan sökanden och den som ska adopteras eller att de har en god relation. Det krävs att det klart framgår att det finns anledning att genom adoption befästa ett personligt förhållande av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn (se rättsfallet NJA 2002 s. 425). Adoptionsinstitutet ska inte användas för att kringgå lagregler av annan art (se prop. 1980/81:112 s. 9 och 14). En adoptionsansökan ska därför inte bifallas, om det huvudsakliga syftet är att genom adoptionen möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. Inte heller utgör en allmän önskan om att någon ska få leva i Sverige under materiellt bättre eller tryggare förhållanden än i hemlandet ett godtagbart skäl för adoption (se rättsfallen NJA 1986 s. 604 och NJA 1989 s. 67). Se även kommentaren till 2 och 17 §§.

För att en adoption ska beslutas måste den även i övrigt vara lämplig. Bedömningen av om en adoption är lämplig ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sökandens personliga egen-

skaper och lämplighet i övrigt liksom behovet av adoption är omständig- Prop. 2017/18:121 heter som ska beaktas. Inställningen hos föräldrarna till den som sök-

anden vill adoptera ska också beaktas. Vid bedömningen av om en adop- tion är lämplig ligger även att åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ska vara rimlig, även om åldersskillnaden bör ha mindre betydelse vid vuxenadoption än vid adoption av ett barn (jfr kommentaren till 2 § med där angivna rättsfall). En omständighet som kan påverka bedömningen av om adoptionen är lämplig är om adop- tionen kommer att erkännas i ett annat land som de inblandade personer- na har anknytning till (se kommentaren till 2 §).

Till stöd för bedömningen anges i andra stycket omständigheter som särskilt ska beaktas. Omständigheterna tar sikte på de situationer då det typiskt sett kan finnas skäl för adoption av en vuxen.

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera. Situationer som avses är bl.a. att sökanden är en styvförälder eller tidigare familjehemsförälder. För att det ska finnas förutsättningar för adoption krävs som nämns ovan att det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera.

Vidare ska särskilt beaktas om adoptionen i annat fall avser att bekräfta en relation motsvarande den mellan barn och förälder. Så kan vara fallet om sökanden t.ex. har varit styvförälder från barnets sena tonår eller sedan barnet blev vuxet och det därigenom har etablerats en relation, eventuellt även mellan sökanden och det tilltänkta adoptivbarnets egna barn, genom kontakter och umgänge som förekommer i en familj. Som framgår ovan är det inte tillräckligt att sökanden och den som sökanden vill adoptera har en god relation (se rättsfallet NJA 1989 s. 401).

Det kan även i andra fall än de som anges i andra stycket finnas förutsättningar för adoption av en vuxen. Ett exempel är att en person återförenas med ett barn som har adopterats bort som spädbarn (jfr rätts- fallet NJA 2002 s. 425). Bedömningen måste alltid göras utifrån omstän- digheterna i det enskilda fallet.

Vem som får adoptera

5 § Den som har fyllt 18 år får adoptera.

Paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, reglerar vem som får adoptera. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 1 §. Över- vägandena finns i avsnitt 12.1.

Av paragrafen framgår att den som har fyllt 18 år får adoptera. Detta är en förändring i förhållande till den hittillsvarande ordningen enligt vilken en person som huvudregel ska ha fyllt 25 år för att få adoptera. För att en adoption ska kunna beslutas krävs att även övriga förutsättningar är upp- fyllda. Sökandens ålder och även åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera är omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om adoptionen är lämplig (se kommentaren till 2 och 4 §§).

147

Prop. 2017/18:121

148

6 § Makar och sambor får endast adoptera gemensamt.

En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. I fråga om samtycket tillämpas 8 § andra stycket. En make eller sambo får även i annat fall adoptera ensam om den andra maken eller sambon vistas på okänd ort eller är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt.

Paragrafen, som utformas i huvudsak i enlighet med Lagrådets förslag, reglerar vilka som får adoptera gemensamt och möjligheterna för en make eller sambo att adoptera på egen hand. Paragrafen motsvarar i huvudsak hittillsvarande 3 och 4 §§. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Enligt första stycket får makar och sambor som huvudregel endast adoptera gemensamt. Jämfört med hittillsvarande 3 § innebär detta att möjligheten att adoptera gemensamt utvidgas till att omfatta även sam- bor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har gemensamt hushåll (1 § sambolagen [2003:376]). Bedömningen av om det finns ett samboförhållande får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (se prop. 2002/03:80 s. 27 f.). Om det redan finns aktuell utredning angående sökandena, t.ex. en medgivandeutredning enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453), där sökandena har bedömts som sambor, bör denna bedömning i regel godtas.

I andra stycket anges undantag från huvudregeln i första stycket. För det första får den som är gift eller sambo med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (styvbarnsadoption). Efter en sådan adoption blir makarna eller samborna gemensamt föräldrar och barnet står efter adoptionen under deras gemensamma vårdnad (21 och 22 §§). Kravet på att maken eller sambon samtycker till styvbarnsadop- tionen gäller oavsett om det rör sig om adoption av ett barn eller om adoption av en vuxen och, i de fall adoptionen avser ett barn, även om maken eller sambon inte skulle vara vårdnadshavare. Genom en hän- visning till 8 § andra stycket görs de undantag som gäller från kravet på vårdnadshavarens samtycke vid adoption av barn tillämpliga beträffande makens eller sambons samtycke. Se vidare kommentaren till den para- grafen angående dessa undantag.

Om det inte är fråga om en styvbarnsadoption, kan en make eller sambo enligt sista meningen i stycket i vissa särpräglade situationer adoptera utan medverkan av den andra maken eller sambon. Sökanden blir efter en sådan adoption ensam förälder till adoptivbarnet (21 §). Något rättsförhållande uppstår inte mellan adoptivbarnet och den andra maken eller sambon (jfr NJA II 1917 s. 482). En situation då en make eller sambo får adoptera på egen hand är om den andra maken eller sambon befinner sig på okänd ort. Även om det inte lär vara vanligt före- kommande, kan det inträffa att ett samboförhållande anses bestå trots att paret inte bor ihop (jfr prop. 2002/03:80 s. 46). En make eller sambo får även adoptera ensam, om den andra maken eller sambon är varaktigt förhindrad att adoptera på grund av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. I förhållande till hittillsvarande ordning innebär bestämmelsen en utvidgning till att omfatta även tillstånd som inte rör psykisk sjukdom. Detta innebär att bestämmelsen kan vara tillämplig

t.ex. om maken eller sambon har drabbats av en allvarlig trafikskada. Samtidigt begränsas bestämmelsen genom att det krävs att maken eller sambon är varaktigt förhindrad att adoptera på grund av det tillstånd han eller hon befinner sig i. En psykisk sjukdom behöver alltså inte i sig innebära att maken eller sambon kan genomföra en adoption på egen hand. För att en adoption ska kunna ske måste vidare även övriga förut- sättningar för adoption vara uppfyllda. Vid adoption av ett barn innebär det att adoptionen ska vara lämplig och att barnets bästa ska ges störst vikt vid bedömningen (1 och 2 §§). Den omständigheten att sökandens make eller sambo befinner sig på okänd ort eller lider av en psykisk sjukdom eller av annan anledning är varaktigt förhindrad att adoptera måste vägas in i bedömningen av om adoption ska tillåtas. Utrymmet för en make eller sambo att genomföra en adoption utan den andre makens eller sambons medverkan är mot denna bakgrund begränsat.

Tredje stycket utesluter gemensam adoption för andra än makar och sambor, t.ex. syskon eller vänner. Personer som inte är makar eller sam- bor kan alltså endast adoptera på egen hand.

Samtycke

7 § Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen.

Något samtycke behövs inte om den som sökanden vill adoptera är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat lik- nande förhållande.

Innan ett samtycke lämnas ska den som sökanden vill adoptera få information om innebörden av en adoption och ett samtycke.

Paragrafen, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets förslag, inne- håller bestämmelser om krav på samtycke från den som sökanden vill adoptera och krav beträffande information. Första och andra styckena motsvarar i huvudsak hittillsvarande 5 §. Tredje stycket saknar mot- svarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

Den som har fyllt 12 år får enligt första stycket som huvudregel inte adopteras utan att själv ha samtyckt till adoptionen. Kravet omfattar barn från 12 års ålder och alla vuxna. Bestämmelsen innehåller till skillnad från hittillsvarande 5 § ingen möjlighet att avstå från att inhämta sam- tycke från ett barn som är under 16 år med hänvisning till att det skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad. I begreppet samtycke ligger att detta ska lämnas av fri vilja (se prop. 1980/81:112 s. 11). Samtycke till adoption är en fråga av utpräglat personlig karaktär som den enskilde själv måste lämna. Det är alltså inte möjligt för t.ex. en god man att sam- tycka åt den enskilde (se 12 kap. 2 § tredje stycket och prop. 2016/17:30 s. 135). Det finns inga särskilda krav på hur samtycket lämnas. I de flesta fall lämnas samtycket dock skriftligen och det lär inte finnas utrymme för att i ett adoptionsärende beakta ett samtycke som inte har dokumenterats på ett godtagbart sätt.

Enligt andra stycket behövs inte något samtycke om den som sökanden vill adoptera är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Bestämmelsen överens- stämmer med vad som gäller enligt hittillsvarande 5 § bortsett från att

Prop. 2017/18:121

149

Prop. 2017/18:121

150

ordet störning ersätts med sjukdom (jfr prop. 1980/81:112 s. 6 f. och 12 och prop. 2015/16:180 s. 72). Se även kommentaren till 8 §.

I tredje stycket finns krav på att den som sökanden vill adoptera ska få information om innebörden av en adoption och ett samtycke innan sam- tycke lämnas. Syftet är att säkerställa att informerade samtycken ligger till grund för beslut om adoption. Informationen ska som utgångspunkt avse vilka konsekvenser adoptionen får och vad samtycket avser. Såvitt gäller barn överlappar kravet delvis det allmänna kravet på barnets del- aktighet i 3 §. Kravet på information i samband med samtycke tar dock specifikt sikte på vad samtycket innebär och innefattar att personen ska få informationen innan samtycket lämnas. Det är viktigt att den som lämnar information dokumenterar vilken information som lämnas och omständigheterna i övrigt kring samtycket. När det är ett barn som ska samtycka är det särskilt viktigt att informationen anpassas efter barnets ålder och mognad (se kommentaren till 3 §).

Vid adoption av ett barn är det ofta den som genomför adoptions- utredningen som ska inhämta samtycken och bedöma om redan lämnade samtycken kan godtas (se vidare kommentaren till 15 §). Det är dock ytterst domstolens ansvar att se till att godtagbara samtycken ligger till grund för adoptionsbeslutet (jfr rättsfallet NJA 2010 s. 461) och det kan inträffa att domstolen behöver inhämta samtycken och lämna infor- mation. Vid internationell adoption har samtycken ofta inhämtats i ur- sprungsstaten. Bedömningen av om samtycket kan godtas blir i dessa fall ofta beroende av om samtycket har dokumenterats på ett godtagbart sätt, t.ex. i handlingar från en utländsk myndighet. Om adoptionen omfattas av 1993 års Haagkonvention, ska konventionens krav beträffande sam- tycken vara uppfyllda. I en sådan situation finns det sällan anledning att ifrågasätta att de samtycken som har lämnats har föregåtts av relevant information och även i övrigt är godtagbara. Detsamma gäller i de flesta fall även om adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention men förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning. Om det finns anledning att misstänka att ett samtycke som rör adoption av ett barn inte är godtagbart, kan den som genomför adoptionsutredningen behöva komplettera utredningen (se kommentaren till 15 §). Det avgörande är att kraven är uppfyllda när beslutet fattas. Om kraven i paragrafen inte är uppfyllda kan samtycket inte ligga till grund för ett beslut om adoption.

