Regeringens proposition 2017/18:117

Bättre möjligheter till finansiering av

Prop.

järnvägsfordon

2017/18:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 februari 2018

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En för- stärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade in- vesteringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin ford- ran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder. Detta skapar en osäkerhet hos kreditgivarna som i sin tur hämmar och fördyrar finansieringen.

I syfte att göra det enklare och billigare att finansiera köp av nya järn- vägsfordon har det antagits en konvention om internationella säkerhets- rätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och ett tillhörande protokoll om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokol- let).

Genom de internationella överenskommelserna skapas ett internatio- nellt register för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel och gemen- samma bestämmelser, bl.a. om vilka rättigheter en kreditgivare har vid ett järnvägsföretags avtalsbrott och insolvens.

Sverige har tillträtt Kapstadskonventionen. För att underlätta finansie- ringen av järnvägsfordon föreslår regeringen att Sverige också ska till- träda järnvägsprotokollet och att huvuddelarna av protokollet inkorpore- ras i svensk rätt genom ändringar i lagen om internationella säkerhets- rätter i lösa saker.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestäm-

mer.

1

Prop. 2017/18:117

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Lagtext

..............................................................................................

4

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:860) om

 

 

..........................

internationella säkerhetsrätter i lösa saker

4

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens

 

vård kvarbliva.....................................................................

7

2.3Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

 

(1970:979) ..........................................................................

8

3

Ärendet och dess beredning ..............................................................

9

4

Finansiering av och säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel .....

10

5

Kapstadskonventionen ....................................................................

11

6

Järnvägsprotokollet .........................................................................

15

7

Tillträde till järnvägsprotokollet .....................................................

22

8

Införlivande av järnvägsprotokollet med svensk rätt ......................

27

9

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser...................................

32

10

Konsekvenser ..................................................................................

33

11

Författningskommentar ...................................................................

35

 

11.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:860) om

 

 

 

internationella säkerhetsrätter i lösa saker ........................

35

11.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1845:50 s.1)

om handel med lösören, som köparen låter i

 

säljarens vård kvarbliva....................................................

41

11.3Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

(1970:979) ........................................................................

41

Bilaga 1

Konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa

 

 

saker .................................................................................

43

Bilaga 2

Protokoll till konventionen om internationella

 

 

säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor

 

 

rörande rullande järnvägsmateriel ..................................

104

Bilaga 3

Sammanfattning av betänkandet Internationella

 

 

säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. –

 

 

Järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)...............................

141

Bilaga 4

Betänkandets lagförslag .................................................

146

Bilaga 5

Förteckning över remissinstanserna ...............................

151

Bilaga 6

Lagrådets yttrande ..........................................................

152

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 februari

 

2018 ....................................................................................................

 

153

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2017/18:117

 

Regeringen föreslår att riksdagen dels godkänner

1.det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),

2.att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7),

dels antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter

ilösa saker,

2.lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,

3.lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

3

Prop. 2017/18:117 2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

dels att 1, 3, 6–8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, och närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

Denna lag tillämpas på sådana

Denna lag tillämpas på sådana

säkerhetsrätter och andra rättig-

säkerhetsrätter och andra rättig-

heter som regleras i konventionen

heter som regleras i konventionen

om internationella säkerhetsrätter i

om internationella säkerhetsrätter i

lösa saker av den 16 november

lösa saker av den 16 november

2001 (Kapstadskonventionen)

och

2001 (Kapstadskonventionen) och

protokollet till

konventionen

om

– protokollet till konventionen om

internationella säkerhetsrätter i lösa

internationella säkerhetsrätter i lösa

saker, om särskilda frågor rörande

saker, om särskilda frågor rörande

luftfartsobjekt

(luftfartsproto-

luftfartsobjekt

(luftfartsproto-

kollet).

 

 

kollet), och

 

 

 

 

 

 

 

protokollet till

konventionen

 

 

 

om internationella

säkerhetsrätter

 

 

 

i lösa saker, om särskilda frågor

 

 

 

rörande rullande järnvägsmateriel

 

 

 

(järnvägsprotokollet).

 

 

 

Lagen tillämpas också, i den ut-

Lagen tillämpas också, i den ut-

sträckning som följer av kon-

sträckning som följer av kon-

ventionen, på sådana säkerhets-

ventionen, på sådana säkerhets-

rätter och andra rättigheter som har

rätter och andra rättigheter som har

uppkommit enligt annan lag och

uppkommit enligt annan lag och

som omfattas av Sveriges för-

som omfattas av Sveriges för-

klaringar till artiklarna 39 och 40 i

klaringar till artiklarna 39 och 40 i

konventionen.

Förklaringarna

konventionen.

Förklaringarna

finns, tillsammans med förklaring-

finns, tillsammans med förklaring-

ar som avser artikel 54.2 i konven-

ar som avser artikel 54.2 i konven-

tionen och artiklarna XII och XIII i

tionen, artiklarna XII och

XIII

i

protokollet, i Sveriges överens-

luftfartsprotokollet och

artikel X

i

kommelser med främmande makter

järnvägsprotokollet,

i

Sveriges

(SÖ).

 

 

överenskommelser

med

främ-

 

 

 

mande makter (SÖ).

 

 

 

 

4

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet samt artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a i järn- vägsprotokollet ska i originaltext- ernas lydelse gälla som lag här i landet.
Luftfartsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Järnvägsprotokollets engelska originaltext finns till- sammans med en svensk över- sättning som bilaga 3 till denna lag. Protokollens texter på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

3 § Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI

och XX–XXV i luftfartsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Texterna på övriga original- språk – arabiska, franska, kines- iska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

I enlighet med Sveriges för-

I enlighet med Sveriges för-

klaring avseende artikel 54.2 i

klaring avseende artikel 54.2 i

Kapstadskonventionen

får

en

Kapstadskonventionen

får

en

borgenär

vidta

åtgärder

enligt

borgenär vidta

åtgärder

enligt

konventionen

eller luftfartsproto-

konventionen,

luftfartsprotokollet

kollet utan beslut av domstol, om

eller järnvägsprotokollet

utan

det inte i någon av överens-

beslut av domstol, om det inte i

kommelserna

uttryckligen

anges

någon av överenskommelserna ut-

att beslut av domstol är nöd-

tryckligen anges att beslut av

vändigt.

 

 

 

 

 

domstol är nödvändigt.

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

Om det finns svensk domsrätt

Om det finns svensk domsrätt

enligt någon av de bestämmelser i

enligt någon av de bestämmelser i

Kapstadskonventionen

eller

luft-

Kapstadskonventionen,

luftfarts-

fartsprotokollet som anges i 2 och

protokollet eller järnvägsprotokollet

3 §§ och

någon

annan behörig

som anges i 2 och 3 §§ och någon

domstol

saknas,

är

Stockholms

annan behörig domstol saknas, är

tingsrätt behörig.

 

 

 

Stockholms tingsrätt behörig.

 

8 §

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina

Prop. 2017/18:117

5

Prop. 2017/18:117

Avtalsparterna kan genom skrift- ligt avtal bestämma att första stycket inte ska tillämpas.

Bilaga

[…]1

huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2d, artikel IX alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skrift- ligt avtal bestämma att första eller andra stycket inte ska tillämpas.

Verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rull- ande järnvägsmateriel

9 §

I fråga om en sådan inter- nationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen (leasingavtal) gäller ett köp av rullande järnvägsmateriel mot säljarens borgenärer när säker- hetsrätten registreras i det inter- nationella registret.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.

1 Här återfinns bilaga 3 som bilaga 2 till propositionen.

6

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen

Prop. 2017/18:117

 

(1845:50 s. 1) om handel med lösören, som

 

 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva

 

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva ska införas en ny

paragraf, 5 §, av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

5 §

 

 

I 9 § lagen (2015:860) om inter-

 

 

nationella säkerhetsrätter i lösa

 

 

saker finns en särskild bestäm-

 

 

melse om verkan av en registrering

 

 

av en internationell säkerhetsrätt i

 

 

rullande järnvägsmateriel.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

7

Prop. 2017/18:117 2.3

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

(1970:979)

 

Härigenom föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

4 §2

Förmånsrätt följer med

1.sjöpanträtt och luftpanträtt,

2.internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järnvägsmateriel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

3.handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller under- rättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto- föring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4.panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

5.registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

1Lagen omtryckt 1975:1248.

2Senaste lydelse 2016:68.

8

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2017/18:117

 

För att minska riskerna vid finansiering av vissa typer av lösa saker och öka förutsebarheten när det gäller säkerhetsrätter, t.ex. panträtt, på- börjades i slutet av 1980-talet ett arbete inom Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) med att utarbeta en konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Målsättningen med arbetet var att ta fram och enas kring materiella regler för säkerhetsrätter som skulle tillämpas av alla fördragsslutande stater utan hinder av nationell rätt. Genom att skapa ett internationellt register skulle det dessutom tydligt framgå vilka säkerhetsrätter som belastade viss egendom.

Efter drygt tio år av förhandlingar undertecknandes den 16 november 2001 konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker i Kap- staden (Kapstadskonventionen). Konventionen i dess engelska original- lydelse och i svensk översättning bifogas som bilaga 1. Konventionen, som trädde i kraft den 1 mars 2006, har hittills tillträtts av drygt 70 län- der.

Kapstadskonventionen täcker tre kategorier av lösa saker: 1) luftfartsobjekt, 2) rullande järnvägsmateriel (t.ex. järnvägsfordon, tunnelbanevagnar och spårvagnar) och 3) rymdobjekt. De tre kate- gorierna regleras i tre olika protokoll som vart och ett ska läsas till- sammans med konventionen. År 2013 tillsattes en utredning (Kapstads- utredningen) som bl.a. skulle ta ställning till om Sverige borde tillträda Kapstadskonventionen och det protokoll som avser luftfartsobjekt (luft- fartsprotokollet). I betänkandet Internationella säkerheter i flygplan m.m.

– Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79) föreslogs att Sverige skulle tillträda konventionen och luftfartsprotokollet och att man skulle göra de ändringar i svensk rätt som krävdes. Efter att regeringen lämnat förslag i propositionen Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (prop. 2015/16:12) godkände riksdagen de internationella överenskommelserna och antog lagförslagen (bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28, SFS 2015:860–868). Den 1 april 2016 tillträdde Sverige konventionen och luftfartsprotokollet.

Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet) finns som bilaga 2. Hittills har nio länder, däri- bland Sverige, undertecknat protokollet. Protokollet träder i kraft när fyra länder har ratificerat det. EU och två länder har hittills ratificerat proto- kollet.

Protokollet avseende rymdobjekt har ännu inte trätt i kraft.

I juni 2015 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet och föreslå de författningsändringar som behövs för att Sverige ska kunna tillträda protokollet eller som i övrigt bedöms lämpliga för att protokollets be- stämmelser ska kunna tillämpas fullt ut (dir. 2015:66). Utredningen, som tog namnet Kapstadsutredningen II – Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel, överlämnade i juni 2016 sitt betänkande Inter- nationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet (SOU 2016:43). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 3. Be- tänkandets lagförslag finns i bilaga 4.

9

Prop. 2017/18:117 Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 5. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstift- ningsärendet (Ju2016/04701/L3).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 18 januari 2018 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som överensstämmer med lagförslagen i denna proposi- tion. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

4Finansiering av och säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel

Finansiering av rullande järnvägsmateriel

Rullande järnvägsmateriel representerar höga ekonomiska värden. Ett vanligt persontåg kostar mellan 80 och 100 miljoner kronor beroende på storlek och ett snabbtåg ca 250 miljoner kronor. Järnvägsföretagens verk- samhet är kapitalkrävande och investeringsbehoven är betydande.

Finansiering av rullande järnvägsmateriel sker i huvudsak genom lån hos banker eller andra kreditinstitut eller genom olika former av leasing. Finansieringen bygger på att kreditgivaren får en säkerhetsrätt, t.ex. pant- rätt, i egendomen. Säkerhetsrätten ger kreditgivaren vissa rättigheter om järnvägsföretaget inte uppfyller sina åtaganden. Den ger också kredit- givaren ett skydd gentemot anspråk från tredje man, t.ex. om järnvägs- företaget går i konkurs, s.k. sakrättsligt skydd.

Leasing

Leasing är vanligt förekommande inom järnvägssektorn för att finansiera inköp av järnvägsfordon. Leasing innebär att järnvägsfordonet ägs av leasegivaren (ett leasingbolag eller annat finansiellt institut) medan nytt- janderätten genom ett avtal upplåts till leasetagaren (järnvägsföretaget). Leasegivaren behåller alltså äganderätten till det leasade objektet, som därmed utgör en säkerhet för att leasetagaren fullgör sina skyldigheter, t.ex. att betala leasingavgift.

Vid s.k. sale-and-lease-back säljer t.ex. ett järnvägsföretag ett av sina järnvägsfordon till en leasegivare för att sedan direkt hyra tillbaka det. Järnvägsfordonet disponeras hela tiden av järnvägsföretaget och lämnar aldrig företagets besittning. Genom förfarandet, som är vanligt före- kommande vid utfasning av en viss modell, frigörs ekonomiska medel som är bundna i fordonet.

Exportkrediter

Ett annat sätt att finansiera järnvägsfordon kan vara genom statligt stödda exportkrediter. Staten i exportlandet går då in och garanterar krediten i syfte att gynna den inhemska produktionen och exporten. För att för-

hindra snedvridning av konkurrensen och för att få till stånd handel på

10

lika villkor, har det inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och Prop. 2017/18:117 utveckling (OECD) tagits fram nivåer på hur fördelaktiga villkoren för

exportkrediter får vara. För lufttrafikföretag i stater som har tillträtt Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet har OECD tagit fram ett system där det görs undantag från de annars gällande nivåerna. Förutsatt att en stat har avgett vissa av OECD angivna förklaringar till kon- ventionen och protokollet kan staten föras upp på den s.k. Kapstadslistan. Det innebär att lufttrafikföretag i den staten kan få exportkrediter på sär- skilt gynnsamma villkor, s.k. kapstadsrabatt. Eftersom järnvägsproto- kollet för närvarande inte trätt i kraft, har något liknande system på det området ännu inte förhandlats fram inom OECD. Avsikten är dock att motsvarande rabatter ska ges när järnvägsprotokollet träder i kraft.

Problem med olika rättssystem för säkerhetsrätter

Värdet av en säkerhetsrätt i viss egendom är beroende av hur den priori- teras i förhållande till andra säkerhetsrätter i egendomen samt vilka åt- gärder som säkerhetshavaren kan vidta om gäldenären inte uppfyller sina förpliktelser eller blir föremål för ett insolvensförfarande, t.ex. konkurs. Sakrättsliga och panträttsliga bestämmelser skiljer sig åt mellan olika rättssystem. Detta skapar problem vid internationella transaktioner, sär- skilt när det är fråga om järnvägsfordon som kan röra sig över nations- gränserna. För rullande järnvägsmateriel finns inget internationellt offentligt register där kreditgivare kan registrera sina säkerhetsrätter. Internationella avtal om finansiering kräver därför omfattande utred- ningar om vilket lands materiella bestämmelser som reglerar säkerhets- rätten och vad den innebär. Sådana utredningar är både tids- och resurs- krävande och ger ändå sällan visshet för kreditgivarna. Svårigheten att överblicka och få information om vilka belastningar som i det enskilda fallet finns i egendomen är också en riskfaktor. Tillsammans skapar detta en osäkerhet som hämmar och fördyrar finansieringen av järnvägsfordon.

5 Kapstadskonventionen

Allmänt

Kapstadskonventionen och de tillhörande protokollen har tagits fram för att öka förutsebarheten vid finansiering där viss egendom utgör säkerhet för en fordran. I konventionen regleras internationella säkerhetsrätter som ska erkännas och behandlas på samma sätt i alla fördragsslutande stater. Genom enhetliga materiella bestämmelser för hur dessa säkerhets- rätter uppkommer och för deras skydd, inbördes prioritet och realisation ökar förutsebarheten, och risken för förluster vid transaktioner minskar. Tanken är att ett gemensamt och förutsebart system ska ge ekonomiska fördelar för samtliga parter.

Syftet med järnvägsprotokollet är att modifiera och komplettera kon- ventionens regler så att det passar just järnvägssektorn. Konventionens bestämmelser kan inte tillämpas självständigt, utan de börjar tillämpas på

internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel först när en stat

11

Prop. 2017/18:117 tillträtt järnvägsprotokollet. Kapstadskonventionen och järnvägsproto- kollet ska alltså läsas tillsammans och tolkas som ett avtal. Vid oklar- heter och motsägelser är det protokollets lydelse som ska gälla. Till kon- ventionen och protokollet har en officiell kommentar tagits fram som utgör den huvudsakliga källan till hur bestämmelserna ska tillämpas och tolkas (Convention on International Interests in Mobile Equipment and Luxembourg Protocol thereto on Matters Specific to Railway Rolling Stock: Official Commentary – second edition, av professor Sir Roy Goode).

Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet syftar till att uppfylla följande mål: 1) att underlätta förvärv och finansiering av vissa typer av värdefullt lösöre genom att skapa en internationell säkerhetsrätt som er- känns i samtliga fördragsslutande stater, 2) att ge borgenären medel att tillvarata sina rättigheter vid gäldenärens avtalsbrott och vid gäldenärens insolvens samt att, i de fall det finns bevis på avtalsbrott, göra det möjligt för borgenären att vidta interimistiska åtgärder i väntan på ett slutligt beslut, 3) att skapa ett internationellt register där internationella säker- hetsrätter kan registreras och som kan ge tredje man information om be- fintliga säkerhetsrätter, samt 4) att göra borgenärer mer benägna att ge kredit och att öka kreditvärdigheten beträffande järnvägsfordon för att på så sätt minska lånekostnaderna.

Vid utformningen av konventionen och protokollet har målsättningen varit att bestämmelserna ska vara praktiska och återspegla de internatio- nellt sett viktigaste principerna inom finansiering med säkerhetsrätter. Tre olika typer av avtal kan enligt konventionen ge upphov till en inter- nationell säkerhetsrätt: pantförskrivning eller säkerhetsöverlåtelse, köp med äganderättsförbehåll och leasingavtal. I konventionen betonas också vikten av partsautonomi, dvs. att avtalsparterna fortfarande har möjlighet att disponera över olika frågor. Vikt har också lagts vid att bestäm- melserna ska vara tydliga så att parterna ska kunna förutse tillämpningen och att utrymmet för olika tolkningar ska begränsas.

Ambitionen har inte varit att konventionen och protokollet ska lösa samtliga frågor och oklarheter som kan uppstå i samband med finan- siering av järnvägsfordon. Det finns fortfarande flera frågeställningar som enligt konventionen lämnas till nationell rätt att lösa. Vilket lands bestämmelser som då ska tillämpas avgörs enligt internationell privaträtt.

För att konventionens och protokollets bestämmelser ska bli till- lämpliga krävs att gäldenären befann sig i en fördragsslutande stat när avtalet ingicks (artiklarna 3 och 4 i konventionen). Det är förhållandena vid tidpunkten för avtalets ingående som är avgörande för frågan om överenskommelsernas tillämplighet. Om gäldenären därefter flyttar till en icke-fördragsslutande stat, påverkar alltså inte det konventionens och protokollets tillämpning.

Kapstadskonventionens bestämmelser har behandlats utförligt i propositionen Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (prop. 2015/16:12). I avsnitt 5 nedan, som behandlar de materiella bestämmel- serna i järnvägsprotokollet, kommer därför enbart de delar av konven- tionen som är relevanta för förståelsen och tillämpningen av protokollet beskrivas. I övriga delar hänvisas till den nämnda propositionen.

12

Det internationella registret

Möjligheten att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register är avgörande för Kapstadskonventionens och de olika protokollens tillämpning. Varje protokoll reglerar en typ av egen- dom och har ett eget register. Användningen av det internationella regi- stret regleras både i konventionen och i det aktuella protokollet.

Det internationella registret för sådan egendom som omfattas av järn- vägsprotokollet kommer att ligga i Luxemburg. För närvarande pågår arbetet med att bygga upp ett registreringssystem som ska vara klart att tas i bruk när protokollet träder i kraft. Det internationella registret kom- mer att vara helt automatiserat och tillgängligt dygnet runt. Både privata subjekt och nationella myndigheter kommer att kunna ta del av uppgifter som finns i registret.

Det huvudsakliga syftet med registrering i registret är att ge upplys- ningar om att ett visst objekt är belastat med en internationell säkerhets- rätt och att avgöra prioriteten mellan konkurrerande intressen i viss egen- dom. Utgångspunkten är att den säkerhetsrätt som registreras först också har bäst prioritet. Det är bara prioriteten mellan registrerade säkerhets- rätter och mellan registrerade och oregistrerade som avgörs med hjälp av registret. Förhållandet mellan oregistrerade säkerhetsrätter regleras inte. Av registret framgår inte vilken kategori av internationella säkerhets- rätter som en registrering avser, dvs. om det är ett pantavtal, köp med ett äganderättsförbehåll eller ett leasingavtal. Detta är i stället en fråga som får avgöras av tillämplig nationell rätt.

Registrering i det internationella registret är inte nödvändig för att skapa en internationell säkerhetsrätt eller för att bevisa att en sådan exi- sterar. Registrering är inte heller en garanti för att säkerhetsrätten finns. Om köparen i ett avtal med äganderättsförbehåll betalar sin skuld, upphör säljarens säkerhetsrätt i egendomen. Det saknar då betydelse om den internationella säkerhetsrätten som säljaren haft har avregistrerats eller inte.

Det internationella registret kommer att övervakas av en tillsyns- myndighet. Registret kommer att vara självfinansierat och avgifterna för olika tjänster kommer att fastställas så att de täcker kostnaderna.

Systemet med förklaringar

En förutsättning för att olika stater med skilda rättssystem skulle kunna enas kring de materiella bestämmelserna i Kapstadskonventionen och de tillhörande protokollen var att de till viss del kunde förfoga över bestäm- melsernas tillämplighet. De fördragsslutande staterna har därför getts möjlighet att avge vissa förklaringar eller att avstå från att göra det. Avsikten med förklaringar är alltså att så många länder som möjligt ska kunna tillträda konventionen och de tillhörande protokollen oavsett hur deras nationella rättssystem ser ut. Valet av förklaringar påverkar de för- dragsslutande staternas rättigheter och skyldigheter. Vissa förklaringar är s.k. opt-in-förklaringar, vilket innebär att en viss bestämmelse blir tillämp- lig endast om en stat har lämnat en förklaring om att tillämpa bestämmel- sen. Det är här ofta fråga om bestämmelser som utökar skyddet för borge- närer och gör ett förfarande vid gäldenärens insolvens eller avtalsbrott snabbare och mer effektivt. Andra bestämmelser i konventionen och proto-

Prop. 2017/18:117

13

Prop. 2017/18:117 kollen är så grundläggande att det krävs en förklaring av ett land för att de inte ska tillämpas, s.k. opt-out-förklaringar.

Enligt en bestämmelse i järnvägsprotokollet ska förklaringar som redan avgetts inom ramen för Kapstadskonventionen anses ha avgetts även enligt järnvägsprotokollet, om inte annat anges. Mot bakgrund av att konven- tionen och protokollet ska läsas och tolkas tillsammans är det för tillämp- ningen av protokollet av betydelse vilka förklaringar som Sverige lämnat till konventionen. Nedan följer därför en kortfattad beskrivning av inne- börden av dessa förklaringar.

Förklaringar till artiklarna 39.1 och 39.4 i Kapstadskonventionen

Kapstadskonventionens bestämmelser om prioriteringsordning innebär att registrerade internationella säkerhetsrätter har bättre prioritet i ett objekt än oregistrerade säkerhetsrätter. Konsekvensen av dessa bestämmelser är att säkerhetsrätter som uppkommit till följd av en bestämmelse i den nation- ella rätten och inte genom avtal, s.k. legala säkerhetsrätter, alltid skulle få sämre prioritet eftersom dessa inte kan registreras i det internationella registret. För att skydda legala säkerhetsrätter som enligt den nationella lagen har bättre prioritet än de typer av säkerhetsrätter som omfattas av konventionen, kan en fördragsslutande stat lämna en förklaring till artikel 39.1a. De legala säkerhetsrätterna som omfattas av förklaringen kommer då att ha prioritet framför en registrerad internationell säkerhetsrätt, trots att de inte kan registreras i det internationella registret.

Sverige har lämnat en generell förklaring till artikel 39.1a som innebär att alla kategorier av legala säkerhetsrätter och rättigheter även efter ett svenskt tillträde har företräde framför en registrerad internationell säker- hetsrätt. De legala säkerhetsrätter som avses är de som enligt nuvarande och framtida bestämmelser i svensk rätt har företräde framför en säkerhets- rätt som är av samma slag som en internationell säkerhetsrätt. För Sveriges del handlar det om luftpanträtt och i vissa fall retentionsrätt i flygmotorer (4 § 1 och 9 § andra stycket förmånsrättslagen [1970:979]).

En förutsättning för de legala säkerhetsrätternas prioritet är enligt artikel 39.3 att den internationella säkerhetsrätten inte var registrerad i det inter- nationella registret när förklaringen till artikel 39.1a deponerades. För att skydda de legala säkerhetsrätterna även i förhållande till redan registrerade internationella säkerhetsrätter krävs att den fördragsslutande staten lämnar en förklaring till artikel 39.4. För att undvika eventuella rättsförluster för innehavare av sådana legala säkerhetsrätter har Sverige lämnat en för- klaring även till den artikeln.

Sverige har dessutom lämnat en förklaring till artikel 39.1b med inne- börden att inget i konventionen ska påverka rätten enligt svensk lag att beslagta eller hålla kvar ett objekt för betalning av en skuld hänförlig till offentliga tjänster som avser objektet. Ett exempel på en sådan lagbestäm- melse är bestämmelsen i 11 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) om att den som driver en flygplats får hindra ett luftfartygs avgång om avgifter för användningen av flygplatsen och tjänsterna för luftfarten inte har betalats och säkerhet inte har ställts. Någon motsvarande lagbestämmelse om rätt till kvarhållande av järnvägsfordon för betalning av en skuld som grundar sig på tillhandahållandet av offentliga tjänster, t.ex. i en situation av obe-

talda banavgifter, finns inte.

14

Förklaring till artikel 40 i Kapstadskonventionen

Prop. 2017/18:117

Liksom artikel 39 syftar artikel 40 till att skydda legala säkerhetsrätter.

 

Skillnaden är att de säkerhetsrätter som omfattas av en förklaring till artikel

 

40 måste registreras i det internationella registret för att få prioritet och att

 

de, efter registrering, ska behandlas som internationella säkerhetsrätter. En

 

förklaring till artikel 40 kan inte vara generell utan de säkerhetsrätter som

 

omfattas måste anges särskilt. Sverige har lämnat en förklaring till artikel

 

40 som innebär att ett avgörande av domstol eller Kronofogdemyndigheten

 

om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning ska kunna registreras i det

 

internationella registret, om det avser egendom som omfattas av konven-

 

tionen.

 

Förklaringen motsvaras av 5 § lagen om internationella säkerhetsrätter

 

i lösa saker. Bestämmelsen tar sikte på det internationella register som är

 

aktuellt för respektive protokoll, dvs. i förevarande fall det internationella

 

registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel.

 

Förklaring till artikel 54.2 i Kapstadskonventionen

 

En stat som tillträder Kapstadskonventionen måste lämna en förklaring till

 

artikel 54.2. I förklaringen ska det anges om en åtgärd som står till borge-

 

närens förfogande enligt konventionen eller protokollet och vars verk-

 

ställighet enligt bestämmelserna i överenskommelserna inte förutsätter en

 

framställan hos domstol, ska få vidtas endast efter beslut av domstol.

 

Sverige har lämnat en förklaring med innebörden att alla åtgärder som är

 

tillgängliga för borgenären enligt någon av överenskommelserna och där

 

det inte uttryckligen anges att det krävs ett beslut av domstol, ska få vidtas

 

utan att domstol involveras. Förklaringen om att åtgärder får vidtas utan

 

beslut av domstol, utom i fall där det uttryckligen föreskrivs i konven-

 

tionen eller protokollet, innebär inte att det görs avsteg från kravet på

 

domstolsbeslut i situationer där det enligt svensk rätt krävs ett sådant be-

 

slut. Den praktiska betydelsen av förklaringen är närmast att borgenärer

 

med begränsad kännedom om svensk rätt och utan närmare rättsutredning

 

kan förlita sig på det som följer av konventionen och protokollet.

 

6 Järnvägsprotokollet

Tillämpningsområde (artiklarna I–III)

 

Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet är tillämpliga på rullande

 

järnvägsmateriel såsom det definieras i artikel I.2e i protokollet. Defini-

 

tionen täcker två typer av järnvägsfordon: fordon som rullar på ett fast

 

järnvägsspår och fordon som leds direkt på, över eller under en styrbana.

 

Den sistnämnda typen av järnvägsfordon inkluderar monorailtåg, mag-

 

levtåg som svävar ovanför spåren via elektromagnetisk kraft, tåg som

 

förflyttar människor mellan olika terminaler på flygplatser, bergbanor

 

och andra linbanor. Styrbanan måste finnas rent fysiskt, vilket innebär att

 

ett styrsystem (t.ex. GPS) som vägleder ett fordon faller utanför defini-

 

tionen. De två olika typerna av järnvägsfordon täcks av protokollets

 

bestämmelser oavsett hastighet, storlek och lastkapacitet och oavsett om

15

 

Prop. 2017/18:117 de används för transport inom en stat eller mellan stater. Definitionen täcker dessa fordonstyper även om de för tillfället inte skulle rulla på spår eller styrbana av olika skäl. Det viktiga är att kreditgivaren, vid tidpunkten för när avtalet om finansiering ingås, försäkrar sig om att fordonet rent tekniskt kan rulla på spår eller ledas på, över eller under en styrbana. Definitionen täcker inte trådbussar som, till skillnad från spår- vagnar, inte rullar på räls utan drivs genom anslutning till luftledningar som inte styr det enskilda fordonets rörelse.

Vad som utgör rullande järnvägsmateriel enligt artikel I.2e beror på konstruktionen av ett tåg och på hur lätt vagnarna kan separeras. Exem- pelvis är en spårvagn sammansatt på så sätt att hela uppsättningen av vagnar är konstruerad som en enda enhet som går längs spårvagnen. Det går därmed inte att dela upp spårvagnen i kortare sektioner utan större ansträngning och arbete. Därför är spårvagnen som helhet att betrakta som en enhet när det ska avgöras hur den ska registreras. Detsamma gäller för tåg där intilliggande vagnar inte bara är fästade på en boggi, utan är permanent sammankopplade så att tåget fungerar som en enda enhet. Beträffande de tåg som består av separata vagnar där vagnarna sitter på boggier som är lätt avtagbara och utbytbara, ska däremot varje vagn anses vara en särskild registrerbar enhet.

