Motion till riksdagen
2017/18:4155
av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att övergångsbestämmelsen för lagstiftningen ska lyda: ”Dessa bestämmelser gäller även för handläggning och prövning av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.”

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar i stort de förändringar som föreslås i propositionen och har varit drivande för att få till denna förändring. Däremot anser vi att det blir en orimlig orättvisa för de verksamhetsutövare som har ett pågående ärende eller nyligen har fått ett lagakraftvunnet föreläggande.

Under Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser står i propositionen att läsa:

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för handläggning och prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Sverigedemokraterna anser att lydelsen under punkt 2 i stället ska vara:

2. Dessa bestämmelser gäller även för handläggning och prövning av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

 

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)