8 § Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnads- havare.

Något samtycke behövs inte om

1.föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjuk- dom eller något annat liknande förhållande,

2.föräldern vistas på okänd ort, eller

3.det finns synnerliga skäl.

Innan ett samtycke lämnas ska föräldern få information om innebörden av en adoption och ett samtycke.

Det som anges om en förälder som är vårdnadshavare i första–tredje styckena gäller även en särskilt förordnad vårdnadshavare eller annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Paragrafen, som i allt väsentligt utformas i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller bestämmelser om krav på samtycke från det tilltänkta

adoptivbarnets föräldrar som är vårdnadshavare, en särskilt förordnad vårdnadshavare och någon annan som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe och krav beträffande information. Första, andra och fjärde styckena motsvarar delvis hittillsvarande 5 a §. Tredje stycket saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 8.2, 8.3 och 8.4.

Enligt första stycket får ett barn inte adopteras utan samtycke från en förälder som är barnets vårdnadshavare. Med vårdnadshavare avses en förälder som har vårdnadsansvaret för barnet (se 6 kap.). Om barnet har två föräldrar som är vårdnadshavare krävs bådas samtycke. Till skillnad från hittillsvarande ordning regleras omadoption inte särskilt i paragra- fen. Det som gäller för en förälder gäller för en adoptivförälder om adoptionen avser ett barn som är adopterat. Av bestämmelsen följer att samtycke inte krävs av en förälder som inte är vårdnadshavare, vilket motsvarar hittillsvarande undantag i 5 a § andra stycket. Ett samtycke som har lämnats kan återkallas. Ett av underrätt fattat beslut om adoption ska upphävas av högre rätt om en förälder, vars samtycke krävs och som tidigare lämnat sitt samtycke, överklagar beslutet och förklarar att sam- tycket återkallas (se rättsfallen NJA 1973 s. 62 och NJA 2006 s. 505).

I andra stycket finns vissa undantag från kravet på samtycke i första stycket.

Första punkten gäller när en förälder är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Punkten motsvarar i huvudsak hittillsvarande undantag. Be- greppet allvarlig psykisk störning ersätts dock med psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Vidare införs ett krav på att tillståndet ska innebära att personen är varaktigt förhindrad att samtycka. Det inne- bär att det ska finnas ett orsakssamband mellan tillståndet och oförmågan att samtycka och att oförmågan inte ska vara övergående. Med ”annat liknande förhållande” avses t.ex. att någon är för överskådlig tid förhind- rad att lämna samtycke på grund av en kroppslig sjukdom eller en trafik- skada (jfr prop. 1980/81:112 s. 6 f. och 12 och prop. 2015/16:180 s. 72).

Andra punkten gäller när en förälder befinner sig på okänd ort och innebär ingen förändring i förhållande till hittillsvarande ordning (se NJA II 1917 s. 486 f.). Undantaget omfattar situationen att föräldern är okänd.

Tredje punkten saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att det finns synnerliga skäl. Undantaget är avsett att tillämpas i särpräglade situationer då de övriga undantagen inte är tillämpliga men det ändå framstår som mycket angeläget att ett beslut om adoption fattas trots att föräldern inte har lämnat sitt samtycke. Även om undantaget formellt är tillämpligt vid alla typer av adoptioner, är avsikten att det ska komma till användning fram- för allt vid internationell adoption. Syftet är att adoptioner som har bedömts lämpliga av myndigheterna i en annan stat inte ska hindras av svenska krav på samtycke som kanske inte motsvarar den andra statens regler samtidigt som det står klart att en adoption är till barnets bästa. Det händer t.ex. att personer inte vill besvara förfrågningar om samtycke eller i övrigt delta i ett adoptionsförfarande på grund av risken för sociala konsekvenser om adoptionen blir känd. Om det i en sådan situation står klart att personen i fråga har fått information om adoptionsprocessen, kan skälen för att besluta om adoption väga mycket tungt. För att undantaget

Prop. 2017/18:121

151

Prop. 2017/18:121 ska kunna tillämpas ska det i regel krävas att tämligen omfattande ansträngningar har gjorts för att utreda anledningen till att ett samtycke som uppfyller de svenska kraven inte har lämnats. Det bör vidare normalt vara en förutsättning att myndigheterna i ursprungsstaten har gjort bedömningen att adoptionen bör genomföras. Dessa förutsättningar kan antas bli uppfyllda i första hand om adoptionen förmedlas av en auktori- serad adoptionssammanslutning. Det kan inte uteslutas att förutsätt- ningarna i något fall kan anses vara uppfyllda även vid en nationell adoption. Undantaget är dock inte avsett att användas för att generellt möjliggöra adoptioner där barnets föräldrar inte samtycker till en adop- tion. Undantaget är avsett att tillämpas i fall då det i det närmaste skulle framstå som stötande om adoptionen inte kunde komma till stånd.

Enligt tredje stycket ska föräldern få information om innebörden av en adoption och ett samtycke innan samtycke lämnas. Ett motsvarande informationskrav för den som sökanden vill adoptera finns i 7 §, se kommentaren till den paragrafen. När föräldrarna lämnar samtycke till en adoption är det inte alltid känt vem som kommer att adoptera barnet. Informationen ska avse innebörden av en adoption som sådan och be- höver inte innefatta uppgifter om vem de tilltänkta adoptivföräldrarna är.

Enligt fjärde stycket gäller första–tredje styckena även en särskilt förordnad vårdnadshavare eller annan som enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Det innebär att kravet på samtycke och undantagen från kravet på samtycke liksom kravet på information gäller även för dem. Om två särskilt förordnade vårdnads- havare finns, följer av bestämmelsen att samtycke måste inhämtas från båda. Paragrafen reglerar endast den situationen att en särskilt förordnad vårdnadshavare faktiskt har förordnats. Om ett barn saknar föräldrar kan det finnas anledning att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Frågan om adoption aktualiseras oftast först i ett senare skede. Det finns dock inget hinder mot att beslut om adoption fattas utan att en särskilt förordnad vårdnadshavare först har utsetts. Även om det finns en särskilt förordnad vårdnadshavare, ska föräldrarna i regel höras i ärendet (se vidare kommentaren till 18 §). Med att någon enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe avses fall då perso- nen har ställning som vårdnadshavare för ett barn som inte har en annan vårdnadshavare (jfr prop. 2004/05:136 s. 26 och 48). Om någon av undantagssituationerna skulle uppstå avseende en särskilt förordnad vårdnadshavare, kan det finnas anledning att överväga entledigande av denne enligt 6 kap. 10 c §.

9 § Ett samtycke från den som har fött barnet får lämnas först sedan den för- äldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse.

Paragrafen innehåller en kompletterande bestämmelse om samtycke för den som fött barnet. Paragrafen motsvarar hittillsvarande 5 a § första stycket andra meningen. Övervägandena finns i avsnitt 8.4 där också Lagrådets synpunkter behandlas.

Samtycke från den som har fött barnet får lämnas först sedan den föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse (se prop. 1968:114 s. 17 och prop. 1980/81:112 s. 12 f.). Som utvecklas i kom-

152

mentaren till 7 § är det ytterst domstolens ansvar att se till att godtagbara samtycken ligger till grund för adoptionsbeslutet.

Förbud mot ersättning

10 § En ansökan om adoption får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

Ett avtal om ersättning eller underhåll som avses i första stycket är utan verkan.

Paragrafen innehåller ett förbud mot ersättning i samband med adoption. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 6 § andra och tredje styckena. Övervägandena finns i avsnitt 12.3.

Enligt första stycket får en ansökan om adoption inte bifallas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Bestämmelsen ger uttryck för principen att adoption inte får ske mot betalning (se NJA II 1923 s. 496 f.). Hittills- varande undantag avseende underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp tas bort. Inte heller den typen av ersättning är alltså tillåten. Frågan om ersättning har lämnats eller utlovats ska omfattas av adoptionsutred- ningen (se kommentaren till 15 §). Förbudet mot att ge eller utlova ersätt- ning i samband med en adoption gäller både vid adoption av ett barn och vid adoption av en vuxen.

Enligt andra stycket är ett avtal som står i strid med förbudet i första stycket utan verkan. I förhållande till hittillsvarande bestämmelse tydlig- görs att avtalet är utan verkan oavsett om adoptionen kommer till stånd eller inte.

Adoptionsärenden

11 § En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera.

I paragrafen anges vem som får ansöka om adoption. Paragrafen saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 11.1.

En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera. Om två personer vill adoptera gemensamt, måste de ansöka gemensamt. Vid en styvbarnsadoption är den som vill adoptera ensam sökande. I den situationen krävs dock i regel makens eller sambons samtycke (6 § andra stycket). Av paragrafen följer att den som adoptionen avser inte kan vara sökande i ett adoptionsärende. Inte heller socialnämnden får ansöka. I 5 och 6 §§ anges vilka som får adoptera.

12 § En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till tingsrätten i den ort där sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, görs ansökan till Stockholms tingsrätt.

Paragrafen reglerar vilken domstol som är behörig att besluta om adop- tion. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 9 §. Övervägandena finns i avsnitt 11.1.

Prop. 2017/18:121

153

Prop. 2017/18:121

154

Enligt första stycket prövas ansökan om adoption i första hand av tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige, framgår att ansökan prövas där sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist. Eftersom endast makar och sambor får ansöka om adoption gemensamt har två sökande i regel hemvist på samma ställe. Om de skulle ha hemvist på olika ställen, kan de välja vid vilken av de behöriga tingsrätterna de vill ansöka.

I andra stycket regleras situationen att det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket. I regel har i vart fall någon sökande eller den som sökanden vill adoptera hemvist i Sverige. Det kan dock undan- tagsvis inträffa att en ansökan om adoption ska prövas i Sverige trots att varken sökanden eller den som sökanden vill adoptera har hemvist i Sverige (se 2 § i den föreslagna lagen om adoption i internationella situa- tioner). I den situationen prövas ansökan av Stockholms tingsrätt.

13 § Rätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett.

I paragrafen, som införs efter synpunkter från Lagrådet, regleras dom- stolens utredningsskyldighet i adoptionsärenden. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 10 § första stycket. Övervägandena finns i 11.2.1.

Enligt paragrafen ska domstolen se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett. Paragrafen gäller i stället för 12 § lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen). Utredningsansvaret innebär att domsto- len ska se till att ärendet är klart för avgörande genom att utredningen är så fullständig som möjligt. Ansvaret syftar inte till att uppnå en viss utgång eller att hjälpa sökanden att nå framgång (jfr prop. 2012/13:45 s. 115) men däremot att öka möjligheterna att nå ett materiellt riktigt resultat. Utredningsskyldigheten varierar beroende på om det är fråga om adoption av ett barn eller om det är fråga om en vuxenadoption. Vad som krävs av domstolen beror även på omständigheterna i övrigt i det enskil- da ärendet.