Även olika komponenter, utrustningsdetaljer och delar som är in- stallerade på eller integrerade i fordonen omfattas av konventionen och protokollet. De olika komponenterna kan t.ex. vara motorer, framdriv- ningssystem, bromsar, boggier och axlar. Däremot ligger komponenter (inklusive motorer) som inte har installerats eller som har installerats men sedan tagits bort ur järnvägsfordonet utanför konventionens och protokollets tillämpningsområden. Föremål som ännu inte har installerats eller tagits bort ur järnvägsfordonen utgör inte ”objekt” som avses i artikel 1.u i konventionen, utan styrs i stället av tillämplig nationell lag. Säkerhetsrätter i föremål som ännu inte har installerats i ett järnvägs- fordon och alltså inte omfattas av konventionen och protokollet påverkas inte så länge säkerhetsrätten till föremålet enligt nationell lag fortsätter att gälla även efter en installation (artikel 29.7a i konventionen). Som exempel kan nämnas att en motor i ett järnvägsfordon går sönder och måste ersättas med en ny motor som i sin tur är föremål för en säkerhets- rätt. Effekten av artikel 29.7a är att en persons rätt till den nya motorn består även efter installationen, om tillämplig nationell lag tillåter det. Rätten till motorn övergår alltså inte till ägaren av järnvägsfordonet trots att det sker en sammanfogning av delarna. Inte heller hindar konven- tionen och järnvägsprotokollet att säkerhetsrätter och andra rättigheter uppkommer i föremål som har varit installerade i ett objekt sedan det tagits ur objektet, om detta är möjligt enligt tillämplig lag (29.7b i kon- ventionen).

Parterna avgör till största delen själva om protokollets bestämmelser ska tillämpas eller inte. Genom ett skriftligt avtal kan de undanta eller ändra verkan av vissa bestämmelser (artikel III i protokollet).

16

Frågor om representation och om identifiering av rullande

Prop. 2017/18:117

järnvägsmateriel i avtalet (artiklarna IV och V)

 

Ett ombud, en förvaltare eller en annan företrädare har enligt järnvägs-

 

protokollet möjlighet att träffa avtal om säkerhetsrätt, registrera den

 

internationella säkerhetsrätten och åberopa de rättigheter och säkerhets-

 

rätter som följer av konventionen (artikel IV). Avsikten med artikel IV är

 

att den ska förenkla administrationen vid förvärv och finansiering där

 

flera parter är involverade.

 

I ett avtal där en internationell säkerhetsrätt skapas måste den rullande

 

järnvägsmaterielen beskrivas på något av de fyra alternativa sätt som ges

 

i artikel V i protokollet.

 

Lagval (artikel VI)

 

Järnvägsprotokollet ger parterna möjlighet att avtala vilken lag som, helt

 

eller delvis, ska tillämpas på deras avtalsenliga rättigheter och skyldigheter

 

(artikel VI). Detta ger parterna frihet att välja de mest fördelaktiga bestäm-

 

melserna. Valet av lag får då inte begränsas av nationella bestämmelser.

 

För tillämpning av lagvalsbestämmelsen krävs som huvudregel att den

 

fördragsslutande staten har avgett en förklaring. En förklaring om att

 

tillämpa protokollets lagvalsbestämmelse är en s.k. kvalificerad förklaring.

 

För EU-medlemsstater finns dock ett undantag, eftersom lagval i mot-

 

svarande situationer regleras i EU-rätten (se avsnitt 7).

 

Kompletterande bestämmelser om åtgärder vid avtalsbrott (artiklarna

 

VII och VIII)

 

Bestämmelser om åtgärder vid avtalsbrott finns i kapitel III i konven-

 

tionen. Konventionens bestämmelser kompletteras och modifieras av ar-

 

tiklarna VII och VIII i järnvägsprotokollet.

 

Möjligheten för borgenären att vidta åtgärder vid gäldenärens avtals-

 

brott är av stor betydelse för att konventionen och protokollet ska få den

 

effekt som eftersträvas, nämligen att öka förutsebarheten och minska

 

borgenärens risktagande.

 

Uttrycket borgenär i järnvägsprotokollet definieras i konventionen och

 

omfattar säkerhetshavare enligt ett pantavtal, säljare med äganderätts-

 

förbehåll och leasegivare enligt ett leasingavtal. Begreppet gäldenär be-

 

tecknar den andra avtalsparten som enligt avtalet ska betala eller uppfylla

 

en annan form av prestation till borgenären, dvs. säkerhetsställaren, köp-

 

aren eller leasetagaren.

 

Av artikel VII.1 följer att en borgenär, utöver de åtgärder som anges i

 

kapitel III i konventionen, kan låta exportera och föra ut den rullande

 

järnvägsmaterielen ur det territorium där den finns. För att en borgenär

 

ska kunna låta exportera järnvägsfordonet krävs att gäldenären vid något

 

tillfälle lämnat sitt samtycke till åtgärden och att det verkligen är fråga

 

om ett avtalsbrott från gäldenärens sida enligt konventionen (artikel 11 i

 

konventionen). Det är också nödvändigt att samtliga innehavare av reg-

 

istrerade säkerhetsrätter med bättre prioritet än borgenären skriftligen har

 

samtyckt till att åtgärden vidtas. Om dessa villkor är uppfyllda, finns det

 

två sätt för borgenären att genomföra de åtgärder som protokollet till-

 

handahåller.

 

 

17

Prop. 2017/18:117 Det ena sättet som borgenären kan välja är export utan beslut från en domstol. En säkerhetshavare som avser att exportera rullande järnvägs- materiel utan ett domstolsavgörande, ska inom skälig tid skriftligen in- formera gäldenären och andra berörda personer (artikel VII.6 och artikel 1.m i konventionen). Artikel VII.6 gäller endast säkerhetshavare enligt ett pantavtal. En leasegivare eller en säljare med äganderättsförbehåll påverkas inte av dessa krav, eftersom de till skillnad från en säkerhets- havare har en äganderätt till objektet och därmed kan hävda rätten att kontrollera sin egen egendom.

Av artikeln framgår också att berörda administrativa myndigheter, i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet på järnväg, skyndsamt ska erbjuda borgenären samarbete och bistånd vid exporten (VII.5).

Bestämmelsen i konventionen om att de åtgärder som anges där ska vidtas på ett affärsmässigt skäligt sätt preciseras när det är fråga om rullande järnvägsmateriel och utökas till att avse alla de åtgärder som borgenären kan vidta (artikel VII.3, jfr artikel 8.3 i konventionen). Protokollets bestämmelse är tvingande för parterna.

Det andra sättet är att göra en framställan till domstol och få ett interimistiskt beslut om export (artikel VIII.6, jfr artikel 13 i konven- tionen). Med stöd av beslutet kan borgenären sedan begära att berörda myndigheter inom sju kalenderdagar från begäran gör den rullande järn- vägsmaterielen tillgängligt för export ut ur landet. Lagar och förord- ningar som avser frågor om säkerhet på järnväg får inte åsidosättas på grund av en åtgärd enligt artikel VIII.6.

Artikel VIII innehåller ytterligare en möjlighet i förhållande till kon- ventionens bestämmelser om interimistiska åtgärder. Det är, enligt arti- keln, också möjligt att få ett interimistiskt beslut om försäljningen av objektet och fördelningen av intäkterna från försäljningen. Ett interimis- tiskt beslut med den innebörden kräver dock att gäldenären och borge- nären uttryckligen kommit överens om att domstolen ska kunna besluta om försäljning och fördelning av intäkterna. En sådan överenskommelse kan göras när som helst. Den nyss beskrivna möjligheten finns endast tillämplig om en fördragsslutande stat har lämnat en förklaring om att tillämpa artikel VIII. Se avsnitt 7 om regeringens förslag i denna del.

Åtgärder vid insolvens (artikel IX)

För egendom som omfattas av järnvägsprotokollet finns vid insolvens särskilda bestämmelser.

Artikel IX om borgenärens rättigheter vid gäldenärens insolvens är central för tillämpningen av protokollet och är sannolikt den artikel som har störst ekonomisk betydelse. Insolvensrätten skiljer sig ofta åt mellan stater, vilket skapar stor osäkerhet hos kreditgivarna. Genom protokollets bestämmelser skapas en särskild reglering av insolvensfrågor för rullande järnvägsmateriel.

Syftet med bestämmelserna i artikel IX är att på ett effektivt och förutsebart sätt tillvarata borgenärens rättigheter när gäldenären blir före- mål för en insolvenssituation.

Begreppet insolvenssituation som används i artikel IX omfattar inledande

av insolvensförfarande, dvs. konkurs, likvidation eller andra rättsliga eller

18

administrativa förfaranden (även interimistiska), varvid gäldenärens till- gångar och rörelse kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekon- struktion eller likvidation (artikel I.2c i protokollet). Det omfattar också gäldenärens besked om inställelse av betalningar, eller faktisk inställelse av betalningar, när borgenären är förhindrad att inleda ett insolvensförfarande mot gäldenären eller är förhindrad enligt lag eller efter en statlig åtgärd att vidta åtgärder enligt konventionen.

Insolvensbestämmelserna i protokollet gäller enbart om den stat som har primär jurisdiktion i ett insolvensförfarande har avgett en förklaring om att tillämpa dem. Primär jurisdiktion över ett insolvensärende har den fördragsslutande stat där gäldenären har sitt registrerade säte eller, om ett sådant saknas, den stat där bolaget är bildat (artikel I.2d i protokollet).

Om staten med primär jurisdiktion inte har avgett en förklaring om att tillämpa protokollets insolvensbestämmelser, tillämpas den nationella insolvensrätten.

Det skydd som borgenären får enligt protokollets insolvens- bestämmelser innebär i korthet att borgenären inom en viss tid måste få betalt av gäldenären (t.ex. ett järnvägsföretag) eller den som förvaltar egendomen. Om inte det sker, kan objektet i vilket säkerhetsrätten finns överföras till borgenären.

I artikel IX redovisas tre olika alternativ (A, B och C), och det anges att en förklaring om att insolvensbestämmelserna ska tillämpas ska inne- hålla en uppgift om vilket av de tre alternativen som ska tillämpas.

Alternativ A innebär att efter en väntetid, som den fördragsslutande staten ska avge i sin förklaring (eller en tidpunkt dessförinnan då borge- nären enligt tillämplig lag skulle få tillgång till objektet), måste förvalta- ren eller gäldenären välja mellan att överlämna järnvägsfordonet till borgenären eller att läka tidigare avtalsbrott (förutom det som har lett till ett insolvensförfarande) och åta sig att uppfylla alla framtida förpliktelser enligt avtalet.

Alternativ B är mer flexibelt och innebär att gäldenären eller för- valtaren först efter en förfrågan från borgenären, inom viss tid som den fördragsslutande staten ska ange i sin förklaring, måste läka alla tidigare avtalsbrott och åta sig att uppfylla alla framtida förpliktelser, eller ge borgenären möjlighet att överta den rullande järnvägsmaterielen i enlighet med bestämmelser i tillämplig lag.

Alternativ C kräver i likhet med alternativ A att förvaltaren eller gälde- nären inom åtgärdsperioden (som gäller från det att insolvenssituationen uppstod och under den tid som staten angett i sin förklaring) läker alla avtalsbrott under avtalet som grundar säkerhetsrätten, alternativt erbjuder borgenären att ta över den rullande järnvägsmaterielen. Enligt alternativ C får förvaltaren eller gäldenären vända sig till domstol för att få anstånd med skyldigheten att ge borgenären möjlighet att ta objektet i besittning.

Till skillnad från alternativ A är ett återtagande enligt alternativ B och C beroende av nationell domstol som i enlighet med den tillämpliga nationella lagen kan begära att gäldenären ska vidta ytterligare åtgärder eller ställa ytterligare säkerhet. Genom alternativ A får både gäldenären och borgenären en tydlig tidsgräns under vilken de kan förhandla om huruvida järnvägsmaterielen ska återlämnas eller bli kvar hos gäldenären. Om järnvägsmaterielen återlämnas, kan borgenären vidta de åtgärder som avses i artikel VII, dvs. exportera den rullande järnvägsmaterielen

Prop. 2017/18:117

19

Prop. 2017/18:117 eller vidta åtgärder enligt konventionens tredje kapitel. Åtgärderna ska göras tillgängliga av behöriga myndigheter inom sju kalenderdagar från den dag borgenären har meddelat myndigheten att borgenären har rätt att vidta åtgärderna (artikel IX.A.8). De behöriga myndigheterna ska skynd- samt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med att genomföra åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet på järnväg.

Alternativ A är det mest förmånliga alternativet för borgenärerna, eftersom de vid ett insolvensförfarande kan vara säkra på att snabbt få tillbaka sin egendom eller bli kompenserade av gäldenären eller förvalta- ren. Gäldenären har vårdplikt avseende järnvägsmaterielen under vänte- tiden, något som minskar värdeförlust.

Bistånd vid insolvens (artikel X)

För att underlätta tillämpningen av järnvägsprotokollets insolvens- bestämmelser föreskrivs att de nationella domstolarna i den stat där den rullande järnvägsmaterielen befinner sig i största möjliga mån ska sam- arbeta med utländska domstolar och insolvensförvaltare. Bestämmelsen om samarbete är endast tillämplig om den fördragsslutande staten har avgett en förklaring om det.

Bestämmelser om gäldenären (artikel XI)

Gäldenären har rätt till faktisk rådighet och användning av den rullande järnvägsmaterielen så länge det inte sker något avtalsbrott. Detta skydd gäller gentemot borgenären och andra innehavare av säkerhetsrätter som inte var registrerade när borgenären registrerade sin säkerhetsrätt. Som exempel kan anges att en leasegivare pantsätter sin säkerhetsrätt i järn- vägsfordonet. Om panthavaren sedan försöker beslagta fordonet på den grunden att leasegivaren inte har uppfyllt sina förpliktelser, utgör detta ett intrång i leasetagarens rätt till rådighet enligt järnvägsprotokollet. Det förutsätts dock att leasetagaren fortfarande har järnvägsfordonet i sin besittning och inte har gjort sig skyldig till avtalsbrott för att skyddet enligt bestämmelsen ska gälla.

Kompletterande registreringsbestämmelser (artiklarna XII–XVI)

Järnvägsprotokollet innehåller vissa kompletterande bestämmelser av- seende det internationella registret och tillsynsmyndigheten. Det finns en bestämmelse om att fördragsslutande stater kan utse kontaktpunkter som ska översända information för registrering till det internationella registret (jfr artikel 18.5 i konventionen).

Försäljning (artikel XVII)

När det gäller registrering av försäljningar i det internationella registret skiljer sig bestämmelserna i järnvägsprotokollet och luftfartsprotokollet åt. Enligt konventionen finns inte någon möjlighet till registrering av försäljningen. Luftfartsprotokollet utvidgar dock tillämpningsområdet för registrerings- och prioritetsbestämmelserna i konventionen till att också avse försäljningar och kommande försäljningar. Järnvägsprotokollets

artikel XVII tillåter däremot endast registrering av meddelande om för-

20

säljning i upplysningssyfte. Frågor om prioritet mellan olika säkerhets- Prop. 2017/18:117 rätter och deras tillhörande rättigheter påverkas inte av registrering av ett

sådant meddelande om försäljning. I vissa stater kan förekomsten av meddelanden om försäljning i det internationella registret ha betydelse vid frågor om prioritering mellan olika säkerhetsrätter enligt nationell lagstiftning. I praktiken kan borgenärer komma att söka bland dessa regi- streringar för att kontrollera om det finns några andra fordringsägare.

Jurisdiktion (artikel XVIII)

Genom järnvägsprotokollet utvidgas den jurisdiktion som följer av konventionen till att avse rullande järnvägsmateriel. I de fallen då proto- kollet aktualiseras har även domstolarna i den fördragsslutande stat där objektet finns jurisdiktion och rätt att meddela interimistiska beslut enligt artikel 13 i konventionen.

En betydande andel av rullande järnvägsmateriel är statligt ägd och i en del länder är det förenligt med reglerna om statssuveränitet att sådana bolag kan åberopa immunitet. Immuniteten kan gälla jurisdiktion men också åtgärder enligt konventionen och protokollet. I artikel XVIII föreskrivs att ett avstående från immunitet gäller, förutsatt att avtalet är skriftligt och klart identifierar den rullande järnvägsmaterielen i enlighet med artikel V.1.

Förhållande till andra konventioner (artiklarna XIX och XX)

Unidroits konvention från 1988 om internationell finansiell leasing (leasingkonventionen) reglerar relationen mellan parterna i ett avtal om internationell finansiell leasing, såsom leasegivare, leasetagare och till- verkare. Till viss del regleras även vad som ska gälla i leasetagarens konkurs. Artikel XIX i järnvägsprotokollet ger Kapstadskonventionen före- träde framför leasingkonventionen i den mån bestämmelserna skiljer sig åt. Sverige har dock inte tillträtt leasingkonventionen så frågan aktualiseras inte här.

Konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) reglerar den internationella järnvägstrafiken. COTIF har tillträtts av såväl EU som det stora flertalet europeiska stater. Sverige tillträdde COTIF den 12 juni 2015. Artikel XX i järnvägsprotokollet ger Kapstadskonventionen före- träde framför COTIF.

Slutbestämmelser (artiklarna XXI–XXXIV)

Det sista kapitlet i järnvägsprotokollet innehåller olika formella bestäm- melser om tillträde och uppsägning och om avgivande av olika för- klaringar. Här finns också den grundläggande bestämmelsen att en stat inte får tillträda järnvägsprotokollet utan att först ha tillträtt konven- tionen. Unidroit är depositarie beträffande protokollet och där ska samt- liga instrument knutna till ratifikation, godtagande, godkännande och an- slutning deponeras.

21

Prop. 2017/18:117 7

Tillträde till järnvägsprotokollet

 

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner järnvägsprotokollet.

 

 

Riksdagen godkänner också att Sverige vid tillträde till järnvägs-

 

protokollet lämnar en förklaring med följande innebörd. Om det inleds

 

ett insolvensförfarande gentemot gäldenären och det finns rullande järn-

 

vägsmateriel i Sverige, ska svenska domstolar så långt som möjligt och i

 

enlighet med svensk lag samarbeta med utländska domstolar och kon-

 

kursförvaltare eller motsvarande behöriga personer vid tillämpningen av

 

protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

 

 

Regeringens bedömning: Sverige bör inte lämna några andra för-

 

klaringar.

 

 

 

 

 

Utredningens förslag och bedömning överensstämmer med rege-

 

ringens.

 

 

Remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag att Sverige ska

 

tillträda järnvägsprotokollet eller har inga invändningar mot det. De till-

 

styrker också utredningens förslag om vilka förklaringar Sverige ska

 

lämna respektive avstå från att lämna. Ett flertal av remissinstanserna,

 

bl.a. Trafikverket, Exportkreditnämnden och Sveriges advokatsamfund,

 

framhåller att ett tillträde leder till bättre förutsättningar för finansiering

 

av järnvägsfordon. Trafikverket betonar också att genom förbättrade

 

finansieringsmöjligheter och därtill lägre lånekostnader ökar möjlig-

 

heterna för nya aktörer och mindre företag att konkurrera med de befint-

 

liga. Trafikverket menar vidare att ett svenskt tillträde till järnvägsproto-

 

kollet är ett positivt steg i att göra järnvägsmarknaden mer öppen i ett

 

EU-perspektiv. Advokatsamfundet framhåller även att det är viktigt för

 

Sverige och svenska företag att Sverige deltar i det internationella samar-

 

betet om finansieringsfrågor.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning

 

Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet

 

Det svenska järnvägssystemet står inför ett antal utmaningar, inte minst

 

att tillhandahålla tillräcklig infrastrukturkapacitet för att medge de

 

transportlösningar som efterfrågas. Regeringen har höga ambitioner när

 

det gäller att säkerställa kvaliteten på befintlig infrastruktur och har

 

därför genomfört omfattande satsningar på järnvägsunderhåll för att

 

förbättra förutsättningarna för att fler personresor och godstransporter

 

ska ske med tåg. För att Sverige ska klara utmaningen och möta behoven

 

av effektiva järnvägsfordon framöver är goda möjligheter till finansiering

 

en nyckelfaktor, såväl för befintliga aktörer som för nya aktörer som vill

 

etablera sig på marknaden.

 

 

Finansiering av järnvägsfordon sker huvudsakligen genom banklån

 

eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i tillgångarna. Sakrätts-

 

liga och panträttsliga bestämmelser skiljer sig dock åt mellan olika rätts-

 

system vilket skapar problem vid internationella transaktioner, särskilt

 

när det är fråga om egendom som kan röra sig över landgränserna.

 

 

Genom järnvägsprotokollet harmoniseras och internationaliseras regler

22

om säkerhetsrätter som används vid finansiering av rullande järnvägs-

 

 

materiel. När väl järnvägsprotokollet trätt i kraft kommer det för första gången att finnas ett offentligt internationellt register som gäller för både inhemska och internationella transaktioner och ett universellt system för identifiering av rullande järnvägsmateriel. Detta gör det enklare och min- dre riskfyllt för banker och andra kreditgivare, däribland leasegivare, att bistå med finansiering. Regelverket är uppbyggt för att öka förutsebar- heten och för att säkerhetshavaren – borgenären – på ett effektivt sätt ska kunna ta till vara sina rättigheter vid gäldenärens avtalsbrott och insol- vens.

I likhet med utredningen och de remissinstanser som yttrat sig i frågan anser regeringen att ett förenklat och enhetligt system för säkerhetsrätter är positivt för hela järnvägssektorn, inklusive spårväg och tunnelbana. Ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet skulle kunna medföra stora ekonomiska fördelar för de svenska aktörerna. Det skulle underlätta för företagen att få tillgång till en bredare finansieringsmarknad, vilket i sin tur gynnar konkurrensen mellan olika operatörer.

Det system för internationella säkerhetsrätter som tillskapats genom Kapstadskonventionen har visat sig vara mycket framgångsrikt inom flygbranschen. Ett internationellt register är betydelsefullt särskilt för järnvägssektorn, eftersom det i Sverige saknas ett fullständigt register. Regeringen delar utredningens analys att det inte finns några nackdelar med ett svenskt tillträde; i stället finns det starka ekonomiska skäl som talar för ett tillträde.

En förutsättning för att de ekonomiska fördelarna med ett tillträde ska bli så stora som möjligt är dels att Sverige avger en förklaring och avstår från att lämna andra, dels att svensk lagstiftning anpassas till järnvägs- protokollet i ett visst avseende. Regeringen gör nedan bedömningen att detta är möjligt.

Sammanfattningsvis delar regeringen utredningens uppfattning att Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet.

Ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet kommer att medföra vissa ändringar i svensk lag. Frågan om ratificering måste därför underställas riksdagen (10 kap. 3 § regeringsformen). Regeringen föreslår att riksdag- en ska godkänna järnvägsprotokollet.

EU:s tillträde och fråga om kompetens

Järnvägsprotokollet är EU-rättsligt ett s.k. blandat avtal. Detta innebär att det delvis reglerar rättsområden där EU-medlemsstaterna har överfört sin kompetens till EU. Frågan om huruvida en bestämmelse i ett inter- nationellt avtal omfattas av EU:s exklusiva befogenhet eller inte, har genom EU-domstolens rättspraxis ansetts vara beroende av om EU-rätten kan komma att påverkas av det internationella åtagandet (jfr artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget).

Genom EU:s tillträde till Kapstadskonventionen år 2009 och järnvägs- protokollet år 2014 är de delar av konventionen och protokollet där EU har exklusiv befogenhet bindande för medlemsstaterna (jfr artikel 216.2 i EUF-fördraget). De delar av överenskommelserna där EU:s befogenhet inte är exklusiv blir bindande för en medlemsstat först då staten tillträder.

Som anges ovan är protokollet uppbyggt av olika förklaringar som avgör om och på vilket sätt bestämmelserna i protokollet ska tillämpas.

Prop. 2017/18:117

23

Prop. 2017/18:117

24

Sveriges medlemskap i EU påverkar vilka förklaringar som Sverige kan lämna vid ett tillträde. Sverige kan inte lämna några förklaringar på områden där EU har exklusiv befogenhet. Det gäller även om EU inte har avgett någon förklaring.

Förklaringar som EU har lämnat

Vid EU:s tillträde till järnvägsprotokollet år 2014 lämnade EU en allmän förklaring där det angavs inom vilka områden i överenskommelserna som EU:s medlemsstater har överfört sin behörighet till unionen (2014/888/EU). De områden som regleras där EU har exklusiv behörig- het rör Bryssel I-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 2015/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet på privaträttens område), in- solvensförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden) och Rom I- förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsför- pliktelser).

I den allmänna förklaringen anges också att medlemsstaterna behåller sin behörighet när det gäller de materiella insolvensrättsliga bestämmel- serna.

Vid tidpunkten för när EU lämnade sin allmänna förklaring fanns en insolvensförordning (förordning [EG] nr 1346/2000 av den 30 juni 2000) som numera har ersatts av en ny insolvensförordning (förordning [EU] nr 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden). Den äldre liksom den nya insolvensförordningen är inriktade på att lösa behörig- hets- och lagvalskonflikter vid gränsöverskridande insolvensförfaranden och behandlar inte materiella insolvensregler. Medlemsstaternas behörig- het beträffande de materiella rättsreglerna om insolvens har alltså inte påverkats av den nya insolvensförordningen.

Utöver den allmänna förklaringen har EU inte lämnat någon förklaring till järnvägsprotokollet.

Begränsningar i EU-medlemsstaternas möjlighet att lämna förklaringar

Eftersom järnvägsprotokollet alltså är ett s.k. blandat avtal, måste de medlemsstater som tillträder protokollet beakta EU-rätten när de tar ställning till vilka förklaringar som ska lämnas. Det är inte tillåtet för medlemsstaterna att lämna förklaringar inom områden som faller inom EU:s kompetens. Enligt artikel XXIX i järnvägsprotokollet ska alla förklaringar som har lämnats enligt konventionen också anses lämnade till protokollet, om inte annat anges.

Vid ett möte som hölls av Unidroit efter EU:s tillträde till Kapstads- konventionen och luftfartsprotokollet enades representanter för ett antal medlemsstater (däribland Sverige) om att medlemsstaterna är förhindrade att lämna förklaringar till artiklarna VIII, X och XI i luftfartsprotokollet. Regeringen delar utredningens bedömning att man kan utgå från att resonemanget är överförbart på motsvarande bestämmelser i järnvägs- protokollet, bl.a. eftersom det är samma EU-rättsakter som är relevanta i förhållande till båda protokollen. Sverige bör därför inte avge någon för- klaring om att tillämpa artiklarna VI, VIII och IX i protokollet.

Artikel VI fastställer parternas fria lagval, en bestämmelse som också Prop. 2017/18:117 finns i Rom I-förordningen. Eftersom frågan regleras i EU-rätten, faller

den inom EU:s exklusiva befogenhet.

I artikel VIII finns bestämmelser som kompletterar bestämmelserna om

 

interimistiska åtgärder i konventionen (artikel 13 i konventionen). För

 

Sverige och andra EU-medlemsstater regleras frågor om behörig domstol

 

och verkställighet även i Bryssel I-förordningen. Med hänsyn till EU:s be-

 

hörighet i dessa frågor är medlemsstaterna förhindrade att avge en för-

 

klaring om att tillämpa artikel VIII.

 

Artikel IX behandlar åtgärder vid insolvens och är central i järnvägs-

 

protokollet. Även i fråga om de insolvensrättsrättsliga bestämmelserna

 

gjorde de deltagande medlemsstaterna vid det nämnda mötet vid Unidroit

 

bedömningen att EU:s reglering genom insolvensförordningen medför att

 

medlemsstaterna är förhindrade att lämna en förklaring om att tillämpa

 

artikel XI i luftfartsprotokollet, motsvarande artikel IX i järnvägsproto-

 

kollet. Det ansågs däremot inte finnas något hinder mot att ändra den natio-

 

nella lagstiftningen så att resultatet blir detsamma som om en förklaring

 

hade avgetts. När det gäller artikel IX, se avsnitt 8 om anpassning av

 

svensk lag.

 

Sverige bör lämna en förklaring till artikel X i järnvägsprotokollet

 

I fördragsslutande stater som avgett en förklaring om att tillämpa artikel X

 

i järnvägsprotokollet ska nationella domstolar, så långt det är möjligt och i

 

överensstämmelse med nationell lag, samarbeta med utländska domstolar

 

och konkursförvaltare (eller motsvarande behöriga personer) vid tillämp-

 

ningen av protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

 

I likhet med utredningen anser regeringen att Sverige ska lämna en

 

förklaring om att tillämpa artikel X.

 

Sverige bör i övrigt inte lämna några förklaringar

 

Fördragsslutande stater kan enligt järnvägsprotokollet utse s.k. kontakt-

 

punkter som ska vidarebefordra den information som behövs för en

 

registrering i det internationella registret (artikel XIII). Sverige har vid

 

tillträdet till luftfartsprotokollet valt att inte utse en nationell kontakt-

 

punkt. Som skäl för detta angav regeringen bl.a. att det inte klart framgår

 

vilka uppgifter de nationella kontaktpunkterna ska ha, men att det torde

 

vara uteslutet att de ska göra någon kontroll av de uppgifter som sedan

 

ska skickas vidare till registret. Regeringen påpekade vidare att det inter-

 

nationella registret är avsett att användas av enskilda (t.ex. advokatbyråer

 

eller liknande företag) och att registrering och sökningar sker elektroniskt

 

över internet varför det saknas behov av att nationellt samordna

 

registreringarna vid en nationell myndighet eller annat organ. Utred-

 

ningens uppfattning är att samma argument gör sig gällande även i för-

 

hållande till den delen av det internationella registret som avser egendom

 

som omfattas av järnvägsprotokollet. Regeringen instämmer i utred-

 

ningens bedömning och följaktligen bör inte Sverige avge någon för-

 

klaring till artikel XIII.

 

Enligt artikel XIV kan en fördragsslutande stat lämna en förklaring om

 

vilket system med nationella eller regionala identifikationsnummer som

 

ska tillämpas på delar av den rullande järnvägsmateriel som belastas med

25

 

Prop. 2017/18:117 en internationell säkerhetsrätt. Ett sådant nationellt eller regionalt identi- fikationsnummer ska möjliggöra en unik identifiering av varje del av den

 

rullande järnvägsmateriel som systemet omfattar. Med andra ord ska en

 

förklaring endast lämnas om det finns ett sådant nationellt eller regionalt

 

system som möjliggör en unik identifiering av säkerhetsrätten i Sverige.

 

Utredningen konstaterar att det nationella registret över järnvägs-

 

fordon, som införts till följd av EU-lagstiftning, har tillkommit för andra

 

ändamål än säkerhetsrätter. Systemet för registrering och märkning av

 

järnvägsfordon möjliggör inte en unik identifiering av säkerhetsrätten.

 

Det nationella registret gäller inte heller för alla typer av fordon som om-

 

fattas av protokollet. För tunnelbanevagnar och spårvagnar som omfattas

 

av protokollets bestämmelser finns t.ex. inget krav på registrering i det

 

nationella fordonsregistret. Utredningen menar att det nationella registret

 

över järnvägsfordon därmed inte uppfyller protokollets krav och att

 

Sverige därför inte bör lämna någon förklaring enligt artikel XIV.2.

 

Regeringen delar även i detta avseende utredningens bedömning.

 

Fördragsslutande stater som har olika territoriella områden med olika

 

rättssystem kan avge förklaringar om hur protokollet ska tillämpas inom

 

dessa olika områden (artikel XXIV). Denna förklaring är av naturliga

 

skäl inte aktuell för Sverige att avge.

 

Enligt artikel XXV kan en fördragsslutande stat lämna en förklaring

 

om att staten kommer att fortsätta att tillämpa gällande nationell lag-

 

stiftning som utesluter, förhindrar eller reglerar genomförandet av någon

 

av de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen och i artiklarna

 

VII–IX i protokollet på sitt territorium när det gäller rullande järnvägs-

 

materiel för offentliga ändamål. Syftet med att lämna en förklaring och

 

därmed undanta konventionens och protokollets bestämmelser är att

 

kunna behålla gällande nationell lagstiftning som begränsar åtgärder av-

 

seende järnvägsfordon som används för offentligt ändamål för att

 

därigenom undvika störningar av tjänster av allmänt intresse. I likhet

 

med utredningen konstaterar regeringen att det för svenskt vidkommande

 

inte är aktuellt att lämna en förklaring, eftersom det i gällande rätt inte

 

finns några särskilda restriktioner för borgenärers rätt till återtagande av

 

järnvägsmateriel, t.ex. vid konkurs, om ett återtagande skulle kunna

 

orsaka störningar i viktiga samhällsfunktioner.

 

I konventionen finns övergångsbestämmelser som reglerar hur befint-

 

liga säkerhetsrätter hanteras i en stat när konventionen och protokollet

 

träder i kraft i den staten (artikel 60.1 och 60.2). Huvudregeln är att be-

 

fintliga rättigheter och säkerhetsrätter behåller den prioritet de har enligt

 

nationell lag innan konventionen och protokollet träder i kraft i för-

 

hållande till den staten. Vilken tidpunkt som konventionen och

 

protokollets bestämmelser ska anses få verkan anges i artikel 60.2 som

 

ändrats något genom järnvägsprotokollets artikel XXVI.a. Rättigheten

 

eller säkerhetsrätten måste dock avse ett objekt som omfattas av

 

konventionen och järnvägsprotokollet. Detta innebär att den som har en

 

säkerhetsrätt, t.ex. en panträtt eller en retentionsrätt i rullande

 

järnvägsmateriel, innan konventionen och protokollet får verkan i

 

förhållande till Sverige, inte behöver registrera säkerhetsrätten i det inter-

 

nationella registret för att behålla prioriteten. Konsekvensen av detta är

 

att en borgenär kommer att behöva kontrollera om det finns andra

26

säkerhetsrätter i objektet än de som är registrerade i det internationella

registret. Säkerhetsrätter som uppkommer efter måste registreras i det Prop. 2017/18:117 internationella registret för att få prioritet.

En fördragsslutande stat kan dock välja en annan lösning genom att lämna en förklaring till artikel 60.3 i konventionen som har modifierats genom artikel XXVI.b i protokollet. En sådan förklaring innebär att innehavare av en befintlig säkerhetsrätt inom viss tid som staten bestämmer måste registrera säkerhetsrätten i det internationella registret för att den ska behålla sin prioritet enligt nationell lag. Möjligheten att lämna en sådan förklaring har införts för att en stat ska kunna begränsa borgenärernas behov av vidare kontroll av befintliga säkerhetsrätter i samma objekt som inte har registrerats i det internationella registret.

Vid tillträdet till konventionen och luftfartsprotokollet valde Sverige att inte lämna någon sådan förklaring. I likhet med utredningen bedömer regeringen att det inte heller finns något intresse för Sverige att lämna en sådan förklaring vad avser rullande järnvägsmateriel. Det är tvärtom positivt att de säkerhetsrätter som redan existerar behåller sin prioritet även efter ett tillträde till järnvägsprotokollet utan att det ställs krav på någon ytterligare åtgärd.

Sammanfattningsvis förslår regeringen att Sverige utöver förklaringen om att tillämpa artikel X i järnvägsprotokollet inte lämnar någon för- klaring i samband med att Sverige tillträder järnvägsprotokollet.

8Införlivande av järnvägsprotokollet med svensk rätt

Regeringens förslag: De bestämmelser i järnvägsprotokollet som rör enskilda eller myndigheter och den bestämmelse som Sverige genom att lämna en förklaring väljer att tillämpa ska gälla som svensk lag, dvs. bestämmelserna i artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a.

Vid svensk domsrätt enligt konventionen och järnvägsprotokollet ska Stockholms tingsrätt vara reservforum.

Järnvägsprotokollets insolvensrättsliga bestämmelser i artikel IX, alternativ A ska, om inte parterna avtalat om annat, tillämpas i insolvens- situationer såsom konkurser och företagsrekonstruktioner när gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på det sätt som anges i artikel I.2d i protokollet. Vid tillämpningen av artikeln ska med väntetid avses en period som inte överstiger 60 kalenderdagar.

Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel som regi- strerats i det internationella registret ska ges särskild förmånsrätt.

I en s.k. sale-and-lease-back-transaktion ska köparen få skydd för sitt förvärv mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det internationella registret.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. När det gäller bestämmelsen om sakrättsligt skydd i en s.k. sale-and- lease-back-transaktion föreslår utredningen att köp av rullande järnvägs-

materiel gäller mot säljarens borgenärer i och med avtalet, om en

27

Prop. 2017/18:117

28

säkerhetsrätt i köpobjektet registreras i det internationella registret i anslutning till köpet. Utredningen föreslår inte att artikel XXVI.a ska inkorporeras.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker utredning- ens förslag eller har inga invändningar mot dem. Uppsala universitet anser att tidpunkten för när borgenären får skydd i en s.k. sale-and-lease- back-transaktion bör komma till uttryck på ett tydligare sätt.

Skälen för regeringens förslag

Vissa bestämmelser i järnvägsprotokollet ska gälla som svensk lag

Det finns två metoder för att införliva internationella överenskommelser: transformering och inkorporering. Transformering innebär att bestäm- melserna i en överenskommelse omvandlas till svensk lag, medan inkor- porering innebär att överenskommelsen i sig görs direkt tillämplig genom en särskild bestämmelse. När Sverige tillträdde Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet valdes inkorporering som metod för införlivande. De båda instrumenten inkorporerades genom lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Regeringen bedömer i likhet med utredningen att även järnvägsproto- kollet (i relevanta delar) ska införlivas i svensk rätt genom inkorporering. Liksom luftfartsprotokollet är järnvägsprotokollet omfattande och detaljerat och det berör ett flertal rättsområden som regleras i olika svenska författningar.

Utgångspunkten för bedömningen av vilka bestämmelser i protokollet som ska inkorporeras i svensk rätt är om de riktar sig till domstolar och andra svenska myndigheter och till enskilda. De bestämmelser som riktar sig till staterna eller till något internationellt organ bör inte inkorporeras.

Slutbestämmelserna, som bl.a. handlar om ratificering och uppsägning, riktar sig till de fördragsslutande staterna (artiklarna XXI–XXXIV i protokollet) och bör inte inkorporeras. Ett undantag är artikel XXVI.a som innehåller en bestämmelse som ändrar konventionens över- gångsbestämmelse i artikel 60.2. I Artikel 60.2, som gäller som svensk lag, anges vid vilken tidpunkt som konventionen ska anses ha fått verkan i fråga om fastställande av prioritet för befintliga säkerhetsrätter innan tillträdet. Till skillnad från utredningen anser regeringen att artikel XXVI.a för fullständighetens skull bör inkorporeras.

Vissa artiklar gäller registreringsorganets respektive tillsyns- myndighetens uppgifter och ansvar. Den artikeln som enbart riktar sig till registreringsorganet och tillsynsmyndigheten behöver inte inkorporeras (artikel XII) medan de som riktar sig till både registreringsorganet och till enskilda bör inkorporeras (artiklarna XIV–XVI) för att göra reg- leringen mer överskådlig.

Med beaktande av att Sverige som medlem i EU är förhindrat att lämna förklaringar till artiklarna VI, VIII och IX är det inte aktuellt att inkorporera dessa bestämmelser. Detsamma gäller artikel XIII som rör utseende av kontaktpunkter, eftersom regeringen bedömer att Sverige inte ska använda sig av den möjligheten.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a i protokollet ska gälla som svensk lag genom ändringar i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Järnvägsprotokollet ska bifogas lagtexten. Protokollet är skrivet på sex Prop. 2017/18:117 originalspråk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

Ingen av originaltexterna har företräde framför de övriga. Det är tillräckligt att bifoga den engelska texten jämte en svensk översättning till lagen. Den svenska översättningen bifogas som hjälp för läsningen.

Stockholms tingsrätt bör vara reservforum vid svensk domsrätt

Huvudregeln i Kapstadskonventionen är att parterna är fria att avtala om vilken eller vilka domstolar i en fördragsslutande stat som ska ha be- hörighet att pröva framställningar som grundas på konventionens bestämmelser (artikel 42). Detta gäller oavsett om den eller de valda domstolarna har anknytning till parterna eller transaktionen.

I artikel 43 i konventionen finns specialbestämmelser om jurisdiktion

 

vid prövning av interimistiska frågor enligt artikel 13. Enligt denna arti-

 

kel ska även domstolarna i den fördragsslutande stat där objektet finns ha

 

behörighet att besluta om interimistiska åtgärder.

 

Om parterna har avtalat att svenska domstolar ska ha behörighet att

 

pröva frågor som grundas på konventionens och protokollets bestäm-

 

melser men inte har pekat ut någon särskild domstol, ska frågan om

 

vilken domstol som ska pröva målet avgöras genom bestämmelserna i

 

rättegångsbalken eller i vissa fall Bryssel I-förordningen. I den mån det

 

av dessa bestämmelser inte framgår vilken domstol som har behörighet

 

behövs det en bestämmelse som pekar ut ett reservforum.

 

Stockholms tingsrätt är reservforum vid prövning av frågor hänförliga

 

till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet, se 7 § lagen om in-

 

ternationella säkerhetsrätter i lösa saker. I likhet med utredningen föreslår

 

regeringen att Stockholms tingsrätt, som inte har någon invändning mot

 

det, även bör vara reservforum vid prövning av frågor hänförliga till

 

konventionen och järnvägsprotokollet.

 

Järnvägsprotokollets insolvensbestämmelser bör gälla

 

Järnvägsprotokollets insolvensrättsliga bestämmelser är centrala för vilka

 

ekonomiska fördelar ett tillträde kommer att innebära för järnvägsföre-

 

tagen.

 

Artikel IX, alternativ A, innebär något förenklat att säkerhetshavaren

 

vid ett insolvensförfarande snabbt kan hämta sin säkerhet utan hinder av

 

nationell rätt. Regleringen speglar syftet med protokollet, att samma

 

bestämmelser ska gälla oavsett vilket lands lag som tillämpas och att för-

 

farandet ska vara förutsebart.

 

Regleringen innebär vissa begränsade skillnader i förhållande till det

 

som gäller enligt svensk rätt i insolvensförfaranden. I ett konkursbo ingår

 

endast gäldenärens egendom. När det gäller egendom som inte ägs av

 

gäldenären finns redan i dag enligt svensk rätt separationsrätt i en

 

konkurs, dvs. en rätt för ägaren att hämta ut sin egendom utan konkur-

 

rens av andra borgenärer. Även borgenärer med panträtt har enligt svensk

 

rätt en ställning i konkursen som till stor del motsvarar den som anges i

 

protokollet. Skillnaden visar sig främst i den ovillkorliga rätten att inom

 

viss tid – 60 kalenderdagar – kunna göra sin rätt gällande.

 

Skillnaden mellan svensk rätt och järnvägsprotokollets bestämmelser

 

blir större vid en företagsrekonstruktion. Borgenären ges då enligt

29

 

Prop. 2017/18:117 järnvägsprotokollet samma rätt som vid en konkurs att ta sin egendom ur gäldenärens bo. Dessutom finns det varken i konkurslagen (1987:672) eller i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion någon motsvarighet till protokollets uttryckliga bestämmelse om att gäldenären både ska läka ett avtalsbrott och förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet (artikel IX, alternativ A, p. 7, jfr 2 kap. 20 § lagen om företagsrekonstruktion).

Vid en företagsrekonstruktion innebär en tillämpning av artikel IX, alternativ A, även att egendom som är av avgörande betydelse för bolagets verksamhet kan tas ur boet, något som annars inte är möjligt enligt lagen om företagsrekonstruktion (jfr 2 kap. 15 § första stycket 3). Genom denna möjlighet försämras förutsättningarna att fortsätta bedriva verksamhet i bolaget, vilket i sin tur skulle kunna hämma rekonstruk- tioner.

Problematiken togs upp i propositionen Bättre möjligheter till finan- siering av luftfartyg, prop. 2015/16:12, s. 59 f. Regeringen konstaterade då att risken var begränsad att en tillämpning av artikel XI, alternativ A, i luftfartsprotokollet (motsvarande artikel IX, alternativ A, i järnvägs- protokollet) skulle hämma rekonstruktioner. Regeringen pekade på att borgenärers möjlighet att snabbt återta säkerheten i stället kan leda till att kreditgivare vågar ge eller utöka befintliga krediter, även till bolag med tillfälliga ekonomiska svårigheter, vilket i sin tur kan bidra till att konkurser undviks. Genom den trygghet som kreditgivare ges med regle- ringen menade regeringen att möjligheterna för bolag med tillfälligt sämre ekonomi – men med potential – att få finansiering skulle öka, vil- ket är ett av de syften som en företagsrekonstruktion har.

Vid ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet ser regeringen, i likhet med utredningen, ingen anledning att göra någon annan bedömning än den som gjordes i samband med Sveriges tillträde till luftfartsprotokollet. Det bör alltså göras en anpassning av svensk lagstiftning som motsvarar villkoren i artikel IX, alternativ A. I 8 § lagen om internationella säker- hetsrätter i lösa saker finns en liknande bestämmelse avseende luftfarts- protokollet. Regeringen föreslår därför att paragrafen kompletteras så att den även gäller artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet.

Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel bör ges särskild förmånsrätt

Kapstadskonventionen föreskriver att internationella säkerhetsrätter som är registrerade i det internationella registret, ska ha prioritet framför senare registrerade internationella säkerhetsrätter och oregistrerade så- dana. I svensk rätt regleras borgenärers inbördes rätt till betalning vid konkurs och utmätning i förmånsrättslagen (1970:979). För att säkerställa prioriteten för registrerade internationella säkerhetsrätter gjordes i sam- band med Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen och luftfarts- protokollet ett tillägg i 4 § förmånsrättslagen, som innebär att dessa ges särskild förmånsrätt. I likhet med utredningen anser regeringen att 4 § förmånsrättslagen bör ändras på så sätt att även egendom som omfattas av järnvägsprotokollet avses.

30

Den inbördes prioriteten mellan registrerade internationella säkerhets- rätter följer av bestämmelserna i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker som hänvisar till konventionen och järnvägsprotokollet.

Sakrättsligt skydd för köp av rullande järnvägsmateriel i en s.k. sale- and-lease-back-transaktion

En köpare av en vara får som huvudregel skydd mot säljarens borgenärer först när varan har överlämnats till köparen enligt den s.k. traditions- principen. I vissa fall är det inte praktiskt möjligt att få till stånd en be- sittningsövergång vid köp, t.ex. om avsikten är att egendomen ska vara kvar hos säljaren och användas av denne även i fortsättningen, vilket är fallet vid s.k. sale-and-lease-back. I dag krävs för sakrättsligt skydd i dessa och liknande fall att köparen registrerar köpet hos Kronofogde- myndigheten enligt lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösöre, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköpslagen).

En sale-and-lease-back-transaktion består av två led där det första ledet utgörs av ett köp medan det andra ledet utgörs av ett leasingavtal. Ett registrerat leasingavtal i det internationella registret är i sig en internationell säkerhetsrätt. Enligt järnvägsprotokollet är det dock, till skillnad från vad som gäller enligt luftfartsprotokollet, inte möjligt att registrera försäljningar annat än i upplysningssyfte. Eftersom det i en sale-and-lease-back-transaktion inte sker någon besittningsövergång av lösöret i samband med förvärvet, får inte köparen/leasegivaren skydd mot säljarens/leasetagarens borgenärer med mindre än att lösöreköpslagens bestämmelser om registrering iakttagits. En oönskad situation med rättsförluster som följd skulle kunna uppstå i den mån köparens/leasegivarens förvärv av egendomen från säljaren/leasetagaren (det första ledet i transaktionen) skulle sakna sakrättslig verkan mot leasetagarens/säljarens borgenärer. Då kan registreringen av leasing- avtalet sakna verkan i och med att giltigheten av förvärvet avgörs av den nationella rättsordningen.

Det är viktigt att hitta en lämplig lösning för investerare, dvs. köpare av exempelvis järnvägsfordon, som i sin tur hyr ut fordonen till järnvägsföretagen, så att de kan få sakrättsligt skydd för sina förvärv. Syftet med Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet är som nämns ovan att skapa bättre förutsättningar för finansiering av järnvägsfordon genom harmonisering av de insolvensrättsliga reglerna. Att i ett sådant läge hänvisa investerare till lösöreköpslagens bestämmelser om regist- rering anser regeringen inte är en lämplig lösning. I likhet med utredningen bedömer heller inte regeringen att det är aktuellt att nu överväga att införa avtalsprincipen för köp av egendom som omfattas av järnvägsprotokollet. I enlighet med vad utredningen förordar föreslår därför regeringen att en köpare av rullande järnvägsmateriel som registrerar en internationell säkerhetsrätt i köpeobjektet, ska få sak- rättsligt skydd för sitt förvärv. För att undvika att bestämmelsen tillämpas även på äganderättsförbehåll och pantavtal anser regeringen att det av lagtexten bör framgå att regleringen endast omfattar sådana internationella säkerhetsrätter som avses i artikel 2.2c Kapstads- konventionen (leasingavtal). Vidare bör det, i enlighet med vad Uppsala universitet förordar, framgå direkt av lagtexten att det sakrättsliga

Prop. 2017/18:117

31

Prop. 2017/18:117 skyddet är kopplat till registreringen och inte till avtalet. Förutsätt- ningarna för registreringen regleras i artiklarna 19 och 20 i Kapstadskon- ventionen, vilka gäller som svensk lag (se 2 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker). Den nya bestämmelsen, som föreslås bli in- förd i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, innebär att det sakrättsliga skyddet för köparen inte är beroende av besittningsövergång eller att man registrerat egendomen enligt lösöreköpslagen.

Det kan dock förekomma situationer då det finns skäl att registrera ett avtal både i det internationella registret och enligt lösöreköpslagens bestämmelser. Ett sådant fall kan vara om det är osäkert huruvida egen- domen eller avtalet omfattas av Kapstadskonventionens och järnvägs- protokollets bestämmelser. Det bör därför även vara möjligt att framöver få borgenärsskydd genom en registrering enligt lösöreköpslagen. Sak- rättsligt skydd kan därmed uppnås antingen genom en registrering av leasingavtalet i det internationella registret eller genom en registrering enligt lösöreköpslagen.

9Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den dag rege- ringen bestämmer.

Artikel IX, alternativ A, ska inte tillämpas i insolvenssituationer som uppkommit före ikraftträdandet.

För förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter i förmåns- rättslagen fortfarande gälla.

Utredningens förslag om ikraftträdande överensstämmer med regeringens. Utredningen föreslår ingen övergångsbestämmelse.

Remissinstanserna: Trafikverket efterfrågar en analys av när lagändringarna bör träda i kraft. I övrigt framförs inga synpunkter av remissinstanserna.

Skälen för regeringens förslag: Järnvägsprotokollet kommer att träda i kraft när fyra stater har ratificerat det och Unidroit har utfärdat ett intyg där det framgår att det internationella registret är i full drift (se artikel XXIII.1 i protokollet). Hittills har nio stater, däribland Sverige, undertecknat protokollet. Förutom EU har två stater ratificerat proto- kollet (Gabon och Luxemburg). För ett ikraftträdande krävs alltså att ytterligare två stater ratificerar protokollet samt att det internationella registret är i full drift. En handfull stater har enligt uppgift kommit långt i sina förberedelser och förväntas ratificera under 2018. Avsikten är att Sverige ska ratificera så snart som möjligt och vara bland de stater som deltar i systemet från start. Att Sverige deltar från start är viktigt ur flera aspekter. Ju tidigare kostnaderna för svenska järnvägsföretag kan be- gränsas, desto bättre. Det är också angeläget att svenska järnvägsföretag

32

av konkurrensskäl ges samma förutsättningar som tågföretag verksamma Prop. 2017/18:117 i länder som redan tillträtt protokollet.

Avsikten är att de lagändringar som föreslås i propositionen ska träda i kraft samtidigt som järnvägsprotokollet träder i kraft i förhållande till Sverige. Eftersom det inte nu går att avgöra tidpunkten för detta, föreslår regeringen att dessa lagändringar ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

När det gäller den föreslagna nationella bestämmelsen om att artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet ska tillämpas i vissa situationer bör det införas en övergångsbestämmelse som tydliggör att bestämmelsen inte ska tillämpas i insolvenssituationer som uppkommit före ikraft- trädandet.

Övergångsbestämmelser om hur säkerhetsrätter och andra rättigheter som finns vid ikraftträdandet ska behandlas finns i artikel 60.1 och 60.2 Kapstadskonventionen, som gäller som svensk lag (se avsnitt 7). Artikel 60.2 har ändrats något genom järnvägsprotokollet (artikel XXVI.a som inkorporeras, jfr 3 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker). Enligt bestämmelserna ska konventionen inte tillämpas på en redan existerande rättighet, t.ex. en panträtt eller en retentionsrätt. Rättigheten behåller alltså den prioritet den hade enligt svensk lag innan konventionens och protokollets bestämmelser fick verkan i förhållande till Sverige. En säkerhetshavare behöver således inte registrera sin säkerhetsrätt i det internationella registret för rullande järnvägsmateriel när överenskommelserna får verkan i förhållande till Sverige.

För att en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet ska behålla sin förmånsrätt behövs en övergångs- bestämmelse i förmånsrättslagen.

Några andra övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga.

10

Konsekvenser

 

 

 

Regeringens bedömning: Ett svenskt tillträde till järnvägsprotokollet

 

bedöms ha positiva ekonomiska effekter för svenska järnvägsföretag som

 

genom besparingar och bättre finansieringsmöjligheter kommer att kunna

 

hävda sig i den internationella konkurrensen. Bättre och billigare

 

finansieringsmöjligheter påverkar inte bara etableringen av nya opera-

 

törer utan är också viktiga förutsättningar för att företag ska kunna

 

expandera sin verksamhet. Detta förväntas i sin tur leda till andra

 

samhällsekonomiska konsekvenser såsom positiva effekter på sysselsätt-

 

ningen.

 

 

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna lämnar inga särskilda

 

synpunkter på utredningens konsekvensutredning. Regelrådet anser att

 

utredningens konsekvensutredning uppfyller kraven i 6 och 7 §§ för-

 

ordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

 

Skälen för regeringens bedömning: Inom järnvägssektorn är infra-

 

strukturen, tillgången till fordon och finansiering faktorer som påverkar

33

Prop. 2017/18:117 etableringen. Tillgången till och priset på fordon skapar problem för nya och mindre företag som vill etablera sig på marknaden, men även för företag som vill utvidga sin verksamhet. Det är fråga om kapitalkrävande verksamhet med betydande investeringsbehov. Behovet av stora finan- siella resurser innan verksamheten startar, kopplat till begränsade finan- sieringslösningar, har utgjort ett av hindren för en effektiv konkurrens inom järnvägssektorn. Genom en förbättrad tillgång till en bredare finan- sieringsmarknad och förmånligare villkor vid finansiering kan en del av dessa svårigheter lösas.

Den grupp som framför allt kommer att beröras av ett svenskt tillträde är svenska tågoperatörer och aktörer som är engagerade i finansiering av järnvägsmateriel. Järnvägsprotokollet skapar förutsättningar för ökad privat finansiering genom att det blir lättare för långivarna att bevaka sina investeringar. Det blir härigenom enklare och mindre riskfyllt för banker och andra kreditgivare, däribland leasegivare, att bistå med finansiering. Lägre risker för kreditgivare leder i sin tur till förmånligare lånevillkor. Enligt en undersökning från Rail Working Group, en icke-vinstdrivande grupp som bistår Unidroit i arbetet med järnvägsprotokollet, förväntas ett tillträde till protokollet minska lånekostnaden i västeuropa med upp till 0,35 procent. En sådan minskning skulle innebära en rabatt på över tre procent på försäljningspriset för en typisk tioårig finansiering.

Ett tillträde till protokollet medför inga skyldigheter för svenska järn- vägsföretag. Det internationella registret är självfinansierat genom av- gifter, och registrering av en internationell säkerhetsrätt där är helt fri- villig. Det är upp till varje säkerhetshavare att i det enskilda fallet be- döma om en registrering i registret ska göras eller inte. Det inter- nationella registret kommer att vara öppet för alla. Det är således ingen förutsättning att registrera en säkerhetsrätt i registret för att kunna söka i registret.

De avtalstyper som kan grunda en internationell säkerhetsrätt – pant- avtal, leasingavtal och köpavtal där säljaren har ett äganderättsförbehåll – är väl kända i svensk rätt. Ett tillträde till protokollet innebär att separata bestämmelser kommer att tillämpas på internationella säkerhetsrätter. De största skillnaderna i förhållande till svensk rätt blir vad som ska gälla i en insolvenssituation; järnvägsprotokollet ger borgenären större möjlig- het att i en sådan situation snabbt återta egendomen i vilken säkerhets- rätten finns. Den trygghet som det innebär för kreditgivarna kommer järnvägsföretagen tillgodo.

Ett tillträde till järnvägsprotokollet kommer inte att medföra några kostnader för staten.

Kronofogdemyndigheten är företrädare för staten i allmänna mål. Ett tillträde till järnvägsprotokollet påverkar därför myndigheten på så sätt att myndigheten kommer att behöva kontrollera det internationella regi- stret vid handläggning av rullande järnvägsmateriel och registrera säker- hetsrätter i allmänna mål. Sådana arbetsinsatser bedöms dock bli säll- synta och kostnaderna för registrering bedöms kunna rymmas inom myn- dighetens anslag.

Förslaget om att Stockholms tingsrätt ska vara reservforum i mål hänförliga till järnvägsprotokollet bedöms inte påverka domstolens måltillströmning i någon nämnvärd omfattning.

34

När väl järnvägsprotokollet trätt i kraft är det lämpligt att Transport- Prop. 2017/18:117 styrelsen informerar om att det internationella registret för säkerhetsrätter

i rullande järnvägsmateriel finns, t.ex. genom upplysningar på Transport- styrelsens hemsida. Informationsgivningen kan inledningsvis innebära ett visst begränsat administrativt merarbete för Transportstyrelsen.

Sammantaget är regeringens bedömning att ett tillträde ger ekonomiska fördelar för svenska järnvägsföretag som får tillgång till billigare och bredare finansieringsmöjligheter, vilket sannolikt kommer att medföra andra positiva samhällsekonomiska effekter på t.ex. sysselsättningen. Det kan i förlängningen leda till att biljettpriserna hålls nere och bidra till att järnvägstransporter blir ett ännu mer attraktivt alternativ till andra transporter.

11 Författningskommentar

11.1Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och

protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet), och

protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen, artiklarna XII och XIII i luftfartsprotokollet och artikel X i järnvägsprotokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Tillägget i första stycket innebär att lagen också är tillämplig på inter- nationella säkerhetsrätter och s.k. tillhörande rättigheter som regleras i Kapstadskonventionen och järnvägsprotokollet (artikel 1.c och 1.o i kon- ventionen). Det betyder t.ex. att 5 § är tillämplig också på avgöranden som rör järnvägsfordon, även om paragrafen inte ändras. Det får dess- utom till följd att hänvisningar till denna lag, t.ex. i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, också omfattar järnvägsprotokollet.

Tillägget i andra stycket avser den förklaring som Sverige lämnar till järnvägsprotokollet.

35

Prop. 2017/18:117 Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

3 § Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet och artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a i järnvägsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Luftfartsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Järnvägsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 3 till denna lag. Protokollens texter på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

I paragrafen anges vilka artiklar i luftfarts- och järnvägsprotokollen som gäller som svensk lag. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Genom ändringen i första stycket inkorporeras huvuddelen av be- stämmelserna i järnvägsprotokollet.

Artiklarna I–V innehåller definitioner och anger när protokollet är tillämpligt.

Genom artikel VII kompletteras konventionens bestämmelser om åt- gärder som en borgenär kan vidta vid gäldenärens avtalsbrott.

Artikel X innehåller bestämmelser om bistånd vid insolvens som inne- bär att svenska domstolar, så långt det är möjligt och i överensstämmelse med svensk lag, ska samarbeta med utländska domstolar och konkursförvaltare (eller motsvarande behöriga personer) vid tillämpning av protokollets insolvensrättsliga bestämmelser.

Artikel XI innehåller bestämmelser om gäldenären.

Artiklarna XIV–XX innehåller bl.a. bestämmelser om identifiering av rullande järnvägsmateriel, det internationella registret och förhållandet till andra konventioner.