Ett ärende om adoption är indispositivt och domstolen har därför ytterst ansvaret för att utredningen i adoptionsärendet är tillräcklig. Det innebär inte en skyldighet att allmänt efterforska förhållanden som kan leda till ett bifall eller avslag till ansökan. I stor utsträckning ankommer det på framför allt sökanden att själv ta fram utredningen. Om domstolen saknar ett klarläggande i en fråga som är av avgörande betydelse för utgången, ankommer det på domstolen att genom materiell process- ledning försöka få till stånd ett sådant klarläggande. Domstolen ska genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och ofull- ständigheter i underlaget (jfr 12 § ärendelagen). Det kan i vissa fall bli nödvändigt att hålla ett sammanträde i ärendet (se framför allt 13 § ärendelagen och rättsfallet NJA 2015 s. 546). Utredningsskyldigheten tar sikte på bl.a. förhållandena hos sökanden och den som sökanden vill adoptera och huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll har lämnats eller utlovats (jfr bl.a. 10 §).

Vid adoption av barn fullgörs utredningsskyldigheten till stor del genom adoptionsutredningen (15 §). I ärenden om adoption av en vuxen fullgörs utredningsskyldigheten i första hand genom att berörda personer ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Mot bakgrund av att det finns en risk

för missbruk av adoptionsinstitutet ska vidare i regel yttrande från Migra- tionsverket inhämtas i de fall som har internationell anknytning (17 §). Det finns även vid behov möjlighet att inhämta annan utredning, t.ex. från andra myndigheter (se prop. 1980/81:112 s. 15).

14 § Om ansökan avser adoption av ett barn, ska rätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist. Om barnet inte har sin hemvist i Sverige, ska uppdraget lämnas till socialnämnden i den kommun där någon av sökandena har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig socialnämnd enligt första stycket, ska upp- draget lämnas till socialnämnden i Stockholms kommun.

Rätten ska bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Rätten får ange riktlinjer för adoptionsutredningen.

I paragrafen, som utformas i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets för- slag, regleras när en adoptionsutredning ska genomföras och hur ett utredningsuppdrag lämnas. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 10 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 10.1 och 10.2.

Enligt första stycket ska domstolen uppdra åt socialnämnden att utse någon – i regel en tjänsteman inom socialtjänsten – att genomföra en adoptionsutredning, om adoptionen avser ett barn. Bestämmelsen innebär att det inte längre är socialnämnden som ska yttra sig till domstolen utan att det – i likhet med vad som gäller i mål om vårdnad, boende och um- gänge – är en utredare som får socialnämndens uppdrag att genomföra adoptionsutredningen (jfr 6 kap. 19 §). Socialnämnden ska alltså inte längre pröva innehållet i utredningen eller lämna ett yttrande till domsto- len men har ett huvudmannaskap för utredningen och ansvarar för att en utredning kommer till stånd i enlighet med domstolens begäran (jfr prop. 1990/91:8 s. 66). Den person som socialnämnden utser bör ha ingående kunskaper om adoption. Liksom när det gäller vårdnadsutredningar får uppdraget att utse en utredare delegeras till en anställd i kommunen (se 10 kap. 5 § socialtjänstlagen [2001:453]). Se 15 § om vad en adop- tionsutredning ska avse.

Uppdraget att utse någon att genomföra en adoptionsutredning ska som utgångspunkt ges till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist. Om sökanden har sin hemvist i en annan kommun, kan det i be- slutet anges att den som genomför utredningen ska inhämta upplysningar från och vid behov samråda med socialnämnden i den andra kommun som är berörd. Om barnet inte har sin hemvist i Sverige, ska uppdraget ges till den kommun där sökanden eller någon av sökandena har sin hem- vist. Med socialnämnd avses i detta sammanhang, liksom i andra för- fattningar, den nämnd som kommunfullmäktige har utsett (se 2 kap. 4 § socialtjänstlagen). Varje kommun är fri att utse den nämnd inom kommu- nen som ska utse en utredare (jfr prop. 2014/15:105 s. 70).

Har varken barnet eller någon sökande hemvist i Sverige ska uppdraget enligt andra stycket ges till socialnämnden i Stockholms kommun (jfr 12 § andra stycket om Stockholms tingsrätts behörighet i motsvarande situation).

Enligt tredje stycket ska domstolen bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Vad som är en rimlig handläggningstid för

Prop. 2017/18:121

155

Prop. 2017/18:121

156

en adoptionsutredning beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan t.ex. bero på om det rör sig om en nationell eller en internationell adoption, om en eller flera kommuner är berörda, om adoptionen för- medlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning eller inte och vilket underlag som är tillgängligt när uppdraget påbörjas. I vissa fall är det till- räckligt med en eller två månader medan det i andra fall är lämpligt att ange en längre tid, t.ex. fyra månader. Om det behövs, får domstolen för- länga den tid som har bestämts. Det bör vara ovanligt att det redan när uppdraget lämnas finns anledning att ge utredaren mer än fem månader för att genomföra utredningen. I domstolens skyldighet att se till att utredningen bedrivs skyndsamt ligger att domstolen inte ska medge en förlängd utredningstid utan att först förhöra sig om och värdera skälen som utredaren anger för att utredningen inte kan slutföras inom den utsatta tiden.

Domstolen får även ange riktlinjer för utredningen. Sådana riktlinjer kan t.ex. handla om att utredaren ska samråda med en annan kommun som någon av de inblandade personerna bor i eller att det finns någon särskild anledning att närmare utreda ett samtycke som har lämnats i utlandet.

15 § Den som genomför en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning.

Utredaren ska redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut.

I paragrafen regleras hur en adoptionsutredning ska genomföras och redovisas. Första stycket motsvarar delvis hittillsvarande 10 § första och andra styckena. Andra stycket saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 10.3.

I första stycket första meningen anges att utredaren ska undersöka om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Avsikten är att adoptions- utredningen så långt möjligt ska resultera i ett fullständigt underlag för domstolens bedömning i adoptionsärendet. Vilka utredningsåtgärder som ska vidtas i en adoptionsutredning beror på omständigheterna i ärendet och vilken utredning som redan finns. Vad utredningen ska fokuseras på beror även på vilken typ av adoption det är fråga om: om det rör sig om en nationell adoption, en styvbarnsadoption eller en internationell adop- tion. I den utsträckning andra intressen än barnets bästa gör sig gällande i ärendet, t.ex. att en förälder motsätter sig adoptionen eller att sökanden har barn sedan tidigare som skulle påverkas av en adoption, ska även dessa intressen utredas och redovisas.

Frågan om barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen är av central betydelse i bedömningen av om en adoption är till barnets bästa. Utredaren ska därför enligt andra meningen alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen. Att utredaren ska för- söka klarlägga föräldrarnas och barnets inställning innebär att skyldig- heten är begränsad till vad som är möjligt och rimligt att få fram inom ramen för en adoptionsutredning som ska bedrivas skyndsamt (se även nedan om att utredaren ska utgå från den utredning som redan finns i ärendet). Utredaren ska göra rimliga ansträngningar att få fram en in-

ställning, om det inte står klart att det är omöjligt. Det kan i vissa fall vara svårt att komma i kontakt med en person av intresse i utredningen. Det faktum att ett barn eller en förälder finns i ett annat land innebär dock inte i sig att utredaren kan avstå från att försöka kontakta barnet eller föräldern när det behövs (jfr JO 2009/10 s. 321). Utrednings- åtgärderna måste alltid anpassas efter vad som är lämpligt. Om det t.ex. framkommer att en förälder inte vill medverka – något som kan bero på risken för social stigmatisering – bör detta respekteras (se även kommen- taren till 8 §). Det är viktigt att denna typ av överväganden dokumenteras i adoptionsutredningen. När utredaren försöker klarlägga barnets inställ- ning ska 3 § tillämpas (se vidare kommentaren till den paragrafen). Att ett barn inte vill framföra några åsikter ska respekteras. En annan sak är att utredaren måste inhämta information för att få fram ett fullständigt beslutsunderlag. Detta innebär inte att barnets inställning till varje pris måste utrönas. För att få fram underlag om barnets situation kan utreda- ren t.ex. behöva inhämta information från personer i barnets omgivning. I förekommande fall ska utredaren vidare inhämta samtycken och bedöma om samtycken som redan har lämnats kan godtas, bl.a. med hänsyn till kravet på att den som lämnar sitt samtycke har fått information. När samtycken inhämtas inom ramen för utredningen ska 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket och 9 § tillämpas. Mot bakgrund av att det ytterst är domstolen som ska ta ställning till om inblandade personer har getts tillräckliga möjligheter att delta och om lämnade samtycken ska godtas är det viktigt att den som genomför utredningen dokumenterar de åtgär- der som vidtas och vilken information som lämnas.

Utöver barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen ska utred- ningen normalt omfatta bl.a. förhållandena hos sökanden och barnet och frågan om huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll har lämnats eller utlovats. Vid genomförandet av adoptionsutredningen gäller 1 § där det föreskrivs att barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett barn. Det innebär att alla åtgärder som vidtas inom ramen för utredningen måste utformas utifrån barnets bästa.

Adoptionsutredningen ska ta sin utgångspunkt i den utredning som redan finns i ärendet. Vid en internationell adoption finns det ofta en om- fattande utredning, både från socialnämnden och från barnets ursprungs- stat. Om det vid medgivandeprövningen är känt vilket barn som sökan- den vill adoptera, ska prövningen omfatta en bedömning av om adop- tionen kan antas vara till barnets bästa (se förslag till 6 kap. 12 § social- tjänstlagen [2001:453]). Även vid en nationell adoption finns det normalt en befintlig utredning. Avsikten är inte att utredaren ska utreda sådant som redan har blivit utrett, oavsett om det har skett i Sverige eller i ett annat land. Avsikten är i stället att det när utredningen är färdig ska finnas ett komplett underlag för domstolens bedömning. Eftersom utredaren ska utgå ifrån den utredning som redan finns i ärendet innebär kravet på att utredaren ska försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning inte att dessa personer alltid måste höras inom ramen för adoptionsutredningen. Om det redan finns underlag om barnets och föräldrarnas inställning, kan detta vara tillräckligt.

I vissa fall kan adoptionsutredningen bli ganska begränsad. Så kan vara fallet om det finns en färsk medgivandeutredning angående sökandena och en utförlig utredning med nödvändiga samtycken från ursprungs-

Prop. 2017/18:121

157

Prop. 2017/18:121

158

staten. Om adoptionen omfattas av 1993 års Haagkonvention, bör den utredning som har gjorts i ursprungsstaten ofta kunna godtas. I andra fall behöver adoptionsutredningen bli mer omfattande. Så kan framför allt vara fallet vid en nationell adoption där det inte finns någon eller endast begränsad utredning sedan tidigare. Även vid en internationell adoption kan det behöva genomföras ytterligare utredning. Detta gäller särskilt om adoptionen inte förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning (enskild adoption). Svårigheter kan bl.a. uppstå om det visar sig att de samtycken som har inhämtats i barnets hemviststat inte stämmer överens med de krav som ställs i den svenska lagstiftningen.