Artiklarna VI, VIII och IX gäller endast om den fördragsslutande staten har lämnat en förklaring om att tillämpa dem. Sverige avger inte sådana förklaringar och artiklarna ska därför inte gälla som svensk lag. Artikel XII handlar om registreringsorganets och tillsynsmyndighetens uppgifter och ska inte gälla som svensk lag. Inte heller inkorporeras artikel XIII som avser kontaktpunkter. Artiklarna XXI–XXXIV är slut- bestämmelser om ratifikationsförfarandet och deponering av dokument och införlivas inte heller med svensk rätt, med undantag för artikel XXVI.a som ändrar artikel 60.2 i konventionen.

Järnvägsprotokollet finns i originaltext på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Genom inkorporeringen blir dessa språk- versioner gällande som svensk lag. Enligt tillägget i andra stycket finns den engelska språkversionen och en svensk översättning intagna som en bilaga till lagen. Den svenska översättningen bifogas endast som hjälp för läsningen. Ingen av originaltexterna har företräde framför övriga.

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

6 § I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstads- konventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen, luftfarts- protokollet eller järnvägsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

36

Paragrafen motsvarar den förklaring till artikel 54.2 i Kapstadskonven- Prop. 2017/18:117 tionen som Sverige lämnade i samband med tillträdet till konventionen

och luftfartsprotokollet. Frågan behandlas i avsnitt 5.

Tillägget innebär att förklaringen även gäller i förhållande till järnvägsprotokollet. Innebörden av förklaringen är att alla åtgärder som är tillgängliga för borgenären enligt någon av överenskommelserna och där det inte uttryckligen anges att det krävs ett beslut av domstol, ska få vidtas utan att domstol involveras.

I järnvägsprotokollets kapitel II finns bestämmelser om åtgärder som en borgenär kan vidta vid gäldenärens avtalsbrott och som inte kräver ett domstolsbeslut. Där framgår att utöver de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen får en borgenär låta exportera och föra ut den rullande järnvägsmaterielen från det territorium där materielen finns. Åtgärden kan bara vidtas under förutsättning att gäldenären gett sitt samtycke och att borgenären har skriftligt samtycke från innehavare av registrerade säkerhetsrätter med bättre prioritet än borgenären. I vissa fall kan det bli aktuellt med handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Reservforum

7 § Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstads- konventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om reservforum. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Huvudregeln i Kapstadskonventionen är att parterna avtalar om vilket lands domstolar som ska vara behöriga att pröva framställningar som grundas på konventionen och relevant protokoll (artikel 42 i konven- tionen). Parterna kan då också ange en specifik domstol som ska vara be- hörig.

Om parterna har avtalat att svenska domstolar ska ha behörighet att pröva framställningar som grundas på bestämmelser i konventionen och relevant protokoll men inte har pekat ut någon särskild domstol, ska frågan om vilken domstol som ska pröva saken avgöras genom bestäm- melserna i rättegångsbalken eller i vissa fall Bryssel I-förordningen. I den mån det av dessa bestämmelser inte framgår vilken domstol som har behörighet behövs det en bestämmelse som pekar ut ett reservforum.

Tillägget innebär att Stockholms tingsrätt också blir reservforum vid prövning av frågor hänförliga till konventionen och järnvägsprotokollet.

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

8 § I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2d, artikel IX alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges

i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

37

Prop. 2017/18:117

38

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första eller andra stycket inte ska tillämpas.

Paragrafen anger vilka bestämmelser som gäller i vissa insolvenssituationer. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ett nytt andra stycke införs som reglerar tillämpligheten av järnvägs- protokollets insolvensrättsliga bestämmelser i artikel IX.

Insolvensbestämmelserna i artikel IX i järnvägsprotokollet är centrala för avtal som grundar sig på Kapstadskonventionen och protokollet. Enligt artikeln är bestämmelserna bara tillämpliga om en fördrags- slutande stat lämnar en förklaring om att tillämpa artikeln. I likhet med när Sverige ratificerade luftfartsprotokollet lämnar Sverige inte en förklaring om att tillämpa motsvarande artikel i järnvägsprotokollet. Genom den nya bestämmelsen anpassas svensk rätt så att den ändå mot- svarar en tillämpning av artikeln. Resultatet är alltså detsamma som om Sverige skulle ha lämnat en förklaring. Även om det är fråga om en rent nationell bestämmelse, är avsikten att den ska tolkas och tillämpas i ljuset av konventionen och protokollet. Av detta följer att praxis när det gäller tillämpningen av artikel IX och det som anges i den officiella kommentaren till konventionen och protokollet får beaktas.

I 1 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) finns en generell bestämmelse som anger att om det i någon annan lag har meddelats någon bestäm- melse som avviker från konkurslagen, gäller den bestämmelsen. Vid en konkurs där det i boet finns egendom som är belastad med en inter- nationell säkerhetsrätt eller annan rättighet som omfattas av konven- tionen och protokollet, har bestämmelserna i förevarande paragraf alltså företräde framför konkurslagens bestämmelser. Bestämmelserna har också företräde framför bestämmelser i utsökningsbalken och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Vid tillämpning av paragrafen må- ste hänsyn däremot tas till tillämplig EU-rätt.

Enligt det nya andra stycket tar paragrafen sikte på ett sådant fall som anges i artikel I.2c i järnvägsprotokollet. I artikeln definieras en insol- venssituation. Med detta avses att ett insolvensförfarande inleds eller att gäldenären ger besked om att ställa in betalningarna. Med insolvensför- farande avses enligt Kapstadskonventionen konkurs, likvidation och andra rättsliga eller administrativa förfaranden, varvid gäldenärens tillgångar och rörelse kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation (artikel 1.l i konventionen). Rekonstruktioner enligt lagen om företagsrekonstruktion faller in under definitionen. Även interimistiska förfaranden omfattas. En borgenär kan inte med stöd av den aktuella paragrafen vidta åtgärder i andra fall än vid insolvensförfaranden, t.ex. vid tvångsåtgärder enligt utsökningsbalken.

Tidpunkten för när ett insolvensförfarande anses inlett avgörs av den tillämpliga insolvenslagstiftningen.

Alla insolvenssituationer omfattas dock inte av bestämmelsen. Den gäller bara de insolvenssituationer där gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige i enlighet med artikel I.2d i protokollet. Den är alltså tillämplig om gäldenären har sitt registrerade säte i Sverige eller, för det fall det inte finns något registrerat säte, bolaget är bildat i Sverige.

Bestämmelsen innebär att i en sådan insolvenssituation som anges ovan, där det i konkursboet eller bolaget som rekonstrueras finns rullande

järnvägsmateriel som är belastad med en internationell säkerhetsrätt eller någon annan rättighet som omfattas av konventionen och protokollet, ska bestämmelserna i artikel IX, alternativ A, tillämpas.

Artikeln ålägger gäldenären eller den som annars är behörig i insol- vensförfarandet, dvs. en konkursförvaltare eller rekonstruktören i en företagsrekonstruktion, vissa skyldigheter. Inom en viss tid från det att insolvensförfarandet inleds måste enligt artikel IX en av två saker ske: antingen måste alla avtalsbrott läkas och gäldenären (eller den som annars är behörig) förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet eller så måste borgenären återfå besittningen till den rullande järnvägsmaterielen. För att undvika att t.ex. ett järnvägsfordon behöver lämnas tillbaka till borgenären måste alltså samtliga avtalsbrott gentemot borgenären läkas. Exempelvis måste eventuellt uteblivna av- betalningar eller betalningar av leasingavgifter betalas. Dessutom måste gäldenären (eller den som annars är behörig) åta sig att uppfylla alla framtida förpliktelser enligt avtalet.

Om gäldenären inte gör det som krävs, kan borgenären ansöka hos domstol om att få tillbaka besittningen till den rullande järnvägsmate- rielen. Domstolen ska då skyndsamt meddela ett sådant beslut och får inte medge något anstånd utöver de tidsramar som anges i artikel IX, alternativ A.

I avvaktan på att borgenären övertar besittningen av den rullande järn- vägsmaterielen ska gäldenären (eller den som annars är behörig) vidta åtgärder för att bevara materielen och bibehålla dess värde i enlighet med avtalet. Borgenären har under denna tid rätt att ansöka om andra inter- mistiska åtgärder som är tillgängliga enligt tillämplig lag.

Vidare framgår att vid tillämpningen av artikel IX får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar. Avsikten med bestäm- melsen är att ge borgenären vissa ovillkorliga rättigheter. Efter 60 kalen- derdagar måste den rullande järnvägsmaterielen under alla omständigheter ställas till borgenärens förfogande. Om borgenären väljer att exportera järnvägsmaterielen, ska behöriga myndigheter inom sju kalenderdagar från den dag borgenären har meddelat myndigheten sin avsikt göra järnvägsmaterielen tillgängligt för export (artikel IX.A.8). De behöriga myndigheterna ska också, i likhet med vad som gäller vid export med an- ledning av ett avtalsbrott, skyndsamt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med att genomföra åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller säkerhet på järnväg (jfr artikel VII.5 som inkorporeras genom 3 §).

Enligt tillägget i tredje stycket kan avtalsparterna avtala bort tillämplig- heten av andra stycket. Bestämmelsen är en direkt motsvarighet till artikel III i järnvägsprotokollet enligt vilken parterna skriftligen kan av- tala bort tillämpligheten av artikel IX. I den engelska originaltexten an- vänds ”exclude” för att klargöra att parterna antingen måste avtala bort till- lämpligheten av artikel IX i dess helhet eller fullt ut tillämpa det alter- nativ som den fördragsslutande staten har valt. Avsikten är att bestämmel- sen i tredje stycket ska tillämpas på samma sätt. Om parterna avtalar bort tillämpligheten av andra stycket och därmed artikel IX, alternativ A, kommer säkerhetsrätten under insolvensförfarandet att behandlas enligt konkurslagen eller lagen om företagsrekonstruktion.

Prop. 2017/18:117

39

Prop. 2017/18:117 Verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel

9 § I fråga om en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen (leasingavtal) gäller ett köp av rullande järnvägsmateriel mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det internationella registret.

I paragrafen, som är ny, behandlas det s.k. borgenärsskyddet vid köp av rullande järnvägsmateriel där säljaren ska hyra egendomen av köparen, s.k. sale-and-lease-back. Vid en sådan transaktion disponeras köpe- objektet hela tiden av säljaren, dvs. köpeobjektet kommer aldrig i köparens besittning. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Paragrafen innebär att köparen får skydd för sitt förvärv gentemot säljarens borgenärer när köparen registrerar leasingavtalet avseende köpeobjektet som en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen. Köpeobjektet kan därefter inte tas i anspråk för säljarens skulder vid utmätning eller konkurs.

Det sakrättsliga skyddet för köparen knyts till registreringen i det inter- nationella registret. Förutsättningarna för registreringen regleras i artiklarna 19 och 20 i Kapstadskonventionen, vilka gäller som svensk lag (se 2 §).

Paragrafen är endast tillämplig på sådan egendom som omfattas av järnvägsprotokollet. För att registrering ska kunna ske krävs att sälj- aren/leasetagaren anges som gäldenär (debtor) och köparen/leasegivaren som borgenär (creditor) vid registreringen (jfr artikel 1.i och j) i konven- tionen).

Paragrafen påverkar inte möjligheten att uppnå sakrättsligt skydd genom registrering enligt lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköpslagen). Sak- rättsligt skydd kan därmed uppnås antingen genom en registrering enligt den aktuella paragrafen eller genom en registrering enligt lösöreköps- lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.

Järnvägsprotokollet träder i kraft när fyra stater har ratificerat det och Unidroit utfärdat ett intyg där det framgår att det internationella registret är i full drift (se artikel XXIII.1 i protokollet). För Sveriges del träder järnvägsprotokollet i kraft tre månader efter det att Sverige deponerat ratifikationsinstrumentet, under förutsättning att protokollet har trätt i kraft. Det är inte möjligt att ange vilken dag järnvägsprotokollet träder i kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att besluta när bestämmelserna med anledning av Sveriges tillträde till järnvägsprotokollet ska träda i kraft. Detta framgår av punkten 1.

I punkten 2 anges att de nya bestämmelserna i 8 § inte ska tillämpas i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet. Detta innebär att artikel IX, alternativ A, i järnvägsprotokollet endast kommer

40

att tillämpas i insolvenssituationer som uppkommit efter det att Prop. 2017/18:117 protokollet trätt i kraft i förhållande till Sverige.

Övergångsbestämmelser om hur säkerhetsrätter och andra rättigheter som finns vid ikraftträdandet ska behandlas finns i artikel 60.1 och 60.2 Kapstadskonventionen, jfr artikel XXVI.a i järnvägsprotokollet, som gäller som svensk lag (se 2 och 3 §§).

Övervägandena finns i avsnitt 9.

11.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

5 § I 9 § lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel.

Av paragrafen, som är ny, framgår att det i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägs- materiel. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Enligt lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker är det möjligt att registrera ett leasingavtal som en internationell säkerhetsrätt i det internationella registret för rullande järnvägsmateriel. Av 9 § i nämnda lag följer att en registrering av ett leasingavtal i en s.k. sale-and- lease-back-transaktion ger köparen skydd mot säljarens borgenärer. Om köparen i en sådan transaktion väljer att registrera leasingavtalet i det internationella registret, behöver köparen inte registrera köpet i enlighet med denna lag för att få borgenärsskydd.

Möjligheten att registrera ett köp av rullande järnvägsmateriel enligt bestämmelserna i denna lag och på så sätt få borgenärsskydd finns fortfarande kvar. Borgenärsskydd kan således uppnås antingen genom det förfarande som anges i denna lag eller på det sätt som anges i 9 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Det kan finnas situationer då det finns skäl att registrera avtalet både enligt bestämmel- serna i denna lag och enligt lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. Ett sådant fall kan vara om det är osäkert huruvida egendomen eller avtalet omfattas av den sistnämnda lagen.

11.3Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

4 § Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järnvägs- materiel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhets- rätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen

41

Prop. 2017/18:117 (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4.panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

5.registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

I paragrafen anges olika särskilda förmånsrätter. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Tillägget i punkten 2 innebär att internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel får särskild förmånsrätt, om de har registrerats i det internationella registret enligt lagen om internationella säkerhets- rätter i lösa saker.

Genom tillägget säkerställs den prioritet som internationella säkerhets- rätter i rullande järnvägsmateriel har enligt artikel 29 i Kapstadskonven- tionen, vilken gäller som svensk lag (2 § lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker). Artikeln föreskriver att en registrerad inter- nationell säkerhetsrätt har företräde framför en oregistrerad säkerhetsrätt. Med att säkerhetsrätten är registrerad avses att den är registrerad i det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel.

Även legala säkerhetsrätter som omfattas av en stats förklaring till artikel 40 och som har registrerats i det internationella registret omfattas av den andra punkten. När de har registrerats ska de behandlas som internationella säkerhetsrätter. Detta innebär att även en säkerhetsrätt som uppkommit till följd av ett utmätningsbeslut kan få särskild förmånsrätt oavsett i vilken stat beslutet meddelats. Det förutsätter dock att säkerhetsrätten omfattas av statens förklaring till artikel 40 och att den har registrerats i det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel.

Säkerhetsrätter som i och för sig utgör internationella säkerhetsrätter, men som inte är registrerade i det internationella registret för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel, omfattas inte av den särskilda förmånsrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

 

Järnvägsprotokollet träder i kraft när fyra stater har ratificerat det och

 

Unidroit utfärdat ett intyg där det framgår att det internationella registret

 

är i full drift (se artikel XXIII.1 i protokollet). För Sveriges del träder

 

järnvägsprotokollet i kraft tre månader efter det att Sverige deponerat

 

ratifikationsinstrumentet, under förutsättningen att protokollet har trätt i

 

kraft. Det är inte möjligt att ange vilken dag järnvägsprotokollet träder i

 

kraft i förhållande till Sverige. Det överlämnas därför till regeringen att

 

besluta när bestämmelserna med anledning av Sveriges tillträde till

 

järnvägsprotokollet ska träda i kraft. Detta framgår av punkten 1.

 

Punkten 2 innebär att säkerhetsrätter och andra rättigheter som finns

 

vid ikraftträdandet inte påverkas av de nya bestämmelserna. De behåller

42

alltså den förmånsrätt de hade vid ikraftträdandet.

 

Konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

DE STATER SOM ÄR PARTER I DENNA KONVENTION,

ÄR MEDVETNA om att förvärv och nyttjande av lösöre av stort värde eller av särskild ekonomisk betydelse bör kunna finansieras på ett effektivt sätt,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

INSER fördelarna med leasing och finansiering mot säkerhet i de aktuella tillgångarna och är angelägna om att underlätta denna typ av transaktioner genom att fastställa tydliga regler för desamma,

ÄR MEDVETNA OM behovet av att se till att säkerheten i sådant lösöre erkänns och skyddas globalt,

VILL se till att alla berörda parter åtnjuter ömsesidig ekonomisk nytta,

ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att det i reglerna tas hänsyn till de principer som ligger till grund för leasing och finansiering med de aktuella tillgångarna som säkerhet, och att principen gällande parternas oberoende respekteras,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

ÄR MEDVETNA OM att ett särskilt juridiskt ramverk bör fastställas för internationella säkerheter till sådant lösöre och att ett internationellt registre- ringssystem bör bildas för att skydda dessa säkerheter,

43

Prop. 2017/18:117

TAKING

 

INTO

CON-

HAR MED

HÄNSYN

TILL

Bilaga 1

SIDERATION the objectives and

syftena och principerna i de

 

principles

enunciated

in existing

gällande

konventionerna

om

 

Conventions

relating

to such

flyttbara objekt,

 

 

 

 

 

equipment,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVE

AGREED

upon

the

ENATS om följande bestämm-

 

following provisions:

 

 

elser:

 

 

 

 

 

 

Chapter I

 

 

 

 

Kapitel I

 

 

 

 

 

 

Sphere of application and gene-

Tillämpningsområde

och

all-

 

ral provisions

 

 

 

männa bestämmelser

 

 

 

Article 1

 

 

 

 

 

Artikel 1

 

 

 

 

 

 

Definitions

 

 

 

 

Definitioner

 

 

 

 

 

In this Convention, except where

Om inte annat framgår av sam-

 

the context otherwise requires, the

manhanget avses i denna kon-

 

following

terms

are

employed

vention (Konventionen) med:

 

 

with the meanings set out below:

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

“agreement” means a security

a)

avtal:

pantavtal,

 

avtal

med

 

 

agreement, a

title

reservation

 

äganderättsförbehåll eller lea-

 

 

agreement or a leasing agre-

 

singavtal;

 

 

 

 

 

 

ement;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

“assignment”

means

a

b)

överlåtelse:

en

överenskom-

 

 

contract

which, whether

by

 

melse som innebär att förvär-

 

 

way of security or otherwise,

 

varen, antingen som en säker-

 

 

confers on the assignee asso-

 

het för en förpliktelse eller i

 

 

ciated rights with or without a

 

annat fall, erhåller tillhörande

 

 

transfer of the related inter-

 

rättigheter,

med

eller

utan

 

 

national interest;

 

 

 

överföring av den internation-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ella säkerheten;

 

 

 

 

c)

“associated rights” means all

c)

tillhörande rättigheter: rätt till

 

 

rights to payment or other

 

betalning eller till annan pre-

 

 

performance by a debtor un-

 

station av en gäldenär enligt

 

 

der an agreement which are

 

ett avtal säkerställt med eller

 

 

secured by or associated with

 

som avser objektet;

 

 

 

the object;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

“commencement of the insol-

d)

inledande

av

insolvensför-

 

 

vency proceedings” means the

 

faranden: den tidpunkt då in-

 

 

time at which the insolvency

 

solvensförfaranden

ska

anses

 

 

proceedings

are

deemed

to

 

ha inletts enligt tillämplig in-

 

 

commence under the appli-

 

solvenslagstiftning;

 

 

 

cable insolvency law;

 

 

 

 

 

 

 

 

44

e)“conditional buyer” means a buyer under a title reservation agreement;

f)“conditional seller” means a seller under a title reservation agreement;

g)“contract of sale” means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;

h)“court” means a court of law or an administrative or ar- bitral tribunal established by a Contracting State;

e)

köpare med förbehåll: köpare

Prop. 2017/18:117

 

enligt ett avtal med ägande-

Bilaga 1

 

rättsförbehåll;

 

f)

säljare med förbehåll: säljare

 

 

enligt ett avtal med ägande-

 

 

rättsförbehåll;

 

g)

försäljningsavtal: annan över-

 

 

enskommelse om försäljning

 

 

av objekt, av en säljare till en

 

 

köpare, än ett sådant avtal

 

 

som avses i a ovan;

 

h)

domstol: en domstol i, eller en

 

 

skiljenämnd som tillsatts av,

 

 

en fördragsslutande stat;

 

i)“creditor” means a chargee i) borgenär: en säkerhetshavare

under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agree- ment;

j)“debtor” means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a les- see under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a re- gistrable non-consensual right or interest;

k)“insolvency administrator” means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim ba- sis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

enligt ett pantavtal, en säljare med äganderättsförbehåll eller en leasegivare enligt ett lea- singavtal;

j)gäldenär: säkerhetsställare enligt ett pantavtal, en köpare enligt ett avtal med ägande- rättsförbehåll, en leasetagare enligt ett leasingavtal, eller en person vars rätt till visst ob- jekt är belastad av en registre- ringsbar legal rättighet eller säkerhet;

k)insolvensförvaltare: person med bemyndigande att hand- lägga rekonstruktion eller lik- vidation, även om vederbö- rande är utsedd interimistiskt, omfattande även en gäldenär som är i besittning av det ak- tuella objektet, förutsatt att detta är förenligt med den til- lämpliga insolvenslagstift- ningen;

l) “insolvency

proceedings” l)

insolvensförfaranden:

kon-

 

means bankruptcy, liquidation

kurs, likvidation eller

andra

 

or other collective judicial or

rättsliga eller

administrativa

 

administrative

proceedings,

förfaranden,

innefattande

45

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

including interim procee- dings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or super- vision by a court for the pur- poses of reorganisation or liquidation;

m)“interested persons” means:

(i)the debtor;

(ii)any person who, for the purpose of assuring per- formance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or is- sues a suretyship or de- mand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

även interimistiska förfaran- den, varvid gäldenärens till- gångar och rörelse kontrolle- ras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation;

m)berörda personer:

(i)gäldenären;

(ii)envar som för att säker- ställa rätta fullgörandet av förpliktelse gentemot borgenären gått i borgen, ställt eller låtit utfärda en garanti, ett letter of cre- dit, eller varje annan form av kreditförsäkring;

(iii) any other person having rights in or over the object;

n)“internal transaction” means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main inte- rests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the trans- action has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Ar- ticle 50(1);

o)“international interest” means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;

46

(iii)varje annan person med någon form av rätt i ob- jektet;

n)intern transaktion: transaktion av sådan typ som avses i arti- kel 2(2)(a) till (c), förutsatt att centrum för de huvudsakliga intressena för samtliga parter i transaktionen finns i samma fördragsslutande stat när av- talets ingås, samt att även ob- jektet (som ska anses finnas i den stat som följer av proto- kollets bestämmelser) finns i staten vid nämnda tillfälle, och den säkerhet som upp- kommer genom transaktionen har skrivits in i ett nationellt register i staten, och staten har avgett en förklaring enligt ar- tikel 50(1);

o)internationell säkerhet: en säkerhet som omfattas av arti- kel 2 och som innehas av en borgenär;

p)“International Registry” means the international re- gistration facilities established for the purposes of this Con- vention or the Protocol;

q)“leasing agreement” means an agreement by which one per- son (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

r)“national interest” means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

s)“non-consensual right or interest” means a right or inte- rest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the per- formance of an obligation, in- cluding an obligation to a State, State entity or an inter- governmental or private orga- nisation;

t)“notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the Internat- ional Registry that a national interest has been created;

u)“object” means an object of a category to which Article 2 applies;

v)“pre-existing right or interest” means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Con- vention as defined by Article

p)internationellt register: det internationella register som inrättas för tillämpning av Konventionen eller för proto- kollet;

q)leasingavtal: avtal som inne- bär att en person (leasegiva- ren) upplåter besittnings- eller nyttjanderätt till objektet (med eller utan köpoption) till en annan person (leasetagaren) mot erläggande av hyra eller annan form av ersättning;

r)nationell säkerhet: en säkerhet avseende objektet, vilken sä- kerhet uppkommit genom en intern transaktion som om- fattas av en förklaring enligt artikel 50(1);

s)legal rättighet eller säkerhet: rättighet eller säkerhet som följer direkt av lag i en för- dragsslutande stat som avgett förklaring enligt artikel 39, till säkerhet för rätta fullgörandet av en förpliktelse, innefat- tande förpliktelser gentemot en stat, ett statligt organ eller en mellanstatlig eller privat organisation;

t)meddelande om nationell säkerhet: meddelande om att en nationell säkerhet har bil- dats, vilket har registrerats eller ska registreras i det in- ternationella registret;

u)objekt: objekt som tillhör en av de kategorier som omfattas av bestämmelserna i artikel 2;

v)redan befintlig rättighet eller säkerhet: en rätt eller säker- het, oavsett typ, till objektet vilken bildats eller uppkom- mit före den dag då Konven- tionen träder ikraft enligt arti-

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

47

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

48

60(2)(a);

w)“proceeds” means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical de- struction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

x)“prospective assignment” means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

y)“prospective international interest” means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may in- clude the debtor’s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;

z)“prospective sale” means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

aa)“Protocol” means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Pro- tocol in respect of that cate- gory of object and associated rights;

kel 60(2)(a);

w)ersättning: gottgörelse i form av pengar, eller i annan form, för visst objekt, till följd av att denna helt eller delvis förlo- rats eller förstörts, helt eller delvis förverkats, beslagtagits, eller exproprierats;

x)framtida överlåtelse: över- låtelse som ska genomföras först efter det att en viss åt- gärd vidtagits eller viss hän- delse inträffat, oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kom- mer att inträffa;

y)framtida internationell säker- het: internationell säkerhet som ska upplåtas i visst objekt först efter det att en viss åt- gärd vidtagits eller viss hän- delse inträffat (vilket kan in- nefatta en borgenärs förvärv av objektet), oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

z)framtida försäljning: försälj- ning som ska genomföras först efter det att en åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

aa)protokoll: protokollet för respektive kategori av till- gångar och tillhörande rättig- heter, som omfattas av Kon- ventionen;

bb)“registered” means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;

cc)“registered interest” means an international interest, a regi- strable non-consensual right or interest or a national inte- rest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;

dd)“registrable non-consensual right or interest” means a non- consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

ee)“Registrar” means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Pro- tocol or appointed under Ar- ticle 17(2)(b);

bb) registrerat: registrerat

i det

Prop. 2017/18:117

internationella registret

enligt

Bilaga 1

kapitel V;

 

 

cc)registrerad säkerhet: en inter- nationell säkerhet, en registre- ringsbar legal rätt eller säker- het eller en nationell säkerhet som angivits i ett meddelande om nationell säkerhet och re- gistrerats enligt kapitel V;

dd)registreringsbar legal rätt eller säkerhet: legal rätt eller säker- het som kan registreras enligt en förklaring som deponerats i enlighet med artikel 40;

ee)registrator: gällande proto- kollet, den person eller det or- gan som avses i respektive protokoll, eller utses med stöd av artikel 17(2)(b);

ff) “regulations” means regula-

ff) regelverk: det regelverk som

tions made or approved by the

tillsynsmyndigheten faststäl-

Supervisory Authority pur-

ler eller godkänner enligt re-

suant to the Protocol;

spektive protokoll;

gg)“sale” means a transfer of ownership of an object pur- suant to a contract of sale;

hh)“secured obligation” means an obligation secured by a security interest;

ii)“security agreement” means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership inte- rest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third per- son;

jj)“security interest” means an interest created by a security

gg)försäljning: övergång av äganderätten till objektet en- ligt ett försäljningsavtal;

hh)säkerställd förpliktelse: för- pliktelse för vilken säkerhet ställts;

ii)pantavtal: avtal enligt vilket en gäldenär upplåter eller för- binder sig att upplåta en rätt (innefattande även äganderätt) till visst objekt till en borge- när för att säkerställa rätta fullgörandet av gäldenärens, eller annan persons, existe- rande eller framtida förplikt- elser;

jj)panträtt: en säkerhet som upp-

kommit genom ett pantavtal;

49

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

50

agreement;

kk)“Supervisory Authority” means, in respect of the Pro- tocol, the Supervisory Autho- rity referred to in Article 17(1);

ll)“title reservation agreement” means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agre- ement;

mm)“unregistered interest” means a consensual interest or non- consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and

nn)“writing” means a record of information (including infor- mation communicated by te- letransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a sub- sequent occasion and which indicates by reasonable means a person’s approval of the re- cord.

kk)tillsynsmyndighet: gällande respektive protokoll, den till- synsmyndighet som avses i artikel 17(1);

ll)avtal med äganderättsförbe- håll: försäljningsavtal som rör visst objekt och innebär att äganderätten inte övergår för- rän villkoren i avtalet upp- fyllts;

mm)icke registrerad säkerhet: konventionell säkerhet eller legal rätt eller säkerhet (med undantag av säkerhet eller rätt som avses i artikel 39) vilken inte registrerats, oavsett om detta är möjligt eller inte en- ligt Konvention; och

nn)skriftligt: uppgifter (inklusive uppgifter som meddelats ge- nom teletransmission) som presenteras i skriftlig form eller i en annan form som kan omvandlas till skriftlig form vid senare tillfälle, av vilka skäligen framgår att en person godkänt uppgifterna.

Article 2

Artikel 2

The international interest

Den internationella säkerheten

1.This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.

1.Genom Konventionen inrättas en ordning för uppkomsten av en internationell säkerhet i vissa kategorier av lösöre och tillhörande rättigheter, och re- gleras rättsverkningarna av dessa säkerheter.

2.For the purposes of this Con- 2. I Konventionen avses med en

vention, an international inte-

internationell

säkerhet

i

rest in mobile equipment is an

lösöre, en säkerhet som upp-

interest, constituted under

kommit enligt artikel 7, i

en

Article 7, in a uniquely identi-

viss identifierbar tillgång

av

fiable object of a category of such objects listed in para- graph 3 and designated in the Protocol:

a)granted by the chargor under a security agree- ment;

b)vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or

c)vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

An interest falling within sub- paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c)

3.The categories referred to in the preceding paragraphs are:

a)airframes, aircraft engin- es and helicopters;

b)railway rolling stock; and

c)space assets.

sådant slag som nämns i

Prop. 2017/18:117

punkt 3 och omfattas av det

Bilaga 1

aktuella protokollet förutsatt

 

att säkerheten:

 

a)ställts av en säkerhets- ställare enligt ett pant- avtal,

b)innehas av en person som är säljare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll, eller

c)innehas av en person som är leasegivare enligt ett leasingavtal.

En säkerhet som omfattas av led

(a) i denna punkt kan inte sam- tidigt omfattas av led (b) eller led

(c).

3.De kategorier som avses i de föregående styckena är:

a)luftfartygsskrov, flyg- motorer och helikoptrar;

b)rullande järnvägsmate- riel;och

c)rymdobjekt.

4.The applicable law deter- 4. Frågan om en säkerhet enligt

mines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph (a),

(b) or (c) of that paragraph.

5.An international interest in an object extends to proceeds of that object.

Article 3

Sphere of application

1.This Convention applies when, at the time of the con- clusion of the agreement cre-

punkten 2 omfattas av led (a),

(b) eller (c) ska fastställas en- ligt tillämplig lag.

5.En internationell säkerhet avseende objektet omfattar även avkastning av detta ob- jekt.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.Konventionen är tillämplig när gäldenären befinner sig i

en fördragsslutande stat vid

51

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

ating or providing for the in- ternational interest, the debtor is situated in a Contracting State.

tidpunkten för ingåendet av det avtal varigenom den inter- nationella säkerheten upp- kommer.

2.The fact that the creditor is 2. Konventionen är tillämplig

situated in a non-Contracting State does not affect the ap- plicability of this Convention.

även om borgenären befinner sig i en icke fördragsslutande stat.

Article 4

Artikel 4

Where debtor is situated

Gäldenärens uppehållsort

1.For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:

a)under the law of which it is incorporated or formed;

b)where it has its registe- red office or statutory seat;

c)where it has its centre of administration; or

d)where it has its place of business.

2.A reference in sub-paragraph

(d)of the preceding paragraph to the debtor’s place of busi- ness shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of busi- ness, its habitual residence.

1.I fråga om artikel 3 (1) ska gäldenären anses befinna sig i den fördragsslutande stat

a)i vilken gäldenären har bildats,

b)i vilken gäldenären har sin registrerade adress eller sitt säte,

c)i vilken gäldenärens huvudkontor ligger, eller

d)i vilken gäldenärens drift- ställe ligger.

2.Med driftställe enligt led (d) i föregående stycke avses, i det fall gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsak- liga driftställe, eller, om drift- ställe saknas, dennes hemvist.

Article 5

Interpretation and applicable law

1.In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its

 

international character and to

 

the

need

to

promote

52

uniformity and

predictability

Artikel 5

Tolkning och tillämplig lag

1.Vid tolkning av Konventionen ska hänsyn tas till dess syften såsom dessa kommer till ut- tryck i ingressen, dess inter- nationella karaktär och nöd- vändigheten av att främja enhetlighet och förutsägbarhet

in its application.

vid tillämpningen.

2.Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

3.References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.

4.Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the ter- ritorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

2.Frågor inom det område som regleras i Konventionen, vilka inte uttryckligen avgörs enligt texten, ska regleras enligt de allmänna principer som ligger till grund för Konventionen eller, i annat fall, i enlighet med tillämplig lag.

3.Med hänvisning till tillämplig lag avses den nationella lag som ska tillämpas enligt den internationella privaträtten i den stat där talan väckts (of the forum state).

4.Om en stat omfattar flera territoriella områden, vilka har egna regelverk för den fråga som ska prövas, och om det saknas uppgift om rele- vant territoriellt område, ska rätten i den aktuella staten tillämpas för att avgöra vilket territoriellt områdes regler som ska tillämpas. Om sådana regler saknas, ska rätten i det territoriella område som har närmast anknytning till ären- det tillämpas.

Article 6

Artikel 6

Relationship between the Con-

Förhållandet mellan Konvent-

vention and the Protocol

ionen och protokollet

1.This Convention and the 1. Konventionen och protokollet

Protocol shall be read and

ska läsas och tolkas som ett

interpreted together as a

instrument.

single instrument.

 

2.To the extent of any incon- 2. I fall där Konventionen och

sistency between this Conven-

protokollet är inbördes oför-

tion and the Protocol, the

enliga ska protokollet äga

Protocol shall prevail.

företräde.

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

53

Prop. 2017/18:117 Chapter II

 

 

Kapitel II

Bilaga 1

 

 

 

Constitution of an international

Den internationella säkerhetens

interest

 

 

beskaffenhet

Article 7

 

 

Artikel 7

Formal requirements

 

Formkrav

An interest is constituted as an

En säkerhet utgör en internationell

international

interest

under this

säkerhet enligt Konventionen, om

Convention

where the

agreement

det avtal av vilket säkerheten

creating or providing for the

följer, eller i vilket säkerheten

interest:

 

 

föreskrivs,

a)is in writing;

b)relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;

c)enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and

d)in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

a)ingås skriftligen;

b)avser objekt över vilken säkerhetsställaren, sälj- aren med äganderättsför- behåll eller leasegivaren har möjlighet att förfoga över;

c)identifierar objektet, i en- lighet med protokollets bestämmelser; och

d)om avtalet är ett pant- avtal, gör det möjligt att fastställa de säkerställda förpliktelserna utan att det är nödvändigt att fastställa ett visst belopp, eller det högsta belopp som säkerställts.

Chapter III

Kapitel III

Default remedies

Åtgärder vid avtalsbrott

Article 8

Artikel 8

Remedies of chargee

Åtgärder som säkerhetshavare

 

får vidta

1.In the event of default as 1. Vid avtalsbrott enligt artikel

 

provided in Article 11, the

 

chargee may, to the extent

 

that the chargor has at any

 

time so agreed and subject to

 

any declaration that may be

54

made by a Contracting State

11, får säkerhetshavaren, för- utsatt att säkerhetsställaren lämnat samtycke, och med förbehåll för förklaring som en fördragsslutande stat får avge enligt artikel 54, vidta en

under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

a)take possession or control of any object charged to it;

b)sell or grant a lease of any such object;

c)collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.

2.The chargee may alternatively apply for a court order autho- rising or directing any of the acts referred to in the prece- ding paragraph.

eller flera av följande åtgär-

Prop. 2017/18:117

der:

Bilaga 1

a)ta pantsatt objekt i besitt- ning eller ta kontroll över det;

b)sälja eller leasa ut sådant objekt;

c)tillgodogöra sig all form av inkomst eller avkast- ning som följer av för- valtningen eller nyttjan- det av objektet.

2.Alternativt kan säkerhetshav- aren begära att en domstol ska tillåta eller besluta att någon av åtgärderna enligt föregå- ende punkt får eller ska vid- tas.

3.Any remedy set out in sub- 3. Alla åtgärder som föreskrivs i

paragraph (a), (b) or (c) of pa- ragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a com- mercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commer- cially reasonable manner where it is exercised in con- formity with a provision of the security agreement except where such a provision is ma- nifestly unreasonable.

punkt 1 (a) (b) och (c) eller i artikel 13 ska vidtas på ett affärsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses ha vidtagits på ett affärsmässigt skäligt sätt om åtgärden har vidtagits i enlighet med bestämmels- erna i säkerhetsavtalet, såvida inte bestämmelsen är uppen- bart oskälig.

4.A chargee proposing to sell or grant a lease of an object un- der paragraph 1 shall give re- asonable prior notice in wri- ting of the proposed sale or lease to:

4.Säkerhetshavare som avser att sälja eller leasa ut objektet enligt punkt 1, ska i skälig tid skriftligen meddela detta till:

a)interested persons speci- fied in Article 1(m)(i) and (ii); and

b)interested persons speci- fied in Article 1(m)(iii)

a)berörda personer enligt artikel 1(m) (i) och (ii); och

b)berörda personer enligt

artikel 1(m)(iii) vilka i

55

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

5.Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the reme- dies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards di- scharge of the amount of the secured obligations.

skälig tid före försälj- ningen eller leasingen har underrättat säkerhetshav- aren om sina rättigheter.

5.De belopp säkerhetshavaren erhåller genom någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1 eller 2, ska användas för att täcka de säkerställda förplik- telserna.

6.Where the sums collected or 6. Om de belopp som säker-

received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security inte- rest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless ot- herwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of sub- sequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of prio- rity, and pay any remaining balance to the chargor.

Article 9

Vesting of object in satisfaction; redemption

hetshavaren erhåller till följd av någon åtgärd som före- skrivs i punkterna 1 eller 2 överstiger det belopp som säkerställts och de skäliga kostnader som någon av dessa åtgärder skäligen medför, och om inte domstolen föreskriver annat, ska säkerhetshavaren fördela överskottet i före- trädesordning bland innehav- are av säkerheter med sämre prioritet som antingen har registrerats, eller som säker- hetshavaren har underrättats om, och betala eventuell åter- stod till säkerhetsställaren.

Artikel 9

Övergång av äganderätt som gottgörelse; inlösen

1.At any time after default as 1. Säkerhetshavaren och samt-

provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satis- faction of the secured obligations.

liga berörda personer får när som helst efter det att avtals- brott enligt artikel 11 har in- träffat, avtala om att ägande- rätten till säkerställt objekt (eller annan rätt som säker- hetsställaren har till objektet) ska övergå till säkerhets- havaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säker- ställda förpliktelserna.

2.

The court may on the

2. Domstolen får, efter fram-

56

application of the chargee

ställan från säkerhetshavaren,

order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

besluta att äganderätten till

Prop. 2017/18:117

säkerställt objekt (eller annan

Bilaga 1

rätt som säkerhetsställaren har

 

till objektet) ska övergå till

 

säkerhetshavaren

som gott-

 

görelse, helt eller delvis, för

 

de säkerställda

förpliktels-

 

erna.

 

 

3.The court shall grant an 3. Domstolen ska bifalla säker-

application under the pre- ceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

4.At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

hetshavarens framställan enligt föregående punkt endast om storleken av de säkerställda förpliktelserna står i proportion till objektets värde, varvid hänsyn ska tas även till betalning som säkerhetshavaren ska göra till någon av de berörda person- erna.

4.Säkerhetsställaren jämte varje berörd person äger rätt att, när som helst efter det att avtals- brott inträffat enligt artikel 11, men före försäljning av den säkerställda tillgången och innan beslut enligt punkt 2 meddelats, få säkerheten frisläppt genom att betala de säkerställda beloppen. Detta gäller inte när säkerhets- havaren träffat leasingavtal enligt artikel 8(1)(b), eller när domstol beslutat om säker- hetshavarens rätt att leasa ut objektet enligt artikel 8(2). Om annan berörd person än säkerhetsställaren efter avtals- brottet erlägger det säker- ställda beloppet i dess helhet, inträder denne i säkerhets- havarens rätt.

5.Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee’s security

5.Äganderätt eller annan rättig- het eller säkerhet som säker- hetsställaren har som övergår genom försäljning enligt

artikel 8(1)(b), eller i enlighet

 

med punkterna 1 eller 2 i

 

denna artikel, ska inte vara

57

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

interest has priority under the

belastad med andra rättigheter

provisions of Article 29.

eller säkerheter än de som

 

säkerhetshavarens

säkerhet

 

hade

prioritet över enligt

 

bestämmelserna i artikel 29.

Article 10

Artikel 10

 

Remedies of conditional seller or

Åtgärder som får vidtas av sälj-

lessor

are med

äganderättsförbehåll

 

eller leasegivare

1.In the event of default under a 1. Vid avtalsbrott enligt artikel

title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

a)subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or

b)apply for a court order authorising or directing either of these acts.

11 rörande avtal med ägande- rättsförbehåll eller leasing- avtal, får säljaren med äganderättsförbehåll, respekt- ive leasegivaren:

a)med förbehåll för even- tuell förklaring som en fördragsslutande stat kan avge enligt artikel 54, häva avtalet och ta objektet i besittning eller fritt förfoga över objektet; eller

b)begära att en domstol ska tillåta eller besluta om någon av ovanstående åtgärder.

Article 11

Artikel 11

Meaning of default

Begreppet avtalsbrott

1.The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or other- wise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

1.Borgenären och gäldenären får när som helst skriftligen komma överens om omstän- digheter som innebär avtals- brott, eller om annan om- ständighet vid vilken rättig- heterna och åtgärderna i artiklarna 8 till 10 och artikel 13 ska vara tillämpliga.

2.Where the debtor and the 2. Om sådan överenskommelse

 

creditor have not so agreed,

saknas, ska begreppet avtals-

 

“default” for the purposes of

brott i fråga om artiklarna 8

 

Articles 8 to 10 and 13 means

till 10 och artikel 13 avse av-

58

a default which substantially

talsbrott varigenom borgen-

deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

ären i väsentlig utsträckning

Prop. 2017/18:117

berövas det borgenären rätte-

Bilaga 1

ligen kan förvänta att avtalet

 

ger borgenären rätt till.

 

Article 12

Artikel 12

Additional remedies

I övrigt tillgängliga åtgärder

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Övriga åtgärder som är tillåtna enligt den tillämpliga lagen, inklusive åtgärder som parterna har kommit överens om, får vidtas såvida de inte är oförenliga med kapitlets tvingande bestämmels- erna vilka anges i artikel 15.

Article 13

Artikel 13

Relief pending final determina-

Interimistiska åtgärder

tion

 

1.Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall en- sure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

1.Med förbehåll för eventuella förklaringar som kan avges enligt artikel 55, ska varje fördragsslutande stat sörja för att en borgenär, som kan styrka att gäldenären inte har fullgjort sina skyldigheter, i avvaktan på slutlig prövning av borgenärens krav och förutsatt att gäldenären vid något tillfälle lämnat sitt samtycke härtill, skyndsamt ska kunna utverka beslut från en domstol om en eller flera av följande åtgärder om de begärs av borgenären:

a)preservation of the object and its value;

b)possession, control or custody of the object;

a)åtgärder i avsikt att be- vara objektet och dess värde;

b)rätt för borgenären att ta objektet i besittning, eller ta kontroll över, eller låta förvara objektet;

c)

immobilisation

of the

c)

kvarhållande av objektet;

 

 

object; and

 

 

 

 

d)

lease or, except

where

d)

leasing eller, utom i de

59

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

covered by sub-para- graphs (a) to (c), manage- ment of the object and the income therefrom.

2.In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

a)in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or

b)fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

3.Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

4.Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

fall som avses i led (a) till

(c) ovan, ta kontroll över förvaltningen av, jämte inkomsterna och avkast- ningen från, objektet.

2.Domstolen får när beslut fattas om åtgärder enligt före- gående punkt, även besluta om villkor som domstolen bedömer nödvändiga för att skydda de berörda personerna för det fall borgenären:

a)när dessa åtgärder verk- ställs, underlåter att full- göra någon av sina för- pliktelser enligt Konvent- ionen eller protokollet gentemot gäldenären; eller

b)helt eller delvis inte kan styrka sitt anspråk, när sakfrågan avgörs slutligt.

3.Innan domstolen beslutar om åtgärder enligt punkt 1 får domstolen kräva att berörda personer underrättas om fram- ställan.

4.Bestämmelserna i denna arti- kel ska inte påverka tillämp- ningen av artikel 8(3) eller begränsa domstolens befogen- het att besluta om andra interimistiska åtgärder än de som anges i punkt 1.

Article 14

Artikel 14

Procedural requirements

Förfarandekrav

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

60

Med förbehåll för artikel 54(2), ska de åtgärder som föreskrivs i detta kapitel vidtas i enlighet med de processuella regler som gäller enligt lagen på den plats där åt- gärderna ska vidtas.

Article 15

Artikel 15

Prop. 2017/18:117

Derogation

Undantag

Bilaga 1

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Två eller flera parter som berörs av reglerna i detta kapitel kan när som helst skriftligen komma över- ens om undantag från någon av de föregående bestämmelserna eller ändra verkningarna av dessa, med undantag för artiklarna 8(3) till (6), 9(3) och (4), 13(2) samt 14.

Chapter IV

Kapitel IV

The international registration

Det internationella registrer-

system

ingssystemet

Article 16

Artikel 16

The International Registry

Det internationella registret

1.An International Registry shall be established for registrations of:

a)international interests,

prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

b)assignments and pro- spective assignments of international interests;

c)acquisitions of interna- tional interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

d)notices of national interests; and

e)subordinations of interests referred to in any of the preceding sub- paragraphs.

1.Ett internationellt register ska inrättas för registrering av:

a)internationella säkerheter, framtida internationella säkerheter och registrer- ingsbara legala rättigheter

b)överlåtelser och framtida överlåtelser av inter- nationella säkerheter;

c)förvärv av internationella säkerheter till följd av lag- eller avtalsenlig sub- rogation enligt tillämplig lag;

d)meddelanden om nation- ella säkerheter; och

e)efterställande av sådana säkerheter som avses ovan.

2.Different international regist- 2. Skilda internationella register

ries may be established for different categories of object

får inrättas för de olika kate-

 

gorierna av objekt och för

61

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

and associated rights.

3.For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term “registration” includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

Article 17

The Supervisory Authority and

the Registrar

tillhörande rättigheter.

3.I detta kapitel och kapitel V avses med registrering även ändring, utvidgning eller upp- hävande av en registrering, beroende på sammanhanget.

Artikel 17

Tillsynsmyndigheten och reg- istratorn

1.There shall be a Supervisory 1. En tillsynsmyndighet ska ut-

Authority as provided by the

ses i enlighet med protokollet.

Protocol.

 

2. The Supervisory Authority

2. Tillsynsmyndigheten ska:

shall:

 

a)

establish or

provide

 

for

 

the establishment

of

the

 

International Registry;

b)

except as otherwise pro-

 

vided

by

the Protocol,

 

appoint

and

dismiss

 

the

 

Registrar;

 

 

 

 

 

c)

ensure

that

any

rights

 

required for the con-

 

tinued effective operation

 

of the International Reg-

 

istry in the event of a

 

change

of

Registrar

 

will

 

vest in or be assignable to

 

the new Registrar;

 

 

 

d)

after

consultation

 

with

 

the

Contracting

States,

 

make

or

approve

 

and

 

ensure the publication of

 

regulations

 

pursuant

to

 

the Protocol dealing with

 

the operation of the Inter-

 

national Registry;

 

 

 

e)

establish

administrative

 

procedures

 

through

62

which

complaints

 

con-

a)upprätta, eller låta upp- rätta, det internationella registret;

b)med förbehåll för proto- kollets bestämmelser, till- sätta och avsätta registrat- orn;

c)sörja för att de rättigheter som krävs för en effektiv drift av det internationella registret vid byte av reg- istrator, kan överföras eller överlåtas till den nya registratorn;

d)efter samråd med de för- dragsslutande staterna och med tillämpning av protokollet utarbeta eller godkänna ett regelverk avseende driften av det internationella registret, och sörja för att regel- verket offentliggörs;

e)fastställa administrativt förfarande vid tillsyns- myndigheten, för hand-

cerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

f)supervise the Registrar and the operation of the International Registry;

g)at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;

h)set and periodically re- view the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Reg- istry;

läggning av klagomål

Prop. 2017/18:117

som rör driften av det

Bilaga 1

internationella registret;

 

f)utöva tillsyn över registr- atorns verksamhet och driften av det internation- ella registret;

g)på begäran av registra- torn, ge registratorn di- rektiv som tillsynsmynd- igheten anser lämpliga;

h)fastställa och regelbundet se över avgiftsstrukturen för det internationella registrets tjänster;

i)do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the object- ives of this Convention and the Protocol; and

i)vidta nödvändiga åtgär- der för att tillse att ett effektivt elektroniskt sys- tem för registrering av säkerheter existerar, för förverkligande av Kon- ventionens och proto- kollets syften; och

j)report periodically to Contracting States con- cerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.

j)med jämna mellanrum rapportera till de för-

dragsslutande

staterna

hur

myndigheten

fullgör

sina

skyldigheter enligt

Konventionen och proto- kollet.

3.

The

Supervisory

Authority

3.

Tillsynsmyndigheten

får ingå

 

may enter into any agreement

 

de avtal som krävs för ut-

 

requisite for the performance

 

förande av dess uppgifter,

 

of its functions, including any

 

bland annat de avtal som av-

 

agreement

referred to in

 

ses i artikel 27(3).

 

 

Article 27(3).

 

 

 

 

4.

The

Supervisory

Authority

4.

Tillsynsmyndigheten

ska ha

 

shall

own

all

proprietary

 

full äganderätt till det inter-

 

rights in the data bases and

 

nationella registrets databaser

 

archives of

the International

 

och arkiv.

63

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

Registry.

 

 

 

5. The Registrar shall ensure the

5. Registratorn ska säkerställa en

efficient operation of

the

effektiv drift av det inter-

International

Registry

and

nationella registret och utföra

perform the functions as-

de uppgifter som myndig-

signed to it by this Con-

heten har ålagts i Konven-

vention, the Protocol and the

tionen, protokollet och regel-

regulations.

 

 

verket.

Chapter V

 

 

Kapitel V

Other matters

relating

to

Övriga frågor avseende registr-

registration

 

 

ering

Article 18

 

 

Artikel 18

Registration requirements

 

Villkor för registrering

1. The Protocol and regulations

1. Protokollet och regelverket

shall specify the requirements,

ska innehålla villkor, bland

including the criteria for the

annat kriterierna för identi-

identification of the object:

fiering av objektet, för:

a)for effecting a registra- tion (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article;

b)for making searches and issuing search certifi- cates, and, subject thereto;

c)for ensuring the con- fidentiality of informa- tion and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.

a)registreringen (innefatt- ande villkor för hur sam- tycke ska kunna lämnas i förtid på elektronisk väg, när så krävs enligt artikel 20);

b)sökningar och utfärdan- det av sökningsintyg; och,

c)att säkerställa att upp- gifter och dokument i det internationella registret, med undantag av upp- gifter och dokument som rör en registrering, om- fattas av sekretess.

2. The Registrar shall not be

2. Registratorn är inte skyldig att

under a duty to enquire

kontrollera huruvida samtycke

whether a consent to registr-

till registrering faktiskt har

ation under Article 20 has in

lämnats eller är giltigt enligt

fact been given or is valid.

artikel 20.

64

3.

Where

an

interest registered

3.

När en framtida internationell

Prop. 2017/18:117

 

as a prospective international

 

säkerhet övergår till att bli en

Bilaga 1

 

interest becomes an inter-

 

internationell

säkerhet, krävs

 

 

national

interest,

no

further

 

ingen

annan

 

registrering,

 

 

registration

shall

be

required

 

förutsatt

 

att

uppgifterna om

 

 

provided that

the

registration

 

registreringen

 

är

tillräckliga

 

 

information is sufficient for a

 

för

att

medge

registreringen

 

 

registration of an international

 

som en internationell säker-

 

 

interest.

 

 

 

 

 

 

 

het.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

The

Registrar

shall

arrange

4. Registratorn ska sörja för att

 

 

for registrations to be entered

 

registreringarna

införs i det

 

 

into the International Registry

 

internationella registrets data-

 

 

data

base

and

made

 

baser och är sökbara i krono-

 

 

searchable

in

chronological

 

logisk ordning efter mottag-

 

 

order of receipt, and the file

 

andet, samt att datum och

 

 

shall record the date and time

 

klockslag

för

 

mottagandet

 

 

of receipt.

 

 

 

 

 

 

införs i akten.

 

 

 

 

 

5. The Protocol may provide that

5.

I protokollet

får

föreskrivas

 

 

a

Contracting

State

may

 

att en fördragsslutande stat på

 

 

designate an entity or entities

 

sitt territorium får utse ett

 

 

in its territory as the entry

 

eller flera organ till kontakt-

 

 

point or entry points through

 

punkter vilka ska ha till upp-

 

 

which the information re-

 

gift att översända de uppgifter

 

 

quired for registration shall or

 

som krävs för registrering till

 

 

may be transmitted to the

 

det

internationella

registret.

 

 

International Registry. A Con-

 

En fördragsslutande

stat som

 

 

tracting State making such a

 

utser en kontaktpunkt får ange

 

 

designation

may

specify

the

 

vilka villkor som ska vara

 

 

requirements, if any, to be

 

uppfyllda

innan

uppgifterna

 

 

satisfied before such informa-

 

översänds till det internatio-

 

 

tion is transmitted to the Inter-

 

nella registret.

 

 

 

 

 

national Registry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19

 

 

 

 

 

 

Artikel 19

 

 

 

 

 

 

 

Validity and time of registration

Registreringens giltighet och tid-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punkt för registrering

 

 

1.A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.

2.A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.

1.För att en registrering ska vara giltig måste den göras enligt bestämmelserna i art- ikel 20.

2.En registrering, förutsatt att den är giltig, är fullständig när de föreskrivna uppgifterna har förts in i det internationella registrets databaser så att den kan bli sökbar.

65

Prop. 2017/18:117

3. A registration shall be search- 3. En registrering är sökbar när:

Bilaga 1

able for the purposes of the

 

preceding paragraph at the

 

time when:

a)the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and

a)registreringen har till- delats ett aktlöpnummer i det internationella registr- et, och

b)

the registration

informa-

b) informationen

som

har

 

tion,

including

the

file

registrerats,

innefattande

 

number, is stored in dur-

aktlöpnumret, har lagrats

 

able form and may be

i beständig form och är

 

accessed at the Inter-

tillgänglig i det inter-

 

national Registry.

 

nationella registret.

 

4. If an interest first registered as

4. Om en säkerhet som först har

a

prospective

international

registrerats

som

en

framtida

interest becomes an inter-

internationell säkerhet blir en

national interest, that inter-

internationell

säkerhet,

ska

national

interest

shall

be

den internationella säkerheten

treated as registered from the

behandlas som om den reg-

time of registration of the

istrerades

vid

tidpunkten

för

prospective

international

registreringen av den framtida

interest

provided

that

the

internationella

 

säkerheten,

registration was

still current

förutsatt att den registreringen

immediately before the inter-

fortfarande

var

gällande

national interest was consti-

omedelbart innan den inter-

tuted as provided by Article 7.

nationella säkerheten bildades

 

 

 

 

 

 

enligt artikel 7.

 

 

 

 

5. The preceding

 

paragraph

5. Föregående

punkt

ska

till-

applies with necessary modi-

lämpas,

med

 

vederbörliga

fications to the registration of

justeringar,

vid

registreringen

a

prospective assignment

of

av en framtida överlåtelse av

an international interest.

 

en internationell säkerhet.

 

6.A registration shall be search- 6. En registrering ska vara sök-

able in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

bar i det internationella reg- istrets databas i enlighet med de villkor som anges i proto- kollet.

Article 20

Artikel 20

Consent to registration

Samtycke till registrering

1.An international interest, a 1. En internationell säkerhet, en

 

prospective

international

 

interest or an assignment

or

66

prospective

assignment of

an

framtida internationell säker- het eller en överlåtelse eller en framtida överlåtelse av en

international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.

2.The subordination of an inter- national interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

3.A registration may be dis- charged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

internationell säkerhet får Prop. 2017/18:117 registreras, och registreringen Bilaga 1

får ändras eller förlängas innan den har gått ut, av endera parten med motpartens skriftliga samtycke.

2.Efterställandet av en inter- nationell säkerhet till förmån för en annan internationell säkerhet, kan registreras av den person vars säkerhet har efterställts, eller med dennes skriftliga samtycke.

3.En registrering får avregi- streras av den till vars förmån registreringen har gjorts, eller med dennes skriftliga sam- tycke.

4.The acquisition of an inter- 4. Förvärvet av en internationell

national interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

5.A registrable non-consensual right or interest may be reg- istered by the holder thereof.

6.A notice of a national interest may be registered by the hold- er thereof.

säkerhet genom lag- eller av- talsenlig subrogation får reg- istreras av den som övertar säkerheten eller rätten.

5.En registreringsbar legal rättighet eller säkerhet får reg- istreras av innehavaren.

6.Ett meddelande om en nation- ell säkerhet får registreras av innehavaren av säkerheten.

Article 21

Artikel 21

Duration of registration

Registreringens giltighetstid

Registration of an international

Registrering av en internationell

interest remains effective until dis-

säkerhet är giltig till dess den av-

charged or until expiry of the

registreras eller tills den giltig-

period specified in the registration.

hetstid som anges i registreringen

 

har löpt ut.

Article 22

 

Artikel 22

 

Searches

 

Sökningar

 

1. Any person may, in the

1. Var person får på elektronisk

 

manner

prescribed by the

väg, enligt de närmare före-

 

Protocol

and regulations,

skrifterna i protokollet och

67

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective inter- national interests registered therein.

regelverket, söka eller begära en sökning i det internatio- nella registret avseende säker- heter eller framtida inter- nationella säkerheter som finns registrerade där.

2.Upon receipt of a request 2. När registratorn tar emot en

therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:

 

 

a) stating all registered in-

 

 

 

formation relating

there-

 

 

 

to, together with a state-

 

 

 

ment

indicating the date

 

 

 

and

time of

registration

 

 

 

of such information; or

 

 

 

b)

stating

that

there

is

no

 

 

 

information in the Inter-

 

 

 

national Registry relating

 

 

 

thereto.

 

 

 

 

 

 

3.

A

search

certificate

issued

 

 

under the preceding paragraph

 

 

shall indicate that the creditor

 

 

named

in

the

registration

 

 

information

has

acquired

or

 

 

intends to acquire an inter-

 

 

national interest in the object

 

 

but shall not indicate whether

 

 

what is registered is an inter-

 

 

national interest or a prospec-

 

 

tive

 

international

interest,

 

 

even if this is ascertainable

 

 

from the relevant registration

 

 

information.

 

 

 

 

 

Article 23

 

 

 

 

 

 

 

 

List of declarations and declared

 

non-consensual rights or inte-

 

rests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Registrar shall maintain a list

 

of

declarations,

withdrawals

of

68

declaration

and

of the

categories

begäran om sökning avseende objekt ska den, enligt de närmare föreskrifterna i proto- kollet och regelverket, på elektronisk väg utfärda ett intyg om sökning i registret;

a)som ska innehålla samt- liga registrerade uppgifter om objektet samt en upp- gift om datum och klock- slag för registreringen av uppgifterna; eller

b)som intygar att uppgifter om objektet saknas i det internationella registret.