Det är inte alltid möjligt för utredaren att komplettera en bristfällig utredning. Framför allt finns det gränser för vilka utredningsåtgärder som en utredare i en svensk kommun kan genomföra beträffande omständig- heterna i en annan stat. När det gäller ett barns förhållanden i en annan stat kan kontakter ibland tas direkt med personer i den staten. I regel är utredaren dock hänvisad till att genom kontakter med sökanden, adop- tionsorganisationen (när en sådan är inblandad i ärendet) och utländska myndigheter samla in kompletterande underlag. Svensk utlandsmyndig- het kan vara behjälplig i kontakterna med organisationer och myndig- heter i ursprungsstaten. I vissa fall kommer utredaren att komma fram till att tillräckligt underlag för att besluta om adoption saknas. Innan en sådan slutsats dras måste utredaren ha vidtagit rimliga åtgärder för att komplettera utredningen.

Enligt andra stycket, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, ska utredaren redovisa det som har framkommit för domstolen och lämna ett förslag till beslut. Utredningen ska inte endast vara en samling fakta om barnet och sökanden utan ska även innehålla bedömningar. Utreda- rens förslag ska vara motiverat med resonemang kring hur barnets bästa bedöms i det enskilda fallet. Även omständigheter som talar mot det föreslagna beslutet ska redovisas. Utredarens förslag till beslut innebär inte att domstolen kan låta bli att göra en egen analys av de omstän- digheter som kommit fram i utredningen. Det är domstolen som slutligt ska ta ställning till om ansökan ska bifallas (jfr prop. 2005/06:99 s. 60).

16 § En socialnämnd som har tillgång till uppgifter som kan vara av betydelse för en adoptionsutredning är, trots sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skyldig att lämna sådana uppgifter på begäran av den socialnämnd som har fått ett uppdrag enligt 14 §. Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden har utsett att genomföra utredningen.

I paragrafen finns bestämmelser om skyldighet för socialnämnden att utan hinder av sekretess lämna uppgifter som kan vara av betydelse för en adoptionsutredning. Paragrafen saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Paragrafen får betydelse när ett adoptionsärende har anknytning till en kommun eller flera kommuner utöver den kommun där adoptionsutred- ningen genomförs. Enligt paragrafen har en socialnämnd en skyldighet att lämna ut uppgifter som kan vara av betydelse för adoptionsutred- ningen. Bestämmelsen möjliggör för den som har fått socialnämndens uppdrag att verkställa utredningen att ta del av information som en annan

socialnämnd har tillgång till även om s.k. socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller för upp- gifterna. Av 2 kap. 1 § andra stycket samma lag framgår att förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för personer som har fått kännedom om uppgifterna genom att på grund av anställning eller upp- drag hos myndigheten delta i myndighetens verksamhet. Samma sekre- tesskydd gäller alltså för uppgifter hos den som genomför adoptions- utredningen som hos socialnämnden (jfr prop. 2005/06:99 s. 61 och 92). Detta gäller oavsett om informationen lämnas direkt till utredaren eller via den socialnämnd som har utsett utredaren.

17 § Om den som sökanden vill adoptera inte är svensk medborgare och inte heller har permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt i Sverige, ska rätten inhämta ett yttrande från Migrationsverket, om det inte är obehövligt.

I paragrafen finns en bestämmelse om skyldighet för domstolen att inhämta yttrande från Migrationsverket. Paragrafen motsvarar delvis 2 § lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.1 där också Lagrådets synpunkter behandlas.

Enligt paragrafen ska domstolen, om det inte är obehövligt, inhämta ett yttrande från Migrationsverket om den som sökanden vill adoptera inte är svensk medborgare och saknar permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt i Sverige. Syftet är att ge domstolen ett bättre beslutsunderlag, bl.a. för bedömningen av om det egentliga syftet med adoptionen är att förbättra möjligheterna för en person att få uppehålls- tillstånd i Sverige (se prop. 2000/01:66 s. 33 f.). I förhållande till 2 § lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption utvidgas skyldigheten till att gälla oavsett hur gammal den som sökanden vill adoptera är. Samtidigt införs en möjlighet att avstå från att inhämta yttrande om det är obehövligt. Det är framför allt i fall då adoptionen för- medlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning och avser ett på för- hand okänt barn som det kan anses obehövligt att inhämta ett yttrande eftersom det i dessa fall sällan finns skäl att misstänka att syftet med adoptionen är att kringgå utlänningslagstiftningen. Ett yttrande ska däre- mot som regel inhämtas vid vuxenadoption och vid adoption av ett barn som sökanden har en relation till sedan tidigare.

Att paragrafen gäller i det fall den som sökanden vill adoptera saknar permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt i Sverige innebär att ett yttrande som utgångspunkt ska inhämtas om personen har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (se bl.a. 5 kap. 1 § utlänningslagen [2005:716]).

18 § Rätten ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera till- fälle att yttra sig inom en viss tid.

Första stycket gäller inte om

1.det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig,

2.föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande,

3.föräldern vistas på okänd ort, eller

4.det finns synnerliga skäl.

Prop. 2017/18:121

159

Prop. 2017/18:121

160

Det som anges om en förälder i första och andra styckena gäller även en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare eller annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Paragrafen reglerar rätten för föräldrar, särskilt förordnade vårdnads- havare eller förmyndare och andra som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe att få del av uppgifter och komma till tals i adoptionsärendet. Para- grafen motsvarar delvis hittillsvarande 10 § tredje stycket. Övervägan- dena finns i avsnitt 11.2.2.

Enligt första stycket, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets förslag, ska föräldrarna till den som sökanden vill adoptera få tillfälle att yttra sig i adoptionsärendet. Föräldrarna ska få del av ansökan och ges tillfälle att yttra sig över den. Bestämmelsen gäller oavsett om det rör sig om en adoption av ett barn eller en vuxenadoption och oavsett om föräldern vid adoption av ett barn är vårdnadshavare eller inte. Ett ute- blivet yttrande innebär inte i sig hinder mot att ärendet avgörs. En annan sak är att det i vissa fall krävs samtycke för att en adoption ska kunna ske (8 §). Bestämmelser om delgivning finns i 46 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. I regel finns det anledning att delge ansökan.

I andra stycket finns undantag från kravet på att en förälder ska få till- fälle att yttra sig. Undantagen i andra, tredje och fjärde punkterna mot- svarar undantagen i 8 § andra stycket. Till skillnad från 8 § andra stycket gäller förevarande bestämmelser även en förälder som inte är vårdnads- havare.

Enligt första punkten behöver domstolen inte låta en förälder yttra sig om det är uppenbart obehövligt. Så kan till att börja med vara fallet om det saknas anledning att anta att ansökan kommer bifallas, men undan- taget kan bli tillämpligt även i andra fall. Förutsättningar för att tillämpa undantaget kan t.ex. finnas vid en internationell adoption om det får anses stå klart att föräldern uppfattar adoptionsprocessen som avslutad för hans eller hennes del genom det förfarande som har ägt rum i ursprungsstaten och att personen inte har något mer att tillägga angående adoptionen. Det är främst vid adoption som omfattas av 1993 års Haag- konvention eller som i annat fall har förmedlats av en auktoriserad adop- tionssammanslutning och där föräldern har lämnat sitt samtycke som detta kan bli aktuellt.

Enligt andra punkten behöver domstolen inte låta en förälder yttra sig om föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Angående denna situation hänvisas till kommentaren till 8 § andra stycket 1.

Enligt tredje punkten behöver domstolen inte låta en förälder yttra sig om föräldern befinner sig på okänd ort. Angående denna situation hän- visas till kommentaren till 8 § andra stycket 2.

Enligt fjärde punkten behöver domstolen inte låta en förälder yttra sig om det finns synnerliga skäl. Undantaget motsvarar 8 § andra stycket 3. Synnerliga skäl att avstå från skriftväxling kan t.ex. föreligga om en förälder har valt att inte delta i adoptionsprocessen på grund av risk för social stigmatisering (se kommentaren till 8 § andra stycket 3). Om det i en sådan situation finns förutsättningar för att besluta om adoption utan att samtycke har lämnats, kan domstolen alltså även avstå från att skrift- växla med personen i fråga. Undantaget ska tillämpas restriktivt.

En förälders inställning till adoptionen och uppgifter om barnets och förälderns förhållanden är normalt av stor betydelse för domstolens bedömning i ärendet. Det är därför viktigt att föräldrarna ges möjligheter att komma till tals i ärendet. För att domstolen ska kunna avstå från att skriftväxla med en förälder ska det stå klart att ett undantag från skyldig- heten att skriftväxla föreligger. Om föräldern är vårdnadshavare, har en sådan bedömning i många fall redan skett enligt 8 §. Om föräldern inte är vårdnadshavare får domstolen, vid behov, utreda om det finns förutsätt- ningar för att tillämpa undantagen från skriftväxling. Samtliga undantag måste tillämpas med beaktande av artikel 8 i Europakonventionen.

Av tredje stycket, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets för- slag, framgår att första och andra styckena ska tillämpas även i förhållan- de till en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare, liksom i förhållande till annan som enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Med att någon enligt lag eller sedvänja i en annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe avses endast fall då personen har ställning som vårdnadshavare för ett barn som inte har en annan vårdnadshavare (se prop. 2004/05:136 s. 26 och 48). Skyldigheten att låta en förälder yttra sig enligt denna paragraf gäller även om en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare finns (se rättsfallet NJA 1966 s. 112).

Att det i paragrafen anges att vissa personer ska få tillfälle att yttra sig utesluter inte att det kan finnas anledning att låta ytterligare personer yttra sig i adoptionsärendet. Frågan om huruvida ytterligare personer bör få tillfälle att yttra sig avgörs ytterst av domstolens utredningsskyldighet (se kommentaren till 13 §).

19 § Rätten ska ge den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid, om han eller hon har fyllt 18 år.

Första stycket gäller inte om det är uppenbart obehövligt att den som sökanden vill adoptera får tillfälle att yttra sig.

Paragrafen reglerar rätten för den som sökanden vill adoptera att få del av uppgifter och komma till tals i adoptionsärendet om han eller hon har fyllt 18 år, dvs. om han eller hon är vuxen. Paragrafen saknar motsvarig- het i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.2.

Enligt första stycket, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets förslag, ska den som sökanden vill adoptera få tillfälle att yttra sig i adoptionsärendet, om han eller hon är vuxen. Ett uteblivet yttrande hindrar inte att ärendet avgörs. En annan sak är att det i regel krävs samtycke från den som sökanden vill adoptera om han eller hon är vuxen (7 §). Om den som sökanden vill adoptera är ett barn har även han eller hon rätt att komma till tals i adoptionsärendet (3 §). Det är oftast lämpligast att barnet får tillfälle att komma till tals inom ramen för adoptionsutredningen (15 §).

Enligt andra stycket gäller första stycket inte om det är uppenbart obe- hövligt att den som sökanden vill adoptera får tillfälle att yttra sig. Så kan vara fallet t.ex. om den som sökanden vill adoptera har skrivit under ansökan tillsammans med sökandena.

Prop. 2017/18:121

161

Prop. 2017/18:121

162

20 § Vid rättens handläggning av ett ärende om adoption tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller en hänvisning till lagen om domstolsärenden (ärendelagen). Paragrafen sak- nar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.3.

Enligt paragrafen ska ärendelagen i övrigt tillämpas vid domstolens handläggning av ett ärende om adoption. I det nu aktuella kapitlet finns vissa bestämmelser om handläggningen, bl.a. om utredningen (13–17 §§) skriftväxlingen med föräldrar och tilltänkta vuxna adoptivbarn i adop- tionsärendet (18 och 19 §§). Därutöver finns i 16, 17 och 22 §§ ärende- lagen vissa ytterligare bestämmelser om skriftväxlingen som är tillämp- liga i adoptionsärenden. Ärendelagen gäller om inte annat följer av annan lag (2 § den lagen). I 20 kap. 1 § andra stycket finns bestämmelser om sammansättningen i tingsrätt. Bestämmelser om handläggningen i adop- tionsärenden med anknytning till ett annat nordiskt land finns även i för- ordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

Även 36 § ärendelagen om rätten att överklaga beslut gäller i adop- tionsärenden. Enligt den paragrafen få ett beslut överklagas av den som beslutet rör om det har gått honom eller henne emot. En förälder får – oavsett om förälderns samtycke till adoptionen krävs eller inte – anses vara så pass berörd av en adoption att han eller hon har rätt att överklaga ett beslut om adoption. Även den som sökanden vill adoptera får anses ha ett sådant intresse i saken att han eller hon har rätt att överklaga beslutet. Om personen är under 18 år, får det i det enskilda fallet avgöras om en god man i så fall ska förordnas enligt 11 kap. 2 §. Gränserna för vilka personer som i ett enskilt fall har rätt att överklaga ett beslut i ett adop- tionsärende får ytterst avgöras i rättstillämpningen.

Utöver här berörda bestämmelser innehåller ärendelagen bl.a. regler om ansökans innehåll (4–6 §§), komplettering av en ansökan (9 och 10 §§), sammanträde (13, 14, 18, 20 och 21 §§) bevisning (23–25 §§), beslut (27–30 §§), särskilda rättsmedel (42 §) och delgivning (46 §).

Rättsverkningar av en adoption

21 § Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats dock anses som makar- nas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder.

Första stycket gäller inte i den utsträckning något annat är särskilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättsverkningarna av en adop- tion. Paragrafen motsvarar i huvudsak hittillsvarande 7 och 8 §§. Över- vägandena finns i avsnitt 12.2.

Enligt första stycket, som utformas delvis i enlighet med Lagrådets förslag, ska den som har adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Detta innebär att adoptioner som

beslutas i Sverige är s.k. starka adoptioner. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopte- rats dock anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder. Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. likställig- hetsprincipen som innebär att det inte görs någon rättslig skillnad mellan adopterade barn och andra barn (jfr prop. 1970:186 s. 51 f. och prop. 1971:143 s. 76 f.). Det förtydligas att bestämmelsen omfattar även fall av omadoption genom att ”biologiska föräldrar” ersätts med ”tidigare föräl- drar”.

Enligt andra stycket gäller inte första stycket, om något annat är sär- skilt föreskrivet eller följer av rättsförhållandets natur. Detta överens- stämmer med hittillsvarande 8 § andra stycket (jfr prop. 1971:143 s. 77 f. och prop. 2004/05:45 s. 82 f.). Särskilda regler avseende adoptivbarn är numera ovanliga, men finns i bl.a. lagen (2001:82) om svenskt med- borgarskap och lagen (2016:1013) om personnamn.

22 § Om makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn, står barnet under vårdnad av båda makarna eller samborna från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft. Detsamma gäller om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn. Om en person i annat fall ensam adopterar ett barn, står barnet under vårdnad av adoptivföräldern från den tidpunkt då adoptions- beslutet får laga kraft.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vårdnad efter adoption. Para- grafen saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Av första meningen framgår att ett barn som har adopterats av två makar eller sambor efter adoptionen står under adoptivföräldrarnas ge- mensamma vårdnad. Av andra meningen framgår att makar eller sambor gemensamt har vårdnaden efter en styvbarnsadoption. Av tredje mening- en framgår att barnet efter adoptionen står under adoptivförälderns vårdnad om en person ensam har genomfört en adoption och det inte rör sig om en styvbarnsadoption.

Barnets rätt till upplysning om adoptionen

23 § Ett barn som är adopterat har rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräld- rarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad.

Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, handlar om barnets rätt att få veta sitt ursprung och föräldrarnas upp- lysningsskyldighet i det avseendet. Paragrafen saknar motsvarighet i hittillsvarande 4 kap. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

I första meningen slås fast att ett barn har rätt att av sina föräldrar få veta att han eller hon är adopterad. Till barnets rättighet är i andra meningen kopplad en informationsplikt för föräldrarna. Skyldigheten avser adoptivföräldern eller adoptivföräldrarna, liksom make eller sambo till den som har genomfört en styvbarnsadoption. Det är föräldrarna som får avgöra hur pass långtgående information som ska lämnas. Skyldig-

Prop. 2017/18:121

163

Prop. 2017/18:121 heten att informera barnet tar sikte på just det faktum att barnet är adopterat. Någon skyldighet att lämna information utöver detta föreskrivs alltså inte. Det kan dock naturligtvis vara lämpligt att lämna ytterligare information som ger barnet möjlighet att ta till sig vetskapen om sitt ursprung. Det ligger också i sakens natur att ett barn som får kännedom om att han eller hon är adopterad många gånger har frågor som föräld- rarna måste vara beredda på att hantera.

Det är föräldrarna som bär ansvaret för att barnets rätt att få veta till- godoses. Föräldrarna ska berätta för barnet att han eller hon är adopterad så snart det är lämpligt. Detta innebär att föräldrarna ges ett visst ut- rymme att själva bedöma när frågan om adoptionen bör tas upp och hur informationen ska presenteras för barnet. Bedömningen måste göras ut- ifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar och vad barnet i före- kommande fall självt har gett uttryck för. Avsikten är dock inte att för- äldrarna ska avvakta med att berätta för barnet på grund av att frågan är komplicerad och kan väcka känslor och frågor hos barnet. Det är i många fall lämpligt att genom en öppen hållning från tidig ålder successivt be- rätta för barnet om adoptionen och barnets ursprung. Om barnet begär att få veta, ska föräldrarna berätta. Socialtjänsten har ett ansvar för att till- godose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas efter det att en adoption har beslutats (5 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453]). I detta ligger att stödja föräldrarna så att barnet får nödvändig information.

Upplysningsskyldigheten gäller oavsett om adoptionen har beslutats i Sverige eller i utlandet.

7 kap. Om underhållsskyldighet

7 § Underhållsbidrag betalas i förskott för kalendermånad.

Avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader är giltigt endast om avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Är barnet under 18 år ska avtalet dessutom vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt eller, om ingen av dem är varaktigt bosatt i Sverige, av social- nämnden i Stockholms kommun.

Rätten får bestämma annat betalningssätt än som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp ska betalas till socialnämnden om barnet är under 18 år. För det belopp som har betalats in ska nämnden se till att en livränta åt barnet som är anpassad efter underhållsskyldigheten köps in hos en försäkringsgivare, om inte avtalet hindrar det eller nämnden finner att beloppet kan användas på något annat lämpligt sätt för barnets underhåll.

Betalning i strid mot denna paragraf medför inte befrielse från skyldigheten att betala underhållsbidrag på föreskrivet sätt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om betalning av underhållsbidrag till barn. Övervägandena finns avsnitt 16.

Fjärde stycket ändras med anledning av att möjligheten att vid adop- tion lämna underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp tas bort (se kommentaren till 4 kap. 10 §). Hänvisningen till den bestämmelse som enligt hittillsvarande ordning reglerar hanteringen av sådana under- hållsbidrag vid adoption ersätts av en uttrycklig bestämmelse om hur socialnämnden ska hantera engångsvisa underhållsbidrag.

164

19.2

Förslaget till lag om adoption i internationella

Prop. 2017/18:121

 

situationer

 

Lagen ersätter lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption (1971 års lag). Lagen innehåller internationell privat- och processrättsliga bestämmelser rörande adoption. Flertalet bestäm- melser i 1971 års lag ändras i sak och vissa bestämmelser som inte avser internationell privat- och processrätt utmönstras. Till skillnad från 1971 års lag innehåller lagen inga regler om att det vid adoption av barn sär- skilt ska beaktas om sökanden eller barnet har anknytning till en annan stat. Frågan om huruvida adoptionen blir gällande i en stat som de inblandade personerna har anknytning till ska i stället beaktas vid bedömningen av om adoptionen är lämplig, och detta oavsett om adop- tionen rör ett barn eller en vuxen (se kommentarerna till 4 kap. 2 och 4 §§ föräldrabalken). Den hittillsvarande bestämmelsen i 1971 års lag om att domstolen i vissa fall ska inhämta yttrande från Migrationsverket justeras och placeras i 4 kap. 17 § föräldrabalken. Lagens disposition ändras och det görs även redaktionella och språkliga ändringar. I 4–10 §§ finns bestämmelser om när ett utländskt adoptionsbeslut gäller i Sverige och vilka rättsverkningar det då har. Med detta avses att beslutet erkänns här, vilket till skillnad från Lagrådets förslag framgår av rubrikerna till dessa paragrafer (jfr lagen [2015:417] om arv i internationella situa- tioner).

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer.

Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen

 

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adop-

 

tion och förmynderskap eller av annan lag.

 

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Andra stycket motsvarar

 

delvis 7 § i 1971 års lag medan första stycket saknar motsvarighet i den

 

lagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.2.

 

I första stycket anges att lagen gäller frågor om adoption i inter-

 

nationella situationer. Det innebär att det ska finns anknytning till även

 

en annan stat än Sverige för att lagen ska vara tillämplig. Den utländska

 

anknytningen kan bestå i t.ex. att sökanden eller den som sökanden vill

 

adoptera har hemvist utomlands eller att någon av dem är utländsk med-

 

borgare. Anknytning till en annan stat finns även om ett adoptionsbeslut

 

har meddelats utomlands.

 

Av andra stycket, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag,

 

framgår att den nya lagen är subsidiär i förhållande till förordningen

 

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,

 

adoption och förmynderskap (1931 års förordning) och annan lag. Utöver

 

1931 års förordning finns internationellt privat- och processrättsliga

 

bestämmelser som rör adoption i lagen (1997:191) med anledning av

 

Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete

 

vid internationella adoptioner. I den utsträckning den lagen och 1931 års

 

förordning reglerar frågor om svensk domstols behörighet, tillämplig lag

 

eller erkännande tillämpas de bestämmelserna i stället för motsvarande

165

 

Prop. 2017/18:121 bestämmelser i den förevarande lagen (jfr prop. 1971:113 s. 27 och prop. 1996/97:91 s. 59 f.). 1931 års förordning reglerar bl.a. svensk domstols behörighet, tillämplig lag och erkännande av utländska adoptionsbeslut. 1993 års Haagkonvention reglerar frågan om erkännande av adoptions- beslut som har meddelats enligt konventionen (artikel 23–27) men däremot inte frågor om svensk domstols internationella behörighet och tillämplig lag (jfr prop. 1996/97:91 s. 65 och 70).

Svensk domstols internationella behörighet

2 § En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, om

1.den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,

2.sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, eller

3.det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl till att saken prövas här.

I paragrafen finns bestämmelser om svensk domstols internationella behörighet i frågor om adoption. Paragrafen motsvarar delvis 1 § i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.3.

Paragrafen reglerar den internationella behörigheten (domsrätt). Om det konstateras att svensk domstol har internationell behörighet regleras frågan om den nationella behörigheten (dvs. vilken domstol i Sverige som prövar ansökan) i 4 kap. föräldrabalken (se kommentaren till 4 kap. 12 § föräldrabalken).