3.Ett intyg om sökning som har utfärdats enligt föregående punkt ska ange att den borge- när som anges i registrer- ingsinformationen har för- värvat eller avser att förvärva en internationell säkerhet i objektet, men ska inte ange huruvida registreringen avser en internationell säkerhet eller en framtida internationell säkerhet, även om detta kan avgöras med ledning av reg- istrerade uppgifter.

Artikel 23

Förteckning över förklaringar och legala rättigheter eller säkerheter

Registratorn ska upprätta en förteckning över förklaringar, återkallanden av förklaringar samt

of nonconsensual right or interest

kategorier

av

legala

rättigheter

Prop. 2017/18:117

communicated to the Registrar by

eller

säkerheter

som

har

anmälts

Bilaga 1

the Depositary as having been

till myndigheten av depositarien så

 

declared by Contracting States in

som de har avgetts av de fördrags-

 

conformity with Articles 39 and

slutande staterna i enlighet med

 

40 and the date of each such

artiklarna 39 och 40, med datum

 

declaration

or

withdrawal of

för varje förklaring eller åter-

 

declaration. Such list shall be

kallande av förklaring.

Denna

 

recorded and searchable in the

förteckning

ska registreras

och

 

name of the declaring State and

göras sökbar efter namnet på den

 

shall be made available as

stat som har avgett förklaringen,

 

provided in the Protocol and

och ska hållas tillgänglig på

 

regulations

to

any

person

begäran, enligt närmare före-

 

requesting it.

 

 

 

skrifter i protokollet och regel-

 

 

 

 

 

verket, till var och en som begär

 

 

 

 

 

den.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

Artikel 24

 

 

 

 

 

 

 

Evidentiary value of certificates

Bevisvärde av intyg

 

 

 

 

 

A document in the form pre-

Ett

dokument

som

uppfyller

 

scribed by the regulations which

formkraven enligt regelverket och

 

purports to be a certificate issued

uppges vara ett intyg utfärdat av

 

by the International Registry is

det

internationella

registret,

är

 

prima facie proof:

 

 

bevis:

 

 

 

 

 

 

 

a)that it has been so issued; and

b)of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

a)för att det har utfärdats av det internationella registr- et; och

b)för de uppgifter som an- ges i det, inklusive datum och klockslag för registreringen.

Article 25

 

 

 

 

 

Artikel 25

 

 

 

 

 

Discharge of registration

 

 

Upphävande av registrering

 

 

1. Where the obligations secured

1. När de förpliktelser som

 

by a registered security inte-

säkerställts genom en reg-

 

rest or the obligations giving

istrerad

säkerhet

eller

de

 

rise to a registered non-

förpliktelser som gett upphov

 

consensual

right or

interest

till en registrerad legal rättig-

 

have

been

discharged,

or

het eller säkerhet har full-

 

where

the

conditions

of

gjorts, eller när villkoren för

 

transfer of title under a

äganderättens övergång enligt

 

registered

title

reservation

ett avtal med äganderätts-

 

agreement have been fulfilled,

förbehåll

har

uppfyllts,

ska

 

the holder of such interest

innehavaren

av

säkerheten

 

shall,

without

undue

delay,

utan dröjsmål, vidta åtgärder

 

procure the

discharge

of

the

för att upphäva registreringen

69

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

70

registration

after

 

written

gäldenärens

skriftliga

demand

by the

 

debtor

begäran som lämnats till eller

delivered to or received at its

mottagits på den adress som

address

stated

in

the

anges i registreringen.

registration.

 

 

 

 

 

2.Where a prospective inter- 2. När en framtida internationell

national interest or a pro-

säkerhet

eller

en

framtida

spective

assignment

of an

överlåtelse av en interna-

international interest has been

tionell säkerhet har registr-

registered,

the

intending

erats, ska den framtida borg-

creditor or intending assignee

enären

eller

förvärvaren

utan

shall,

without

undue

delay,

dröjsmål vidta åtgärder för att

procure the discharge of the

upphäva registreringen på den

registration

 

after

 

written

framtida

gäldenärens

eller

demand

by

 

the

intending

överlåtarens skriftliga begäran

debtor or assignor which is

som lämnats till eller mot-

delivered to or received at its

tagits på den adress som

address

stated

in

 

the

anges

i

registreringen,

om

registration before the intend-

sådan begäran framförs innan

ing creditor or assignee has

den framtida borgenären eller

given value or incurred a

förvärvaren

utgivit

det

som

commitment to give value.

ska säkerställas, eller för-

 

 

 

 

 

 

 

 

bundit sig att göra det.

 

3. Where the obligations secured

3. Om de förpliktelser som

by a national interest specified

säkerställts genom en nation-

in a registered notice of a

ell säkerhet och som beskrivs

national

interest have

been

närmare i ett registrerat med-

discharged, the holder of such

delande om nationell säkerhet

interest

shall,

 

without

undue

har fullgjorts, ska innehavaren

delay,

procure

the

discharge

av denna säkerhet utan dröjs-

of the

registration

 

after

mål vidta åtgärder för att upp-

written demand by the debtor

häva registreringen på gäld-

delivered to or received at its

enärens

 

skriftliga

begäran

address stated in the registra-

som

lämnats

till

eller

tion.

 

 

 

 

 

 

 

mottagits på den adress som

 

 

 

 

 

 

 

 

anges i registreringen.

 

4. Where a registration ought not

4. Om en registrering inte borde

to have been made or is

ha gjorts, eller om den är

incorrect, the person in whose

felaktig, ska den person till

favour

 

the registration

was

vars förmån

registreringen

made

shall,

without

undue

gjorts

utan

dröjsmål

vidta

delay, procure its discharge or

åtgärder för att upphäva eller

amendment

 

after

 

written

ändra

 

registreringen

demand

by

 

the

 

debtor

gäldenärens skriftliga begäran

delivered to or received at its

som

lämnats

till

eller

address

stated

in

 

the

mottagits på den adress som

registration.

 

 

 

 

 

anges i registreringen.

 

Article 26

Access to the international reg- istration facilities

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

Chapter VI

Privileges and immunities of

the Supervisory Authority and the Registrar

Article 27

Legal personality; immunity

Artikel 26

 

 

Prop. 2017/18:117

Tillgång

till

det internationella

Bilaga 1

registret

 

 

 

 

Ingen person får vägras tillgång

 

till det

internationella registrets

 

registrerings- eller söktjänster så-

 

vida inte personen har underlåtit

 

att följa villkoren som anges i

 

detta kapitel.

 

 

 

Kapitel VI

 

 

 

Tillsynsmyndighetens

och

 

registratorns

privilegier

och

 

immunitet

 

 

 

Artikel 27

Juridisk person och immunitet

1.The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.

2.The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

3.a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.

b)For the purposes of this paragraph, “host State” means the State in which the Supervisory Authority is situated.

1.Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta status som inter- nationell juridisk person om den inte redan har det.

2.Tillsynsmyndigheten, dess ledning och anställda ska åtnjuta den immunitet mot rättsliga och administrativa åtgärder som framgår av protokollets bestämmelser.

3. a) Tillsynsmyndigheten

ska

åtnjuta

skattebefrielse

och

andra sådana

privilegier

som

framgår

av

avtalet

med

värdstaten.

 

 

b) I denna punkt avses med

”värdstat”, den stat där tillsynsmyndigheten är belägen.

4.The assets, documents, data 4. Tillgångar, handlingar, data-

bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or ad-

baser och arkiv som tillhör det

 

internationella registret ska

 

vara okränkbara och immuna

 

mot beslag och andra rättsliga

71

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

72

ministrative process.

eller administrativa åtgärder.

5.For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.

5.Den som väcker talan mot registratorn enligt artikel 28(1) eller artikel 44, ska ha rätt att få tillgång till sådana uppgifter och handlingar som krävs för att föra talan.

6.

The

 

Supervisory

Authority

6.

Tillsynsmyndigheten får häva

 

may

waive

the

inviolability

 

den okränkbarhet och immun-

 

and

immunity

conferred

by

 

itet som anges i punkt 4.

 

 

paragraph 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter VII

 

 

 

 

 

 

Kapitel VII

 

 

 

 

 

 

Liability of the Registrar

 

 

Registratorns ansvar

 

 

 

Article 28

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 28

 

 

 

 

 

 

Liability and financial assur-

Ansvar och ekonomiska försäkr-

ances

 

 

 

 

 

 

 

 

ingar

 

 

 

 

 

 

 

1. The Registrar shall be liable

1.

Registratorn ska vara skyldig

 

for compensatory damages for

 

att

utge

 

kompensation

för

 

loss suffered by a person

 

skada som en person åsamkas,

 

directly

resulting

from

an

 

om skadan är en direkt följd

 

error or omission of the

 

av fel eller försummelse av

 

Registrar and its officers and

 

registratorn, dess ledning eller

 

employees or from a mal-

 

anställda, eller brister i det

 

function

of

the

international

 

internationella

registrerings-

 

registration

system

except

 

systemet, såvida inte bristerna

 

where

the

malfunction

is

 

har

uppkommit

genom

en

 

caused by an event of an

 

oundviklig

händelse som det

 

inevitable

 

and

irresistible

 

inte går att skydda sig emot,

 

nature, which could not be

 

och som inte kunnat före-

 

prevented by using the best

 

byggas genom

bästa

allmänt

 

practices in current use in the

 

tillämpade praxis i fråga om

 

field

 

of

electronic

registry

 

utformning och drift av elek-

 

design

and

 

operation,

 

troniska

register,

inbegripet

 

including

those

related

to

 

praxis för backup och för

 

back-up and systems security

 

säkerhets- och nätsystemen.

 

and networking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

The

Registrar

shall

not

be

2. Registratorn ska inte bära

 

liable

under the

preceding

 

ansvar

enligt

 

föregående

 

paragraph

for

 

factual

 

punkt för sakfel i de regi-

 

inaccuracy

of

 

registration

 

streringsuppgifter

som

den

 

information

received

by

the

 

tagit emot eller översänt i den

 

Registrar or transmitted by the

 

form som

de

tagits

emot.

Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

Registratorn

ska

inte

heller

Prop. 2017/18:117

bära ansvar för åtgärder eller

Bilaga 1

omständigheter

som varken

 

den, dess

ledning

eller

 

anställda orsakar,

och

som

 

förelåg innan uppgifterna om

 

registrering

 

 

i

det

 

internationella

registret

togs

 

emot.

 

 

 

 

 

3.Compensation under para- 3. Kompensation enligt punkt 1

graph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

kan reduceras i den utsträck- ning som den skadelidande har vållat eller bidragit till skadan.

4.The Registrar shall procure 4. Registratorn ska teckna för-

insurance or a financial guar- antee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

säkring eller förse sig med en garanti som täcker det ansvar som föreskrivs i denna artikel, i den utsträckning som till- synsmyndigheten fastställer enligt bestämmelserna i proto- kollet.

Chapter VIII

Kapitel VIII

Effects of an international

Den internationella säkerhetens

interest as against third parties

verkan gentemot tredje man

Article 29

Artikel 29

Priority of competing interests

Prioritetsordning mellan kon-

 

kurrerande säkerheter

1.A registered interest has prior- ity over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

2.The priority of the first- mentioned interest under the preceding paragraph applies:

a)even if the first- mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

b)even as regards value given by the holder of the

1.En registrerad säkerhet har prioritet framför varje därefter registrerad säkerhet och varje oregistrerad säkerhet.

2.Prioriteten för den först nämn- da säkerheten i föregående punkt gäller:

a)även om säkerheten er- hölls eller registrerades med faktisk vetskap om den andra säkerheten;

b)även vad avser sådant

som innehavaren av den

73

Prop. 2017/18:117

first-mentioned interest

Bilaga 1

with such knowledge.

3.The buyer of an object acquires its interest in it:

a)subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and

b)free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.

4.The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

a)subject to an interest registered prior to the registration of the inter- national interest held by its conditional seller or lessor; and

b)free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that inter- est.

först registrerade säker- heten utgivit, med känne- dom om den andra säker- heten.

3.Köparen av ett objekt för- värvar sin rätt till objektet:

a)belastad med den säker- het som var registrerad när objektet förvärvas, och

b)fri från varje icke reg- istrerad säkerhet, även om köparen har känne- dom om sådan säkerhet.

4.Köparen till ett objekt med äganderättsförbehåll eller leasetagaren förvärvar rätten till objektet:

a)belastad med den säker- het som var registrerad före registreringen av den internationella säkerheten som säljaren med ägande- rättsförbehåll respektive leasegivaren har; och

b)fri från den säkerhet som inte var registrerade vid tidpunkten för förvärvet, även om köparen eller leasetagaren hade känne- dom om sådan säkerhet.

5.The priority of competing 5. Prioriteten mellan konkurrer-

interests or rights under this Article may be varied by agreement between the hold- ers of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordin- ation had been registered relating to that agreement.

ande säkerheter eller rättig- heter enligt denna artikel kan ändras genom avtal mellan innehavarna av sådana säker- heter, men förvärvaren av en efterställd säkerhet är inte bunden av ett avtal om efter- ställning, såvida inte avtalet var registrerat vid tidpunkten för överlåtelsen.

74

6.Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.

7.This Convention:

6.

Prioritet enligt denna artikel

Prop. 2017/18:117

 

ska även gälla för avkastning

Bilaga 1

 

från objektet.

 

7.

Konventionen:

 

a)does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and

a)påverkar inte en persons rätt till ett föremål, annat än objektet, som har installerats i ett objekt, om rätten till föremålet fanns före installationen, förutsatt att rätten till föremålet enligt tillämp- lig lag fortsätter att gälla även efter installationen; och

b)does not prevent the crea- tion of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

b)utgör inget hinder för uppkomsten av rättig- heter i ett föremål, annat än objektet, som tidigare har varit installerade på ett objekt, förutsatt att rätten har uppkommit enligt tillämplig lag.

Article 30

Artikel 30

Effects of insolvency

Verkan av insolvens

1.In insolvency proceedings against the debtor an inter- national interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Conven- tion.

1.I ett insolvensförfarande gent- emot gäldenären ska en inter- nationell säkerhet ge förmåns- rätt eller separationsrätt om säkerheten var registrerad i enlighet med Konventionen innan insolvensförfarandena inleddes.

2.Nothing in this Article im- 2. Inget i denna artikel ska på-

pairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

verka förmånsrätten eller separationsrätten för en inter- nationell säkerhet i ett insolv- ensförfarande om en sådan rätt ges enligt den tillämpliga lagen.

3.Nothing in this Article affects: 3. Inget i denna artikel ska

påverka:

a) any rules of law appli-

a) tillämpningen av kon-

75

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

cable in insolvency pro- ceedings relating to the avoidance of a trans- action as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

b)any rules of procedure relating to the enforce- ment of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administr- ator.

kursrättsliga regler om återvinning i konkurs; eller

b)tillämpningen av proces- suella regler gällande verkställighet av bättre rätt till egendom som in- solvensförvaltaren kon- trollerar eller utövar till- syn över.

Chapter IX

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation

Article 31

Effects of assignment

Kapitel IX

Överlåtelse av tillhörande rättig- heter och internationella säker- heter; subrogationsrättigheter

Artikel 31

Verkan av överlåtelse

1.Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

1.Såvida inte annat har avtalats mellan parterna, ska en över- låtelse av tillhörande rättig- heter som gjorts i enlighet med artikel 32, även innebära att det till förvärvaren över- låts:

a)

the related

international

a)

den tillhörande

inter-

 

interest; and

 

 

nationella

säkerheten;

 

 

 

 

och

 

 

b)

all the interests and

b)

samtliga säkerheter

och

 

priorities of

the assignor

 

prioriteringar

som

över-

 

under this Convention.

 

låtaren har enligt Kon-

 

 

 

 

ventionen.

 

 

2.Nothing in this Convention 2. Inget i Konventionen hindar

 

prevents a partial assignment

 

of the assignor’s associated

 

rights. In the case of such a

 

partial assignment the assig-

 

nor and assignee may agree as

 

to their respective rights con-

 

cerning the related internat-

 

ional interest

assigned under

76

the preceding

paragraph but

en partiell överlåtelse av över- låtarens tillhörande rättig- heter. Vid en sådan partiell överlåtelse är överlåtaren och förvärvaren fria att avtala om sina respektive rättigheter till den internationella säkerheten som överlåtits enligt före- gående punkt, dock inte på ett

not so as adversely to affect the debtor without its consent.

3.Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set- off available to the debtor against the assignee.

4.The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

5.In the case of an assignment by way of security, the assign- ed associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

sådant sätt

att gäldenärens

Prop. 2017/18:117

ställning

försämras

utan

Bilaga 1

dennes samtycke.

 

 

3.Med förbehåll för punkt 4 ska gäldenärens invändningar och rätt till kvittning gentemot förvärvaren avgöras enligt tillämplig lag.

4.Gäldenären får när som helst skriftligen, helt eller delvis, avsäga sig rätten till invänd- ningar och rätt till kvittning enligt föregående punkt. Detta gäller dock inte invändningar baserade på bedrägligt bete- ende från förvärvarens sida.

5.Om de tillhörande rättighet- erna har överlåtits till säkerhet för en förpliktelse, återgår de till överlåtaren, i den mån de finns kvar, när de förpliktelser som säkerställts genom överlåtelsen fullgjorts.

Article 32

Artikel 32

Formal requirements of assign-

Formkrav för överlåtelsen

ment

 

1.An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

a)is in writing;

b)enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

c)in the case of an assign- ment by way of security, enables the obligations secured by the assign- ment to be determined in accordance with the

1.En överlåtelse av tillhörande rättigheter medför överlåtelse av den internationella säker- heten i objektet endast om:

a)överlåtelsen ingås skrift- ligen;

b)överlåtelsen möjliggör identifiering av de till-

hörande rättigheterna som följer av avtalet; och

c)vid överlåtelse till säker- het för en förpliktelse, gör det möjligt att i

enlighet

med

protokollet

 

fastställa

de

förpliktelser

 

som säkerställs genom

77

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

Protocol but without the

överlåtelsen,

utan

att ett

need to state a sum or

belopp

eller

ett

högsta

maximum sum secured.

säkra

belopp

måste

 

anges.

 

 

 

2.An assignment of an inter- 2. En överlåtelse av en inter-

national interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

3.This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

nationell säkerhet som bildats eller föreskrivs i ett pantavtal är inte giltigt om inte alla eller vissa tillhörande rättigheter också överlåts.

3.Konventionen är inte tillämp- lig på en överlåtelse av till- hörande rättigheter, om inte överlåtelsen tillåter att den aktuella internationella säker- heten också överlåts.

Article 33

Artikel 33

Debtor’s duty to assignee

Gäldenärens förpliktelser gent-

 

emot förvärvaren

1.To the extent that associated rights and the related inter- national interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

1.I den omfattning tillhörande rättigheter och den inter- nationella säkerheten har överlåtits i enlighet med artik- larna 31 och 32, är gäldenären bunden av överlåtelsen och ska fullgöra de säkerställda förpliktelserna gentemot för- värvaren, om och endast om:

a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and

b) the notice identifies the

 

associated rights.

 

2.

Irrespective

of

any

other

 

ground on which payment or

 

performance

by

the

debtor

 

discharges

the

latter

from

 

liability, payment or perfor-

78

mance shall

be

effective for

a)gäldenären skriftligen har underrättats om överlåtel- sen av, eller på uppdrag av, överlåtaren; och

b)de tillhörande rättighet- erna identifieras i under- rättelsen.

2.Oberoende av andra grunder till att betalning eller fullgör- ande av förpliktelser från gäldenärens sida kan ske med befriande verkan, ska gälden- ären kunna fullgöra de säker-

this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

3.Nothing in this Article shall affect the priority of compe- ting assignments.

ställda

förpliktelserna med

Prop. 2017/18:117

befriande verkan om det sker i

Bilaga 1

enlighet

med

föregående

 

punkt.

 

 

 

3.Inget i denna artikel ska påverka prioritetsordningen mellan konkurrerande överlåt- elser.

Article 34

Default remedies in respect of assignment by way of security

Artikel 34

Åtgärder vid avtalsbrott i sam- band med överlåtelse som säker- het

In the event of default by the

Om

överlåtaren

underlåter att

assignor under the assignment of

fullgöra sina förpliktelser enligt en

associated rights and the related

överlåtelse av tillhörande rättig-

international interest made by way

heter och den aktuella inter-

of security, Articles 8, 9 and 11 to

nationella säkerheten, och överlåt-

14 apply in the relations between

elsen har gjorts till säkerhet för en

the assignor and the assignee (and,

förpliktelse, är artiklarna 8, 9 samt

in relation to associated rights,

11 till 14 tillämpliga på förhåll-

apply in so far as those provisions

andet mellan överlåtaren och för-

are capable of application to

värvaren (och, i fråga om tillhör-

intangible property) as if refer-

ande rättigheter, tillämpliga i den

ences:

utsträckning som

dessa artiklar

 

kan

tillämpas

immateriella

 

objekt) som om hänvisning:

a)to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

b)to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

a)till den säkerställda för- pliktelsen och säkerheten avsåg den förpliktelse som säkras genom över- låtelsen av de tillhörande rättigheterna och den internationella säkerheten samt den säkerhet som har bildas genom över- låtelsen;

b)till säkerhetshavaren eller borgenären och till säker- hetsställaren eller till gäldenären avsåg för- värvare respektive över- låtare;

c)to the holder of the

international

interest

were references

to the

c)till innehavare av den internationella säkerheten

avsåg förvärvaren; och

79

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

assignee; and

d)to the object were refer- ences to the assigned associated rights and the related international interest.

Article 35

Priority of competing assign- ments

d)till objektet avsåg de till- hörande rättigheterna och den aktuella internation- ella säkerheten.

Artikel 35

Företrädesordning mellan kon- kurrerande säkerhetsöver- låtelser

1.Where there are competing 1. Om det finns konkurrerande

assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the pro- visions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

överlåtelser av tillhörande rättigheter och minst en av överlåtelserna inkluderar den aktuella internationella säker- heten och är registrerad, ska bestämmelserna i artikel 29 tillämpas som om hänvisning till en registrerad säkerhet var hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande rättigheterna och den aktuella registrerade säkerheten, och som om hän- visning till en registrerad eller icke registrerad säkerhet var hänvisning till en registrerad eller icke registrerad över- låtelse.

2.Article 30 applies to an 2. Artikel 30 är tillämplig på en

assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

överlåtelse av tillhörande rättigheter som om hänvisning till en internationell säkerhet var hänvisning till en över- låtelse av de tillhörande rättigheterna och den aktuella internationella säkerheten.

Article 36 – Assignee’s priority

Artikel

36

Förvärvarens

with respect to associated rights

prioritet

avseende

tillhörande

 

 

 

 

 

rättigheter

 

 

 

 

1.

The assignee

of

associated

1. Förvärvaren

av

tillhörande

 

rights and the related inter-

rättigheter

och den

aktuella

 

national

interest

whose

internationella

säkerheten,

 

assignment has been reg-

vars

förvärv

har

registrerats,

 

istered only has priority under

har

endast

prioritet

enligt

80

Article

35(1)

over another

artikel 35(1) framför en annan

assignee of the associated

förvärvare av de tillhörande

Prop. 2017/18:117

rights:

rättigheterna:

Bilaga 1

a)if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

b)to the extent that the associated rights are related to an object.

a)om avtalet av vilket de tillhörande rättigheterna följer, anger att objektet utgör säkerhet för dem eller är knutet till dem; och

b)om de tillhörande rättig- heterna avser ett visst objekt.

2. For the purposes of sub-para-

2. Gällande (b) i föregående

graph (b) of the preceding

punkt, ska

de

tillhörande

paragraph, associated rights

rättigheterna

anses avse ett

are related to an object only to

visst objekt endast i den

the extent that they consist of

utsträckning de avser rätt till

rights to payment or perform-

betalning eller

fullgörande

ance that relate to:

som hänför sig till:

 

a)a sum advanced and utilised for the purchase of the object;

a)ett belopp som har ut- betalats och nyttjats för förvärvet av objektet;

b)a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been reg- istered;

c)the price payable for the object;

b)ett belopp som har ut- betalats och nyttjats för förvärvet av ett annat objekt, i vilket över- låtaren hade en annan internationell säkerhet, om överlåtaren överförde den säkerheten till för- värvaren och överlåtelsen har registrerats;

c)köpeskillingen för objekt- et;

d)the rentals payable in respect of the object; or

e)other obligations arising from a transaction refer- red to in any of the pre- ceding subparagraphs.

d)hyran för objektet; eller

e)andra förpliktelser som följer av en transaktion enligt denna punkt.

3. In all other cases, the priority

3. I alla andra fall

ska före-

 

of the competing assignments

trädesordningen för

konkurr-

 

of the associated rights shall

erande överlåtelser av tillhör-

81

Prop. 2017/18:117

be

determined

by

the

 

ande

rättigheter fastställas

Bilaga 1

applicable law.

 

 

 

 

 

enligt tillämplig lag.

 

 

 

Article 37

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 37

 

 

 

 

 

 

 

Effects of assignor’s insolvency

Verkan av överlåtarens insolv-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ens

 

 

 

 

 

 

 

 

The provisions of Article 30 apply

Bestämmelserna i artikel 30 är

 

to insolvency proceedings against

tillämpliga

insolvensförfaran-

 

the assignor as if references to the

den gentemot överlåtaren, som om

 

debtor were references to the

hänvisning

 

till

gäldenär

var

 

assignor.

 

 

 

 

 

 

 

hänvisning till överlåtaren.

 

 

Article 38

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 38

 

 

 

 

 

 

 

Subrogation

 

 

 

 

 

 

Subrogation

 

 

 

 

 

 

1. Subject to paragraph 2,

1. Med förbehåll för punkt 2 ska

 

nothing

in

 

this Convention

 

inget i den här Konventionen

 

affects

the

acquisition

of

 

påverka förvärvet av tillhör-

 

associated

 

rights

and

the

 

ande rättigheter och den aktu-

 

related

international

interest

 

ella internationella säkerheten

 

by legal or contractual sub-

 

genom lag- eller avtalsenlig

 

rogation under the applicable

 

subrogation.

 

 

 

 

law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The priority between any

2.

Prioriteringen

mellan

en

 

interest

within

the

preceding

 

säkerhet

som

omfattas

av

 

paragraph

and

a

competing

 

föregående

punkt

och

en

 

interest may be varied by

 

konkurrerande

säkerhet

kan

 

agreement in writing between

 

ändras

genom

skriftligt avtal

 

the holders of the respective

 

mellan

 

innehavarna

av

de

 

interests but an assignee of a

 

respektive

säkerheterna,

men

 

subordinated

interest

is

not

 

en förvärvare av en efterställd

 

bound by an agreement to

 

säkerhet är inte bunden av ett

 

subordinate

 

 

that

 

interest

 

avtal om efterställning, såvida

 

unless at the time of the

 

inte efterställningen var reg-

 

assignment

 

a

subordination

 

istrerad

 

vid

tidpunkten

för

 

had been registered relating to

 

överlåtelsen.

 

 

 

 

that agreement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter X

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel X

 

 

 

 

 

 

 

Rights or interests subject to

Rättigheter eller säkerheter som

 

declarations

 

by

Contracting

omfattas av förklaringar från de

 

States

 

 

 

 

 

 

 

 

fördragsslutande staterna

 

 

Article 39

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 39

 

 

 

 

 

 

 

Rights

having

priority

without

Rättigheter

som

har

prioritet

 

registration

 

 

 

 

 

 

 

utan registrering

 

 

 

82

1. A

Contracting

State

may

at

1.

En fördragsslutande

stat

får

any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:

a)those categories of non- consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State’s law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered inter- national interest, whether in or outside insolvency proceedings; and

när som helst, i en förklaring

Prop. 2017/18:117

som ska deponeras hos proto-

Bilaga 1

kollets

depositarie,

generellt

 

eller specifikt ange:

 

 

 

 

 

a) de

kategorier

av

legala

 

rättigheter

eller

säker-

 

heter (bortsett från rättig-

 

heter eller

säkerheter på

 

vilka artikel 40 är till-

 

lämplig)

som

 

enligt

 

statens

lag

har

prioritet

 

framför

en

säkerhet

till

 

ett

objekt likvärdig

med

 

säkerheten hos en inne-

 

havare

av

en

registrerad

 

internationell

 

säkerhet,

 

och som ska ha prioritet

 

framför

en

registrerad

 

internationell

 

säkerhet,

 

oavsett om det är fråga

 

om

insolvensförfarande

 

eller inte; och

 

 

 

 

 

b)that nothing in this Con- vention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.

b)att inget i den här Kon- ventionen ska påverka rätten för en stat, ett statligt organ, en mellan- statlig organisation eller en privat leverantör av offentliga tjänster att beslagta eller hålla kvar ett objekt enligt statens lagar, för betalning av skuld till sådant organ, organisation eller lever- antör, om skulden är direkt hänförlig till de tjänster som tillhanda- hållits beträffande objekt- et eller ett annat objekt.

2.A declaration made under the 2. En förklaring som avges

preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.

enligt föregående punkt kan utformas till att omfatta kate- gorier som uppkommer efter deponeringen av förklaringen.

3.A non-consensual right or int- 3. En legal rättighet eller säker-

erest has priority over an in- ternational interest if and only

het har prioritet framför en

 

internationell säkerhet om och

83

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

if the former is of a category covered by a declaration de- posited prior to the registrat- ion of the international inte- rest.

endast om den legala rättig- heten eller säkerheten tillhör en kategori som omfattas av en förklaring som har depon- erats före registreringen av den internationella säker- heten.

4.Notwithstanding the preced- 4. Trots föregående punkt får en

ing paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

fördragsslutande stat vid tid- punkten för ratificering, god- kännandet eller anslutningen till protokollet, förklara att en rättighet eller säkerhet i en kategori som omfattas av en förklaring som har avgetts enligt punkt 1 (a) ska ha prioritet framför en inter- nationell säkerhet som har registrerats före dagen för sådan ratificeringen, godkänn- andet eller anslutningen.

Article 40

 

 

Artikel 40

 

 

 

Registrable

non-consensual

Legala rättigheter eller säker-

rights or interests

 

heter som kan registreras

 

A Contracting State may at any

En fördragsslutande stat får när

time in a declaration deposited

som helst i en förklaring som

with the Depositary of the

deponeras hos protokollets depos-

Protocol list the categories of non-

itarie ange de kategorier av legala

consensual right or interest which

rättigheter eller säkerheter i alla

shall be registrable under this

kategorier av objekt som ska

Convention

as

regards any

kunna registreras enligt den här

category of object as if the right or

Konventionen

som om

dessa

interest were an

international

rättigheter eller säkerheter

var

interest and shall be regulated

internationella

säkerheter

och

ska

accordingly.