Bestämmelserna bygger i huvudsak på hemvistprincipen. Begreppet hemvist är inte definierat i lagen. Med begreppet avses det internationellt privaträttsliga hemvistbegrepp som har utbildats i rättspraxis och vars innebörd kan variera i olika rättsliga sammanhang (jfr prop. 1971:113 s. 43). Ledning för bedömningen kan hämtas i 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (se rättsfallet NJA 1977 s. 706). Vid en internationell adoption fattas adoptionsbeslutet ibland i ursprungsstaten innan barnet kommer till Sverige. Ett barn får i den situationen trots adoptionsbeslutet normalt anses ha sin hemvist i ursprungsstaten ända fram till dess att han eller hon faktiskt kommer till Sverige. Om barnet kommer till Sverige med ett uppehållstillstånd, kan barnet många gånger anses ha sin hemvist i Sverige redan vid ankomsten (jfr prop. 2004/05:136 s. 49). Bedöm- ningen kan dock bli en annan om det vid ankomsten fortfarande löper en ”prövotid” enligt ursprungsstatens regelverk under vilken sökandena har hand om barnet.

Enligt första punkten får en ansökan om adoption prövas av svensk domstol om den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige. Detta innebär, till skillnad från 1971 års lag, att svensk domstol kan vara behörig trots att ingen av sökandena har hemvist eller medborgarskap i Sverige.

Enligt andra punkten får en ansökan om adoption prövas av svensk domstol om sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige. Till skillnad från 1971 års lag räcker det att en av två sökande som ansöker gemensamt har sin hemvist i Sverige för att svensk domstol ska vara behörig.

166

Förutom i de fall som anges i första och andra punkterna får en Prop. 2017/18:121 ansökan om adoption enligt tredje punkten, som utformas i enlighet med

Lagrådets förslag, prövas av svensk domstol om det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl till att saken prövas i Sverige. I förhållande till 1971 års lag innebär bestämmelsen att pröv- ningen flyttas från regeringen till domstolen. Vidare anges att det krävs särskilda skäl för att ansökan ska få prövas av svensk domstol i de fall förutsättningarna i första och andra punkterna inte är uppfyllda. För att det ska finnas särskilda skäl krävs att det finns någon form av anknytning till Sverige. Anknytningen till Sverige kan typiskt sett vara att någon eller flera inblandade personer har svenskt medborgarskap. Ett annat exempel är att personerna tidigare har haft eller avser att ta hemvist i Sverige. Utöver anknytning till Sverige bör det krävas att det med hänsyn till omständigheterna är rimligt att ansökan prövas här för att det ska finnas särskilda skäl. Så kan vara fallet om ansökan inte kan prövas i de inblandade personernas hemviststat, t.ex. på grund av att den staten tillämpar nationalitetsprincipen eller på grund av att adoptionsinstitutet inte finns i den statens rättsordning. I något fall skulle det kunna finnas särskilda skäl om ett förfarande i hemviststaten är komplicerat och det kan förväntas ta flera år att få saken prövad där. Att en annan stats adop- tionsprocess tar längre tid och är mer komplicerad än motsvarande process i Sverige är dock inte tillräckligt för att ansökan ska få prövas här. Bedömningen av om det finns särskilda skäl måste alltid göras uti- från omständigheterna i det enskilda fallet.

Tillämplig lag

3 § En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

I paragrafen regleras vilket lands lag som ska tillämpas i ärenden om adoption. Paragrafen motsvarar 2 § första stycket i 1971 års lag. Över- vägandena finns i avsnitt 15.4.

Enligt paragrafen ska en ansökan om adoption prövas enligt svensk lag. Detta gäller i samtliga fall då svensk domstol ska pröva en adop- tionsansökan.

När utländska beslut erkänns i Sverige

4 § Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om beslutet har meddelats eller annars gäller i

1.den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptions- förfarandet inleddes, eller

2.den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin hemvist när beslutet meddelades.

I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall för att beslutet ska gälla.

I paragrafen, som utformas i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets förslag, finns de grundläggande förutsättningarna för att ett utländskt beslut om adoption ska gälla i Sverige (erkännande). Paragrafen mot-

167

Prop. 2017/18:121 svarar delvis 3 § första stycket i 1971 års lag. Övervägandena finns i av- snitt 15.5.

I första stycket finns förutsättningar för erkännande av utländska adoptionsbeslut. Med beslut om adoption avses adoptionsavgöranden som har tagits in i domar och beslut. För att paragrafen ska vara tillämplig krävs vidare att det är fråga om ett institut som kan jämställas med svensk adoption. För att så ska vara fallet krävs inte att rätts- verkningarna av det utländska beslutet i den stat där det meddelats i alla delar är desamma som verkningarna av ett svenskt adoptionsbeslut, men det måste vara fråga om en situation som karaktäriseras av att adoptiv- föräldern varaktigt har tagit upp den adopterade som sitt barn (se prop. 1971:113 s. 45). En svag adoption är en adoption som innebär att adoptivbarnet och föräldern behåller en viss rättslig relation efter adop- tionen. Att det rör sig om en svag adoption eller att det finns någon möjlighet att häva adoptionen innebär inte i sig att adoptionen inte kan anses motsvara en svensk adoption och erkännas här (se även kommen- taren till 10 § om rättsföljderna av att en sådan adoption erkänns). En bedömning av om adoptionen kan jämställas med en svensk adoption får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Beslut som snarare liknar fosterhemsplaceringar kan inte erkännas som adoption. Beslut om hävning eller ogiltigförklaring av adoption eller beslut om att en ansökan om adoption ogillas omfattas inte av paragrafen. En förutsättning för erkännande är att det utländska avgörandet har fått laga kraft. Frågan om när beslutet har fått laga kraft avgörs av lagstiftningen i den stat där beslutet meddelades.

Enligt första punkten erkänns beslutet om det har meddelats eller annars gäller i den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptionsförfarandet inleddes. Ett adoptionsförfarande får i de flesta fall anses ha inletts när ansökan om adoption gavs in till den domstol eller annan myndighet som har prövat ärendet. Även om adoptivbarnet efter förfarandets inledande fick en ny hemvist, t.ex. genom en flytt till Sverige, kan adoptionsbeslutet erkännas. Bestämmelsen innebär vidare att även adoptionsbeslut från ett tredjeland som erkänns i adoptivbarnets hemviststat erkänns i Sverige. Frågan om huruvida ett utländskt adop- tionsbeslut gäller i ett annat land får avgöras av det landets internationellt privat- och processrättsliga regler.

Enligt andra punkten erkänns beslutet om det har meddelats eller annars gäller i den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivför- äldrarna hade hemvist när beslutet meddelades. Det betyder att den som har genomfört en adoption – nationell eller internationell – i sitt tidigare hemland anses som förälder även efter en flytt till Sverige. Till skillnad från första punkten är det hemvisten när beslutet meddelades som avgör.

Genom hänvisningen till 5 och 6 §§ i andra stycket framgår att bestäm- melserna om automatiskt erkännande i förevarande paragraf i viss ut- sträckning är begränsade. Ett erkännande kan vidare alltid vägras om det står i strid med ordre public (se 8 §).

5 § Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.

168

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda.

I paragrafen, som utformas i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets för- slag, finns särskilda bestämmelser om erkännande av vissa adoptions- beslut som rör barn. Bestämmelserna i paragrafen kompletterar 4 §. Paragrafen saknar motsvarighet i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.

Syftet med paragrafen är att förhindra att de svenska reglerna om internationell adoption i lagen om internationell adoptionsförmedling kringgås. Den lagen tillämpas när barn med hemvist utomlands ska adopteras av någon med hemvist i Sverige (1 § nämnda lag).

Enligt första stycket krävs för ett erkännande enligt 4 § att adoptionen har genomförts i enlighet med lagen om internationell adoptionsför- medling i de fall då den lagen var tillämplig på adoptionen. Det innebär att sökanden antingen ska ha anlitat en auktoriserad adoptionssamman- slutning eller ska ha fått tillstånd till enskild adoption (4 § nämnda lag). Om det inte framgår av beslutet att en adoptionssammanslutning har an- litats, kan adoptivföräldrarna presentera handlingar från den aktuella sammanslutningen för att visa att regelverket har följts. Om det rör sig om en enskild adoption, kan adoptivföräldrarna ge in beslut om tillstånd till enskild adoption från Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps- stöd.

Enligt andra stycket kan ett beslut som inte gäller i Sverige till följd av att förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda, i vissa fall ändå er- kännas i Sverige efter särskilt beslut. För detta krävs att det finns synner- liga skäl, vilket innebär att bestämmelsen är avsedd att tillämpas restrik- tivt. Det kan röra sig om situationer då det finns en rimlig förklaring till att regelverket för internationella adoptioner inte har följts och det med hänsyn till barnets bästa skulle framstå som stötande om adoptionen inte blev gällande i Sverige.

6 § Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt 4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänner att beslutet ska gälla.

I paragrafen, som utformas i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets förslag, finns krav på godkännande i vissa fall för att ett utländskt adoptionsbeslut ska gälla i Sverige. Bestämmelserna i paragrafen komp- letterar 4 §. Paragrafen motsvarar delvis 3 § första stycket i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.

Om ett utländskt adoptionsbeslut avser någon som var svensk med- borgare eller hade sin hemvist i Sverige när förfarandet inleddes krävs ett särskilt godkännande även om det i och för sig finns förutsättningar för automatiskt erkännande enligt 4 §. Detta innebär att godkännande t.ex. krävs i en situation då någon som har hemvist i Frankrike genomför en styvbarnsadoption i Frankrike av ett barn som antingen har sin hemvist i Sverige eller har sin hemvist i Frankrike men är svensk medborgare. Om adoptionen rör ett barn görs prövningen liksom enligt hittillsvarande

Prop. 2017/18:121

169

Prop. 2017/18:121 ordning utifrån barnets bästa (jfr prop. 1971:113 s. 45). Ett erkännande kan alltid vägras om det står i strid med ordre public (se 8 §).

7 § Även om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

I paragrafen finns bestämmelser om erkännande av utländska adoptions- beslut efter särskilt godkännande. Paragrafen motsvarar delvis 3 § andra stycket i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.

Ett utländskt beslut om adoption kan erkännas i Sverige i andra fall än som anges i 4 §, om det fanns skälig anledning till att ansökan prövades i den andra staten. Förutsättningarna för att erkänna ett utländskt adop- tionsbeslut enligt denna paragraf motsvarar möjligheten att få en adoptionsansökan prövad i Sverige när det finns särskilda skäl (se 2 §). För att ett utländskt avgörande ska erkännas är dock kravet lägre ställt. Det krävs skälig anledning (jfr prop. 1984/85:124 s. 55). Att kraven för att erkänna utländska beslut är lägre ställda än kraven för svensk dom- stols behörighet är motiverat av värdet av att undvika haltande rättsför- hållanden. För att det ska finnas skälig anledning till att adoptionen prövades i den andra staten krävs att det finns en sådan anknytning till den andra staten att det kan anses rimligt att ansökan prövades där. Med- borgarskap kan i förening med andra omständigheter innebära att kravet är uppfyllt. En samlad bedömning av omständigheterna får göras för att avgöra om det fanns skälig anledning att ansökan prövades i den andra staten. Avsikten är inte att det ska göras en prövning av om förutsätt- ningarna för adoption var uppfyllda. Ett godkännande kan dock vägras om det utländska beslutet strider mot ordre public (se 8 §).

8 § Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.

I paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, finns möjligheten att vägra erkännande av ett utländskt adoptionsbeslut med hänsyn till svensk ordre public. Paragrafen motsvarar 6 § i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

Paragrafen är tillämplig i alla situationer då erkännande av ett adop- tionsbeslut aktualiseras, både när en myndighet prövar om en adoption ska gälla enligt 5 § andra stycket, 6 § eller 7 § och när en annan förvalt- ningsmyndighet – t.ex. Skatteverket – eller en domstol tar ställning till om ett utländskt adoptionsbeslut ska ligga till grund för en bedömning i ett mål eller ärende.

Frågan om under vilka förutsättningar ett ordre public-förbehåll av detta slag bör tillämpas kan inte besvaras generellt utan får i varje enskilt fall avgöras av berörda myndigheter med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter. Ett exempel är att adoptionen framstår som en sken- handling (se prop. 1971:113 s. 48). Andra exempel är att adoptions- beslutet har meddelats i strid med grundläggande processuella krav på att

170

berörda personer får komma till tals eller att adoptionen har föregåtts av Prop. 2017/18:121 ett olovligt bortförande.

9 § Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, reglerar överklagande av beslut om erkännande enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§. Paragrafen saknar motsvarighet i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.

Av första stycket följer att alla beslut i ett ärende angående godkännan- de av ett utländskt adoptionsbeslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i stället för som hittills till regeringen (se 2 § förordningen [1976:834] om prövning av utländskt beslut om adoption).

Enligt andra stycket krävs prövningstillstånd för att ett överklagande av förvaltningsrättens beslut ska tas upp av kammarrätten.

Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige

10 § Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rättsverkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.

Paragrafen reglerar rättsverkningarna av ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige. Paragrafen motsvarar delvis 4 § i 1971 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.7.

Ett utländskt beslut kan anses motsvara ett svenskt adoptionsbeslut och bli föremål för erkännande trots att avgörandet enligt lagen i den stat där det meddelades inte i alla avseenden har de rättsverkningar som en svensk adoption har. Det innebär bl.a. att en svag adoption kan erkännas (se kommentaren till 4 §). Om det utländska beslutet är sådant att det erkänns här, ska adoptionen anses ha de rättsverkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken. Det innebär att ett utländskt adop- tionsbeslut som erkänns här i alla avseenden har samma rättsverkningar som en svensk adoption. Till skillnad från 1971 års lag gäller detta alla rättsföljder, bl.a. även i fråga om arvsrätt (jfr 4 § 1971 års lag). Enligt 4 kap. 21 § föräldrabalken anses adoptivbarnet som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. En följd av detta blir att det rättsförhållande som vid en svag adoption kvarstår mellan den som har adopterats och de tidigare föräldrarna inte erkänns i Sverige. Denna ordning innebär en skillnad i förhållande till vad som gäller enligt 1993 års Haagkonvention, vilken kräver att konventionsstaterna erkänner det rättsförhållande som kvarstår till den tidigare släkten vid en svag adop- tion (artikel 26) men samtidigt möjliggör en omvandling av en svag adoption till en stark adoption (artikel 27). Ett utländskt adoptionsbeslut som erkänns i Sverige får rättsverkningar från den tidpunkt då beslutet får verkan enligt lagen i den stat där beslutet har meddelats (jfr prop. 1971:113 s. 45 f.).

171

Prop. 2017/18:121 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2.Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.

3.Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som

har meddelats före ikraftträdandet.

Enligt första punkten träder den nya lagen i kraft den 1 september 2018. Enligt andra punkten upphör 1971 års lag att gälla samtidigt som den

nya lagen träder i kraft.

Enligt tredje punkten gäller 1971 års lag fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet. Det innebär att den lagen gäller vid bedömningen av om ett utländskt adoptionsbeslut som har meddelats före den 1 september 2018 erkänns i Sverige eller inte och vilka rättsverkningar det har om det erkänns.

Övervägandena finns i avsnitt 17.

19.3 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

2 kap. Allmänna bestämmelser, definitioner och förklaringar

15 § Med blivande adoptivförälder avses i denna balk den som efter social- nämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet.

Paragrafen innehåller en definition av begreppet blivande adoptivför- äldrar. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Paragrafen ändras med anledning av att giltighetstiden för ett med- givande att ta emot ett barn för internationell adoption ska räknas fram till den tidpunkt då sökanden tar emot barnet i sin vård, oavsett om det sker i sökandens hem eller inte. Ändringen innebär att den som genomför en adoption anses som en blivande adoptivförälder vid tillämpning av balken när han eller hon har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran, även om det inte sker i hemmet.

11 kap. Allmänna bestämmelser om föräldrapenningsförmåner

7 § Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs med adoption att någon efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet.

Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård med tidpunkten

 

för ett barns födelse, dock inte vid beräkning av barnets ålder.

 

Paragrafen behandlar tillämpning av bestämmelserna om föräldra-

 

penningsförmåner vid adoption. Övervägandena finns i avsnitt 16.

 

Första stycket ändras med anledning av att giltighetstiden för ett med-

 

givande att ta emot ett barn för internationell adoption ska räknas fram

 

till den tidpunkt då sökanden tar emot barnet i sin vård, oavsett om det

 

sker i sökandens hem eller inte. Ändringen innebär att en adoption vid

172

tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner anses

 

genomförd redan när barnet tas emot för stadigvarande vård och fostran i Prop. 2017/18:121 adoptionssyfte, även om det inte sker i hemmet.

12 kap. Föräldrapenning

8 § Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också vid adoption av barn, med följande undantag:

1.Vid adoption av den andra makens eller sambons barn lämnas föräldra- penning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.

2.Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått barnet i

sin vård.

Paragrafen behandlar föräldrapenning vid adoption. I första stycket första punkten görs ett tillägg med anledning av att sambor ges möjlighet att adoptera. Vidare tas begränsningen av rätten till föräldrapenning vid adoption av eget barn bort. Övervägandena finns i avsnitt 16.

21 kap. Adoptionsbidrag

4 § Adoptionsbidrag lämnas endast till den eller de föräldrar som har adopterat enligt beslut av svensk domstol.

Med svensk domstols beslut likställs

1.ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, och

2.ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt lagen (2018:000) om adoption i internationella situationer.

I paragrafen anges efter vilken typ av adoption som adoptionsbidrag lämnas. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I första stycket görs en språklig ändring med anledning av det nya 4 kap. föräldrabalken. Någon ändring i sak är inte avsedd.

I andra stycket ersätts hittillsvarande första punkten med en ny andra punkt med anledning av att en ny lag om adoption i internationella situa- tioner införs.

5 § Adoptionsbidrag lämnas endast för barn som inte hade fyllt tio år när föräld- rarna fick barnet i sin vård.

Bidrag lämnas inte för adoption av en makes eller sambos barn.

I paragrafen finns bestämmelser som begränsar rätten till adoptions- bidrag. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I andra stycket görs ett tillägg med anledning av att sambor ges möjlig- het att adoptera. Vidare tas undantaget från rätten till adoptionsbidrag vid adoption av eget barn bort.

173

Prop. 2017/18:121 19.4

Förslaget till lag om ändring i

 

föräldraledighetslagen (1995:584)

Hel ledighet med eller utan föräldrapenning

5 § En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle ha gällt om

adoptionen inte hade skett.

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.

Paragrafen reglerar en förälders rätt att vara helt ledig med eller utan föräldrapenning. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I första stycket görs ett tillägg med anledning av att sambor ges möjlighet att adoptera. Vidare tas begränsningen av rätten till föräldra- ledighet vid adoption av eget barn bort.

19.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

5 § När en adoption som enligt konventionen erkänns i Sverige har beviljats i ursprungsstaten utan att det rättsliga förhållandet mellan barnet och dess ursprungliga familj har upphört, får adoptionen omvandlas till en adoption med den verkan som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken. Omvandling får ske endast om de samtycken som avses i artikel 27.1 b i konventionen och i 4 kap. 7 § föräldrabalken har lämnats.

Allmän domstol beslutar om sådan omvandling på ansökan av adoptiv- föräldern eller adoptivföräldrarna.

Paragrafen reglerar möjligheten att omvandla en svag adoption som omfattas av 1993 års Haagkonvention till en stark adoption. Övervägan- dena finns i avsnitt 16.

I första stycket ändras hänvisningar med anledning av att ett nytt 4 kap. föräldrabalken införs.

19.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Förvärv av svenskt medborgarskap genom adoption

 

4 § Ett barn som inte har fyllt tolv år och som adopteras av en svensk med-

 

borgare blir vid adoptionen svensk medborgare, om

174

1. barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller

 

2. barnet adopteras genom ett utländskt beslut som gäller i Sverige enligt lagen

Prop. 2017/18:121

(1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd

 

av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller lagen (2018:000) om

 

adoption i internationella situationer.

 

Paragrafen reglerar förvärv av svenskt medborgarskap genom adoption. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I andra punkten ändras en hänvisning med anledning av att en ny lag om adoption i internationella situationer införs. Hänvisningen utformas med 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) som förebild (se även prop. 1996/97:91 s. 115). Ett utländskt beslut om adoption gäller i Sverige under de förutsättningar som anges i 4–8 §§ lagen om adoption i inter- nationella situationer.

19.7Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

6 kap. Vård utanför det egna hemmet

Internationella adoptioner

12 § Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot av någon i syfte att adopteras. Medgivandet ska ha lämnats innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist.

Ett medgivande får lämnas om sökanden är lämpad att adoptera. Om barnet är känt, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och adoptionen ska även i övrigt kunna antas vara till barnets bästa.

Socialnämnden ska göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet. Vid bedömningen ska särskilt beaktas

sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd,

sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk,

sökandens ålder och hälsotillstånd, och

stabiliteten i relationen, om medgivande söks av makar eller sambor.

Innan ett medgivande lämnas ska sökanden ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption. Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare, får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

I paragrafen finns bestämmelser om krav på medgivande för att ta emot

 

ett barn för internationell adoption. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

 

I första stycket stryks hänvisningen till föräldrar eftersom en person

 

inte kan adoptera det barn som han eller hon är förälder till. Med förälder

 

avses i detta sammanhang rättslig förälder. Vidare tas undantaget från

 

kravet på medgivande för vårdnadshavare bort. Det innebär att en person

 

som är vårdnadshavare – men inte förälder – och som tar emot det barn

 

som han eller hon har vårdnaden om för adoption först måste ha fått ett

 

medgivande från socialtjänsten. Situationen bör sällan uppkomma men

 

det kan inträffa om ett beslut om vårdnad har fattats i ett annat land och

 

erkänns i Sverige enligt t.ex. Bryssel II-förordningen.