Such

a declaration

behandlas som sådana. En sådan

may be modified from time to

förklaring kan ändras över tiden.

time.

 

 

 

 

 

 

84

Chapter XI

Kapitel XI

 

Application of the Convention to

Konventionens tillämpning

sales

försäljning

 

Article 41

Artikel 41

 

Sale and prospective sale

Försäljning och framtida för-

 

säljning

 

This Convention shall apply to the

Den här Konventionen är tillämp-

sale or prospective sale of an

lig på försäljning eller framtida

object as provided for in the

försäljning av ett objekt i enlighet

Protocol with any modifications

med

protokollets bestämmelser,

therein.

med

de inskränkningar

som

 

framgår där.

 

Chapter XII

Kapitel XII

 

Jurisdiction

Jurisdiktion

 

Article 42

Artikel 42

 

Choice of forum

Val av forum

 

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

1.Subject to Articles 43 and 44, 1. Med förbehåll för artiklarna

the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Conven- tion, whether or not the chosen forum has a connec- tion with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

2.Any such agreement shall be in writing or otherwise con- cluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

Article 43

Jurisdiction under Article 13

1.The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Con- tracting State on the territory

43 och 44 ska de domstolar i en fördragsslutande stat som parterna i en transaktion har valt, ha behörighet att pröva alla framställningar som grundas på Konventions be- stämmelser, oavsett om den valda domstolen har anknyt- ning till parterna eller trans- aktionen. Sådan behörighet ska vara exklusiv, såvida inte parterna överenskommer om annat.

2.Avtal om domstols behörighet ska vara skriftligt eller annars uppfylla de formella krav som i lagen i den stat där den valda domstolen finns.

Artikel 43

Jurisdiktion enligt artikel 13

1.Domstolarna i en fördrags-

slutande stat, som utsetts av

 

parterna, och domstolarna i

 

den fördragsslutande stat där

85

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.

2.Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:

a)by the courts chosen by the parties; or

objektet finns, ska ha behörig- het att besluta om de åtgärder som anges i artikel 13(1)(a), (b), (c) och artikel 13(4) gäll- ande det objektet.

2.Behörighet att besluta om åtgärd som anses i artikel 13(1)(d) eller andra interim- istiska åtgärder enligt artikel 13(4) har:

a)de domstolar parterna har valt; eller

b) by the courts of a Con-

b) domstolarna i en för-

tracting State on the terri-

dragsslutande stat på vars

tory of which the debtor

territorium

gäldenären

is situated,

being

relief

befinner sig, varvid åt-

which, by the terms of

gärden enligt

villkoren i

the order granting it, is

beslutet, endast kan verk-

enforceable

only

in the

ställas i den fördrags-

territory of that Contract-

slutande statens territor-

ing State.

 

 

ium.

 

3.A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Con- tracting State or by arbitration.

Article 44

Jurisdiction to make orders against the Registrar

3.En domstol är behörig enligt de föregående punkterna, även om det slutliga avgöran- det av en framställan som avses i artikel 13(1) kommer att, eller får, göras av en domstol i en annan fördrags- slutande stat eller i skilje- förfarande.

Artikel 44

Behörighet att vidta åtgärder gentemot registratorn

1.The courts of the place in 1. Domstolarna som är belägna

which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

där registratorn har sitt huvudkontor ska ha exklusiv behörighet att pröva skade- ståndstalan, eller besluta om åtgärder, mot registratorn.

 

2. Where a person fails to

2. Om en person inte hörsammar

 

respond to a demand made

en framställan som görs enligt

 

under Article 25 and that

artikel 25 och personen inte

 

person has ceased to exist or

längre existerar eller inte kan

86

cannot be found for the pur-

påträffas för föreläggande att

pose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts refer- red to in the preceding para- graph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

upphäva

registreringen, ska

Prop. 2017/18:117

domstolarna som avses i före-

Bilaga 1

gående

punkt ha exklusiv

 

behörighet att på begäran av gäldenären eller den framtida gäldenären, förelägga registr- atorn att upphäva registrer- ingen.

3.Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of compe- tent jurisdiction requiring that person to procure the amend- ment or discharge of a reg- istration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

4.Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

Article 45

Jurisdiction in respect of insolv- ency proceedings

3.Om en person inte följer ett beslut av en domstol med be- hörighet enligt den här Kon- ventionen eller, om det rör sig om en nationell säkerhet, en behörig domstols beslut enligt vilket personen åläggs att änd- ra eller upphäva en registre- ring, får de domstolar som avses i punkt 1 förelägga reg- istratorn att vidta sådana åt- gärder som krävs för att verkställa beslutet.

4.Med förbehåll för föregående stycken får ingen domstol vidta åtgärder, meddela domar eller fatta beslut riktade mot registratorn.

Artikel 45

Behörighet vid insolvensförfar- anden

The provisions of this Chapter are

Bestämmelserna i detta kapitel är

not applicable to insolvency

inte tillämpliga på insolvens-

proceedings.

förfaranden.

87

Prop. 2017/18:117 Chapter XIII

 

 

 

 

Kapitel XIII

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationship with other Conven-

Förhållande till andra konvent-

tions

 

 

 

 

ioner

 

 

 

 

 

 

Article 45 bis

 

 

 

 

Artikel 45 bis

 

 

 

 

 

Relationship

with

the

United

Förhållande till FN:s konvention

Nations

Convention

 

on

om

överlåtelse av

fordringar

theAssignment of Receivables in

inom internationell handel

 

International Trade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Convention shall prevail over

Konventionen

 

ska

ha företräde

the United Nations Convention on

framför FN:s

konvention

om

the Assignment of Receivables in

överlåtelse

av

fordringar

inom

International

Trade,

opened

for

internationell

handel,

öppen för

signature in New York on 12

undertecknande i New York den

December 2001, as it relates to the

12 december 2001, i den utsträck-

assignment of receivables

which

ning den avser överlåtelsen av

are associated rights related to

fordringar

som

utgör

tillhörande

international

interests

in

aircraft

rättigheter

avseende

internation-

objects, railway rolling stock and

ella

säkerheter

i

luftfartsobjekt,

space assets.

 

 

 

 

rullande

järnvägsmateriel

och

 

 

 

 

 

rymdobjekt.

 

 

 

 

 

Article 46

 

 

 

 

Artikel 46

 

 

 

 

 

 

Relationship

with

 

the

Förhållande

 

till

Unidroits

UNIDROIT

Convention

on

konvention

om

internationell

International Financial Leasing

finansiell leasing

 

 

 

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988.

Protokollet får fastställa förhållandet mellan Konventionen och Unidroits konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988.

 

Chapter XIV

Kapitel XIV

 

 

 

Final provisions

Slutbestämmelser

 

 

 

Article 47

Artikel 47

 

 

 

Signature, ratification, accept-

Undertecknande,

ratifikation,

 

ance, approval or accession

godtagande, godkännande

eller

 

 

anslutning

 

 

 

1. This Convention shall be

1. Den här Konventionen är

 

open for signature in Cape

öppen för undertecknande i

 

Town on 16 November 2001

Kapstaden den 16 november

 

by States participating in the

2001 av de stater som deltar i

 

Diplomatic Conference to

diplomatkonferensen i

Kap-

88

Adopt a Mobile Equipment

staden den 29 oktober till den

Convention

and

an Aircraft

 

16

november 2001

för

an-

Prop. 2017/18:117

Protocol held at Cape Town

 

tagande

av

en

konvention

Bilaga 1

from 29 October to 16

 

avseende mobilt lösöre och ett

 

November

2001.

After 16

 

luftfartsprotokoll.

Efter

den

 

November 2001, the Convent-

 

16 november 2001 ska Kon-

 

ion shall be open to all States

 

ventionen

vara

öppen

för

 

for signature at the Head-

 

undertecknande

av samtliga

 

quarters of

the International

 

stater vid sätet för Inter-

 

Institute for the Unification of

 

nationella

 

institutet

för

 

Private Law (UNIDROIT) in

 

harmonisering av privaträtten

 

Rome until it enters into force

 

(Unidroit) i Rom tills den

 

in accordance with Article 49.

 

träder i kraft i enlighet med

 

 

 

 

 

artikel 49.

 

 

 

 

 

2. This Convention shall be

2.

Den

här

Konventionen

ska

 

subject to ratification, accept-

 

ratificeras, godtas eller god-

 

ance or approval by States

 

kännas av de stater som

 

which have signed it.

 

undertecknat den.

 

 

 

 

3. Any State which does not sign

3.

Alla

stater

som

inte

under-

 

this Convention may accede

 

tecknar Konvention

får

när

 

to it at any time.

 

 

som helst därefter ansluta sig

 

 

 

 

 

till den.

 

 

 

 

 

 

4.Ratification, acceptance, ap- 4. Ratifikation, godtagande, god-

proval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

kännande eller anslutning får effekt genom deponering av ett formellt dokument därom hos depositarien.

Article 48

Artikel 48

 

Regional Economic Integration

Regionala

organisationer för

Organisations

ekonomisk integration

1.A Regional Economic Inte- 1. En regional organisation för

gration Organisation which is constituted by sovereign Stat- es and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Inte- gration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States

ekonomisk

integration,

som

 

utgörs av suveräna stater och

 

är behörig vad avser vissa

 

frågor som regleras i Kon-

 

ventionen

får

underteckna,

 

godta och godkänna Konvent-

 

ionen eller ansluta sig till den.

 

I sådana fall ska den regionala

 

organisationen för ekonomisk

 

integration ha samma rättig-

 

heter och skyldigheter som en

 

fördragsslutande

stat,

i

den

 

utsträckning organisationen är

 

behörig i frågor som regleras i

 

Konventionen.

När

antalet

 

fördragsslutande

stater

ska

89

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

räknas enligt Konventionen, ska den regionala organisa- tionen för ekonomisk integra- tion inte räknas som en för- dragsslutande stat i tillägg till de medlemsstater som är fördragsslutande stater.

2.The Regional Economic Inte- 2. Vid undertecknandet, godtag-

gration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Orga- nisation by its Member States. The Regional Economic Inte- gration Organisation shall promptly notify the Deposit- ary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this para- graph.

andet, godkännandet eller an- slutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration lägga fram en för- klaring för depositarien gäll- ande de frågor som regleras i Konventionen, vilka med- lemsstaterna delegerat sin be- hörighet till organisationen. Den regionala organisationen för ekonomisk integration ska utan dröjsmål underrätta de- positarien om alla eventuella ändringar i behörighetsdeleg- eringen, inkluderande nya behörighetsdelegeringar.

 

3. Any reference to a “Contract-

 

ing

State”

or

“Contracting

 

States” or “State Party” or

 

“States

Parties”

in this

 

Convention applies equally to

 

a

Regional

 

Economic

 

Integration

 

Organisation

 

where the context so requires.

 

Article 49

 

 

 

 

 

Entry into force

 

 

 

 

1. This Convention enters into

 

force on the first day of the

 

month following the expira-

 

tion of three months after the

 

date of the deposit of the third

 

instrument

of

 

ratification,

 

acceptance, approval or acces-

 

sion

but

only

as

regards a

90

category of objects to which a

3.Hänvisningar till fördrags- slutande stat, fördragsslutande stater, stat som är part eller stater som är parter i Kon- ventionen ska gälla även för en regional organisation för ekonomisk integration när detta framgår av samman- hanget.

Artikel 49

Ikraftträdande

1.Den här Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag då det tredje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslut- ningsinstrumentet deponerats, dock endast i fråga om en

Protocol applies:

a)as from the time of entry into force of that Proto- col;

b)subject to the terms of that Protocol; and

c)as between States Parties to this Convention and that Protocol.

kategori av objekt på vilken

Prop. 2017/18:117

ett protokoll är tillämpligt:

Bilaga 1

a)från och med nämnda protokolls ikraftträdande;

b)i enlighet med nämnda protokolls bestämmelser; och

c)mellan de stater som är parter till Konventionen och nämnda protokoll.

2.

For

other

States

this

Con-

2. För övriga stater träder

 

 

vention enters into force on

 

Konventionen

i

 

kraft

den

 

 

the first day of the month

 

första dagen i den månad som

 

 

following the

expiration

of

 

följer efter det att tre månader

 

 

three months after the date of

 

förflutit efter dagen då statens

 

 

the deposit of their instrument

 

ratifikations-,

godtagande-,

 

 

of

ratification,

acceptance,

 

godkännande- eller anslut-

 

 

approval or accession but only

 

ningsinstrumentet

deponerats,

 

 

as regards a category of

 

dock endast i fråga om en

 

 

objects to which a Protocol

 

kategori av objekt på vilken

 

 

applies and subject, in relation

 

ett

protokoll

är

 

tillämpligt

 

 

to such Protocol, to the

 

och, i fråga om detta proto-

 

 

requirements

 

of

 

sub-

 

koll, i enlighet med de villkor

 

 

paragraphs (a), (b) and (c) of

 

som avses i styckena a–c i

 

 

the preceding paragraph.

 

 

föregående punkt.

 

 

 

 

Article 50

 

 

 

 

 

 

Artikel 50

 

 

 

 

 

 

 

Internal transactions

 

 

 

 

Interna transaktioner

 

 

 

 

1.

A Contracting

State

may,

at

1.

En

fördragsslutande stat

får

 

 

the

time

of

 

ratification,

 

vid

ratifikationen,

godtagan-

 

 

acceptance,

approval

of,

or

 

det, godkännandet av proto-

 

 

accession

to

the

Protocol,

 

kollet

eller

anslutningen

till

 

 

declare that this

Convention

 

detta förklara

att

Konvention

 

 

shall not apply to a trans-

 

inte ska tillämpas på en

 

 

action which is an internal

 

transaktion som är intern i

 

 

transaction in relation to that

 

förhållande till denna stat i

 

 

State with regard to all types

 

fråga om alla eller vissa typer

 

 

of objects or some of them.

 

 

av objekt.

 

 

 

 

 

 

2.

Notwithstanding

the

preced-

2.

Föregående

stycke

till trots

 

 

ing paragraph, the provisions

 

ska bestämmelserna i artik-

 

 

of Articles 8(4), 9(1), 16,

 

larna 8(4), 9(1), 16, kapitel V,

 

 

Chapter V, Article 29, and

 

artikel

29

 

och

samtliga

 

 

any

provisions

of

this

 

bestämmelser i den här Kon-

 

 

Convention

 

relating

 

to

 

ventionen

om

registrerade

91

Prop. 2017/18:117

registered interests shall apply

säkerheter tillämpas på en

Bilaga 1

to an internal transaction.

intern transaktion.

3.Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.

3.Om ett meddelande om nationell säkerhet har regi- strerats i det internationella registret, ska prioriteten för innehavaren av denna säker- het enligt artikel 29 inte påverkas av att denna säkerhet innehas av en annan person till följd av överlåtelse eller subrogation enligt tillämplig lag.

Article 51

Artikel 51

Future Protocols

Kommande protokoll

1.The Depositary may create working groups, in co- operation with such relevant non- governmental organi- sations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.

1.Depositarien får inrätta arbetsgrupper, vilka i sam- arbete med sådana icke- statliga organisationer som depositarien finner lämpliga, ska utvärdera möjligheten att utvidga tillämpningen av den här Konventionen, genom ett eller flera protokoll, till att omfatta objekt i någon annan kategori av identifierbart mobilt lösöre av stort värde, jämte tillhörande rättigheter, än de kategorier som anges i artikel 2(3).

2.The Depositary shall com- 2. Depositarien ska överlämna

 

municate the text of any

 

preliminary

draft

Protocol

 

relating to a category of

 

objects prepared by such a

 

working group to all States

 

Parties to this Convention, all

 

member

States

of

the

 

Depositary, member States of

 

the United Nations which are

 

not

members

of

the

 

Depositary

and the

relevant

 

intergovernmental

organi-

 

sations, and shall invite such

92

States

and

organisations

to

texten till varje preliminärt utkast till protokoll avseende en kategori av objekt som utarbetats av en sådan arbets- grupp till alla stater som är parter i Konventionen, alla stater som är medlemmar hos depositarien, alla medlems- stater i Förenta Nationerna som inte är medlemmar hos depositarien och alla relevanta mellanstatliga organisationer, och anmoda dessa stater och organisationer att delta i

participate in intergovern- mental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.

mellanstatliga förhandlingar i

Prop. 2017/18:117

avsikt att utarbeta utkast till

Bilaga 1

protokoll med utgångspunkt i

 

ett sådant preliminärt utkast

 

till protokoll.

 

3.The Depositary shall also 3. Depositarien ska även över-

communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non- governmental organisations as the Depositary considers app- ropriate. Such non-govern- mental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to par- ticipate as observers in the preparation of a draft Proto- col.

lämna texten till varje preli- minärt utkast till protokoll som utarbetats av en sådan arbetsgrupp till de icke- statliga organisationer som depositarien finner lämpliga. Dessa icke-statliga organi- sationer ska anmodas att utan dröjsmål för depositarien lägga fram sina synpunkter på texten och att som observatör- er delta i utarbetandet av ett utkast till protokoll.

4. When the competent bodies of

4.

När

depositariens

behöriga

 

the Depositary adjudge such a

 

organ fastställer att ett sådant

 

draft

Protocol

ripe

for

 

utkast till protokoll är färdigt

 

adoption, the Depositary shall

 

att

antas

ska

depositarien

 

convene a diplomatic confer-

 

sammankalla

en

 

diplomat-

 

ence for its adoption.

 

 

konferens

för

antagande

av

 

 

 

 

 

 

 

protokollet.

 

 

 

 

5.

Once

such

a

Protocol

has

5. Med förbehåll för punkt 6 ska

 

been

adopted,

subject

to

 

den här Konventionen, när ett

 

paragraph 6, this Convention

 

protokoll

har

antagits, vara

 

shall apply to the category of

 

tillämplig på den kategori av

 

objects covered thereby.

 

 

objekt som avses i nämnda

 

 

 

 

 

 

 

protokoll.

 

 

 

 

 

6.

Article

45

bis

of this Con-

6.

Artikel 45 bis

i

den

här

 

vention applies to such a

 

Konventionen är tillämplig på

 

Protocol only if specifically

 

ett protokoll endast om detta

 

provided for in that Protocol.

 

uttryckligen

föreskrivs

i

 

 

 

 

 

 

 

protokollet.

 

 

 

 

Article 52

 

 

 

 

Artikel 52

 

 

 

 

 

Territorial units

 

 

Territoriella enheter

 

 

 

1.If a Contracting State has 1. Om en fördragsslutande stat

territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the

har territoriella enheter i vilka

 

olika rättssystem är tillämp-

 

liga på frågor som regleras i

93

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, accept- ance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

2.Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Conven- tion applies.

3.If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.

den här Konventionen, får den vid ratifikationen, godtag- andet, godkännandet eller anslutningen förklara att den här Konventionen ska var tillämplig i alla dess territori- ella områden, eller endast i någon eller några av dessa, och får när som helst ändra denna förklaring genom att avge en ny förklaring.

2.I en sådan förklaring ska det uttryckligen anges i vilka territoriella områden den här Konventionen ska var till- lämplig.

3.Om en fördragsslutande stat inte har avgett någon förklar- ing enligt punkt 1, ska den här Konventionen tillämpas på alla territoriella områden i staten.

4.Where a Contracting State 4. Om en fördragsslutande stat

extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declar- ations made in respect of one territorial unit may be differ- ent from those made in resp- ect of another territorial unit.

utsträcker tillämpningen av Konventionen till att omfatta en eller flera av sina territori- ella områden, får förklaringar som kan avges enligt Kon- ventionen, avges i fråga om var och en av dessa territor- iella områden, och avgivna förklaringar gällande ett terri- toriellt område kan ha en annan lydelse än de som har avgetts gällande ett annat territoriellt område.

5.If by virtue of a declaration 5. Om Konventionen enligt en

 

under paragraph

1, this

 

Convention extends to one or

 

more territorial units of a

 

Contracting State:

 

 

a) the debtor is considered

 

to be situated in a Con-

 

tracting State only if it is

94

incorporated or

formed

förklaring som har avgetts enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella områden i en fördragsslutande stat:

a)ska gäldenären anses finnas i en fördragsslut- ande stat endast om gäldenären bildats enligt

under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habi- tual residence in a terri- torial unit to which this Convention applies;

b)any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and

c)any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the admi- nistrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.

lagen

i

ett

territoriellt

Prop. 2017/18:117

område på vilken Kon-

Bilaga 1

ventionen

ska

tillämpas,

 

eller

om

gäldenären har

 

sitt

säte,

huvudkontor,

 

driftställe

eller

hemvist i

 

ett territoriellt

område

 

inom

vilket

Konvention-

 

en ska tillämpas;

 

b)ska varje hänvisning till objektets läge i en för- dragsslutande stat avse objektets läge i ett terri- toriellt område inom vilket Konventionen ska tillämpas; och

c)ska varje hänvisning till administrativa myndig- heter i den fördrags- slutande staten uppfattas som de behöriga admini- strativa myndigheterna i det territoriella området inom vilket Konvent- ionen ska tillämpas.

Article 53

 

 

 

 

 

Artikel 53

 

 

 

 

 

 

Determination of courts

 

 

Fastställande av domstolar

 

 

A Contracting State may, at the

En fördragsslutande stat får vid

 

time

of

ratification,

acceptance,

ratifikationen,

godtagandet, god-

 

approval of, or accession to the

kännandet

av

protokollet

eller

 

Protocol,

declare

the

relevant

anslutningen

till

detta

förklara

 

“court” or “courts” for the

vilken eller vilka domstolar som är

 

purposes of Article 1 and Chapter

relevanta

vid

tillämpningen

av

 

XII of this Convention.

 

 

artikel 1 och kapitel XII i den här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konventionen.

 

 

 

 

 

Article 54

 

 

 

 

 

Artikel 54

 

 

 

 

 

 

Declarations regarding remedies

Förklaringar om åtgärder

 

 

1.

A Contracting

State

may,

at

1. En

fördragsslutande

stat

får

 

 

the

time

of

 

ratification,

vid

ratifikationen, godtagan-

 

 

acceptance,

approval of,

or

det, godkännandet av proto-

 

 

accession

to

the

Protocol,

kollet

eller

anslutningen

till

 

 

declare that while the charged

detta förklara att säkerhets-

 

 

object is situated within, or

havaren, när

den säkerställda

 

 

controlled

from

its

territory

tillgången är belägen på dess

95

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

2.A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this leave of the court.

territorium eller kontrolleras därifrån, inte får leasa ut tillgången inom territoriet.

2.En fördragsslutande stat ska vid ratifikationen, godtagan- det, godkännandet av proto- kollet eller anslutningen till detta förklara om en åtgärd, som står till borgenärens för- fogande enligt en bestämm- else i Konventionen och vars verkställighet enligt dessa be- stämmelser inte förutsätter en framställan hos domstol, får vidtas endast efter domstolens samtycke.

Article 55

Artikel 55

Declarations regarding relief

Förklaringar om interimistiska

pending final determination

åtgärder före avgörande av sak-

 

fråga

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, god- kännandet av eller anslutningen till protokollet, förklara att staten inte, eller endast delvis, kommer att tillämpa bestämmelserna i artikel 13 eller artikel 43 eller båda. Av förklaringen måste framgå under vilka förutsättningar bestämmelserna i den relevanta artikeln kommer att tillämpas, om de ska tillämpas delvis, eller vilka andra interimistiska åtgärder som kommer att tillämpas.

Article 56

Artikel 56

Reservations and declarations

Reservationer och förklaringar

1.

No reservations may be made

 

to this

Convention

but

 

declarations

authorised

by

 

Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54,

 

55, 57, 58 and 60 may be

 

made in

accordance

with

 

these provisions.

 

2.

Any declaration or subsequent

96

declaration or any withdrawal

1.Ingen reservation får göras mot den här Konvention, men förklaringar som är tillåtna enligt artiklarna 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

2.Varje förklaring, efterföljande förklaring eller återkallande

of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.

av förklaring enligt den här

Prop. 2017/18:117

Konventionen ska anmälas

Bilaga 1

skriftligen till depositarien.

 

Article 57

Artikel 57

Subsequent declarations

Efterföljande förklaringar

1.A State Party may make a 1. En fördragsslutande stat får

subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

när som helst avge en efter- följande förklaring, med undantag av förklaringar till artikel 60, efter dagen för Konventionens ikraftträdande i förhållande till den aktuella staten, genom en anmälan därom till depositarien.

2. Any such subsequent declara-

2.

En

sådan

efterföljande

för-

 

tion shall take effect on the

 

klaring får verkan den första

 

first day of the month follow-

 

dagen i den månad som följer

 

ing the expiration of six

 

efter det att sex månader

 

months after the date of

 

förflutit från och med den dag

 

receipt of the notification by

 

då depositarien mottagit an-

 

the

Depositary.

Where

a

 

mälan. Om det i anmälan

 

longer period for that declara-

 

anges att förklaringen ska få

 

tion to take effect is specified

 

verkan först efter en längre

 

in the notification, it shall take

 

tid, ska förklaringen få verkan

 

effect upon the expiration of

 

när

den angivna

tidsperioden

 

such

longer

period

after

 

har förflutit från det att

 

receipt of the notification by

 

depositarien

 

mottagit

 

the Depositary.

 

 

 

 

 

anmälan.

 

 

 

 

 

3. Notwithstanding the previous

3.

Trots föregående stycken ska

 

paragraphs, this

Convention

 

Konventionen

fortsätta

att

 

shall continue to apply, as if

 

tillämpas som om en sådan

 

no such subsequent declara-

 

efterföljande

förklaring

inte

 

tions had been made, in

 

har avgetts, i fråga om alla

 

respect of all rights and

 

rättigheter

eller

säkerheter

 

interests arising prior to the

 

som uppkommit före den dag

 

effective date of any such

 

den

 

efterföljande

 

subsequent declaration.

 

 

 

förklaringen fick verkan.

 

 

Article 58

 

 

 

 

Artikel 58

 

 

 

 

 

Withdrawal of declarations

 

Återkallande av förklaringar

 

1. Any State Party having made

1. Alla de stater som är parter

 

a declaration under this Con-

 

och har avgett en förklaring

 

vention, other than a declara-

 

enligt Konventionen,

med

 

tion

authorised

under

Article

 

undantag av en sådan förklar-

 

60, may withdraw it

at

any

 

ing

som

får

avges enligt

97

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

time by notifying the Deposit- ary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

artikel 60, får när som helst återkalla den genom en an- mälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

2.Notwithstanding the previous 2. Trots föregående stycke ska

paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Konventionen fortsätta att tillämpas som om en sådan förklaring inte har återkallats, i fråga om alla rättigheter eller säkerheter som uppkommit före den dag då återkallandet fick verkan.

Article 59

Artikel 59

Denunciations

Uppsägning

1. Any

State

Party

may

1. Alla stater som är parter får

denounce this Convention by

säga upp Konventionen gen-

notification in writing to the

om en skriftlig anmälan till

Depositary.

 

 

depositarien.

2.Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.

3.Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

2.En sådan uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader har förflutit från och med den dag då deposit- arien mottog anmälan.

3.Trots föregående stycken ska den här Konventionen fort- sätta att tillämpas som om en uppsägning inte hade skett, i fråga om alla rättigheter och säkerheter som uppkommit före den dag då uppsägningen fick verkan.

Article 60

Artikel 60

 

Transitional provisions

Övergångsbestämmelser

1.

Unless otherwise declared by

1. Såvida inte en

fördragsslut-

 

a Contracting State at any

ande stat vid något tillfälle

98

time, the Convention does not

förklarar något

annat, ska

apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.

Konventionen inte tillämpas

Prop. 2017/18:117

på en redan befintlig rättighet

Bilaga 1

eller säkerhet, vilken behåller

 

den prioritet den hade enligt

 

tillämplig lag innan den dag

 

då Konventionen fick verkan.

 

2. For

the purposes

of Article

2. För tillämpningen

av

artikel

1(v)

and of

determining

1(v) och för fastställande av

priority under this Conven-

prioritet enligt

den

här

tion:

 

 

Konventionen:

 

 

a)“effective date of this Convention” means in relation to a debtor the time when this Conven- tion enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, which- ever is the later; and

b)the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

a)avses med ”den dag då

Konventionen fick verk- an” i fråga om gälde- nären, antingen den tid- punkt då Konventionen träder i kraft eller den tidpunkt då den stat i vilken gäldenären be- finner sig blir fördrags- slutande stat, varvid den dag som infaller sist ska gälla; och

b)ska gäldenären anses befinna sig i en stat i vil- ken dennes huvudkontor är beläget eller, om denne saknar huvudkontor, dennes driftställe, eller om gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne saknar driftställe, dennes hem- vist är beläget.

3. A Contracting State may in its

3. En fördragsslutande stat får i

 

declaration under paragraph 1

en förklaring enligt punkt 1

 

specify a date, not earlier than

ange ett datum som ska infalla

 

three years after the date on

tidigast tre år efter den dag då

 

which

the

 

declaration

förklaringen får verkan, från

 

becomes effective, when this

och med vilket Konventionen

 

Convention and

the Protocol

och protokollet ska tillämpas,

 

will

become

applicable,

for

i fråga om fastställandet av

 

the

purpose

of

determining

prioritet, inbegripet skydd av

 

priority, including the protec-

varje redan befintlig prioritet,

 

tion of any existing priority,

på redan befintliga rättigheter

 

to pre-existing rights or

eller säkerheter som bildats

 

interests

arising

under

an

enligt ett avtal som ingåtts när

99

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in sub- paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.

gäldenären befann sig i en stat enligt punkt 2(b), dock endast i den utsträckning och på det sätt som anges i nämnda förklaring.

Article 61

Artikel 61

Review Conferences, amend-

Konferenser för utvärdering,

ments and related matters

ändringar och därtill hörande

 

frågor

1.The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

1.Depositarien ska varje år, eller med annat lämpligt tids- intervall, utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den inter- nationella ordning som in- rättas genom Konventionen fungerar i praktiken. Deposit- arien ska utarbeta rapporterna med beaktande av tillsyns- myndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

2.At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conf- erences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

a)the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitat- ing the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

2.På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter ska depositarien i samråd med tillsynsmyndig- heten anordna återkommande utvärderingskonferenser för dessa stater för genomgång av:

a)hur Konventionen till- lämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhet i tillgångar och leasing av objekt som faller inom Konvent- ionens tillämpnings- område faktiskt under- lättas genom Konven- tionen;

100

b) the judicial interpretation

b) den juridiska tolkningen

given to, and the applica- tion made of the terms of this Convention and the regulations;

c)the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Super- visory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

d)whether any modifi- cations to this Conven- tion or the arrangements relating to the Inter- national Registry are desirable.