 

I andra stycket införs en anpassad och utvidgad medgivandeprövning

 

för de fall då det vid medgivandeprövningen är känt vilket barn som sök-

 

anden vill adoptera. Om det vid medgivandeprövningen är känt vilket

175

Prop. 2017/18:121

barn sökanden vill adoptera ska sökandens lämplighet prövas i för-

 

hållande till det enskilda barnet. När sökandens lämplighet bedöms i för-

 

hållande till ett visst barn kan det faktum att barnet har en anknytning till

 

sökanden ha betydelse för bedömningen av sökandens lämplighet. Detta

 

innebär dock inte att det generellt ska ställas lägre krav på sökandens

 

lämplighet vid en enskild adoption än vid en annan internationell

 

adoption. En samlad bedömning av om sökanden är lämpad ska alltid

 

göras (se vidare angående tredje stycket). Utöver att sökanden är lämplig

 

krävs i de fall då barnet är känt att adoptionen även i övrigt kan antas

 

vara till barnets bästa. Bestämmelsen syftar till att på ett så tidigt stadium

 

som möjligt avstyra adoptioner som inte är till barnets bästa, t.ex. efter-

 

som barnet har en fungerande familjesituation i hemlandet. Bestämmel-

 

sen kan förväntas bli tillämplig främst vid enskilda adoptioner eftersom

 

det oftast är vid sådana adoptioner som adoptionen avser ett på förhand

 

känt barn. Bestämmelsen är dock tillämplig även i fall då sökanden avser

 

att anlita en auktoriserad adoptionssammanslutning, om det är känt vilket

 

barn som sökanden vill adoptera. Den utvidgade medgivandeprövningen

 

ska göras oavsett om adoptionen omfattas av 1993 års Haagkonvention

 

eller inte. Bestämmelsen kräver att det kan antas att adoptionen är till

 

barnets bästa. Att adoptionen är till barnets bästa och i alla avseenden

 

lämplig behöver alltså inte vara utrett på samma sätt som inför dom-

 

stolens beslut om adoption (jfr kommentaren till 4 kap. 1 och 2 §§ för-

 

äldrabalken). För att adoptionen ska kunna antas vara till barnets bästa

 

ska det i regel krävas att det finns utredning om att barnet har ett behov

 

av adoption. Vilket underlag som socialnämnden ska basera sin bedöm-

 

ning på beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I de flesta fall

 

kan sökanden förväntas tillhandahålla underlag för bedömningen. Om

 

sökanden avser att genomföra en adoption som förmedlas av en auktori-

 

serad adoptionssammanslutning och sökanden redan har haft kontakt

 

med en sådan, kan det i vissa fall räcka att socialnämnden tar del av den

 

sammanslutningens material för att bedöma om adoptionen kan antas

 

vara till barnets bästa. Om sökanden avser att genomföra en enskild

 

adoption, måste sökanden själv ta fram underlag, t.ex. i form av intyg

 

och utredning från myndigheter i ursprungsstaten. Det kan beroende på

 

omständigheterna även finnas anledning för socialnämnden att vidta

 

utredningsåtgärder, t.ex. genom kontakter med myndigheter i ursprungs-

 

staten, särskilt om det finns anledning att kontrollera att en uppgift

 

stämmer. Svensk utlandsmyndighet i ursprungsstaten kan i förekomman-

 

de fall vara behjälplig i kontakterna. Socialnämnden är dock inte skyldig

 

att vidta omfattande utredning om förhållandena i ett annat land. Det

 

huvudsakliga ansvaret för att presentera utredning som visar att en adop-

 

tion kan antas vara till barnets bästa vilar på sökanden. Om det inte finns

 

tillräcklig utredning för att göra en sådan bedömning ska medgivande

 

inte lämnas.

 

I tredje stycket görs förändringar avseende förutsättningarna för social-

 

nämndens prövning av sökandens lämplighet. Nytt är att det i stycket

 

tydliggörs att en samlad bedömning ska göras. Vidare anges ett antal

 

omständigheter som särskilt ska beaktas. Vissa av dessa omständigheter

 

anges även i den hittillsvarande paragrafen. Det gäller sökandens kun-

 

skaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade

176

adoptionens innebörd (första strecksatsen), sökandens personliga egen-

skaper och sociala nätverk (andra strecksatsen) och sökandens ålder och hälsotillstånd (tredje strecksatsen). Nytt är att särskild hänsyn ska tas till stabiliteten i relationen, om medgivande söks av makar eller sambor

(fjärde strecksatsen).

När det gäller de omständigheter som särskilt ska beaktas och som återfinns i den hittillsvarande bestämmelsen kan ledning hämtas från tidigare förarbeten (se prop. 2003/04:131 s. 57 f. och 86 f.). Avsikten med att betona att en samlad bedömning ska göras är att tydliggöra att de omständigheter som lyfts fram ska ses tillsammans och att syftet inte är att socialnämnden vid sin bedömning ska ”bocka av” kriterier, vilket bland annat innebär att det inte anges några riktmärken vad gäller sökandens ålder. Det handlar i stället om att göra en bedömning av sök- anden som person. Sökanden ska ha förmåga att vara förälder till ett adoptivbarn och ha förutsättningar att ge barnet en trygg uppväxt. Lämp- lighetsbedömningen ska ta sin utgångspunkt i barnets bästa. Även vid en samlad bedömning kan dock naturligtvis en viss omständighet, t.ex. sökandens hälsotillstånd, få stor eller till och med avgörande betydelse för bedömningen.

Det har blivit vanligare att de barn som är aktuella för internationell adoption har särskilda behov till följd av t.ex. en funktionsnedsättning. Inte sällan har barnet hunnit få traumatiska livserfarenheter. Detta ställer särskilda krav på att de som får tillstånd att genomföra en internationell adoption har de förutsättningar som krävs för att klara det åtagande som adoptionen innebär. Vid denna prövning bör personliga egenskaper och individuella förutsättningar vara i förgrunden för bedömningen.

För den som vill adoptera gäller en nedre åldersgräns om 18 år (4 kap. 5 § föräldrabalken). I övrigt ska sökandens ålder finnas med i bedöm- ningen men ska inte vara utgångspunkten för bedömningen. En förutsätt- ning för att sökanden ska vara lämplig som adoptivförälder är att han eller hon har tillräcklig mognad. Om två makar eller sambor vill adoptera gemensamt är en stabil relation en förutsättning. Mot den bakgrunden kan det sällan komma i fråga att en sökande som är 18 år eller några år därutöver tillåts adoptera (se vidare kommentaren till 4 kap. 2 § föräldra- balken). Sökandens ålder ska bedömas med beaktande av hans eller hennes hälsa och övriga förutsättningar.

I flera ursprungsstater finns åldersgränser eller regler om maximal åldersskillnad mellan barnet och den som adopterar. Vissa ursprungs- stater accepterar inte ogifta eller samkönade par som adoptivföräldrar. Det kan alltså förekomma att någon som bedöms som lämplig vid en medgivandeprövning i Sverige inte kan bli aktuell för adoption av barn från vissa stater. Om socialnämnden känner till att så är fallet, är det lämpligt att sökandena får information om det.

Att stabiliteten i relationen ska beaktas särskilt i de fall då två personer ansöker gemensamt, dvs. som makar eller sambor, innebär bl.a. att sökandenas relation ska vara varaktig och förtroendefull och att paret tidigare har kunnat hantera påfrestningar som relationen har utsatts för. Detta innebär att det inte bör komma i fråga att besluta om medgivande om sökandena har bott ihop under en mycket begränsad tid. Stabiliteten i relationen hänger nära samman med de personliga egenskaperna och det sociala nätverket och ska bedömas som en del av en helhet.

Prop. 2017/18:121

177

Prop. 2017/18:121

178

12 a § Ett medgivande enligt 12 § upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i sökandens vård inom tre år från det att medgivandet lämnades.

Paragrafen, som är ny, reglerar giltighetstiden för ett medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption. Paragrafen motsvarar hittills- varande 12 § fjärde stycket. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.3.

Giltighetstiden förlängs från två till tre år. Vidare ska tiden beräknas fram till den tidpunkt då den som har fått ett medgivande har tagit emot barnet i sin vård i stället för den tidpunkt då barnet har tagits emot i hemmet. Om de blivande föräldrarna i enlighet med ursprungsstatens regelverk bor tillsammans med barnet under en tid i barnets hemviststat innan det fattas ett adoptionsbeslut, ska de anses ha tagit emot barnet i sin vård.

13 § Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till socialnämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från det att medgivandet lämnades, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, kontrollera om omstän- digheterna har ändrats.

Medgivandet ska återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa.

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppföljning och återkallelse av medgivanden att ta emot ett barn för internationell adoption. Över- vägandena finns i avsnitt 13.2.3.

I första stycket införs en skyldighet för socialnämnden som komp- letterar den upplysningsskyldighet som i första meningen åläggs den som har fått ett medgivande att ta emot ett barn för internationell adoption. Enligt en ny andra mening ska socialnämnden kontrollera om om- ständigheterna har ändrats i det fall det inte har lämnats ett s.k. barn- besked inom två år från det att medgivandet beslutades. Syftet med denna uppföljning är i första hand att socialnämnden på eget initiativ ska kunna fånga upp ändrade förhållanden som annars riskerar att inte komma till socialnämndens kännedom. Det handlar om förändringar av relevans för medgivandet, t.ex. arbetslöshet, sjukdomar eller förändringar i familjebilden (jfr prop. 1996/97:91 s. 83). Detta ger även socialnämn- den en möjlighet att lämna råd och stöd till den som har fått medgivan- det. Hur uppföljningen ska ske beror på omständigheterna i det enskilda fallet, inte minst vilken kontakt som redan finns mellan socialnämnden och den som har fått medgivandet. Det kan i många fall vara lämpligt att socialnämnden träffar personen eller begär in underlag. Kontrollen inne- bär inte att det ska göras en ny medgivandeprövning. Om det fram- kommer att förhållanden har förändrats väsentligt kan socialnämnden dock behöva göra en förnyad bedömning. Om den visar att det inte längre finns förutsättningar för ett medgivande, ska det enligt andra stycket återkallas.

En kontroll behöver inte ske om det är obehövligt. Det kan t.ex. handla om att den som vill adoptera själv redan har anmält förändrade för- hållanden enligt första meningen eller att det visar sig att ett barnbesked, och därmed även en prövning enligt 14 §, är nära förestående.

Andra stycket, som är nytt, innehåller bestämmelser om återkallelse av Prop. 2017/18:121 medgivandet och motsvarar hittillsvarande första stycket andra och tredje

meningarna.

10 kap. Nämndorganisation

5 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldra- balken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,

2 kap. 1, 4–6 och 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad utredning,

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

4 kap. 14 § föräldrabalken,

6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,

6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består

av ledamöter eller ersättare i nämnden,

6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämn- dens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Paragrafen reglerar socialnämndernas möjlighet att delegera uppgifter enligt föräldrabalken. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

I första stycket görs ett tillägg som innebär att uppdraget till social- nämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning enligt 4 kap. 14 § föräldrabalken kan delegeras. Liksom när det gäller vård- nadsutredningar är det lämpligt att uppgiften att utse utredare läggs på någon vid nämnden som leder och fördelar arbetsuppgifter av sådant slag, t.ex. socialchefen eller chefen för familjerätten (jfr prop. 1990/91:8 s. 70 f.).

19.8Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

5 kap. Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

3 § Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till

1.en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2.ett utländskt barn som är ogift och

a)har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller

b)har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har

beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfarande

179

Prop. 2017/18:121 är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,

gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, eller

gäller i Sverige enligt lagen (2018:000) om adoption i internationella situa-

tioner,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehålls- tillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller 5 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till en skydds- behövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två år, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de begränsningar i första och tredje styckena som framgår av 6 § första stycket samt 7 och 8 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Paragrafen reglerar uppehållstillstånd på grund av adoption. Övervägan- dena finns i avsnitt 16.

I första stycket ändras en hänvisning med anledning av att en ny lag om adoption i internationella situationer införs.

19.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn

Efternamn

Förvärv av efternamn genom adoption

6 § Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet ges ett nytt efternamn. Detta gäller dock inte om en make