3.Subject to paragraph 4, any amendment to this Convent- ion shall be approved by at least a two- thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when rati- fied, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

4.Where the proposed amend- ment to this Convention is intended to apply to more than one category of equip- ment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Con- ference referred to in paragraph 2.

och tillämpningen av Konventionen och regelverket;

c)det internationella registr- eringssystemets funktion, registratorns utförande och tillsynsmyndighetens tillsyn över registratorn, på grundval av tillsyns- myndighetens rapporter; och

d)huruvida det är önskvärt med någon förändring av den här Konventionen eller bestämmelserna om det internationella registr- et.

3.Med förbehåll för punkt 4 ska varje ändring av den här Kon- ventionen godkännas av minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående stycke, och träder sedan i kraft i förhållande till de stater som har ratificerat, godtagit eller godkänt denna sedan den ratificerats, god- tagits eller godkänts av tre stater i enlighet med be- stämmelserna i artikel 49 om Konventionens ikraftträdande.

4.Om avsikten är att den föreslagna ändringen av Kon- ventionen ska tillämpas på mer än en kategori av utrust- ning, ska den likaledes god- kännas av minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter i varje protokoll och som deltar vid konferensen enligt punkt 2.

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

101

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

Article 62

Artikel 62

Depositary and its functions

Depositarien och dess uppgifter

1.Instruments of ratification, 1. Ratifikations-, godtagande-,

acceptance,

approval

or

godkännande- och anslut-

accession shall be deposited

ningsinstrument ska depo-

with the International Institute

neras

hos Internationella

for the Unification of Private

institutet för harmonisering av

Law (UNIDROIT), which is

privaträtten (Unidroit), nedan

hereby

designated

the

kallad depositarien.

Depositary.

 

 

 

 

2.The Depositary shall:

a)inform all Contracting States of:

(i)each new signature or deposit of an instrument of ratifi- cation, acceptance, approval or access- ion, together with the date thereof;

2.Depositarien ska:

a)underrätta alla fördrags- slutande stater om:

(i)varje nytt underteck- nande eller varje ny deponering av ratifi- kations-, godtag- ande-, godkännande- eller anslutningsin- strument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering;

(ii) the date of entry into force of this Con- vention;

(iii) each

declaration

made

in accordance

with

this Conven-

tion,

together with

the date thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(v)

the

notification

of

 

any

denunciation

of

 

this

 

Convention

 

together

with

the

 

date

thereof and

the

102

date

on

which

it

(ii)om datum för Kon- ventionens ikraft- trädande;

(iii)om varje förklaring som avges enligt Konventionen och om datum för denna förklaring;

(iv)om varje återkall- ande eller ändring av

förklaringar, samt om datum för sådant återkallande eller sådan ändring; och

(v)om varje anmälan om uppsägning av Konvention samt om datum för sådan uppsägning och om dag den får verkan;

takes effect;

b)transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;

c)provide the Supervisory Authority and the Reg- istrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit there- of, of each declaration or withdrawal or amend- ment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notifi- cation thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

d)perform such other functions customary for depositaries.

b)överlämna bestyrkta av- skrifter av Konventionen till alla fördragsslutande stater,

c)förse tillsynsmyndigheten och registratorn med av- skrifter av alla ratifika- tions-, godtagande-, god- kännande- eller anslut- ningsinstrument, under- rätta dem om dagen för deponering av dessa, om alla förklaringar, återkall- anden och ändringar av förklaringar samt om alla anmälningar om uppsäg- ning, med uppgift om datum för dessa anmäl- ningar, så att uppgifterna i dessa är enkelt och fullständigt tillgängliga, och

d)utföra de övriga uppgifter som normalt åligger depositarier.

IN WITNESS

WHEREOF

the

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV

undersigned

Plenipotentiaries,

har

undertecknade

befullmäktig-

having been duly authorised, have

ade ombud med stöd av veder-

signed this Convention.

 

börliga

fullmakter

undertecknat

 

 

 

denna konvention.

 

DONE at Cape Town, this six-

I Kapstaden den sextonde novem-

teenth day of November, two

ber tvåtusen ett i ett enda exemplar

thousand and one, in a single

engelska, arabiska, kinesiska,

original in the English, Arabic,

franska, ryska och spanska språk-

Chinese, French, Russian

and

en, vilka texter alla har lika giltig-

Spanish languages, all texts being

het, vilken giltighet träder i kraft

equally authentic, such authenti-

när

konferensens

gemensamma

city to take effect upon verifica-

sekretariat under överinseende av

tion by the Joint Secretariat of the

konferensens ordförande inom 90

Conference under the authority of

dagar från och med dagen för

the President of the Conference

denna akt har kontrollerat den

within ninety days hereof as to the

inbördes

överensstämmelsen

conformity of the texts with one

mellan dessa texter.

 

another.

 

 

 

 

 

 

Prop. 2017/18:117

Bilaga 1

103

Prop. 2017/18:117

Bilaga 2

Protokoll till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel

LUXEMBOURG PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO RAILWAY ROLLING STOCK

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL

CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile

Equipment (the “Convention”) as it relates to railway rolling stock, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

LUXEMBURGPROTOKOLLET OM SÄRSKILDA FRÅGOR RÖRANDE RULLANDE JÄRNVÄGSMATERIEL TILL KONVENTIONEN OM INTER- NATIONELLA SÄKER- HETSRÄTTER I LÖSA SAKER

DE STATER SOM ÄR PARTER I DETTA PROTOKOLL,

SOM ANSER att konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (konventionen), mot bak- grund av konventionens syften såsom dessa kommer till uttryck i konventionens ingress, bör imple- menteras i den utsträckning den är tillämplig på rullande järnvägs- materiel,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of railway rolling stock and their finance,

SOM ÄR MEDVETNA OM be- hovet av att anpassa konventionen för att möta de särskilda krav som gäller för rullande järnvägsmateriel och finansieringen av sådan materiel,

HAVE AGREED upon the following provisions relating to railway rolling stock:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article I – Defined terms

1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.

104

HAR ENATS OM följande be- stämmelser om rullande järn- vägsmateriel:

Kapitel I

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Artikel I Definitioner

1. Om inte annat framgår av sam- manhanget ska termer som defini- eras i konventionen ha samma betydelse i detta protokoll.

2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

(a)“guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;

(b)“guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(c)“insolvency-related event” means:

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

Prop. 2017/18:117 2. I detta protokoll har följande Bilaga 2

termer den betydelse som anges nedan:

a)borgensförbindelse: överens- kommelse varigenom en part förbinder sig som borgensman eller lämnar en garanti,

b)borgensman: en person som för att sörja för det rätta fullgörandet av varje förpliktelse gentemot en borgenär enligt ett pantavtal eller annat avtal, går i borgen eller ställer eller låter utfärda en garanti, letter of credit eller varje annan form av kreditförsäkring,

c)insolvenssituation:

i) inledande av insolvensförfaranden, eller

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor’s right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;

(d)“primary insolvency juris- diction” means the Contracting State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor’s statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(e)“railway rolling stock” means vehicles movable on a fixed railway track or directly on, above or below a guideway, together with

ii) gäldenärens besked om in- ställelse av betalningar, eller faktisk inställelse av betalningar i de fall borgenären är förhindrad att inleda ett insolvensförfarande mot gäldenären eller är förhindrad enligt lag eller efter en statlig åtgärd att vidta åtgärder enligt konventionen,

d)stat med primär jurisdiktion över insolvensärende: fördragsslutande stat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen, vilken för detta ändamål ska anses vara den stat där gäldenären har sitt registrerade säte, eller, om sådant saknas, den stat där bolaget är bildat, om inte annat påvisas

e)rullande järnvägsmateriel: fordon

som förflyttas på ett fast

 

järnvägsspår,

eller

direkt på,

över

 

eller under

en

styrbana,

till-

105

Prop. 2017/18:117

Bilaga 2

traction systems, engines, brakes, axles, bogies, pantographs, accessories and other components, equipment and parts, in each case installed on or incorporated in the vehicles, and together with all data, manuals and records relating thereto.

sammans med framdrivningssystem, motorer, bromsar, axlar, boggier, strömavtagare, tillbehör och andra komponenter, utrustningsdetaljer och delar som är installerade på eller integrerade i fordonen, inklusive all tillhörande data, manualer och register.

Article II – Application of

Artikel II – Konventionens

Convention as regards railway

tillämpning på rullande

rolling stock

järnvägsmateriel

1.The Convention shall apply in relation to railway rolling stock as provided by the terms of this Protocol.

2.The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to railway rolling stock.

1.Konventionen ska tillämpas på rullande järnvägsmateriel i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

2.Konventionen och detta protokoll ska benämnas konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker såsom denna är tillämplig på rullande järnvägsmateriel.

Article III – Derogation

Artikel III – Undantag

The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article IX and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article VII(3) and (4).

Article IV – Representative capacities

A person may, in relation to railway rolling stock, enter into an agreement, effect a registration as defined by Article 16(3) of the Convention and assert rights and interests under the Convention, in an agency, trust or representative capacity.

Parterna får genom ett skriftligt avtal avstå från att tillämpa artikel IX och, i sina förbindelser med varandra, avvika från eller ändra verkan av bestämmelserna i detta protokoll, med undantag för artikel VII(3) och VII(4).

Artikel IV Företrädares befogenheter

En person får, avseende rullande järnvägsmateriel, ingå ett avtal, registrera på det sätt som anges i artikel 16(3) i konventionen och åberopa de rättigheter och säkerhetsrätter som följer av konventionen i egenskap av ombud, förvaltare eller annan företrädare.

Article V – Identification of railway rolling stock in the agreement

106

Artikel V – Identifiering av rullande järnvägsmateriel i avtalet

1. For the purposes of Article 7(c)

1. Vid tillämpningen av artikel 7(c)

Prop. 2017/18:117

of the Convention and Article

i konventionen och artikel XVIII(2)

Bilaga 2

XVIII(2) of this Protocol, a

i detta protokoll ska en beskrivning

 

description of railway rolling stock

av den rullande järnvägsmaterielen

 

is sufficient to identify the railway

vara tillräcklig för att identifiera

 

rolling stock if it contains:

 

 

denna materiel, förutsatt att den

 

 

 

 

 

 

 

 

inbegriper

 

 

 

 

(a) a

description

of

the

railway

a) en beskrivning av den rullande

 

rolling stock by item;

 

 

 

järnvägsmaterielens beståndsdelar,

 

(b) a

description

of

the

railway

b) en beskrivning av den rullande

 

rolling stock by type;

 

 

 

järnvägsmaterielen efter typ,

 

 

(c) a statement that the agreement

c) en

förklaring

om

att

avtalet

 

covers all present and future

omfattar all befintlig och framtida

 

railway rolling stock; or

 

 

järnvägsmateriel, eller

 

 

 

(d) a statement that the agreement

d) en

förklaring

om

att

avtalet

 

covers all present and future

omfattar all befintlig och framtida

 

railway rolling stock except for

järnvägsmateriel, med undantag för

 

specified items or types.

 

 

särskilt angivna delar eller typer.

 

2. For

the purposes of

Article 7

of

2. Vid

tillämpningen av artikel 7 i

 

the Convention, an interest in

konventionen ska en säkerhetsrätt i

 

future railway rolling stock identi-

framtida rullande

järnvägsmateriel

 

fied in accordance with the

som identifierats i enlighet med

 

preceding

paragraph

shall

be

föregående punkt anses utgöra en

 

constituted

as

an

international

internationell säkerhetsrätt om

 

interest as soon as the chargor,

pantsättaren, säljaren med förbehåll

 

conditional seller or lessor acquires

eller leasegivaren

förvärvar

rätten

 

the power to dispose of the railway

att förfoga över den rullande järn-

 

rolling stock, without the need for

vägsmaterielen, utan att det behövs

 

any new act of transfer.

 

 

någon ny överlåtelsehandling.

 

 

Article VI – Choice of law

 

 

Artikel VI Val av tillämplig lag

 

1. This Article applies only where a

1. Denna artikel ska vara tillämplig

 

Contracting State has made a

endast om en fördragsslutande stat

 

declaration

pursuant

to

Article

har avgett en förklaring enligt

 

XXVII.

 

 

 

 

 

artikel XXVII.

 

 

 

 

2. The parties to an agreement or a

2. Parterna i ett avtal, ett avtal om

 

related guarantee contract or sub-

borgensförbindelse eller efterställ-

 

ordination agreement may agree on

ning får enas om vilken lag som,

 

the law which is to govern their

helt eller delvis, ska vara tillämplig

 

contractual

rights

and

obligations,

på avtalsvillkoren.

 

 

 

 

wholly or in part.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Prop. 2017/18:117

Bilaga 2

3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

3. Om inte annat har avtalats ska hänvisningen i föregående punkt till den lag som parterna valt avse den utsedda statens nationella rättsregler eller, om den staten omfattar flera territoriella enheter, lagen i den utsedda territoriella enheten.

Chapter II

 

 

 

 

 

Kapitel II

 

 

 

 

 

 

Default remedies,

priorities

and

Åtgärder vid avtalsbrott, prioritet

assignments

 

 

 

 

och överlåtelser

 

 

 

 

Article VII – Modification of

Artikel VII – Ändring av

 

default remedies provisions

 

bestämmelserna om åtgärder vid

 

 

 

 

 

 

avtalsbrott

 

 

 

 

 

 

1. In addition

to

the

remedies

1. Utöver de åtgärder som anges i

specified in Chapter III of the

kapitel III

i

konventionen,

och

Convention, the creditor may, to

förutsatt att gäldenären vid något

the extent that the debtor has at any

tillfälle har lämnat sitt samtycke

time so agreed and in the

därtill, får borgenären, i situationer

circumstances

specified

in

that

som har specificerats i det kapitlet

Chapter, procure the export and

låta exportera och föra ut den

physical transfer of railway rolling

rullande järnvägsmaterielen från det

stock from the territory in which it

territorium där materielen befinner

is situated.

 

 

 

 

 

sig.

 

 

 

 

 

 

2. The creditor shall not exercise

2. Borgenären

får

inte

genomföra

the remedies specified in the

de åtgärder som har specificerats i

preceding

paragraph without

the

föregående

punkt

 

utan

skriftligt

prior consent in writing of the

samtycke

från

innehavare

av

holder of any registered interest

registrerade

 

säkerhetsrätter

med

ranking in priority to that of the

bättre prioritet än borgenärens.

 

creditor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Article 8(3) of the Convention

3. Artikel 8(3) i konventionen ska

shall not apply to railway rolling

inte gälla rullande järnvägs-

stock. Any remedy given by the

materiel. Varje åtgärd som anges i

Convention in relation to railway

konventionen och som avser rull-

rolling stock shall be exercised in a

ande järnvägsmateriel ska genom-

commercially

reasonable

manner.

föras på ett affärsmässigt skäligt

A remedy shall be deemed to be

sätt. En åtgärd ska anses vara

exercised

in

a

commercially

genomförd

på ett

affärsmässigt

reasonable manner where it is

skäligt sätt när den genomförs i

exercised in conformity with a

överensstämmelse

 

med

en

provision of the agreement except

bestämmelse i avtalet, utom i de

where such a provision is

fall bestämmelsen

är

uppenbart

manifestly unreasonable.

 

 

oskälig.

 

 

 

 

 

 

108

4.A chargee giving fourteen or more calendar days’ prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons as provided by Article 8(4) of the Convention shall be deemed to satisfy the require- ment of giving the “reasonable prior notice” specified therein. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

5.Subject to any applicable safety laws and regulations, a Contracting State shall ensure that the relevant administrative authorities expediti- ously co-operate with and assist the creditor to the extent necessary for the exercise of the remedies specified in paragraph 1.

4.En säkerhetshavare som lämnar Prop. 2017/18:117 berörda personer ett skriftligt Bilaga 2 meddelande minst fjorton kalender-

dagar före planerad försäljning eller leasing ska anses ha uppfyllt kravet på ”skälig tid” i artikel 8(4) i konventionen. Detta ska dock inte hindra en säkerhetshavare och en säkerhetsställare eller en borgens- man från att avtala om att med- delande ska lämnas tidigare.

5.Med förbehåll för de lagar och

andra författningar som är tillämp- liga när det gäller säkerhet ska de fördragsslutande staterna se till att berörda administrativa myndigheter skyndsamt samarbetar med borge- nären och bistår i den utsträckning som krävs för att denne ska kunna vidta de åtgärder som anges i punkt 1.

6. A chargee proposing to procure the export of railway rolling stock under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed export to:

(a)interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and

(b)interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the export.

Article VIII – Modification of provisions regarding relief pending final determination

1. This Article applies only in a Contracting State which has made a declaration pursuant to Article XXVII and to the extent stated in

6. En säkerhetshavare som avser att exportera rullande järnvägsmateriel enligt punkt 1 i annat fall än genom verkställighet av ett domstols- avgörande, ska i skälig tid skrift- ligen lämna information om den kommande exporten till:

a) de berörda personer som avses i artikel 1(m)(i) och (ii) i konvent- ionen: och

b) de berörda personer som avses i

 

konventionens artikel 1(m)(iii), vilka

 

i skälig tid före exporten har

 

underrättat säkerhetshavaren

om

 

sina rättigheter.

 

 

Artikel VIII – Ändring av

 

 

bestämmelserna om interimistiska

 

åtgärder

 

 

1. Denna artikel ska vara tillämplig

 

endast om en fördragsslutande stat

 

har avgett en förklaring enligt

 

artikel XXVII och endast i

den

109

Prop. 2017/18:117

such declaration.

utsträckning

som framgår

av

Bilaga 2

 

förklaringen.

 

 

 

 

 

 

2. For the purposes of Article 13(1)

2. Vid

tillämpningen

av

 

arti-

 

of the Convention, “speedy” in the

kel 13(1)

i

konventionen

ska

 

context of obtaining relief means

uttrycket ”skyndsamt”, i samband

 

within such number of calendar

med utverkandet av åtgärder, avse

 

days from the date of filing of the

det antal kalenderdagar räknat från

 

application for relief as is specified

dagen för inlämnandet av fram-

 

in a declaration made by the

ställan som anges i förklaringen

 

Contracting State in which the

från den fördragsslutande stat i

 

application is made.

vilken framställan har lämnats.

 

 

3. Article 13(1) of the Convention

3. Artikel 13(1) i konventionen ska

 

applies with the following being

gälla med tillägget av följande

 

added immediately after sub-

bestämmelse

omedelbart

efter

 

paragraph (d):

stycket (d):

 

 

 

 

 

 

 

“(e) if at any time the debtor and

”(e) försäljning och fördelning av

 

the creditor specifically agree, sale

inkomsterna

från

försäljningen,

om

 

of the object and application of

gäldenären och borgenären uttryck-

 

proceeds therefrom”,

ligen kommer överens om detta”,

 

and Article 43(2) applies with the

och artikel 43(2) ska gälla med

 

insertion after the words “Article

tillägget ”och (e)” efter orden

 

13(1)(d)” of the words “and (e)”.

”artikel 13(1)(d)”.

 

 

 

 

 

4. Ownership or any other interest

4. Äganderätt eller annan rätt som

 

of the debtor passing on a sale

gäldenären har och som överförs

 

under the preceding paragraph is

till följd av en försäljning enligt

 

free from any other interest over

föregående punkt, är fri från andra

 

which the creditor’s international

säkerhetsrätter framför vilka borge-

 

interest has priority under the

närens

internationella

säkerhetsrätt

 

provisions of Article 29 of the

har prioritet enligt bestämmelserna i

 

Convention.

artikel 29 i konventionen.

 

 

 

5. The creditor and the debtor or

5. Borgenären och gäldenären eller

 

any other interested person may

varje annan berörd person får

 

agree in writing to exclude the

skriftligen avtala om att undanta

 

application of Article 13(2) of the

tillämpningen av artikel 13(2) i

 

Convention.

konventionen.

 

 

 

 

 

 

6. With regard to the remedies in

6. De åtgärder som avses i artikel

 

Article VII(1):

VII(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) they shall be made available by

a) ska

göras

tillgängliga

av

de

 

the administrative authorities in a

administrativa

myndigheterna

i en

 

Contracting State no later than

fördragsslutande

stat

inom

sju

 

seven calendar days after the

kalenderdagar från den dag då

 

creditor notifies such authorities

borgenären

har

meddelat

dessa

 

that the relief specified in Article

myndigheter att den åtgärd som

110

VII(1) is granted or, in the case of

avses i artikel VII(1) har beviljats

relief granted by a foreign court,

eller, om åtgärden har beviljats av

Prop. 2017/18:117

recognised by a court of that

en utländsk domstol, har erkänts av

Bilaga 2

Contracting State, and that the

en domstol i den fördragsslutande

 

creditor is entitled to procure those

staten, och att borgenären har rätt

 

remedies in accordance with the

att utverka

åtgärderna

enligt

 

Convention; and

konventionen, och

 

 

(b) the applicable authorities shall

b) de behöriga myndigheterna ska

 

expeditiously co-operate with and

skyndsamt samarbeta med borge-

 

assist the creditor in the exercise of

nären och bistå vid vidtagandet av

 

such remedies in conformity with

åtgärderna i enlighet med de lagar

 

the applicable safety laws and

och andra författningar som är

 

regulations.

tillämpliga när det gäller säkerhet.

 

7. Paragraphs 2 and 6 shall not

7. Punkterna 2

och 6 ska

inte

 

affect any applicable safety laws and

påverka de lagar och andra för-

 

regulations.

fattningar som är tillämpliga när det

 

 

gäller järnvägssäkerhet.

 

 

Article IX – Remedies on insolvency

Artikel IX – Åtgärder vid insolvens

1. This Article applies only where a

1. Denna artikel

ska

vara

tillämplig

Contracting State that is the

endast om en fördragsslutande stat

primary insolvency jurisdiction has

med primär jurisdiktion över ett

made a declaration pursuant to

insolvensärende

har

avgett en

Article XXVII.

 

 

 

 

förklaring enligt artikel XXVII.

2. References in this Article to the

2. Hänvisningarna

till

”insol-

“insolvency administrator” shall be

vensförvaltaren” i denna artikel

to that person in its official, not in its

avser personen i dess officiella

personal, capacity.

 

 

 

kapacitet och inte i dess personliga

 

 

 

 

 

roll.

 

 

 

 

Alternative A

 

 

 

 

Alternativ A

 

 

 

3. Upon the

occurrence

of

an

3. När en insolvenssituation uppstår

insolvency-related

event,

the

ska insolvensförvaltaren eller, allt-

insolvency administrator

or

the

efter

omständigheterna,

gälde-

debtor, as applicable, shall, subject

nären,

med förbehåll för

punkt 7,

to paragraph 7,

give

possession

of

överlämna den rullande järnvägs-

the railway rolling stock to the

materielen till borgenären senast vid

creditor no later than the earlier of:

den första av tidpunkterna nedan:

(a) the end of the waiting period; and

a) när väntetiden löpt ut; och

(b) the date on which the creditor

b) vid

den tidpunkt

då borgenären

would be entitled to possession of

skulle ha rätt att ta den rullande

the railway rolling stock if this

järnvägsmaterielen i besittning om

Article did not apply.

 

 

 

denna artikel inte var tillämplig.

111

Prop. 2017/18:117

4. For the purposes of this Article,

4. Vid tillämpningen

av

denna

Bilaga 2

the “waiting period” shall be

the

artikel avses med ”väntetid” den

 

period specified in a declaration of

tidsfrist som anges i en förklaring

 

the Contracting State which is the

från

den

 

fördragsslutande

staten

 

primary insolvency jurisdiction.

 

med

primär

jurisdiktion

 

över

 

 

 

 

 

 

 

 

insolvensärendet.

 

 

 

 

 

5. Unless and until the creditor is

5. Såvida och så länge borgenären

 

given the opportunity to take

inte har getts möjlighet att ta

 

possession under paragraph 3:

 

materielen i besittning enligt punkt

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) the insolvency administrator or

a) insolvensförvaltaren eller, alltefter

 

the debtor, as applicable, shall

omständigheterna,

gäldenären be-

 

preserve the railway rolling stock

vara och underhålla den rullande

 

and maintain it and its value in

järnvägsmaterielen och upprätthålla

 

accordance

with

the

agreement;

dess värde i enlighet med avtalet,

 

and

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) the creditor shall be entitled to

b) borgenären ha rätt att ansöka om

 

apply for any other forms of

andra

interimistiska åtgärder

som

 

interim relief available under the

är tillgängliga enligt tillämplig lag.

 

applicable law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sub-paragraph (a)

of

 

the pre-

6. Bestämmelserna

i stycket

 

(a) i

 

ceding paragraph shall not preclude

föregående punkt utesluter inte att

 

the use of the railway rolling stock

den

rullande

järnvägsmaterielen

 

under arrangements

designed

to

används enligt avtal som ingåtts i

 

preserve the railway rolling stock

syfte att bevara och underhålla

 

and maintain it and its value.

 

materielen

och

upprätthålla

 

dess

 

 

 

 

 

 

 

 

värde.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. The insolvency administrator or

7. Insolvensförvaltaren eller, alltefter

 

the debtor, as applicable, may

omständigheterna,

gäldenären

får

 

retain possession of the railway

behålla

besittningen

till

 

den

 

rolling stock where, by the time

rullande

 

järnvägsmaterielen

om

 

specified in paragraph 3, it has cured

denne senast vid den tidpunkt som

 

all defaults other than a default

fastställs

i

punkt 3

har

läkt

alla

 

constituted by the opening of

andra avtalsbrott än det som består

 

insolvency

proceedings

and

has

i att insolvensförfarandet har inletts

 

agreed to perform all future

och har förbundit sig att uppfylla

 

obligations

under

the

agreement

alla framtida förpliktelser i enlighet

 

and related transaction documents.

med avtalet och därtill hörande

 

A second waiting period shall not

dokument. Någon ytterligare vänte-

 

apply in respect of a default in the

tid ska inte tillämpas om dessa

 

performance

of

 

such

future

framtida förpliktelser inte uppfylls.

 

obligations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. With regard to the remedies in

8. De åtgärder som avses i artikel

 

Article VII(1):

 

 

 

 

 

VII(1)

 

 

 

 

 

 

 

112

(a) they shall be made available by

a) ska

göras

tillgängliga av de

Prop. 2017/18:117

the administrative authorities in a

behöriga

administrativa

myndig-

Bilaga 2

Contracting State no later than

heterna i en fördragsslutande stat

 

seven calendar days after the date

inom sju kalenderdagar från den dag

 

on which the creditor notifies such

då borgenären har meddelat dessa

 

authorities that it is entitled to pro-

myndigheter att borgenären har rätt

 

cure those remedies in accordance

att utverka åtgärderna i enlighet

 

with the Convention; and

 

med konventionen, och

 

 

 

(b) the

applicable

authorities

shall

b) de behöriga myndigheterna ska

 

expeditiously co-operate with and

skyndsamt samarbeta med borge-

 

assist the creditor in the exercise of

nären och bistå vid vidtagandet av

 

such remedies in conformity with

åtgärderna i enlighet med de lagar

 

the applicable safety laws and

och andra författningar som är

 

regulations.

 

 

 

 

 

tillämpliga när det gäller säkerhet.

 

9. No

exercise

of

remedies

per-

9. Ingen av de åtgärder som får

 

mitted by the Convention or this

vidtas

enligt

konventionen

eller

 

Protocol may be prevented or

protokollet

får

förhindras

eller

 

delayed after the date specified in

försenas efter den dag som fastställs i

 

paragraph 3.

 

 

 

 

 

punkt 3.

 

 

 

 

 

 

 

10. No

obligations

of

the debtor

10. Ingen av gäldenärens förplikt-

 

under the agreement may be

elser enligt avtalet får ändras utan

 

modified without the consent of the

borgenärens samtycke.

 

 

 

creditor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nothing

in

 

the

preceding

11. Föregående

 

punkt

får

inte

 

paragraph shall be construed to

tolkas på ett sätt som inskränker

 

affect the authority, if any, of the

insolvensförvaltarens

 

eventuella

 

insolvency administrator under the

befogenhet att enligt tillämplig lag

 

applicable law to terminate the

säga upp avtalet.

 

 

 

 

 

agreement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No rights or interests, except

12. Ingen

rättighet

eller

säker-

 

for non-consensual rights or

hetsrätt, med undantag för legala

 

interests of a category covered by a

rättigheter eller säkerhetsrätter som

 

declaration

 

pursuant

to

tillhör en kategori som omfattas av

 

Article 39(1)

of

the

Convention,

en förklaring enligt artikel 39(1) i

 

shall have priority in insolvency

konventionen, ska i samband med

 

proceedings

over

registered

insolvensförfaranden

ha

företräde

 

interests.

 

 

 

 

 

framför de säkerhetsrätter som har

 

 

 

 

 

 

 

 

registrerats.

 

 

 

 

 

 

13. The Convention as modified by

13. Konventionen,

ändrad

genom

 

Articles VII and XXV of this

artiklarna VII och XXV i detta

 

Protocol shall apply to the exercise

protokoll, ska tillämpas vid genom-

 

of any remedies under this Article.

förandet av samtliga åtgärder i

 

 

 

 

 

 

 

 

denna artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Prop. 2017/18:117

Bilaga 2

114

Alternative B

 

 

 

 

Alternativ B

 

 

 

 

 

 

3. Upon

the

occurrence

of

an

3. När en insolvenssituation uppstår

insolvency-related

event,

the

ska insolvensförvaltaren eller, allt-

insolvency

administrator

or

the

efter

omständigheterna,

gälde-

debtor, as applicable, upon the

nären, på begäran av borgenären,

request of the creditor, shall give

inom den tidsfrist som anges i en

notice to the creditor within the

förklaring som avgetts av en

time specified in a declaration of a

fördragsslutande

stat

enligt

artikel

Contracting State pursuant to Article

XXVII,

meddela

borgenären

om

XXVII whether it will:

 

 

gäldenären kommer att

 

 

(a) cure all defaults other than a

a) läka alla andra avtalsbrott än det

default constituted by the opening

som består i att insolvensför-

of

insolvency

proceedings